Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr I JÖNKÖPING DOM Avdelning l Meddelad i Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping"

Transkript

1 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr I JÖNKÖPING DOM Avdelning l Meddelad i Jönköping,nspektioner.. för I A F il rbel~ltj:;.hels törs~k:ri"g~n 1 Ink OS.: i 4 KLAGANDE Dm :l{\g)4[:') MOTPART HandeIsanställdas arbetslöshetskassa Box 1146 I I l 81 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrätten i Kronobergs läns dom den 29 januari 2009 i mål nr , se bilaga A SAKEN Arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk ring (ALF) KAMMAm~TTENSAVGÖRANDE Klaganden/ombudet Motparten/ombudet Skatteverket Länsstyrelsen Förvaltningsrätten Med ändring av länsrättens dom och Handelsanställdas arbetslöshetskassas beslut förordnar kammarrätten att > flo.m. den 4 september 2008 ska anses som arbetslös i ALF:s mening under de perioder som hans arbetstid understiger hans normalarbetstid (arbetad tid enligt anställningsav tai plus mertid) inom ramtiden. Huruvida övriga villkor för rätt till arbets löshetsersättning föreligger får ankomma på Handelsanställdas arbetslös Allmänna ombudet hetskassa att pröva. / }JJp(/;v1/7'~71?t-...,:?J;f CZ4/JC/? 1"t"J~ ~ För kännedom TP1Jai!r/I )..zic'1.." Kammarrätten överlämnar målet till Handelsanställdas arbetslöshetskassa ~ För verkställighet För delgivning för handläggning. Dok Id ')4292 Post:IJress l~esöksad ress Telefon Telefax E\pedititlllstid 80x 2203 Slonsg:ltan (vx) I11JnJag - CreJ:1g 5,0 U2 Jönköping E-post: k:li11l1larratten ijon kop in O\)OL!-! IW \Y IV\\!. bl11l11arrattell ijonkopingjomstol.se 13 ()() 150()

2 KAMMARRÄTTEN l JÖNKÖPING Avdelning l DOM Sida :2 Mål nr YRKANDEN M.M. fullföljer sin i länsrätten förda talan. Han åberopar intyg från sin arbetsgivare den 9 februari Av intyget framgår bl.a. följande. & har varit anställd på l sedan juni Han anställdes initialt som städare med en arbetstid om cirka 20 timmar per vecka. Med tiden fick 2 ii J ytterligare arbetsuppgifter, vilket medförde att han arbetade f1er timmar per vecka. Under åren har antalet fasta timmar i arbetsschema ökat. Sedan september 2008 arbetar 31 fasta timmar per vecka. Eftersom företaget har 73 stycken anställda uppstår det ofta sjukdomar, ledigheter, semestrar och tillfälliga arbetsanhopningar., som alltid är på plats tidigt om morgnarna för städning, har under åren arbetat många extratimmar när så har varit möjligt. Detta har medfört att verkliga arbetstid har motsvarat heltid eller kanske mer därtill. har inte varit garanterad dessa extratimmar. Även idag får extratimmar när tillfälle finns. Med rådande försäljningsminskning till följd av konjunkturen kan arbetsgivaren dock inte erbjuda lika många extratimmar som tidigare. Därtill är det idag betydligt fler anställda som vill arbeta extra timmar. Med anledning härav kan S aldrig garanteras fler timmar än de 31 timmar per vecka som han är anställd på. Handelsanställdas arbetslöshetskassa (kassan) motsätter sig bifall till överklagandet. KammalTätten har i målet inhämtat yttrande från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (TAF) Efter kommunicering av inhämtat yttrande från IAF anför kassan bl.a. följande. Kassan tolkar bestämmelsen i 9 ALF som att det för att rätt till ersättning ska föreligga en hel eller delvis förändring i anställningen. En

3 I.. KAMMARRATTEN II JÖNKÖPING kvdelning l DOM Sida J Mål nr sådan förändring krävs för att arbetslöshet ska ha uppstått. Av anställningsbevis den 27 maj 2005 framgår att har en tillsvidareanställning på på deltid där arbetstiden uppgår till i genomsnitt 27 timmar per helgfri vecka. Den l september 2008 utfärdade samma arbetsgivare ett nytt anställningsbevis av vilket framgår att har en tillsvidareanställning på deltid där arbetstiden uppgår till i genomsnitt 31 timmar per helgfri vecka. anmälde sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen den 4 september 2008 och ansökte om arbetslöshetsersättning från samma dag. Kassan har i sin utredning inte kommit fram till att det vid detta tillfälle har skett någon förändring i anställning som medför att det uppstått en arbetslöshet. Att utöver sin fasta arbetstid har arbetat extratimmar föranleder inte kassan att göra någon annan bedömning, eftersom det av handlingarna i ärendet inte framkommer att dessa extratimmar avser vikariat eller annan tidsbegränsad anställning som skulle ha upphört. Kassan anser därför att det inte föreligger någon ersättningsrätt enligt 9 ALF. I det fall kammarrätten bi faller tal an ska kassan pröva om uppfyller övriga villkor för rätt till ersättning. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE I 9 AFL anges att rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som l. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbj udet lämpligt arbete under tid för vi lken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4, medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete.

4 KAMMARI~TTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM Sida 4 Mål nr Av 28 AFL (nuvarande 23 b ) framgår att som normaltid gäller den genomsnittliga arbetstiden under ramtiden. - laf har i yttrande den 20 mllj 2010 anfört bl.a. följande. Inom ramtiden ska arbetad mertid tas med när arbetsvillkoret enligt ALF och normalarbetstiden enligt 23b ALF bedöms. Detta innebär att en person med en tillsvidareanställning på deltid genom att arbeta mertid kan arbeta upp en högre normalarbetstid enligt ALF än vad anstäliningsavtalet ger för handen. är, såvitt IAF förstår, enligt kassans mening inte att anse som arbetslös i arbetslöshetsförsäkringens mening. Kassans bedömning saknar stöd i ALF, förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring IAFFS 2009:1. Under förutsättning att övriga villkor är i ALF är uppfyllda är det IAF:s uppfattning att en person som i nte längre erbjuds mertid i samma omfattning som tidigare är att anse som arbetslös med rätt till arbetslöshetsersättning. Kammarrätten gör följande bedömning. Frågan i målet är om en deltidsanställd arbetstagare som utöver gällande deltidsanställningsavtal arbetar mertid är att anse som arbetslös med rätt till arbetslöshetsersättning om denne fortsättningsvis inte erbjuds att arbeta mertid i samma omfattning. En grundläggande förutsättning för att en sökande ska kunna erhålla arbetslöshetsersättning är att den sökande är att betrakta som arbetslös. Vad gäller anställda anger ALF inte någon legaldefinition av begreppet arbetslös. Som arbetslös får dock anses den som inte utför avlönat arbete för annans räkning och inte heller utför arbete för egen räkning i förvärvssyfte. Villkoren för rätten till ersättning vid arbetslöshet enligt 9 ALF kan sammanfattningsvis uttryckas så att det krävs att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande, dvs. att han kan och vill förvärvsarbeta och är oförhindrad

5 KAMMARR;\TTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM Sida 5 Mål nr därtill. Av förarbetena till ALF anges därtill att rätten till arbetslöshetsersättning under en första ersättningsperiod bör bygga på en fast förankring på arbetsmarknaden. Sökanden ska ha förvärvsarbetat reguljärt i viss omfattning. Först vid får!usten aven sådan anknytning till Zlrbetsmarknadel1 bör ersättning vid arbetslöshet lämnas för att ställa om till ett nytt arbete (prop. 1996/1997: 107 sid. 98). Grundtanken är att den stadigvarande inkomst man tidigare uppburit ska återspeglas i nivån på den arbetslöshetsersättning som lämnas då man blir arbetslös. --- Vid bestämmande av normalarbetstiden ska ingå allt arbete som är av den typ som är tillgodoräkningsbart i försäkringen, alltså även arbete enstaka dagar och timmar under förutsättning att kalendennånaden ingår i ramtiden (prop. 2006/07: 15 sid. 27). Således ska, utöver arbetad tid enligt anställningsavtal, även den eventuella mertid som arbetat ligga till grund vid beräkningen av hans normalarbetstid. Av utredningen i målet framgår att under ett par års tid utöver sin fasta deltidsanställning har arbetat ytterligare mertid i varierande omfattning månad för månad. Den arbetade mertiden har medfört att normalarbetstid överstigit den i hans anställningsavtal fastställda arbetstiden. Vidare har i målet framkommit att möjlighet till mertidsarbete överstigande hans deltidsanställning har minskat flo.m. september förlorade möjlighet till kontinuerligt mertidsarbete utöver sin deltidsanställning får, oavsett att den arbetade mertiden varierat i omfattning månad för månad, anses innebära att fr.o.m. september 2008 har förlorat en stadigvarande inkomst. Vid sådant förhållande får han vid prövningen av rätten till arbetslöshetsersättning enligt 9 ALF anses vara arbetslös till den del hans faktiska arbetstid fr.o.m. den 4 september 2008 understiger hans normalarbetstid (arbetat tid enligt anställningsavtal plus mertid) inom ramtiden. Kassan har därför inte haft fog för sitt beslut. Huru

6 KAiVIMARRATTEN DOM Sida 6 l JÖNKÖPING Avdelning l Mål nr vida övriga villkor för rätt till arbetslöshetsersättning föreligger t:1r ankomma på kassan att pröva. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 1 referent l avgörandet har även deltagit nämndemännen och

7 BILAGA A LÄNSRÄTTEN I DOM ;\/1<.11 m KRONOBERGS LÄN Meddelad i Rotel 2 Växjö Sida l (l) ( KLAGANDE MOTPART Handelsanställdas arbetslöshetskassa Box Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Handelsanställdas arbetslöshetskassas beslut den 14 november 2008, se bilaga 1 SAKEN Ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring yrkar att han ska beviljas arbetslöshetsersättning för 8 timmar upp till heltid från och med den 4 september Han anför bi.a. följan de. De sista två åren har han arbetat många extra timmar upp till motsva rande heltid. Från och med den fcirsta september 2008 får han bara arbeta 31 timmar i enlighet med anställningsavtalet. Arbetslöshetskassan avstyrker bifall till överklagandet. Länsrätten delar arbetslöshetskassans bedömning och ändrar därför inte det överklagade beslutet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3104/1 d) ) I Dok.ld Postad ress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 42 Kungsgatan måndag - fredag Växjö E- post: lans ratten ikrono : :00

8 Ärende: Hätidefsal1stälfdas arbetslöshetskassa LÄNSRÄTTEN I KRON08E~&S LÄ.N Z /Ma'll'" '.. I I l,ij lel _. 11%p~Orj 2J Diarienr: OP Beslut angående omprövning av rätt till arbetslöshetsersättning Ärende Du begär omprövning av kassans beslut att du inte är ersättningsberättigad från och med den 4 september 2008 eftersom det inte har ansetts föreligga någon i försäkringen ersättningsbar arbetslöshet. Beslut Kassan vidhåller tidigare fattat beslut om avslag. Tillämpliga bestämmelser En grundförutsättning för rätt till ersättning är enligt 9 Lagen (1997:238) om Arbetslöshetsförsäkring (Alf) att den sökande är (helt eller delvis) arbetslös. Beträffande den som är arbetslös del av vecka sägs i 39 Alf att ersättning lämnas med det antal dagpenningbelopp per vecka som svarar mot den arbetslöshet som skall ersättas enligt en av regeringen fastställd omräkningstabell. Av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter framgår att beräkningen enligt omräkningstabellen ska ske med utgångspunkt i normalarbetstiden. Denna minskas med antalet arbetade timmar och med tid då den sökande haft annat ersättningshinder. Dina skäl Du anför i din omprövningsbegäran att du anser att kassans beslut om avslag är felaktigt. Vidare skriver du att du under det senaste året har arbetat mycket extra timmar och jobbade nästan 40 timmar per vecka. I din skrivelse framgår att du har jobbat många extra timmar under det senaste året och vissa månader mer än heltid. Februari och mars 2008 är de enda månaderna som du arbetade mindre. Detta då din fru var gravid och du var med henne på sjukhuset. Du sänder intyg från försäkringskassan som visar att du varit föräldraledig. Slutligen skriver du att du vill att kassan ska ompröva sitt beslut om avslag. Kassans skäl Av handlingarna j ärendet framgår bland annat följande. Du anmäler dig som arbetslös på arbetsförmedlingen och ansöker om arbetslöshetsersättning från och med 4 september I samband med din ansökan om arbetslöshetsersättning har kassan erhålligt arbetsgivarintyg från Av detta framgår att du från och med 15 april 2004 innehar en anställning på 77,5 procent, denna anstälfning har du fdrtfarande kvar. I samband med din ansökan om arbetslöshetsersättning har kassan även erhålligt en skrivelse från din arbetsgivare. Av denna framgår att du varit ledig från arbetet, utan betalning, eftersom att du var med din gravida fru på lasarettet. I din omprövningsbegäran framgår bland annat att du under det senaste året har fått arbeta mycket övertid och du anser dig därmed ersättningsberättigad. Postadress: Org.nr: Telefon: Internet: Handels a-kassa Box Östersund

9 HandelsanstäHdas arbetslöshetskassa En grundläggande förutsättning för rätt till arbetsjöshetsersättning är att den sökande har mist en anställning helt eller delvis. Om man har en anställning och mister eller förändring av denna anställning sker kan ersättning utgå, ersättningen beräknas utifrån den anställning man har haft och ersätter det man har mist. Det räcker alltså inte med att en sökande anmäler sig på arbetsförmedlingen och önskar arbeta mer än vad arbetsgivaren erbjuder för att erhålla ersättning från arbetslöshetskassan om själva anställningsförhållandet är oförändrat. Arbetslöshetsförsäkringen är inte ett löneskydd mot förändringar i arbetstid och inkomst som inträffar inom ramen för ett oförändrat anställningsförhållande. 2/2 N o N o r roi '" n '" N O O O Kassan kan i utredning av din omprövningsbegäran inte se annat än att du från och med 15 april 2004 och fortfarande innehar en anställning på 77,5 procent. Kassan kan därmed inte se att det har skett något förändring av din anställning eller anställningsförhållande. Ersättningsrätt.föreligger således. inte. Att du anser.att du", '... under det senaste året har fått arbeta mycket extra timmar föranleder inte kassan att göra någon annan bedömning. Med stöd av ovanstående beslutar kassan att avslå din omprövningsbegäran och ändrar därmed inte tidigare fattat beslut om avslag. Delgivning Handelsanställdas arbetslöshetskassa tillämpar förenklad delgivning. Det innebär att du om några dagar får ett meddelande om att detta beslut har sänts till dig. HANDELSANSTALLDAS ARBETSLÖSHETSKASSA ) / Besvärshänvisning Om du tycker att beslutet är felaktigt kan det överklagas till Länsrätten. Om beslutet överklagas ska detta ske genom en till Länsrätten ställd skrivelse, vilken ska lämnas eller sändas till Handelsanställdas arbetslöshetskassa, Box 1146, Stockholm. Du ska i skrivelsen ange skälen för överklagandet. Skrivelsen ska ha kommit till kassan inom två månader från det du fick ta del av beslutet, mottagningsdagen oräknad. Postadress: Org.nr: Telefon: Internet: Handels a-kassa Box Östersund

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM A. ' HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (5) Mål nr 7455-10 meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen f6r arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 662-09 Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen 1885-2015

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen 1885-2015 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Bemanningsanställdas möjlighet att få a-kassa

Bemanningsanställdas möjlighet att få a-kassa JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Theodor Berleen Danå Bemanningsanställdas möjlighet att få a-kassa Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Birgitta Nyström Ämnesområde Arbetsrätt Termin 9

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (5) meddelad i StocldlOlm den 18 febluari 2010 KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Mål m 3553-08 I A F l Inspektionen flsr!. ihbelslö:shctsfors.:huingen

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1527-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 28 mars 2012 i mål

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer