Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan"

Transkript

1 Handläggare Hässel Johan Tel Mobil Fax RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr Rapport nr r-A rev Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Johan Hässel Uppdragsansvarig Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan ÅF-INFRASTRUCTURE AB / INGEMANSSON Handläggare: Granskad: Hässel Johan Mats Hammarqvist Kvalitetsrådgivare ÅF-Infrastructure AB / Ingemansson Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, Göteborg. Telefon Fax Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

2 RAPPORT 2 (11) Innehåll 1 BAKGRUND OCH UPPDRAG 3 2 UNDERLAG 4 3 REDOVISADE LJUDNIVÅER 4 4 RIKTVÄRDEN Trafikbuller nya byggnader Buller från installationer 5 5 TRAFIKBULLER Beräkningsmodell Beräkningsresultat 6 6 UTFÖRD LJUDMÄTNING Mätresultat 10 7 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER 10

3 RAPPORT 3 (11) Sammanfattning Västfastigheter planerar att uppföra ett nytt forsknings- och utbildningshus det sk. R-huset. R-huset planeras att uppföras där Hus U2 och hus X ligger idag. Det planeras i framtiden även för en ny administrativ byggnad. För att utreda en eventuell påverkan ur bullersynpunkt har det gjorts trafikbullerberäkningar samt en ljudmätning. I rapporten redovisas även beräknade ljudnivåer vid de nya byggnadernas fasader. Verksamheterna i de nya byggnaderna förväntas inte ge upphov till några direkta ljudstörningar till omgivningen. Eventuella installationer (kylanläggning, takfläktar etc) bör dimensioneras så att riktvärden för buller från installationer klaras vid närliggande bostäder. Trafikbullerberäkningar visar att förväntad trafikökning (pga de nya byggnaderna) inte påverkar ljudnivån vid närliggande bostäder. Utförd ljudmätning visar att ljudnivån i mätpunkter vid närliggande bostäder var ca 51 dba en måndagsnatt efter kl 22:00. På sjukhusområdet var ljudnivån 49 dba. Subjektivt upplevdes det mesta av ljudet vara trafikbuller från E6. Visst bullerbidrag hördes från installationer på byggnader inom sjukhusområdet. 1 Bakgrund och uppdrag Hus U2 och X kommer att rivas för att ge plats åt Hus R. Hus U1 kommer förmodligen att rivas för att ge plats åt en framtida byggnad. Sjukhusområdet gränsar i väster till befintliga bostäder vid Häradsgatan. Göteborgsvägen Häradsgatan U2 U1 X Länsmansgatan Figur 1. Översikt Mölndals sjukhus (dagens situation). Hus U2 och X kommer att rivas och ersättas av två nya byggnader.

4 RAPPORT 4 (11) R-huset Ny adm. byggnad Figur 2. Planerade byggnader (svart färg). Framtida ungefärliga placeringar. Vårt uppdrag är främst att utreda en eventuell påverkan till omgivningen ur bullersynpunkt. För att undersöka detta har det gjorts bullerberäkningar för vägtrafik samt ljudmätningar. 2 Underlag Följande underlag har använts som underlag för denna utredning: Digitalt kartunderlag (grundkarta) med uppgifter om byggnader, befintliga etc. Erhållet av Mölndals kommun. Trafikuppgifter enligt tabell 2 och 3. Preliminära uppgifter (dwg) om ungefärlig placering av nya byggnader erhållet av Västfastigheter Redovisade ljudnivåer Ljudnivåer i rapporten redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given tidsperiod, t ex ett dygn som är normalt förekommande för trafikbuller. Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. 4 Riktvärden 4.1 Trafikbuller nya byggnader För verksamheter finns det inga föreskrifter om ljudnivån från trafik i utomhusmiljön. I Vägverkets skrift Bullerskyddsåtgärder Allmänna råd för Vägverket anges som riktvärde vid nybyggnad för arbetslokaler i

5 RAPPORT 5 (11) utomhusmiljön 65 dba. Naturvårdsverket lämnade till regeringen ett förslag till allmänna råd för buller från vägtrafik (BRÅD) 1991). Förslaget har inte godkänts av statsmakterna. Som riktvärde i utomhusmiljön för arbetslokaler anges 65 dba. Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande. I Svensk Standard SS 25268:2007 Ljudklassning av utrymmen i byggnader - vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fridshem, kontor och hotell anges dimensionerade ljudnivåer i inomhus miljön. För exempelvis ett utrymme avsett för enskilt arbete, samtal eller vila anges för 35 dba ekvivalent ljudnivå och 50 dba maximal ljudnivå (detta gäller för ljudklass C, vanligt myndighetskrav, andra krav kan vara aktuella). 4.2 Buller från installationer Buller från installationer bör utformas så att riktvärden enligt (SNV RR 1978:5 rev. 1983) inte överskrids vid närmaste bostadsfastighet. Under nattetid bör inte 40 dba överskridas. 5 Trafikbuller Planerade byggnader förväntas att ge en något ökad trafikmängd. Beräkningsresultatet redovisas för: Dagens situation En framtida situation (dagens situation med trafikökning på närliggande vägar pga. nya byggnader på sjukhusområdet). Tabell 2. Trafikuppgifter som använts som indata i beräkningarna. Trafikuppgifter på närliggande vägar har erhållits av Mölndals kommun. Trafikuppgifter på E6 enligt Trafikverket. Vägsträcka Totalt antal fordon/dygn Andel tunga fordon Medel hastighet Häradsgatan % 40km/h* Länsmansgatan % 40 km/h* Göteborgsvägen % 50 km/h E % 90 km/h *Bedömd hastighet

6 RAPPORT 6 (11) Tabell 3. Framtida trafikökning pga. nya byggnader. Uppgifter har uppskattats av Västfastigheter. Vägsträcka Häradsgatan 50 Länsmansgatan 150 Ungefärlig framtida trafikökning pga nya byggnader. Antal fordon/dygn 5.1 Beräkningsmodell Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik i beräkningsprogrammet SoundPlan 7. Osäkerheten kan delas upp i beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och är mindre än 1 db på 50 m avstånd och upp till 3 db på 200 m avstånd. Buller från parkeringar i området ingår inte i beräkningarna. Buller från parkering ingår inte i den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. 5.2 Beräkningsresultat I figur 3 redovisas i rapporten benämnda beräkningspunkter. Beräkningsresultatet redovisas i tabell 4 och Figur 3. I rapporten benämnda beräkningspunkter (gula). Svarta byggnader är planerade byggnader.

7 RAPPORT 7 (11) Tabell 4. Beräknad dygnsekvivalent (L Aeq, dygn ) och i beräkningspunkter (vid fasad). Frifältsvärden. Beräkningspunkt enligt figur 3 1. (Ny adm. byggnad) L Aeq, dygn Dagens situation - L Aeq, dygn Framtida situation 49 (vån 1) 52 (vån 3) 54 (vån 5) 2. (Ny adm. byggnad) - 46 (vån 1) 47 (vån 3) 48 (vån 5) 3. (Ny adm. byggnad) - <45 (vån 1) <45 (vån 3) 46 (vån 5) 4. (Ny adm. byggnad) - 48 (vån 1) 50 (vån 3) 52 (vån 5) 5. (Ny byggnad R-huset) - <45 (vån 1) <45 (vån 3) 48 (vån 5) 6. (Ny byggnad R-huset) - <45 (vån 1) <45 (vån 3) 45 (vån 5) 7. (Ny byggnad R-huset) - <45 (vån 1) <45 (vån 3) 48 (vån 5) 8. (Ny byggnad R-huset) - <45 (vån 1) 46 (vån 3) 48 (vån 5) 9. (Bostad vid Häradsvägen) (Bostad vid Länsmansgatan) 55 55

8 RAPPORT 8 (11) Tabell 5. Beräknad maximal ljudnivå (L AMax Fast ) i beräkningspunkter (vid fasad). Frifältsvärden. Beräkningspunkt enligt figur 3 1. (Ny adm. byggnad) L Max Fast Dagens situation - L Amax Fast Framtida situation 71 (vån 1) 72 (vån 3) 74 (vån 5) 2. (Ny adm. byggnad) - 70 (vån 1) 71 (vån 3) 70 (vån 5) 3. (Ny adm. byggnad) - 60 (vån 1) 61 (vån 3) 61 (vån 5) 4. (Ny adm. byggnad) - 64 (vån 1) 68 (vån 3) 69 (vån 5) 5. (Ny byggnad R-huset) - 60 (vån 1) 62 (vån 3) 64 (vån 5) 6. (Ny byggnad R-huset) - <60 (vån 1) <60 (vån 3) 62 (vån 5) 7. (Ny byggnad R-huset) - 61 (vån 1) 61 (vån 3) 61 (vån 5) 8. (Ny byggnad R-huset) - 63 (vån 1) 63 (vån 3) 63 (vån 5) 9. (Bostad vid Häradsvägen) (Bostad vid Länsmansgatan) Observera att den maximala ljudnivån avser ljudnivå från tunga fordonspassager (på närliggande gata). Ljudnivån från lätta fordon är avsevärt lägre än från tunga fordon. Beräkningsresultatet kan användas för dimensionering av fasadens ljudreduktion mot trafikbuller. 6 Utförd ljudmätning För att undersöka ljudnivån vid närliggande bostäder och på sjukhusområdet har det gjorts en ljudmätning. Mätningen genomfördes en måndag efter kl. 22.

9 RAPPORT 9 (11) Mätpunkter: Mp 2 Mp 1 Mp 3 Figur 4. Mätpunkter (Mp1, Mp2 och Mp3). Mättid: Mätningar utfördes den 30 maj 2011 mellan kl. 22:00 och kl.22:22. Mätmetod: Syftet med mätningen var att undersöka bakgrundsnivån från trafik och andra eventuella ljudkällor. Under mättiden passerade det enstaka fordon på Häradsvägen. Fordonspassager på Häradsvägen ingår inte i redovisad ljudnivå (har sorterats bort i analysen). Mätpersonal: Johan Hässel, ÅF Infrastruktur / Ingemansson Meteorologiska förhållanden: Enligt väderstation (rl.se) på Säve flygplats +15 C östlig vind 2m/s, 67 % relativ luftfuktighet. Mätutrustning: Tabell 6. Använd mätutrustning Benämning Fabrikat Precisionsljudanalysator: Norsonic AS, typ 118 (intern beteckning AL143) Akustisk kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær, typ 4231 (intern beteckning KU 050) Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg.

10 RAPPORT 10 (11) Mätinstrumenten kalibrerades före och efter avslutad mätning, inga avvikelser noterades. 6.1 Mätresultat Vid mättillfället var det östliga vindar dvs. det blåste från E6 och sjukhusområdet i riktning mot mätpunkterna. Om det vore västliga vindar skulle sannolikt ljudnivån bli betydligt lägre. Ljudnivån innefattar allt ljud som registrerades i mikrofonen (exempelvis ljud från avlägsna vägar, fågelsång, ljud från lövverk, installationsbuller från Mölndals sjukhus etc.). Subjektivt uppfattades det som det mesta bullret kom var E6. Ljud från installationer från byggnader på sjukhusområdet kunde dock uppfattas. Tabell 7. Mätresultat i olika mätpunkter. Mätpunkter enligt figur 4. Mätpunkt Mättid (kl.) Ekvivalent ljudnivå Mp 1 (Häradsgatan) 22:00-22:09 52 db(a) Mp 2 (Häradsgatan) 22:11-22:16 51 db(a) Mp 3 (på sjukhusområdet) 22:20-22:22 49 db(a) 7 Slutsatser och kommentarer I de planerade byggnaderna (Hus R och en adm. byggnad) kommer det enligt uppgift inte att förekomma någon bullrig verksamhet som skulle kunna kan ge upphov till ljudstörningar i omgivningen. Installationer (kylanläggning, takfläktar etc) på de nya byggnaderna kan dock ge upphov till ett ljudbidrag vid närliggande bostäder. Buller från nya installationer bör utformas så att riktvärdet om 40 dba nattetid (SNV RR 1978:5 rev. 1983) inte överskrids vid närliggande bostadsfastigheter. Riktvärdet inkluderar ljudbidrag från såväl befintliga som nya installationer. För verksamheter finns det inga föreskrifter om ljudnivån från trafik i utomhusmiljön. Den ekvivalenta ljudnivån vid den nya administrativa byggnadens mest bullerutsatta fasad beräknades till 54 dba (dvs. betydligt lägre ljudnivå än föreslagna riktvärden exempelvis enligt Naturvårdsverkets förslag BRÅD 1991). Den ekvivalenta ljudnivån bestäms vid den mest bullerutsatta fasaden av trafik på Häradsvägen (buller från E6 ger i detta fall upphov ett väldigt litet ljudbidrag). Enligt beräkningsresultat (tabell 4 och 5) framgår det att planerade nya byggnader inte ligger trafikbullerutsatt. Antalet tunga fordonspassager på närliggande väg är få till antalet vilket sannolikt kommer att innebära att det inte kommer att krävas några särskilda anpassningar av fasaden (ur ljudsynpunkt) för att klara ställda krav på ljudnivå inomhus.

11 RAPPORT 11 (11) En mindre trafikökning ger en relativt liten ökning av ljudnivån (en (fördubbling av trafikmängden ger + 3dB). Beräkningarna visar att en trafikökning pga. de nya byggnaderna inte förväntas att ha någon direkt påverkan på trafikbullernivån. Utförd ljudmätning visar att ljudnivån i mätpunkter vid närliggande bostäder var ca 51 dba en måndagsnatt efter kl 22:00. Vid mättillfället var det östliga vindar (det blåste från E6 och sjukhusområdet) mot mätpunkterna. Subjektivt upplevdes det mesta av ljudet vara trafikbuller från E6.

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14)

RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14) RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14) Kund Nordic PM Johan Thermaenius Box 10101 121 28 Stockholm Datum 2014-06-26 Uppdragsnummer 12113 Bilagor E01 E10 Rapport E (Förhandskopia) Najaden, Haninge Trafikbuller

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan 12172 RAPPORT B(FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Lindholmsvägen 22, 186 45 Vallentuna Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-06-10 12172 B01-B10 Rapport B (Förhandskopia)

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 2 (28) Titel: Bullerutredning Landvetter Datum: 2012-04-03 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer