KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga l Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM UM Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, Ombud: Fareeda Banyameen Mellanbergsvägen 23,2 tr Tyresö MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga l Dnr SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716); UtlL DOMSLUT Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och beviljar Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree permanent uppehållstillstånd. DokJd Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00 se

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM11731 l O I STOCKHOLM Migrationsdomstolen YRKANDEN M. M. Migrationsverket beslutade den 6 maj 2009 att avslå Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebarees ansökning om uppehållstillstånd. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd. Till stöd för sin talan anför hon i huvudsak följande. Hon vidhåller att hon är under 18 år. De uppgifter som framkommer av moderns ärende är de korrekta. Till stöd för sin talan inges kopior av handlingar utfärdade av Iraks ambassad i Damaskus och kyrkan i Mosul. Migrationsverket bistrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Det framgår av utredningen att Raneen Esttaifan Banyameen Al- Zeebarees mor i samband med sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige uppgav att klaganden är född år Även om en passhandling i tekniskt avseende är att uppfatta som en äkta handling kan underlagen för utfärdandet av passet vara falska. I förevarande fall saknas närmare uppgifter om omständigheterna kring utfärdandet av passet. Ambassaden har i sitt protokoll inte lämnat några synpunkter i denna fråga. Det framgår inte av den av radiologen Bassam W. Sawaf upprättade handlingen vilket jämförelsematerial eller liknande som har använts för att komma fram till slutsatsen att klaganden är 19 år. Det framgår inte heller om det i dessa fall kan finnas åldersawikelser och ett vidare spann beträffande åldern eller om siffrorna är absoluta. I övrigt vidhåller Migrationsverket det överklagade beslutet.

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen DOMSKAL Frågan i målet är om Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin i Sverige bosatta mor, Fareeda Banyameen. Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree är enligt egen uppgift född år 1993, vilket skulle innebära att hon är 17 år. Migrationsdomstolen konstaterar att denna uppgift om födelseår återfinns även i moderns asylutredning. I syskonens asylärenden framkommer skiftande uppgifter avseende Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebarees födelseår. Det kan noteras att det av syskonens asylärenden framkommer skiftande uppgifter rörande även andra familj emedlemmars födelseår. Äktheten av hennes irakiska G- pass och medborgarskapsbevis har inte ifrågasatts. Av bland annat G-passet framkommer att hon är född år Endast identitetskortet har bedömts vara falskt. På uppdrag av Sveriges ambassad i Damaskus har radiologen Bassam W. Sawaf utfört en röntgenundersökning av Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree i syfte att bestämma hennes ålder. Enligt den genomförda röntgenundersökningen bedömdes hon vara 19 år. Av Socialstyrelsens allmänna råd avseende medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn framgår bland annat följande (Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1993:11). Det finns inte någon möjlighet att med stöd av medicinsk utredning fastställa absolut rätt ålder för en individ. Den biologiska variationen ökar med åldern. Vid sammanvägning av olika undersökningsresultat kan diskrepansen mellan dessa vara betydande och utgångspunkten måste vara en barnmedicinsk helhetsbedömning. Ingen enskild åldersindikator av dem som är möjliga att undersöka har en sådan precision att endast den kan användas för åldersbedömning. När en bedömning ska göras bör flera indikatorer vägas samman. För att erhålla en

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen mer korrekt bedömning av barnets utveckling bör man avvakta med en medicinsk åldersbedömning till dess barnet vistats minst ett år i Sverige om inte synnerliga skäl talar för att bedömningen sker tidigare. En rättelse av registrerad födelsetid brukar inte göras om inte diskrepansen mellan denna och bedömd ålder är minst 24 månader vad gäller personer mellan 9-18 år. Migrationsdomstolen noterar att Migrationsverket i det överklagade beslutet inte har ändrat Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebarees egen uppgift om sin födelsetid. Av utredningen framgår inte vilken kompetens Bassam W. Saraf har för att utföra medicinska åldersutredningar. Den medicinska åldersutredningen har i vart fall inte utförts i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. Vidare noterar Migrationsdomstolen att födelseåret anges till 1993 i Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebarees G-pass och medborgarskapsbevis samt att Migrationsverket inte har gjort gällande att dessa handlingar skulle vara falska. Vid en samlad bedömning av föreliggande omständigheter finner migrationsdomstolen att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebarees egen uppgift om sin födelsetid skulle vara felaktig. Migrationsdomstolen finner därför att Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree får anses vara under 18 år och således ett barn i utlänningslagens mening. Av 5 kap. 3 första stycket 2 a UtlL framgår att uppehållstillstånd ska ges till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt, eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige. Sedan den 15 april 2010 har ändringar gjorts i utlänningslagen och av de nya bestämmelserna i 5 kap. 3 b UtlL framgår bland annat att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 5 kap. 3 eller 3 a

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen UtlL endast får beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Det följer dock av 5 kap. 3 d UtlL att försörjningskrav och krav om bostad av tillräcklig standard och storlek inte gäller om sökanden är ett barn och den som sökande åberopar anknytning till är barnets förälder. Migrationsdomstolen konstaterar därför att Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree inte omfattas av de nya bestämmelserna. Då migrationsdomstolen ovan fastslagit att Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree får anses vara under 18 år ska hon därmed, med stöd av 5 kap. 3 första stycket 2 a UtlL, beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin i Sverige bosatta mor. Några omständigheter som, i enlighet med 5 kap b UtlL, medför att uppehållstillstånd ska eller får vägras har inte framkommit i målet. Uppehållstillståndet ska vara permanent. Överklagandet ska därmed bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV3110) Arvid Hessen rådman I avgörandet har även deltagit nämndemännen Anna Amundberg, Birgitta Castelius och Salwa Barsoum. Föredragande har varit Evelyn Paananen.

6 Akt /5 M igrationsverket Ambassadenheten i Norrköping Beslut Beteckning Birgitta Notklev Sökande Al-Zeebaree, Raneen Esttaifan Banyameen, född , kvinna, medborgare i Irak Adress: Jaramanah, Damascus Beslut Migrationsverket beslutar att - avslå din ansökan om uppehållstillstånd. Jirgitta Notklev Beslutsfattare Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket. Beslut skickat till Embassy of Sweden in Damascus, U Kopia till Banyameen Fareeda Roel Banyameen, Huvudmottagare Al-Zeebaree Raneen Esttaifan Banyameen Migrationsverket Ambassadenheten i Norrköping Besöksadress Östra Promenaden 19 Postadress SE Norrköping Telefon Telefax E-post Hemsida Organisationsnr Dokumentid:

7 Beteckning /5 Ansökan och beskrivning av ärendet Du har hos Sveriges ambassad i Damaskus den 16 december 2008, ansökt om uppehållstillstånd för att återförenas med din mamma Farida Benyamen. Hon är bosatt i Sverige sedan den 11 april Medsökande är din syster Shmariram Al-Zeebaree - se beslut i och din bror Randee Al-Zeebaree - han beviljades permanent uppehållstillstånd den 15 april se beslut i I Sverige finns också följande syskon: Rayan Istifan Benyamen bosatt i Sverige sedan den 28 maj 2007 Istifan Zuhair Benkamen, svensk medborgare, bosatt i Sverige sedan den 13 juli Majid Benjamin Stefan, bosatt i Sverige sedan den 26 januari 2006 Hani Istifan Benyamen, bosatt i Sverige sedan den 26 januari 2006 Du uppger i intervju hos ambassaden den 16 december 2008 att du är femton år gammal. Du har gått sex år i skolan. Efter att din pappa blivit dödad och mamman rest till Sverige fortsatte du inte din skolgång. Du bor nu tillsammans med din medsökande syster och bror. Du vill nu återförenas med din mamma och dina syskon i Sverige och återuppta dina studier här. Brodern Rayan skickar pengar till er försörjning. Du har hos ambassaden uppvisat ID-kort, medborgarskapsbevis och passhandling i original. Till ansökan är bifogat kopia av ovanstående handlingar. Farida Benyamen har skriftligt frågeformulär uppgett att hon är vårdnadshavare för dig. Till ärendet har bifogats tre stycken intyg från Bollmora vårdcentral daterade den 2 december 2008, den 8 december 2008 och den 18 mars 2009 som beskriver Farida Benyamens hälsotillstånd. Skälen för beslutet Enligt 5 kap. 3 första stycket 2 a utlänningslagen (2005:716) ska uppehållstillstånd ges till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Av l kap. 2 samma lag framgår att med barn avses en person som är under 18 år. Sveriges ambassad i Damaskus har i utredningen bedömt att ditt ID-kort är Dokumentid:

8 Beteckning /5 falskt. Handlingen är utfärdad den 2 juli I den familjebild Ryan Benyamen lämnat vid inresa i Sverige den 15 januari 2007 och i advokatinlaga från den 11 april 2007 är du Ranin är född (se bilaga 1.2) Istifan Zuhair Benkamen ansökan från september månad 2001 och i den sociala utredning gjord den 8 september 2000 uppger han att du, Ranin är född 1994.( se bilaga 1.3) Hani Benyamen uppger i sin släktutredning från den 12 juni 2001 att du, Ranin är född (se bilaga 1.4) Mot bakgrund av de uppgifter dina syskon lämnat och med hänsyn till ambassadens bedömningen att ditt ID-kort är falskt, har därför verket den 15 april 2009, genom Sveriges ambassad i Damascus, erbjudit dig att genomgå en åldersbestämmande läkarundrsökning. I utlåtande från Sawaf Institute for medical imaging daterad den 23 april 2009 bedöms din ålder vara 19 år. Mot bakgrund av detta bedömer verket att du är över 18 år gammal och att du således inte kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3a första stycket 2 utlänningslgen (2005:716). I 5 kap 3 utlänningslagen regleras rätten till invandring grundad på anknytning till anhöriga inom den så kallade kärnfamiljen (make/maka, sambo och ogifta hemmavarande barn under arton år). Möjligheten till invandring för anhöriga utöver kärnfamiljen regleras i 5 kap 3 a första stycket 2. utlänningslagen (Bestämmelsen motsvarar bestämmelsen i 2 kap. 4 första stycket 3 i 1989 års utlänningslag, se prop. 2004/05:170 s. 276 och prop. 2005/2006:72 s. 86). Enligt denna bestämmelse får uppehållstillstånd beviljas till en utlänning som, på något annat sätt än som avses i 3, är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet. I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2004/05:170 s. 181) anges bland annat följande. "Kravet på att det skall föreligga ett särskilt beroendeförhållande finns i förarbetena till nu gällande lagstiftning (prop. 1996/97:25 s. 113 f.) och tillämpas regelmässigt i praxis. Det särskilda beroendeförhållandet kan vara uppfyllt om släktingarna har levt i samma hushållsgemenskap omedelbart före den härvarandes flyttning till Sverige och ansökan om familjeåterförening ges in relativt snart efter det att den anhörige fick permanent uppehållstillstånd här. Även andra faktorer såsom släktskapet, sökandes civilstånd och sökandes ålder kan vägas in i Dokumentid:

9 Beteckning /5 bedömningen av om ett särskilt beroendeförhållande finns." Enligt praxis kan även sökandens anknytning till annat land beaktas (Utlänningslagen - Vägledande beslut, UN ). Med uttrycket "särskilt beroendeförhållande" avses ett beroendeförhållande som är mer än det vanliga och naturliga, det att bam och föräldrar vill träffas och gärna stödjer varandra på olika sätt. Det måste således finnas ett beroendeförhållande som gör det svårt för släktingarna att leva åtskilda (prop. 1996/97:25 s. 113). Migrationsverket bedömer att du haft hushållsgemenskap med din mamma före hennes flytt till Sverige. Din ansökan har också lämnats in relativt snart efter att din mammas bosättning här. Även om du uppfyller kraven när det gäller sammanboendet i hemlandet och tidpunkten för när ansökan gavs in gör Migrationsverket bedömningen att du, din mamma och syskonen i Sverige inte står i sådant beroendeförhållande till varandra att ni svårligen kan leva åtskilda från varandra. I bedömningen har vi tagit hänsyn till att du bor tillsammans med en äldre syster och ni får anses ha stöd av varandra. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet finner Migrationsverket att ett sådant särskilt beroendeförhållande som förutsätts för uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a första stycket 2 utlänningslagen inte föreligger. Enligt 5 kap. 3 a tredje stycket 3 utlänningslagen får uppehållstillstånd, när det finns synnerliga skäl, ges till en utlänning, som på annat sätt har särskild anknytning till Sverige. Bestämmelsen i sin helhet är avsedd att vara av undantagskaraktär varför tillståndsgivningen ska vara restriktiv och endast förekomma i undantagsfall när det rör sig om synnerliga skäl, vilket framgår av utlänningslagens förarbeten (prop. 2004/05:170 s ). Regeringen har i ett beslut den 11 december 1997 framhållit att praxis bör vara utformad på ett sådant sätt att hänsyn tas till ömmande och udda omständigheter. Verket bedömer att vad som anförts i ärendet inte utgör sådana synnerliga skäl av undantagskaraktär som krävs för uppehållstillstånd i Sverige med stöd av 5 kap. 3 a tredje stycket 3 utlänningslagen. Inte heller i övrigt finns skäl att bevilja uppehållstillstånd. Din ansökan ska således avslås Dokumentid:

10 Beteckning /5 Bilaga Överklagande Du kan överklaga detta beslut hos Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen. Ditt överklagande ska vara skriftligt och måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Så här gör du Skriv yilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. Skicka överklagandet till Migrationsverket, Ambassadenheten i Norrköping, Norrköping. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Migrationsdomstolen om verket inte ändrar beslutet så som du vill. Dokumentid:

11 SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR - MIGRATIONSMÅL o Q S o r-5 o Q Den som vill överklaga migrations domstolens dom/beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdorastolen. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningssrätten inom tre veckor från den dag domen/beslutet meddelades. Om domen/beslutet inte har meddelats vid muntlig förhandling och det inte heller vid en sådan förhandling har tillkännagetts när domen/beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagande från utlänningen ha kommit in inom tre veckor från den dag då han eller hon fick del av domen/beslutet Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Dom/beslut om förvar överklagas på samma sätt. Ett sådant beslut får överklagas utan samband med ärendet i övrigt Överklagandet är inte begränsat tih viss tid. Prövningstillstånd För att ett överklagande ska kunna tas upp till prövning i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet Om förvaltningsrätten beslutat om förvar i annat fall än efter överklagande av förvarsfrågan krävs inte prövningstillstånd vid överklagandet till kammarrätten. Om prövningstillstånd inte meddelas i ett mål där sådant krävs står förvaltningsrättens dom/beslut beslut fast Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen framgår av domen/beslutet Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

SAKN Uppehålstilstån.d m.rn. enligt utlängslagen (2005:716) -UtIL

SAKN Uppehålstilstån.d m.rn. enligt utlängslagen (2005:716) -UtIL I FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsdornstolen DOM 2011-05-05 Meddelad i Stockholm Målnr UM 672-11 Enhet27 Sida 1 (4) KLAGANE Suhaila Habeeb Asif Aysif, 19790101 Ombud: Jur.kand. Henr Edströrn

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer