DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box Katrinehohn MOTPART Ink Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunalarbetamas Arbetslöshetskassas beslut den 21 augusti 2012, bilaga l SAKE Uteslutning enligt lagen om arbetslöshetskassor FÖRVALTIGSRÄTTESAVGÖRADE Fötvaltningsrätten upphäver Kommunalarbetamas Arbetslöshetskassas beslut och förklarar att t ska uteslutas som medlem ur Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa från och med den 21 augusti Dok.ld Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen l Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

2 ISTOCKHOLM skatteavdelningen 2 BAKGRUD OCH YRKADE Komlllunalarbetarnas Arbetslöshetskassa (kassan) beslutade att frållkänna rätt till ersättning under 80 dagar. Skälen till beslutet framgår av bilaga l. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) yrkar att beslutet undanröjs och att istället utesluts ur kassan från den 21 augusti Till stöd for sin talan anf<ir IAF i huvudsak f<iljande. Att Clllllllllllllllllllllllll-inte har redovisat allt arbete och inte heller uttag av f<iräldrapenning måste bedömas som åtminstone grovt vårdslöst. Hon har sammanlagt under 23,5 ersättningsdagar ratt felaktig ersättning. Hon har obehörigen ratt ersättning under mer än några dagar och det felaktigt utbetalda beloppet är inte oansenligt. Felaktigheterna har inte upptäckts med anledning av att riiiiillllll.l själv har rättat dem. Att hon under vissa veckor deklarerat får mycket arbete och:därmed ratt f<ir lite ersättning utgör inte sådana särskilda skäl som talar emot uteslutning. Det har inte heller framkommit några andra särskilda skäl. 81RIIIillllllllllllllllllll!llllthar beretts tillfålle att yttra sig men inte hörts av. SKÄLE FÖR AVGÖRADET Såväl kassan som IAF anser att har agerat åtminstone grovt vårdslöst när hon har lämnat de aktuella oriktiga uppgifterna. Det fårvallningsrätten ska ta ställning till är därfår om kassan hade fog sitt beslut att på grund av särskilda skäl istället får uteslutning frånkänna !1! ersättning under 80 dagar. Av 37 forsta stycket 2lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, framgår att en medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter ska uteslutas. Om det fruns särskilda skäl kan

3 ISTOCKHOLM Skatteavderrungen 3 medlemmen istället frånkännas rätt till ersättning. Det framgår varken av den aktuella bestämmelsen eller av fårarbetena vad som ska anses utgöra sådana särskilda skäl. I praxis har den omständigheten att en medlem själv rättar en oriktig uppgift ansetts utgöra särskilda skäl (HFD 20 Il ref. 57). Kassan har motiverat sitt beslut att inte utesluta llllllllllllllllllllllllllll&med att hon vissa månader även har redovisat för många arbetade timmar. Kassan fann därför att det vid en helhetsbedömning fanns särskilda skäl. Förvaltningsrätten konstaterar att inte självmant har rättat de oriktiga uppgifterna. Hon har vidare även efter korrigering för de dagar då hon har redovisat för många arbetade timmar, felaktigt erhållit ersättning med ett betydande belopp, kronor. Den omständigheten att hon under vissa perioder även erhållit för lite arbetslöshetsersättning utgör enligt förvaltningsrättens mening därför inte sådana särskilda skäl som talar emot att utesluta henne. Då det inte heller i övrigt har framkommit några särskilda skäl ska.alllllllli.llllllillll8 uteslutas ur arbetslöshetskassan från och med den 21 augusti Det ankommer på arbetslöshetskassan att vidta de åtgärder som fåranleds av denna dom. HUR MA ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Infmmation om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3104lA). \ ) v J ~ l c:; )C \ Rådman ämndemännen tllll!llllllllllllilllil!illlllllllll!lllllll!llliiij och llllllllllllill!lllllllltlhar också deltagit i avgörandet. Förvaltningsrättsnotarieni!IIIIRII!IIIDhar föredragit målet.

4 21 september 2012 Ink 20i D nr o rl o Beslut om frånkännande Ärendenr: Beslut Styrelsen i Kornmunals arbetslöshetskassa beslutade den 21 augusti 2012 att: frånkänna dig 80 ersättningsberättigade dagar från och med 22 november Orsak till beslut Du har under tiden maj -oktober 2011 arbetat 475,75 timmar. På kassakorten för sannna tid har du redovisat 392,70 timmar. Det är 83 timmar som saknas på kassakorten. Du har heller inte redovisat fem dagar med föräldrapenning. Det gör att Kornmunals a-kassa anser att du genom grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter. Under tiden maj -juli 2011 har du redovisat for lite timmar och under tiden augustioktober 2011 har du redovisat för många timmar på kassakorten. är a-kassan ändrat dina kassakort fanns det veckor som du hade rätt till ersättning. Den föräldrapenning du tog ut var föräldrapenning med garantinivå. A-kassan har gjort en så kallad helhetsbedömning av alla fakta i ditt ärende och kommit fram till att det fanns särskilda skäl att frånkärrna rätten till ersättning i 80 dagar istället for att utesluta dig nr a-kassan. Före beslutet om fi'ånkärmande har kassastyrelsen prövat om det gick att besluta om uteslutning fi ån a-kassan. Kassastyrelsen ansåg att det fanns särskilda skäl-att istället for uteslutning fi ånkänna rätten till ersättning utifrån att du vissa månader redovisat för många timmar och vissa for lite timmar på kassakorten. Ersättning ska enligt a-kassans regler sökas på blankett "kassakort". På korten och på Internetkassan finns instruliioner om h nr de ska fyllas i. Ersättning från a-kassan betalas med mellanskillnaden mellan den arbetade tiden och den beslutade normalarbetstiden. Den som har föräldrapenning har enligt a-kassans regler inte rätt till ersättning från a-kassan. All föräldrapenning ska redovisas på kassakorten.

5 i Ink lo- 2 3 D nr Frånkännande av ersättningsrätt innebär att du inte har rätt till ersättning'miorr'riairrn~. m?lierptg,'ii'allit" Jg 80 ersättningsdagar, Frånkännande! gäller under tiden 22 november mars o Under den tiden dras samma antal ersättningsdagar bort från din ersättningsperiod. * Du måste också arbeta 80 dagar innan du kan få ersättning igen. Beslutet om återkrav som är daterat 28 maj 2012 hör ihop med det här beslutet. Lagrum Beslutet är fattat enligt 66 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Skiljaktig mening statens representant lllllftreserverar sig mot beslutet att frånkänna 80 ersättningsdagar. Han förordar att det ska vara 130 fi ånkännandedagar. Omprövning Om du tycker att det här beslutet är fel kan du ompröva det. Skriv ett brev om vad du tycker är fel och hur du tycker att det ska vara. Kom ihåg- Skriv din namnteckning och personnummer i brevet. Skicka brevet till Kommunals a-kassa, FE 51, Arjeplog. Du måste skicka brevet två månader räknat från datumet i det här beslutet. Om du fortfarande är arbetslös Eftersom du inte kan få ersättning forrån du arbetat i 80 dagar så måste du skicka arbetsgivarintyg från november 2011 och framåt. För att helt säkert veta vilket datum som är den 80:e arbetade dagen efter 22 november, vill vi ha kopior på dina tidrapporter. :J; w g Med vänlig hälsning Kommunalarbetamas arbetslöshetskassa biträdande forsäkringsansvarig

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM A. ' HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (5) Mål nr 7455-10 meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen f6r arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 662-09 Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (5) meddelad i StocldlOlm den 18 febluari 2010 KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Mål m 3553-08 I A F l Inspektionen flsr!. ihbelslö:shctsfors.:huingen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om arbetstagaren själv har sagt upp sig. Postadress Telefon Box 2018

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer