Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014"

Transkript

1 Huvudmannarapport ITGymnasiet

2 Inledning IT#Gymnasietharfunnitsiöver16år.Intressetförvårautbildningarblandelevernahar varitstabilöverårenochvivetattdetrivsochattdekännersigtryggapåvåraskolor. Arbetsmarknadenefterfrågarvåraeleverskompetens.Idagutbildasdetförfåelevertill IT#relateradeyrken,barabehovetavprogrammerareökarfrånårtillårvärldenöver.I våraskolorlärmansigattanvändaitoavsettvilketprogrammanläser. IT#GymnasietssamhällsuppdragärattutbildaungamänniskorinomITochvårtmålärattvaraSverigesbästaIT#relateradeskolor.Vårtuppdragochvårtkommittmentärattsamtligavåraeleverskavaravälförbereddaförframtidastudierocharbeten. Attvarabästinnebärförossattallaeleverskalyckasmedsinastudier.Därärviinteännu,menjagvetattviinomhelaorganisationenäröverensomattdetärvårtgemensammaansvarattgenomkollegialtlärande,klokresursfördelning,formativtarbetssättochettkloktledarskapsomharetttydligtfokuspådetsomskeriklassrummetskataossmotmålet. Vibehöverhelatidensystematisktgranskaosssjälva,mätaresultaten,analyseraochdiskuteradessamedeleverochpersonal,samtgemensamttaframaktiviteterförattförbättradetsominteärtillräckligtbra. Detendavägenförattblirbästärkvalitetsvägen. ChristineJohnson UtbildningsdirektörförIT#Gymnasiet 2

3 Innehållsförteckning 1 Syfte s.4 2 Om ITGymnasiet s Program s Fördelning efter årskurs s Fakta om våra skolor s Verksamhetsidé s Vision s ITG kompetenser s ITGymnasiets erbjudande s.8 3 Mål s Våra mål i förhållande till nationella mål s.10 4 Förutsättningar s Finansiella förutsättningar s Organisatoriska förutsättningar s Personella förutsättningar s Materiella förutsättningar s.11 5 Kvalitet s Omfattande kvalitetsarbete s Hur vi jobbar med kvalitet s Kvalitetsrapporten s Vad mäter vi s Hur förändrar vi s.14 6 Resultat s Funktionell kvalitet s Nationella prov s Funktionell kvalitet s Antal elever med gymnasieexamen s Genomsnittligt meritvärde s Progression s Huvudmannens kommentarer resultat s Huvudmannens tidigare vidtagna åtgärder s Utfall 2013/14 & målsättning 2014/15 s Hinder för att nå målsättning 2014/15 s Aktiviteter/åtgärder från huvudmannen 14/15 s Ändamålsenlig kvalitet s Nöjd kundindex (NKI) s Nöjd medarbetarindex (NMI) s.62 3

4 1. Syfte Skollagenskravpåsystematisktkvalitetsarbeteinnebäratthuvudmän,förskole#ochskolenhetersystematisktochkontinuerligtskaföljauppverksamheten,analyseraresultateniförhållandetilldenationellamålenochutifråndetplaneraochutvecklautbildningen. Verksamhetensresultatbehöverdessutomföljasupp,analyserasochbedömasiförhållandetillvadvetenskapochbeprövaderfarenhetlyfterframsombetydelsefulltigenomförandet.Ävenvidplaneringochprioriteringavutvecklingsinsatserärdetviktigtatttahänsyntillaktuellforskning. Systematisktochkontinuerligtinnebärattarbetetskabedrivasstruktureratochuthålligtmedfokuspåenlångsiktigutveckling.Varjehuvudmanochvarjeförskole#ochskolenhetmåstedärförhittasinaformerochrutinerförkvalitetsarbetet. Utgångspunktenäralltiddensamma,attidentifierautvecklingsområdenförökad måluppfyllelseiförhållandetilldenationellamålen. Ovanståendeuttrycksiskollagens4kap.Enligt3 skavarjehuvudmaninomskolväsendetpåhuvudmannanivåsystematisktochkontinuerligtplanera,följauppochutvecklautbildningen.enligt5 skainriktningenpådetsystematiskakvalitetsarbetetvaraattdemålsomfinnsförutbildningenidennalagochiandraföreskrifter(nationellamål)uppfylls.av6 framgårattdetsystematiskakvalitetsarbetetskadokumenterasochav7 framgåratthuvudmannenskasetillattnödvändigaåtgärdervidtasomdetviduppföljning,genomklagomålellerpåannatsättframkommerattdetfinnsbristeriverksamheten. DethärärhuvudmannenshuvudmannarapportförIT#Gymnasietht2013ochvt

5 2. Om ITGymnasiet IT#Gymnasietstartade1998somenavSverigesförstafriståendegymnasieskolor. SkolangrundadesgenomettsamarbetemellanKistasstadsdelsnämnd,globalaIt#företagiområdetochskolansgrundareJanFriman.Idagfinnsca2300eleveroch215anställdainomITGymnasietSverigeABfördeladepåföljandeorter:Göteborg,Helsingborg, Kristianstad,Sundbyberg,Södertörn,Uppsala,Västerås,Åkersberga,Örebrooch Karlstad. TillgruppenIT#GymnasiettillkommerdessutomIT#GymnasietSkövde(FriaAkademini SkövdeAB)medca190eleveroch30anställda. Dennahuvudmannarapportomfattarskolornafrånbådabolagen. 2.1 Program Programbeteckning SA TE NA EE ES Program El#ochenergiprogrammetinriktningdator#och kommunikationsteknik Estetiskaprogrammetinriktningestetikochmedia Samhällsvetenskapsprogrammetinriktningmedier, informationochkommunikation Teknikprogrammetinriktninginformations#och medieteknik Naturvetenskapligaprogrammetmedinriktning naturvetenskap. IT#Gymnasiethartidigarehaftenradspecialutformadeprogrammedlokalavarianter.IochmedinförandetavGy11hardessaspecialutformadeprogramförsvunnitochidagharIT#Gymnasietendastnationellaprogramfördelatenligtföljande: 5

6 Program' Elprogrammet Teknikprogrammet Este7skaprogrammet Samhällsprogrammet Naturprogrammet IB(interna7onalbacchelerate) Individuelltprogam SomdiagrammetovanvisarfinnsdettrestörreprograminomIT#Gymnasiet.Störst ärteknikprogrammet(te),följtavelprogrammet(ee)ochestetiskaprogrammet (ES).Övrigaprogramärbetydligtmindreochgesocksåpåfåellerenstakaav skolenheterna. 2.2 Fördelning efter årskurs Serie'1' 0 Årskurs1 Årskurs2 Årskurs3 Årskurs4 IT#Gymnasiethadeiaugusti eleverpåsinaskolor.Fördelningenmellanårskurserna1tillochmed3ärjämnochsöktrycket,trotsdedemografiskasvängningarna,gott. 6

7 2.3 Fakta om våra skolor Enhet Startår Elever ProgramerbjudandenHT2014 ITG Sundbyberg EE,TE,ES ITGGöteborg EE,TE,ES ITGSödertörn EE,TE,ES,SA ITGUppsala EE,TE,ES,NA,SA ITGVästerås EE,TE,ES ITGÖrebro EE,TE,ES ITG Åkersberga EE,TE,ES ITG Helsingborg EE,TE,ES ITGSkövde EE,TE,IB ITG Kristianstad EE,TE ITGKarlstad EE,TE Totaltgårdetdrygt2300eleverpåvåraskolor.ITGymnasietSverigeABochFria AcademienSkövdeABingåriAcadeMedia,somärSverigesstörstaprivatautbildningsanordnare.Cirka50000eleverochderasföräldrarharvaltAcadeMediasförskolor,grundskolorochgymnasieskolor.Ytterligare30000vuxnagårpånågonav AcadeMediasvuxenutbildningar.AcadeMediafinnsöverhelaSverige,frånBodeninorrtillMalmöisödermenäveniNorgeocharbetaralltsåinomhelautbildningskedjan,frånförskolahelavägentillvuxenutbildning.AcadeMediahar475enheterochskolor,samtungefär12000medarbetare. 2.4 Verksamhetsidé 2.5 Vision IT#GymnasieterbjuderIT#profileradegymnasieutbildningarsomgereleververktygochförutsättningarförattvaramedochpåverkaettsnabbtföränderligtsamhälle. IT#GymnasietskavaradetsjälvklaraalternativetföreleversomväljerenIT#profileradgymnasieutbildning.Viskaständigtöverträffavåraeleversochderasföräldrars 7

8 2.6 ITGkompetenser 2.7 ITGymnasiets erbjudanden förväntningarpåenutbildningsomförberederförettframgångsriktstudie#och yrkesliv. Följandekompetenserskavåraeleverefteravslutadutbildningbesittaochvåra medarbetarebesittaochförmedla: Problemlösning Elevernaskapåetteffektivtsättkunnalösaproblemsjälvständigtochtillsammansmed andra. Kreativitet Elevernaskasjälvständigtochisamarbetemedandrakunnageförslagpåidéerochhur mankangenomföradessa. Ansvarstagande Elevernaskapåettsjälvständigtsättkunnataansvarförsinastudier,sinhälsa,sina beslutochsinahandlingar. Socialkompetensochkommunikativförmåga Elevernaskakunnasamspelaochkommuniceramedandrapersonerenligtde demokratiskaprinciperochvärdenvårtsamhällebyggerpå. BredIT?kompetens Elevernaskahaenhögdigitalkompetensochenförutbildningenrelevantkunskapom informationsteknologinsanvändnings#ochutvecklingsområden. IT#Gymnasietserbjudandenärverksamhetenskärnvärden,detsomgörvårautbildningarunikaochsombeskriverpåvilketsättviskauppnådemålviharsattfördem. IT?profileradegymnasieutbildningar IT#GymnasieterbjudernationellaprogrammedentydligIT#profileringdär informations#ochkommunikationsteknikärdetsjälvklaraverktygetiutbildningen. 8

9 Modernpedagogik IT#Gymnasietskavaraenföregångareinommodernpedagogikmedutgångspunktiinformations#ochkommunikationsteknik.Förattvåraeleverskanåsinfullapotentialskaviständigtgranska,utvärderaochutvecklavårpedagogikochvåraverktyg. Skolkultur Påvåraskolorerbjudervientryggstudiemiljögenomnärvarandepersonalochöppnalokaler.Eleverochpersonalarbetargemensamtförattskapaenvälkomnandeochtillåtandeskolmiljösompräglasavöppenhet,tydlighetochlyhördhet. Näringslivs?ochhögskoleförankrat FörattsäkerhetsställaattutbildningenmotsvararsamhälletsförväntningarochbehovsåsamverkarIT#Gymnasietmedhögskola,andraeftergymnasialautbildningarochnäringsliv. Godtekniskochlaborativmiljö Förattelevernaskanåmålenisinutbildningärvåraskolorutrustademedmobilaoch laborativamiljöermedgodtekniskstandard. 3. Mål Huvudmål SverigesbästaIT#relateradeutbildningar Delmål2013?2017 Kvalitetocheffektivitet Delmål1:SamtligaIT#Gymnasietseleversomfullföljersinutbildningskanågymnasieexamen. Delmål2:IT#Gymnasietseleverskaliggaöverrikssnittetavseendebetygspoängirespektiveprogrammedminstenenhetsamthaenkontinuerligpositivutvecklingavbetygspoängen(samthagodöverensstämmelsemellanresultatpånationellaprovoch sattabetyg). Delmål3:Andelstuderandeelleryrkesverksamma3årefteravslutatutbildningpåIT# Gymnasietskaliggaöver95% Delmål4:Samtligautbildningarskahaettbibehålletellerpositivtförädlingsvärde (ochgeelevernaförutsättningarattutvecklassålångtattdenårsinfullapotential) Attraktivitet Delmål5:NKIskaligga5enheteröverAcadeMediassnitt 9

10 Delmål6:NMIskaligga5enheteröverAcadeMediassnitt Delmål7:Fyllnadsgrad100%ochkö 3.1 Våra mål i förhållande till de nationella målen Ettavsyftenamedkvalitetsarbetetärattdenationellamålenförutbildningenskauppfyllas. Meddenationellamålenförutbildningmenasdemålsomangesiskollagen,läroplanerna, ämnes#ochkursplanernaochandraförfattningarsomstyrverksamheten.yttersthandlardetomattallabarnocheleverskaerbjudasenlikvärdigutbildningavhögkvalitetoberoendeavbostadsort,könochsocialellerekonomiskbakgrund. IT#Gymnasietsmål1#5tarallahänsynochsiktedirektpådenationellamålen.Delmål6 falleregentligenutanförmenärförståsviktigtförossdålärarnaochandraanställdaärvår viktigasteresursochdesomskallförverkligamålentillsammansmedeleverna.delmål6 berörsmeraövergripandeidennahuvudmannarapport.delmål7ärettekonomisktmålsomförståsocksåharberöringmedkvalitetdåenfinansiellstabilgrundärenförutsättningförattkunnafullgörakunskapsuppdraget.delmål7kommerdockinteberörasidennahuvudmannarapportannatänunderavsnittetförutsättningar. 4. Förutsättningar 4.1 Finansiella förutsättningar Förattkunnavaraframgångsriksomhuvudmanavseendekvalitetochkvalitetsutvecklingkrävsenstabilochlångsiktigstrategi.Detkräverocksåenstabilochlångsiktigfinansiellplaneringsamteffektivtutnyttjandeavekonomiskaresurser.IT#Gymnasietharstarkekonomiochfinansierasuteslutandeavdenelevpengvarjeelevbidrarmed.Jämnaelevintaggörattdefinansiellaförutsättningarnaärutmärkta.EnavdeframgångsrikastrategierIT# Gymnasietanvändersigavärresursfördelning.Resursfördelningenskerdelspåenhetsnivå, delspåhuvudmannanivådärsvagarepresterandeenhetertilldelasökaderesurser. Materielltärskolornavälrustadeochvarjeåravsättsbetydandesummortillinvesteringarochläromedelochsamtligaskolorharidagtillgångtillskolbibliotek.KravenutifråndenyakursernaisambandmedinförandetavGY11harocksåtillgodosetts. 4.2 Organisatoriska förutsättningar Underdetgångnaårethardetskettettparrektorsbyten.AvseendeanställdalärarehardetskettfåförändringarsetttillIT#Gymnasietsomhelhetochgenerelltochhistoriskthardetvaritlågrörlighetvilketärpositivtdådetunderlättarbyggandetavredanpåbörjadekvalitativainsatser. Påhuvudmannanivåbestårorganisationenavenutbildningsdirektörsamtenverksamhetschef.Tillsinhjälphardeenstabbeståendeavenbusinesscontroller,enkvalitetscontroller,enpedagogiskutvecklingsstrateg,enHR#ansvarig,enmarknadsansvarig, enmedicinskverksamhetschefsamtenit#ansvarig.utbildningsdirektörenärcheföverstabenochstabendelasmednti#gymnasiet.stabensprimärauppgiftärattfåytterligarekraftidetsystematiskakvalitetsarbetet,stöttaskolornasamtnåökadmåluppfyllelse. 10

11 4.3 Personella förutsättningar Antal&'&utfall&'&ack&augusti Budget&'&ack&augusti ITG Lärare Övriga Totalt Avvikelse Totalt Lärare Övriga 421$%Sundbyberg 14,9 3,8 18,8 $2,6 21,4 17,5 4,0 422%$%Göteborg 26,7 7,7 34,4 2,8 31,6 23,9 7,8 423%$%Södertörn 16,9 2,9 19,8 $0,6 20,4 17,3 3,1 424%$%Uppsala 23,4 4,2 27,6 0,9 26,7 22,1 4,6 425%$%Västerås 16,4 2,8 19,2 $0,2 19,3 15,9 3,4 426%$%Örebro 13,6 2,4 16,0 $1,3 17,3 14,5 2,9 427%$%Åkersberga 4,8 2,6 7,4 $1,8 9,3 6,5 2,8 428%$%Helsingborg 12,0 2,2 14,2 0,1 14,0 11,7 2,3 430%$%Kristianstad 4,4 1,1 5,5 0,5 5,0 4,0 1,0 431%$%Karlstad 3,9 1,8 5,8 $0,7 6,5 5,5 1,0 441%$%Skövde 17,3 3,6 21,0 0,9 20,1 16,8 3,3 Totalt 154,3 35,2 189,5 $1,9 191,5 155,5 35,9 5. Kvalitet Enligtskollagenskakvalitetsarbetetbedrivasbådepåhuvudmannanivåochpåvarjeförskole#ochskolenhet.Kravetpåattföljauppochutvärderautbildningenskvalitetärintenytt.Sedanbörjanav1990#taletharansvarsfördelningeninneburitattstatenangermål,kravochriktlinjerförutbildningen.Huvudmannenansvararförattorganiserautbildningensamtförattföljauppochutvärderamåluppfyllelsenförattvidbehovkunnaförbättraverksamhetensåattmålenuppfylls.Förskolechefer,rektorerochpersonalansvararföratttillämpaskollag,läroplaner,ämnesplanerochkursplanersamtövrigabestämmelser. Huvudmannenärytterstansvarigförgenomförandetavutbildningenochdensomskasetillattdetfinnsförutsättningarattbedrivaettkvalitetsarbetesomsäkerställerkvalitetochlikvärdighet.Förskolechefenrespektiverektornäransvarigförenhetenskvalitetsarbeteochförattdetfinnsförutsättningarattbedrivaochutvecklautbildningenutifråndenationellamålenochriktlinjerna.Personalenansvararförattbedrivaettkvalitetsarbetesomskaparförutsättningarförvarjebarnochelevattutvecklassålångtdetärmöjligtiförhållandetilldenationellamålen. 5.1 ITGymnasiet satsar på kvalitet och har därför ett omfattande kvalitetssystem Vieftersträvarhögkvalitetinomallavårautbildningar.IT#GymnasietingåriAcadeMediasomharenanställdkvalitetschefmedcentralkvalitetsstabvarsuppgiftärattständigtsäkerställaenhögkvalitetochutveckladetsystematiskakvalitetsarbetetänmer.Detoperativakvalitetsansvaretvilardockpåallaanställdainomorganisationen. 11

12 IT#GymnasietharenkvalitetscontrollerspecifiktmedansvarförIT#GymnasietochNTI# gymnasiet.ikvalitetscontrollernsuppgifteringårbl.a. attskaparutinerförhurkvalitetsarbetetskabedrivaspåhuvudmannanivåochför hurenheternaskvalitetsarbeteskalltastillvara setillattstyrning,ledning,organisationochuppföljningssystemstödjer kvalitetsarbetetpåsåvälhuvudmannanivåsomenhetsnivå Setillattrektorernaochannanberördpersonalkananvändaändamålsenligaformer föruppföljningochanalysavutbildningen Övergripandeansvarförhelaverksamhetenharutbildningsdirektörenochdetoperativa ansvaretåvilarverksamhetschefen. Verksamheterbehöverständigtutvecklasochdetärviktigtattdetskerisamrådmedelever, vårdnadshavareochpersonal.systematisktkvalitetsarbeteäromfattandeochhandlaromuppföljningochanalys,omdelaktighetochomförändringavmänniskorsförståelseochagerande.dethandlaromattsättainadekvataåtgärderförattnåönskadeffektochdethandlaromatthasinutgångspunktiforskningenomlärandeochskolutveckling. 5.2 Hur vi jobbar med kvalitet på ITGymnasiet Systema/skt'och'kon/nuerligt' kvalitetsarbete' Genomföra Dokumentation Följaupp Resultat&måluppfyllelse Planera Dokumentation Analysera bedömautvecklingsbehov Uppföljning&analys IT#GymnasietarbetarsystematisktmeduppföljningaveleverskunskapsresultatmenförattmöjliggöraförändringarpåorganisationsnivåarbetarIT#Gymnasietocksåsystematisktmedattanalyseraochutvärderaresultaten. 12

13 13 Elevernafyllerilokalakursutvärderingarivilkarektorochläraremäterhurelevernauppfattarattundervisningenbedrivs,hurvälelevernakännertillmålochsyftesamtivilkenutsträckningdekanpåverkaundervisningensinnehållochexaminationsformerm.m. VidarearbetarIT#GymnasietmedMarkörMarknad&KommunikationABochdessagenomförvarjeårenundersökningomhurvåraeleveruppfattarsinskolaavseendeundervisning,arbetsmiljö,anställda,trygghetochattraktivitet.Elevernakanocksåpåverkaviaklassråd,elevrådsamtviautvecklingssamtal. Lärarnasuppföljningskergenomårligapedagogiskasamtalsamtövrigamedarbetarsamtalmedrektorochkvalitetsrapporter.Skolornaarbetarävenmedkursutvärderingar.Markör Marknad&KommunikationABgörundersökningaromhurvåraanställdauppfattarsin arbetssituation. Rektorsammanställerresultatenavdeolikaundersökningarnaochuppföljningarnavilka mynnarutisamtaldärarbetslagenarbetarmedutfallutifrånkunskapsresultat,nöjdkundindexochandraförverksamhetenviktigakvalitativaaspekter.rektorsammanställerdärefterenkvalitetsrapport. RektoransvararocksåförattEWS(EarlyWarningSystem)sköts.EWSärettdigitaliseratsystemdärvarjeundervisandelärarefylleriensummativbetygsprognosförvarjeenskildelev.Vidriskförattelevenintenårmålenrödmarkerasaktuellkursföreleven.Rektorbeslutardärefterompedagogiskutredningochåtgärdsprogram.EWS#systemetgerocksåenbildomdetfinnssärskildalärareellersärskildakursersomharbekymmermedmåluppfyllelsenochrektorkandåaktivtbestämmaomlämpligastödåtgärder.EWStjänarocksåsomunderlagförkollegialtlärandeideolikalärteamen.Detärettexempelpåenavvåravaldastrategiermedeffektivtresursfördelandeförökadmåluppfyllelse.EWSfyllsipådeflestaenheternavarjemånadmenhuvudmannenharställtkravpåtreavstämningarperläsår. Arbetetmeddeolikaverksamhetsuppföljningarnaochdeövrigaundersökningarnaochutvärderingarnaledertillettgedigetunderlagförbedömningavbehovetavutvecklingsinsatserförskolanpåbådeindivid#,grupp#ochenhetsnivå. TillrektorsstödharIT#Gymnasietcentralttagitframenenkelochsystematiskuppföljningsmallsomfyllsiavpersonalvidnågratillfällenperårochsomhjälperrektorattunderpågåendeläsårsnabbtomfördelaresursernärdetgällerenstakaelever,grupperellerkurser. Huvudmannenföljeruppskolornasarbeteviamånadsbrevfrånrektorivilketrektorbeskriverarbetetmedstrategiernaochmålenidelokalaarbetsplanen.VidareskickasresultatenfrånrespektiveenhetsEWSintregångerperår.Huvudmannengörutifråndessaenbedömningomsärskildaresursermåstetillsättassamthartätuppföljningpådeenhetermedsämreresultat. 5.3 Kvalitetsrapporten Senast1septemberskallvarjeenskildskolahainkommitmedsinkvalitetsrapport. Rapporteninnehållerhistorikomskolan,faktaomantalanställdaochelever,vilkaprogram sombedrivs,mål,visionochverksamhetsidéblandmycketannat.

14 Irapportenskallrektorisamrådmedeleverochpersonalsammanställasittutfallutifrånformellastudieresultattex.genomsnittligbetygspoängochandeleleversomnårgymnasieexamen.Dessutomskallrektorredogöraförkorrelationenmellanresultatpånationellaprovochslutbetyg.Rektorskallvidaresammanställautfalletutifrånupplevda kvalitetsmått(nkiochnmi). Därefterskallutfallochgenomfördaaktiviteteranalyserasbl.a.utifråndeindividuellaverksamhetsuppföljningarnaochelevernasutvärderingar.Vidareskalldetgörasenhinderanalysförökadmåluppfyllelseochsomskallfungerasomstödförkommandeaktiviteter.Slutligenskriverrektortillsammansmedpersonalocheleversinlokalaarbetsplanfördetkommandeläsåretinnehållandeaktiviteterförattökamåluppfyllelsen. 5.4 Vad mäter vi? Kvalitetärettomfattandebegreppmendeviktigastekvalitetsmåttenförossär Funktionellkvalitetd.v.s.hurvällyckaselevernaivårautbildningar.Vimäterbl.a. genomsnittligbetygspoäng,andelsomnårgymnasieexamensamttittarpåutvecklingsvärdevilketinnebärattvijämförelevensbetygfrångrundskolanmedelevensslutbetygigymnasietförattseomvilyckatsförbättraelevensutfall.viärocksånoggrannamedattkontrolleraöverensstämmelsenmellannationellaprovochslutbetyg. Upplevdkvalitetd.v.s.hurupplevervåramedarbetare,eleverochvårdnadshavarevårverksamhet.Allthandlarintebaraomsiffrorochbetygutandetärocksåviktigtförossattallatrivsochkännertrygghetsamtattskolanärenvälfungerandesocialarena. Ändamålsenligkvalitetd.v.s.vartlederutbildningenpålångsikt?Härmätervivadvåraelevergörtreårefterattdetagitstudenten.Hurmångaläsereftergymnasialautbildningar?Hurmångaharjobb?VilkennyttahardehaftavsinutbildningpåIT# gymnasietochhurkanviutveckladenytterligareförattbättremotsvarahögskolans ochnäringslivetskrav? 5.5 Hur förändrar vi? Dåviharreflekterat,utvärderatochanalyseratsamtskapatnyaaktivitetergällerdetattsetillattdetöverenskomnaverkligensker.Genomatthastortransparensikvalitetsarbetetochlåtaallakommatilltalsochvaradelaktigaunderlättasimplementeringen. Huvudmannenochrektormåsteskapamöjlighetertillförändringavbefintligförståelseochnyakunskapsinsikter.Dettaskergenomolikautbildningsinsatserpåolikanivåer,läsecirklarochgenomattskapatidocharenorförerfarenhetsutbytebådeinomdenegnaskolanochmellanskolormenävenmellanandrahuvudmän. Avvårapedagogiskaledareönskarviattdeskallauskulterahossinaanställdaochhosvarandra.Inomramenfördetkollegialalärandetauskulterardeflestaavvåralärarehosvarandraochfleraskoloranvändervideofilmningförattvidareutvecklasinalärare. Rektorernamåstesynliggöradenkontinuerligakunskapsutvecklingenochhauppföljningssystemsåattdetidigtkanomfördela/tillsättaresurserideklasserellertilldenelevellerläraresombehöverdetta. Systematisktkvalitetsarbetefordrarkontinuitet,tålamodochlångsiktighetvarförvihar tidsattviktigahändelsermenocksåslagitfastsärskiltviktigaaktiviteterenligtföljande: 14

15 Augusti:Samtalmedsamtligaanställdapåskolan.Genomgångavindividuella kurserochresultat,arbetemedskolanskvalitetsrapportochlokalaarbetsplan. Färdigställandeavkvalitetsrapporten September:Samtalmedeleverominnehållikurser,examinationsformerochupplägg.Pedagogiskasamtalvilketinnebärenskildasamtalmellanundervisandelärareochrektordärlärarenbeskriverkursupplägg,hurdearbetarmednyckelkompetenserochvärdegrundsfrågorm.m.Elevråd Huvudmannarapportenskrivs. OktoberInovember:Klasskonferenser,utvecklingssamtalsamtauskultationer rektor#läraremenävenlärare#lärare.elevråd.ews December:Kursutvärdering.Medarbetarsamtal(bl.a.uppföljningavde pedagogiskasamtalen).elevråd JanuariIfebruari:Medarbetarsamtal.Elevråd.Klasskonferens.Auskultation.EWS Mars:UndersökningavSvensktkvalitetsindex.Elevråd.Klasskonferens. Auskultation AprilIjuni:EWS.kursutvärdering.Elevråd,arbetemedresultatutifrånmedarbetarochelevundersökningar.Individuellaverksamhetsuppföljningar.Börjaarbetamedåretskvalitetsrapport Ovanståendelistaärpåintetsättfullständigutandetfinnsytterligareenmängdaktivitetersomskerkontinuerligtutifråndenenskildaskolansvaldastrategierochaktiviteter.Betygs#ochbedömningskonferenser,identifieringaveleveribehovavsärskiltstödochettvälfungerandeEHT#arbetemåsteocksåtillmenbörbetraktassomhygienfaktorerochliggerdärförnormaltutanförkvalitetshjulet. 15

16 6. Resultat, förutsättningar och åtgärder Uppläggavkapitel6 Dettakapitelbeståravredovisningavutfallavseendefunktionell#,ändamålsenlig#samt upplevdkvalitet.dåmycketförändratsisambandmeddennyagymnasiereformeninledskapitletmedförutsättningarsamtengenomgångavutfalletmellanresultatpådenationellaprovenochsattaslutbetyg. Varjespecifikkvalitetsdefinitionkommenterasavhuvudmannensamtatthuvudmannentar framåtgärderförattökamåluppfyllelsen. 6.1 Gy 11 Införandetavennygymnasieskola2011harinneburitstoraförändringarföranställdaochelever.Programstrukturochinnehållharstramatsuppochminskatmöjlighetenförskolorocheleverattfördjupasiginomspecifikaområden.Vidaresåharämnes#ochkursplanerändratsochennybetygsättningmednyskalaharinförts.Möjlighetenattfåengymnasieexamenhartillkommitjämförtmeddettidigaremåttetandelsomblirbehörigatilluniversitetochhögskola.Dessamarkantaförändringargörattjämförelserbakåtavseendemeritvärdenochandelsomnåttgymnasieexamenkommervarayttersthaltande. Ävenberäkningsgrundernaförmeritvärdeochandelsomnårgymnasieexamenharändrats(senärmareunderrespektiveavsnitt)ochävenomvianvändersammamatematiskaberäkningsgrundkommerjämförelsenlidabristpåtrovärdighetdåvidefactojämför äpplenmedpäron. Skolverketharinteangetthurberäkningsgrundernakommerseutnationelltochytterstfåresultatfinnsatttillgåfråndekommunalaskolornaänsålänge.DettagörattjämförelsenkommerskeinomAcadeMediasgymnasiesegmentförattkunnaerhållarelevantajämförelser.Imångaavseendeärdettaår,detförstaåretmedeleversomtagitstudentenidennyagymnasieskolan,attbetraktasomårnoll Nationella prov Somendelisäkerställandetavattbl.a.meritvärdenbaserarsigpåenrättvisochlikvärdigbedömningkandenationellaprovensresultatjämförasmedsattaslutbetyg.Förattfåanvändbarasiffrorförutsätterdettaattprovresultatochslutresultatkalibreraspåindividnivå.SomunderlagfördettaarbetefinnslistorsomSCBsamlarinfrånvarjeskolenhet.HuvudmannensammanställersedansammaunderlagsomSCBsamlatin. Dåfleraavdenationellaprovengenomförsförförstagångensaknasjämförelsematerialistörreomfattningännu.SamtligajämföranderesultatidennahuvudmannarapporthämtassåledesfrånAcadeMediasgymnasieskolor. 16

17 Fördelningnationellaprovochslutbetygsamtligaämnen Högre Lika Lägre 20 IT#GymnasietharingetämnesomharlikaliteavvikelsesomexNTI#gymnasietharavseendematematiken.Engelskanharstörstandeleleversomfåttsammaslutbetygsomresultatenpådenationellaproven(68,7%)ochIT#GymnasietliggerrelativtnäraAcadeMediassnittidettaämne. MatematikenskiljersigmestomvijämförmotNTI#gymnasiet.NTIhade74% överensstämmelseoch24,7%avelevernaerhölletthögreslutbetyg.förit#gymnasietsdelärmotsvarandesiffror59,3%avelevernadärslutbetygochnationellaprovresultatöverensstämmeroch37%avelevernaharfåttetthögreslutbetygänprovresultaten. BrytervinerresultatenpåkursnivåsamtgörenjämförelsemedIT#GymnasietssystervarumärkeNTI#gymnasietsamtövrigagymnasieskolorinomAcadeMediafårviföljanderesultat.Resultatetredovisasprocentuelltsomblåttförlägreslutbetyg,röttföröverensstämmelsemellanNPochslutbetygochgröntförhögreslutbetyg.Undervarjeredovisadkursvisasocksådeskolorsomharstörstrespektiveminstavvikelse. 0 Engelska Svenska Matema7k 17

18 Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Engelska Engelska05 Bas:ITG646elever IT#GymnasietliggerheltilinjemedAcadeMediassnittochharenbättreöverensstämmelse ännti#gymnasietdådetgällerandeleleversomfårlägreslutbetygänprovresultat. Skillnadernaärdockstoramellandeolikaskolenheterna. Skolormedminstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKristianstad 0% ITGSödertörn 6,4% ITGUppsala 7,3% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÖrebro 39,1% ITGVästerås 35% ITGHelsingborg 28,1% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKarlstad 33,3%(litenpopulation) ITGSkövde 23,5% 18

19 Engelska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG540elever Skolormedminstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKristianstad 0% ITGKarlstad 5,3% ITGSödertörn 12,1% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGSkövde 33,3% ITGÖrebro 28,6% ITGHelsingborg 24,6% Avseendeeleversomfåttetthögreslutbetygsåärdetendastenskolasomharettresultat över20%ochdetäritguppsalamed26,5%. Engelskasammanfattning Anledningarnatillavvikelsernakanvarafleraochdetvanligasteskäletskolornaangerärattallakursmomentinteprövaspådenationellaprovenochattbl.a.litteraturanalysärettområdesommångaelevermisslyckasmed.ÅandrasidangerIT#Gymnasietelevernagenerelltlägreslutbetygänvaddevisatpånationellaprovjämförtmed AcadeMediamenskillnadenärintesåmarkant. Påenhetsnivåblirdettaäntydligare,någraenheterhargodöverensstämmelsemellan NPochslutbetygmedanandraharkraftigaavvikelser.Förutsättningarnaärlikaför samtligaskolorsåsvarettordeståattfinnanågonannanstans. 19

20 Tänkbaraorsakertillkraftigaavvikelserkanvara: Bedömningskeravannatänkunskaperochfärdigheter.Exuppträdandeoch beteende,förmågaattlämnaiuppgifteritidm.m. Examinationsformer/bedömningiövrigtskerpåförmångaeleverettickefördelaktigtsätt.Hurexamineraseleverna?Vilkavariationsformerochmöjlighetertillindividanpassningfinns? Kalibreringavbedömningochstoffsaknas.Ivilkenmånharskolansläraresamarbeteochutbytemedandralärare/skoloravseendebedömningochinnehåll? Möjlighetertillstödex.extralektionermm Huvudmannensbedömningavengelskasamtåtgärder Attvissvariationförekommermellannationellaprovensresultatochslutbetygärförståeligtochönskvärt.Attvissaelevergeshögrebetygkännssjälvklartochförklarasoftamedmerundervisning,stödochandraexaminationsformer.Attandraeleveråandrasidanfårlägreslutbetygkanävendethasinaförklaringar.EngelskanärettviktigtämneävensetttillgymnasieexamendåettFperautomatikinnebärattgymnasieexameninteuppnås.Förattökamåluppfyllelsenbehövsföljande: Samtligaskolormåstesäkerställaattbedömningochbetygsättningsker likvärdigt.dettainnebärkalibreringinomskolanochmellanskolor. Identifieradeavvikelseravstörreartmåsteanalyseraspårespektiveskolaoch handlingsplansamtuppföljningbörske. Huvudmannenkommeranordnaämneskonferensförattstärkaspråklärarna inomstoff,ämnesdidaktikochbedömning. 20

21 Svenska Svenska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG473elever IT#Gymnasietharenmycketgodöverensstämmelsemellanslutbetygochresultatenpå denationellaproven. Skolormedminstaskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKarlstad 0% ITGSkövde 0% ITGKristianstad 2,9% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÅkersberga 23,8% ITGVästerås 21,1% ITGSundbyberg 18,6% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSkövde 80%(litenpopulation) ITGÅkersberga 47,6% ITGSundbyberg 23,3% 21

22 Svenska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG350elever IT#GymnasietharenlitestörreandeleleversomerhållerettlägreslutbetygsetttillvadelevernapresteratpådenationellaprovenomvijämförmedNTIellerAcadeMediaistort.ÅandrasidanliggerIT#Gymnasietnärmareprovresultatendådetgällereleversomfåttetthögreslutbetyg.Dettaskulledockkunnavaraenlogiskkonsekvensavattlärarnaocksåsattflerlägreslutbetyg. Skolormedminstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÖrebro 0% ITGHelsingborg 3,2% ITGSundbyberg 8% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGGöteborg 24,3% ITGSkövde 23,5% ITGSödertörn 20%(litenpopulation) Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGÅkersberga 50% ITGÖrebro 42,9% ITGSundbyberg/Södertörn 40% 22

23 Svenskasammanfattning Svenskansomämnebetraktatavseendekorrelationmellanslutbetygochnationella provliggermycketmerilinjemedövrigavarumärkenochskolorinomacademedia. Anledningarnatilldettakanvaraflera,delsdenationellaprovensutformningsamtattdetärflermomentsomprövasunderdenationellaproven,enstörresamsynblandundervisandeläraremenocksåivilkenutsträckningochpåvilketsättextraundervisningochstödges. JämförviAcademediastotalaresultatserviattelevernaibetydligthögreutsträckningfårhögreslutbetygisvenskaäniengelskaochdettabörhuvudmännengemensamtfunderavidareöver. HuvudmannensbedömningavSvenskasamtåtgärder Attvissvariationförekommermellanslutbetygochresultatpådenationellaprovenärförståeligtochnaturligt.Generelltäröverensstämmelsen/avvikelsernagodaochinomramarna.Skolormedhögreavvikelsersomnämnsspecifiktianslutningtilldeenstakakursernabörförståsanalyserasinautfallochorsakertilldettaextranoga.SvenskaärettviktigtämnedådetgällergymnasieexamendåettFperautomatikinnebärattgymnasieexameninteuppnås.Förattökamåluppfyllelsenbehövsföljande: Samtligaskolormåstesäkerställaattbedömningochbetygsättningsker likvärdigt.dettainnebärkalibreringinomskolanochmellanskolor. Identifieradeavvikelseravstörreartmåsteanalyseraspårespektiveskolaoch handlingsplansamtuppföljningbörske. Huvudmannenkommeranordnaämneskonferensförattstärkaspråklärarnainomstoff,ämnesdidaktikochbedömning.Dennakommersamläsasmeddeläraresomundervisariengelska. Matematik Dådetfinnsfleraolikanationellaproviämnetmatematikochmångaavdessaharrelativtfåeleversomskrivitdemkoncentrerarsighuvudmannarapportenpådetrestörstakursernasetttillantaletelever.Dessakurserärmatematik1a,matematik2csamtmatematik3c.Utfallförrespektivekursföljer: 23

24 Matematik1a Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG157elever Skolormedminstskillnaderavseendeelevermedlägreslutbetygredovisasinteseparatdådetgällermatematikendåmångaskolorhar0%.IT#GymnasiethargenerelltenbetydligtstörreandeleleversomharerhållitetthögreslutbetygänvaddehaftpåprovenomvijämförmedNTI#gymnasietvarförfokuspåskolormedstorandeleleversomharhögreslutbetygärintressant. Skolormedminstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKarlstad 0% ITGSkövde 0% ITGÅkersberga 0% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSundbyberg 50% ITGSödertörn 42,1% ITGGöteborg 34,5% 24

25 Matematik2c Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG243elever Idennakursfinnsenmarkantskillnad,specielltijämförelsetillNTI,därandeleleversomfåttetthögrebetygänprovresultatetärstort.Nedanföljerenlistaifallandeordningdärstörstavvikelsekommerförst(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSödertörn 80%(litenpopulation) ITGVästerås 57,1% ITGUppsala 48,3% ITGÅkersberga 45,5% ITGGöteborg 40,8% ITGSkövde 24,4% DettaärintressantattnoteradåIT#GymnasietochNTI#gymnasietharmatematiklyftet. VadärdetsomgörattITGharsåmångaflereleversomnåretthögreslutbetyg?Handlar detomstödellerbedömning?förläggningavkursellerannat? 25

26 Matematik3C Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG237elever. Skolormedstörstskillnader(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKristianstad 80%(litenpopulation) ITGKarlstad 60%(litenpopulation) ITGGöteborg 53% ITGSödertörn 37,5% Matematiksammanfattning Huvudmannensbedömningochåtgärder GenerelltsåärdiskrepansenmellanutfallpådenationellaprovenochslutbetygbetydligtstörrepåIT#GymnasietänhosNTIellerAcadeMediaistort.Omviskärskådarövrigamatematikkursersåkvarstårmönstret,iMa1charITG35,1%avelevernasomfåretthögrebetygjfrmedNTIsomhar9,9%ellerAcadeMediasomhar20,3%.Imatematik4ärskillnadernaänstörre;ITGhar61,6%jftmedNTIsomhar23,4%och AcadeMediassnittavseendeeleversomerhållitetthögreslutbetygänprovresultatet visatär41,5% Attandeleneleversomfåretthögreslutbetygärstörreändesomfårettlägreärinteförvånande.Matematikenärettämnesomoftaerbjuderbetydandeutmaningarförmångaeleverochdärförhardetfunnitsettfokuspåmatematikensedanlänge.ÄmnetärocksåenförutsättningförmångaavdekaraktärsämneskurserITG:seleverläser.Generelltröranderesultateniämnenasomärföremålförnationellaprovföreliggerskillnaderikorrelation 26

27 mellanprovresultatochslutbetygmellandeenskildaskolorna.någraskolorharstörrevariationänandraochintesällankandessaskillnaderförklarasihurextrastödochresurserfördelaspåskolan.skolorsomharettvälutvecklatsystemföridentifiering, utredning,åtgärderochavsätterresursertydligtochtidigtkanmeddettaökaelevernasmåluppfyllelseochdärmedistörreutsträckninghahögreandelslutbetygsomärhögreänprovresultaten.dockkanhuvudmanneninteseattdetskulleföreliggasådanastoraskillnadermellanit#gymnasietochnti#gymnasietsetttillhelhetenutanorsakernatordesökasannanstans.förattfortsättautvecklingmotsäkrarebedömningochhögremåluppfyllelseavserhuvudmannenföljande: Satsningpåmatematiklyftet.Samtligaskolorharmedläraresomundervisarimatematikidennasatsningochenförutsättningförettlyckatgenomförandeärattdetfinnsgemensamtidförplanering,kollegialtlärandeochutveckling.Samtligaskolorochlärarefårtidvarjeveckafördettaarbetevilketkommerlyftamatematikenmenävenandraämnenochkurser. Fortsattuppmuntranochuppföljningavextramatematikstödsåsomsommarskola, matematikstugor,extralärarem.m. Ökadsamverkan/integrationmellanmatematikochandrakurser/ämnen. 6.2 Funktionell kvalitet/kunskapsresultat Definition Härmäterviivilkenmånelevernanårmålenförutbildningen.Kopplarvidettatillvåratidigareredovisademålberördettamål1#3.Respektivedelmålinfinemarkeradmedgulfärg. GY11ochförutsättningochberäkningar Mätmetoder Nationellaprovgenomförsvarjevårochsammanställsvidresp.skolaochrapporterastillkvalitetscontrollern.SamtligbetygsstatistikföravgångseleverrapporterasårligenfrånvarjeskolatillSkolverketochpublicerasiSIRIS. SomtidigarenämntsändrarGY11förutsättningarnatotalt.Detfinnsingenjämförbarhistorikellerstatistik.VivetinteinulägethurresultatenserutpåprogramnivånationelltellerensinterntinomAcadeMedia.Benchmarkingenskerfrämstinterntmellanvarumärkena(oavsettprogram)ellerinterntinomNTIochIT#Gymnasietdärvikanjämförapåprogramnivå. Attjämförahistorisktärbekymmersamtdåberäkningsgrundernaändrats.Ävenomvijusterardettaochanvänderdenyaberäkningsgrundernamotdegamlaresultaten(vilketvikommergöralängrefram)såkvarstårdetfaktumattinnehålletärändrat.Betygssystemetärändratochskolornasprogramfördelningärändrattillflereleversomläserhögskole# 27

28 förberedandeprogramänyrkesförberedande.dettakommerocksåsynasgenomatt betydligtfärrejämförelsetabellerkommerfinnasidennahuvudmannarapport. Dådetgällerberäkningsgrundernaförvårafunktionellakvalitetsresultatkanföljande framföras: Delmål1ochandelsomnårgymnasieexamenmotsvarardettidigarebegreppetandel eleversomnårhögskolebehörighet.ävenhärharberäkningsgrundenändratsjämförtmedtidigareberäkningar.idennyareformenfinnsendasttvåalternativ,delsdesomnårengymnasieexamen(kanvarabådehögskoleförberedandeexamenelleryrkesexamen),delsdesomintegördettautaniställeterhållerstudiebevis.dettagörattpopulationenalltidkommerbeståavsamtligaeleverochdettaärenstorskillnadjämförtmedtidigare. Tidigarefickelevernabehörigtslutbetyg,obehörigtslutbetygellersamlatbetygsdokument.Beräkningenskeddedåendastutifråneleversomerhållitslutbetyginågonformocheleversomficksamlatbetygsdokumentexkluderadesfrånberäkningen. Ettexempel;iskolaXtog eleverstudenten.Avdessa100eleverfick60 slutbetygoch40ficksamlatbetygsdokument.avde60somfickslutbetygvar55avdessabehörigaslutbetyg.iskolansofficiellaresultatbl.a.sirisframgickdåatt91,6%avelevernanåddebehörighettillhögskola(baseratpå55/60=0.916).skolansegentligaresultat(detsomidennahuvudmannarapportkallas omräknade betyg)ochdetsättgy 11numeraräknarpåskullevarit55%(55/100) Delmål2ochgenomsnittligtmeritvärdebaseraspådeeleversomnåttengymnasieexamen. Jämförtmedtidigarevärdeärpopulationengenerelltmindrevilketgörattmeritvärdenaökaromvijämförhistoriskt.Påenskolagår40eleverpåteknikprogrammet.30avelevernanårengymnasieexamenochgenomsnittligtmeritvärdeberäknasdåenbartutifråndessa30 elever.deandra10elevernaräknasinteinmeritvärdesmässigt.detfinnsenproblematikidettadåskolormedfärreeleversomnårgymnasieexamenmatematisktgynnasdådetkommertilldengenomsnittligameritvärdesberäkningen. 28

29 Andel'gymnasieexamen' Sjölins Procivitas LBS MEG Rytmus Klara ITG Plusg DBGY NyaDesign FTG NTI Design&constr. Didaktus Andelgymnasieexamen Andeleleversomnårgymnasieexamen Delmål1:SamtligaIT#Gymnasietseleversomfullföljersinutbildningskallnå gymnasieexamen. Andeleleversomnårgymnasieexamentotaltpervarumärke AttvarumärkensomSjölinsochProcivitasliggerhögtärknappastförvånande,inteminstmedtankepådehögameritvärdeneleverpådessaskolorharmedsigin.IT# Gymnasietlyckassomhelhetrelativtvälochlyckasattfå78,6%avsinaeleverattnågymnasieexamen.JämförvidettaresultatmedexempelvisNTI#gymnasietsomharenmycketsnarlikstrukturpåutbildningochinnehållnårendast69,8%avelevernainom NTIattnågymnasieexamen. DetendajämförelsematerialetvihardådennahuvudmannarapportskrivsärutfalletfrånGöteborgskommunalagymnasieskolor.Derasresultatgällandeantaleleversomfåttgymnasieexamen(allaprogram)är69,7%.VikommergranskaGöteborgsstadlitenärmarelängreframidennarapportdåvitittarpåprogramnivå. Skullevianvända omräknade värden(sammamatematiskaberäkningsgrundsomigy 11)fördeeleversomtogstudenten2013framkommerattskillnadenmellanIT# GymnasietochNTI#gymnasietpåminneromvarandra.NTIhade61%behörigamed omräknade betyg2013vilketinnebärattökningenbeståttavknappt8procentenheter medanit#gymnasietökadefrån68,2%till78,6%dvsenökningmeddrygt10 procentenheter. 29

30 %'av'elever'gyex' Kris7anstad Helsingborg Göteborg Uppsala Södertörn Örebro ITGsni] Åkersberga Skövde Sundbyberg Karlstad Västerås %avelevergyex Fördelningenhetsnivåandelelevermedgymnasieexamen Enstorspännviddavseenderesultatpåenhetsnivåkankonstateras.Kristianstad, Helsingborg,GöteborgochSödertörnhartidigarehaftgodaresultatochdettafortsätter. ITGUppsalaharökatmycketochännustörreökningharskettförITGÖrebro. Skolormedlägreresultat;ITGVästeråsochSundbyberghartidigarehaftsämremåluppfyllelseochdettaharintebrutitstrotsnyttinnehåll.Omvitittarpåenhetsnivåhistorisktochjämfördåtidensvärdenmenocksåanpassardessavärdentilldagensberäkningssystemserviföljande: Enhet %behöriga 12/13 omräknat värde% behöriga 12/13 %elever gymnasieexamen 13/14 Skillnad Helsingborg 94% 88% 89,7% 1,7 Kristianstad 100% 100% 100% 0 Skövde 58% 57% 63,8% 6,8 Sundbyberg 73% 55% 57,9% 2,9 Södertörn 70% 65% 85,1% 20,1 Uppsala 78% 81% 87,5% 6,5 Västerås 55% 39% 52,2% 13,2 Åkersberga 100% 77% 64,7% #12,3 Örebro 60% 36% 81,6% 45,1 Göteborg 91% 88% 89,4% 1,4 Detärglädjandeattseattendastenenhetminskatibehörighet/gymnasieexamen.Deenhetersomalltidhafthögkvalitetrörsigväldigtliteavnaturligaskäl.NågraavenheternaharförbättratsigkraftigtfrämstÖrebroochSödertörn. 30

31 HA ES SA EE Göteborgstad ITG NTI TE FördelningavgymnasieexamenperprogramförNTI,ITGochGöteborgsstad IT#Gymnasietharhögstaandelavelevermedgymnasieexamenpåsamhällsvetenskapligaprogrammet,dockärdetendasttvåavskolornasomgerdettaprogram.IT#Gymnasiethardockenjämnfördelningoavsettprogramochjämförvimed NTIochGöteborgärITGbetydligtjämnareresultatmässigt. TeknikprogrammetärIT#GymnasietsstörstaprogramsetttillantaleleverochspridningenärstormellanenheternavilketgörattIT#GymnasietsomvarumärkeintenårupptillGöteborgsstadsresultat.El#ochenergiprogrammetharhögreandelelevermedgymnasieexamenochIT#GymnasietharbättreresultatänbådeNTIochGöteborgsstad.Detsammagällerestetiskaprogrammet. 31

32 %'gyex'te' Örebro Kris7anstad Helsingborg Göteborg Uppsala Södertörn ITGsni] Skövde Åkersberga Västerås Karlstad Sundbyberg %gyexte Fördelningavgymnasieexamenel?ochenergiprogrammet(EE) %'gyex'ee' Kris7anstad Södertörn Uppsala Sundbyberg Göteborg Helsingborg Örebro ITGSni] Karlstad Skövde Åkersberga Västerås %gyexee Fördelningavgymnasieexamenteknikprogrammet(TE) IntressantärattnoteradestoraskillnadersomföreliggermellanprograminomsammaskolaexITGSundbyberg.Detärocksåettrelativtstorthoppmellandeskolorsomliggerundersnittvärdetochsjälvasnittvärdet. 32

33 %'gyex'es' Helsingborg Göteborg Södertörn Uppsala ITGSni] Örebro Åkersberga Karlstad Västerås Sundbyberg Skövde %gyexes Fördelningavgymnasieexamenestetiskaprogrammet(ES) Fördelningavgymnasieexamensamhällsvetenskapligaprogrammet(SA) %'gyex'sa' Uppsala ITGsni] %gyexsa Södertörn

34 Enhet Lägst Mellan Högst Skillnad Kristianstad 100(EE)(TE) # 100(EE)(TE) 0 Göteborg 84,2(EE) 90(TE) 90,9(ES) 6,4 Åkersberga 60(EE) 66,7(TE) 69,2(ES) 9,2 Karlstad 50(TE) # 60(EE)(ES) 10 Uppsala 83,3(ES) 85,3(TE)91,5(SA) 94,4(EE) 11,1 Västerås 45,5(EE) 53,6(TE) 57,1(ES) 11,6 Helsingborg 82,6(EE) 90,9(TE) 100(ES) 17,4 Södertörn 75(SA) 87,5(ES) 100(EE) 25 Örebro 75(ES) 80(EE) 100(TE) 25 Skövde 40(ES) 60(EE) 69,7(ES) 29,7 Sundbyberg 50(TE)50(ES) # 90,9(EE) 40,9 Sammanlagt 5stEE,4stES, 3stTE,1stSA 6stES,5stEE, 2TE Spridningstabellgymnasieexamenenhetsnivå Aktuellskolforskningvisarpåattskillnadernaärstörreinomenskolaänmellanskolor. Detärintressantattjämförahurdetserutpårespektiveskolenhetochfunderaöver vilkaslutsatservikandraavdetta.förit#gymnasietsdelserdetutsomföljer: Setttillprogramkanvikonstateraattel#ochenergiprogrammet(EE)harstorspridning, detärdetprogramsomflestskolorharlägstaresultatpå.samtidigtärdetlikamånga skolorsomhareesomdetprogramdärflestelevernårgymnasieexamen. Teknikprogrammet(TE)ärettstortprogrammeninteettsärskiltframgångsrikt programsetttillandeleneleversomnårgymnasieexamen.estetiskaprogrammet(es) ärdetprogramdärit#gymnasietseleverlyckasbästgenerelltmenävenhärärspridningenstordådetsamtidigtärdetprogramdärnästflestelevermisslyckasmedattnågymnasieexamen.snittvärdeföritigymnasietärendifferenspå14,3% Skolornasstorlekverkarintehanågonbetydelsedådetgällerspridningendåenavdeminstaskolorna(Kristianstad)topparföljtavdenstörstaskolan(Göteborg).SkolornamedsämreresultatavseendegymnasiebehörighetharentendenstillökadspridningjämförtmedIT#Gymnasietsskolormedbättreresultat.JämförvidettamedIT# GymnasietssysterskolaNTI#gymnasietservidockintedessatendenserutandärär spridningenlikastorblanddeskolormedbästresultat. 34

35 6.2.2Genomsnittligtmeritvärde Delmål2:IT#Gymnasietseleverskaliggaöverrikssnittetavseendebetygspoängirespektiveprogrammedminstenenhetsamthaenkontinuerligpositivutvecklingavbetygspoängen(samthagodöverensstämmelsemellanresultatpånationellaprovoch sattabetyg). Dådetgällerberäkningenavgenomsnittligtmeritvärdekommerdennahuvudmanna# rapportanvändatvåolikaberäkningsgrunder.denförsta,denofficiellaberäknings# grunden,ärbaseradpågenomsnittligtmeritvärdeberäknatpådeeleversomnåttengymnasieexamen.dettainnebärattdeeleversomintenåttengymnasieexamenexkluderasmeddennaberäkningsgrund.förskolormedenhögreandeleleversomintenårgymnasieexamenblirdettamåttmissvisandeochdetfinnsenmatematiskeffekt/korrelationmellanhögregenomsnittligtmeritvärdeochlägreandelsomnårgymnasieexamen.dettaförstasättattberäknakallasihuvudmannarapportenförofficielltvärde. Detandrasättetattberäknagenomsnittligtmeritvärdeärsåklartattinkluderasamtligaelever.Dettamåttärettbättremåttpåenskolastotalakvalitetochdetställerdessutomintegenomsnittligtmeritvärdemotandeleleversomnårgymnasieexamend.v.s.ingenmatematisköverviktfinnsåtnågothåll.Dåprogressionsvärdetberäknasidennahuvudmannarapportanvändsdetta,detsenare,beräkningsmåttet.Dettaandrasättattberäknagenomsnittligtmeritvärdekallasihuvudmannarapportenförtotaltvärde. Genomsnittligameritvärdesresultatför2014ärpreliminära. Genomsnittligt meritvärde varumärkesnivå Officiellt'värde' Procivitas Rytmus MEG Nyadesigng Sjölins DBGY Klara NTI LBS Design/const ITG Plus Didaktus Fram7dsgymn Officielltvärde Denmatematiskaeffekten(högagenomsnittligameritvärden=lägreandeleleversomnårgymnasieexamen)synstydligtförfleravarumärken.NTIliggernuöverITG,LBSsomärettavdevarumärkensomharenhögandeleleversomnårgymnasieexamenåterfinnsiovantabellpådennedrehalvan. 35

36 Genomsnittligt meritvärde officiell beräkningsgrund per skolenhet Enhet Officielltmeritvärde Andelgymnasieexamen Södertörn 14,4 85,1% Karlstad 14,2 53,8% Uppsala 14,0 87,5% Sundbyberg 14,0 57,9% Helsingborg 13,8 89,7% Göteborg 13,7 89,4% Örebro 13,7 81,6% ITGSNITT 13,7 78,6% Åkersberga 13,4 64,7% Skövde 13,2 63,8% Västerås 13,1 52,2% Kristianstad 12,4 100% Kristianstad,somärdenskolamedbästresultatdådetrörandeleleversomnårgymnasieexamen,ärnudenskolasomhardelägstaresultaten.KarlstadochSundbybergharrelativtgodaresultatsetttillgenomsnittligtmeritvärdemensvagaresultatgällandeeleversomnårgymnasieexamen. SödertörnochUppsalaärdeskolorsombästlyckasmedgodaresultatpåbådegenomsnittligtmeritvärdeochandelmedgymnasieexamen.HelsingborgochGöteborgföljertättefter. 36

37 Resultatprogramnivå IT#Gymnasietsdelmålärbaseratpåprogramnivåsnarareänpåenhetsnivåvarförvifortsättningsvisidennarapportutgårfrånprogrammen.ViharinganationellavärdenattjämföramedmenGöteborgsstadfårtjänasomreferensinuläget. Genomsnittligtmeritvärdeofficiellberäkningprogram SA ES Göteborg NTI TE ITG EE IT#gymnasietliggerlägreänbådeNTIochGöteborgsstadavseendesamtligaprogramochivissafallhardetmedberäkningsgrundensmatematiskaeffektattgöra.IT#GymnasietharhögreandelelevermedgymnasieexamenänNTIpåsamtligaprogramvilketledertillomväntförhållandeförgenomsnittligtmeritvärde.SammaförhållandeföreliggeromvijämförIT#GymnasietmotGöteborgsstad,menmedettundantag.TEliggerklartöverbådemeritmässigtochandelsomnårgymnasieexamenfördekommunalaskolornaiGöteborgsstad.Jämförviutfalletpåyrkesprogrammen,menävenESochSAtillvissdel,skiljerdetsigmycketmenåtandrahållerd.v.s.spridningenmellanprogrammenärbetydligtstörreänhos IT#Gymnasiet. 37

38 Genomsnittligtmeritvärdeofficiell&totalberäkningel?ochenergiprogrammet(EE) Sundbyberg Västerås Södertörn Karlstad Helsingborg Uppsala Skövde Totalt Officiellt Kris7anstad Åkersberga Göteborg Örebro JämförviskillnadernamellanofficielltgenomsnittligtmeritvärdeochdettotaladitomellanskolornainomIT#Gymnasietservibetydandeskillnader.Skolornaitabellenovanärrangordnadeefterderasofficiellavärden(blåstapel)därÖrebroharlägstochSundbyberghögst.Denrödastapelnärdetgenomsnittligameritvärdetbaseratpåhelapopulationen (totalberäkning).västeråsliggeritoppenofficielltmenhardetnästlägstavärdettotalt. ÄvenÖrebroochKarlstadharenmarkantskillnadmellanofficielltochtotaltvärde. Slutsatsenblirattdessaskolorintetillräckligtvälfångaruppsamtligaelever.IVästeråsfallärskolanduktigpåattutmanaochmotiveraeleversomkanochvillochdessaelevernårhögabetygmendeeleversominteärtillräckligtmotiveradeklararinteattnåengymnasieexamen. Övrigaskolorharrelativtsmåelleringaskillnaderallsmellandebäggeberäkningsgrundernavilketärpositivtdåallaeleverinkluderasochnårideflestafallsingymnasieexamen.Räknarviutskillnadenmellanofficiellochtotalberäkningsgrundpåsamtligaskolorblirdenna12,8 11,5=1,3 38

39 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningteknikprogrammet(TE) Karlstad Södertörn Åkersberga Sundbyberg Helsingborg Uppsala Örebro Total Officiell Göteborg Skövde Västerås Kris7anstad Skillnadernamellandeolikaberäkningssättenärbetydligtstörrepåteknikprogrammetjämförtel#ochenergiprogrammet.NågraavskolornaharengodellermycketgodöverensstämmelseexÖrebro,Göteborg,Kristianstad,HelsingborgochSödertörn. DäremotfinnskraftigaskillnaderiKarlstad,Åkersberga,SundbybergochVästeråsochdettatyderpåattskolornafungerarvälfördeeleversomkanochvillmendeeleversominteärmotiveradeochkanlyckasintehellerpådessaskolorochskillnadernaärstorajämförmeddeandraskolornasomlyckasmotiverasvagareeleveribetydligtstörreutsträckning.Viktigtförskolormedstoraskillnaderärattutvecklasinarutinerochprocessersamtundervisningförattmotiveraochhjälpasvagareelever. Servitillskillnadenmellandeolikaberäkningsgrundernatotaltmellanskolornaför teknikprogrammetblirdenna14,0 12,2=1,8 39

40 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningestetiskaprogrammet(ES) Uppsala Södertörn Örebro Skövde Åkersberga Helsingborg Göteborg Totalt Officiellt Karlstad Sundbyberg Västerås Örebro,Skövde,VästeråsochSundbybergsärskiljersiggenomatthastoraskillnadermellanberäkningsgrundernaochslutsatsenblirdensammasomtidigare,attskolornalyckasmeddeeleversomvillochärmotiverademedanalltförmångaeleverintenårmålenvilketocksåavspeglarsigiandelmedgymnasieexamen. Fleraskolorhargodöverensstämmelseochtendensenärattdetärsammaskolorsomlyckas(haengodöverenstämmelsemellanberäkningsgrundernamenävenenhögreandelsomnårgymnasieexamen)oavsettprogramexHelsingborg,Göteborg,Södertörnoch Uppsala. Dengenomsnittligaskillnadenmellanberäkningsgrundernablirförestetiskaprogrammet 14,2 12,4=1,8 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningsamhällsvetenskapliga programmet(sa) Dådetendastärtvåskolorsomhardettaprogramblirtabellennågotannorlunda; Skola OfficielltvärdeSA TotaltvärdeSA Södertörn 14,4 13 Uppsala 14,1 13,5 Bäggeskolornaharenavvikelsemellanberäkningsgrundernaochdengenomsnittligaskillnadenblir14,25#13,25=1.DetinnebärattSAärdetprogramsomharminstavvikelseavsamtligaprograminomIT#GymnasietdockärurvaletlitetavseendesamhällsprogrammetochbådeUppsalaochSödertörnärskolorsomhargodöverensstämmelseochgodaresultatöverlag. 40

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN!

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! 13 FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! Granskning av de skilda villkoren inom grund- och gymnasieskolan mellan kommunala och fristående, med en särskild granskning av aktiebolagsna RAPPORTFÖRFATTARE: STEN SVENSSON

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Kvalitetsrapport 2013-2014 ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Innehållsförteckning ProCivitas Privata Gymnasium, VäxjöInnehållsförteckning... 1 Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar...

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

2011/2012. Kvalitets- RAPPORT

2011/2012. Kvalitets- RAPPORT LBS 2011/2012 Kvalitets- RAPPORT LEDARE INNEHÅLL PÅ RIKTIGT När vi ser tillbaka på det läsår som gått slås jag av en sak mer än någonting annat. I en tid när man nästan varje dag kan läsa i dagstidningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer