Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt"

Transkript

1 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2014/83 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 gett Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) följande uppdrag: IAF ska för 2013 respektive det första kvartalet 2014, redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen underrättelser som har lett till någon form av åtgärd samt handläggningstiden för prövade underrättelser. Hänsyn ska tas till införandet av de nya åtgärdsreglerna. Redovisningen ska ske senast den 8 augusti Arbetslöshetskassorna har fått möjlighet att faktagranska rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig chef har varit Jessica Idbrant, chef för analysenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Per Anders Paulson (uppdragsledare), Jonas Eriksson och Eva Nordström, analysenheten. I arbetet har även verksjuristerna Anna Saarikoski och Niklas Wallentin, rättsenheten deltagit. I den slutliga beredningen har verksjurist Urban Forsberg, rättsenheten deltagit. Katrineholm den 7 augusti 2014 Jan-Olof Dahlgren Generaldirektör Jessica Idbrant Chef för analysenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Avgränsningar Om uppgifterna i rapporten Regelverk Tidigare regelverk Regelverket efter den 1 september Utvecklingen januari 2013 mars Underrättelser Prövningsgrad för underrättelser Sanktionsgrad för prövade underrättelser Arbetslöshetskassornas handläggningstider januari 2013 mars Prövnings- och sanktionsgrad september mars Prövningsgrad uppdelat på underrättelseorsaker Sanktionsgrad uppdelat på underrättelseorsaker Arbetslöshetskassornas prövnings- och sanktionsgrad september mars Prövnings- och sanktionsgrad för underrättelser när de sökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport Prövnings- och sanktionsgrad för underrättelser avseende inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse Utvecklingen för beslut om varning och avstängning från rätten till ersättning Beslut om varning eller avstängning efter lämnad underrättelse september 2013 mars Beslut om varning eller avstängning september 2013 juni Slutsatser Käll- och litteraturförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 3

4 Sammanfattning Den första september 2013 ändrades regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Förändringarna innebar att Arbetsförmedlingen ska lämna underrättelse om ifrågasatt ersättning till arbetslöshetskassan vid fler tillfällen än tidigare. Underrättelse ska nu exempelvis även lämnas när de sökande inte lämnar sin aktivitetsrapport i tid eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse. Även sanktionssystemet ändrades och tre åtgärdstrappor infördes. Enligt det nya regelverket ska sökande som missköter sitt arbetssökande få en varning första gången det händer. Åtgärderna trappas därefter upp om beteendet upprepas under ersättningsperioden. Andra gången stängs de sökande av från ersättning 1 dag, tredje gången 5 dagar, fjärde 10 dagar och vid det femte tillfället förlorar de sökande rätten till ersättning till dess de har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Syftet med förändringarna var bland annat att öka sökaktiviteten hos de arbetslösa. Antalet underrättelser och antalet sanktioner har mångdubblats efter den 1 september, och de vanligaste grunderna är att de sökande inte har lämnat in aktivitetsrapporten i tid eller inte kontaktat Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse. Antalet sanktioner har dock inte ökat i samma omfattning som antalet underrättelser vilket beror på att fler underrättelser avskrivs idag än tidigare. Andelen underrättelser som prövas, den så kallade prövningsgraden, har minskat markant efter den 1 september medan sanktionsgraden har förändrats i betydligt mindre utsträckning. Det främsta skälet till att arbetslöshetskassorna prövningsgrad har minskat är att en större andel av underrättelserna lämnas för sökande som inte får ersättning från arbetslöshetskassan. Ett annat skäl till den lägre prövningsgraden är att många arbetslöshetskassor avskriver underrättelser som kommer in under handläggningen av en tidigare underrättelse. IAF kan dock inte utesluta att underrättelser ibland kan ha avskrivits på grund av andra skäl, som till exempel arbetslöshetskassornas arbetsbelastning. Både prövningsgraden och sanktionsgraden varierar mellan arbetslöshetskassorna. Flertalet av arbetslöshetskassorna har en handläggningstid av underrättelser som leder till sanktion som ligger mellan 15 och 24 dagar. Denna handläggningstid kan anses vara rimlig i förhållande till förvaltningslagens krav. Handläggningstiden hos Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa, 3 dagar, är dock så pass kort att den indikerar att arbetssökande inte har getts möjlighet att yttra sig över underrättelsen. Den långa handläggningstiden på 76 dagar hos Fastighets arbetslöshetskassa är också problematisk. Det finns en risk att avstängningsbeslut inte kan verkställas. Dessutom innebär den utdragna handläggningstiden att den enskilde kan hinna begå ytterligare felaktiga handlingar utan att dessa korrigeras genom en sanktion. 4 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

5 1 Inledning I regeringens regleringsbrev till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för budgetår 2014 står det: IAF ska för 2013 respektive det första kvartalet 2014, redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen underrättelser som har lett någon form av åtgärd samt handläggningstiden för prövade underrättelser. Hänsyn ska tas till införandet av de nya åtgärdsreglerna. Redovisning ska ske senast den 8 augusti Bakgrund Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassorna och IAF när en ersättningstagare inte uppfyller de regler och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning (16 förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten). Därefter ska arbetslöshetskassorna utreda dessa ärenden och fatta beslut om eventuell sanktion (9, 11, b lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring). IAF har sedan starten 2004 lämnat rapporter till regeringen med redovisningar och analyser av arbetslöshetskassornas sanktioner och åtgärder med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Den 1 september 2013 genomfördes en rad regelförändringar inom arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat togs rutinen med avanmälan bort och ersattes med nya underrättelseorsaker. Dessutom infördes aktivitetsrapporter där de arbetssökande varje månad ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Det innebär fler grunder för Arbetsförmedlingen att lämna underrättelser till arbetslöshetskassorna. Det har gjort att antalet underrättelser till arbetslöshetskassorna har ökat kraftigt, och som en följd har även antalet sanktionsbeslut ökat. Regeländringarna innebär dessutom nya typer av sanktioner och beslut från arbetslöshetskassorna. Hösten 2013 publicerade IAF den sista rapporten 1 där det gick att redovisa helårsuppgifter för arbetslöshetskassans sanktioner och åtgärder enligt det gamla regelverket. I den rapporten framkom bland annat: Under 2005 till 2012 hade mellan 24 och 33 procent av samtliga underrättelser inte prövats av arbetslöshetskassorna. Det absolut vanligaste skälet till att en underrättelse inte prövades var att den sökande inte hade begärt ersättning från arbetslöshetskassan för tidpunkten när händelsen som ledde till underrättelsen hade inträffat. 1 Redovisning och analys av arbetslöshetskassornas sanktioner, IAF 2013:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 5

6 Sanktionsgraden, det vill säga andelen sanktioner av alla prövade underrättelser, hade minskat från 85 procent 2005 till 78 procent Sanktionsgraden skiljer sig kraftigt åt mellan arbetslöshetskassorna, och 2012 varierade den mellan 63 och 93 procent. Handläggningstiden för prövade underrättelser hade minskat mellan 2008 och Det framkom även att det fanns stora skillnader i handläggningstid mellan arbetslöshetskassorna. 1.2 Syfte och frågeställningar I regleringsbrevet till IAF för budgetår 2014 återges syftet med de nya åtgärdsreglerna i regeringens proposition Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m., 2012/13:12: De nya åtgärdsreglerna inom arbetslöshetsförsäkringen syftar bl.a. till att klargöra vilka handlingssätt som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen, skapa ett tydligare samband mellan dessa handlingssätt och beslutet om åtgärd samt ge den sökande möjlighet att ändra ett handlingssätt som inte stämmer överens med dessa villkor. IAF tolkar att uppdraget i regleringsbrevet är att följa upp de genomförda förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med denna rapport är därför att redovisa och analysera antalet och andelen underrättelser som har lett till någon sanktion eller åtgärd samt handläggningstiden för prövade underrättelser under perioden januari 2013 till och med mars För att uppnå syftet besvarar IAF följande frågor i rapporten: Hur har det nya regelverket påverkat utvecklingen av antal sanktioner som arbetslöshetskassorna fattat beslut om? Finns det skillnader mellan arbetslöshetskassorna när det gäller andelen underrättelser som lett till sanktion? Finns det skillnad mellan arbetslöshetskassorna när det gäller handläggningstid av underrättelser? 1.3 Avgränsningar Uppgifterna från arbetslöshetskassorna som använts som underlag i denna rapport fanns först i juli 2014 i ASTAT med kvalitet. Rapporten har därför färdigställts på kort tid och innehåller sparsamt med redovisning och analys av hur regelförändringarna har påverkat olika grupper av sökande. Mot den bakgrunden kommer IAF att återkomma med rapporter inom området. 6 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

7 1.4 Om uppgifterna i rapporten Analyserna i rapporten baseras på beskrivande statistik. För att besvara rapportens frågeställningar har uppgifter från IAF:s databaser ASTAT, Underrättelsedatabasen och AF-databasen använts. 2 Uppgifterna har sammanställts i tabeller och diagram. Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt definieras i denna rapport som de underrättelser som kan innebära att arbetslöshetskassan fattar beslut om sanktion enligt 43-43b lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF), att ersättningstagaren inte uppfyller de allmänna villkoren enligt 9 ALF eller att ersättningstagaren inte har rätt till arbetslöshetsersättning enligt 11 ALF. 3 IAF redovisar endast de underrättelser som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna. Underrättelser som Arbetsförmedlingen skapade, men som av någon anledning inte skickades iväg till någon arbetslöshetskassa ingår således inte Arbetslöshetskassornas hantering av underrättelse När Arbetsförmedlingen skickar en underrättelse till en arbetslöshetskassa ska den utreda om underrättelsen ska avskrivas eller om det är aktuellt att pröva om den sökande ska få ett avslags- eller sanktionsbeslut. Arbetslöshetskassan kan fatta något av följande beslut: avskriva underrättelsen på grund av att den sökande inte har sökt ersättning hos arbetslöshetskassan, eller den sökande har tidigare fått en underrättelse avseende samma åtgärdsgrupp för vilken den sökande ännu inte har getts möjlighet att ändra sitt handlingssätt ingen sanktion (till förmån för den sökande) sanktion enligt åtgärdstrapporna eller att avslå ersättningsrätten om den sökande inte uppfyller de allmänna villkoren 2 ASTAT innehåller registerdata från arbetslöshetskassornas handläggarsystem. AF-databasen innehåller registerdata från Arbetsförmedlingens handläggarsystem. Underrättelsedatabasen innehåller registerdata avseende Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och arbetslöshetskassornas beslut/åtgärder som avser dessa underrättelser. Underrättelser började sändas elektroniskt från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna den 1 september 2013 och Underrättelsedatabasen innehåller uppgifter innan det var elektronisk hantering. Uppgifterna finns numera i ASTAT istället. 3 I kapitel 2 redovisas regelverket mer detaljerat. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 7

8 1.4.2 Förändringar från april 2014 avseende vilka personer som får en underrättelse Arbetsförmedlingen får ingen information från arbetslöshetskassorna om huruvida de arbetslösa får eller begär arbetslöshetsersättning. Det innebär att de skriver underrättelser till arbetslöshetskassan för de arbetssökande som har uppgett till Arbetsförmedlingen att de är medlemmar i en arbetslöshetskassa 4 och som någon gång under den aktuella månaden dessutom varit arbetslösa helt, delvis eller varit timanställda 5. På grund av detta har arbetslöshetskassorna fått administrera många underrättelser för sökande som inte har arbetslöshetsersättning. För att minska arbetslöshetskassornas arbetsbelastning ändrades den tekniska lösningen i april Arbetsförmedlingen hanterar underrättelser på samma sätt som tidigare, de skriver även fortsättningsvis underrättelser avseende sökande som uppgett till dem att de har för avsikt att söka arbetslöshetsersättning. Skillnaden är att Arbetsförmedlingens underrättelse inte sänds vidare till den aktuella arbetslöshetskassan förrän det har kommit in ett kassakort från den sökande. I denna rapport redovisas underrättelser som Arbetsförmedlingen skickade till och med 31 mars Därför avser de en stor andel av dessa personer som inte är aktuella för någon sanktion eftersom de inte ansöker om arbetslöshetsersättning. För att kunna analysera arbetslöshetskassornas hantering av underrättelserna samt resultaten har IAF därför i denna rapport valt att fördela underrättelserna efter om de avsåg personer som fick arbetslöshetsersättning eller inte. Definitionen är att underrättelsen avser en person med arbetslöshetsersättning om han eller hon har deklarerat arbetslöshet på ett kassakort två veckor före eller efter händelsen som ligger till grund för underrättelsen. 4 Här ingår även arbetssökande som har uppgett att de har för avsikt att söka arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan Alfa (dock kan en arbetssökande inte vara medlem där). 5 Sökandekategorierna 11, 21, 22 och 23 8 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

9 2 Regelverk Den 1 september 2013 trädde nya regler i kraft i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Ändringarna hade bland annat två syften: klargöra vilka ageranden som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen den sökande ska ges möjlighet att ändra ett agerande som inte stämmer överens med villkoren. 6 En stor del av regelförändringarna gäller åtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen. Tidigare fanns det två kategorier av åtgärdsgrunder som kunde leda till att arbetslöshetskassan fattade beslut om en sanktion när den ersättningssökande agerade på ett sätt som inte stämde överens med villkoren i försäkringen. Det var dels när den sökande förlängde sin tid i arbetslöshet, dels när den sökande orsakade sin arbetslöshet. Med regelförändringarna kompletterades dessa kategorier med en tredje kategori när den sökande missköter sitt arbetssökande. För var och en av dessa kategorier av åtgärdsgrunder har det införts en trappa där upprepad misskötsel successivt leder till kraftigare sanktioner. Sanktionssystemet har också förändrats på så sätt att grunderna för åtgärder har utökats samtidigt som sanktionerna överlag har mildrats. I förarbetena till regeländringarna hänvisar regeringen till att det finns forskning som stöder att mildare men mer frekventa åtgärder är effektiva för att understryka arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring snarare än åtgärder som är mer ingripande men som tillämpas mer sällan Tidigare regelverk Underrättelseorsakerna framgick även tidigare av 16 i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 8 De allmänna villkoren för arbetslöshetsersättning angavs i 9 ALF och sanktionsreglerna i a ALF. Den enskilde kunde då stängas av från ersättning när han eller hon orsakat arbetslösheten enligt ALF och den enskildes dagpenning kunde sättas ned om han eller hon förlängt tiden i arbetslöshet enligt 45 a ALF. Av 46 framgick vilka delar av sanktionsbestämmelserna som kunde tillämpas på arbetsmarknadspolitiska program. I bilaga 1 redovisas den författningstext som gällde före den 1 september Prop. 2012/13:12 sid Prop. 2012/13:12 sid Ytterligare underrättelseorsaker framgick även av 4 IAF:s föreskrifter om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet (IAFFS 2014:4) samt 15 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden (den sistnämnda föreskriften är numera upphävd). Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 9

10 2.2 Regelverket efter den 1 september 2013 Enligt den nya formuleringen i 16 i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska Arbetsförmedlingen nu lämna en underrättelse till arbetslöshetskassan om den sökande missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslöshet enligt vad som anges i b ALF eller om den sökande inte anses uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 eller 11 ALF. För att uppfylla de allmänna villkoren i 9 ALF för ersättning ska den sökande vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst tre timmar per arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande. Enligt 11 ALF har en sökande som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar inte rätt till ersättning Grunder för åtgärder och sanktioner Grunderna för åtgärder och sanktioner när de sökande missköter sitt arbetssökande, förlänger sin tid i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet framgår av b ALF. De sökande ska enligt 43 ALF varnas om de 1. utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan 2. utan godtagbart skäl inte lämnat in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid 3. utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt 4. utan godtagbart skäl inte sökt anvisat lämpligt arbete 5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten. Sökande missköter arbetssökandet enligt ovanstående punkter vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod, ska stängas av från rätten till ersättning. Efter en varning vid det första tillfället ska avstängningstiden vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället. Vid ett femte fall av misskötsamhet under ersättningsperioden, har de sökande inte rätt till ersättning förrän de på nytt har uppfyllt ett arbetsvillkor. Sökande ska enligt 43 a ALF stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar om de utan godtagbart skäl 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete, 10 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

11 2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd 3. avvisat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas. Sökande som förlänger sin tid i arbetslöshet enligt ovanstående punkter i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska efter en varning vid det första tillfället, stängas av från rätten till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. Om något sådant förhållande upprepas en fjärde gång under samma ersättningsperiod, har de inte rätt till ersättning förrän de på nytt har uppfyllt ett arbetsvillkor. Sökande ska enligt 43 b ALF stängas av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar, om de 1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete 2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete 3. utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas, 4. uppträtt på ett sådant sätt att den offentliga arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas. Om det är sannolikt att arbetet skulle ha varat i högst 10 dagar eller om programmet skulle ha pågått i högst 10 dagar ska de sökande dock stängas av i 20 ersättningsdagar. Sökande som orsakar sin arbetslöshet enligt punkterna ovan en andra gång i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska på nytt stängas av från rätten till ersättning. Om något sådant förhållande upprepas en tredje gång under samma ersättningsperiod, har de inte rätt till ersättning förrän de på nytt har uppfyllt ett arbetsvillkor Underrättelseorsaker som har tillkommit Efter regeländringarna den 1 september 2013 har det tillkommit sex underrättelseorsaker som innebär att Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan om den arbetssökande byter till en sökandekategori där Arbetsförmedlingen bedömer att han eller hon inte är arbetsför och oförhindrad (9 1 p. ALF), 9 inte i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 3 p. ALF), utan godtagbart skäl inte lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid 10 (43 1 st. 2 p. ALF), 9 I dessa situationer avanmälde Arbetsförmedlingen tidigare den arbetssökande. 10 Se avsnitt 2.2 om aktivitetsrapporter. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 11

12 utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt (43 1 st. 3 p. ALF), 11 utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas (43 b 1 st. 3 p. ALF) uppträtt på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas (43 b 1 st. 4 p. ALF) Avanmälan till arbetslöshetskassan har ersatts med underrättelse När en arbetssökande tidigare uteblev från ett besök eller inte tog en överenskommen kontakt med Arbetsförmedlingen, skulle Arbetsförmedlingen omedelbart informera arbetslöshetskassan genom att göra en avanmälan. Arbetslöshetskassan stoppade då ersättningen automatiskt och den var stoppad till dess att den sökande besökte Arbetsförmedlingen och blev anmäld till arbetslöshetskassan igen. Denna typ av avanmälan avskaffades i samband med regelförändringarna. Efter den 1 september ska Arbetsförmedlingen i stället skicka en underrättelse till arbetslöshetskassan när en arbetssökande inte kommer på ett bokat besök eller inte tar en överenskommen kontakt 12. Före den 1 september avanmälde Arbetsförmedlingen också arbetssökande som meddelade Arbetsförmedlingen att de under en tid var förhindrade att ta ett arbete, som till exempel vid sjukdom eller semesterresa. Avanmälan gjordes också när de sökande registrerats i en sökandekategori som innebar att Arbetsförmedlingen bedömt att de inte var att anse som ersättningssökande (till exempel när en sökande fått ett tillfälligt arbete). 13 Numera meddelar Arbetsförmedlingen i samtliga dessa fall arbetslöshetskassan i stället genom en underrättelse Aktivitetsrapportering En stor förändring som skedde i och med regelförändringarna var att de som är arbetslösa regelbundet ska redovisa i sin aktivitetsrapport vilka åtgärder de har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Redovisningen ska ske med utgångspunkt i den individuella handlingsplanen eller etableringsplanen (6 a förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten). De första aktivitetsrapporterna lämnades i oktober, och avsåg aktiviteter genomförda i september. 11 Arbetsförmedlingen avanmälde tidigare den arbetssökande då denne uteblivit från besök eller inte tagit överenskommen kontakt förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 13 Se dåvarande 15 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter om handläggning av arbetsförmedlingsärenden (numera upphävd). 12 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

13 3 Utvecklingen januari 2013 mars 2014 I detta kapitel redovisas antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna januari 2013 mars Vidare redovisas prövnings- och sanktionsgraden för dessa. IAF har i denna rapport valt att fördela underrättelserna efter om de avsåg personer som hade arbetslöshetsersättning eller inte. Som sådana underrättelser har IAF valt att klassificera underrättelser som gällde personer som hade arbetslöshetsersättning två veckor före eller efter händelsen som ledde till underrättelsen. Prövade underrättelser är de underrättelser där arbetslöshetskassan fattat följande beslut: Ingen sanktion (till förmån för den sökande) Sanktion enligt åtgärdstrapporna eller att avslå ersättningsrätten om sökande inte uppfyller de allmänna villkoren Prövningsgrad är andelen prövade underrättelser av alla underrättelser. Sanktionsgrad är andelen underrättelser som medfört sanktion (inklusive avslag av ersättningsrätten) av alla prövade underrättelser. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 13

14 3.1 Underrättelser I detta avsnitt redovisas antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna januari 2013 mars Diagram 3.1 Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt fördelat på om underrättelser avsåg personer som fick arbetslöshetsersättning eller inte 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 70% 71% 73% 74% 70% 72% 70% 53% 49% 48% 47% 48% 48% 44% Antal underrättelser Andel med ersättning Diagram 3.1 visar att det nya regelverket medförde en stor ökning av antalet underrättelser. Underrättelserna ökade från 190 i augusti till i september. När skyldigheten för ersättningstagare att lämna aktivitetsrapport infördes i oktober 2013 medförde det att antalet underrättelser ökade ytterligare till Antalet underrättelser per månad har därefter legat mellan cirka och IAF hade även ett tidigare uppdrag av regeringen att analysera och redovisa Arbetsförmedlingens underrättelser för tidsperioden januari 2013 till mars Mer analys och information rörande utvecklingen av underrättelserna med anledning av regelförändringarna finns därför att läsa i den rapport som publicerades i juni I den rapporten kom IAF fram till följande: En stor andel av underrättelserna består efter regelförändringarna av underrättelser som tidigare i stället var avanmälningar, vilket tillsammans med införandet av aktivitetsrapporter kan förklara en stor del av ökningen. Andra tänkbara faktorer 14 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, lämnade under 2013 och första kvartalet 2014, IAF 2014:21 14 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

15 som kan ha påverkat ökningen från tiden före regelförändringarna till tiden efter är att arbetsförmedlaren inte längre kan återkalla en redan skickad underrättelse, att underrättelser numera går iväg direkt utan kommunicering med den arbetssökande och att underrättelsen i några fall initieras av systemet och går iväg automatiskt om inte arbetsförmedlaren stoppar den under nästkommande arbetsdag. Av diagram 3.1 framgår även att de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade avsåg personer som hade fått arbetslöshetsersättning i betydligt större utsträckning före regelförändringarna än efter. Mellan 70 och 75 procent avsåg sökande som fick ersättning. I och med att fler underrättelseorsaker infördes och att avanmälan ersattes med underrättelser lämnade Arbetsförmedlingen betydligt fler underrättelser. Dessutom minskade andelen underrättelser som avser sökande som fick ersättning till mellan 44 och 53 procent. Arbetsförmedlarna har ingen information om huruvida de arbetssökande får arbetslöshetsersättning eller inte. Det innebär att de skriver underrättelser för de arbetssökande som uppgett att de någon gång under den aktuella månaden varit arbetslösa helt eller delvis eller varit timanställda 15 till den arbetslöshetskassa som de har uppgett att de är medlem i. Ett syfte med regelförändringarna var att göra ansvarsfördelningen tydlig mellan Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Arbetsförmedlingens del i kontrollarbetet skulle renodlas till att kontrollera och underrätta. Regelförändringarna innebär bland annat att förmedlarna inte längre utreder och bedömer skälen till underrättelsen med de sökande, utan detta ansvar nu ligger endast på arbetslöshetskassan. Samtidigt som arbetsförmedlarna skickar underrättelsen till arbetslöshetskassan ska de skicka ett brev med information till den arbetssökande. Brevet når normalt sett den arbetssökande någon dag senare. När arbetslöshetskassan fått underrättelsen kommunicerar de underrättelsen med den sökande och utreder samt fattar beslut om en eventuell sanktion. Innan regelförändringarna fick de arbetssökande information om underrättelsen, och de fick även en möjlighet att förklara situationen för arbetsförmedlaren innan den skickades vidare till arbetslöshetskassan. I och med detta gjorde arbetsförmedlaren en egen prövning om underrättelsen skulle skickas iväg till arbetslöshetskassan eller inte. Vid förmedlarens samtal kan Arbetsförmedlingen ha fått kännedom om att den sökande inte hade ersättning och därför lät förmedlaren bli att skicka underrättelsen. Det är även möjligt att förmedlaren efter samtalet med den sökande lät bli att skicka underrättelsen för att det fanns godtagbara skäl enligt förmedlaren. Renodlingen av rollerna kan vara en orsak till att en större andel av underrättelserna efter regelförändringarna avser sökande som inte får arbetslöshetsersättning eftersom förmedlaren numera inte får information om detta från sökanden i lika stor utsträckning. 15 Sökandekategorierna 11, 21, 22 och 23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 15

16 IAF hade ett tidigare uppdrag att följa och redovisa resultatet av Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna. Den rapporten 16 redovisar hur Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna förberedde sig inför regelförändringarna och även hur det gick för dem att tillämpa regelverket från den 1 till den 26 september Prövningsgrad för underrättelser I detta avsnitt redovisas andel prövade underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna januari 2013 mars Prövade underrättelser är de underrättelser som arbetslöshetskassorna inte avskriver. Diagram 3.2 Andel prövade underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt fördelat på om underrättelser avsåg personer som fick arbetslöshetsersättning eller inte 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prövningsgrad med ersättning Prövningsgrad utan ersättning Diagram 3.2 åskådliggör att andelen underrättelser som arbetslöshetskassorna prövade minskade både vad gäller underrättelser för sökande med ersättning och underrättelser för sökande utan ersättning. Antalet underrättelser som prövades efter regelförändringarna är dock betydligt större trots att andelen som prövades har minskat. Detta beror på att antalet underrättelser ökade markant, till exempel skickade Arbetsförmedlingen 190 underrättelser i augusti och i oktober Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen, IAF 2013:25 16 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

17 Även om en sökande inte har haft ersättning så kan en underrättelse innebära sanktion eller avslag om han eller hon är beviljad en ersättningsperiod. Till exempel kan Arbetsförmedlaren uppmärksamma att den sökande saknar barntillsyn, vilket innebär att han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsförmedlaren skickar då en underrättelse till arbetslöshetskassan om detta och den sökande får ingen ersättning förrän barntillsynen är ordnad. Denna sökande kan klassificeras i kategorin utan ersättning om arbetslöshetskassan fattar beslutet innan arbetslöshetsersättning har hunnit betalas ut. Det framgår också av diagrammet att prövningsgraden var som lägst i september Därefter ökade den något men arbetslöshetskassorna prövade fortsatt betydligt lägre andel av underrättelserna än innan regelförändringarna. Från januari till augusti 2013 varierade prövningsgraden mellan 81 och 86 procent, medan den från oktober 2013 till mars 2014 varierade mellan 52 och 58 procent för underrättelser för sökande som hade ersättning. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 17

18 3.3 Sanktionsgrad för prövade underrättelser I detta avsnitt redovisas sanktionsgraden för underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna januari 2013 mars Sanktionsgrad är andelen underrättelser som medfört sanktion (inklusive avslag av ersättningsrätten) av alla prövade underrättelser. Diagram 3.3 Sanktionsgraden fördelat på om underrättelser avsåg personer som fick arbetslöshetsersättning eller inte 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sanktionsgrad med ersättning Sanktionsgrad utan ersättning Anm: Antalet prövade underrättelser för sökande utan ersättning varierade mellan 14 och 33 underrättelser från januari till augusti 2013 (och antalet med sanktion mellan 14 och 25 för samma period). Andelarna för dessa är av den anledningen inte helt tillförlitliga. Av diagram 3.3 framgår att för sökande med ersättning varierade sanktionsgraden mellan 61 och 79 procent innan regelförändringarna, och sjönk till 49 procent i september. Från november 2013 och framåt låg den ganska stabilt mellan 76 och 79 procent. 18 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

19 4 Arbetslöshetskassornas handläggningstider januari 2013 mars 2014 I detta kapitel redovisas hur lång tid det tog för arbetslöshetskassorna att fatta beslut om underrättelserna som lämnades januari 2013 mars Handläggningstiderna är beräknade för samtliga underrättelser som arbetslöshetskassorna fick (exklusive de som avser byte av sökandekategori) och där antingen ett beslut har fattats eller där underrättelsen har avskrivits. Handläggningstiden uttrycks i rapporten som medianvärde. Median är det tal som storleksmässigt ligger i mitten av en ordnad talserie. Om det finns ett jämnt antal i talserien är medianen det genomsnittliga värdet av de två tal som ligger i mitten av den ordnade talserien. Median Handläggningstiderna redovisas dels för prövade underrättelser uppdelade efter om arbetslöshetskassorna fattade beslut om sanktion eller inte sanktion, dels för underrättelser som arbetslöshetskassorna inte har prövat utan istället avskrivit. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 19

20 Tabell 4.1 Handläggningstid, median (antal dagar) Prövade Inte prövade Månad Sanktion Inte sanktion Avskrivna jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Som synes i tabell 4.1 var handläggningstiden för underrättelser där arbetslöshetskassan fattat beslut om sanktion (eller att den sökande inte uppfyller de allmänna villkoren) relativt stabil med undantag för i december 2013 då julledigheterna (många helgdagar) kan ha bidragit till längre handläggningstider. I de fall arbetslöshetskassan beslutade att det inte ska bli sanktion utan att ge den sökande rätt till ersättning var handläggningstiden normalt sett kortare än när de beslutade om sanktion. I september, när det nya regelverket trädde i kraft och ett oväntat stort antal underrättelser kom in till arbetslöshetskassorna, minskade handläggningstiden för underrättelser utan sanktion markant. I oktober, när underrättelserna tredubblades i samband med att underrättelser för sökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid började komma in, minskade handläggningstiden för underrättelser med beslut om ingen sanktion ännu mer. De kortaste handläggningstiderna hade underrättelser där arbetslöshetskassan valde att inte pröva underrättelsen utan att i stället avskriva den. Som tabellen visar var dock handläggningstiden för underrättelser utan sanktion i oktober månad 1 dag kortare än för de som arbetslöshetskassorna avskrev. Handläggningstidernas medianvärde för de underrättelser som ledde till sanktionsbeslut uppgick i mars 2014 till 21 dagar. Relativt stora volymer hade dock klart längre handläggningstider än så. Utifrån mediantiderna går det inte att se att handläggningstiderna påverkades av regelförändringen och den stora ökningen av antalet underrättelser. 20 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

21 4.1.1 Fördelat på arbetslöshetskassorna Tabell 4.2 Handläggningstid, median (antal dagar) för tidsperioden september 2013-mars 2014 Prövade Inte prövade Arbetslöshetskassa Sanktion Inte sanktion Avskrivna Fastighets Handelsanställdas Byggnadsarbetarnas Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Hamnarbetarnas STs Säljarnas Alfa Vision Kommunalarbetarnas Lärarnas Unionens Elektrikernas IF Metalls Svensk Handels Ledarnas SEKO:s Småföretagarnas Hotell- och Restauranganställdas Transportarbetarnas Sveriges arbetares GS Pappersindustriarbetarnas Journalisternas Akademikernas Finans- och Försäkringsbranschens Sveriges Entreprenörers Livsmedelsarbetarnas 3-5 Samtliga Av tabell 4.2 framgår det att det var stora skillnader mellan arbetslöshetskassorna och hur lång tid det tog för dem att handlägga underrättelserna. För Fastighets tog det 76 dagar att fatta beslut om sanktion och för Livsmedelsarbetarnas tog det 3 dagar att fatta beslut om sanktion. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 21

22 När det gäller underrättelser där arbetslöshetskassorna fattar beslutet inte sanktion så tog det 52 dagar för Skogs- och Lantbrukstjänstemännens och 37 dagar för Handelsanställdas att fatta beslutet. För Elektrikernas tog det endast 1 dag att fatta samma beslut, 2 dagar för Svensk Handels och Vision samt 3 dagar för Fastighets. När det gäller underrättelser som inte prövades utan i stället avskrevs så tog det 42 dagar för Fastighets och 20 dagar för Hamnarbetarnas medan det endast tog 2 dagar för Akademikernas, Lärarnas, Hotell- och Restauranganställdas och Sveriges arbetares. Även andra arbetslöshetskassor hade väldigt korta handläggningstider när det gäller att avskriva underrättelser. 22 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

23 5 Prövnings- och sanktionsgrad september mars 2014 I detta kapitel redovisas prövnings- och sanktionsgraden uppdelat på orsakerna som Arbetsförmedlingen uppgav, det vill säga underrättelseorsakerna. 5.1 Prövningsgrad uppdelat på underrättelseorsaker I detta avsnitt redovisas antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna september 2013 mars 2014 fördelat på underrättelseorsakerna. Andelen prövade underrättelser redovisas också. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 23

24 Tabell 5.1 Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och andel prövade av dessa fördelat på underrättelseorsak samt om underrättelser avsåg sökande som fick arbetslöshetsersättning eller inte. September 2013 mars 2014 Med ersättning Underrättelse Prövade Utan ersättning Underrättelse Prövade Uppfyller inte de allmänna villkoren ( 9) % % Inte arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete* % % Inte är arbetsför och oförhindrad, byte av sökandekategori % % Inte anmäld som arbetssökande hos AF % % Står inte till arbetsmarknadens förfogande % % Missköter sitt arbetssökande ( 43) % % Inte medverkat till att upprätta en handlingsplan % % Inte lämnat en aktivitetsrapport till AF i tid % % Inte besökt eller kontaktat AF/kompl. aktör enligt överenskommelse % % Inte sökt anvisat lämpligt arbete % % Inte aktivt sökt lämpliga arbeten % % Förlänger sin tid i arbetslöshet ( 43 a) % % Avvisat ett lämpligt erbjudet arbete % % Uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd % % Avvisat anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program % % Orsakar sin arbetslöshet ( 43 b) % % Lämnat sitt arbete utan giltig anledning % % Skiljts från sitt arbete pga. otillbörligt uppförande 9 33 % % Lämnat arbetsmarknadspolitiskt program % % Skiljts från arbetsmarknadspolitiskt program pga. otillbörligt uppförande 9 67 % % Samtliga % % Av tabell 5.1 framgår det att arbetslöshetskassorna prövade underrättelserna i högre utsträckning om de gällde sökande som fått ersättning. Det framgår också att det var stor skillnad i antalet underrättelser per underrättelseorsak. Övervägande delen underrättelser skickade arbetsförmedlarna med orsaker som kunde härledas till åtgärdstrappan missköter sitt arbetssökande. De två dominerande orsakerna till att underrättelser skickades var att de sökande inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inte hade besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör enligt överenskommelse. 24 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

25 Dessa två orsaker utgjorde 83 procent av underrättelserna, om orsaken byte av sökandekategori exkluderas. De underrättelser som gällde sökande som fått arbetslöshetsersättning prövades i betydligt större utsträckning om de kunde härledas till en åtgärdstrappa. För underrättelser som gäller sökande som inte uppfyller de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen så är skillnaden i andelen prövade inte lika stor för de som fått ersättning respektive de som inte fått ersättning. En trolig anledning kan vara att dessa sökande har beviljats ersättning av arbetslöshetskassorna men inte hunnit få ersättningen utbetald innan underrättelsen skickas. De klassificeras då i denna rapport som utan ersättning Hur vanligt är det att arbetslöshetskassan avstår från sanktionsbeslut för att de anser att den sökande inte har getts möjlighet att ändra sitt beteende? Av propositionen som ligger till grund för regelverket framgår det att åtgärderna bör trappas upp när en sökande upprepar åtgärdsgrundande handlingar inom en åtgärdsgrupp, men att detta inte ska göras när handlingarna kan anses ha inträffat vid ett och samma tillfälle. Regeringen skriver: Syftet med regeländringarna är att den sökande ska ges möjlighet att ändra ett handlingssätt som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen. En individuell bedömning får därför göras från fall till fall när det gäller att bedöma vad som är ett tillfälle. IAF skrev i sitt remissvar till regeringen att det är oklart om en arbetslöshetskassa kan meddela flera åtgärder vid ett och samma beslutstillfälle, även om en sökande inom en kort tid gjort sig skyldig till upprepade fall av misskötsel i sitt arbetssökande. För att få en ökad tydlighet har IAF påbörjat en rättsutredning som förväntas bli klar hösten I tabell 5.2 presenteras en beräknad fiktiv prövningsgrad för de underrättelser som gäller sökande som får ersättning. Den visar hur det skulle ha sett ut om arbetslöshetskassorna hade prövat och inte avskrivit senare underrättelser inom samma åtgärdstrappa som inkom under handläggningen, så kallad buntning av underrättelser. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 25

26 Tabell 5.2 Fiktiv prövningsgrad, om arbetslöshetskassorna inte avskrev för upprepade händelser under handläggningen av annan underrättelse inom samma åtgärdsgrupp. Prövningsgrad Grund för underrättelsen Antal Utfall Fiktiv Inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan % 79 % Inte lämnat sin aktivitetsrapport till AF i tid % 73 % Inte besökt eller tagit kontakt med AF eller kompl. aktör % 68 % Inte sökt anvisat lämpligt arbete % 77 % Inte aktivt sökt lämpliga arbeten % 86 % Samtliga underrättelser, misskött sitt arbetssökande % 73 % I tabell 5.2 framgår det att Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser under perioden september 2013 till mars 2014 för sökande (med ersättning) som inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör. Av dessa underrättelser prövade arbetslöshetskassorna 55 procent. Om kassorna inte hade avskrivit underrättelser som kom in under tiden de utredde den första underrättelsen hade prövningsgraden varit 68 procent i stället. Det var framförallt underrättelser som skickades när de sökande inte hade lämnat in aktivitetsrapporten i tid eller inte kontaktat Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse som avskrevs. Den största förändringen av prövningsgraden blev dock för underrättelser skickade för att de sökande inte hade sökt anvisat lämpligt arbete. 26 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

27 5.2 Sanktionsgrad uppdelat på underrättelseorsaker I detta avsnitt redovisas antal prövade underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna september 2013 mars 2014 fördelat på underrättelseorsakerna. Andelen av de prövade underrättelser som ledde till sanktion (sanktionsgrad) redovisas också. Tabell 5.3 Antal prövade underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och andel med sanktion av dessa fördelat på orsaken till underrättelsen samt om underrättelser avsåg personer som fick arbetslöshetsersättning eller inte. September 2013 mars 2014 Med ersättning Utan ersättning Prövade Sanktion Prövade Sanktion Uppfyller inte de allmänna villkoren ( 9) % % Inte arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete* % % Inte är arbetsför och oförhindrad, byte av sökandekategori % % Inte anmäld som arbetssökande hos AF 6 50 % 9 89 % Står inte till arbetsmarknadens förfogande % % Missköter sitt arbetssökande ( 43) % % Inte medverkat till att upprätta en handlingsplan % % Inte lämnat en aktivitetsrapport till AF i tid % % Inte besökt eller kontaktat AF/kompl. aktör enligt överenskommelse % % Inte sökt anvisat lämpligt arbete % % Inte aktivt sökt lämpliga arbeten % % Förlänger sin tid i arbetslöshet ( 43 a) % % Avvisat ett lämpligt erbjudet arbete % 6 33 % Uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd % 4 50 % Avvisat anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program % % Orsakar sin arbetslöshet ( 43 b) % % Lämnat sitt arbete utan giltig anledning % % Skiljts från sitt arbete pga. otillbörligt uppförande 3 33 % % Lämnat arbetsmarknadspolitiskt program % % Skiljts från arbetsmarknadspolitiskt program pga. otillbörligt uppförande 6 67 % % Samtliga % % Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 27

28 Tabell 5.3 åskådliggör att arbetslöshetskassorna avslår ersättningsrätten i något mindre omfattning för sökande som enligt IAF:s klassificering får ersättning än för de som inte får ersättning. Samma mönster gäller för åtgärdstrappan orsakar sin arbetslöshet. Denna grupp är dock liten till antalet och därför svåra att dra slutsatser om. Underrättelseorsakerna avvisat anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program, uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd och inte medverkat till att upprätta en handlingsplan var de tre orsaker där sanktionsgraden var högst för sökande som fått ersättning. För sökande som inte fått ersättning var sanktionsgraden högst när underrättelseorsakerna var avvisat anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program, inte anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och står inte till arbetsmarknadens förfogande (vid exkluderande av åtgärdstrappan orsakar sin arbetslöshet ). Att sanktionsgraden varierar mellan underrättelseorsakerna kan ha flera förklaringar. 28 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

29 6 Arbetslöshetskassornas prövnings- och sanktionsgrad september mars 2014 Kapitel 5 diskuterar de vanligaste orsakerna till underrättelse, nämligen att de sökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse. I detta kapitel analyseras därför dessa två orsakers prövnings- och sanktionsgrad närmare. IAF har även valt att redovisa siffrorna uppdelat per arbetslöshetskassa för att kunna urskilja om det finns skillnader mellan arbetslöshetskassorna. I detta kapitel redovisas endast de underrättelser som avser sökande som fått arbetslöshetsersättning. 6.1 Prövnings- och sanktionsgrad för underrättelser när de sökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport I detta avsnitt redovisas prövnings- och sanktionsgraden för de underrättelser som arbetslöshetskassorna fick när de sökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport. I och med regelförändringarna ska den som är arbetslös regelbundet redovisa i sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Redovisningen ska ske med utgångspunkt i den individuella handlingsplanen eller etableringsplanen. De första aktivitetsrapporterna lämnades i mitten av oktober, och avsåg aktiviteter genomförda i september. De första underrättelserna för sökande som inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid kom således till arbetslöshetskassorna i oktober. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 29

30 Tabell 6.1 Arbetslöshetskassornas prövnings- och sanktionsgrad för underrättelser till sökande med arbetslöshetsersättning vilka inte har lämnat in aktivitetsrapporten i tid. 17 Tabellen är ordnad efter antalet underrättelser i september 2013 Arbetslöshetskassa Kommunalarbetarnas Alfa Unionens IF Metalls Handelsanställdas Akademikernas Hotell- och Restauranganställdas Transportarbetarnas Småföretagarnas Byggnadsarbetarnas Fastighets Lärarnas SEKO:s Vision GS Livsmedelsarbetarnas Okt Nov Dec Jan Feb Mar Prövningsgrad 68 % 61 % 64 % 55 % 58 % 54 % Sanktionsgrad 81 % 90 % 90 % 84 % 84 % 88 % Prövningsgrad 58 % 65 % 52 % 48 % 52 % 54 % Sanktionsgrad 2 % 77 % 76 % 78 % 79 % 76 % Prövningsgrad 60 % 56 % 63 % 52 % 65 % 75 % Sanktionsgrad 50 % 76 % 77 % 79 % 89 % 90 % Prövningsgrad 92 % 78 % 72 % 60 % 64 % 67 % Sanktionsgrad 0 % 68 % 81 % 85 % 86 % 91 % Prövningsgrad 70 % 62 % 75 % 71 % 74 % 73 % Sanktionsgrad 84 % 81 % 84 % 80 % 81 % 83 % Prövningsgrad 0 % 76 % 75 % 66 % 59 % 63 % Sanktionsgrad 60 % 87 % 84 % 77 % 69 % 68 % Prövningsgrad 78 % 74 % 73 % 72 % 74 % 75 % Sanktionsgrad 50 % 63 % 74 % 70 % 77 % 74 % Prövningsgrad 19 % 61 % 62 % 51 % 49 % 64 % Sanktionsgrad 27 % 97 % 96 % 98 % 99 % 81 % Prövningsgrad 81 % 83 % 82 % 82 % 81 % 77 % Sanktionsgrad 67 % 85 % 85 % 88 % 91 % 93 % Prövningsgrad 99 % 75 % 74 % 65 % 62 % 64 % Sanktionsgrad 1 % 66 % 71 % 72 % 68 % 63 % Prövningsgrad 50 % 59 % 54 % 52 % 43 % 52 % Sanktionsgrad 14 % 89 % 94 % 94 % 91 % 95 % Prövningsgrad 88 % 70 % 75 % 70 % 67 % 65 % Sanktionsgrad 0 % 76 % 78 % 67 % 84 % 84 % Prövningsgrad 91 % 73 % 75 % 71 % 75 % 70 % Sanktionsgrad 0 % 56 % 64 % 64 % 67 % 64 % Prövningsgrad 88 % 71 % 72 % 56 % 62 % 62 % Sanktionsgrad 1 % 97 % 96 % 88 % 96 % 92 % Prövningsgrad 74 % 80 % 80 % 77 % 67 % 71 % Sanktionsgrad 68 % 82 % 91 % 81 % 91 % 88 % Prövningsgrad 0 % 73 % 74 % 67 % 69 % 82 % Sanktionsgrad -% 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17 I tabellen redovisas inte Hamnarbetarnas, Skogs och Lantbrukstjänstemännens och Sveriges Entreprenörers på grund av att antalet underrättelser är 15 eller mindre per månad. I bilaga 3 finns tabellen redovisad med antal ärenden. 30 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

31 Arbetslöshetskassa Ledarnas STs Svensk Handels Finans- och Försäkringsbranschens Sveriges arbetares Elektrikernas Pappersindustriarbetarnas Journalisternas Säljarnas Okt Nov Dec Jan Feb Mar Prövningsgrad 61 % 68 % 73 % 63 % 69 % 75 % Sanktionsgrad 75 % 88 % 89 % 89 % 83 % 92 % Prövningsgrad 70 % 48 % 67 % 55 % 57 % 58 % Sanktionsgrad 44 % 64 % 73 % 82 % 92 % 86 % Prövningsgrad 81 % 80 % 70 % 62 % 59 % 65 % Sanktionsgrad 1 % 79 % 76 % 81 % 74 % 93 % Prövningsgrad 70 % 87 % 91 % 82 % 84 % 86 % Sanktionsgrad 55 % 81 % 80 % 85 % 89 % 88 % Prövningsgrad 67 % 66 % 70 % 73 % 68 % 70 % Sanktionsgrad 64 % 82 % 88 % 68 % 70 % 87 % Prövningsgrad 88 % 58 % 51 % 66 % 54 % 57 % Sanktionsgrad 2 % 91 % 100 % 96 % 96 % 96 % Prövningsgrad 62 % 63 % 72 % 71 % 69 % 43 % Sanktionsgrad 88 % 96 % 94 % 88 % 77 % 77 % Prövningsgrad 22 % 65 % 61 % 55 % 67 % 71 % Sanktionsgrad 64 % 83 % 100 % 100 % 92 % 92 % Prövningsgrad 78 % 82 % 87 % 69 % 76 % 69 % Sanktionsgrad 21 % 74 % 73 % 65 % 88 % 84 % Av tabell 6.1 framkommer det att arbetslöshetskassorna Akademikernas, Transportarbetarnas, Livsmedelsarbetarnas och Journalisternas prövade inkomna underrättelser i liten utsträckning i oktober Akademikernas och Livsmedelsarbetarnas prövade inte några underrättelser alls denna månad utan avskrev samtliga som de fick in. Transportsarbetarnas prövade 19 procent av underrättelserna och Journalisternas prövade 22 procent. Transportarbetarna hade dessutom en låg sanktionsgrad för de underrättelser de prövade (27 procent). En del av de andra arbetslöshetskassorna prövade underrättelserna i lite större utsträckning denna månad men beslutade istället om sanktion i liten utsträckning. Alfa, Byggnadsarbetarnas, Elektrikernas, IF Metalls, Lärarnas, SEKO:s, Svensk Handels och Vision, fattade beslut om sanktion enbart i 0-2 procent av de prövade underrättelserna. Även Fastighets och Säljarnas hade en låg sanktionsgrad denna månad, 14 respektive 21 procent. Med anledning av att IAF hade indikationer på att prövnings- och sanktionsgraden var så låg för vissa arbetslöshetskassor så valde IAF att sända ut frågor till samtliga arbetslöshetskassor (se avsnitt 6.1.1). Av samma tabell framgår det också att prövningsgraden ökade november 2013 till mars 2014 för de kassor som hade låg prövningsgrad i oktober. Det var även Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 31

32 stor variation mellan arbetslöshetskassorna. Mellan november 2013 och mars 2014 var det sex arbetslöshetskassor som i genomsnitt hade en prövningsgrad mellan 52 och 58 procent, vilket innebär att de avskrev mer än 40 procent av de underrättelser som kom in dessa månader. Dessa kassor var Alfa, Elektrikernas, Fastighets, Kommunalarbetarnas, STs och Transportarbetarnas. Under samma tidsperiod hade Finans- och försäkringsbranschens och Småföretagarnas en prövningsgrad som i genomsnitt var 86 respektive 81 procent. Mellan november 2013 och mars 2014 beslutade arbetslöshetskassorna i stor utsträckning om sanktion när de sökande inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, i de fall de prövade underrättelserna. Arbetslöshetskassorna Elektrikernas, Fastighets, Journalisternas, Livsmedelsarbetarnas, Transportarbetarnas och Vision hade alla en genomsnittlig sanktionsgrad mellan 93 och 100 procent för perioden november 2013 till mars Livsmedelsarbetarnas var den enda arbetslöshetskassa som hade en genomsnittlig sanktionsgrad på nästan 100 procent. Det innebär att när de prövar underrättelser så leder det uteslutande till sanktion. En tolkning av detta är att deras ersättningstagare har godtagbara skäl i mindre utsträckning än övriga arbetslöshetskassors, då godtagbara skäl leder till att arbetslöshetskassan ska fatta beslut om att det inte blir sanktion. Arbetslöshetskassorna Byggnads och SEKO:s var de som hade lägst genomsnittlig sanktionsgrad under perioden november 2013 till mars 2014 (68 respektive 63 procent) Uppföljning av arbetslöshetskassornas regeltillämpning - november 2013 När skyldigheten att aktivitetsrapportera infördes för ersättningstagarna i mitten av oktober 2013 fick IAF signaler som tydde på att arbetslöshetskassornas tillämpning av de bestämmelser som var kopplade till aktivitetsrapporterna varierade. I syfte att klarlägga om så var fallet sände IAF ut nedanstående förfrågan i november 2013 till samtliga arbetslöshetskassor. 18 Under den senaste tiden har det förekommit uppgifter i media som rör arbetslöshetskassornas hantering av ärenden med anledning av det stora antalet arbetssökande som inte lämnat in aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid i oktober Uppgifterna har gjort gällande att det finns arbetslöshetskassor som inte avser att utreda den aktuella händelsen eller besluta i enskilda ärenden. Vidare har uppgifterna gjort gällande att arbetslöshetskassorna har gjort generella överenskommelser om att inte fatta beslut om varning eller avstängning från arbetslöshetsersättning, alternativt vara milda i sina bedömningar. 18 Förfrågan och arbetslöshetskassornas svar: IAF dnr: 2013/ och IAF 2013/ Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

33 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) begär med anledning av detta en redogörelse från arbetslöshetskassan. Har arbetslöshetskassan fattat ett generellt beslut om att inte utreda enskilda ärenden eller att inte tillämpa bestämmelserna i 43 första stycket 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring? Arbetslöshetskassan ska även redogöra för hur man avser att hantera de ärenden där Arbetsförmedlingen har underrättat arbetslöshetskassan om att arbetssökande inte har lämnat in aktivitetsrapporten i tid. De arbetslöshetskassor som inte hade vidtagit sanktioner mot ersättningstagare som inte lämnade in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid, motiverade i huvudsak detta med att: Arbetsförmedlingen haft tekniska problem vilket försvårat för de arbetslösa att göra en korrekt aktivitetsrapportering. Informationen till den enskilde angående konsekvensen av en utebliven aktivitetsrapport har haft sådana brister att den enskilde svårligen kunnat överblicka följderna. Underlagen från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna var bristfälliga. Arbetsförmedlingen bemötte denna kritik och visade hur eventuella initiala problemen hade lösts. IAF begärde därefter ytterligare information från arbetslöshetskassorna. Efter att ha analyserat denna information och den information som Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) gått ut med till arbetslöshetskassorna beslutade IAF att inte vidta några ytterligare åtgärder gentemot arbetslöshetskassorna. IAF bedömde därefter att arbetslöshetskassorna i framtiden skulle tillämpa sanktionsreglerna i samband med uteblivna aktivitetsrapporter på ett korrekt och likvärdigt sätt. Det som inledningsvis förorsakat variationerna i arbetslöshetskassornas regeltillämning var enligt IAF:s mening i huvudsak av sådan art att några sanktioner mot arbetslöshetskassorna inte var vare sig nödvändiga eller önskvärda Uppföljning av arbetslöshetskassornas regeltillämpning - juni 2014 För att följa upp arbetslöshetskassornas tillämpning av regelverket för när ersättningstagare inte lämnar sina aktivitetsrapporter, valde IAF att sända kompletterande frågor till sex arbetslöshetskassor i juni IAF valde ut de arbetslöshetskassor 19 som hade högst andel avskrivna underrättelser och med mer än 40 underrättelser. Statistikuppgifterna baserades på 19 Alfa, Byggnadsarbetarnas, Elektrikernas, Fastighets, Kommunalarbetarnas och STs Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 33

34 preliminära uppgifter och som därefter har korrigerats. Det kan innebära att det hade blivit andra arbetslöshetskassor som hade fått frågorna om statistikuttaget hade gjorts om efter korrigeringen. IAF:s frågor och arbetslöshetskassornas svar finns redovisade i bilaga 2. Arbetslöshetskassorna besvarade följande frågor: 1. I vilka situationer avskriver ni inkomna underrättelser avseende ersättningstagare? 2. Vad bedömer er arbetslöshetskassa utgöra de främsta orsakerna till att ni avskrivit underrättelser för personer som har fått ersättning? 3. Följer er arbetslöshetskassa SO:s handläggarstöd/meddelandeserie avseende registrering av åtgärder och beslut? 4. Genomför er arbetslöshetskassa stickprovskontroller av registreringen av underrättelser i syfte att säkerställa en korrekt handläggning? 5. Vilka eventuella svårigheter har er arbetslöshetskassa haft vid handläggningen av aktuella underrättelser? Sammanfattningsvis uppgav arbetslöshetskassorna att de avskrev underrättelser som kommit in efter den första underrättelsen om de ännu inte hade fattat beslut om den första underrättelsen. Ytterliggare skäl för avskrivning var att sökanden inte begärt någon ersättning (inte lämnat in något kassakort). De tillfrågade arbetslöshetskassorna angav att de följer SO:s handläggarstöd och meddelandeserie när det gäller registrering av uppgifterna, ibland med egna kompletterande rutiner. Vidare uppgav arbetslöshetskassorna Fastighets och Alfa att de hade genomfört stickprovskontroller för att säkerställa korrekt handläggning av underrättelser medan de andra uppgav att de inte hade gjort några stickprovskontroller. Arbetslöshetskassorna uppgav att bristfälligt underlag från Arbetsförmedlingen och svårt att komma i kontakt med (få svar från) Arbetsförmedlingen har varit problem som de hade vid handläggning av underrättelser. 34 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

35 6.2 Prövnings- och sanktionsgrad för underrättelser avseende inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse I detta avsnitt redovisas prövnings- och sanktionsgraden för de underrättelser som arbetslöshetskassorna fick när de sökande inte hade besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 35

36 Tabell 6.2 Arbetslöshetskassornas prövnings- och sanktionsgrad för underrättelser till sökande med arbetslöshetsersättning som inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse. 20 Tabellen är ordnad efter antalet underrättelser i september 2013 Arbetslöshetskassa Kommunalarbetarnas Alfa Unionens IF Metalls Handelsanställdas Akademikernas Hotell- och Restauranganställdas Byggnadsarbetarnas Transportarbetarnas Småföretagarnas Lärarnas GS Vision SEKO:s Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Prövningsgrad 61 % 47 % 42 % 52 % 50 % 52 % 53 % Sanktionsgrad 79 % 80 % 75 % 74 % 69 % 68 % 70 % Prövningsgrad 68 % 65 % 53 % 47 % 44 % 45 % 44 % Sanktionsgrad 73 % 66 % 67 % 72 % 69 % 68 % 69 % Prövningsgrad 44 % 38 % 47 % 50 % 47 % 43 % 43 % Sanktionsgrad 88 % 79 % 68 % 64 % 66 % 62 % 69 % Prövningsgrad 57 % 56 % 57 % 54 % 48 % 51 % 48 % Sanktionsgrad 50 % 62 % 64 % 74 % 70 % 83 % 77 % Prövningsgrad 53 % 52 % 45 % 55 % 62 % 61 % 60 % Sanktionsgrad 85 % 71 % 71 % 59 % 62 % 55 % 52 % Prövningsgrad 76 % 79 % 81 % 75 % 75 % 75 % 75 % Sanktionsgrad 57 % 48 % 41 % 42 % 46 % 42 % 36 % Prövningsgrad 70 % 64 % 72 % 68 % 70 % 82 % 76 % Sanktionsgrad 48 % 50 % 55 % 54 % 47 % 57 % 61 % Prövningsgrad 60 % 53 % 61 % 56 % 54 % 64 % 64 % Sanktionsgrad 66 % 73 % 71 % 73 % 74 % 78 % 64 % Prövningsgrad 88 % 76 % 57 % 52 % 45 % 50 % 58 % Sanktionsgrad 70 % 69 % 92 % 98 % 100 % 97 % 69 % Prövningsgrad 63 % 60 % 72 % 73 % 75 % 63 % 68 % Sanktionsgrad 77 % 69 % 73 % 61 % 61 % 70 % 60 % Prövningsgrad 52 % 55 % 57 % 47 % 57 % 57 % 55 % Sanktionsgrad 71 % 59 % 57 % 58 % 62 % 62 % 69 % Prövningsgrad 72 % 64 % 76 % 59 % 65 % 53 % 59 % Sanktionsgrad 62 % 67 % 62 % 70 % 65 % 79 % 76 % Prövningsgrad 54 % 48 % 42 % 60 % 48 % 60 % 65 % Sanktionsgrad 74 % 73 % 100 % 100 % 78 % 76 % 83 % Prövningsgrad 63 % 78 % 72 % 64 % 62 % 64 % 57 % Sanktionsgrad 47 % 38 % 48 % 61 % 53 % 59 % 56 % 20 I tabellen redovisas inte Hamnarbetarnas, Journalisternas Skogs och Lantbrukstjänstemännens och Sveriges Entreprenörers på grund av att antalet underrättelser är 15 eller mindre per månad. I bilaga 3 finns tabellen redovisad med antal ärenden. 36 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

37 Arbetslöshetskassa Livsmedelsarbetarnas Fastighets Ledarnas STs Elektrikernas Finans- och Försäkringsbranschens Svensk Handels Pappersindustriarbetarnas Säljarnas Sveriges arbetares Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Prövningsgrad 35 % 21 % 48 % 57 % 46 % 51 % 59 % Sanktionsgrad 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prövningsgrad 57 % 48 % 55 % 36 % 46 % 37 % 44 % Sanktionsgrad 90 % 92 % 88 % 84 % 89 % 88 % 92 % Prövningsgrad 62 % 46 % 73 % 56 % 60 % 54 % 51 % Sanktionsgrad 83 % 59 % 74 % 93 % 76 % 75 % 90 % Prövningsgrad 89 % 76 % 72 % 76 % 71 % 71 % 50 % Sanktionsgrad 49 % 34 % 68 % 42 % 59 % 59 % 43 % Prövningsgrad 35 % 59 % 38 % 31 % 52 % 44 % 43 % Sanktionsgrad 92 % 75 % 83 % 100 % 83 % 88 % 89 % Prövningsgrad 41 % 48 % 76 % 95 % 89 % * 43 % Sanktionsgrad 67 % 57 % 46 % 52 % 35 % * 70 % Prövningsgrad 46 % 57 % 65 % * 56 % * 69 % Sanktionsgrad 62 % 77 % 62 % * 60 % * 82 % Prövningsgrad 58 % 32 % * * * * 50 % Sanktionsgrad 82 % 86 % * * * * 58 % Prövningsgrad 83 % 100 % * * * * * Sanktionsgrad 67 % 44 % * * * * * Prövningsgrad 59 % 72 % 89 % 72 % 74 % 100 % * Sanktionsgrad 100 % 77 % 69 % 62 % 57 % 50 % * * Antalet underrättelser är 15 eller mindre denna månad och andelar redovisas därför inte Vid jämförelser mellan arbetslöshetskassorna tar IAF bara med de som har värden för samtliga månader i tabell 6.2. I tabell 6.2 syns det att det är stor variation mellan arbetslöshetskassornas prövnings- och sanktionsgrad vad gäller underrättelser som lämnades när de sökande inte hade besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse. De arbetslöshetskassor som prövade minst antal underrättelser var Elektrikernas, Fastighets, Livsmedelsarbetarnas och Unionen, som prövade i genomsnitt procent av sina underrättelser mellan september 2013 och mars Akademikernas, Hotell- och Restauranganställdas och STs prövade i genomsnitt procent av underrättelserna under samma tidsperiod. Det innebär att till exempel Akademikernas i genomsnitt prövade 34 procent mer av sina underrättelser än vad Elektrikernas gjorde. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 37

38 Även om Akademikernas prövade underrättelser i hög utsträckning så hade de den lägsta sanktionsgraden. Akademikernas sanktionsgrad var 45 procent i genomsnitt under perioden, STs var 51 procent, SEKO:s var 52 procent och Hotell- och Restauranganställdas var 53 procent. Högst sanktionsgrad hade Livsmedelsarbetarnas på nästan 100 procent, som när de väl prövar en underrättelse bara i undantagsfall fattade beslutar om ingen sanktion. Livsmedelsarbetarnas har samma sanktionsgrad (100 procent) för underrättelser för när de sökande inte lämnat in sin aktivitetsrapport. Andra kassor med hög sanktionsgrad är Elektrikernas (87 procent), Fastighets (89 procent), Vision (84 procent) och Transportarbetarnas (85 procent). Både prövningsgraden och sanktionsgraden är något lägre för underrättelser som lämnades när de sökande inte hade besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör, i jämförelse med de underrättelser som lämnades när de sökande inte hade lämnat in aktivitetsrapporten. Att underrättelser som lämnades när de sökande inte hade besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör avskrivs i större omfattning (det vill säga har lägre prövningsgrad) kan delvis bero på att nya underrättelser hinner komma in innan arbetslöshetskassan fattat beslut om den första underrättelsen. Några arbetslöshetskassor har uppgett att de då avskriver efterföljande underrättelser. Arbetsförmedlingen kan boka in fler än ett besök eller kontakter med en sökande per månad och de sökande kan således utebli från fler än ett besök eller kontakt under en månad. När det gäller att de sökande inte har lämnat in aktivitetsrapporten så kan en sådan underrättelse bara lämnas en gång per månad eftersom aktivitetsrapporten endast lämnas en gång per månad. (Se även avsnitt 5.1.1). 38 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

39 7 Utvecklingen för beslut om varning och avstängning från rätten till ersättning Den 1 september 2013 infördes ett mildare men tydligare regelverk i arbetslöshetsförsäkringen med fler skäl för sanktionsbeslut och tre åtgärdstrappor. I detta kapitel redovisas dessa beslut för respektive trappsteg. IAF redovisar i detta kapitel uppgifter om beslut för underrättelser lämnade 1 september 2013 mars 2014, (se avsnitt 7.1). Utöver dessa uppgifter redovisar IAF samtliga beslut enligt trapporna som registrerades för perioden september 2013 juni 2014 (se avsnitt 7.2). Avslagsbeslut, det vill säga arbetslöshetskassornas beslut när den ersättningssökande inte uppfyller de allmänna villkoren, exempelvis för att personen inte anses arbetsför och oförhindrar att åta sig arbete i tillräckligt hög utsträckning, redovisas inte i detta kapitel. Det är mycket svårt att med nuvarande uppgifter i IAF:s databas Astat särskilja vilka av de här besluten som har föregåtts av en underrättelse. Regelverket har i mindre grad förändrats för dessa beslut jämfört med de som hanteras av de nya åtgärdstrapporna. Kapitlet är därför avgränsat till de nya åtgärdstrapporna som syftar till att vara handlingsdirigerande genom att stegvis trappa upp sanktionen vid upprepade händelser. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 39

40 7.1 Beslut om varning eller avstängning efter lämnad underrättelse september 2013 mars 2014 I detta avsnitt redovisas de beslut i åtgärdstrapporna som kan härledas till underrättelser från Arbetsförmedlingen september 2013 mars Figur 7.1 Antal beslut om varning eller avstängning september 2013 mars 2014 efter lämnad underrättelse från Arbetsförmedlingen. När de sökande missköter sitt arbetssökande (43 ), förlänger sin tid i arbetslöshet (43 a ) eller orsakar sin arbetslöshet (43 b ) Varning Avstängd 1 dag Avstängd 5 dagar 639 Avstängd 10 dagar 129 Ersättningsrätten upphör Trappa 43 - Missköter sitt arbetssökande 156 Avstängd 5 dagar 80 Avstängd 45 dagar (20 dagar) 0 Avstängd 10 dagar 0 Avstängd 45 dagar (20 dagar) 0 Avstängd 45 dagar 0 Ersättningsrätten upphör 0 Ersättningsrätten upphör Trappa 43 a - Förlänger sin tid i arbetslöshet Trappa 43 b - Orsakar sin arbetslöshet Skälen för lämnade underrättelser september 2013 mars 2014 domineras av den första åtgärdsgruppen där de sökande har misskött sitt arbetssökande främst 40 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

41 genom att inte lämna in sin aktivitetsrapport i tid eller genom att inte komma på bokat besök. Mönstret är detsamma för arbetslöshetskassornas sanktionsbeslut efter inkommen underrättelse. Nästan samtliga sanktionsbeslut handlar om påföljd enligt åtgärdstrappan för missköttsel av arbetsökandet. Av figur 7.1 framgår att sanktionsbesluten i den här trappan fördelar sig så att antalet beslut på ett efterföljande trappsteg är procent av föregående trappsteg. I mars 2014 hade 129 sökande fått beslut om att ersättningsrätten upphörde enligt det sista steget i åtgärdstrappan, missköter sitt arbetssökande och att de inte längre hade rätt till arbetslöshetsersättning förrän de uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Tabell 7.1 Fördelningen av åtgärdsgrunder som resulterat i att ersättningsrätten upphör september 2013 mars 2014 Inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan 1 % Inte lämnat sin aktivitetsrapport till AF i tid 66 % Inte besökt eller kontaktat AF enligt överenskommelse 22 % Inte sökt anvisat lämpligt arbete 3 % Inte aktivt sökt lämpliga arbeten 8 % Sammansättningen hos de underrättelser som ligger till grund för att ersättningsrätten har upphört redovisas i tabell 7.1. För flertalet av de 129 sökande har ersättningsrätten upphört efter att de fyra eller fem gånger inte har lämnat in aktivitetsrapporten till Arbetsförmedlingen i tid. 7.2 Beslut om varning eller avstängning september 2013 juni 2014 I detta avsnitt redovisas samtliga beslut i åtgärdstrapporna som har registrerats enligt det nya regelverket för händelser till och med juni Även beslut som inte är baserade på en underrättelse från Arbetsförmedlingen ingår i denna redovisning. Det leder till att antalet beslut ökar i framförallt den andra ( 43 a) och tredje åtgärdstrappan ( 43 b) jämfört med redovisningen i avsnitt 7.1. Att redovisningsperioden i detta avsnitt även omfattar april, maj och juni innebär att numerären i alla tre trapporna ökar, inte minst antalet sökande som fått beslut om att deras ersättningsrätt upphör efter att de en femte gång har misskött sitt arbetssökande. Dessa uppmärksammas särskilt i detta avsnitt. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 41

42 Figur 7.2 Antal beslut om varning eller avstängning september 2013 juni När sökande misskötter sitt arbetssökande (43 ), förlänger sin tid i arbetslöshet (43 a ) eller orsakar sin arbetslöshet (43 b ) Ersättningsrätten upphör Varning Avstängd 1 dag Avstängd 10 dagar Avstängd 5 dagar Trappa 43 - Missköter sitt arbetssökande 388 Avstängd 5 dagar 0 Avstängd 10 dagar 0 Avstängd 45 dagar 0 Ersättningsrätten upphör Trappa 43 a - Förlänger sin tid i arbetslöshet Avstängd 45 dagar (20 dagar) 17 Avstängd 45 dagar (20 dagar) 0 Ersättningsrätten upphör Trappa 43 b - Orsakar sin arbetslöshet Beslut om varning eller sanktion på grund av att sökande missköter sitt arbetssökande är i stort sett alltid grundade på en underrättelse från Arbetsförmedlingen. Medan informationen till besluten i åtgärdstrappan orsakar sin arbetslöshet framförallt kommer från sökande som ansöker om ersättning (arbetsgivarintygen). Av den anledningen är antalet sanktioner betydligt fler om ingen hänsyn tas till att beslutet ska vara grundat på en underrättelse. 42 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

43 Av figur 7.2 framgår att i juni 2014 hade 445 sökande fått beslut om att ersättningsrätten upphörde enligt det sista steget i åtgärdstrappan missköter sitt arbetssökande och de hade inte längre rätt till arbetslöshetsersättning förrän de uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Antalet registrerade beslut enligt det fjärde steget i åtgärdstrappan missköter sitt arbetssökande (avstängning i 10 dagar), har ökat månad för månad. Från 51 i januari till 611 i juni Motsvarande uppgift för det femte steget går inte att söka fram från IAF:s databaser. Till och med februari 2014 hade 180 sökande fått ett beslut om det fjärde sanktionssteget. I juni 2014 hade knappt hälften av dessa fått beslut om det femte sanktionssteget. Vilket antal som når det femte steget beror på tre saker: i vilken utsträckning de sökande missköter sitt arbetssökande, i vilken omfattning Arbetsförmedlingen kontrollerar att de sökande uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, samt arbetslöshetskassornas tillämpning av sanktionsreglerna. Som framgick av avsnitt 7.1 är det en markant övervikt för misskötsel av arbetsökandet genom att aktivitetsrapporten inte lämnas in i tid till Arbetsförmedlingen bland sökande som når sista steget i åtgärdstrappan. Tabell 7.2 Andel män respektive andel med grundbelopp för personer med ersättning och personer som fått en varning eller avstängning för att de har misskött sitt arbetssökande. September 2013 juni 2014 Grupper Andel män Andel med grundbelopp Ersättningstagare 53 % 12 % Varning 57 % 16 % Avstängning 1 dag 61 % 19 % Avstängning 5 dagar 64 % 23 % Avstängning 10 dagar 67 % 26 % Ersättningsrätten upphör 71 % 30 % Det är en högre andel män än kvinnor som fått en varning eller avstängning på grund av att de misskött sitt arbetssökande. Som tabell 7.2 visar så ökar andelen män för varje sanktionstrappsteg. Det var 71 procent som var män av de sökande som misskött sitt arbetssökande fem gånger och fått sanktion för det. Om andelen 71 procent relateras till att andelen män var 53 procent av alla de som fick arbetslöshetsersättning så framgår det att män är överrepresenterade vad gäller varningar och avstängningar. Samma mönster finns för sökande med grundbelopp jämfört med sökande som fick inkomstrelaterad ersättning. Andelen som fick grundbelopp var 12 procent och andelen som fick inkomstrelaterad ersättning var 88 procent. Av tabellen framgår att av de sökande som misskött sitt arbetssökande fem gånger och fått sanktion för det var andelen med grundbelopp 30 procent. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 43

44 8 Slutsatser Införandet av det nya regelverket den 1 september innebar nya åtgärdsgrunder för underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt. De två mest väsentliga förändringarna var att underrättelse ska lämnas när den sökande inte lämnar in sin aktivitetsrapport i tid och att Arbetsförmedlingen istället för att avanmäla numera ska skicka en underrättelse. Dessa två regelförändringar är de största skälen till att antalet underrättelser och antalet sanktioner har mångdubblats. Antalet sanktioner har dock inte ökat i samma omfattning som antalet underrättelser. Detta beror på att en större andel av underrättelserna har avskrivits efter att det nya regelverket infördes. Andelen underrättelser som prövas, prövningsgraden, har minskat kraftigt efter den 1 september Sanktionsgraden har förändrats i betydligt mindre utsträckning än prövningsgraden. Det främsta skälet till att arbetslöshetskassorna prövningsgrad har minskat är att en större andel av underrättelserna lämnas för sökande som inte får arbetslöshetsersättning. Prövningsgraden har dock minskat både för underrättelser lämnade för sökande med arbetslöshetsersättning och för sökande utan. Ett annat skäl till minskningen är att arbetslöshetskassorna, i varierande omfattning, avskriver underrättelser som kommer in under handläggningen av en tidigare underrättelse. Troligen finns det även andra skäl till att prövningsgraden har blivit lägre. Det är möjligt att den oväntat stora volymen underrättelser har bidragit till en lägre prövningsgrad. IAF kan konstatera att prövningsgraden skiljer sig betydligt åt mellan arbetslöshetskassorna. Även vad gäller sanktionsgraden finns det en omfattande variation mellan arbetslöshetskassorna. Sanktionsgraden ser inte ut att ha påverkats nämnbart av regelförändringarna, med undantag för oktober 2013 då den var jämförelsevis låg. Detta förklaras av att flera arbetslöshetskassor då inte fattade sanktionsbeslut när de sökande inte lämnade in aktivitetsrapporten i tid till Arbetsförmedlingen. Till och med juni 2014 hade arbetslöshetskassorna fattat 445 beslut om att ersättningsrätten upphör enligt det femte steget i åtgärdstrappan för misskötsel av arbetssökandet. Sökande med grundbelopp är överrepresenterade i denna grupp. Många som nått sista steget har upprepade gånger inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. I samband med de kraftigt ökade volymerna av underrättelser från september 2013 minskade handläggningstiderna för de underrättelser där arbetslöshetskassorna inte fattade något beslut om sanktion. Handläggningstiden för de underrättelser där arbetslöshetskassorna fattade beslut om sanktion var tämligen oförändrade. 44 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

45 Variationerna i handläggningstiderna mellan arbetslöshetskassorna avseende underrättelser ger anledning till följande reflektioner Förvaltningslagen (1986:223) är inte direkt tillämplig på arbetslöshetskassorna men ska användas som ett rättesnöre av arbetslöshetskassorna. Bestämmelserna om kommunicering i 17 förvaltningslagen bör tillämpas av arbetslöshetskassorna för att säkerställa en god förvaltning. För att kommuniceringsplikten ska kunna sägas vara uppfylld måste den enskilde ges rimlig tid till att ta ställning till de uppgifter som Arbetsförmedlingen har sänt in till arbetslöshetskassan. Förvaltningslagens 7 anger att ärenden där enskilda är part ska handläggas så enkelt och snabbt som möjligt men utan att rättsäkerheten eftersätts. Flertalet av arbetslöshetskassorna har en handläggningstid mellan 15 och 24 dagar från det att underrättelsen kommit in till det att de fattar beslut om sanktion. Denna handläggningstid framstår som rimlig i förhållande till förvaltningslagens bestämmelser. Hos Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa är emellertid handläggningstiden 3 dagar. Mot bakgrund av förvaltningslagen ter sig den synnerligen korta handläggningstiden som problematisk. Den korta handläggningstiden indikerar att det funnits brister i kommunicering av uppgifterna. Den enskilde har troligen inte getts möjlighet att först ta del av och därefter fått rimlig tid för att yttra sig över uppgifterna från Arbetsförmedlingen. Dessutom fattar Livsmedelsarbetarnas beslut om sanktion för nästan 100 procent av underrättelser som de prövar. Uppgiften om andelen sanktionsbeslut tillsammans med den korta handläggningstiden stärker antagandet att de sökande inte getts möjlighet att komma in med underlag. De långa handläggningstiderna på 76 dagar hos Fastighets arbetslöshetskassa är också problematisk ur flera aspekter. För det första är det inte i enlighet med förvaltningslagens intentioner vad gäller en snabb och enkel handläggning av ärenden. För det andra finns det risk att sanktionsbeslut ibland inte fattas förrän efter mer än 112 dagar räknat från den händelse som ledde till underrättelsen. Enligt bestämmelsen i 45 3 stycket ALF kan avstängningsbesluten i dessa fall inte verkställas. För det tredje innebär den utdragna handläggningstiden att den enskilde kan hinna begå ytterligare felaktiga handlingar utan att dessa korrigeras genom en sanktion. IAF har tidigare uppmärksammat att det tar lång tid för Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa att handlägga ersättningsansökningar. De har uppgett till IAF att de arbetar med komma till rätta med sina problem 21. De långa handläggningstiderna för underrättelser indikerar dock att arbetslöshetskassans problem kvarstår. 21 IAF dnr: 2013/675 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 45

46 9 Käll- och litteraturförteckning Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet Prop. 2012/13:12, Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Arbetsförmedlingens föreskrifter om aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa (AFFS 2013:2) Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden IAF, 2013:23, Redovisning och analys av arbetslöshetskassornas sanktioner IAF, 2013:25, Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen IAF, 2014:21, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, lämnade under 2013 och första kvartalet Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

47 Bilaga 1 Utdrag ur förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande när Arbetsförmedlingen ska lämna underrättelser och avanmäla samt de allmänna villkoren för arbetslöshetsersättning och sanktionsregler. (Gällande före 1 september 2013) Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 16 Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa - avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds, - på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd, - uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete, - frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller - i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 22 Arbetsförmedlingen ska vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte har besökt eller kontaktat den offentliga arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan). När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig hos den offentliga arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen samma dag informera arbetslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När Arbetsförmedlingen bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket sista strecksatsen ska den snarast meddela detta till arbetslöshetskassan. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Allmänna villkor för rätt till ersättning 9 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 22 Observera att punkten 3 i 9 inte är underrättelseorsak enligt förordningen. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 47

48 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet. Avstängning från rätt till ersättning 43 Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under tid som anges i 44, om den sökande 1. lämnat sitt arbete utan giltig anledning, eller 2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. 44 Är det sannolikt att ett arbete som avses i 43 skulle ha varat högst 5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar eller mer än 10 dagar, utgör avstängningstiden - 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 1, och - 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt I avstängningstiden räknas bara in dagar för vilka karenstid skulle ha tillgodoräknats eller dagpenning skulle ha lämnats, om avstängningen inte hade skett, eller dagar under vilka den sökande har utfört förvärvsarbete. Den totala avstängningstiden får dock inte överstiga - 28, 56 respektive 112 kalenderdagar vid avstängning enligt 43 1, och - 56, 112 respektive 168 kalenderdagar vid avstängning enligt Inträffar under avstängningstiden sådant förhållande som avses i 43, beräknas ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i 44, om inte den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningstiden. En sökande som har stängts av från ersättning två gånger inom samma ersättningsperiod på grund av att han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande har, om sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod, inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Avstängningstiden skall räknas från den dag då det förhållande som anges i 43 inträffat. 48 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

49 Nedsättning av ersättning 45 a Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Nedsättningstiden räknas från den dag då det förhållande som anges i första stycket inträffat. Inträffar under nedsättningstiden sådant förhållande som föranleder ny nedsättningstid räknas den nedsättningstiden från utgången av den föregående nedsättningstiden. Inträffar under avstängningstid sådant förhållande som föranleder nedsättningstid räknas nedsättningstiden från utgången av avstängningstiden. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 49

50 Bilaga 2 50 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

51 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 51

52 52 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

53 Svar från Elektrikernas Redogörelse för tillämpningen av 43 första stycket 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 1. I vilka situationer avskriver ni inkomna underrättelser avseende ersättningstagare? Den vanligaste orsaken är att medlemmen i fråga inte ansökt om ersättning för den period en eventuell sanktion skulle vara aktuell under, vanligen att kassakort inte inkommer efter händelsedatum. Det ska här också påpekas att ett sådant ärende förvisso avskrivs i kassans ärendehanteringssystem, men i informationen till medlemmen anges att ärendet kan komma att prövas i sak om eller när medlemmen ansöker om ersättning. Kassan lägger därutöver en bevakning i systemet för att fånga upp eventuella kassakort. Den näst mest vanliga orsaken till avskrivna underrättelser är så kallad buntning av underrättelser, innebärande att kassan fattar beslut om en sanktion, även om beslutet omfattar flera förseelser. Lagstiftarens syfte med sanktionstrappan, som innebär att upprepade förseelser leder till mer långtgående sanktioner, måste vara att den arbetslöse ska få en chans att rätta till ett inte önskat beteende, se bl.a. Kammarrätten i Stockholm, mål nr och Vad bedömer er arbetslöshetskassa utgöra de främsta orsakerna till att ni avskrivit underrättelser för personer som har fått ersättning? Om det med frågan avses personer som fått ersättning under en period då sanktion också varit möjlig, är svaret att den främsta orsaken är buntning. 3. Följer er arbetslöshetskassa SO:s handläggarstöd/meddelandeserie avseende registrering av åtgärder och beslut? Ja, med kompletterande rutinbeskrivningar för Elektrikernas a-kassa. 4. Genomför er arbetslöshetskassa stickprovskontroller av registreringen av underrättelser i syfte att säkerställa en korrekt handläggning? Kassan har för avsikt att inkludera ärenden gällande Arbetsförmedlingens underrättelser i sin internkontroll, som sker löpande för flera olika ärendetyper genom stickprovskontroller med ungefär ett års mellanrum. Någon kontroll har dock ännu inte genomförts rörande registrering av underrättelser. 5. Vilka eventuella svårigheter har er arbetslöshetskassa haft vid handläggningen av aktuella underrättelser? Generellt gäller att underlaget från Arbetsförmedlingen är bristfälligt. Vad gäller underrättelser som sedermera avskrivs är det vanligen svårt att avgöra om en medlem avser att ansöka om ersättning eller ej. Detta problem löses delvis med hjälp av den så kallade reservoaren, som har den funktionen att underrättelser hämtas från Arbetsförmedlingen endast om det även inkommit kassakort. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 53

54 Svar från Fastighets Svar på fråga 1. I följande situationer avskriver vi ärenden/afmeddelnaden: Ej ersättningssökande - när medlemmen saknar ersättninsgperiod och inte heller är aktuell för prövning av en ersättningsperiod, ej vid händelsedatumet anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen När medlemmen vid händelsedatumet är inskriven i ett program Svar på fråga 2. Främsta orsakerna till att vi avskrivit ärenden är: Finns inga kassakort Svar på fråga 3. Följer kassan SO:s handläggarstöd: Ja Svar på fråga 4. Genomförs stickprovskontroller: Ja Svar på fråga 5. Vilka svårigheter har kassan haft med handläggningen av afmeddelanden: Handläggningstiderna har varit det största problemet vilket i sin tur har gjort att mängden varit väldigt stor och vi har då fått handlägga många ärenden retroaktivt 54 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

55 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 55

56 56 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF

57 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, IAF 57

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen 2016:23 Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/665 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7 Rapport 2017:8 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Vem missköter sitt arbetssökande?

Vem missköter sitt arbetssökande? 2015:1 Vem missköter sitt arbetssökande? Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/565 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Vem

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

2 Praktisk information om intervjuerna

2 Praktisk information om intervjuerna sanktioner för personer med aktivitetsstöd 1 (9) Bilaga 5: Intervjuunderlag Denna bilaga innehåller det underlag som IAF skickade till Arbetsförmedlingen inför intervjuerna. I slutet av bilagan finns även

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 PM 2012: RII (Dnr 001-179/2012) Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 2013:25 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 6 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Arbetsmarknadsdepartementet Innehåll 1 Sammanfattning... 7 2 Författningstext... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Implementering av de nya sanktionsreglerna för personer med aktivitetsstöd

Implementering av de nya sanktionsreglerna för personer med aktivitetsstöd 2016:2 Implementering av de nya sanktionsreglerna för personer med aktivitetsstöd Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/439 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Implementering av nya

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer