DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l Stockholm MOTPART Unionens Arbetslöshetskassa Box Stockholm ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 18 april2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Arbetslöshetsfårsäkring KAMMARRÄTTENSAVGÖRANDE Kammarrätten bifaller överklagandet, upphäver underinstansernas avgöranden och återfårvisar målet till Unionens Arbetslöshetskassa får ny handläggning. Dok.Id Postadress Box 2302 l Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag -fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM Sida2 Mål nr BAKGRUND anmälde sig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen den 16 november 2011 och ansökte om arbetslöshetsersättning från och med samma dag. Hon hade dagen innan på egen begäran slutat en heltidsanställning som hon hade haft under flera år. Unionens Arbetslöshetskassa beviljade henne den 9 december 2011 rätt till ersättning från och med den 16 november Arbetslöshetskassan fastställde hennes normalarbetstid till40 timmar, hennes dagsförtjänst till l 443, 60 kr och hennes dagpenning till 680 kr. Arbetslöshetskassan beslutade den 9 december 2011 även att stänga av från ersättning under 45 ersättningsdagar. Innan avstängningstiden hade löpt ut tog ett tidsbegränsat heltidsarbete mellan den 9 januari 2012 och den 31 januari Hon var avanmäld från Arbetsförmedlingen under denna tid. Hon anmälde sig på nytt som arbetslös - denna gång som deltidsarbetslös - den l februari 2012 och gjorde hos arbetslöshetskassan anspråk på att fullgöra karenstiden och påbörja den ersättningsperiod som hon hade beviljats enligt beslutet den 9 december Arbetslöshetskassan prövade i stället hennes rätt till ersättning på nytt den 21 mars 2012 och beviljade henne rätt till ersättning fr.o.m. den l februari Arbetslöshetskassan beräknade hennes ramtid till den l februari januari 2012, vilket inkluderade ett antal veckor som arbetslös. Detta resulterade i att hennes normalarbetstid bestämdes til135 timmar per vecka och dagsförtjänsten till1 252, 93 kr, vilket alltså är lägre än vid beslutet den 9 december Dagpenningen uppgick även nu till maxbeloppet 680 kr. Eftersom denna gång var deltidsarbetslös skulle hon som en följd av arbetslöshetskassans nya ersättningsbeslut få färre ersättningsdagar per ersättningsvecka enligt omräkningstabell en.

3 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM Sida 3 Mål nr Arbetslöshetskassan motiverade sitt beslut med att inte kunde återknyta till den tidigare beviljade ersättningsperioden Gfr. 23 ALF). överklagade arbetslöshetskassans beslut till förvaltningsrätten som gjorde samma bedömning som kassan. YRKANDEN M.M. yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och förklara att den normalarbetstid och dagsförtjänst som har beräknats i beslutet den 9 december 2011 ska gälla för henne. Hon anför i huvudsak följande. Det regleras inte närmare i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, när en fastställd normalarbetstid och dagsförtjänst ska räknas om. Detta behandlas i stället i en föreskrift från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som varken arbetslöshetskassan eller förvaltningsrätten har beaktat. A v 4 kap. 6 och 5 kap 4 IAFFS 2011:4 framgår att tidigare fastställda normalarbetstid och dagsförtjänst inte borde ha ändrats så som har skett. Det finns två huvudsakliga syften med att den sökandes arbetslöshetsersättning inte behöver räknas om efter varje mindre uppehåll i arbetslösheten. Dels ska den arbetssökande inte hamna i en sämre ekonomisk situation för att han eller hon tagit ett tillfälligt arbete. Dels skapas en administrativ lättnad för arbetslöshetskassorna. Förvaltningsrättens tolkning av bestämmelserna kan i ett annat fallleda till att en sökande som accepterar ett kortare arbete därefter helt mister rätten till arbetslöshetsersättning för att han eller hon inte längre uppfyller arbetsvillkoret Unionens Arbetslöshetskassa bestrider bifall till överklagandet och tillägger bl.a. följande. Arbetslöshetskassan har bedömt att inte har möjlighet att återknyta till den tidigare beviljade

4 KAMMARRÄTTEN A v delning 03 DOM Sida4 Mål m ersättningsperioden med stöd av 23 ALF. Detta eftersom möjligheten att återknyta forutsätter att det finns en påbörjad ersättningsperiod. Arbetslöshetskassans uppfattning är att en ersättningsperiod inte är påbörjad forrän karensvillkoret är uppfyllt. Då inte har fullgjort sin karens finns det alltså ingen ersättningsperiod att återknyta till. Föreskrifterna angående omräkning av normalarbetstid och dagsfortjänst kan endast tillämpas när det kan konstateras att en sökande har en pågående ersättningsperiod. Kammarrätten har forelagt Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen, IAF, att yttra sig i målet. IAF har den 30 januari 2014 anfört i huvudsak följande. Ett beslut att bevilja en sökande rätt till arbetslöshetsersättning är inte begränsat i tiden. Arbetslöshetsforsäkringen är konstruerad så att en sökande måste fullgöra det s.k. karensvillkoret inom en viss tid for att rätten till ersättning inte ska gå förlorad, se 21 ALF. Om den sökande har påbörjat ersättningsperioden har han eller hon rätt till återstående ersättningsdagar om han eller hon på nytt blir arbetslös inom en viss tidsfrist enligt 23 ALF. Maximalt kan den sökande få ersättning i 300 alternativt 450 dagar, 22 ALF. För att en arbetslöshetskassa ska kunna bevilja en sökande en ny ersättningsperiod måste den sökande uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Arbete som har använts for att uppfylla ett arbetsvillkor kan inte användas for att uppfylla ett nytt arbetsvillkor, se 15 ALF. har fullgjort sin avstängningstid när hon på nytt anmäler sig som arbetslös den l februari Avstängningstiden har hon fullgjort genom att sammanlagt ha utfart forvärvsarbete och varit arbetslös i mer än 45 dagar, se 43 ALF i dess lydelse före den l september Arbetslöshetskassans bedömning att inte kan återknyta till den tidigare ersättningsperioden överensstämmer med rättspraxis, se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls mål m , och och Kammarrätten i Stockholms mål m Arbetslöshetskassan har däremot inte prövat om fortfarande har haft rätt att fullgöra karensvillkoret enligt 21 ALF, for att därefter kunna ta den tidigare beviljade rätten till ersättning i anspråk. IAF anser att ordalydel~en i 23 forsta stycket ALF inte hindrar en sökande från att vid ny arbetslöshet få fullgöra karenstiden inom den tidsfrist som löper enligt 21 ALF. Detta gäller även om den sökande inte har fullgjort någon karensdag fore avbrottet i arbetslösheten.

5 KAMMARRÄTTEN A v delning 03 DOM Sida 5 Mål nr har enligt IAF:s mening haft tid t.o.m. den 15 november 2012 att fullgöra sina sju karensdagar och ta sin första ersättningsdag i anspråk. Det framgår inte av ordalydelsen i 21 ALF att den första ersättningsdagen måste tas i anspråk innan karensvillkorstiden löper ut, dvs. inom en sammanhängande period om tolv månader fr.o.m. dagen för rätten till ersättning. IAF anser dock att detta är en logisk följd av 21 och 23 ALF. IAF anser således att arbetslöshetskassan inte borde ha fattat något nytt beslut att bevilja rätt till ersättning fr.o.m. den l februari Kammarrätten i Sundsvall har i ett mål som rör tillämpningen av 15 ALF funnit att rätten till ersättning anses utlöst redan när en enskild får ett beslut om att han eller hon har rätt till ersättning. Ä ven om rätten till ersättning inte har kommit att utnyttjas kan det arbete som lagts till grund för att uppfylla arbetsvillkoret inte räknas ytterligare en gång för att uppfylla ett arbetsvillkor (dom den 5 juli 2013 i mål nr ). En sådan tillämpning av 15 ALF gör det inte möjligt att göra som arbetslöshetskassan har gjort i fall. Det arbete som ligger till grund för beslutet att bevilja rätt till ersättning fr.o.m. den l februari 2012 är i huvudsak arbete som redan har använts. Arbetet har alltså tillgodoräknats i det arbetsvillkor som låg till grund för beslutet att bevilja henne rätt till ersättning fr.o.m. den 16 november En sökande som avbryter en påbörjad ersättningsperiod på grund av förvärvsarbete under en längre sammanhängande period (minst 25 veckor) kan under vissa förutsättningar få sin normalarbetstid och dagsförtjänst omräknad enligt IAFFS 2011:4. Det är inte fråga om att arbetslöshetskassan på nytt prövar och beviljar rätt till ersättning, utan arbetslöshetskassan räknar om normalarbetstiden och dagsförtjänsten inom ramen för den tidigare beviljade ersättningsperioden. Detta under förutsättning att det är till fördel för den sökande. Den sökande f'ar alltså en högre normalarbetstid, och i vissa fall en högre dagsförtjänst och dagpenning, under resterande ersättningsdagar i ersättningsperioden. En sådan omräkning kan även ske om den sökande har gjort ett avbrott i sin arbetslöshet under avstängningstiden för att förvärvsarbeta. Det vill säga även innan han eller hon har fullgjort karenstiden eller har tagit någon ersättningsdag i anspråk. SKÄLENFÖR~TTENSAVGÖRANDE Frågan i målet är om, som anmälde sig som arbetslös den l februari 2012, då har haft rätt att fullgöra sina karensdagar och ta

6 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM Sida 6 Mål nr den ersättningsperiod som hon hade beviljats den 9 december 20 Il i anspråk. Arbetslöshetskassan har i beslutet den21mars 2012 nekat detta och har i stället beviljat henne en ny ersättningsperiod. Detta har bl.a. har inneburit att dagsförtjänst och normalarbetstid har blivit lägre än enligt beslutet den 9 december 20 Il. Kammarrätten gör följande bedömning. Karensvillkoret enligt 21 ALF innebär att dagpenning inte får lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös i 7 dagar. Detta innebär att den enskilde har 12 månader på sig att fullgöra karensvillkoret G fr prop. 1992/93:150 bil. 8; bet. 1992/93 :AU20 s. 5). Eftersom hade beviljats arbetslöshetsersättning från den 16 november 2011 har hon, som IAF har anfört, haft rätt att fullgöra karensvillkoret fram till och med den 15 november Den l februari 2012 hade avstängningstid om 45 dagar passerat. Hon hade då alltså fortfarande möjlighet att uppfylla karensvillkoret och sedan börja på den ersättningsperiod som hon redan hade beviljats den 9 december 2011.

7 KAMMARRÄTTEN A v delning 03 DOM Sida 7 Mål nr överklagande ska därför bifallas och underinstansernas avgöranden upphävas. Målet återförvisas till arbetslöshetskassan för ny handläggning i enlighet med det anförda. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). kammarrättsråd'/ r kammarrättsråd ordförande kammarrättsråd referent föredragande.

8 FÖRVALTNINGsRÄTTEN DOM I STOCKHOLM skatteavdelningen Meddelad i Enhet 4 Stockholm Mål nr l KLAGANDE Ombud: Förbundsjuristen Unionens juridiska och försäkringssektion l Stockholm MOTPART Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 l Stockholm ÖVERKLAGATBEsLUT Unionens Arbetslöshetskassas beslut den 30 maj 2012, se bilaga l SAKEN Arbetslöshetsersättning FÖRVALTNINGsRÄTTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen 1 Telefon Telefax o l E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

9 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen YRKANDEN M.M. DOM Sida Unionens Arbetslöshetskassa (kassan) beslutade den 30 maj 2012 att vidhålla sitt tidigare beslut att bevilja arbetslöshetsersättning fr.o.m. den l februari Skälen för beslutet framgår av bilaga l. yrkar att kassans beslut om ersättningsrätt av den 21mars 2012 upphävs och att tidigare beslut av den 9 december 2011 ska gälla. Som grund för sin talan anför hon huvudsakligen följande. Kassan fattade beslut om hennes ersättningsrätt redan den 9 december Vid samma tillfälle beslutade kassan om avstängning i 45 ersättningsdagar. Innan en ersättningsperiod kan påbörjas måste den sökande fullgöra en karenstid om sju veckodagar, vilket ska göras inom ett år från dess att man anmälde sig som arbetssökande. Hon anmälde sig som arbetssökande den 16 november 2011 och beviljades ersättning från detta datum i beslutet den 9 december Enligt 21 lagen om (1997:238) arbetslöshetsförsäkring, ALF, har hon därmed fram till den 15 november 2012 på sig att fullgöra sin karens för den beviljade ersättningsperioden. Att hon stängts av från ersättning i 45 dagar, avanmält sig som arbetssökande och återigen anmält sig den l februari 2012 ska inte föranleda kassan att ånyo pröva hennes ersättningsrätt från den l februari 2012 eftersom hon fortfarande har möjlighet att fullgöra sin karens inom rådande karensvillko:y Vid bedömningen av hur lagstiftningen ska tolkas ska även lagstiftarens avsikt beaktas. Det kan ifrågasättas om det verkligen varit la,gstiftarens avsikt att den som fullgjort arbetsvillkoret ska gå miste om arbetslöshetsersättning enbart på grund av att situationen är sådan q.tt karenstiden inte gått till ända med följd att ersättningen inte har börjat utbetalas. Kassan anser att överklagandet ska avslås.

10 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen DOM Sida 3 f 'i r / SKÄLEN FÖR A V GÖRANDET Tillämpliga bestämmelser A v 15 a ALF framgår att rn:ed ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Av 21 ALF följer att dagpenning inte f'ar lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 7 dagar (kar ensvillkor ). Av 22 ALF framgår det att en ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. A v 23 ALF framgår att om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut har en sökande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karensvillkoren. Förvaltningsrättens bedömning Av utredningen i målet framgår att kassan deri 9 december 2011 beslutade att bevilja ersättning från och med den 16 november Med anledning av att självmant slutade på sitt tidigare arbete beslutade kassan vid samma tillfälle att även stänga av henne från arbetslöshetsersättningen under 45 ersättningsdagar. Det framgår vidare att avanmält sig som arbetssökande den 9 januari 2012, varvid 38 dagar av de 45 dagamas avstängning var fullgjorda, samt att hon anmälde sig åter som arbetssökande den l februari 2012.

11 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. DOM Sida4? Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att av 15 a ALF följer att huvudregeln i samband med att anmälde sig åter som arbetssökande den l februari 2012 är att en ny ramtid ska-bestämmas. Undantag från huvudregeln finns dock bl. a. i 23 ALF. Förvaltningsrätten konstaterar härvidlag att, vid tidpunkten för när hon avanmälde sig som arbetssökande den 9 januari 2012, inte hade avslutat sina 45 dagars avstängning från arbetslöshetsersättning. Någon karensdag för den ersättiringsperiod som hon beviljades i samband med kassans första beslut om arbetslöshetsersättning den 9 december 2011 hade således inte heller påbörjats. Rätten konstaterar vidare att eftersom ersättningsperioden i enlighet med 22 ALF påbörjas när den första ersättningsdagen tas i anspråk är således inte karensdagarna i enlighet med 21 ALF (karensvillkoret) en del av ersättningsperio den. A v praxis framgår det vidare att en ersättningsperiod inte anses ha påbörjats förrän karensvillkoret är uppfyllt, se bl,.a. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 7 december 2009 i mål nr Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att det saknas förutsättningar att, när på nytt anmälde sig som arbetssökande den l februari 2012, med stöd av 23 ALF knyta an till den första.. ' ersättningsperioden. har i denna fråga anfört att det inte kan ha varit lagstiftarens avsikt att den som fullgjort arbetsvillkoret ska gå miste om arbetslöshetsersättning enbart på grund av att situationen är sådan att karenstiden inte gått till ända med följd att ersättningen inte har börjat utbetalas. Med hänsyn tilllagstiftningens utformning anser sig dock förvaltningsrätten inte kunna döma på annat sätt. Nå~on annan möjlighet att knyta an till den tidigare beslutade ersättningsperioden har inte framkommit i målet. Kassan har därmed haft skäl att genom ett nytt beslut bevilja arbetslöshetsersättning från och med att hon anmälde sig som arbetssökande den l februari Vad

12 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen DOM Sida5 // anfört i övrigt förändrar inte denna bedömning. Överkl<:J;gandet ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande f'ar överklagas. Information om hur man överklagar finns i Förvaltningsrättsnotarien har varit föredragande i målet.

13 Unionen, Juridiska och försäkringssekt STOCKHOLM Datum Personnummer Ärendenummer Beslut.Ärende Beslut Motivering Omprövning av beslut. Beslutet är fattat den21mars 2012 och gäller ansökan om arbetslöshetsersättning. Unionens Arbetslöshetskassa ändrar inte det tidigare beslutet. Du har; genom ombud. för Unionen, skickat ett brev till oss där du begär omprövning av beslutet om att du beviljats arbetslöshetsersättning från den l februari Anledningen till att du tycker beslutet är fel är att då kassan redan beviljat dig en ersättningsperiod från och med den 16 november 2011 skall din ersättningsrätt inte prövas på nytt från den l februari Tillämpliga bestämmelser F ör att en tidigare. ersättningsperiod skall anses påbörjad, skall karensdagarna vara fullgjorda. Utredning i ärendet A v beslut daterat den 9 december 2011 framgår att du beviljats arbetslöshetsersättning från och med den 16 november Ersättnirigsperioden inleddes med 45 avstängningsdagar på grund av att den tidigare anställningen upphört på din egen begäran. Från och med den 9 januari 2012 avanmäldes du som arbetssökande (måndagen i vecka 2). Vid den tidpunkten hade endast 38 av 45 ersättningsdagar dragits av från avstängningen och därmed hade inga karensdagar fullgjorts. Kassan~ bedömning Först efter att avstängningstiden passerats är det möjligt att göra avdrag får karensen. Eftersom ersättningsperioden är lika med de dagar då ersättning betalas ut måste karensdagarna vara fullgjorda får att ersättningsperioden ska anses påbörjad. Din begäran att beslut daterat den 21 mars 2012 gällande att du beviljats en ersättningsperiod från och med den l februari 2012 ska upphävas avslås av kassan.

14 Vi ändrar inte det tidigare beslutet på grund av att den ersättningsperiod du beviljades från och med den 16 november 2011 av ovan angivna skäl aldrig har p;iböijats. Vi har också prövat om det går att rätta beslutet men vi har funnit att det inte är möjligt Regler om omprövning av beslut och rättelse av beslut :finns i 61 och 63 lagen (1997 :23 8) om arbetslöshetsfårsäkring, ALF. Du hittar bestämmelserna via länkar på vår webbplats, unionensakassase. Kontakta oss om du vill att vi skickar bestämmelserna till dig. Information Om du har frågor om det här beslutet kan du ringa beslutsfattaren direkt, på telefonnummer Om du har.andra frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnumret som du hittar längst ned i brevet. Besök gärna vår webbplats får mer information. Överklagande Tycker du att beslutet är fel kan du överklaga det till fårvaltningsrätten. Din överklagan ska vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, vilket beslut du vill ha överklagat, vilken ändring du vill ha och vilka skäl du har för att beslutet ska ändras Begäran ska vara undertecknad och ha kommit in till oss senast inom två månader från det att du har tagit emot beslutet. Annars kan förvaltningsrätten komma att avvisa din överklagan. Överklagan ska vara ställd till fårvaltningsrätten, men skickas till: Unionens Arbetslöshetskassa, Box l 061, Stockholm. Unionens Arbetslöshetskassa

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl .'. 'd~ WJJ;" \liw w '?: ~tsr {';rs:!kringefl Ink

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ' ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN l) OM 2013-05-17 Meddelad i Enhet2 Stockholm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGATBEsLUT Läramas arbetslöshetskassas

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. KAMMARRÅTTEN ISTOCKHOLM A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm. MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm

DOM. KAMMARRÅTTEN ISTOCKHOLM A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm. MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm KAMMARRÅTTEN A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Målm7015-10 KLAGANDE Ink MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm f A F /Inspektionen flir arbets!o s

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2017 i mål nr

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2017 i mål nr UU Utvecklande av talan i mål nr 5230-17 1 (3) Dnr: 2017/440 2017-10-24 Rättsenheten Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 STOCKHOLM KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 februari 2017 KLAGANDE Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm MOTPART Autotrading & Konsult i Mälardalen AB, 556633-9916 Ombud: Jur. kand.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 juni 2017 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 februari 2016

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 december 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 maj 2007 i mål nr 1802-06,

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l 2010-09-22 Meddelad i Jönköping,nspektioner.. för I A F il rbel~ltj:;.hels törs~k:ri"g~n 1 Ink 2010 -OS.: i 4 KLAGANDE Dm :l{\g)4[:')

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (6) 8 Mål nr 5291-11 meddelad i Stockholm den lo maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm Ink 2013-05- 4 Dnr /(15({ ~OJ:{

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Avdelning 03 BESLUT 2017-04-05 Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 591-17 KLAGANDE A Ombud: Jur.kand. Neo Barstedt Stockholms Advokatteam AB Strandbergsgatan 61, 3 tr 112 51 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 mars 2015 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 7 april 2014 i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 december 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Tom Aspengren LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

DOM Meddelad i Stockhoim. KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm

DOM Meddelad i Stockhoim. KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm .. FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 21 2015-12-22 Meddelad i Stockhoim KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Mål nr - l r~r ihb~tsl~shctsfors.:n:.ringen I A

Läs mer

DOM Meddelat i Stockholm

DOM Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-12-22 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7389-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 4 september 2015 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 december 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Mikael Sjöberg LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-19 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-09-19 Meddelad i Stockholm Sida l (5) Mål nr 8994-12 KLAGANDE OCH MOTPART Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm Ink 2013-09- 2 4 Dn r MOTPART OCH KLAGANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 2 juli 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 augusti 2013

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2013 ref 26 Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 november 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 10 juni 2013

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2016 KLAGANDE Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB, 556334-0560 Alfagatan 22 431 49 Mölndal MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 december 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 21 augusti

Läs mer