HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM"

Transkript

1 A. ' HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen f6r arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den21 oktober 2010 i mål JU' , se bilaga SAiillN Arbetslöshetsforsäkring HÖGSTA FÖRV ALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta rurvaltningsdomstolen avslår överklagandet. YRKANDEN M.M. Inspektionenfor arbets/t!shetsforsäkringen, IAF,yrkar att Högsta f6rvaltningsdomstolcn upphäver kamman ättens dom och fastställer det slut som länsrättens dom innehåller. IAF anför bl.a. följande. Kammarrätten har anf6rt att det saknas lagligt stöd för att j det aktuella sammanhanget tillmäta orsaken till utträdet betydelse. Om inte orsaken till utträdet ska tillmätas betydelse vid Dok.ld Postadress Bcslii<Sadress Telefon Telefax Box2293 Birger Jarls torg Stockholm E-post: Expeditlonstid måndag- fredag 08:00-16:30

2 DOM Mäl m prövningen av om en sökande uppfyller medlemsvillkoret enligt 7 och 8 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, innebär det att den som ansöker om inträde i en ny arbetslöshetskassa i direkt anslutning till att ha beviljats utträde ur en annan sådan kassa på grund av bristande betalning kan få tillgodoräkna sig tre månader som medlem i den tidigare kassan. Detta skulle gälla, oavsett om han eller hon betalar medlemsavgiftemu för dessa månader eftersom det inte finns något lagligt stöd för att vägra en person inträde i en arbetslöshetskassa på gmnd av obetalda medlemsavgifter hosenatman kassa. Frågan är om det har varit lagstiftarens mening att en person ska kunna behålla sitt försäkringsskydd enligt den inkomstrelaterade försäkringen efter utgången av den i 45 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, föreskrivna tidsfristen utan att ha betalat samtliga medlemsavgifter. lllll(llllllllthat förelagts att svara på överklagandet men har inte hörts av. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Av handlingama i målet framgår att t var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa under perioden den l september den 31 augusti 2008, Medlemskapet upphörde på gnmd av bristande betalning d ansökte därefter om medlemskap i Handelsanställdas arbetslöshetskassa. Ansökan inkom till kassan den 23 september Inträde beviljades frän och med den första dagen i ansökningsmånaden, dvs. den l september ansökte om arbetslöshetsersättning från och med den l januari Arbetslöshetskassan beviljade hetme ersättning enligt gtundförsäkringen från och med den l januari 2009 men ansåg att hon inte hade rätt till inkomstrelaterad ersättning på grund av att hon inte uppfyllde kravet på tolv månaders sammanhängande medlemskap i en arbetslöshetskassa. Den inkomstrelaterade forsäkringen är frivillig och bygger på att medletrunarna betalar sina avgifter i tid. Medlemskapet i en arbetslöshetskassa medfor

3 DOM Mäl m väsentliga rättsverkningar för den enskilde. Reglerna om inträde i och utträde ur en arbetslöshetskassa har därför reglerats i Jag. För rätt till ersältning enligt inkomstbortfallsförsäkringen krävs bl.a. obrutet medlemskap i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader (medlemsvillkor), 7 ALF, Personer som omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlenm1ar i en ammn sådan kassa får för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan, 8 ALF, För att bibehålla medlemskapet i en kassa måste som huvudregel den enskilde betala sina medlemsavgifter inom föreskriven tid, Med hänsyn till de allvarliga ekonomiska konsekvenser som det medför for den enskilde att inte längre vara medlem i en arbetslöshetskassa har det i 45 LAK införts en tidsfrist inom vilken den enskilde kan betala en förfallen obetald medlemsavgift utan att fodora medlemskapet. Avgiften ska betalas eller en anmälan om ett forhällande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan gtundas ska göras senast vid utgången av den andra månaden efter den tid vilken avgiften belöper på, Om medlenm1en inte har uppfyllt sina skyldigheter i detta avseende anse~ denne ha ansökt om utträde och trätt ut ur kassan efter tidsfristens utgång (prop. 1999/2000: 139 s. 82). Av 34 LAK fi amgår, såvitt nu är av intresse, att när medlemskap i en arbetslöshetskassa beviljas ska inträdet anses ha skett forsta dagen i den kalendermånad när ansökan on1 medlemskap gjordes. Som regelverket är utformat saknar det betydelse vilket skäl som foranlett utträde ur den tidigare arbetslöhetskassan, ! var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa t.o,m, den 31 augusti 2008 och hon beviljades inträde i Handelsanställdas arbetslöshetskassa fi,o.m. den l september Eftersom hon omedelbatt fore inträdet i Handelsanställdas arbetslöshetskassa hade varit medlem i en am1an arbetslöshetskassa får hon for att

4 DOM Mål nr uppfylla medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan. Överklagandet ska därmed avslås. Skiljaktig mening o J r f 'J q Föredragande justiliesekreterare 8 Avd. II Föredraget SKILJAKTIG MENING Justitierådet a ät' av skiljaktig mening och anfor foljande. Arbetslöshetsforsäkringen består av två delar, grundforsäkringen och inkomst bmifallsforsäkl'ingen. Ersättning enligt grundforsäkl'ingenlänmas till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller som inte uppfyller de villkor som gäller for en inkomstrelaterad ersättning. För ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen, som är en frivillig forsäkring, forutsätts bl.a. att medlemmen

5 DOM Målnx uppfyller såväl medlemsvillkoret (7 och 8 ALF) som arbetsvillkoret (12 ALF). Frågan i målet är om obrutet medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses Rireligga när någon på grund av obetald avgift till en kassa ansetts ha utträtt m denna vid utgången av viss månad ( 45 LAK) ochsenare ansökt om medlemskap i en annah arbetslöshetskassa vilket enligt 34 LAK ska anses ha skett forsta dagen i ansökningsmånad en, dvs. dagen efter det att utträdet ur den tidigare kassan anses ha skett. Det är ostridigt att llllll!!lla inte hade betalt sin avgift till Alfakassan senast vid respittidens utgång den 31 augusti 2008 varfor medlemskapet och därmed forsäkringsskyddet upphörde. Detta betecknas i 45 LAK som att hon ska anses ha utträtt ur kassan vid den tidpunkten ansökte senare om medlemskap i Handelsanställdas arbetslöshetskassa, varvid inträdet i den kassan på gmnd av bestämmelsen i 34 LAK ska anses ha skett den l september Eftersom inkomstb01tfallsfdrsäkri.ngen är frivillig och inte en allmän socia!rirsäkringsformän bör enligt min mening ett Rirsäkringsmässigt synsätt prägla tolkningen av de relevanta bestämmelserna forsäkringsskydd har upphört på gnmd av att hon inte i tid erlagt föreskriven avgift. Den omständigheten att inträde som senare beviljas i en ny arbetslöshetskassa ska anses ha skett redan vid ansökningsmånadens ingång ändrar inte på detta förhållande. Hon :tar därför inte tillgodoräkna sig tiden i Alfakassan fdr att uppfylla medlemsvillkoret. Inspektionens överklagande bör därfor bifallas.

6 .../ Aktbilaga /';:; '. ' KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l F'' DOM Meddelad i Jönköping Sida l (3) Mål nr KCAGANDE MOTPART Handelsanställdas arbetslöshetskassa Box 1146 III 81 Stockholm ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE Länsrätten i Östergötlands läns dom den lo juni 2009 i mål nr , se bilaga A SAKEN Arbetsl<lshetsersättning enligt lagen (1997:238) om, arbetslöshetsfllrsäkring (ALF) KAMMARRÅTIENS AVGÖRANDE Klngon~enlombudet Molporten/ombudet skatteverket Ulnsstyrclsen Förvollnlngsriitten Allm&nnn ombu<let Kammarrätten upphäver länsrättens dom och Handelsanställdus arbetslöshetskassas beslut samt visar målet åter till kassan för erforderlig handläggning. för könnetlom ~ för verkslöllighct för tielgl~nlng Dok. Id PostnOress Box Jönköping llcsöksndress Slottsgatun ) Telefon Telefux (vx) E-post: knmmarralten Expetiltlonsti<l måndag- fredag 09:00 1 1:30 13:00 15:00

7 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l. DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. vidhåller sitt yrkande samt tillägger i huvudsak följande. Handelsanställdas arbetslöshetskassa (a-kassan) har inte informerat henne om innehållet i 45 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Hon blev forst i samband med att hon ansökte om ersättning från a-kassan informerad om att hon inte hade betalat avgiften for september Om hon hade känt till sk11lden så hade hon betalat den på en gång istället för senare. A-kassan bestrider bifall till överklagandet och hänvisar till Kan\ffiarrätten i Stockholms dom i mål nr , meddelad den 21 juni Kammarrätten har inhämtat yttrande från Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (!AF). Inspektionen har den 8 mars 2010 anfort bl. a. följande. Den inkomstrelaterade ersättningen är frivillig och bygger på att medlemmen fullgör sina skyldigheter gentemot sin arbetslöshetskassa och betalar medlemsavgift inom den tid som kassans stadgar föreskriver. I 45 LAK finns dock med hänsyn till de allvarliga ekonomiska forhållanden qet innebär fur en enskild att inte längre vara medlem en särskild respittic:j innan en medlem ska anses ha utträtt ur kassan på gnmd av bristande betalning. Enligt IAF:s mening ska en person som har försummat att betala sin medlemsavgift innan respittiden gick nt inte kunna åberopa ett Sanlmanhängande medlemskap. Detta enbart på grund av att han eller hon har ansökt om återinträde i arbetslöshetskassan eller en annan kassa månaden efter att respittiden löpt ut och att tidpunkten for inträdet därfor formellt sett har skett omedelbart efter utträdet. SKÅLEN FÖR KAMMARRÅTTENs AVGÖRANDE Innehållet i de tillämpliga bestämmelserna framgår av länsrättens dom. Därutöver kan följande tilläggas. Enligt 34 LAK har den som redan är

8 KAMMARRÅTTEN!JÖNKÖPING Avdelning l DOM Sida 3 Mål nr medlem i en arbetslöshetskassa inte rätt att bli medlem i en annan arbetslöshetskassa. Vidare ska när medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas inträdet i kassan anses ha skett första dagen i den kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes. har enligt beslut från Arbetslöshetskassan Alfa utträtt ur den kassan den 31 augusti Hon har såvitt framgår av utredningen i detta mål inte begärt omprövning av det beslutet, Av utredningen framgår att som ansökte om medlemskap i a-kassan den 23 september 2008 och därmed ska anses ha inträtt i.detisarnrna den l september 2008, var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa t.o.m. den 31 augusti Hon har därmed omedelbart före inträdet i a-kassan varit medlem i en annan arbetslöshetskassa. Det saknar enligt kammarrättens mening lagligt stöd för att i detta sammanhang tillmäta orsaken till utträdet betydelse. Vid bedömningen av om a!*har rätt till inkomstrelaterad ersättning ska hon därför även tillgodoräknas den tid som hon var medlem i Arbetslöshetskassan Alfa. Det ankommer på a-kassan att vidta de åtgärder som föranleds av denna dom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4).

9 : ' LÄNSRÄ TTEN I ÖSTERGÖTLANDSLÄN DOM os~ 1 o Meddelad i Linköping....,, q?'v'\.-...j,.. ;_;.v Mål nr E Rotel 3 KLAGANDE MOTPART Handelsanställdas arbetslöshetskassa Box \ STOCKHOLM ÖVERKLAGAT BESLUT Handelsanställdas arbetslöshetskassas beslut , se bilaga l SAKEN Ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) I överklagande yrkar att hon ska beviljas inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från och med ansökningstillfållet den l januari Handelsanställdas arbetslöshetskassa bestrider bifall till överklagandet av de sktll som framgår av omprövningsbeslutet och övriga handlingar i ären det. DOMSKÄL Enligt 6 ALF lämnas ersättning enligt grundförsäkringen till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning. Enligt 7 ALF lämnas ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen till den som varit medlem i en arbetslöshetskass-a under minst tolv månader, under fårutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan upp Dok.Id Postodress Box 406 S81 04 Linköping DesOksadress Brigadgatan 3 Telefon Telefax Il 40 E-post: Expeditlonstid måndag- fredag 09:00 12:00 13:00-15:00

10 LÄNSRÄ TTEN I ÖSTERGÖTLANDSLÄN DOM o Sida E fyllt arbetsvillkoret enligt a eller studerandevillkoret enligt 19 (medlemsvillkor). Enligt 8 ALF får personer som omedelbart ftire inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlemmar i en litman sådan kassa för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan. Enligt 40 lagen om arbetslöshetskassor (LAK) sker utträde ur en arbetslöshetskassa efter arunälan. Sådan arunälan ska göras skriftligen och innehålla uppgift om tidpunkten för utträdet. En medlems rätt att träda ut ur en. arbetslöshetskassa får inte begränsas. Enligt 45 LAK ska en medlem anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av an~ra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan och inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen ska anses ha träit ut ur kassan vid den tidpunkten. I en arbetslöshetskassa med en längre avgiftsperiod än en kalenderinåtlad ska en medlem som inte inom. tre månader från periodens början har betalat medlemsavgiften anses ha trätt ut ur kassan efter den tiden. lllllllllllllllllltanf<lr bl.a. följande. I kontakten med Alfa-kassan fick bon information om att hon kunde betala medlemsavgiften senare, eftersom bon hade problem med ekonomin. Hon har inte fått någon information om vad som anges i 45 LAK av vare sig Alfa-kassan eller Handelsanställdas.. Förbund. Hon var i kontakt med Handelsanställdas arbetslöshetskassa i februari En tjänsteman informerade henne då om att den obetalda medlemsavgiften för september 2008 skulle kunna påverka hermes rätt till arbetslöshetsersättning. Om hon betalade räkningen skulle det.inte vara några problem. Eftersom hon varit i kontakt med Handelsanställdas arbets löshetskassa och gjort upp i godo samt betalat skulden anser bon att hon

11 - ~ ' LÄNSRÄTTEN I ÖSTERGÖTLANDSLÄN DOM o Sida E inte trätt ur arbetslbshetskassan. Hon var i september 2008 i kontakt med både Alfa-kassan och Handelsanställdas ArbetsiBshetskassa. Hon kunde inte veta att man skulle ha ett övergångsbevis for att kunna gå meä i en mman m betslöshetskassa. Hon liar betalat medlemsavgift till Handelsanställdas arbetslöshetskassa sedan september 2008, men det ingen som talade om att hon skulle lämna ett Bvergångsbevis fllrrän hon blev arbetslbs. Handelsanställdas arbetslbshetskassa an fl\ r bl. a. fllljande. är medlem i Handelsanställdas arbetsibshetskassa sedm1 den l september Orsaken till att hon ej anses vara sammanhängande medlem är att hon är utträdd på grund av bristande betalning från Alfa-kassan den 31 augusti Ltinsriltten g/jr fij/jande bedijmning. A v skrivelse från Alfa-kassan den 3 februari 2009 anges attw varit medlem under perioden och att medlemsskapet upphört på grund av bristande betalning. Då enlighet med 45 LAK har utträtt ur arbetslöshatskassan den 31 augusti 2008 fdreligger inte ett sådant obrutet medlemskap som krävs fdr att få tillgodoräkna sig tiden fllr medlemskap i Alfa-kassan. Därmed uppfylls inte villkoret om tolv månaders sammanhängande medlemskap i en arbetslöshetskassa vid tiden fdr ansbkm1 om inkomstrelaterad ersättning. Vid nämnda forhållande har Handelsanställdas arbetslöshetskassa haft fog för sitt beslut och överklagandet bör avslås.!k i DOMSLUT Länsrätten avslår Bverklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DY 3104/1 D).

12 i})'1tttd l :l) 1/3 '. M Handelsanställdas ~..;.rbetslöshetskassa Ärende: Dlarlenr: OP Omprövningsbeslut enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring (Alf) Ärende Du har begärt omprövning av kassans baslut att Kassan beviljat dig arbetslöshetsersättning l enlighet med grundförsäkringen (6 Alf) med en normalarbetstid på 40 timmar från och med Beslut Kassan vidhåller tidigare fattat beslut. Tillämpliga bestämmelser Enligt 6 ALF gäller att ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som Inte är medlem l en arbetslöshetskassa, eller är medlem l en arbetslöshetskassa men Inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en Inkomstrelaterad ersättning. Enligt 7 ALF gäller att ersättning enligt Inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem l en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste Inträdet l kassan uppfyllt arbetsvillkoret enligt a ALF (medlemsvlllkor). Dina skäl Du anför l din omprövningsbegäran att det skett en förändring gällande Inträdet l Handelsanställdas arbetslöshetskassa och att du därmed är medlem från och med september 2008 Istället för som tidigare oktober Du har således ett obrutet medlemskap då du varit medlem l Alfa kassan framtill augusti 2008 och menar därför att du skall vara berättigad Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från och med ansökningslillfället Kassans skäl Av Inskickade handlingar kan kassan konstatera följande. Du ansöker om arbetslöshetsersättning från och med , Av Inskickat övergångsbevis från Alfa kassan framkommer att du varit medlem under perloden till och med och att medlemskapet upphört på grund av bristande betalning. Kassan beviljade dig först Inträde l arbetslöshetskassan från och med , medlemsskapet har emellertid ändrats till att gälla från och med Du menar Postadress: Handels a-kassa Box Östersund Org.nr: Tolafon: lnternot: YINW.handels.se

13 .. ' /3 ~ Handelsanställdas ~ A~betslöshetskassa Ärende: 3'07133 därmed att kassans beslut, daterat , om att bevilja dig arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen är felaktigt då du l och med Inträdesförändringen har ett sammanhängande medlemskap och därmed är din uppfattning att du är berättigad Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättnlng, Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) reglerar på vilka grunder In och utträde sker. Enligt 40 LAK sker utträde ur en arbetslöshetskassa efter anmälan. Sådan anmälan skall göras skriftligen och Innehålla uppgift om tidpunkten för utträdet. Vidare anges att en medlems rätt att träda ut ur en arbetslöshetskassa Inte får begränsas. Enligt 45 första stycket LAK skall en medlem anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp belöper Inte har betalat avgiften eller beloppettill kassan och Inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas, Medlemmen skall anses ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten, Av det Inkomna övergångsbeviset från Alfa kasl:)an styrks att du Inte erlagt medlemsavgift Inom föreskriven tid och att medlemskapet därmed avslutats på grund av bristande betalning. Medlemskap l en arbetslöshetskassa är ett förhållande mellan en medlem och en arbetslöshetskassa och det är medlemmen som ytterst ansvarar för att skyldigheterna gentemot kassan fullgörs. En skyldighet för den enskilde är bland annat att anmäla utträde ur kassan, l detta fallet Alfa kassan, och detta kan Inte kassan se har skett l och med att du blivii utträdd på grund av bristande betalning, Detta innebär att skyldigheterna l 40 LAK Inte fullgjorts och att du därmed l förlängningen inte heller anses ha ett obrutet medlemskap. Genom att du blivit utträdd på grund av bristande betalning konstaterar kassan att du Inte har ett obrutet medlemskap, Att övergångsbeviset visar att medlemskapet hos Alfa kassan pågått framtill och att du därefter blivii medlem l Handelsanställdas ar belslöshetskassa från och med förändrar Inte kassans bedömning. Detta Innebär sammanfattningsvis att kassan Inte kan se att du har ett obrutet och därmed sammanhängande medlemskap längre tid än 12 månader vid ansökningstillfället och därmed är enbart grundförsäkringen enligt 6 Alf tillämplig, detta trots att övergå.ngsbevlset från Alfa kassan gör gäijande att. medlemskapet pågått framtill och att du från och med är medlem l Handelsanställdas arbetslöshetskassa. Med stöd av ovanstående vidhåller kassan tidigare fattat beslut om att endast bevilja arbetslöshetsersättning l enlighet med 6 Alf från och med ansökningstillfället Delgivning Handelsanställdas arbetslsöhetskassa tillämpar förenklad delgivning. Det Innebär att du om några dagar får ett meddelande om att detta beslut har sänts till dig. Postadross: Handels a kassa Box Östersund Org,nr: Tolefon: lnlernot: 'NVNI.handels.se

14 {3 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa. [., ' Ärende: HANDELSANST ÄLLDAS ARBETSLÖSHETSKASSA Besvärshänvisning. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan det överklagas till länsrätten. Om beslutet överklagas ska detta ske genom en tilllänsrätten ställd skrivelse, vilken ska lämnas eller sändas till Handelsanställdas arbetslöshetskassa, Box 1146, Stockholm. An ge skälen för överklagandet. skrivelsen ska ha kommit till kassan Inom två månader från det att du blev delgiven beslutet. Postadress: Handels a kassa Box Östersund Otg.nr: Telefon: Internet:

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l 2010-09-22 Meddelad i Jönköping,nspektioner.. för I A F il rbel~ltj:;.hels törs~k:ri"g~n 1 Ink 2010 -OS.: i 4 KLAGANDE Dm :l{\g)4[:')

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 10 maj 2010

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (5) meddelad i StocldlOlm den 18 febluari 2010 KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Mål m 3553-08 I A F l Inspektionen flsr!. ihbelslö:shctsfors.:huingen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 KLAGANDE Skövde kommun 541 83 Skövde MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 20 februari 2013 i mål

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2013 ref 26 Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål m 9185-12 KLAGANDE MOTPART Socialnämnden i Örkelljunga kommun 286 80 Örkelljunga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 3 december

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

HÖGSTA FÖRVAL TNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVAL TNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVAL TNINGSDOMSTOLENS DOM l (6) Mål m meddelad i Stockholm den l O maj 2013 KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm 1 ni{ 2013 05-1 4 Dnr tf_o/d 6fJQ 'J{}

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Cuthof Tobacco AB, 556551-2216 Ombud: AA Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall KLAGAND- "a ":,I DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle Mål nr Rotel 4 Sida 1 (6).--- - MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall u OVERKLAGAT BESLUT Beslut av Försaknngskassan

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer