Kompletterande aktörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande aktörer"

Transkript

1 Dnr 2008/ :5 Kompletterande aktörer Uppfylls villkoren i arbetslöshetsförsäkringen i Arbetsförmedlingens samarbete med privata arbetsförmedlingar?

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Urban Forsberg, Thomas Hedström, Rolf Hermond (uppdragsansvarig) och Martin Östberg Rapporten är godkänd för publicering Katrineholm den 9 mars 2009 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Innehåll... 5 Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdraget Syftet med granskningen Metod Försöksverksamheten med kompletterande aktörer Ekonomisk ersättning till kompletterade aktörer Urval av deltagare till försöksverksamheten Information till dem som blev utvalda att delta Försöksverksamhetens omfattning Upphandlade platser hos kompletterande aktörer Arbetsförmedlingens kontrollfunktion Myndighetsutövning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen Rättssäkerheten vid handläggning av ärende inom arbetsförmedlingen Dokumentation Regler om insyn i verksamheten Jäv Sekretess Tillsyn Straffansvar Rätten att få ta del av allmänna handlingar IAF:s granskning av försöksverksamheten Avtalsinbjudan Anbud Academedia Eductus AB Arbetslivsresurs AB AS3 Svenska AB KFG (Kompetens och Förändringsgruppen) Avtalen Aktörens avtal med deltagande Granskning av försöksverksamheten Malmö Norrköping Sundsvall/Timrå/Härnösand IAF:s sammanfattning av granskningen av genomförandet av försöksverksamheten Underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt

6 6.6 Arbetsförmedlingens återrapportering avseende kompletterande aktörer enligt regleringsbrev för budgetåret Slutsatser Rättsäkerhet i verksamheten hos kompletterande aktörer Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetet med kompletterande aktörer IAF:s iakttagelser och bedömning avseende Arbetsförmedlingens verksamhet med kompletterande aktörer och kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen Källförteckning Författningar Propositioner Avtal Avtalsinbjudan Anbud Avtal Intervjuer Övrigt Bilaga Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Lagen(1977:238) om arbetslöshetsförsäkringen

7 Sammanfattning Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, fick i regleringsbrevet för budgetåret 2007 i uppdrag att mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och motverka utanförskap för arbetssökande. Som ett led i uppdraget startade AMS en försöksverksamhet med privata kompletterande aktörer för arbetslösa arbetssökande som var berättigade till arbetslöshetsersättning. IAF har på eget initiativ funnit det angeläget att granska denna verksamhet. Syftet med IAF:s granskning var att studera hur Arbetsförmedlingen säkerställt sitt ansvar för myndighetsutövningen i arbetslöshetsförsäkringen i de avtal som AMS/Arbetsförmedlingen 1 tecknat med de kompletterande aktörerna. Syftet var också att identifiera eventuella riskområden såsom felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning i ärenden som rörde arbetslösa som varit anvisade till en kompletterande aktör. IAF:s analys av avtalen mellan AMS/Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna i försöksverksamheten visar att Arbetsförmedlingens myndighetsutövning i arbetslöshetsförsäkringen inte har säkerställts. Enligt IAF:s mening bör rättsäkerheten för den enskilde beaktas i väsentligt större utsträckning än vad som varit fallit i den granskade verksamheten. Det finns inte heller lagstöd för att överlämna delar av kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen till privaträttsliga subjekt. I granskningen har IAF noterat att det saknas avtalsbestämmelser som motsvarar vad som gäller för en förvaltningsmyndighet som ger Arbetsförmedlingen som förvaltningsmyndighet möjlighet att fullfölja sina uppdrag i kontrollfunktionen vad avser: Dokumentation. Insyn Jäv Sekretess Tillsyn 1 Sedan 1 januari 2008 har Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnder blivit en myndighet, Arbetsförmedlingen. 7

8 På grund av detta är det svårt för Arbetsförmedlingen att uppfylla kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen. Särskilt blir detta fallet om det saknas en kontinuerlig dokumentation av den enskildes jobbsökaraktiviteter. Arbetsförmedlingens och IAF:s samt andra berörda myndigheters avstämning och uppföljningar samt insyn i och tillsyn av verksamhet hos kompletterande aktörer bör tydligare säkerställas än vad som är fallet i de granskade avtalen. Arbetsförmedlingen ombedes att senast den 30 april 2009 till IAF redovisa vilka åtgärder som har vidtagits respektive kommer att vidtas utifrån de iakttagelser IAF har gjort. 1 Inledning IAF:s uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen är att granska och verka för att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingen tillämpar lagar, förordningar och föreskrifter på ett rättssäkert sätt. IAF har också i uppdrag att utveckla normeringen för att stödja tillämpningen av regelverket. Arbetsförmedlingen ska lämna information om, och kontrollera att arbetslösa uppfyller grundvillkoren för att arbetslöshetsersättning skall kunna lämnas. Detta innebär att avgöra om en sökande kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetskassorna beslutar om och utbetalar arbetslöshetsersättning. IAF:s tillsynsverksamhet skall bidra till att arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser tillämpas rättssäkert och effektivt samt bidra till att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar. I IAF:s uppdrag ingår också att beakta att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Resultaten av IAF:s tillsynsverksamhet ska kunna ge arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen vägledning för att förbättra sitt arbete. Granskningsresultaten presenteras på olika vis bland annat i rapporter. Besked om regeltolkning lämnas exempelvis i föreskrifter, kommentarer i regelböckerna för arbetslöshetskassor och genom IAF informerar. 8

9 Vid brister i arbetslöshetskassornas verksamhet kan sanktion i form av erinran, föreläggande och återkrav av statsbidrag bli aktuella. När det gäller Arbetsförmedlingen påtalar IAF brister och förmedlingen återrapportera vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtagas för att undanröja bristerna. 2 Bakgrund Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS 2, skulle enligt regleringsbrevet för 2007 av den 21 december 2006, mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchning och motverka utanförskap för arbetssökande. Genom att andra aktörers kunskaper och erfarenheter blir en kompletterande del av den offentliga arbetsförmedlingen, kan arbetssökanden få mer individuellt anpassade tjänster och service i syfte att korta arbetslöshetstiden. AMS skulle säkerställa och tydliggöra att andra aktörer är en del av tjänsteutbudet och att andelen/antalet sökande som får del av andra aktörers kunskaper och erfarenhet ökar. AMS skulle redovisa vilka aktörer som kompletterar den offentliga arbetsförmedlingen och hur många sökande som får del av dessa tjänster. Som en del i det uppdrag AMS fått från regeringen att använda kompletterande aktör startade AMS den 15 juli 2007 en försöksverksamhet med kompletterande privata aktörer för arbetssökande som var berättigade till arbetslöshetsersättning. Enligt regleringsbrevet för 2008 skulle Arbetsförmedlingen dessutom säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Detta gäller inte minst inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Regeringen beräknade att runt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar skulle komma ifråga för insatser av aktuellt slag (t.ex. jobbcoachning). Arbetsförmedlingen skulle under 2008 erbjuda en tredjedel av dessa personer, eller minst personer, upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer på annat sätt varit ansvariga för 2 Sedan 1 januari 2008 har Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnder blivit en myndighet, Arbetsförmedlingen. 9

10 eller delaktiga i. Regeringen avsåg dessutom att i särskild ordning uppdra åt Arbetsförmedlingen att efter samråd med Försäkringskassan anlita kompletterande aktörer i syfte att fler långtidssjukskrivna skulle komma tillbaka till arbetslivet. Arbetsförmedlingen skulle redovisa uppdraget i två steg. Senast den 4 februari 2008 skulle myndigheten redovisa en strategi för det fortsatta arbetet med att ta tillvara kompletterande aktörers kunskap och kompetens i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Strategin skulle innehålla en bedömning av vilka grupper av arbetssökande och vilka delar av myndighetens tjänsteutbud som kommer att beröras. Strategin skulle också innehålla en bedömning av hur många personer som kommer att omfattas och i vilken omfattning. Regeringen angav också att beroende på Arbetsförmedlingens bedömning och utvecklingen av antalet arbetssökande, som får ta del av kompletterande aktörer skulle regeringen komma att ge ett kompletterande uppdrag. Senast den 8 augusti 2008 skulle Arbetsförmedlingen redovisa: vilka tjänster som hade upphandlats och vilka åtgärder som vidtagits i övrigt med anledning av uppdraget, kostnaderna för dessa, vilka kompletterande aktörer som anlitats samt hur många individer som omfattats och i vilken omfattning tjänsterna har er bjudits. 3 Uppdraget Enligt 2 p 2 förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska IAF granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Arbetsförmedlingen, som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. IAF har utifrån sitt uppdrag funnit det angeläget att granska den försöksverksamhet, som AMS/Arbetsförmedlingen har bedrivit under 2007 och 2008 med kompletterande aktörer som omfattade arbetssökande som uppbar arbetslöshetsersättning. IAF har avgränsat granskning till endast denna försöksverksamhet. 10

11 3.1 Syftet med granskningen Syftet med IAF:s granskning var att studera hur Arbetsförmedlingen säkerställt sitt ansvar för myndighetsutövningen i arbetslöshetsförsäkringen i de avtal som Arbetsförmedlingen tecknat med de kompletterande aktörerna. Syftet var också att identifiera eventuella riskområden såsom felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning i ärenden som rörde arbetslösa som varit anvisade till en kompletterande aktör. 3.2 Metod Utifrån Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen har IAF granskat AMS avtalsinbjudan, kompletterande aktörernas anbud, avtalen mellan AMS och de kompletterande aktörerna. IAF har även granskat AMS information till de kontaktpersoner som fanns på arbetsförmedlingarna där försöksverksamheten har bedrivits. IAF har intervjuat AMS projektledare för försöksverksamheten och de kontaktpersoner på arbetsförmedlingarna i Norrköping, Malmö och Sundsvall/Timrå/Härnösand där försöksverksamheten genomfördes. IAF har också fört diskussion med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) angående institutets utvärdering av försöksverksamheten. Vid samtalen med kontaktpersonerna använde IAF ett antal frågor som stöd. Frågorna var formulerade i förväg och användes på sådant sätt att intervjuobjekten inte begränsades under samtalets gång. Syftet var främst att fokusera på arbetet med kontrollfunktionen, men även att få en bild av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och de olika kompletterade aktörerna. 4 Försöksverksamheten med kompletterande aktörer Försöksverksamheten med arbetssökande som uppbar arbetslöshetsersättning startade 15 juni 2007 och var ämnat att pågå till den 31 mars Försöksperioden förlängdes med ytterligare i tre månader, då upphandlingen försenades på grund av ett överklagande. 11

12 AMS ledning utsåg en projektansvarig samt en projektledare. För att kunna utvärdera den arbetsmarknadspolitiska effekten av försöksverksamheten anlitades Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU. IFAU:s utvärdering av försöksverksamheten beräknas vara klar under år AMS beslutade att försöksverksamheten skulle bedrivas hos vissa arbetsförmedlingar i tre län. De arbetsförmedlingar som utsågs var Norrköping, Malmö samt Sundsvall/Timrå/Härnösand. Projektet skulle omfatta ca.1000 arbetslösa. Deltagandet skulle vara frivilligt. Den arbetslöse kunde välja att avstå att delta i försöksverksamheten, men ingen medverkande privat aktör fick neka att ta emot en arbetslös som uppfyllde kravet att vara matchningsbar. Att vara matchningsbar innebär att den arbetslöse är gångbar på arbetsmarknaden och inte är i behov av arbetsmarknadspolitiska programinsatser. Arbetslösa som accepterat att delta i försöksverksamheten kunde inte själva avbryta eller välja aktör. Ett avbrott kunde endast ske i samråd med den privata aktören och Arbetsförmedlingen. Den som inte fått arbete efter den avtalade tiden återgick till Arbetsförmedlingen. De privata aktörerna gavs inte möjlighet att anvisa och besluta om Arbetsförmedlingens reguljära arbetsmarknadspolitiska program. Efter samråd med Arbetsförmedlingen kunde emellertid den kompletterande aktören hänvisa till nystartsjobb 3. Personer med funktionshinder kunde, efter bedömning och beslut av Arbetsförmedlingen, få stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen samt stöd till personligt biträde. Valet av målgrupper grundades på arbetslösa, som bedömdes ha svårigheter att själva marknadsföra sin kompetens och var i behov av mer individuellt stöd för att lyckas få ett arbete. 3 Stöd för nystartsjobb är ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgifter för den som anställs. Stöd för nystartsjobb lämnas under lika lång tid som den som ska anställas har varit utanför arbetslivet. 12

13 De målgrupper som AMS beslutade skulle delta var: Långtidsarbetslösa ungdomar, d.v.s. personer mellan 20 och 24 år som hade varit arbetslösa mer än tre månader. Försöksperioden för dessa var tre månader. Arbetslösa med funktionshinder. Arbetslösa utrikes födda, som hade varit arbetslösa i mer än sex månader. 4.1 Ekonomisk ersättning till kompletterade aktörer Den ekonomiska ersättningen från AMS till de kompletterande aktörerna utgick med ett grundarvode på 40 procent av totalbeloppet 14 dagar efter att ett avtal mellan deltagaren och aktören upprättas. Ytterligare 30 procent av totalbeloppet utbetalades till den kompletterande aktören efter det att den arbetslöse hade fått ett heltidsarbete som beräknades pågå minst tre månader. Resterande 30 procent eller slutarvodet erhöll aktören när deltagaren hade haft arbetet i tre månader. 4.2 Urval av deltagare till försöksverksamheten För att IFAU skulle kunna göra en utvärdering av försöksverksamheten valde IFAU i samverkan med AMS att göra ett slumpmässigt urval och dela upp de arbetssökande i en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Urvalet av deltagare till försöksverksamheten gjordes bland inskrivna arbetslösa vid arbetsförmedlingen, vilket innebar att även arbetslösa som inte var berättigade till arbetslöshetsersättning valdes ut. Antalet personer i försöks- och kontrollgrupperna bestämdes av tillgången på antalet upphandlade platser. Personer som ingick i grupperna kunde inte bli föremål för senare urval. För att nyttja alla upphandlade platser fick AMS göra urvalsförfarandet flera gånger. För en av orterna fick urvalet göras sex gånger. Ändå lyckades man inte fylla alla upphandlade platser Information till dem som blev utvalda att delta Information om vilka arbetssökande som slumpmässigt hade valts ut att delta vidarebefordras till respektive arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen kallade de utvalda 4 Uppgift från intervju med projektansvarig på AMS. 13

14 per brev till ett informationsmöte på respektive arbetsförmedling. Kallelsen innehöll även information om att den som inte kom till informationsmötet skulle bli avanmäld. Detta innebar att arbetsförmedlingen meddelade respektive arbetslöskassa att personen inte längre var anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Under informationsmötet presenterade Arbetsförmedlingens personal försöksverksamheten. Personal från den kompletterande aktören informerade om hur de lagt upp sin verksamhet. Arbetsförmedlingen gav även information om att den som väl tackat ja till en plats inte själv kunde avbryta. Det var dock frivilligt att delta. De som tackade nej fick uppge orsaken till varför de ville avstå. Efter mötet fick de som var intresserade av att delta i projektet skriva på en intresseanmälan. Kontaktuppgifter och information om försökspersonerna som valt att delta överlämnades till den kompletterande aktören. Inom en vecka från det att den arbetssökande träffat sin kompletterande aktör, jobbförmedling, upprättades ett avtal mellan den arbetssökande och den kompletterande aktören. I avtalet förbands sig deltagaren bl.a. att följa samma regler som gäller rätten till ersättning från arbetslöshetskassan. 14

15 4.3 Försöksverksamhetens omfattning Tabell 4.1 Upphandlade platser enligt tecknade avtal Norrköping Totalt 340 Sundsvall/Timrå Härnösand Totalt 230 Malmö Funktionshindrade Upphandlade platser hos kompletterande aktörer Arbetsförmedling Ungdomar Utrikes födda Aktörer AcadeMedia Eductus KFG Sverige AB Arbetslivsresurser AcadeMedia Eductus KFG Sverige AB Arbetslivsresurser AcadeMedia Eductus 65 Totalt AS3 Svenska AB Källa: Tecknade avtal mellan AMS och aktörerna. Deltagare i försöksverksamheten Malmö Norrköping Sundsvall Timrå Härnösand Tabell 4.2 Erbjudna att delta i försöksverksamheten Arbetsförmedling Urvalsgrupp Kom ej till informationsmötet Ungdom Funkhin drade Ungdom Utrikes födda Funkhin drade Ungdom Utrikes födda Fått erbjudande Tackat nej Tackat ja Källa: IFAU 5 5 Siffrorna är preliminära 15

16 En tredjedel av platserna var planerade att tillsättas med start den 15 juni och resten med start senast mellan den 15 augusti och den15 september. För ungdomar var senaste starten bestämd till den 15 november. Inskrivningsperioden för ungdomar var begränsad till tre månader. För övriga grupper begränsades perioden till sex månader. Av dem som kallades till informationsmötet kom ca hälften. Detta är en förklaring till att AMS fick göra om urvalet flera gånger. Dessutom fick AMS tänja på urvalskriterierna när det gällde den arbetslöshetstid som deltagarna skulle ha uppfyllt 6. En förklaring till att många som kom till informationsmötet ändå tackade nej, var att de var nöjda med sina ordinarie arbetsförmedlare 7. 5 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion Arbetsförmedlingens uppgift inom arbetslöshetsförsäkringen, kontrollfunktionen, regleras av 16 i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 8. Arbetsförmedlingen ska lämna allmän information om villkoren för att få arbetslöshetsersättning och stödja den som är arbetssökande att hitta ett arbete. Samtidigt ska Arbetsförmedlingen kontrollera att den arbetssökande uppfyller grundvillkoren 9 i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen är skyldig att underrätta den sökandes arbetslöshetskassa om inte grundvillkoren uppfylls. 5.1 Myndighetsutövning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom arbetslöshetsförsäkringen är enligt IAF:s uppfattning en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning. Arbetsförmedlingens fullgörande av kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen resulterar i avanmälan av arbetssökande och underrättelser till arbetslöshetskassorna. 6 Uppgift från IFAU och Af Malmö. 7 Uppgift från intervjuer från samtliga arbetsförmedlingar 8 Se bilaga 91 9 Grundvillkoren anges i 9 ALF se bilaga

17 Regeringsformen (RF) 11 kap 6 3 st ger inte stöd för att delar av kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen överlämnas till ett privaträttsligt subjekt utan att det finns lagstöd för överlämnande. Syftet med RF 11 kap 6 3 stycket RF är att tillse att rättssäkerheten upprätthålls i alla delar av en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning. Det vill säga att lagstiftaren i de fall det genom lagstöd ges möjlighet att överlämna en sådan förvaltningsuppgift till ett privaträttsligt subjekt ställer upp villkor som det privaträttsliga subjektet måste uppfylla, villkor vars syfte är att säkerställa rättssäkerheten. Även när de uppdrag som ges till en kompletterande aktör begränsats på sådant sätt att det inte kan sägas vara fråga om överlämnande av myndighetsutövning är det av största vikt att rättssäkerheten för den enskilde säkerställs. Frågan är om de aktuella avtalen garanterar rättsäkerhet på ett tillfredställande sätt om de privata aktörerna fullgör delar av den kontrollfunktion som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Vidare är frågan om de privata aktörernas sätt att utföra sitt uppdrag, ur ett rättssäkerhetsperspektiv ger Arbetsförmedlingen förutsättningar vad gäller handläggningen av kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen. 5.2 Rättssäkerheten vid handläggning av ärende inom arbetsförmedlingen. Rättsäkerheten vid myndighetsutövning kan sägas vila på nedan uppräknade grundstenar. Dokumentation. Regler om insyn i verksamheten. Jäv. Sekretess. Tillsyn. Straffansvar. Rätten att ta del av allmänna handlingar. Nedan belyses dessa grundstenar utifrån Arbetsförmedlingens uppdrag. 17

18 5.2.1 Dokumentation Enligt Förvaltningslagen(1986:223) (nedan FL)15 har myndigheter skyldighet att i de ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild dokumentera uppgifter som inkommer på annat sätt än genom en handling. För Arbetsförmedlingen finns bestämmelser som innebär att dokumentation i ett arbetsförmedlingsärende ska innehålla de uppgifter som har lämnats eller är nödvändiga för handläggningen av ärendet 10. För att arbetsförmedlingarna ska kunna fullfölja kontrollfunktionen krävs det att dokumentationen hos Arbetsförmedlingen är relevant, framåtriktad och utförlig Regler om insyn i verksamheten 16 FL ger part rätt att få ta del av det som tillförts ett ärende med de begränsningar som följer av 14 kap 5 sekretesslagen. Paragrafen tillämpas av Arbetsförmedlingen på så sätt att om den enskilde så begär, får han eller hon ett registerutdrag med daganteckningar, registrering av arbetshandikapp, historik och utbildningsnivå. Enligt 17 FL och Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter ska den enskilde ges möjlighet att ta del av de uppgifter som tillförs ärendet av annan och yttra sig över dessa uppgifter innan ärendet avgörs om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Inom Arbetsförmedlingen innebär det att om ärendet tillförts något som kan föranleda en underrättelse så ges den enskilde möjlighet att förklara sig (kommunicering) Jäv Att myndighetsutövning sker på ett objektivt sätt garanteras bland annat av reglerna om jäv i 11 FL. Dessa regler innebär att en tjänsteman som är jävig i ett ärende inte får handlägga det. Förvaltningslagen ska tillämpas av Arbetsförmedlingen. De typer av jäv som regleras i FL är sakägar-, intresse- och släktskapsjäv vidare ställföreträdarjäv, tvåinstansjäv, ombuds- och biträdesjäv samt avslutningsvis när det av annan anledning kan misstänkas att tjänstemannen är jävig (delikatessjäv). 10 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden (38-41 ) 18

19 5.2.4 Sekretess Huvudregeln om sekretess inom Arbetsförmedlingen finns i 7 kap 10 Sekretesslagen (1980:100). I första stycket anges att sekretess gäller i ärenden där Arbetsförmedling för uppgift om den enskildes personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Det innebär att en sådan uppgift i princip alltid omfattas av sekretess men att den i de flesta fall kan röjas efter medgivande av den enskilde. I andra stycket samma paragraf anges att när det gäller ärenden om arbetslöshetsförsäkring så skall uppgifter om den enskildes personliga förhållanden omfattas av sekretess om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Enligt förarbetena (prop. 2000/01:129 s 85) finns det när det gäller uppgifter om den enskildes ekonomi, arbetslöshetsperioder eller eventuella fackföreningstillhörighet i de flesta fall en sådan risk förknippad med att lämna ut uppgifterna. Även i dessa fall kan uppgiften i de flesta fall röjas om den enskilde medger det Tillsyn Tillsynen över dem vars verksamhet innefattar myndighetsutövning har bland annat till syfte att värna rättssäkerheten. IAF:s tillsynsuppdrag avseende Arbetsförmedlingen regleras i förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Tillsynsuppdraget omfattar dels arbetslöshetsförsäkringen, dels återkallande av arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingens skyldighet att lämna uppgifter till IAF regleras vad gäller arbetslöshetsersättning i lag om arbetslöshetsförsäkringen 48g. När det gäller de olika arbetsmarknadspolitiska programmen regleras Arbetsförmedlingens uppgiftsskyldighet i förordning ( 2006:634) om arbetsmarknadspolitiska program och i förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar respektive förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgaranti. Justitieombudsmannen, JO, kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myn- 19

20 digheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ. Justitiekanslerns, JK, tillsyn har en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. Internrevisionen vid Arbetsförmedlingen har till uppgift att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens processer för riskhantering, styrning och kontroll och ledning. Revisionen sker utifrån en riskanalys med inriktning på att granska om myndighetens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet uppnår en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler, samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten Straffansvar En del i rättssäkerheten består i att myndighetsutövning sker under straffansvar vilket antas medverka till att förmå tjänstemän att iaktta de regler som gäller för deras verksamhet. Detta gäller även för Arbetsförmedlingens verksamhet. Straffansvaret finns lagstadgat i 20 kap 1 och 3 Brottsbalken(1962:700) dessa paragrafer berör tjänstefel respektive brott mot tystnadsplikten Rätten att få ta del av allmänna handlingar Rättsäkerheten i myndigheternas offentliga maktutövning säkerställs bland annat genom att den sker under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. 6 IAF:s granskning av försöksverksamheten IAF:s granskning har utgått från avtalsunderlagen och avtalen mellan AMS/Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna, samt från IAF:s intervjuer med Arbetsförmedlingen. 20

21 6.1 Avtalsinbjudan I Avtalsinbjudan 11 anges bland annat följande krav på den kompletterande aktören. -- Den privata aktören skall se till att arbetslöshetsförsäkrings villkor uppfylls. Hänvisning finns till 9 ALF. Vidare anges att rapport skall lämnas till Arbetsförmedlingens kontaktperson om inte den arbetssökande kommer på inbokade tid eller efter kallelse och i de situationer som finns angivna i 16 förordning (200:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Den privata aktören, jobbförmedlingen skall bilda samrådsgrupp med den/de arbetsförmedlingar som de arbetslösa är inskrivna vid. Avtalsinbjudan innehåller däremot inte några andra uttryckliga villkor som kan sägas omfatta de under rubriken Rättssäkerheten vid handläggning av ärende inom Arbetsförmedlingen redovisade regler som ska garantera den enskildes rättsäkerhet. En viss insyn för Arbetsförmedlingen finns dock genom att den kompletterande aktören, jobbförmedlingen, på begäran från beställaren ska redovisa vilka aktiviteter som individen får del av. 6.2 Anbud Samtliga avgivna anbud innehåller åtaganden som motsvarar de krav som redovisats under rubriken avtalsinbjudan Det är svårt att av anbuden säkert utläsa om andra rättssäkerhetsfaktorer än de som finns med i avtalsinbjudan kommer att beaktas i den verksamhet som anbudsgivarna avser att bedriva. Nedan redovisas i vilken mån de olika anbuden innehåller åtaganden som kan sägas ha bäring på rättssäkerheten Academedia Eductus AB Dokumentation Enligt anbudet skall rapport enligt 16 förordning om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, lämnas till Arbetsförmedlingens kontaktperson om sökanden inte kommer på inbokad tid mm. Hur rapporteringen skall ske framgår inte av anbudet. Inte heller framgår hur detta skall dokumenteras. 11 Motsvarar i stort vad som vanligen benämns upphandlingsunderlag 12 Se bilaga

22 Insyn Den kompletterande privata aktören skall på begäran av beställaren redovisa åtgärder som den sökande fått del av. Det anges inte hur redovisningen ska göras. Den arbetslöses individuella hinder och möjligheter ska kartläggas i en individuell handlingsplan. Inget sägs om formen för dokumentation eller vad den skall ha för innehåll i detalj. Jäv Den arbetssökande har möjlighet att byta jobbcoach om samarbetet inte ger det resultat den sökande har behov av. Detta kan ses som en möjlighet att komma till rätta med en eventuell jävsituation. Sekretess Kursansvarig/mentor/lärare har enligt anbudet tystnadsplikt Arbetslivsresurs AB Dokumentation Av anbudet framgår att det finns ett behov av att dokumentera de i den erbjudna tjänsten ingående delarna. Det rör sig exempelvis om handlingsplaner, test av den arbetslöse mm. Det finns dock inte något i anbudet som anger hur dokumentation och arkivering ska göras eller att det ska göras. Insyn En viss insyn för Arbetsförmedlingen i verksamheten följer av att anbudet svarar upp mot kravet på att anbudsgivaren på begäran från beställaren skall redovisa de aktiviteter som deltagarna får del av samt att anbudsgivaren skall besvara enkäter som del i utvärderingen AS3 Svenska AB Dokumentation Av anbudet framgår att det finns ett behov av dokumentation eftersom anbudsgivaren åtar sig att tillse att villkoren i arbetslöshetsförsäkringen uppfylls. Vidare skall anbudsgivaren lämna rapport till Arbetsförmedlingens kontaktpersoner. Det framgår dock inte om anbudsgivaren avser att skriftligen dokumentera eller om dokumentationen ska arkiveras. Insyn Arbetsförmedlingen kan i efterhand få en viss insyn i verksamheten genom att anbudsgivaren ska redovisa åt- 22

23 gärder som deltagarna fått del av samt besvara enkäter som del i utvärderingen KFG (Kompetens och Förändringsgruppen) Dokumentation Av anbudet från KFG framgår att man avser att jämförelsevis utförligt dokumentera sökandens förutsättningar. Av anbudet framgår vidare att dokumentation av verksamheten sker elektroniskt. Insyn Arbetsförmedlingen kan i efterhand få en viss insyn i verksamheten genom att anbudsgivaren ska redovisa åtgärder som deltagarna fått del av samt besvara enkäter som del i utvärderingen. 6.3 Avtalen Samtliga avtal har lika lydelse. Den enda rättssäkerhetsfaktor som behandlas i avtalen är tystnadsplikt. Det är fråga om en avtalad tystnadsplikt och avtalet är ingånget mellan Arbetsmarknadsstyrelsen (numera Arbetsförmedlingen) och respektive kompletterande aktör. Det finns inget avtalsvite eller liknande sanktionsåtgärd angiven för avtalsbrott i detta avseende. Ett eventuellt brott mot avtalsvillkoret skulle i stället vara att bedöma utifrån avtalets bestämmelser om hävning och skadestånd. Det krävs dock enligt denna bestämmelse att ett avtalsbrott, för att leda till hävning eller skadestånd, skall vara av väsentlig betydelse. Några tolkningsdata för att bedöma om ett avtalsbrott är av väsentlig betydelse finns inte i det granskade materialet. 6.4 Aktörens avtal med deltagande Ett avtal är en överenskommelse som avtalsparterna grundar ett rättsförhållande med varandra på. Ett avtal kan innehålla såväl rättigheter som skyldigheter. Deltagarnas skyldigheter när det gäller sådana omständigheter som är relevanta för rätten till arbetslöshetsersättning följer av lag och förordning samt myndighetsföreskrifter. Tilläggas kan att deltagarna, som omfattades av kompletterande aktörernas verksamhet, fortfarande var inskrivna vid Arbetsförmedlingen, vilket är en av grundförutsättningarna för att ha fortsatt rätt till arbetslöshetsersättning. När det gäller avtalet mellan den kompletterande aktören och deltagarna torde man därför i detta hänseende 23

24 och i strikt juridisk mening kunna säga att det inte rör sig om ett avtal. De så kallade avtal som slutits mellan de kompletterande aktörerna och deltagarna är enligt IAF:s bedömning att betrakta som information till deltagaren om vad denne har att iaktta under deltagandet i verksamheten. Genom att undertecknandet av avtalet har man i och för sig så långt möjligt är säkerställt att deltagarna faktiskt har tagit del av informationen. Möjligen fyller avtalen ytterligare en funktion på det sättet att deltagarna genom avtalet måhända känner sig mer förpliktigade att iaktta de regler som gäller för verksamheten än vad som varit fallet om de utgått ifrån att deras skyldigheter vilat på offentligrättslig lagstiftning. 6.5 Granskning av försöksverksamheten Vid starten av försöksverksamheten skickade AMS ut en kort information till berörda arbetsförmedlingar om hur projektet var upplagt och hur ansvarsfördelningen mellan den privata aktören och de medverkande arbetsförmedlingarna var tänkt. Aktörerna fick även en informationsskrivelse om vad som gällde dem som blev utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen under tiden hos den privata aktören. Enligt informationen skulle Arbetsförmedlingen anvisa dessa till Jobb-och utvecklingsgarantin eller för ungdomar till Jobbgaranti för ungdomar under resterande tiden hos aktören. På så sätt kunde de få fortsatt ersättning i form av aktivitetsstöd. Informationen innehöll de regler som gäller inskrivna i Jobb-och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Andra styrdokument saknades. I IAF:s interjuver uppgav arbetsförmedlingarnas kontaktpersoner att frågor som uppstod kunde tas med AMS projektledare. Samrådsgrupper, i vilka representanter från Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna ingick, bildades på de olika orterna på initiativ av berörda arbetsförmedlingar, som också var de som var sammankallande. Frågor som togs upp i samrådsgrupperna var av mer praktisk natur. Möten hölls en gång per månad eller som i Norrköping var sjätte vecka. Några protokoll eller minnesanteckningar fördes inte. 24

25 I början fungerade Arbetsförmedlingens kontaktpersoner även som stödpersoner till de olika privata aktörerna. De frågor som kom till Arbetsförmedlingens kontaktpersoner kunde röra enskilda sökande eller arbetsmetoder med de olika målgrupperna men också information om arbetslöshetsförsäkringen. Under projektets gång förekom utredningssamtal i form av s.k. trepartssamtal mellan arbetssökande, dennes arbetsförmedlare och den kompletterande aktörens jobbförmedlare. En viktig del i Arbetsförmedlingens kontrolluppgift är att Arbetsförmedlingen får information och faktaunderlag när sökande inte uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Rutiner för hur aktörens skyldighet att rapportera till arbetsförförmedlingen skulle gå till var oklar vid starten. Något skriftligt nationellt handläggarstöd från Arbetsförmedlingen fanns inte att tillgå. De olika arbetsförmedlingarna skapade sina egna rutiner Malmö I Malmö arbetade, förutom huvudkontaktpersonen, två ungdomsförmedlare som kontaktpersoner. Verksamheten i Malmö avsåg endast målgruppen långtidsarbetslösa ungdomar, varför det var naturligt att den i stort sett dagliga kontakten med de kompletterande aktörerna handlades av dessa. Huvudkontaktpersonen tog hand om administrativa uppgifterna, såsom ekonomiredovisningen. Den kompletterande aktören ansvarade för kontrollen av att deltagaren närvarande. När deltagaren var frånvarande rapporterade den privata aktören per telefon till kontaktpersonerna på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarade för avanmälan och dokumentation. Den sökande fick själv ta kontakt med sin arbetsförmedling när han eller hon på nytt skulle ersättningsanmäla sig Norrköping I Norrköping skapades först i oktober 2007 rutiner hur rapporteringen från den privata aktören till Arbetsförmedlingen skulle ske. Innan dess hade Arbetsförmedlingen inte fått några rapporter från de kompletterande aktörerna. 25

26 Aktörerna skulle, via e-post skicka meddelande till Arbetsförmedlingen om deltagaren var frånvarande från aktörens aktiviteter. Arbetsförmedlingen tog därefter ställning till eventuell avanmälan eller om underrättelse om ifrågasatt ersättning skulle skickas till den arbetslöses arbetslöshetskassa. I Norrköping skrev Arbetsförmedlingen underrättelser för två av deltagarna utifrån de uppgifter som en av de kompletterande privata aktörerna hade sänt till arbetsförmedlingen. Underrättelserna gällde ogiltig frånvaro från de aktiviteter som deltagaren skulle delta i hos aktören Sundsvall/Timrå/Härnösand I Sundsvall, Timrå och Härnösand lämnade de kompletterande aktörerna information om deltagarnas frånvaro till Arbetsförmedlings ordinarie förmedlare som normalt arbetade med de olika målgrupperna. Arbetsförmedlarna fick under projektets gång vid upprepade tillfällen informera de kompletterande aktörernas jobbförmedlare om vilka krav arbetslöshetsförsäkringen ställer på de arbetssökande. De kompletterande aktörernas lokala jobbförmedlare hade ringa eller ingen kunskap om och erfarenhet av kraven i arbetslöshetsförsäkringen IAF:s sammanfattning av granskningen av genomförandet av försöksverksamheten Det har framkommit av IAF:s intervjuer med arbetsförmedlingarnas kontaktpersoner att de kompletterande aktörerna inte tillräckligt utförligt har dokumenterat de sökandes jobbsökaraktiviter. Detta har medfört att arbetsförmedlingarna i en del fall inte har kunnat uppfylla sin egen kontroll- och dokumentationsskyldighet. Av IAF:s intervjuer med arbetsförmedlingarna framkom att det från början hade varit önskvärt om det funnits handläggarstöd såväl för de kompletterande aktörerna som för Arbetsförmedlingen. Ett stöd för de kompletterande aktörernas jobbförmedlare, där det tydligt angavs i vilka situationer de var skyldiga att rapportera vidare till Arbetsförmedlingen och hur detta skulle dokumenteras, hade behövs. Enligt anbudsinbjudan skulle aktören på begäran av beställaren redovisa åtgärder som individen fått del av. I 26

27 Norrköping fick Arbetsförmedlingen trots påstötningar hos en av aktörerna inte in någon skriftlig dokumentation vad för aktivitet sökande fått del av Underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt IAF har granskat arbetslöshetskassornas beslut som föranleddes av de två underrättelser som skickades av Arbetsförmedlingen i Norrköping. Från de övriga arbetsförmedlingskontoren skrevs inga underrättelser. Trots att underlaget till underrättelserna kom från samma kompletterande aktör och gällde likadana situationer, så fattade arbetslöshetskassorna helt skilda beslut. Alfa kassan beslöt att avstänga sökanden från ersättning på grund av denne inte stod till arbetsmarknadens förfogande. IF Metalls arbetslöshetskassa däremot tillerkände fortsatt ersättning. Motiveringen till kassans beslut var att den kompletterande aktörens roll i kontrollfunktionen var oklar. Underlaget som bifogades underrättelsen utgjordes av ett mejl från aktören till Arbetsförmedlingen. Vid arbetslöshetskassans utredning och kontakt både med Arbetsförmedlingen och med den kompletterande aktören, hänvisade dessa endast till varandra. 6.6 Arbetsförmedlingens återrapportering avseende kompletterande aktörer enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 Arbetsförmedlingen har till regeringen redovisat vilken strategi och vilka åtgärder som ska och har utvecklats i samarbetet med kompletterande aktörer främst inom Jobb-och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Redovisningarna går inte närmare in på den bedrivna försöksverksamheten med arbetslösa som har rätt till arbetslöshetsersättning, utan hänvisar till IFAU:s kommande utvärdering. Återrapporteringen innehåller ett åtgärdspaket på femton punkter. 1. Utveckla hanteringen av interna rutiner och beslut 2. Utveckla en beställarfunktion inom Målgrupp och Bransch 3. Utveckla upphandlingen av tjänster från kompletterande aktörer 4. Utveckla service och information till de arbetsförmedlingar/arbetsförmedlare som ska samarbeta med kompletterande aktörer 27

28 5. Utbilda arbetsförmedlare samt chefer avseende rutiner, riktlinjer 6. Utveckla förutsättningar för ett samarbete med kompletterande aktörer som utvecklar verksamheten 7. Utarbeta rutiner och informationskanaler i samarbetet med de kompletterande aktörerna 8. Informera om verksamheten, internt och externt 9. Utarbeta rutiner för leveranskontroll av verksamheten 10. Utveckla löpande uppföljning av verksamheten hos kompletterande aktörer och kvalitetssäkra den utifrån de arbetssökandes perspektiv 11. Se till att kompletterande aktörers verksamhet utvärderas på ett kvalificerat sätt 12. Skapa en policy på Arbetsförmedlingen om samarbetet med kompletterande aktörer t ex utbyte av personal, gemensamt utnyttjande av lokaler 13. Bedöma konsekvenserna för de egna arbetsförmedlingarna 14. Beräkna kostnaderna för verksamheten, dels för den upphandlade verksamheten och dels de interna 15. Utveckla ett gemensamt systemstöd för Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer 7 Slutsatser 7.1 Rättsäkerhet i verksamheten hos kompletterande aktörer Som framgår av redogörelsen för avtalens innehåll bedömer IAF att rättsäkerheten inte är tillräckligt beaktad i de granskade avtalen. Endast i ringa utsträckning kan de krav som enligt avtalen ställs på de kompletterande aktörerna sägas motsvara vad som i rättssäkerhetsavseende gäller för en myndighet och därmed ger Arbetsförmedlingen möjlighet att fullgöra sin kontrollfunktion. När det gäller områdena dokumentation, insyn, sekretess och tillsyn hade det enligt IAF:s mening varit möjligt, att i större utsträckning än vad som gjorts, beakta dessa i avtalen. Enligt IAF:s mening är det inte acceptabelt att i verksamhet som har inslag av myndighetsutövning göra avkall på rättssäkerheten oavsett om deltagandet formellt sett är frivilligt eller inte. Rättssäkerhetsaspekter borde alltså enligt IAF:s mening beaktas i väsentligt större utsträckning än vad som varit fallet i den granskade verksamheten. 28

29 7.2 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetet med kompletterande aktörer Avtalen mellan AMS och de kompletterande aktörerna vad gäller ersättning till de kompletterande aktörerna ger ett svagt incitament för att följa vad som gäller för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det förefaller snarast vara så att ersättningskonstruktionen inbjuder till att inte ta särskilt hårt på reglerna i arbetslöshetsförsäkringen när det gäller de krav som ställs på den enskilde. Måhända kan det i det enskilda fallet i och för sig vara till gagn för uppfyllandet av det övergripande målet med verksamheten, men det finns inget rättsligt stöd för att låta dessa aspekter ta över lagstadgade krav. Det har av intervjuerna hos respektive arbetsförmedlingskontor framkommit att de kompletterande aktörerna inte alltid utfört dokumentation på ett tillräckligt utförligt sätt, vilket medfört att Arbetsförmedlingen inte fullt ut kunnat uppfylla sin kontrollskyldighet. Det torde även vara svårt att uppfylla villkoren för avstämning/uppföljning och kvalitetssäkring, utan att det sker en kontinuerlig dokumentation av den enskildes aktiva medverkan att lösa sin arbetslöshetssituation. 7.3 IAF:s iakttagelser och bedömning avseende Arbetsförmedlingens verksamhet med kompletterande aktörer och kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen IAF:s uppfattning är att utifrån gjorda iakttagelser i granskningen av Arbetsförmedlingens försöksverksamhet i verksamheten med kompletterande aktörer och kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen så måste följande områden säkerställas: Arbetssökandes likabehandling och rättssäkerhet. Att den kompletterande aktörens kunskaper om arbetslöshetsförsäkringen medverkar till att Arbetsförmedlingen på ett rättssäkert sätt kan utföra sitt uppdrag i kontrollfunktionen. Att information och dokumentation från den kompletterande aktören är av sådan kvalitet att den kan läggas som grund för Arbetsförmedlingens underrättelser till arbetslöshetskassorna i de fall då 29

30 den arbetssökande inte uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Att avtalsvillkoren mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna främjar kontrollen av att de sökande uppfyller kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Att avtal mellan arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna ger berörda myndigheter insyn i de kompletterande aktörernas verksamhet så att Arbetsförmedlingens internrevision och IAF:s tillsyn kan utföras korrekt och tillfredsställande. Arbetsförmedlingen ombedes att senast den 30 april 2009 till IAF redovisa vilka åtgärder som Arbetsförmedlingen vidtagit eller avser vidta med anledning av IAF.s iakttagelser. 30

31 8 Källförteckning 8.1 Författningar Regeringsformen (1974:152) Sekretesslag (1980:100) Förvaltningslag (1986:223) Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förordning ( 2006:634) om arbetsmarknadspolitiska program Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgaranti Förordning (2006:1 481) om stöd för nystartsjobb Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter (AFFS 2008:3) för intern styrning och kontroll 8.2 Propositioner Regerings proposition 2000/01: Avtal Avtalsinbjudan Arbetsmarknadsstyrelsen Allmänna bestämmelser Försöksverksamhet privat jobbförmedling (Steg 1) Arbetsmarknadsstyrelsen Förhandling upphandling (Steg 2) dnr målgrupp långtidsarbetslösa ungdomar, dnr målgrupp funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, dnr målgrupp utrikes födda Anbud AcadeMedia Eductus AB dnr Malmö-Norrköping, Sundsvall/Härnösand/Timrå, dnr Malmö-Norrköping, Sundsvall/Härnösand/Timrå, dnr Malmö, Norrköping, Sundsvall/Härnösand/Timrå Arbetslivsresurser AR AB dnr

32 KFG dnr Norrköping, Sundsvall, dnr Norrköping, Sundsvall/Timrå Härnösand AS3 company dnr Avtal Mellan AMS och AcadeMedia Eductus AB, , dnr Malmö, Norrköping, Sundsvall/H/T dnr Malmö, Norrköping, Sundsvall/H/T, dnr Malmö, Norrköping, Sundsvall. Mellan AMS och KFG dnr Norrköping, Sundsvall, dnr Norrköping, Sundsvall/Timrå Härnösand. Melan AMS och AS3 company dnr Malmö Mellan AMS och Arbetslivsresurser AR AB dnr Norrköping, Sundsvall/Timrå Härnösand. 8.4 Intervjuer AMS projektledare Kontaktpersoner Norrköping Kontaktpersoner Malmö Kontaktpersoner Sundsvall/Härnösand/Timrå IFAU Uppsala Övrigt Regerings regleringsbrev för Arbetsmarksstyrelsen avseende budgetåret 2007 Regerings regleringsbrev för Arbetsförmedlingen avseende budgetåret 2008 AMS återrapportering enligt regleringsbrevet för 2007 dnr Arbetsförmedlings återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 dnr /12465 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU projektbeskrivning för utvärdering av försök med kompletterande förmedling Informationsbrev Information till arbetsförmedlingen som ingår i försöksverksamheten med privat jobbförmedling odaterad Information till arbetslösa Pröva en privat jobbförmedling odaterad 32

33 Anvisningar AMS till leverantören Försöksverksamhet med privat jobbförmedling IAF:s rapport 2006:15 Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare vid Arbetsförmedlingen. IAF:s rapport 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan Preliminär redovisningstabell IFAU augusti 2008 Sammanställning AF Malmö kompletterande aktörer ungdom Resultat Privata Förmedlingar Norrköping Underrättelse avseende ifrågasatt ersättningsrätt idnummer och Arbetsförmedlingens Handläggarstöd för Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer inom jobb-och utvecklingsgarantin version

34 9 Bilaga 9.1 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 16 Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa - avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitisktprogram som erbjuds, - på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer tillstånd, - uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete, - frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller - i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte besökt eller kontaktat den offentliga arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan). När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig hos den offentliga arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen samma dag informera arbetslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När Arbetsförmedlingen bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket sista strecksatsen ska den snarast meddela detta tillarbetslöshetskassan. Förordning (2007:905). 16 a En arbetslös som blivit avanmäld till arbetslöshetskassan skall ges möjlighet att åter anmäla sig på den offentliga arbetsförmedlingen även på annat sätt än genom personligt besök. Förordning (2007:418). 16 b Vid varje offentlig arbetsförmedling skall det finnas en tjänsteman som ansvarar för att underrättelser enligt 16 lämnas till berörd arbetslöshetskassa. Förordning (2007:418). 16 c Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter samråd med Arbetsförmedlingen, meddela närmare föreskrifter om hur underrättelse enligt 16 ska ske och vad den ska innehålla samt hur en återanmälan enligt 16 a får ske. Förordning (2007:905). Upplysningsskyldighet 16 d Arbetsförmedlingen ska upplysa den som registreras som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen om anledningen till åtgärden och om att uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan. Förordning (2007:905). 34

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen - Rapport till regeringen den 15 april 2010 enligt IAF:s regleringsbrev

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning och kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om den av fastighetsmäklaren

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2007-06-12 Uppsägning av uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens rätt till provision... 4 3.2 Prövningen av mäklarens

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

DATUM. Tillsynsenkät avseende användning av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt

DATUM. Tillsynsenkät avseende användning av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt Bilaga 2 DATUM DIARIENR 2004-02-25 2003/0301-28 ERT DATUM ER BETECKNING 1 (2) Enligt sändlista Upphandlingsansvarig Tillsynsenkät avseende användning av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Danmark

Arbetslöshetsersättning inom EU Danmark Fakta PM 3:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Danmark Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera förmedlingsuppdraget

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

Överförmyndarnämnder och överförmyndare

Överförmyndarnämnder och överförmyndare Överförmyndarnämnder och överförmyndare Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. (Dnr 6301-2010) Anmälan I en anmälan, som kom in till

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-06-15 Diarienummer 1363-2738/2014 Process 3.5.1 NN Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Södergatan 20 195 85 MÄRSTA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas delegering av myndighetsutövning

Tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas delegering av myndighetsutövning Fuu 2002:2 Tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas delegering av myndighetsutövning Ulla Engström, projektledare Saga Fröjd Lars Lindholm Uno Ströberg Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren vid marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600)

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600) 1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN Regeringsrapport den 26 februari 1999 (Dnr. 1216-99-600) I NNEHÅLL 1. Sammanfattning 1 2. Uppdraget 2 3. PPM:s försäkringsverksamhet 3

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen Lekmannarevisorerna i Kraftringen AB och 2009-01-15 För kännedom: Kraftringen Service AB avseende Upphandlingar avseende Personuppgiftslagen Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen På

Läs mer

Betalt efter resultat utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar

Betalt efter resultat utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar Betalt efter resultat utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar Helge Bennmarker Erik Grönqvist Björn Öckert RAPPORT 2009:23 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner

16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner 16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner Utredningens bedömning: Insatsen biträde av kontaktperson enligt 9 4 LSS är av mycket stort värde för den enskilde brukaren, i de fall kontaktpersonen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 januari 2016 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB Box 742 251 07 Helsingborg MOTPART Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer