Ombud och offentligt biträde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde:"

Transkript

1 Sida l (10) afa KAMMARRÄTTEN T^/^A/T D V^1V1 Mål nr UM Migrationsöverdomstolen Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2011 i mål nr UM (Migrationsverkets ärende nr ) SAKEN Återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE 1. Med delvis bifall till överklagandet ändrar Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens dom endast på så sätt att beslutet att bevilja permanent uppehållstillstånd i Sverige upphävs. 2. Det ankommer på Migrationsverket att pröva ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. 3. Migrationsöverdomstolen beslutar att ersättning ska betalas till som offentligt biträde med kr, varav kr för arbete, 518 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag-fredag Stockholm E-post: 09:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen DOM Sida 2 Mål nr UM BAKGRUND ansökte den 29 juli 2008 om bl.a. uppehållstillstånd vid Sveriges ambassad i Hanoi, Vietnam. Som grund för sin ansökan åberopade hon sin anknytning till en man bosatt i Sverige. Migrationsverket beviljade i beslut den 14 november 2008, med stöd av 5 kap. 3 a första stycket l utlänningslagen (2005:716), ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för tiden den 31 oktober den 31 oktober Hon reste in i Sverige den 13 december Den 9 april 2010 underrättades Migrationsverket om att det tillståndsgrundande förhållandet mellan och hennes sambo hade upphört. Med anledning av detta inledde Migrationsverket en utredning och berättade då att skälet till att förhållandet hade tagit slut var att hon under lång tid och upprepade gånger blivit utsatt för kränkningar och även misshandlats. Migrationsverket beslutade den 28 september 2010 bl.a. att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd och att utvisa henne ur Sverige. I skälen till beslutet anges bl.a. följande. Bestämmelsen i 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen ska tillämpas när ett förhållande har upphört vid tidpunkten för prövningen av om fortsatt uppehållstillstånd ska beviljas. Bestämmelsen är, oavsett anledningen till förhållandets upphörande, dock inte tillämplig vid bedömningen av om det föreligger skäl som talar mot en återkallelse av ett redan beviljat uppehållstillstånd (MIG 2008 not. 6). anknytning till det svenska samhället och arbetsmarknaden är inte sådan att det utgör skäl att inte återkalla uppehållstillståndet. Det har inte heller framkommit andra skäl som talar mot en återkallelse. Omständigheter som inträffat i hennes tidigare samboförhållande som sedermera upphört och orsaken till det torde inte ha någon relevans vid bedömningen enligt 7 kap, 4 utlänningslagen.

3 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 3 Mål nr UM Migrationsöverdomstolen överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen och anförde bl.a. att hon hade lämnat in en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd och att hon den 9 november 2010 gift sig med en annan man än den hon bodde tillsammans med tidigare. Migrationsverket, som konstaterade att ansökan om fortsatt uppehållstillstånd fick anses ha kommit in till verket innan hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd löpte ut den 31 oktober 2010, angav som sin inställning i målet att utvisningsbeslutet borde undanröjas och målet återförvisas till verket för prövning av frågan om uppehållstillstånd med den nya anknytningen som grund. Migrationsdomstolen beslutade att upphäva Migrationsverkets beslut och beviljade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsdomstolen fann, med hänvisning till förarbetsuttalanden (prop. 2005/06:72 s. 49 f), att hänsyn ska tas till sådana omständigheter som avses i 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen vid bedömningen av om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska återkallas. Domstolen ansåg att med stödbevisning samt med hjälp av sin berättelse gjort det sannolikt att förhållandet med den före detta sambon hade upphört främst på grund av dennes kränkande behandling och allvarliga våld mot henne. Migrationsverket hade därför inte haft fog för att återkalla uppehållstillståndet. Mot den bakgrunden och då en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd lämnats in beviljades ett permanent uppehållstillstånd. YRKANDEN M.M. 1. Migrationsverket Migrationsverket yrkar att Migrationsöverdomstolen, med ändring av migrationsdomstolens dom, ska fastställa verkets beslut den 28 september 2010 att återkalla uppehållstillstånd och att utvisa henne

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 Mål nr UM Migrationsöverdomstolen samt upphäva beslutet att bevilja henne permanent uppehållstillstånd. Till stöd för sin talan anför verket bl.a. följande. Bestämmelsen i 5 kap. 16 utlänningslagen är inte tillämplig i ett ärende som rör återkallelse av uppehållstillstånd, vilket framgår av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2008 not. 6. Migrationsdomstolen borde först ha bedömt om det förelåg skäl enligt 7 kap. 4 utlänningslagen som talade emot att tidsbegränsade uppehållstillstånd återkallades. Om domstolen vid en sådan prövning anser att tillståndet inte borde ha återkallats har rätten att upphäva beslutet snarare än att ersätta det tidsbegränsade uppehållstillståndet med ett permanent uppehållstillstånd. För det fall uppehållstillståndet löpt ut vid tidpunkten för prövningen och domstolen skulle anse att tillståndet inte borde ha återkallats uppkommer frågan om ett nytt tillstånd bör beviljas. Först då kan bestämmelsen i 5 kap. 16 utlänningslagen tillämpas, förutsatt att den enskilde ansökt om uppehållstillstånd inom giltighetstiden för det förutvarande tillståndet. Mot bakgrund av att det har ansökts om äktenskapsskillnad i äktenskapet mellan och hennes make saknas det emellertid skäl att återförvisa målet till Migrationsverket för ytterligare utredning avseende anknytning till maken. 2. bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Förhållandet med den tidigare sambon har upphört och mot bakgrund av den utredning som finns i målet har det visats att förhållandet upphört på grund av våld och kränkningar av det slag som avses i 5 kap. 16 tredje stycket 2 utlänningslagen. Hon har vidare en ny stark familjeanknytning i Sverige i form av sitt äktenskap men den nya mannen. De har varit gifta i över ett år. Dessutom har hon numera, genom studier och arbete, en sådan särskild

5 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 5 Mål nr UM Migrationsöverdomstolen anknytning till Sverige som avses i 5 kap. 16 tredje stycket l utlänningslagen. Migrationsverket har med hänvisning till MIG 2008 not. 6 anfört att 5 kap. 16 utlänningslagen inte ska beaktas vid prövningen av om hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd ska återkallas. 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen har införts i syfte att möjliggöra att utlänningar i vissa fall beviljas förlängt uppehållstillstånd trots att en familjeanknytning upphört. Skulle den bestämmelsen inte beaktas vid prövningen av om ett uppehållstillstånd ska återkallas skulle den helt förlora sitt syfte. Det skulle även vara stötande om en utlänning som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får detta återkallat enligt 7 kap. 3 utlänningslagen i stället för att få det förlängt enligt 5 kap. 16 tredje stycket samma lag. Det är riktigt att äktenskapsskillnad har sökts i äktenskapet mellan henne och hennes make. Det löper dock betänketid och frågan om äktenskapsskillnad är inte slutligt avgjord. Målet ska därför återförvisas till Migrationsverket för ytterligare utredning av tillståndsfrågan. Till stöd för sin inställning har i Migrationsöverdomstolen åberopat ett vigselbevis och ett beslut om betänketid. Av det senare framgår att Gällivare tingsrätt den 7 november 2012 beslutade om sex månaders betänketid med början den 30 oktober 2012 samt att äktenskapsskillnad kan begäras tidigast den 30 april 2013 och senast den 30 oktober samma år. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 1. Åter kallelse av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd Enligt 7 kap. 3 andra stycket utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats med stöd av bl.a. 5 kap. 3 a första stycket l samma lag återkallas om förhållandet upphör. Uttrycket "får...återkallas" i den förstnämnda bestämmelsen innebär att lagstiftaren har gett

6 KAMMARRÄTTEN M igrationsöverdomstolen DOM Sida 6 Mål nr UM beslutsfattaren ett visst skönsmässigt utrymme för bedömningar i en sådan situation och att den omständigheten att ett förhållande har upphört inte i alla lägen ska leda till en återkallelse av tillståndet (jfr 7 kap. 7 samma lag). Det är ostridigt att förhållandet mellan och hennes tidigare sambo har upphört, vilket aktualiserar en tillämpning av 7 kap. 3 andra stycket utlänningslagen. Frågan är då om det trots detta finns anledning att underlåta att återkalla hennes tillstånd. 2. Skäl mot återkallelse av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd I 7 kap. 4 utlänningslagen anges att vid bedömningen av om uppehållstillståndet bör återkallas enligt 3 för en utlänning som har rest in i landet ska hänsyn tas till den anknytning som utlänningen har till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas. Vid bedömningen ska särskilt beaktas bl.a. utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden samt längden på hans eller hennes vistelsetid i Sverige. Av 5 kap. 16 tredje stycket 2 utlänningslagen lag följer att om ett förhållande har upphört får fortsatt uppehållstillstånd ändå ges, om förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid. har anfört att förhållandet med den tidigare sambon har upphört på grund av att hon utsatts för våld och kränkningar av det slag som avses i 5 kap. 16 tredje stycket 2 utlänningslagen och att hon även har fått en sådan särskild anknytning till Sverige som avses i 5 kap. 16 tredje stycket l samma lag. Migrationsverket har å sin sida gjort gällande att 5 kap. 16 utlänningslagen överhuvudtaget inte är tillämplig i mål om återkallelse av tidsbegränsade uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen har i dom den 22 april 2008, MIG 2008 not. 6, uttalat att bestämmelsen i 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen ska tillämpas när ett förhållande har upphört vid tidpunkten för prövningen av

7 KAMMARRATTEN M i grationsöverdomsto len DOM Sida? Mål nr UM frågan om ett fortsatt uppehållstillstånd ska beviljas. Bestämmelsen är, oavsett anledningen till förhållandets upphörande, dock inte tillämplig vid bedömningen av om det föreligger skäl som talar mot en återkallelse av ett redan beviljat uppehållstillstånd (jfr även MIG 2012:6). Det har inte uttömmande preciserats i 7 kap. 4 utlänningslagen vad som kan anses utgöra skäl för att underlåta att besluta om återkallelse av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (jfr även prop. 1997/98:36 s. 19 ff avseende 2 kap. 9 tredje stycket i 1989 års utlänningslag som i huvudsak motsvarar 7 kap. 4 utlänningslagen). Bestämmelsen i 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen är som framgår ovan inte tillämplig i mål om återkallelse av uppehållstillstånd, eftersom bestämmelsen enligt sin lydelse är avsedd att tillämpas vid prövningen av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Att bestämmelsen som sådan inte är tillämplig utesluter dock inte att sådana omständigheter som omnämns i den kan få betydelse vid prövningen av i vilken mån det är möjligt att med stöd av 7 kap. 4 utlänningslagen underlåta att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Bestämmelsen i 7 kap. 3 andra stycket utlänningslagen om att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får återkallas om förhållandet upphör under tillståndstiden trädde i kraft den l maj Den infördes för att uppnå överensstämmelse med det av Europeiska unionens råd den 22 september 2003 antagna direktivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet). Under remissbehandlingen av förslaget till införande av denna bestämmelse framfördes att det inte framgick av lagtexten eller motiven i vad mån en återkallelse skulle kunna underlåtas när t.ex. omständigheter enligt 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen förelåg (dåvarande 2 kap. 4 e tredje stycket i 1989 års utlänningslag). I propositionen (se prop. 2005/06:72 s. 49 f.) angavs som svar på detta att bestämmelsen innebär att återkallelseyar ske av uppehållstillståndet om förhållandet upphört men att det också måste göras en bedömning i varje enskilt fall av om tillståndet ska återkallas. Regeringen uttalade vidare att vid bedömningen ska hänsyn också tas till om de omständigheter som nämns i

8 KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen DOM Sida 8 Mål nr UM kap. 16 tredje stycket utlänningslagen föreligger, dvs. bl.a. den omständigheten att förhållandet upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen utsatts för våld eller annan kränkning av sin frihet eller frid. Mot denna bakgrund konstaterar Migrationsöverdomstolen sammanfattningsvis att - innan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd återkallas med stöd av 7 kap. 3 andra stycket utlänningslagen av det skälet att det tillståndsgrundandeförhållandethar upphört - ska hänsyn enligt 7 kap. 4 samma lag tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället och till om det finns andra skäl som talar mot att tillståndet återkallas. Som ytterligare riktlinje har lagstiftaren i samma bestämmelse angett några omständigheter som ska beaktas särskilt när bedömningen görs av om ett sådant tillstånd bör återkallas. Av förarbetena framgår dessutom att hänsyn också ska tas till sådana omständigheter som finns omnämnda i 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen anser, i likhet med migrationsdomstolen, att, genom sin egen berättelse och stödbevisning, har gjort det sannolikt att hon under förhållandet med sin tidigare sambo utsatts för våld och annan allvarlig kränkning av sin frihet och frid på det sätt som avses i 5 kap. 16 tredje stycket 2 utlänningslagen. Det kan även antas att relationen, som inte varit helt kortvarig, upphört främst på grund av detta. Det finns inte heller skäl att betvivla att förhållandet från början varit seriöst. (Jfr MIG 2011:25) har numera anknytning till det svenska samhället genom sitt äktenskap med en annan man. Med beaktande av detta och med hänsyn till de andra skäl som talar mot att hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd bör återkallas - dvs. det faktum att hon har kommit att vistas i Sverige under drygt fyra år vid det här laget och de omständigheter som medförde att hennes tidigare samboförhållande här upphörde - drar Migrationsöverdomstolen med stöd av 7 kap. 4 utlänningslagen slutsatsen att övervägande skäl talar mot en återkallelse av tillståndet. Migrations-

9 KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen DOM Sida 9 Mål nr UM verkets överklagande såvitt gäller denna fråga och frågan om utvisning ur Sverige ska därför avslås. Det återstår för Migrationsöverdomstolen att ta ställning till hur ansökan om fortsatt uppehållstillstånd ska hanteras. 3. Frågan om fortsatt uppehållstillstånd Migrationsverket har i det beslut som överklagats till migrationsdomstolen inte prövat frågan om ska beviljas ett fortsatt uppehållstillstånd, utan enbart frågan om återkallelse av ett redan beviljat tillstånd och konsekvenserna i form av utvisning av ett sådant beslut för hennes del. I sin dom har migrationsdomstolen emellertid beviljat permanent uppehållstillstånd i Sverige, bl.a. med hänvisning till att hon ansökte om fortsatt uppehållstillstånd innan hennes tidsbegränsade tillstånd gick ut. Det är i och för sig möjligt för en migrationsdomstol att, i samband med att den avgör ett mål om utvisning, också fatta beslut i fråga om uppehållstillstånd (8 kap. 21 första stycket utlänningslagen). Trots detta kan det finnas situationer då denna möjlighet ändå inte bör användas. ansökan om fortsatt uppehållstillstånd gäller en helt annan relation än den som var aktuell när det tidigare tillståndet beviljades. Hennes ansökan bör därför prövas av Migrationsverket som första instans. Migrationsdomstolens beslut att bevilja permanent uppehållstillstånd ska därför upphävas. Vid denna utgång i målet ankommer det på Migrationsverket att pröva ansökan om fortsatt uppehållstillstånd.

10 KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen DOM Sida 10 Mål nr UM Domen får inte överklagas (16 kap. 9 tredje stycket utlänningslagen). ordförande kammarrättsråd kammarrättsråd referent

11 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga l SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716); UtlL DOMSLUT 1. Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut, utom beträffande ersättningen till det offentliga biträdet, och beviljar permanent uppehållstillstånd i Sverige. 2. Migrationsdomstolen avslår yrkandet om muntlig förhandling. 3. Migrationsdomstolen fastställer ersättning till enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr, varav kr för arbete, 670 kr för utlägg och l 585 kr för mervärdesskatt. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l måndag-fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

12 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM Migrationsdomstolen YRKANDEN M.M. överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att hennes uppehållstillstånd inte ska återkallas och att hon ska beviljas permanent uppehållstillstånd eller ert tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vidare yrkar hon att domstolen ska hålla muntlig förhandling i målet. Till stöd för sin talan vidhåller hon vad hon tidigare anfört och tillägger bl.a. följande. Hon är numera gift med en annan man och har en ny tillståndsgrundande anknytning till Sverige. Hon har hunnit anpassa sig till det svenska samhället både genom att hon har lärt sig tala svenska och genom att hon har kommit in på arbetsmarknaden. Även om hon har en familj i Vietnam skulle hon möta stora svårigheter vid ett återvändande. Hon har inget att invända mot att utvisningsbeslutet undanröjs och målet återförvisas till Migrationsverket. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet och tillägger bl.a. följande. Frågan om återkallelse har förfallit då det inte längre finns något tillstånd att återkalla. Den nya anknytningen som åberopas bör lämpligen utredas av Migrationsverket och därför bör beslutet om utvisning undanröjas och målet återförvisas till verket för prövning av frågan om uppehållstillstånd. DOMSKÄL Återkallelse av uppehållstillstånd Frågan i målet är om Migrationsverket haft fog för sitt beslut att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd. Enligt 7 kap. 3 andra stycket UtlL får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd återkallas om det förhållande som legat till grund för tillståndet upphör.

13 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM Migrationsdomstolen Det är i målet ostridigt att har upphört. Grund for att återkalla förhållande med uppehållstillstånd enligt 7 kap. 3 UtlL finns således. Vid bedömningen av om uppehållstillståndet bör återkallas ska enligt 7 kap. 4 UtlL särskilt beaktas utlänningens arjmytning till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas, såsom utlänningens levnadsomständigheter, om utlänningen har barn i Sverige, utlänningens övriga familjeförhållanden och hur länge utlänningen har vistats i Sverige. En sammanvägning av samtliga omständigheter bör göras i ett återkallelseärende (prop. 1997/98:36 s. 31 f. ochprop. 2004/05:170 s. 205). Vad gäller frågan om hänsyn ska tas till sådana omständigheter som avses i 5 kap. 16 tredje stycket UtlL vid bedömningen av återkallelsefrågan gör domstolen följande bedömning. Migrationsöverdomstolen har uttalat att bestämmelsen inte är tillämplig vid bedömningen av om det föreligger skäl som talar mot en återkallelse av ett redan beviljat uppehållstillstånd (UM ). I förarbetena till 7 kap. 3 andra stycket UtlL (prop. 2005/06:72 s. 49 f.) anges emellertid att hänsyn ska tas till sådana omständigheter som avses i 5 kap. 16 tredje stycket UtlL vid bedömningen av återkallelsefrågan. I 5 kap. 16 tredje stycket punkten 2 UtlL stadgas bl.a. följande. Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid. Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 1999/2000:43 s. 52 f. och 64) framgår att enstaka bagatellartade övergrepp i sig inte ska medföra att so-

14 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM Migrationsdomstolen kanden beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Hänsyn måste tas till under vilka omständigheter övergreppet har ägt rum, hur allvarligt det har varit och om det rört sig om en enstaka episod eller upprepade övergrepp. För att det ska komma i fråga att bevilja fortsatt uppehållstillstånd på grund av att det förekommit våld eller allvarliga kränkningar under sammanboendet, bör omständigheterna också vara sådana att det kan antas att förhållandet upphört huvudsakligen på grund av härav. Av utredningen hos Migrationsverket framgår att tidigare samboförhållande upphört främst på grund av hon utsatts för kränkningar och misshandel. har hos Migrationsverket berättat att hon under lång tid och upprepade gånger utsatts för kränkningar av hennes sambo. Han har försökt övervaka och kontrollera henne, och han har i det närmaste isolerat henne från skolkamrater och bekanta i Sverige och från hennes familj i Vietnam. Kränkande tillmålen, hot om att skicka hem henne och aggressivt beteende förekom vid upprepade tillfällen. Förhållandet upphörde när han misshandlade henne i april Polis kom till hemmet och tog till sjukhus och sedan vidare till en kvinnojour som ordnade bostad åt henne. har till Migrationsverket inkommit med kopior av polisanmälan avseende misshandel av henne. Av anmälan framgår att det finns ett vittne till händelsen och att förundersökning är inledd. Skadorna har även blivit fotodokumenterade. Hon har även gett in intyg från Kvinnojouren i utdrag ur sin journal från en vårdcentral, en egen skrivelse samt svar på en framställan om utlämnande av handlingar från socialförvaltningen i Migrationsdomstolen anser att med denna stödbevisning samt med hjälp av sin berättelse har gjort sannolikt att förhållandet med den före detta sambon har upphört främst på grund av dennes kränkande behandling och allvarliga våld mot henne. Med hänsyn till att paret bott tillsammans i nästan ett och ett halvt

15 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM Migrationsdomstolen år och att det inte finns anledning att ifrågasätta att det har varit fråga om ett seriöst förhållande, anser migrationsdomstolen att Migrationsverket inte haft fog för sitt beslut att återkalla uppehållstillstånd i Sverige. Mot bakgrund av det ovan anförda och då lämnat in en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd innan hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd gick ut ska hon beviljas permanent uppehållstillstånd. Överklagandet ska således bifallas. Det följer av 12 kap. 22 tredje stycket utlänningslagen att utvisningsbeslutet därmed upphör att gälla. Vid denna utgång finns inte anledning att hålla muntlig förhandling eller återförvisa målet till Migrationsverket. Ersättning till offentligt biträde Av 5 lagen (1996:1620) om offentligt biträde och 27 rättshjälpslagen (1996:1619) följer att ett offentligt biträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning samt med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Vid bedömningen av vilken tidsåtgång som varit rimlig för uppdragets genomförande ska i varje enskilt fall bedömas vilken tid som ett i förhållande till uppdragets art och omfattning erfaret biträde skulle ha behövt för att lösa uppgiften. har hos migrationsdomstolen yrkat ersättning motsvarande 7, 25 timmars arbete. Det föreligger i och för sig inte skäl att ifrågasätta att har lagt ned den tid på arbete som han har redovisat i den till kostnadsräkningen bifogade arbetsredogörelsen. Enligt migrationsdomstolens bedömning förefaller dock den nedlagda tidsåtgången inte stå i proportion till det aktuella ärendets art och omfattning, varför den debiterade tiden i sin helhet inte bedöms ha varit nödvändig för uppdragets full-

16 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM Migrationsdomstolen görande. Vid en samlad bedömning är migrationsdomstolens slutsats att får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 5 timmars arbete. Ersättning för utlägg medges med yrkat belopp. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110). Rådman

17 SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR - MIGRATIONSMÅL a o Q cs o f} D Den som vill överklaga migrationsdomstolens dom/beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen. Överklagandet ska tia kommit in till förvaltningssrätten inom tre veckor från den dag domen/beslutet meddelades. Om domen/beslutet inte har meddelats vid muntlig förhandling och det inte heller vid en sidan förhandling har tillkännagetts när domen/beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagande från utlänningen ha kommit in inom tre veckor från den dag di han eller hon fick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Dom/beslut om förvar överklagas på samma sätt. Ett sådant beslut får överklagas utan samband med ärendet i övrigt. Överklagandet är inte begränsat till viss tid. Prövni ngsti llstånd För att ett överklagande ska kunna tas upp till prövning i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet Om förvaltningsrätten beslutat om förvar i annat fall än efter överklagande av förvarsfrågan krävs inte prövningstillstånd vid överklagandet till kammarrätten. Om prövningstillstånd inte meddelas i ett mål där sådant krävs står förvaltningsrättens dom/beslut beslut fast Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen framgår av domen/beslutet Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM Meddelat i Stockholm

DOM Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-12-22 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7389-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 4 september 2015 i mål

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 Mål nr UM 7169-10 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2011-05-23 Rättelse, 2011-05-24 Beslutat av: kammarrättsrådet Beslut enligt 32 förvaltningsprocesslagen

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 23 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM Avdelning 1 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2884-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8640-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 20 oktober 2015

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-04-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3504-11 KLAGANDE MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2015-07-07 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KLAGANDE ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 29 april 2014 i mål m UM 2164-14 SAKEN Ersättning till offentligt

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 2015-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 6701-15 1 KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 749 61 Örsundsbro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-03-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1721-16 1 SÖKANDE Upgraded People AB, 556820-0462 Ombud: Advokat Madeleine Sifvert Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm MOTPART Riksteatern,

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 1240-17 1 KLAGANDE Lunds Universitet Box 117 221 00 Lund MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 13

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Götebore

DOM Meddelad i Götebore FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avd. 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Götebore Mål nr UM 1957-16 KLAGANDE 1. Ali Ahmed Muse, 19600615 2. Hamdi Ali Ahmed, 19980403 3. Mohamud Ali Ahmed, 19990904 4. Salman Ali

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6327-11 1 KLAGANDE 1. 94 2., 10 Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

SAKEN Ansökan om påförande av upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU

SAKEN Ansökan om påförande av upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2012-02- 0 I Meddelad i JJJ I! Mål nr 11914-11E Sida 1 (< SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Tomelilla kommun Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Ombud: Carina Grönlund

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, Box Bromma

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, Box Bromma 2013 -Og- 1 i Meddelad i Malmö KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, 556485-1649 Box 150 03 167 15 Bromma Mål nr 266-13 20121/ 1 61 Sida 1 (4) MOTPART Barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun 262

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-04-11 UM 1235-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Terunesh Gutema Birate, 19240101 c/o EdjigayehuNimmerstam Elin Wägnersgatan

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 PROTOKOLL 2017-03-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 1 RÄTTEN Lagmannen Marie Jönsson, ordförande Kammarrättsrådet Mikael Åberg, referent Kammarrättsrådet Daniel

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer