HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM"

Transkript

1 A. ' HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen f6r arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den21 oktober 2010 i mål JU' , se bilaga SAiillN Arbetslöshetsforsäkring HÖGSTA FÖRV ALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta rurvaltningsdomstolen avslår överklagandet. YRKANDEN M.M. Inspektionenfor arbets/t!shetsforsäkringen, IAF,yrkar att Högsta f6rvaltningsdomstolcn upphäver kamman ättens dom och fastställer det slut som länsrättens dom innehåller. IAF anför bl.a. följande. Kammarrätten har anf6rt att det saknas lagligt stöd för att j det aktuella sammanhanget tillmäta orsaken till utträdet betydelse. Om inte orsaken till utträdet ska tillmätas betydelse vid Dok.ld Postadress Bcslii<Sadress Telefon Telefax Box2293 Birger Jarls torg Stockholm E-post: Expeditlonstid måndag- fredag 08:00-16:30

2 DOM Mäl m prövningen av om en sökande uppfyller medlemsvillkoret enligt 7 och 8 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, innebär det att den som ansöker om inträde i en ny arbetslöshetskassa i direkt anslutning till att ha beviljats utträde ur en annan sådan kassa på grund av bristande betalning kan få tillgodoräkna sig tre månader som medlem i den tidigare kassan. Detta skulle gälla, oavsett om han eller hon betalar medlemsavgiftemu för dessa månader eftersom det inte finns något lagligt stöd för att vägra en person inträde i en arbetslöshetskassa på gmnd av obetalda medlemsavgifter hosenatman kassa. Frågan är om det har varit lagstiftarens mening att en person ska kunna behålla sitt försäkringsskydd enligt den inkomstrelaterade försäkringen efter utgången av den i 45 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, föreskrivna tidsfristen utan att ha betalat samtliga medlemsavgifter. lllll(llllllllthat förelagts att svara på överklagandet men har inte hörts av. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Av handlingama i målet framgår att t var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa under perioden den l september den 31 augusti 2008, Medlemskapet upphörde på gnmd av bristande betalning d ansökte därefter om medlemskap i Handelsanställdas arbetslöshetskassa. Ansökan inkom till kassan den 23 september Inträde beviljades frän och med den första dagen i ansökningsmånaden, dvs. den l september ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den l januari Arbetslöshetskassan beviljade hetme ersättning enligt gtundförsäkringen från och med den l januari 2009 men ansåg att hon inte hade rätt till inkomstrelaterad ersättning på grund av att hon inte uppfyllde kravet på tolv månaders sammanhängande medlemskap i en arbetslöshetskassa. Den inkomstrelaterade forsäkringen är frivillig och bygger på att medletrunarna betalar sina avgifter i tid. Medlemskapet i en arbetslöshetskassa medfor

3 DOM Mäl m väsentliga rättsverkningar för den enskilde. Reglerna om inträde i och utträde ur en arbetslöshetskassa har därför reglerats i Jag. För rätt till ersältning enligt inkomstbortfallsförsäkringen krävs bl.a. obrutet medlemskap i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader (medlemsvillkor), 7 ALF, Personer som omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlenm1ar i en ammn sådan kassa får för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan, 8 ALF, För att bibehålla medlemskapet i en kassa måste som huvudregel den enskilde betala sina medlemsavgifter inom föreskriven tid, Med hänsyn till de allvarliga ekonomiska konsekvenser som det medför for den enskilde att inte längre vara medlem i en arbetslöshetskassa har det i 45 LAK införts en tidsfrist inom vilken den enskilde kan betala en förfallen obetald medlemsavgift utan att fodora medlemskapet. Avgiften ska betalas eller en anmälan om ett forhällande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan gtundas ska göras senast vid utgången av den andra månaden efter den tid vilken avgiften belöper på, Om medlenm1en inte har uppfyllt sina skyldigheter i detta avseende anse~ denne ha ansökt om utträde och trätt ut ur kassan efter tidsfristens utgång (prop. 1999/2000: 139 s. 82). Av 34 LAK fi amgår, såvitt nu är av intresse, att när medlemskap i en arbetslöshetskassa beviljas ska inträdet anses ha skett forsta dagen i den kalendermånad när ansökan on1 medlemskap gjordes. Som regelverket är utformat saknar det betydelse vilket skäl som foranlett utträde ur den tidigare arbetslöhetskassan, ! var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa t.o,m, den 31 augusti 2008 och hon beviljades inträde i Handelsanställdas arbetslöshetskassa fi,o.m. den l september Eftersom hon omedelbatt fore inträdet i Handelsanställdas arbetslöshetskassa hade varit medlem i en am1an arbetslöshetskassa får hon for att

4 DOM Mål nr uppfylla medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan. Överklagandet ska därmed avslås. Skiljaktig mening o J r f 'J q Föredragande justiliesekreterare 8 Avd. II Föredraget SKILJAKTIG MENING Justitierådet a ät' av skiljaktig mening och anfor foljande. Arbetslöshetsforsäkringen består av två delar, grundforsäkringen och inkomst bmifallsforsäkl'ingen. Ersättning enligt grundforsäkl'ingenlänmas till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller som inte uppfyller de villkor som gäller for en inkomstrelaterad ersättning. För ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen, som är en frivillig forsäkring, forutsätts bl.a. att medlemmen

5 DOM Målnx uppfyller såväl medlemsvillkoret (7 och 8 ALF) som arbetsvillkoret (12 ALF). Frågan i målet är om obrutet medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses Rireligga när någon på grund av obetald avgift till en kassa ansetts ha utträtt m denna vid utgången av viss månad ( 45 LAK) ochsenare ansökt om medlemskap i en annah arbetslöshetskassa vilket enligt 34 LAK ska anses ha skett forsta dagen i ansökningsmånad en, dvs. dagen efter det att utträdet ur den tidigare kassan anses ha skett. Det är ostridigt att llllll!!lla inte hade betalt sin avgift till Alfakassan senast vid respittidens utgång den 31 augusti 2008 varfor medlemskapet och därmed forsäkringsskyddet upphörde. Detta betecknas i 45 LAK som att hon ska anses ha utträtt ur kassan vid den tidpunkten ansökte senare om medlemskap i Handelsanställdas arbetslöshetskassa, varvid inträdet i den kassan på gmnd av bestämmelsen i 34 LAK ska anses ha skett den l september Eftersom inkomstb01tfallsfdrsäkri.ngen är frivillig och inte en allmän socia!rirsäkringsformän bör enligt min mening ett Rirsäkringsmässigt synsätt prägla tolkningen av de relevanta bestämmelserna forsäkringsskydd har upphört på gnmd av att hon inte i tid erlagt föreskriven avgift. Den omständigheten att inträde som senare beviljas i en ny arbetslöshetskassa ska anses ha skett redan vid ansökningsmånadens ingång ändrar inte på detta förhållande. Hon :tar därför inte tillgodoräkna sig tiden i Alfakassan fdr att uppfylla medlemsvillkoret. Inspektionens överklagande bör därfor bifallas.

6 .../ Aktbilaga /';:; '. ' KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l F'' DOM Meddelad i Jönköping Sida l (3) Mål nr KCAGANDE MOTPART Handelsanställdas arbetslöshetskassa Box 1146 III 81 Stockholm ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE Länsrätten i Östergötlands läns dom den lo juni 2009 i mål nr , se bilaga A SAKEN Arbetsl<lshetsersättning enligt lagen (1997:238) om, arbetslöshetsfllrsäkring (ALF) KAMMARRÅTIENS AVGÖRANDE Klngon~enlombudet Molporten/ombudet skatteverket Ulnsstyrclsen Förvollnlngsriitten Allm&nnn ombu<let Kammarrätten upphäver länsrättens dom och Handelsanställdus arbetslöshetskassas beslut samt visar målet åter till kassan för erforderlig handläggning. för könnetlom ~ för verkslöllighct för tielgl~nlng Dok. Id PostnOress Box Jönköping llcsöksndress Slottsgatun ) Telefon Telefux (vx) E-post: knmmarralten Expetiltlonsti<l måndag- fredag 09:00 1 1:30 13:00 15:00

7 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l. DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. vidhåller sitt yrkande samt tillägger i huvudsak följande. Handelsanställdas arbetslöshetskassa (a-kassan) har inte informerat henne om innehållet i 45 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Hon blev forst i samband med att hon ansökte om ersättning från a-kassan informerad om att hon inte hade betalat avgiften for september Om hon hade känt till sk11lden så hade hon betalat den på en gång istället för senare. A-kassan bestrider bifall till överklagandet och hänvisar till Kan\ffiarrätten i Stockholms dom i mål nr , meddelad den 21 juni Kammarrätten har inhämtat yttrande från Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (!AF). Inspektionen har den 8 mars 2010 anfort bl. a. följande. Den inkomstrelaterade ersättningen är frivillig och bygger på att medlemmen fullgör sina skyldigheter gentemot sin arbetslöshetskassa och betalar medlemsavgift inom den tid som kassans stadgar föreskriver. I 45 LAK finns dock med hänsyn till de allvarliga ekonomiska forhållanden qet innebär fur en enskild att inte längre vara medlem en särskild respittic:j innan en medlem ska anses ha utträtt ur kassan på gnmd av bristande betalning. Enligt IAF:s mening ska en person som har försummat att betala sin medlemsavgift innan respittiden gick nt inte kunna åberopa ett Sanlmanhängande medlemskap. Detta enbart på grund av att han eller hon har ansökt om återinträde i arbetslöshetskassan eller en annan kassa månaden efter att respittiden löpt ut och att tidpunkten for inträdet därfor formellt sett har skett omedelbart efter utträdet. SKÅLEN FÖR KAMMARRÅTTENs AVGÖRANDE Innehållet i de tillämpliga bestämmelserna framgår av länsrättens dom. Därutöver kan följande tilläggas. Enligt 34 LAK har den som redan är

8 KAMMARRÅTTEN!JÖNKÖPING Avdelning l DOM Sida 3 Mål nr medlem i en arbetslöshetskassa inte rätt att bli medlem i en annan arbetslöshetskassa. Vidare ska när medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas inträdet i kassan anses ha skett första dagen i den kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes. har enligt beslut från Arbetslöshetskassan Alfa utträtt ur den kassan den 31 augusti Hon har såvitt framgår av utredningen i detta mål inte begärt omprövning av det beslutet, Av utredningen framgår att som ansökte om medlemskap i a-kassan den 23 september 2008 och därmed ska anses ha inträtt i.detisarnrna den l september 2008, var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa t.o.m. den 31 augusti Hon har därmed omedelbart före inträdet i a-kassan varit medlem i en annan arbetslöshetskassa. Det saknar enligt kammarrättens mening lagligt stöd för att i detta sammanhang tillmäta orsaken till utträdet betydelse. Vid bedömningen av om a!*har rätt till inkomstrelaterad ersättning ska hon därför även tillgodoräknas den tid som hon var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa. Det ankommer på a-kassan att vidta de åtgärder som föranleds av denna dom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4).

9 : ' LÄNSRÄ TTEN I ÖSTERGÖTLANDSLÄN DOM os~ 1 o Meddelad i Linköping....,, q?'v'\.-...j,.. ;_;.v Mål nr E Rotel 3 KLAGANDE MOTPART Handelsanställdas arbetslöshetskassa Box \ STOCKHOLM ÖVERKLAGAT BESLUT Handelsanställdas arbetslöshetskassas beslut , se bilaga l SAKEN Ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) I överklagande yrkar att hon ska beviljas inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från och med ansökningstillfållet den l januari Handelsanställdas arbetslöshetskassa bestrider bifall till överklagandet av de sktll som framgår av omprövningsbeslutet och övriga handlingar i ären det. DOMSKÄL Enligt 6 ALF lämnas ersättning enligt grundförsäkringen till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning. Enligt 7 ALF lämnas ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen till den som varit medlem i en arbetslöshetskass-a under minst tolv månader, under fårutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan upp Dok.Id Postodress Box 406 S81 04 Linköping DesOksadress Brigadgatan 3 Telefon Telefax Il 40 E-post: Expeditlonstid måndag- fredag 09:00 12:00 13:00-15:00

10 LÄNSRÄ TTEN I ÖSTERGÖTLANDSLÄN DOM o Sida E fyllt arbetsvillkoret enligt a eller studerandevillkoret enligt 19 (medlemsvillkor). Enligt 8 ALF får personer som omedelbart ftire inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlemmar i en litman sådan kassa för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan. Enligt 40 lagen om arbetslöshetskassor (LAK) sker utträde ur en arbetslöshetskassa efter arunälan. Sådan arunälan ska göras skriftligen och innehålla uppgift om tidpunkten för utträdet. En medlems rätt att träda ut ur en. arbetslöshetskassa får inte begränsas. Enligt 45 LAK ska en medlem anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av an~ra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan och inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen ska anses ha träit ut ur kassan vid den tidpunkten. I en arbetslöshetskassa med en längre avgiftsperiod än en kalenderinåtlad ska en medlem som inte inom. tre månader från periodens början har betalat medlemsavgiften anses ha trätt ut ur kassan efter den tiden. lllllllllllllllllltanf<lr bl.a. följande. I kontakten med Alfa-kassan fick bon information om att hon kunde betala medlemsavgiften senare, eftersom bon hade problem med ekonomin. Hon har inte fått någon information om vad som anges i 45 LAK av vare sig Alfa-kassan eller Handelsanställdas.. Förbund. Hon var i kontakt med Handelsanställdas arbetslöshetskassa i februari En tjänsteman informerade henne då om att den obetalda medlemsavgiften för september 2008 skulle kunna påverka hermes rätt till arbetslöshetsersättning. Om hon betalade räkningen skulle det.inte vara några problem. Eftersom hon varit i kontakt med Handelsanställdas arbets löshetskassa och gjort upp i godo samt betalat skulden anser bon att hon

11 - ~ ' LÄNSRÄTTEN I ÖSTERGÖTLANDSLÄN DOM o Sida E inte trätt ur arbetslbshetskassan. Hon var i september 2008 i kontakt med både Alfa-kassan och Handelsanställdas ArbetsiBshetskassa. Hon kunde inte veta att man skulle ha ett övergångsbevis for att kunna gå meä i en mman m betslöshetskassa. Hon liar betalat medlemsavgift till Handelsanställdas arbetslöshetskassa sedan september 2008, men det ingen som talade om att hon skulle lämna ett Bvergångsbevis fllrrän hon blev arbetslbs. Handelsanställdas arbetslbshetskassa an fl\ r bl. a. fllljande. är medlem i Handelsanställdas arbetsibshetskassa sedm1 den l september Orsaken till att hon ej anses vara sammanhängande medlem är att hon är utträdd på grund av bristande betalning från Alfa-kassan den 31 augusti Ltinsriltten g/jr fij/jande bedijmning. A v skrivelse från Alfa-kassan den 3 februari 2009 anges attw varit medlem under perioden och att medlemsskapet upphört på grund av bristande betalning. Då enlighet med 45 LAK har utträtt ur arbetslöshatskassan den 31 augusti 2008 fdreligger inte ett sådant obrutet medlemskap som krävs fdr att få tillgodoräkna sig tiden fllr medlemskap i Alfa-kassan. Därmed uppfylls inte villkoret om tolv månaders sammanhängande medlemskap i en arbetslöshetskassa vid tiden fdr ansbkm1 om inkomstrelaterad ersättning. Vid nämnda forhållande har Handelsanställdas arbetslöshetskassa haft fog för sitt beslut och överklagandet bör avslås.!k i DOMSLUT Länsrätten avslår Bverklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DY 3104/1 D).

12 i})'1tttd l :l) 1/3 '. M Handelsanställdas ~..;.rbetslöshetskassa Ärende: Dlarlenr: OP Omprövningsbeslut enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring (Alf) Ärende Du har begärt omprövning av kassans baslut att Kassan beviljat dig arbetslöshetsersättning l enlighet med grundförsäkringen (6 Alf) med en normalarbetstid på 40 timmar från och med Beslut Kassan vidhåller tidigare fattat beslut. Tillämpliga bestämmelser Enligt 6 ALF gäller att ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som Inte är medlem l en arbetslöshetskassa, eller är medlem l en arbetslöshetskassa men Inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en Inkomstrelaterad ersättning. Enligt 7 ALF gäller att ersättning enligt Inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem l en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste Inträdet l kassan uppfyllt arbetsvillkoret enligt a ALF (medlemsvlllkor). Dina skäl Du anför l din omprövningsbegäran att det skett en förändring gällande Inträdet l Handelsanställdas arbetslöshetskassa och att du därmed är medlem från och med september 2008 Istället för som tidigare oktober Du har således ett obrutet medlemskap då du varit medlem l Alfa kassan framtill augusti 2008 och menar därför att du skall vara berättigad Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från och med ansökningslillfället Kassans skäl Av Inskickade handlingar kan kassan konstatera följande. Du ansöker om arbetslöshetsersättning från och med , Av Inskickat övergångsbevis från Alfa kassan framkommer att du varit medlem under perloden till och med och att medlemskapet upphört på grund av bristande betalning. Kassan beviljade dig först Inträde l arbetslöshetskassan från och med , medlemsskapet har emellertid ändrats till att gälla från och med Du menar Postadress: Handels a-kassa Box Östersund Org.nr: Tolafon: lnternot: YINW.handels.se

13 .. ' /3 ~ Handelsanställdas ~ A~betslöshetskassa Ärende: 3'07133 därmed att kassans beslut, daterat , om att bevilja dig arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen är felaktigt då du l och med Inträdesförändringen har ett sammanhängande medlemskap och därmed är din uppfattning att du är berättigad Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättnlng, Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) reglerar på vilka grunder In och utträde sker. Enligt 40 LAK sker utträde ur en arbetslöshetskassa efter anmälan. Sådan anmälan skall göras skriftligen och Innehålla uppgift om tidpunkten för utträdet. Vidare anges att en medlems rätt att träda ut ur en arbetslöshetskassa Inte får begränsas. Enligt 45 första stycket LAK skall en medlem anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper Inte har betalat avgiften eller beloppettill kassan och Inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas, Medlemmen skall anses ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten, Av det Inkomna övergångsbeviset från Alfa kasl:)an styrks att du Inte erlagt medlemsavgift Inom föreskriven tid och att medlemskapet därmed avslutats på grund av bristande betalning. Medlemskap l en arbetslöshetskassa är ett förhållande mellan en medlem och en arbetslöshetskassa och det är medlemmen som ytterst ansvarar för att skyldigheterna gentemot kassan fullgörs. En skyldighet för den enskilde är bland annat att anmäla utträde ur kassan, l detta fallet Alfa kassan, och detta kan Inte kassan se har skett l och med att du blivii utträdd på grund av bristande betalning, Detta innebär att skyldigheterna l 40 LAK Inte fullgjorts och att du därmed l förlängningen inte heller anses ha ett obrutet medlemskap. Genom att du blivit utträdd på grund av bristande betalning konstaterar kassan att du Inte har ett obrutet medlemskap, Att övergångsbeviset visar att medlemskapet hos Alfa kassan pågått framtill och att du därefter blivii medlem l Handelsanställdas ar belslöshetskassa från och med förändrar Inte kassans bedömning. Detta Innebär sammanfattningsvis att kassan Inte kan se att du har ett obrutet och därmed sammanhängande medlemskap längre tid än 12 månader vid ansökningstillfället och därmed är enbart grundförsäkringen enligt 6 Alf tillämplig, detta trots att övergå.ngsbevlset från Alfa kassan gör gäijande att. medlemskapet pågått framtill och att du från och med är medlem l Handelsanställdas arbetslöshetskassa. Med stöd av ovanstående vidhåller kassan tidigare fattat beslut om att endast bevilja arbetslöshetsersättning l enlighet med 6 Alf från och med ansökningstillfället Delgivning Handelsanställdas arbetslsöhetskassa tillämpar förenklad delgivning. Det Innebär att du om några dagar får ett meddelande om att detta beslut har sänts till dig. Postadross: Handels a kassa Box Östersund Org,nr: Tolefon: lnlernot: 'NVNI.handels.se

14 {3 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa. [., ' Ärende: HANDELSANST ÄLLDAS ARBETSLÖSHETSKASSA Besvärshänvisning. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan det överklagas till länsrätten. Om beslutet överklagas ska detta ske genom en tilllänsrätten ställd skrivelse, vilken ska lämnas eller sändas till Handelsanställdas arbetslöshetskassa, Box 1146, Stockholm. An ge skälen för överklagandet. skrivelsen ska ha kommit till kassan Inom två månader från det att du blev delgiven beslutet. Postadress: Handels a kassa Box Östersund Otg.nr: Telefon: Internet:

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 662-09 Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 13 juni 2014 KLAGANDE AA MOTPART Radiotjänst i Kiruna AB 981 80 Kiruna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 oktober

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) Målnummer: T3590-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-04-30 Rubrik: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer