REGERINGSRATTENS DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSRATTENS DOM"

Transkript

1 REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen Z1 Dnr.J-Dlej 4'7-1 ( \J 'ls MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 juni 2009 i mål nr , se bilaga SAKEN Arbetslöshetsförsäkring REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Regeringsrätten avslår överklagandet. YRKANDEN M.M. yrkar i första hand att hon helt befrias från återbetalningsskyldighet och i andra hand att återbetalningsskyldigheten sätts ner till ett belopp som står i proportion till den pension hon tagit ut. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,!af, bestrider bifall till _._a.överklagande. b Dok.Id 96S82 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Wallingatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

2 DOM Mål nr anför bl.a. följande. På grund av uttag av pension från Premiepensionsmyndigheten (ppm-pension) om totalt kr återkrävs hon på kr i för högt utbetald arbetslöshetsersättning. Hon uppgav inte att hon tagit ut pension till arbetslöshetskassan eftersom hon tyckte att beloppet var så lågt, 2 kr och 60 öre per dag, och därför försumbart i sammanhanget. En jämförelse kan göras med 20 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, enligt vilken bestämmelse dagpenning som understiger 10 kr per dag inte betalas ut. Hon tror inte att det var lagstiftarnas mening att en pension om 2 kr och 60 öre per dag skulle reducera arbetslöshetsersättningens storlek med 136 kr per dag. Detta speciellt när det gäller uttag av PPM-pension som är egna öronmärkta pengar som hon kunde ha valt att ta ut senare. Enligt förarbetena syftar bestämmelserna till att undvika fall av överkompensation samt att motverka att ålderspensionärer, utan att de är reellt arbetssökande, anmäler sig på arbetsförmedlingen endast för att dryga ut pensionen med arbetslöshetsersättning (prop. 1987/88: 114 s. 28). Hon tycker inte att man kan kalla hennes uttag av PPM-pension får överkompensation.!af anför i huvudsak följande. Det rar anses visat att \ genom att lämna oriktig uppgift i blanketter och genom att inte anmäla till arbetslöshetskassan att hon uppbar pension, har orsakat att ersättning har lämnats obehörigen. Hon är därmed återbetalningsskyldig. Återbetalningsskyldigheten gäller inte om det i det särskilda fallet finns anledning att helt heller delvis befria från betalningsskyldighet. Enligt praxis är faktorer som kan bli aktuella att beakta bl.a. orsaken till den felaktiga utbetalningen, hur lång tid som har gått sedan utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter. En individuell och sammanvägd bedömning bör göras Gfr RÅ 2008 ref. 2).

3 DOM Mål nr har uppburit pension samtidigt som hon har uppburit arbetslöshetsersättning. Reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen om samordning av pension är tydliga. Den utformning lagstiftaren har gett reglerna medför att även små pensionsutbetalningar ska resultera i en lägre arbetslöshetsersättning. Detta innebär i sin tur att skillnaden mellan utbetalt pensionsbelopp och den arbetslöshetsersättning som annars skulle ha betalats ut ofta kan komma att bli väsentlig. Att vid sådana förhållanden regelmässigt medge eftergift på grund av skillnaden i belopp skulle innebära att en person som underlåter att redovisa pension gynnas i förhållande till personer som på ett korrekt sätt redogör för sina pensionsutbetalningar. IAF anser därför att det i normalfallet inte är möjligt att bevilja befrielse från återbetalningsskyldighet enbart med hänvisning till en jämförelse mellan det återkrävda beloppet och det pensionsbelopp som roraniett återkravet. Denna jämförelse kan emellertid vid en sammanvägd bedömning som inbegriper andra faktorer såsom till exempel orsaken till den felaktiga utbetalningen, den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter ligga till grund för att bevilja befrielse helt eller delvis från återbetalningsskyldighet. Det har i målet inte kommit fram någon ytterligare faktor som kan ligga till grund för befrielse från återbetalningsskyldighet. SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Av 68 första stycket ALF framgår att, om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp, det som betalats ut för mycket ska betalas tillbaka. Enligt den i målet aktuella lydelsen av bestämmelsen gäller detta om det inte i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. Enligt 26 ALF lämnas dagpenning med 80 procent av den sökandes dagsförtjänst under de första 200 dagarna och därefter med 70 procent. Enligt 27 ALF ska dock dagpenning lämnas med 65 procent av dagsförtjänsten till sökande som

4 DOM Mål nr har tillerkänts allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av rorvärvsarbete. Såsom underinstanserna funnit har genom att inte uppge att hon tillerkänts PPM-pension orsakat att dagpenningen beräknats enligt en felaktig procentsats. Detta har lett till att arbetslöshetsersätlning lämnats med för högt belopp. Det belopp som betalats ut för mycket ska därmed enligt huvudregeln betalas tillbaka. Frågan i målet är om det i I :fall finns anledning att helt eller delvis befria henne från återbetalningsskyldigheten. & J - uppbar pension, varför hennes dagpenning i enlighet med regleringen i 26 och 27 ALF skulle beräknas til165 procent av dagsförtjänsten. Det förhållandet att den tillerkända pensionen är låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet kan enligt Regeringsrättens mening inte ensamt utgöra skäl för hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet. Någon annan anledning som skulle kunna föranleda sådan befrielse har inte framkommit i målet. Överklagandet ska därför avslås Avd. II Föredraget el.l. Föredragande regeringsrättssekreterare

5 Sida l (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning (l 2, Meddelad i Stockholm KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Ombud:.'._._ Unionens arbetslöshetskassa Stockholm MOTPART g ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 16 oktober 2008 i mål nr , se bilaga. SAKEN Återkrav enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - ALF Unionens arbetslöshetskassa yrkar att karnrnarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer kassans beslut. Kassan anför som grund för sitt överklagande följande. Befrielse från återbetalningsskytdighet får enligt 68 ALF beviljas om det i det särskilda fallet finns anledning till detta. Formuleringen måste enligt kassans bedömning innebära att befrielse inte skall ske godtyckligen. Det skall finnas ett objektivt godtagbart skäl för att befria sökanden från återbetalningsskyldighet. Huvudregeln måste anses vara att felaktigt erhållen ersättning skall återbetalas till kassan. I praxis har befrielse beviljats bland annat i de fall då medlemmen har saknat betalningsförmåga eller har haft medicinska eller sociala skäl. Till skillnad från länsrätten anser kassan att det inte är möjligt att med enbart åberopande av proportionalitetsprincipen medge befrielse. Kassan anser att samtliga DokJd Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag fredag _""_'7_C'_._~_~~.-:..h~n~'m~ ~--'_.~_l.h"l,.,.., ';,.,m~t()1 ~..

6 Sida 2 Mål nr omständigheter i varje enskilt fall skall sammanvägas vid bedömningen huruvida befrielse i det särskilda fallet skall medges. I det aktuella målet har felaktig ersättning utgått på grund av att uttag av premiepension skall samordnas med arbetslöshetsersättning. Med beaktande av mycket tydliga lagregler som anger hur arbetslöshetsersättning skall samordnas med den allmänna ålderspensionen torde det inte råda något tvivel om att lagstiftarens vilja är att premiepensionen, vilket är en del av den allmänna pensionen, skall samordnas med arbetslöshetsersättning. I den informationsdel som medföljer blanketten "anmälan om arbetslöshet" ges tydliga instruktioner om att sökanden skall kryssa ja i den ruta som avser pension för det fall medlemmen tillerkänts pension. Även i de fall då sökanden fyller i sin anmälan via Internet ges sådan information. Kassan kan konstatera att 'SIS vid tre tillfällen svarat nej på direkt fråga om pension trots den mycket tydliga information som givits. Arbetslöshetsersättning betalas ut på grundval av de uppgifter som medlemmen lämnar till kassan. Systemet bygger på förtroende mellan den sökande och arbetslöshetskassan. Kravet på den sökande bör därför enligt kassans mening ställas mycket högt. Det måste anses ankomma på den sökande att vid eventuella tveksamheter kring ifyllnad av blanketter ta reda på hur dessa skall fyllas i. Kassan har gått igenom samtliga handlingar i ärendet men kan inte finna någon tjänsteanteckning eller liknande som kan styrka att vid något tillfälle har kontaktat kassan för att ta reda på vad som gäller vid uttag av premiepension. Mot bakgrund av ovanstående finner kassan att det vid en samlad bedömning av omständigheterna inte föreligger ett objektivt godtagbart skäl för befrielse, varken helt eller delvis. Att befria sökanden från mer än hälften av det återkrävda beloppet, även med åberopande av proportionalitetsprincipen är enligt kassans bedömning felaktigt.

7 Sida 3 Mål m T bestrider bifall till överklagandet. Hon anför bl.a. följande. Hon tog ut premiepension mer än ett år innan hon a'nsökte om arbetslöshetsersättning. Hon hade inga funderingar om ersättning från kassan då. Hon undrar varför man i informationen :i'~~n kassan explicit anger tjänstepension men inte premiepension. Hon anser att det vore rimligt att kassan uttryckligen anger premiepension i sin informationstext. Hade den informationen funnits hade hon givetvis upphört med uttag av premiepensionen. Det finns ju ingen rimlig anledning att ta ut premiepension med 2 kr 60 öre per dag och därigenom minska arbetslöshetsersättningen med 136 kr per dag. Hon anser att hon inte skäligen bort inse att hon redovisade fel. Kassan anför i svaromål över bestridande följande. Kassan anser till skillnad från att den informationstext som fogas till frågan om pension inte är otydlig. Av texten framgår att sökanden skall kryssa ja i rutan för pension om denne beviljats förtida uttag av ålderspension. Då premiepensionen är en del av den allmänna ålderspensionen råder det enligt kassans mening ingen oklarhet i den aktuella instruktionen. Likt kassan har framfört i sitt överklagande måste det ankomma på den sökande att vid eventuella tveksamheter kring ifyllnad av blanketter ta reda på hur dessa skall fyllas i. synes inte bestrida att hon inte har kontaktat kassan för att ta reda på vad som gäller vid uttag av ppm... har förorsakat den felaktiga utbetalningen och därmed följer en strikt återbetalningsskyldighet. Det förhållandet att Z manser att hon handlat i god tro saknar därför betydelse. DOMSKÄL Aktuella lagbestämmelser finns refererade i länsrättens dom.

8 Sida 4 Mål nr Kammarrätten delar länsrättens bedömning att genom att inte kryssa för rutan för pe.ns)anjämnat oriktig uppgift och därigenom orsakat att arbetslöshetsersättnin~ utbetalats till henne med rör högt L'lopp. Vidare är, såsom länsrätten också funnit,. återbetalningsskyldig för beloppet eftersom hon själv förorsakat den felaktiga utbetalningen. När det gäller frågan om det finns anledning att helt eller delvis befria 1 från återbetalningsskyldighet gör kammarrätten följande bedömning. Enligt praxis kan eftergift av återkrav komma i fråga för att mildra konsekvenserna av det stränga personliga ansvar sorh följer av återbetalningsskyldigheten och rör att anpassa beloppets.storlek till den återbetalningsskyldiges ekonomiska och sociala situation. En individuell och sammanvägd bedömning bör göras. De faktorer som kan behöva beaktas är bland annat orsaken till den felaktiga utbetalningen, hur lång tid som gått sedan utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter Gämför RÅ 2008 ref2) skäl för eftergift av återbetalningsskyldigheten är att det inte finns någon proportion mellan återkravet och det belopp som hon erhållit från Premiepensionsmyndigheten samt att informationen från kassan varit undermålig. Skäl för eftergift av återbetalningsskyldighet skall hänföra sig till omständigheter i det enskilda fallet. Att storleken av återkravet blir mycket större än det belopp har erhållit från Premiepensionsmyndigheten är en följd av lagbestämmelserna om samordning mellan pension och arbetslöshetsersättning och kan enligt kammarrättens mening inte i sig utgöra grund för eftergift. Inte heller det förhållandet att kassans information till de arbetssökande för den enskilde ter sig otydlig

9 Sida 5 Mål nr utgör grund för eftergift. Arbetslöshetskassans överklagande skall således bifanas~t. DOMSLUT Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer kassans beslut. HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 4) se bilaga. lagman kammarrättsråd assessor referent D I kammarrättens avgörande har även deltagit nämndemännen och. ' 7 iii?".

10 LÄNSRÄTTEN I DOM Mål nr STOCKHOLMS LÄN Meddelad i Rotel 666 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE, g g 33 S MOTPART Unionens arbetslöshetskassa Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Unionens arbetslöshetskassas beslut den 5 februari 2008 Dnr ALF SAKEN Återkrav enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - ALF DOMSLUT Länsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att skall betala tillbaka kr till Unionens arbetslöshetskassa. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l al måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15 :00

11 LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN DOM Sida BAKGRUND, YRKANDEN M.M. SIFs arbetslöshetskassa (numera Unionens arbetslöshetskassa} beslutade den 30 november 2007 att återkräva kr från Som skäl anfördes i huvudsak följande. har fått för hög ersättning därför att hon inte meddelat arbetslöshetskassan att hon böljat ta ut pension från prerniepensionsmyndigheten (PPM). Om arbetslöshetskassan fått korrekt infonnation skulle dagpenningen först ha beräknats på 65 procent av dagsförtjänsten och därefter minskats med 1/260 av årspensionen. Hon är återbetalningsskyldig för det som betalats för mycket. Något skäl att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet har inte framkommit. begärde omprövning och anförde bl.a. följande. Hon satte inget kryss i PPM-rutan eftersom hon tyckte beloppet om 2 kr och 60 öre per dag var så litet att det verkade vara försumbart. Hon anser inte att hon skäligen bort inse att detta hade betydelse för hennes dagpenning. Arbetslöshetskassan fann vid omprövning den 5 februari 2008 inte skäl att ändra beslutet samt anförde bl.a. följande. har valt att göra ett förtida uttag av sin PPM-pension. Uttaget hade påbörjats innan hon den 1 september 2005 anmälde sig som arbetssökande. Hon informerade inte arbetslöshetskassan om detta uttag. Hon är åte~betalningsskyldig för de veckor där ersättning utgått med ett för högt belopp per dag. Återkravet omfattar veckorna år 2005, 1-52 år 2006 och 1-41 år överklagar och yrkar att befrias från återbetalninsgskyldighet. Arbetslöshetskassan vidhåller beslutet.

12 Sida 3 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser Av 68 första stycket ALF framgår bl.a. att har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- ell'er anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp eller har någon på annat sätt obehörigen eller med för högt belopp fått ersättning och har han eller hon skäligen bort inse detta, skall det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detta gäller om det inte i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. 126 första stycket ALF, i dess lydelse från den 2 juli 2007, anges bl.a. följande. Om inte annat följer av 25 andra stycket, 27, 27 a eller 30, lämnas dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och - 70 procent under,;esten av ersättningsperioden. 127 ALF anges att dagpenning till sökande som har tillerkänts allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete lämnas med 65 procent av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden. Enligt 32 ALF ska dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt 27 minskas med 1/260 av årspensionen. Motsvarande avdrag ska göras på dagpenning i form av grundbelopp, om den sökande tillerkänts ålderspension eller annan pension på sätt som anges i ALF anges att vad som förekrivs i 27 och 32 inte ska gälla om regeringen av särskilda skäl föreskriver något annat. 15 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) första stycket anges följande. Istället för bestämmelserna i 27 och 32 ALF skall bestämmelserna i andra stycket i denna paragraf tillämpas, om den sökande - på grund av förvärvsarbete får annan pension (tjänstepension) än pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och - inte för samma tid-rar ålderspension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension. Av 1 kap. 1 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension framgår att nämnda lag innehåller bestämmelser om försäkring får inkomstgrundad ålderspension i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension samt om premiepension till efterlevande. I kapitlen 7-11 samma lag regleras premiepensionssystemet och PPM:s tillämpning av detta.

13 Sida 4 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN Utredningen i målet Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Under 2005 tog IZlut 648 kr i prem~pensi~n varav 17 veckor, dvs. 211 kr, utbetalades l -, under tid som hon uppbar arbetslöshetsersättning. Under 2006 to g hon ut 936 kr i premiepension och uppbar samtidigt arbetslöshetsersättning. Under 2007 tog hon ut premiepension om 96 kr per månad varav 41 veckor under tid då hon samtidigt fick okorrigerad arbetslöshetsersättning, dvs. med 908 kr. Den 26 oktober 2007 inkom hon till arbetslöshetskassan med informationen om att hon tagit ut premiepension. Sammanlagt har _._uppburit premiepension om cirka 2055 kr under tid som hon uppburit okorrigerad arbetslöshetsersättning. I blanketten Anmälan om arbetslöshet, som har fyllt i och daterat den 31 augusti 2005, ställs frågan "Har du tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete?". r ti 7 kryssade i "nej". Även i de elektroniska blanketter som SJ ifyllt den 15 augusti 2006 och den 9 augusti 2007 fanns ett fålt för penslon, som inte kryssat i. Länsrättens bedömning Det är ostridigt i målet att under 17 veckor år 2005, hela 2006 och 41 veckor år 2007 uppburit arbetslöshetsersättning med en dagpenning som inte korrigerats av det faktum att hon samtidigt tagit ut premiepension. Sådan pension regleras i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och omfattas därmed av 27 och 32 ALF. På de årliga blanketter för anmälan om arbetslöshet, som fyllt i på papper (2005) respektive elektroniskt (2006 och 2007) fanns fålt för att ange erhållande av pension, men s. har inte kryssat i dessa fålt. Hon har således, genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgiftsskyldig

14 Sida 5 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN het, orsakat att arbetslöshetsersättning har utbetalats till heill1e med för högt belopp. HeIll1es återbetalningsskyldighet är då, enligt i 68 ALF första stycket, första ledet i första meningen, strikt. Det saknar alltså betydelse huruvida skäligen bort inse att hon erhållit ersättning med för högt belopp. F är således återbetalningsskyldig får den ersättning som lämnats med för högt belopp. Fråga i målet är därmed om det fiill1s anledning att helt eller delvis befria heill1e från återbetalningsskyldighet. Det fastställda återkravet uppgår till kr emedan den premiepension som 21 uppburit under återkravsperioden uppgår till endast 2055 kr. Kammarrätten i Jönköping har i dom den 12 oktober 2007 i mål nr funnit att ett återkravsbelopp om kr framstod som oproportionerligt stort i förhållande till det pensionsbelopp om 392 kr som föranlett återkravet och satt ner.återkravet till en tredjedel av det ursprungliga återkravsbeloppet. Länsrätten fiill1er att återkravsbeloppet även i förevarande fall framstår som oproportionerligt stort i fårhållande till det pensionsbelopp som fåranlett återkravet. Länsrätten finner vid en samlad bedömning skäligt att bestämma återbetalningsskyldighet till kr. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A. I avgörandet har också deltagit närnndemännen' _ och E l k. Föredragande har varit ii.'

15 '1 A-KASSAN LÄNSRÄTTEN, STOCKHOLMS LJ\t-J O FÖRSTA POSTEN _ Malnr: A_k_tb_ila-=g_a: :2~~_ Rote!:.:j Datum Diarienummer ALF Omprövning av beslut Ärende Beslut Motivering Omprövning av beslut. Beslutet är fattat den 30 november 2007 och gäller återbetalning av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Kassan ändrar inte tidigare beslut. Du har valt att göra ett förtida uttag av din PPM pension. Uttaget hade påbörjats innan den 1 september 2005 vilken var den tidpunkt då du anmälde dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du har inte informerat kassan om detta uttag. Uttaget påverkar din ersättningsnivå då pensionen ska samordnas med arbetslöshetsersättningen. Efter samordning har din dagpenning ändrats från på 80 % till 65 % av tidigare inkomst. Kassan har beslutat att återkräva den ersättning som har utbetalats för mycket. Du har begärt omprövning av beslutet och skriver att du tyckte att beloppet var så litet och därmed försumbart i sammanhanget. Du tycker inte att du skäligen borde ha insett att du därmed lurade till dig ersättning som var för hög. Om du insett detta skulle du givetvis ha upphört med uttag av PPM pensionen. Den som har orsakat att arbetsläshetsersättning har utbetalats felaktigt är skyldig att återbetala utbetalt belopp. Pension skall samordnas med arbetslöshetsersättningen då dagpenning får lämnas med högst skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas och ersättningen. Då du inte har meddelat kassan att du tagit ut PPM pension har du orsakat att ersättning betalats ut felaktigt och du är därför återbetalningsskyldig för de veckor där ersättning utgått med ett för högt belopp per dag. Antalet utbetalda dagar har inte påverkats. Återkravet omfattar veckorna år 2005, l - 52 år 2006, och 1-41 år För åren ska bruttobeloppet på 29578,00 kronor återbetalas. För 2007 ska nettobeloppet på 2 520,00 kronor återbetalas. Återkravet uppgår totalt till 32098,00 kronor. Det har inte framkommit skäl för att befria från återbetalningsskyldigheten, varken helt eller delvis. Ullionells Arbetslöshetskassa los 32 Stockholm Telefon BB Telefontid 09:00-12:00, 13:00 15:00 Talsvar DB Bankgiro plusgiro (2)

16 Pensionsavdrag samt regler om återbetalningsskyldighet finns i 27 och 32 samt 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Överklagande Vill du överklaga beslutet ska det göras skriftligt. Din överklagan ska innehålla namn, personnummer, vilket beslut du vill överklaga, vilken ändring du vill ha av beslutet samt vilka skäl du har för att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara ställd till länsrätten men s skickas till Unionens Arbetslöshetskassa, Inläsningscentralen, Arjeplog, inom två månader från det att du mottagit beslutet, annars får länsrätten inte pröva överklagandet. Unionens Arbetslöshetskassa (~ \.." ~..,. I \ssaföre:1d:e.. Stockholm -f4::lip Handläggare 2(2)

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 662-09 Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM A. ' HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (5) Mål nr 7455-10 meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen f6r arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483)

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) HFD 2014 ref 14 Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig. Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1527-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 28 mars 2012 i mål

Läs mer

DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm

DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr 2400-2404-11 KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Ombud: Tommy Nordman Grant Thornton Sweden AB Box 7623 103 94 Stockholm

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning. Socialförsäkring Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) (Dnr 5734-2012) Beslutet i korthet: En journalist har i en anmälan till JO anfört att han vände sig till

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer