ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dm SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, Hanna Ryds Gata 38, l tr Hägersten MOTPART Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Peder Gadd Juristfirman Peder Gadd AB Bredgränd 2, 2tr Stockholm Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dm SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL DOMSLUT 1. Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut om utvisning och beviljar Rahil Darwish permanent uppehållstillstånd i Sverige. 2. Migrationsdomstolen fastställer ersättning till Peder Gadd enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr, varav kr avser arbete och 966 kr avser mervärdesskatt. Dok.Id 8175 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-15 :00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM DM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Rahil Darwish överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att han ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Som grund åberopar han särskild anknytning till Sverige. att Till stöd får sin talan har Rahil Darwish vidhållit tidigare lämnade uppgifter och åberopar därutöver i huvudsak följande. Han har fått en särskild anknytning och anpassat sig till det svenska samhället dels genom ett långvarigt förhållande, dels genom flera långvariga anställningar, dels genom en utbildning till undersköterska som han snart är fårdig med, dels genom han har tillägnat sig det svenska språket på ett anmärkningsvärt sätt. Sammantaget synes detta enligt praxis vara fullt tillräckligt får att hans uppehållstillstånd ska fårlängas eller permanentas. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet. DOMSKÄL Migrationsdomstolens Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. bedömning Rahil Darwish har tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under två år på grund av anknytning till sin dåvarande sambo. Förhållandet har upphört och frågan är nu om Rahil Darwish kan beviljas fortsatt uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige. Särskild anknytning till Sverige kan enligt fårarbetena föreligga på grund av familjeanknytning eller då sökanden på annat sätt fått anknytning till det svenska samhället, exempelvis om den sökande har kommit in på den svenska arbetsmarknaden. Vid bedömningen av om särskild anknytning till Sverige ska anses föreligga görs i praxis alltid en samlad bedömning av

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen samtliga omständigheter i ärendet. Även tiden som sökanden har vistats i Sverige rar betydelse vid bedömningen (se prop. 1999/2000:43 s. 64). För att en anställning, tillsammans med övriga omständigheter, ska anses medföra särskild anknytning till Sverige ställs krav på kontinuitet men också på att anställningen haft viss omfattning. Andra faktorer som beaktas är anpassningen till det svenska samhället på annat sätt, såsom kunskaper i det svenska språket, familjeanknytning och lång legal vistelsetid. För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund av särskild anknytning till Sverige enbart genom etablering på arbetsmarknaden krävs enligt praxis två års anställning på heltid under den sökandes legala vistelsetid (se MIG 2008: l Ooch 2008: Il). För att deltidsarbete ska leda till en etablering på den svenska arbetsmarknaden bör det krävas en längre tids anställning än vid heltidsarbete. Vid Av utredningen i målet framgår det att Rahil Darwish har bott i Sverige i cirka sju år varav närmare fyra år utgör legal vistelsetid. Under den legala vistelsetiden har Rahil Darwish studerat svenska, påbörjat studier till undersköterska på den kommunala vuxenutbildningen samt arbetat. Sedan juni 2006 har Rahil Darwish arbetat deltid (70-80 timmar/månad) på Reneriet. Han har även arbetat 75 procent på 7-Eleven från den 28 september 2007 och innehar nu sedan den 29 mars 2008 en tillsvidareanställning på 90 procent på 7-Eleven. en samlad bedömning av omständigheterna i målet, varvid särskilt beaktas den etablering på den svenska arbetsmarknaden som Rahil Darwish numera har, anser migrationsdomstolen att det föreligger en sådan särskild anknytning till Sverige som förutsätts för fortsatt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 tredje stycket 1 UtlL (jfr MIG 2008:11).

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Vid angivna förhållanden ska överklagandet bifallas och Rahi1 Darwish ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Av 2 kap. 8 första stycket UtlL framgår att en utlänning som har permanent uppehållstillstånd inte behöver ha arbetstillstånd. Minnaliisa Det antecknas att klaganden inte finns med i be1astnings- eller misstanke registret eller i Schengen Information System. HUR MAN ÖVERKLAGAR, bilaga 2 (DV 3110) Lundblad Rådman Föredragande har varit Ulrika Kairento.

5 Migrationsverket Tillstånd I Stockholm Besöksadress Pyramidvägen 2 A Postadress Box 507 SE Solna Telefon Telefax E-post Hems/da Organisatlonsnr Dokumentid: Migrationsverket Tillstånd i Stockholm Beslut Beteckning Anna Skogsborg Sökande Darwish, Rahil, född , man, medborgare i Afghanistan Adress: Ålgrytevägen 163 7tr, Skärholmen Offentligt biträde: Gadd, Peder, Juristfirman Peder Gadd, Stockholm Beslut Migrationsverket beslutar att - avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd - utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) - utvisningen ska verkställas genom att du reser till Afghanistan, om du inte visar att något annat land kan ta emot dig. - tillerkänna Peder Gadd ersättning av allmänna medel med 6210 (sextusentvåhundratio) kronor varav moms ingår med kronor. Överklagande Information om hur du kan överklaga hittar du på beslutets sista sida. -- f?4' ~" k ~ ~~..) ) / /1., För dragande..,..e,,"',,i (/;::: Mananne Nu,ell M ~n, ogsbor rr Beslutsfattare f Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

6 Beteckning /6 Beslut skickat till Tillstånd i Stockholm, AT , AT Kopia till Darwish Rahil, Huvudmottagare Gadd Peder Dokumentid:

7 Beteckning /6 Ansökan med mera Migrationsverket beslutade att avvisa dig den 3 maj Du överklagade beslutet den 19 maj Utlänningsnämnden avslog ditt överklagande den 31 mars Den 15 juni 2006 omprövade verket beslutet och beviljade dig uppehållstillstånd på grund av anknytning till Jenny Andersson under tiden Tillståndet beviljades enligt reglerna för så kallad uppskjuten invandringsprövning. Den 13 juni 2008 ansökte du om förlängning av ditt uppehållstillstånd i Sverige. Det framgår av din ansökan att du varken har maka eller sambo i Sverige. Du åberopar särskild anknytning till Sverige som grund för din ansökan. En muntlig utredning har genomförts med dig hos Migrationsverket den 13 februari Den 24 februari 2008 förordnades Peder Gadd som offentligt biträde i ditt ärende. Yttrande i ärendet inkom till verket den 18 mars I ärendet har ingivits ett arbetsgivarintyg från Reneriet, anställningsintyg från Rapa Nui AB, kontrolluppgift från arbetsgivare Reneriet och Pressbyrån för inkomstår 2008 samt köpeavtal av bostadsrätt. Migrationsverket har inhämtat uppgifter från Skatteverket angående din taxerade inkomst år 2006 och 2007 som uppgick till kronor respektive kronor. Skälen rör beslutet Av 5 kap. 16 första och andra stycket utlänningslagen ( ) framgår att en utlänning som har fått ett uppehållstillstånd enligt reglerna för uppskjuten invandringsprövning bara kan få ett förlängt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd om förhållandet består. Av utredningen framgår att du och Jenny Andersson inte längre sammanlever. Ditt förhållande med Jenny Andersson, som var anledningen till att du fick uppehållstillstånd, har upphört. Du kan därför inte beviljas ett fortsatt uppehållstillstånd på den grunden. Under vissa förutsättningar, som framgår av 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen, får dock förlängt uppehållstillstånd ges även om förhållandet upphört. Det krävs då att - utlänningen har särskild anknytning till Sverige, - den främsta anledningen till att förhållandet har upphört är att utlänningen eller hans eller hennes barn har blivit utsatta för våld eller någon annan allvarlig kränkning i förhållandet, eller - andra starka skäl talar för att utlänningen ska få ett nytt uppehållstillstånd. Av prop. 1999/2000:43 s. 64 framgår att en sådan särskild anknytning kan anses föreligga om utlänningen kommit in på den svenska arbetsmarknaden, eftersom en utlänning genom en anställning regelmässigt har fått anknytning Dokumentid:

8 Beteckning /6 till svenska förhållanden genom kontakter med arbetskamrater och genom ökad kunskap om svenska förhållanden. Vidare framgår att det vid bedömningen av om det föreligger en särskild anknytning till Sverige skall göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter i ärendet. Även den tid sökanden kommit att vistas i Sverige får betydelse vid en sådan bedömning. För att uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning genom etablering på arbetsmarknaden skall kunna beviljas har det enligt Utlänningsnärnndens praxis krävts två års anställning på heltid. Migrationsöverdomstolen har i avgörande den 1 juni 2007 ansett att cirka två års anställning, varav 13 månader heltid, tio månader 17 timmar per månad samt två månader 60 timmar per månad, inte utgör arbete av den omfattningen att utlänningen skall anses ha fått en sådan anknytning till det svenska samhället som är en förutsättning för att han skall kunna beviljas fortsatt uppehållstillstånd CUM ). Av ditt ärende framgår att du reste in i Sverige i maj Du blev beviljad uppehållstillstånd på grund av anknytning till din svenska flickvän i juni Du har inget nytt förhållande idag. Du har arbetat i en 7-Elevenbutik sedan september Du arbetar 75 %. Du arbetar även på Reneriet. Din arbetstid varierar och du har uppgivit att du arbetar runt timmar per månad. Du har din mor och dina syskon i hemlandet. Du vill stanna i Sverige eftersom du inte är trygg i Afghanistan, Du har nyligen köpt en bostadsrätt här. A v yttrandet från ditt offentliga biträde framgår i huvudsak följande. Du har levt i Sverige i snart sex år och du har haft uppehållstillstånd under en period av två år. Du har arbetat från till samt från den 18 april 2006 till dags dato och från den 28 september 2007 tillsvidare. Fr.o.m, den 29 mars 2008 har du arbetat 90 %. Du har studerat svenska och du är snart klar med din undersköterskeutbildning. Du bör beviljas permanent uppehållstillstånd mot bakgrund av din långa vistelsetid i Sverige. Ditt förhållande med Jenny Andersson varade omkring 2,5 år vilket är en i sammanhanget lång period och som i sig bör leda till ett permanent uppehållstillstånd. Du har anpassat dig väl till det svenska samhället och har köpt en lägenhet nyligen. Du har många svenska vänner och arbetskamrater. Migrationsverket konstaterar att du har vistats i Sverige i snart sex år. Under den perioden har du haft uppehållstillstånd i två år. Under tiden som du har haft uppehållstillstånd har du arbetat deltid på Reneriet sedan juni 2006, från den 28 september 2007 arbetar du 75 % på 7-Eleven och sedan den 29 mars 2008 arbetar du 90 % på 7-Eleven. Du har inte arbetat i den omfattning att du ska anses ha fått anknytning till det svenska samhället. Även om du har anpassat dig bra till Sverige och vistats här under förhållandevis lång tid bedömer Migrationsverket att du Dokumentid:

9 Dokumentid: Beteckning /6 inte fått en sådan särskild anknytning till det svenska samhället att fortsatt uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap. 16 tredje stycket 1 utlänningslagen. Av 5 kap. 16 tredje stycket 3 utlänningslagen framgår att fortsatt uppehållstillstånd får ges om andra starka skäl talar för det. Här avses främst olika former av humanitära skäl som att den sökande riskerar att bli socialt utstött i hemlandet vid ett återvändande eller att den sökande är allvarligt sjuk eller svårt handikappad. Eftersom det inte heller föreligger andra skäl för att du ska ges fortsatt uppehållstillstånd avslår Migrationsverket din ansökan och utvisar dig från Sverige med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen.

10 Beteckning /6 De här besluten kan överklagas Man kan överklaga Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd, om verket samtidigt fattat beslut om avvisning eller utvisning att avslå en ansökan om flyktingförklaring och resedokument att återkalla en flyktingförklaring om avvisning eller utvisning om förbud att återvända till Sverige om förvar om ersättning till offentligt biträde. Så här gör du Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. Skicka överklagandet till Migrationsverket, Tillstånd i Stockholm, Box 507, Solna. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Rätten att överklaga ett beslut om förvar är inte tidsbegränsad. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen, om verket inte ändrar beslutet så som du vill. Dokumentid:

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015 En heldag om Ekonomiskt bistånd Halmstad 18 februari 2015 Denna kursdokumentation är en sammanställning av några fakta som jag tror kan vara användbara i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. På

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer