Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan Stockholm Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt den information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen ger till arbetssökande. Arbetsförmedlingen har fått möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapporten inför publiceringen. Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Lisa Larsson Falk, uppdragsledare och Tuula Forsberg, granskningsenheten. I arbetet har även Charlotta Ekeström och Mirella Dizdar från granskningsenheten, deltagit. Kontaktperson från rättsenheten har varit Urban Nilsson. Katrineholm den 2 augusti 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Lorraine Davidsson Vik. chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Genomförande och avgränsningar Reglering av Arbetsförmedlingens informationsansvar Hur lämnar Arbetsförmedlingen skriftlig information om arbetslöshetsförsäkringen? Informationsmaterial Dokument för kommunikation med den arbetssökande Innehållet i Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Information om de allmänna villkoren enligt 9 ALF Kontrollfunktionen och påföljder Stämmer informationen om arbetslöshetsförsäkringen överens med regelverket? Grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning Ersättningsperiodens längd Arbetsförmedlingens avanmälan till arbetslöshetskassan Övrigt Diskussion och slutsatser Käll- och litteraturförteckning Bilaga 1, granskningsmall Bilaga 2, Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 3

4 Sammanfattning Syftet med kartläggningen var att undersöka vilken skriftlig information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen tillhandahåller för arbetssökande, samt om den informationen stämmer överens med regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. IAF använde en kartläggningsmall för att gå igenom informationen. I de fall delar i information utelämnats eller om informationstext förenklats för att åstadkomma en mer lättförståelig bild av innebörden av 9 ALF har IAF:s utgångspunkt varit att i de fallen beakta om det i informationen framgår att den inte är fullständig eller om det finns en hänvisning till var en mer utförlig information kan fås. Av kartläggningen framgick det att Arbetsförmedlingen tillhandahåller information om de allmänna villkoren i 9 ALF i sin helhet, men att information om regelverket som relaterar till 9 ALF och förklarar innebörden i paragrafen, i vissa delar är otydlig. Sådana exempel fann IAF i informationen om lämpligt arbete, anmälan hos Arbetsförmedlingen samt om Arbetsförmedlingens underrättelseorsaker. I uppdragets andra del, huruvida den skriftliga informationen om arbetslöshetsförsäkringen hos Arbetsförmedlingen stämmer överens med regelverket eller inte, kunde IAF vid genomgången uppmärksamma ett fåtal otydligheter. Dessa fanns främst i informationen om grundbelopp, avanmälan och återanmälan samt om ersättningsperiodens längd. 4 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

5 1 Inledning Arbetsförmedlingen ska informera arbetssökande om möjligheten att ansöka om arbetslöshetsersättning och om de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF 1. Det är centralt att informationen om arbetslöshetsförsäkringen från Arbetsförmedlingen är fullständig och stämmer överens med gällande regelverk. Det är viktigt att enskilda får korrekt information om de villkor som gäller och om de krav som ställs på dem i samband med att de söker eller uppbär arbetslöshetsersättning. Eventuella otydligheter i informationen kan påverka rättssäkerheten negativt för den enskilda. Arbetsförmedlingens uppdrag att dels kontrollera att de allmänna villkoren uppfylls och efterlevs, dels att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring, kan dessutom försvåras om arbetssökande inte får tydlig information. I förlängningen kan det orsaka felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. IAF har i tidigare uppdrag 2 konstaterat vissa otydligheter i den information som Arbetsförmedlingen lämnar till arbetssökande. Det har bland annat handlat om vid vilken tidpunkt och i vilka situationer som avanmälan ska göras, och kraven på geografisk och yrkesmässig rörlighet i bestämmelserna kring lämpligt arbete. Dessa otydligheter återfanns både i den broschyr som ska lämnas i samband med inskrivning vid Arbetsförmedlingen, och i applikationen för inskrivning via webbplatsen. Under 2010 och 2011 genomförde IAF en kartläggning av den information som arbetslöshetskassorna lämnar om arbetslöshetsförsäkringen på sina webbplatser 3. Ett motsvarande uppdrag gällande Arbetsförmedlingens information var därför motiverat. 1.1 Syfte Syftet med uppdraget var att undersöka vilken skriftlig information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen lämnar till arbetssökande, samt om informationen stämmer överens med regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen. 1 9 AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden. 2 IAF:s rapport 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan, och IAF:s promemoria Arbetsförmedlingen och geografiskt sökområde, dnr 2008/1574 daterad IAF:s rapport 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen- kartläggning initierad av IAF. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 5

6 1.2 Genomförande och avgränsningar IAF har haft den enskildas perspektiv som utgångspunkt vid genomförandet av uppdraget. Det vill säga att utgångspunkten för själva kartläggningen har varit att studera informationen ur den ersättningssökandes synvinkel; vilken information behöver den ersättningssökande om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för att kunna agera korrekt i förhållande till lagstiftningens innehåll? Därför har IAF i arbetet med kartläggningen studerat Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsförsäkringen mot bakgrund av kompletterande regelverk som preciserar 9 ALF, t.ex. IAF:s föreskrift om lämpligt arbete. Uppdraget avgränsades till att omfatta information om den svenska arbetslöshetsförsäkringen och om det regelverk som gäller för länder inom EU/EESsamarbetet. Vidare avgränsades uppdraget till information på svenska som riktas till arbetssökande. Arbetsförmedlarnas muntliga information om arbetslöshetsförsäkringen som lämnas löpande i samtal med arbetssökande omfattas inte av uppdraget av metodskäl. IAF identifierade vilka informationskanaler Arbetsförmedlingen har och i vilken form Arbetsförmedlingen tillhandahåller information om arbetslöshetsförsäkringen. Kartläggningen gjordes utifrån Arbetsförmedlingens trycksaker och externa webbplats. För kartläggningen valde IAF att fokusera på den skriftliga informationen om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. Denna information utgörs av: - det material som enligt uppgift lämnas vid personliga möten i form av informationsblad och broschyrer om arbetslöshetsförsäkringen, - den information om arbetslöshetsförsäkringen som finns på Arbetsförmedlingens webbplats samt, - den information om arbetslöshetsförsäkringen som framkommer när Arbetsförmedlingen skickar ut olika dokument för kommunikation med den enskilda. Exempel på ett sådant dokument är kallelse till Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingens webbplats återfinns en mängd olika informationsavsnitt. IAF har gått igenom de delar som informerar om arbetslöshetsförsäkringen och jämfört dessa med regelverket om arbetslöshetsförsäkringen. I syfte att kartlägga vilken information som Arbetsförmedlingen tillhandahåller, gick IAF igenom informationens innehåll utifrån en granskningsmall. Granskningsmallen utformades utifrån regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. IAF undersökte sedan om informationen överensstämde i sak med regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. Om informationen om arbetslöshetsförsäkringen var otydlig på någon punkt, har IAF noterat detta. 6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

7 Kartläggningen och genomgången av Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsförsäkringen gjordes vid ett i tiden avgränsat tillfälle, veckorna 7-11 år Eventuella uppdateringar eller ändringar i informationen hos Arbetsförmedlingen efter detta datum omfattas därmed inte av kartläggningen. Eftersom Arbetsförmedlingens ansvar är att tillhandahålla information om arbetslöshetsförsäkringens allmänna villkor för arbetslöshetsersättning 4, är det med hänsyn till innehållet i 9 ALF som en del av resultatet av kartläggningen presenteras i kapitel fyra. Enligt Arbetsförmedlingens handläggarstöd, AFHS 36/2011 ska Arbetsförmedlingen också beskriva konsekvenserna av att inte söka lämpligt arbete och av att inte besöka Arbetsförmedlingen efter kallelse eller vid överenskommen tidpunkt. IAF har även tagit hänsyn till att den information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen tillhandahåller, som inte relaterar till 9 ALF, ändå ska stämma överrens med regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. Det framkommer i avsnitt fem. På Arbetsförmedlingens webbplats finns det länkar till alla arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) och IAF. Information på dessa webbplatser ingår inte i IAF:s kartläggning som ju endast omfattar Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsförsäkringen. 2 Reglering av Arbetsförmedlingens informationsansvar Arbetsförmedlingen är skyldig att i anslutning till inskrivningen informera den arbetssökande om möjligheten att ansöka om arbetslöshetsersättning och om de grundvillkor som måste vara uppfyllda enligt 9 ALF 5. I Arbetsmarknadsrapport 2011 skriver Arbetsförmedlingen: Det är viktigt att de sökande är väl informerade om vilka regler som gäller för att ta del av ersättningen. Det är därför Arbetsförmedlingens skyldighet att informera den sökande om grundvillkoren och möjligheten att ansöka om arbetslöshetsersättning. 4 AFHS 36/2011 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Arbetslöshetsförsäkringen - Arbetsförmedlingens informationsansvar, beslutsdatum: AFHS 36/2011 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Arbetslöshetsförsäkringen - Arbetsförmedlingens informationsansvar, beslutsdatum: Arbetsförmedlingens informationsansvar i detta avseende regleras i 7, 8, 10 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter, AMSFS 2005:4 om handläggning av arbetsförmedlingsärenden. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 7

8 Det bör ske i samband med inskrivningen. Under 2009 uppgav cirka 90 procent av dem som har ersättning att de känner till villkoren i försäkringen [ ], andelen har sedan sjunkit något. Under 2010 uppgav cirka 80 procent att de känner till villkoren. 6 I handläggarstödet anger Arbetsförmedlingen att de ska lämna den broschyr med information om arbetslöshetsförsäkringen som ingår i ett basmaterial, till den arbetssökande. Broschyren ska överlämnas i kombination med att arbetsförmedlaren också [IAF:s kursivering] muntligt förklarar det som står i den om grundvillkor, lämpligt arbete, dagpendlingsavstånd och konsekvenserna av att inte söka lämpligt arbete och av att inte besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen efter kallelse eller vid överenskommen tidpunkt 7. Den muntliga information som Arbetsförmedlingen tillhandahåller till den arbetssökande omfattas som tidigare nämnts inte av IAF:s kartläggning. 3 Hur lämnar Arbetsförmedlingen skriftlig information om arbetslöshetsförsäkringen? Arbetsförmedlingen tillhandahåller information om arbetslöshetsförsäkringen på olika sätt. Dels tillhandahålls informationen muntligt och skriftligt vid personliga möten, det förekommer gruppinformation om arbetslöshetsförsäkringen. Dels lämnas information på Arbetsförmedlingens webbplats. Information kan också förekomma via sociala medier som till exempel Facebook eller chatt med Arbetsförmedlingens kundtjänst. Information om arbetslöshetsförsäkringen tillhandahålls också indirekt i de e-brev som Arbetsförmedlingen använder för individuell kommunikation med de arbetssökande. IAF har fått in kopior från Arbetsförmedlingen på begärt material som innehåller information om arbetslöshetsförsäkringen. Vissa informationsavsnitt på webbplatsen har till syfte att informera om någon specifik del av försäkringen, andra om mer allmänna delar. IAF har gjort en sammantagen bedömning av dessa avsnitt. IAF träffade representanter från enheten arbetslöshetsförsäkring på Arbetsförmedlingens huvudkontor i mars 2011 för att informera dem om uppdraget och för att skaffa information om uppdragsområdet. Det framkom att enheten har ett samarbete med informationsavdelningen när det gäller trycksaker, men att 6 Arbetsmarknadsrapport 2011, s AFHS 36/2011 Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Arbetslöshetsförsäkringen - Arbetsförmedlingens informationsansvar, beslutsdatum: Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

9 enheten arbetslöshetsförsäkring själv ansvarar för sakinnehållet. En strävan när det gäller den tryckta broschyren om arbetslöshetsförsäkring är att den ska hålla över tid och inte behöva tryckas om med varje förändring av regelverket. Därför vill Arbetsförmedlingen undvika att ha alltför detaljerad information i denna, enligt enheten arbetslöshetsförsäkring på Arbetsförmedlingen. 3.1 Informationsmaterial Skriftlig information om arbetslöshetsförsäkringen förekommer i flera olika typer av material. Det finns ett särskilt informationsmaterial om arbetslöshetsförsäkringen; broschyren Ersättning vid arbetslöshet - information om arbetslöshetsförsäkringen och webbtexten med samma namn på Arbetsförmedlingens webbplats. Det framgår i början av Arbetsförmedlingens broschyr att den innehåller de vanligaste reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det finns även material där informationen tillhandahålls utan att det är det huvudsakliga syftet med informationsmaterialet, till exempel i broschyren Tusen möjligheter, och Ny på Arbetsförmedlingen som finns som både text och film på Arbetsförmedlingens webbplats. Även applikationen för inskrivning på Arbetsförmedlingens webbplats innehåller viss information om arbetslöshetsförsäkringen. 3.2 Dokument för kommunikation med den arbetssökande En annan typ av material där det förekommer information om arbetslöshetsförsäkringen men där syftet inte är att informera på ett heltäckande sätt, är de olika meddelanden som Arbetsförmedlingen skickar ut individuellt till de inskrivna på arbetsförmedlingen. Här ingår kallelse till Arbetsförmedlingen, individuell handlingsplan, meddelande om avaktualisering, meddelande om avanmälan, meddelande om avaktualisering och avanmälan, meddelande om ersättningsanmälan, platsanvisning, deltidsintyg, anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program (till exempel arbetslivsintroduktion), förfrågan, och underrättelse till arbetslöshetskassan. 4 Innehållet i Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Uppdragets ena del bestod i att kartlägga vilken information som Arbetsförmedlingen lämnar om arbetslöshetsförsäkringen. Detta avsnitt redogör för resultatet av den kartläggningen i jämförelse med 9 ALF. De allmänna villkoren för rätt till ersättning finns i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som: Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 9

10 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet. Lag (2007:810). 4.1 Information om de allmänna villkoren enligt 9 ALF I det kartlagda materialet noterar IAF att Arbetsförmedlingen återger 9 ALF i sin helhet. IAF noterar emellertid att förklaringen av innehållet och betydelsen av 9 ALF kan uppfattas otydligt i vissa delar. Dessa redogörs för nedan. Det kan finnas en svårighet i att återge information om arbetslöshetsförsäkringen på ett sådant sätt att den både blir lättförståelig och tydlig och samtidigt innehåller alla delar som är viktiga att känna till för den som ska ansöka om eller som uppbär arbetslöshetsersättning. Ur den enskildas perspektiv är det emellertid viktigt att denna balans uppnås så att informationen som ges är tydlig och fullständig och att den arbetssökande kan agera utifrån korrekta förutsättningar när han eller hon söker eller uppbär arbetslöshetsersättning. Om delar i information utelämnas eller om informationstext förenklas för att åstadkomma en mer lättförståelig bild av innebörden av 9 ALF, har IAF:s utgångspunkt varit att i de fallen beakta om det i informationen framgår att den inte är fullständig eller om det finns en hänvisning till var en mer utförlig information kan fås ALF punkt 2 Den andra punkten i 9 ALF är villkoret att den ersättningssökande ska vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. IAF noterade att Arbetsförmedlingen informerar om att den ersättningssökande aktivt måste söka ett lämpligt arbete samt i stort vilka faktorer som påverkar Arbetsförmedlingens bedömning av vad som anses vara ett lämpligt arbete för ersättningssökande enligt IAF:s förskrift (IAFFS 2004:3 8 ) om tillämpningen av 11 ALF när det gäller lämpligt arbete 9. 8 Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1, trädde ikraft den 1 juli Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

11 IAF:s kartläggning visar emellertid att Arbetsförmedlingen valt att inte precisera informationen som handlar om geografiskt begränsat sökområde. I 10 IAFFS 2004:3 framgår: Med geografiskt begränsat sökområde menas att den sökande endast kan ta arbete inom ett från bostaden begränsat område innebärande högst tolv timmars daglig frånvaro. Om en sökande begränsar sitt sökområde utan giltigt skäl kan detta påverka den sökandes rätt till arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsförsäkringen är tydlig och stämmer överrens med vad som återges i lag och föreskrifter ALF punkt 3 Det tredje villkoret i 9 ALF är att den ersättningssökande ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. IAF noterade att Arbetsförmedlingen i det kartlagda materialet endast anger ett sätt att anmäla sig på Arbetsförmedlingen, personligt besök. I ändringsförskrift IAFFS 2010:5 10 framgår det dock att det går att anmäla sig på flera sätt Kontrollfunktionen och påföljder IAF noterade att Arbetsförmedlingen endast nämner tre av Arbetsförmedlingens orsaker för underrättelse till en sökandes arbetslöshetskassa 12 : - om den arbetssökande inte medverkar till att upprätta en handlingsplan, - om Arbetsförmedlingen har anledning att tro att den arbetssökande inte kan eller vill ta ett lämpligt arbete, 9 Informationen finns i Arbetsförmedlingens broschyr Ersättning vid arbetslöshet- information om arbetslöshetsförsäkringen. 10 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. 11 I 2 IAFFS 2010:5 framgår att sökande som begär arbetslöshetsersättning kan anmäla sig som sökande hos Arbetsförmedlingen på följande sätt: 1. Genom personligt besök hos Arbetsförmedlingen. 2. via Arbetsförmedlingens webbsida med stöd av e-tjänst, 3. via telebild på Arbetsförmedlingens distansservicekontor. I det fall en sökande har anmält sig via Arbetsförmedlingens webbplats med stöd av e-tjänst ska sökande inom fem vardagar från anmälningsdagen personligen besöka Arbetsförmedlingen eller kontakta Arbetsförmedlingen via telebild på Arbetsförmedlingens distansservicekontor. 12 Informationen finns i broschyren Ersättning vid arbetslöshet- information om arbetslöshetsförsäkringen, som är det material som i huvudsak tar upp detta. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 11

12 - om den arbetssökande tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program, eller inte söker ett arbete som Arbetsförmedlingen bedömt vara lämpligt. IAF noterade att det inte finns någon fullständig, samlad eller tydlig information om när Arbetsförmedlingen ska lämna en underrättelse. I 16 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten anges i vilka situationer Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan angående en ersättningssökande som får eller begär ersättning från arbetslöshetskassan. Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds, på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd, uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete, frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring [ ]. 5 Stämmer informationen om arbetslöshetsförsäkringen överens med regelverket? I detta avsnitt redogör IAF för uppdragets andra del; om informationen om arbetslöshetsförsäkringen som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen stämmer överens med regelverket om arbetslöshetsförsäkringen. IAF noterade endast i ett fåtal fall otydligheter som kan innebära missvisande information om arbetslöshetsförsäkringen. Dessa redogörs för i avsnitten nedan. 12 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

13 Om delar i information utelämnas eller om informationstext förenklas för att åstadkomma en mer lättförståelig bild av innebörden av 9 ALF har IAF:s utgångspunkt, som tidigare nämnts, varit att i de fallen beakta om det i informationen framgår att den inte är fullständig eller om det finns en hänvisning till var en mer utförlig information kan fås. 5.1 Grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning Reglerna som avgör dagpenningens storlek när det gäller grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning grundar sig på 24 och 25 ALF och preciseras närmare i 3 och 4 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. En otydlighet i Arbetsförmedlingens information som riskerar att bli missvisande är formuleringen av inkomstrelaterad ersättning. Arbetsförmedlingen skriver 13 : Arbetslöshetsersättning betalas ut i två olika former, grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning. Grundbelopp utgår från hur mycket du har arbetat och inte hur mycket du har tjänat. Grundbeloppet betalas ut till dig som inte är medlem i arbetslöshetskassa eller som inte varit medlem tillräckligt länge. Grundbeloppet betalas ut tidigast den dag du fyller 20 år. Inkomstrelaterad ersättning utgår också från din tidigare inkomst. Inkomstrelaterad relaterad ersättning utgår från den tidigare inkomsten medan grundbeloppet inte gör det, utan från hur mycket den ersättningssökande har arbetat, som det står i citatets andra mening. Ordet också i citatets sista mening kan riskera att bli missvisande om det tolkas som att detta gäller både grundbeloppet och inkomstrelaterad ersättning. 5.2 Ersättningsperiodens längd De regler som avgör ersättningsperiodens längd framgår i 22 ALF. Arbetslöshetsersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperioden). Till en sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar. IAF:s kartläggning av Arbetsförmedlingens information om ersättningsperiodens längd visar att det finns en otydlighet gällande detta. Arbetsförmedlingen skriver: Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ska ge ersättning under den tid det tar för dig att få ett nytt arbete eller annan sysselsättning [ ] Informationen finns i broschyren Ersättning vid arbetslöshet- information om arbetslöshetsförsäkringen under rubriken Fakta om arbetslöshetsförsäkringen. 14 Informationen finns i broschyren Ersättning vid arbetslöshet- information om arbetslöshetsförsäkringen anges under rubriken Aktivt söka arbete. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 13

14 IAF noterar att formuleringen i citatets andra mening, att arbetslöshetsförsäkringen ger den arbetssökande ersättning under den tid det tar för honom eller henne att få ett nytt arbete kan vara missvisande. Det hänvisas inte till var en mer utförlig information finns. En precisering av ersättningsperiodens längd finns längre fram i informationsmaterialet Arbetsförmedlingens avanmälan till arbetslöshetskassan IAF har vid kartläggningen funnit otydligheter när det gäller Arbetsförmedlingens information om förutsättningar som utgör grunden för avanmälan. Avanmälan i den meningen att den sökande inte står till arbetsmarknadens förfogande (till exempel vid semester, sjukdom, föräldraledighet och så vidare) grundar sig på 9 ALF. Avanmälan som påföljd för att den sökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen enligt kallelse eller överenskommelse grundar sig på 16, andra stycket, förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Avanmälan innebär enligt 15 AMSFS 2005:4 att Arbetsförmedlingen meddelar arbetslöshetskassan att en sökande inte längre är anmäld hos Arbetsförmedlingen. Därmed har den sökande inte rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen anger 16 under vilka förutsättningar som avanmälan ska göras: - om den sökande inte kommer på ett besök eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen vid den tid som den sökande fått kallelse till, eller som den sökande och Arbetsförmedlingen kommit överens om, - om den sökande inte är anträffbar på det telefonnummer som den sökande uppgivit, vid den tidpunkt som den sökande och Arbetsförmedlingen kommit överens om. Enligt 15, punkt 3-5 AMSFS 2005:4, finns det även en rad andra förutsättningar som utgör grund för avanmälan 17 : 3. En arbetssökande anmäler till Arbetsförmedlingen att han eller hon på grund av särskilda omständigheter som t.ex. semesterresa, 15 Informationen finns i broschyren Ersättning vid arbetslöshet- information om arbetslöshetsförsäkringen anges under rubriken Hur länge betalas ersättningen ut. 16 Informationen finns i broschyren, Ersättning vid arbetslöshet - information om arbetslöshetsförsäkringen, under rubriken Inskriven på Arbetsförmedlingen och i webbtexten med samma namn AMSFS 2005:4, återgivningen i texten är ett utdrag ur paragrafen som återges i sin helhet i bilaga Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

15 sjukdom eller barntillsyn inte kommer att kunna ta ett arbete under den tid de särskilda omständigheterna består. [ ] Om det finns skäl att förmoda att sökanden inte informerat arbetslöshetskassan om förhållandet för tiden dessförinnan ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse enligt En arbetssökande reser utomlands utan att resan - avser en anställningsintervju, specificerad till tid och plats, som Arbetsförmedlingen och den sökande gemensamt kommit fram till att den sökande bör genomföra eller - syftar till att söka anställning hos arbetsgivare på orter inom normalt dagpendlingsavstånd i länder i Sveriges omedelbara närområde enligt gjord överenskommelse med Arbetsförmedlingen. [ ] Om det finns skäl att förmoda att sökanden inte informerat arbetslöshetskassan om förhållandet för tiden dessförinnan ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse enligt En sökande har registrerats i någon annan sökandekategori än 11, 21, 22 eller 23. Avanmälan enligt denna punkt görs automatiskt genom AIS. (AFFS 2009:9) I ett av de dokument som Arbetsförmedlingen skickar ut för kommunikation med den enskilda skriver de 18 : För dig som uppbär arbetslöshetsersättning och är förhindrad att komma på angiven tid är Arbetsförmedlingen skyldig enligt gällande föreskrifter att skicka en avanmälan till din arbetslöshetskassa. Detta medför att du inte får någon arbetslöshetsersättning förrän du på nytt genom ett personligt besök anmäler dig på Arbetsförmedlingen. I 3 IAFFS 2010:5 framgår dock fler möjliga sätt att återanmäla sig Informationen finns i Arbetsförmedlingens dokument Kallelse. 19 Arbetsförmedlingen uppger i kommunikation med IAF att de sökande kan återanmäla sig via personligt besök, via telebild eller via webbplatsen med stöd av e-tjänst. Återanmälan via telefon sker undantagvis eftersom Arbetsförmedlingen uppger att man inte i dagsläget har möjligheter till tillräckligt säker identifiering av de sökande via telefon. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 15

16 5.4 Övrigt IAF noterade att Arbetsförmedlingen på sin webbplats bland annat hänvisar till Arbetslöshetskassornas samorganisations broschyr För dig som söker arbete i annat EU-land, uppdaterad i augusti Den senaste broschyren från SO heter dock För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz och är uppdaterad i januari Vidare noterade IAF att Arbetsförmedlingen i ett av sina dokument för kommunikation med den arbetssökande 20 refererar till en upphävd föreskrift hos IAF, IAFFS 2005:7 som den 1 juli 2009 ersattes med IAFFS 2009:4. 6 Diskussion och slutsatser Syftet med kartläggningen var att studera vilken skriftlig information Arbetsförmedlingen tillhandahåller om arbetslöshetsförsäkringen till de arbetssökande samt om informationen stämmer överens med regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen har i sin broschyr Ersättning vid arbetslöshet - information om arbetslöshetsförsäkringen, angivit att skriften innehåller de vanligaste reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. IAF:s utgångspunkt i kartläggningen har dock varit att den sökande i sammanhanget ska få den information som krävs för att kunna förstå och agera korrekt i enlighet med regelverket om arbetslöshetsförsäkringen. När det gäller vilken skriftlig information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen tillhandahåller valde IAF, som nämns i avgränsningsavsnittet att studera den information som relaterar till 9 ALF. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Enligt IAF:s kartläggning kan vissa delar i informationen bli otydlig för den sökande. Dessa hänför sig till 9 ALF och är enligt IAF:s bedömning viktiga ur den enskildas perspektiv. IAF vill dock upprepa att information som Arbetsförmedlingen eventuellt ger muntligen inte ingår i kartläggningen. Däremot beskriver Arbetsförmedlingen som nämnts i avsnitt 2, att information om arbetslöshetsförsäkringens allmänna villkor (som ingår i den broschyr som överlämnas vid inskrivningen) ska överlämnas i kombination med att arbetsförmedlaren också muntligt förklarar den. IAF:s tolkning av den skrivelsen är att samma information ska lämnas både skriftligen och muntligen. Av IAF:s kartläggning framgår det att Arbetsförmedlingen tillhandahåller information om de allmänna villkoren i 9 ALF i sin helhet men att informationen 20 Informationen finns i Arbetsförmedlingens dokument Underrättelse till arbetslöshetskassan. 16 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

17 när det gäller innehållet i de regelverk som relaterar till och beskriver paragrafen i vissa avseenden är otydlig. Redogörelsen för innehållet i dessa regelverk är enligt IAF i vissa avseenden central för att den sökande ska förstå och kunna agera korrekt i enlighet med regelverket om arbetslöshetsförsäkringen. I förhållande till betydelsen av 9 ALF, punkt två, menar IAF att informationen om geografiskt begränsat sökområde, i beskrivningen av vad som utgörs av ett lämpligt arbete, riskerar att bli otydlig. I förhållande till betydelsen av 9 ALF, punkt tre, noterade IAF att det inte finns information om att den arbetssökande kan anmäla sig hos Arbetsförmedlingen på flera sätt än genom personligt besök. IAF noterade även att Arbetsförmedlingen endast återger tre av de orsaker som Arbetsförmedlingen har för att skicka en underrättelse till arbetslöshetskassan. I 16 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten anges tio underrättelseorsaker för Arbetsförmedlingen. Stämmer informationen om arbetslöshetsförsäkringen överens med regelverket? I uppdragets andra del, huruvida den skriftliga informationen om arbetslöshetsförsäkringen hos Arbetsförmedlingen stämmer överens med regelverket, kunde IAF vid kartläggningen notera några otydligheter. IAF noterade att Arbetsförmedlingen ger en något otydlig beskrivning av skillnaden mellan grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning. IAF fann att informationen om ersättningsperiodens längd var otydlig när det gäller att det finns en begränsning i hur länge en arbetssökande som uppbär ersättning från arbetslöshetskassan kan få denna. IAF noterade att informationen om Arbetsförmedlingens avanmälan av arbetssökande till arbetslöshetskassan innehöll vissa otydligheter. Arbetsförmedlingen återger endast två av de förutsättningar som gäller för avanmälan. I AMSFS 2005:4 finns det fem olika förutsättningar då Arbetsförmedlingen ska avanmäla en sökande till arbetslöshetskassan. Arbetsförmedlingen återger endast ett sätt för återanmälan för den sökande. IAFFS 2010:5 möjliggör dock för den sökande att återanmäla sig hos Arbetsförmedlingen på fyra olika sätt. I Arbetsförmedlingens kommunikation med IAF under uppdragets gång, framkom att det i dagsläget är tre sätt som är möjliga. I kartläggningen framkom också att det fanns ett fåtal felaktiga hänvisningar, antingen till icke uppdaterat material eller till utgången föreskrift. I inledningen framgår att IAF tidigare har kartlagt vilken information om arbetslöshetsförsäkringen som arbetslöshetskassorna gav på sina respektive webbplatser, samt om denna information stämde överens med regelverket om arbetslöshets- Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 17

18 försäkringen 21. Kartläggningen i det uppdraget visar vissa felaktigheter eller otydligheter i form av: - icke uppdaterat material som arbetslöshetskassan hänvisade till, - felaktiga tolkningar av regelverket, - ofullständiga uppräkningar eller otydlig information som ledde till missvisande information för den ersättningssökande. Både i denna kartläggning av Arbetsförmedlingens information och i den tidigare kartläggningen av arbetslöshetskassornas information, har IAF identifierat vissa otydligheter. Detta kan leda till missvisande information för den sökande. IAF har inte funnit att det är samma otydligheter i sak som framkommer hos arbetslöshetskassorna som hos Arbetsförmedlingen. 21 IAF:s rapport 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen- kartläggning initierad av IAF. 18 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

19 7 Käll- och litteraturförteckning Lag Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Förordning Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Föreskrifter IAFFS 2010:5: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. IAFFS 2009:4: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet AMSFS 2005:4: Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter om handläggning av arbetsförmedlingsärenden. AMSFS 2004:11: Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om individuella handlingsplaner. IAFFS 2004:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete. IAF:s rapporter och skrifter IAF:s rapport 2011:34. Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen- kartläggning initierad av IAF IAF:s rapport 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program. IAF:s rapport 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan IAF:s promemoria Arbetsförmedlingen och geografiskt sökområde, dnr 2008/1574, Arbetsförmedlingens rapporter och skrifter Arbetsmarknadsrapport 2011 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 19

20 Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 40/2011, Arbetslöshetsförsäkringen Avanmälan till arbetslöshetskassa, beslutsdatum Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 36/2011, Arbetslöshetsförsäkringen - Arbetsförmedlingens informationsansvar, beslutsdatum: Empiri för kartläggningen Ersättning vid arbetslöshet- information om arbetslöshetsförsäkringen (även webbtexten Ersättning vid arbetslöshet). Tusen möjligheter Ny på Arbetsförmedlingen Applikationen för inskrivning. Kallelse till Arbetsförmedlingen Individuell handlingsplan Meddelande om avaktualisering Meddelande om avanmälan Meddelande om avaktualisering och avanmälan Meddelande om ersättningsanmälan Platsanvisning Deltidsintyg Anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program (t ex arbetslivsintroduktion) Förfrågan Underrättelse till arbetslöshetskassan. 20 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

21 8 Bilaga 1, granskningsmall Bilagan innehåller den kartläggningsmall som IAF använde för att kartlägga vilken information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen skriftligt tillhandahöll samt om den informationen stämde överens med regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen. I mallen angavs också datum för kartläggningen. Sakfråga Finns info (ja eller nej) - Obs! Gäller endast 9 ALF. Angående Arbetsförmedlingens arbete Grundvillkoren, citat fem strecksatser plus stycke 2 (9 ALF) Precisering av vad grundvillkoren innebär, kommentar, utveckling Lämpligt arbete, vad det är (11 ALF + IAFFS 2004:3, ang. 3 se 2008:4, ang 6 se 2007:2 ) Anmälan på tre olika sätt (2 IAFFS 2010:5) Meddela förändringar till Af (11 AMSFS 2005:4) Handlingsplan inom 30 dgr (6 2000:628) Handlingsplanens innehåll (3 AMSFS 2004:11) Handlingsplan, överens om innehållet (7 AMSFS 2004:11) Handlingsplan, följa upp aktiviteter (8 AMSFS 2004:11) Handlingsplan, om ej medverkan eller följer upp fråga om aktivt arbetssökande? Ev. underrättelse (9 AMSFS 2004:11) Fel eller ofullständigt- Obs! Gäller hela regelverket Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 21

22 Avanmälan, när det ska göras (15 p. 1-4 AMSFS 2005: :628) Underrättelse, när det ska lämnas (19, 22 AMSFS 2005: :628) Avstängning, sanktion efter underrättelse (43-44 ALF) Nedsättning, sanktion efter underrättelse (45a ALF) Meddelande till a-kassan när Af bedömer att villkoren i 9 ALF åter uppfylls (efter sanktion /avstängning tillsvidare) efter underrättelse (2000:628, 16 ) Avaktualisering, utskrivning (28 AMSFS 2005:4) Angående försäkringen Grundförsäkring/inkomstbortfallsförsäkring, medlemsvillkor (6-7, 7a ALF) Arbetsvillkoret (12 ALF) Huvudregel Alternativregel Jämställd tid (13a ) Ramtid 12 mån (15 a ALF) Överhoppningsbar tid (16, 17, 17a ALF) Karens 7 dgr (21 ALF) Ersättningsperiodens längd, 300 dgr /450 dgr (22 ALF) Normalarbetstid 22 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

23 (23 b ALF) Grundbeloppet. Max 320 kr (3 ALFFo) Inkomstrelaterad ersättning, vad det grundas på + belopp max 680 kr (25 ALF +4 ALFFo) 75-dagar vid deltidsarbete (7 ALFFo) Arbetsgivarintyg (47 ALF) EU/EES-regler Återfinns i IAF:s regelsamling, Internationella bestämmelser Export av arbetslöshetsersättning (E 303/U2): kapitel 8 artikel 64 Sammanläggning av anställnings-/ försäkringsperioder (E301/U1): kap 5 artikel 61 Gränsarbetare/oäkta gränsarbetare/ sällanhemvändare): kapitel 9 artikel 65 Nordiska konventionens femårsregel: kapitel 3 artikel 8 Övrigt (statlig lönegaranti vid konkurs, Information om s.k. utförsäkrade, arbetsvillkoret och särskilt anställningsstöd/starta eget-bidrag, särskilda regler för konstnärliga yrken och fiskare, pensionsregler, schemalagd deltid) utveckla punkten om dessa finns på webbplatsen Källor för innehållet i granskningsmallen: Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF). Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden. Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 23

24 Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2004:11) om individuella handlingsplaner. IAFFS 2010:5, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. IAFFS 2009:4, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. IAFFS 2004:3, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete. 24 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

25 9 Bilaga 2, Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden 15 Avanmälan innebär att Arbetsförmedlingen meddelar arbetslöshetskassan att en sökande inte längre är anmäld hos Arbetsförmedlingen i den ordning som bestämts i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Avanmälan ska göras om någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 1. En arbetssökande med arbetslöshetsersättning uteblir från ett personligt besök eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen vid tidpunkt, som angetts i kallelse eller som fastställts i överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och sökanden. Avanmälan enligt denna punkt görs samma dag som det personliga besöket eller kontakten skulle ha ägt rum. Om den överenskomna kontakten ska ske med Arbetsförmedlingen Kundtjänst, och det därför först dagen efter kan konstateras att ingen kontakt ägt rum, får avanmälan göras retroaktivt dagen efter. 2. En arbetssökande inte är anträffbar per telefon, på det av sökanden till Arbetsförmedlingen angivna telefonnumret, vid den tidpunkt som överenskommits med Arbetsförmedlingen. Avanmälan enligt denna punkt görs samma dag som kontakten skulle ha ägt rum. 3. En arbetssökande anmäler till Arbetsförmedlingen att han eller hon på grund av särskilda omständigheter som t.ex. semesterresa, sjukdom eller barntillsyn inte kommer att kunna ta ett arbete under den tid de särskilda omständigheterna består. Avanmälan enligt denna punkt görs den dag de särskilda omständigheterna inträder. Om information om de särskilda omständigheterna når Arbetsförmedlingen först sedan de uppstått, görs avanmälan den dag informationen når Arbetsförmedlingen. Om det finns skäl att förmoda att sökanden inte informerat arbetslöshetskassan om förhållandet för tiden dessförinnan ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse enligt En arbetssökande reser utomlands utan att resan Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 25

26 - avser en anställningsintervju, specificerad till tid och plats, som Arbetsförmedlingen och den sökande gemensamt kommit fram till att den sökande bör genomföra eller - syftar till att söka anställning hos arbetsgivare på orter inom normalt dagpendlingsavstånd i länder i Sveriges omedelbara närområde enligt gjord överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Avanmälan enligt denna punkt görs den dag resan påbörjas. Om information om en resa utomlands når Arbetsförmedlingen först sedan resan påbörjats, görs avanmälan den dag informationen når Arbetsförmedlingen. Om det finns skäl förmoda att sökanden inte informerat arbetslöshetskassan om förhållandet för tiden dessförinnan ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse enligt En sökande har registrerats i någon annan sökandekategori än 11, 21, 22 eller 23. Avanmälan enligt denna punkt görs automatiskt genom AIS. (AFFS 2009:9) 26 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten 1 (6) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer