Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014"

Transkript

1 Huvudmannarapport ITGymnasiet

2 Inledning IT#Gymnasietharfunnitsiöver16år.Intressetförvårautbildningarblandelevernahar varitstabilöverårenochvivetattdetrivsochattdekännersigtryggapåvåraskolor. Arbetsmarknadenefterfrågarvåraeleverskompetens.Idagutbildasdetförfåelevertill IT#relateradeyrken,barabehovetavprogrammerareökarfrånårtillårvärldenöver.I våraskolorlärmansigattanvändaitoavsettvilketprogrammanläser. IT#GymnasietssamhällsuppdragärattutbildaungamänniskorinomITochvårtmålärattvaraSverigesbästaIT#relateradeskolor.Vårtuppdragochvårtkommittmentärattsamtligavåraeleverskavaravälförbereddaförframtidastudierocharbeten. Attvarabästinnebärförossattallaeleverskalyckasmedsinastudier.Därärviinteännu,menjagvetattviinomhelaorganisationenäröverensomattdetärvårtgemensammaansvarattgenomkollegialtlärande,klokresursfördelning,formativtarbetssättochettkloktledarskapsomharetttydligtfokuspådetsomskeriklassrummetskataossmotmålet. Vibehöverhelatidensystematisktgranskaosssjälva,mätaresultaten,analyseraochdiskuteradessamedeleverochpersonal,samtgemensamttaframaktiviteterförattförbättradetsominteärtillräckligtbra. Detendavägenförattblirbästärkvalitetsvägen. ChristineJohnson UtbildningsdirektörförIT#Gymnasiet 2

3 Innehållsförteckning 1 Syfte s.4 2 Om ITGymnasiet s Program s Fördelning efter årskurs s Fakta om våra skolor s Verksamhetsidé s Vision s ITG kompetenser s ITGymnasiets erbjudande s.8 3 Mål s Våra mål i förhållande till nationella mål s.10 4 Förutsättningar s Finansiella förutsättningar s Organisatoriska förutsättningar s Personella förutsättningar s Materiella förutsättningar s.11 5 Kvalitet s Omfattande kvalitetsarbete s Hur vi jobbar med kvalitet s Kvalitetsrapporten s Vad mäter vi s Hur förändrar vi s.14 6 Resultat s Funktionell kvalitet s Nationella prov s Funktionell kvalitet s Antal elever med gymnasieexamen s Genomsnittligt meritvärde s Progression s Huvudmannens kommentarer resultat s Huvudmannens tidigare vidtagna åtgärder s Utfall 2013/14 & målsättning 2014/15 s Hinder för att nå målsättning 2014/15 s Aktiviteter/åtgärder från huvudmannen 14/15 s Ändamålsenlig kvalitet s Nöjd kundindex (NKI) s Nöjd medarbetarindex (NMI) s.62 3

4 1. Syfte Skollagenskravpåsystematisktkvalitetsarbeteinnebäratthuvudmän,förskole#ochskolenhetersystematisktochkontinuerligtskaföljauppverksamheten,analyseraresultateniförhållandetilldenationellamålenochutifråndetplaneraochutvecklautbildningen. Verksamhetensresultatbehöverdessutomföljasupp,analyserasochbedömasiförhållandetillvadvetenskapochbeprövaderfarenhetlyfterframsombetydelsefulltigenomförandet.Ävenvidplaneringochprioriteringavutvecklingsinsatserärdetviktigtatttahänsyntillaktuellforskning. Systematisktochkontinuerligtinnebärattarbetetskabedrivasstruktureratochuthålligtmedfokuspåenlångsiktigutveckling.Varjehuvudmanochvarjeförskole#ochskolenhetmåstedärförhittasinaformerochrutinerförkvalitetsarbetet. Utgångspunktenäralltiddensamma,attidentifierautvecklingsområdenförökad måluppfyllelseiförhållandetilldenationellamålen. Ovanståendeuttrycksiskollagens4kap.Enligt3 skavarjehuvudmaninomskolväsendetpåhuvudmannanivåsystematisktochkontinuerligtplanera,följauppochutvecklautbildningen.enligt5 skainriktningenpådetsystematiskakvalitetsarbetetvaraattdemålsomfinnsförutbildningenidennalagochiandraföreskrifter(nationellamål)uppfylls.av6 framgårattdetsystematiskakvalitetsarbetetskadokumenterasochav7 framgåratthuvudmannenskasetillattnödvändigaåtgärdervidtasomdetviduppföljning,genomklagomålellerpåannatsättframkommerattdetfinnsbristeriverksamheten. DethärärhuvudmannenshuvudmannarapportförIT#Gymnasietht2013ochvt

5 2. Om ITGymnasiet IT#Gymnasietstartade1998somenavSverigesförstafriståendegymnasieskolor. SkolangrundadesgenomettsamarbetemellanKistasstadsdelsnämnd,globalaIt#företagiområdetochskolansgrundareJanFriman.Idagfinnsca2300eleveroch215anställdainomITGymnasietSverigeABfördeladepåföljandeorter:Göteborg,Helsingborg, Kristianstad,Sundbyberg,Södertörn,Uppsala,Västerås,Åkersberga,Örebrooch Karlstad. TillgruppenIT#GymnasiettillkommerdessutomIT#GymnasietSkövde(FriaAkademini SkövdeAB)medca190eleveroch30anställda. Dennahuvudmannarapportomfattarskolornafrånbådabolagen. 2.1 Program Programbeteckning SA TE NA EE ES Program El#ochenergiprogrammetinriktningdator#och kommunikationsteknik Estetiskaprogrammetinriktningestetikochmedia Samhällsvetenskapsprogrammetinriktningmedier, informationochkommunikation Teknikprogrammetinriktninginformations#och medieteknik Naturvetenskapligaprogrammetmedinriktning naturvetenskap. IT#Gymnasiethartidigarehaftenradspecialutformadeprogrammedlokalavarianter.IochmedinförandetavGy11hardessaspecialutformadeprogramförsvunnitochidagharIT#Gymnasietendastnationellaprogramfördelatenligtföljande: 5

6 Program' Elprogrammet Teknikprogrammet Este7skaprogrammet Samhällsprogrammet Naturprogrammet IB(interna7onalbacchelerate) Individuelltprogam SomdiagrammetovanvisarfinnsdettrestörreprograminomIT#Gymnasiet.Störst ärteknikprogrammet(te),följtavelprogrammet(ee)ochestetiskaprogrammet (ES).Övrigaprogramärbetydligtmindreochgesocksåpåfåellerenstakaav skolenheterna. 2.2 Fördelning efter årskurs Serie'1' 0 Årskurs1 Årskurs2 Årskurs3 Årskurs4 IT#Gymnasiethadeiaugusti eleverpåsinaskolor.Fördelningenmellanårskurserna1tillochmed3ärjämnochsöktrycket,trotsdedemografiskasvängningarna,gott. 6

7 2.3 Fakta om våra skolor Enhet Startår Elever ProgramerbjudandenHT2014 ITG Sundbyberg EE,TE,ES ITGGöteborg EE,TE,ES ITGSödertörn EE,TE,ES,SA ITGUppsala EE,TE,ES,NA,SA ITGVästerås EE,TE,ES ITGÖrebro EE,TE,ES ITG Åkersberga EE,TE,ES ITG Helsingborg EE,TE,ES ITGSkövde EE,TE,IB ITG Kristianstad EE,TE ITGKarlstad EE,TE Totaltgårdetdrygt2300eleverpåvåraskolor.ITGymnasietSverigeABochFria AcademienSkövdeABingåriAcadeMedia,somärSverigesstörstaprivatautbildningsanordnare.Cirka50000eleverochderasföräldrarharvaltAcadeMediasförskolor,grundskolorochgymnasieskolor.Ytterligare30000vuxnagårpånågonav AcadeMediasvuxenutbildningar.AcadeMediafinnsöverhelaSverige,frånBodeninorrtillMalmöisödermenäveniNorgeocharbetaralltsåinomhelautbildningskedjan,frånförskolahelavägentillvuxenutbildning.AcadeMediahar475enheterochskolor,samtungefär12000medarbetare. 2.4 Verksamhetsidé 2.5 Vision IT#GymnasieterbjuderIT#profileradegymnasieutbildningarsomgereleververktygochförutsättningarförattvaramedochpåverkaettsnabbtföränderligtsamhälle. IT#GymnasietskavaradetsjälvklaraalternativetföreleversomväljerenIT#profileradgymnasieutbildning.Viskaständigtöverträffavåraeleversochderasföräldrars 7

8 2.6 ITGkompetenser 2.7 ITGymnasiets erbjudanden förväntningarpåenutbildningsomförberederförettframgångsriktstudie#och yrkesliv. Följandekompetenserskavåraeleverefteravslutadutbildningbesittaochvåra medarbetarebesittaochförmedla: Problemlösning Elevernaskapåetteffektivtsättkunnalösaproblemsjälvständigtochtillsammansmed andra. Kreativitet Elevernaskasjälvständigtochisamarbetemedandrakunnageförslagpåidéerochhur mankangenomföradessa. Ansvarstagande Elevernaskapåettsjälvständigtsättkunnataansvarförsinastudier,sinhälsa,sina beslutochsinahandlingar. Socialkompetensochkommunikativförmåga Elevernaskakunnasamspelaochkommuniceramedandrapersonerenligtde demokratiskaprinciperochvärdenvårtsamhällebyggerpå. BredIT?kompetens Elevernaskahaenhögdigitalkompetensochenförutbildningenrelevantkunskapom informationsteknologinsanvändnings#ochutvecklingsområden. IT#Gymnasietserbjudandenärverksamhetenskärnvärden,detsomgörvårautbildningarunikaochsombeskriverpåvilketsättviskauppnådemålviharsattfördem. IT?profileradegymnasieutbildningar IT#GymnasieterbjudernationellaprogrammedentydligIT#profileringdär informations#ochkommunikationsteknikärdetsjälvklaraverktygetiutbildningen. 8

9 Modernpedagogik IT#Gymnasietskavaraenföregångareinommodernpedagogikmedutgångspunktiinformations#ochkommunikationsteknik.Förattvåraeleverskanåsinfullapotentialskaviständigtgranska,utvärderaochutvecklavårpedagogikochvåraverktyg. Skolkultur Påvåraskolorerbjudervientryggstudiemiljögenomnärvarandepersonalochöppnalokaler.Eleverochpersonalarbetargemensamtförattskapaenvälkomnandeochtillåtandeskolmiljösompräglasavöppenhet,tydlighetochlyhördhet. Näringslivs?ochhögskoleförankrat FörattsäkerhetsställaattutbildningenmotsvararsamhälletsförväntningarochbehovsåsamverkarIT#Gymnasietmedhögskola,andraeftergymnasialautbildningarochnäringsliv. Godtekniskochlaborativmiljö Förattelevernaskanåmålenisinutbildningärvåraskolorutrustademedmobilaoch laborativamiljöermedgodtekniskstandard. 3. Mål Huvudmål SverigesbästaIT#relateradeutbildningar Delmål2013?2017 Kvalitetocheffektivitet Delmål1:SamtligaIT#Gymnasietseleversomfullföljersinutbildningskanågymnasieexamen. Delmål2:IT#Gymnasietseleverskaliggaöverrikssnittetavseendebetygspoängirespektiveprogrammedminstenenhetsamthaenkontinuerligpositivutvecklingavbetygspoängen(samthagodöverensstämmelsemellanresultatpånationellaprovoch sattabetyg). Delmål3:Andelstuderandeelleryrkesverksamma3årefteravslutatutbildningpåIT# Gymnasietskaliggaöver95% Delmål4:Samtligautbildningarskahaettbibehålletellerpositivtförädlingsvärde (ochgeelevernaförutsättningarattutvecklassålångtattdenårsinfullapotential) Attraktivitet Delmål5:NKIskaligga5enheteröverAcadeMediassnitt 9

10 Delmål6:NMIskaligga5enheteröverAcadeMediassnitt Delmål7:Fyllnadsgrad100%ochkö 3.1 Våra mål i förhållande till de nationella målen Ettavsyftenamedkvalitetsarbetetärattdenationellamålenförutbildningenskauppfyllas. Meddenationellamålenförutbildningmenasdemålsomangesiskollagen,läroplanerna, ämnes#ochkursplanernaochandraförfattningarsomstyrverksamheten.yttersthandlardetomattallabarnocheleverskaerbjudasenlikvärdigutbildningavhögkvalitetoberoendeavbostadsort,könochsocialellerekonomiskbakgrund. IT#Gymnasietsmål1#5tarallahänsynochsiktedirektpådenationellamålen.Delmål6 falleregentligenutanförmenärförståsviktigtförossdålärarnaochandraanställdaärvår viktigasteresursochdesomskallförverkligamålentillsammansmedeleverna.delmål6 berörsmeraövergripandeidennahuvudmannarapport.delmål7ärettekonomisktmålsomförståsocksåharberöringmedkvalitetdåenfinansiellstabilgrundärenförutsättningförattkunnafullgörakunskapsuppdraget.delmål7kommerdockinteberörasidennahuvudmannarapportannatänunderavsnittetförutsättningar. 4. Förutsättningar 4.1 Finansiella förutsättningar Förattkunnavaraframgångsriksomhuvudmanavseendekvalitetochkvalitetsutvecklingkrävsenstabilochlångsiktigstrategi.Detkräverocksåenstabilochlångsiktigfinansiellplaneringsamteffektivtutnyttjandeavekonomiskaresurser.IT#Gymnasietharstarkekonomiochfinansierasuteslutandeavdenelevpengvarjeelevbidrarmed.Jämnaelevintaggörattdefinansiellaförutsättningarnaärutmärkta.EnavdeframgångsrikastrategierIT# Gymnasietanvändersigavärresursfördelning.Resursfördelningenskerdelspåenhetsnivå, delspåhuvudmannanivådärsvagarepresterandeenhetertilldelasökaderesurser. Materielltärskolornavälrustadeochvarjeåravsättsbetydandesummortillinvesteringarochläromedelochsamtligaskolorharidagtillgångtillskolbibliotek.KravenutifråndenyakursernaisambandmedinförandetavGY11harocksåtillgodosetts. 4.2 Organisatoriska förutsättningar Underdetgångnaårethardetskettettparrektorsbyten.AvseendeanställdalärarehardetskettfåförändringarsetttillIT#Gymnasietsomhelhetochgenerelltochhistoriskthardetvaritlågrörlighetvilketärpositivtdådetunderlättarbyggandetavredanpåbörjadekvalitativainsatser. Påhuvudmannanivåbestårorganisationenavenutbildningsdirektörsamtenverksamhetschef.Tillsinhjälphardeenstabbeståendeavenbusinesscontroller,enkvalitetscontroller,enpedagogiskutvecklingsstrateg,enHR#ansvarig,enmarknadsansvarig, enmedicinskverksamhetschefsamtenit#ansvarig.utbildningsdirektörenärcheföverstabenochstabendelasmednti#gymnasiet.stabensprimärauppgiftärattfåytterligarekraftidetsystematiskakvalitetsarbetet,stöttaskolornasamtnåökadmåluppfyllelse. 10

11 4.3 Personella förutsättningar Antal&'&utfall&'&ack&augusti Budget&'&ack&augusti ITG Lärare Övriga Totalt Avvikelse Totalt Lärare Övriga 421$%Sundbyberg 14,9 3,8 18,8 $2,6 21,4 17,5 4,0 422%$%Göteborg 26,7 7,7 34,4 2,8 31,6 23,9 7,8 423%$%Södertörn 16,9 2,9 19,8 $0,6 20,4 17,3 3,1 424%$%Uppsala 23,4 4,2 27,6 0,9 26,7 22,1 4,6 425%$%Västerås 16,4 2,8 19,2 $0,2 19,3 15,9 3,4 426%$%Örebro 13,6 2,4 16,0 $1,3 17,3 14,5 2,9 427%$%Åkersberga 4,8 2,6 7,4 $1,8 9,3 6,5 2,8 428%$%Helsingborg 12,0 2,2 14,2 0,1 14,0 11,7 2,3 430%$%Kristianstad 4,4 1,1 5,5 0,5 5,0 4,0 1,0 431%$%Karlstad 3,9 1,8 5,8 $0,7 6,5 5,5 1,0 441%$%Skövde 17,3 3,6 21,0 0,9 20,1 16,8 3,3 Totalt 154,3 35,2 189,5 $1,9 191,5 155,5 35,9 5. Kvalitet Enligtskollagenskakvalitetsarbetetbedrivasbådepåhuvudmannanivåochpåvarjeförskole#ochskolenhet.Kravetpåattföljauppochutvärderautbildningenskvalitetärintenytt.Sedanbörjanav1990#taletharansvarsfördelningeninneburitattstatenangermål,kravochriktlinjerförutbildningen.Huvudmannenansvararförattorganiserautbildningensamtförattföljauppochutvärderamåluppfyllelsenförattvidbehovkunnaförbättraverksamhetensåattmålenuppfylls.Förskolechefer,rektorerochpersonalansvararföratttillämpaskollag,läroplaner,ämnesplanerochkursplanersamtövrigabestämmelser. Huvudmannenärytterstansvarigförgenomförandetavutbildningenochdensomskasetillattdetfinnsförutsättningarattbedrivaettkvalitetsarbetesomsäkerställerkvalitetochlikvärdighet.Förskolechefenrespektiverektornäransvarigförenhetenskvalitetsarbeteochförattdetfinnsförutsättningarattbedrivaochutvecklautbildningenutifråndenationellamålenochriktlinjerna.Personalenansvararförattbedrivaettkvalitetsarbetesomskaparförutsättningarförvarjebarnochelevattutvecklassålångtdetärmöjligtiförhållandetilldenationellamålen. 5.1 ITGymnasiet satsar på kvalitet och har därför ett omfattande kvalitetssystem Vieftersträvarhögkvalitetinomallavårautbildningar.IT#GymnasietingåriAcadeMediasomharenanställdkvalitetschefmedcentralkvalitetsstabvarsuppgiftärattständigtsäkerställaenhögkvalitetochutveckladetsystematiskakvalitetsarbetetänmer.Detoperativakvalitetsansvaretvilardockpåallaanställdainomorganisationen. 11

12 IT#GymnasietharenkvalitetscontrollerspecifiktmedansvarförIT#GymnasietochNTI# gymnasiet.ikvalitetscontrollernsuppgifteringårbl.a. attskaparutinerförhurkvalitetsarbetetskabedrivaspåhuvudmannanivåochför hurenheternaskvalitetsarbeteskalltastillvara setillattstyrning,ledning,organisationochuppföljningssystemstödjer kvalitetsarbetetpåsåvälhuvudmannanivåsomenhetsnivå Setillattrektorernaochannanberördpersonalkananvändaändamålsenligaformer föruppföljningochanalysavutbildningen Övergripandeansvarförhelaverksamhetenharutbildningsdirektörenochdetoperativa ansvaretåvilarverksamhetschefen. Verksamheterbehöverständigtutvecklasochdetärviktigtattdetskerisamrådmedelever, vårdnadshavareochpersonal.systematisktkvalitetsarbeteäromfattandeochhandlaromuppföljningochanalys,omdelaktighetochomförändringavmänniskorsförståelseochagerande.dethandlaromattsättainadekvataåtgärderförattnåönskadeffektochdethandlaromatthasinutgångspunktiforskningenomlärandeochskolutveckling. 5.2 Hur vi jobbar med kvalitet på ITGymnasiet Systema/skt'och'kon/nuerligt' kvalitetsarbete' Genomföra Dokumentation Följaupp Resultat&måluppfyllelse Planera Dokumentation Analysera bedömautvecklingsbehov Uppföljning&analys IT#GymnasietarbetarsystematisktmeduppföljningaveleverskunskapsresultatmenförattmöjliggöraförändringarpåorganisationsnivåarbetarIT#Gymnasietocksåsystematisktmedattanalyseraochutvärderaresultaten. 12

13 13 Elevernafyllerilokalakursutvärderingarivilkarektorochläraremäterhurelevernauppfattarattundervisningenbedrivs,hurvälelevernakännertillmålochsyftesamtivilkenutsträckningdekanpåverkaundervisningensinnehållochexaminationsformerm.m. VidarearbetarIT#GymnasietmedMarkörMarknad&KommunikationABochdessagenomförvarjeårenundersökningomhurvåraeleveruppfattarsinskolaavseendeundervisning,arbetsmiljö,anställda,trygghetochattraktivitet.Elevernakanocksåpåverkaviaklassråd,elevrådsamtviautvecklingssamtal. Lärarnasuppföljningskergenomårligapedagogiskasamtalsamtövrigamedarbetarsamtalmedrektorochkvalitetsrapporter.Skolornaarbetarävenmedkursutvärderingar.Markör Marknad&KommunikationABgörundersökningaromhurvåraanställdauppfattarsin arbetssituation. Rektorsammanställerresultatenavdeolikaundersökningarnaochuppföljningarnavilka mynnarutisamtaldärarbetslagenarbetarmedutfallutifrånkunskapsresultat,nöjdkundindexochandraförverksamhetenviktigakvalitativaaspekter.rektorsammanställerdärefterenkvalitetsrapport. RektoransvararocksåförattEWS(EarlyWarningSystem)sköts.EWSärettdigitaliseratsystemdärvarjeundervisandelärarefylleriensummativbetygsprognosförvarjeenskildelev.Vidriskförattelevenintenårmålenrödmarkerasaktuellkursföreleven.Rektorbeslutardärefterompedagogiskutredningochåtgärdsprogram.EWS#systemetgerocksåenbildomdetfinnssärskildalärareellersärskildakursersomharbekymmermedmåluppfyllelsenochrektorkandåaktivtbestämmaomlämpligastödåtgärder.EWStjänarocksåsomunderlagförkollegialtlärandeideolikalärteamen.Detärettexempelpåenavvåravaldastrategiermedeffektivtresursfördelandeförökadmåluppfyllelse.EWSfyllsipådeflestaenheternavarjemånadmenhuvudmannenharställtkravpåtreavstämningarperläsår. Arbetetmeddeolikaverksamhetsuppföljningarnaochdeövrigaundersökningarnaochutvärderingarnaledertillettgedigetunderlagförbedömningavbehovetavutvecklingsinsatserförskolanpåbådeindivid#,grupp#ochenhetsnivå. TillrektorsstödharIT#Gymnasietcentralttagitframenenkelochsystematiskuppföljningsmallsomfyllsiavpersonalvidnågratillfällenperårochsomhjälperrektorattunderpågåendeläsårsnabbtomfördelaresursernärdetgällerenstakaelever,grupperellerkurser. Huvudmannenföljeruppskolornasarbeteviamånadsbrevfrånrektorivilketrektorbeskriverarbetetmedstrategiernaochmålenidelokalaarbetsplanen.VidareskickasresultatenfrånrespektiveenhetsEWSintregångerperår.Huvudmannengörutifråndessaenbedömningomsärskildaresursermåstetillsättassamthartätuppföljningpådeenhetermedsämreresultat. 5.3 Kvalitetsrapporten Senast1septemberskallvarjeenskildskolahainkommitmedsinkvalitetsrapport. Rapporteninnehållerhistorikomskolan,faktaomantalanställdaochelever,vilkaprogram sombedrivs,mål,visionochverksamhetsidéblandmycketannat.

14 Irapportenskallrektorisamrådmedeleverochpersonalsammanställasittutfallutifrånformellastudieresultattex.genomsnittligbetygspoängochandeleleversomnårgymnasieexamen.Dessutomskallrektorredogöraförkorrelationenmellanresultatpånationellaprovochslutbetyg.Rektorskallvidaresammanställautfalletutifrånupplevda kvalitetsmått(nkiochnmi). Därefterskallutfallochgenomfördaaktiviteteranalyserasbl.a.utifråndeindividuellaverksamhetsuppföljningarnaochelevernasutvärderingar.Vidareskalldetgörasenhinderanalysförökadmåluppfyllelseochsomskallfungerasomstödförkommandeaktiviteter.Slutligenskriverrektortillsammansmedpersonalocheleversinlokalaarbetsplanfördetkommandeläsåretinnehållandeaktiviteterförattökamåluppfyllelsen. 5.4 Vad mäter vi? Kvalitetärettomfattandebegreppmendeviktigastekvalitetsmåttenförossär Funktionellkvalitetd.v.s.hurvällyckaselevernaivårautbildningar.Vimäterbl.a. genomsnittligbetygspoäng,andelsomnårgymnasieexamensamttittarpåutvecklingsvärdevilketinnebärattvijämförelevensbetygfrångrundskolanmedelevensslutbetygigymnasietförattseomvilyckatsförbättraelevensutfall.viärocksånoggrannamedattkontrolleraöverensstämmelsenmellannationellaprovochslutbetyg. Upplevdkvalitetd.v.s.hurupplevervåramedarbetare,eleverochvårdnadshavarevårverksamhet.Allthandlarintebaraomsiffrorochbetygutandetärocksåviktigtförossattallatrivsochkännertrygghetsamtattskolanärenvälfungerandesocialarena. Ändamålsenligkvalitetd.v.s.vartlederutbildningenpålångsikt?Härmätervivadvåraelevergörtreårefterattdetagitstudenten.Hurmångaläsereftergymnasialautbildningar?Hurmångaharjobb?VilkennyttahardehaftavsinutbildningpåIT# gymnasietochhurkanviutveckladenytterligareförattbättremotsvarahögskolans ochnäringslivetskrav? 5.5 Hur förändrar vi? Dåviharreflekterat,utvärderatochanalyseratsamtskapatnyaaktivitetergällerdetattsetillattdetöverenskomnaverkligensker.Genomatthastortransparensikvalitetsarbetetochlåtaallakommatilltalsochvaradelaktigaunderlättasimplementeringen. Huvudmannenochrektormåsteskapamöjlighetertillförändringavbefintligförståelseochnyakunskapsinsikter.Dettaskergenomolikautbildningsinsatserpåolikanivåer,läsecirklarochgenomattskapatidocharenorförerfarenhetsutbytebådeinomdenegnaskolanochmellanskolormenävenmellanandrahuvudmän. Avvårapedagogiskaledareönskarviattdeskallauskulterahossinaanställdaochhosvarandra.Inomramenfördetkollegialalärandetauskulterardeflestaavvåralärarehosvarandraochfleraskoloranvändervideofilmningförattvidareutvecklasinalärare. Rektorernamåstesynliggöradenkontinuerligakunskapsutvecklingenochhauppföljningssystemsåattdetidigtkanomfördela/tillsättaresurserideklasserellertilldenelevellerläraresombehöverdetta. Systematisktkvalitetsarbetefordrarkontinuitet,tålamodochlångsiktighetvarförvihar tidsattviktigahändelsermenocksåslagitfastsärskiltviktigaaktiviteterenligtföljande: 14

15 Augusti:Samtalmedsamtligaanställdapåskolan.Genomgångavindividuella kurserochresultat,arbetemedskolanskvalitetsrapportochlokalaarbetsplan. Färdigställandeavkvalitetsrapporten September:Samtalmedeleverominnehållikurser,examinationsformerochupplägg.Pedagogiskasamtalvilketinnebärenskildasamtalmellanundervisandelärareochrektordärlärarenbeskriverkursupplägg,hurdearbetarmednyckelkompetenserochvärdegrundsfrågorm.m.Elevråd Huvudmannarapportenskrivs. OktoberInovember:Klasskonferenser,utvecklingssamtalsamtauskultationer rektor#läraremenävenlärare#lärare.elevråd.ews December:Kursutvärdering.Medarbetarsamtal(bl.a.uppföljningavde pedagogiskasamtalen).elevråd JanuariIfebruari:Medarbetarsamtal.Elevråd.Klasskonferens.Auskultation.EWS Mars:UndersökningavSvensktkvalitetsindex.Elevråd.Klasskonferens. Auskultation AprilIjuni:EWS.kursutvärdering.Elevråd,arbetemedresultatutifrånmedarbetarochelevundersökningar.Individuellaverksamhetsuppföljningar.Börjaarbetamedåretskvalitetsrapport Ovanståendelistaärpåintetsättfullständigutandetfinnsytterligareenmängdaktivitetersomskerkontinuerligtutifråndenenskildaskolansvaldastrategierochaktiviteter.Betygs#ochbedömningskonferenser,identifieringaveleveribehovavsärskiltstödochettvälfungerandeEHT#arbetemåsteocksåtillmenbörbetraktassomhygienfaktorerochliggerdärförnormaltutanförkvalitetshjulet. 15

16 6. Resultat, förutsättningar och åtgärder Uppläggavkapitel6 Dettakapitelbeståravredovisningavutfallavseendefunktionell#,ändamålsenlig#samt upplevdkvalitet.dåmycketförändratsisambandmeddennyagymnasiereformeninledskapitletmedförutsättningarsamtengenomgångavutfalletmellanresultatpådenationellaprovenochsattaslutbetyg. Varjespecifikkvalitetsdefinitionkommenterasavhuvudmannensamtatthuvudmannentar framåtgärderförattökamåluppfyllelsen. 6.1 Gy 11 Införandetavennygymnasieskola2011harinneburitstoraförändringarföranställdaochelever.Programstrukturochinnehållharstramatsuppochminskatmöjlighetenförskolorocheleverattfördjupasiginomspecifikaområden.Vidaresåharämnes#ochkursplanerändratsochennybetygsättningmednyskalaharinförts.Möjlighetenattfåengymnasieexamenhartillkommitjämförtmeddettidigaremåttetandelsomblirbehörigatilluniversitetochhögskola.Dessamarkantaförändringargörattjämförelserbakåtavseendemeritvärdenochandelsomnåttgymnasieexamenkommervarayttersthaltande. Ävenberäkningsgrundernaförmeritvärdeochandelsomnårgymnasieexamenharändrats(senärmareunderrespektiveavsnitt)ochävenomvianvändersammamatematiskaberäkningsgrundkommerjämförelsenlidabristpåtrovärdighetdåvidefactojämför äpplenmedpäron. Skolverketharinteangetthurberäkningsgrundernakommerseutnationelltochytterstfåresultatfinnsatttillgåfråndekommunalaskolornaänsålänge.DettagörattjämförelsenkommerskeinomAcadeMediasgymnasiesegmentförattkunnaerhållarelevantajämförelser.Imångaavseendeärdettaår,detförstaåretmedeleversomtagitstudentenidennyagymnasieskolan,attbetraktasomårnoll Nationella prov Somendelisäkerställandetavattbl.a.meritvärdenbaserarsigpåenrättvisochlikvärdigbedömningkandenationellaprovensresultatjämförasmedsattaslutbetyg.Förattfåanvändbarasiffrorförutsätterdettaattprovresultatochslutresultatkalibreraspåindividnivå.SomunderlagfördettaarbetefinnslistorsomSCBsamlarinfrånvarjeskolenhet.HuvudmannensammanställersedansammaunderlagsomSCBsamlatin. Dåfleraavdenationellaprovengenomförsförförstagångensaknasjämförelsematerialistörreomfattningännu.SamtligajämföranderesultatidennahuvudmannarapporthämtassåledesfrånAcadeMediasgymnasieskolor. 16

17 Fördelningnationellaprovochslutbetygsamtligaämnen Högre Lika Lägre 20 IT#GymnasietharingetämnesomharlikaliteavvikelsesomexNTI#gymnasietharavseendematematiken.Engelskanharstörstandeleleversomfåttsammaslutbetygsomresultatenpådenationellaproven(68,7%)ochIT#GymnasietliggerrelativtnäraAcadeMediassnittidettaämne. MatematikenskiljersigmestomvijämförmotNTI#gymnasiet.NTIhade74% överensstämmelseoch24,7%avelevernaerhölletthögreslutbetyg.förit#gymnasietsdelärmotsvarandesiffror59,3%avelevernadärslutbetygochnationellaprovresultatöverensstämmeroch37%avelevernaharfåttetthögreslutbetygänprovresultaten. BrytervinerresultatenpåkursnivåsamtgörenjämförelsemedIT#GymnasietssystervarumärkeNTI#gymnasietsamtövrigagymnasieskolorinomAcadeMediafårviföljanderesultat.Resultatetredovisasprocentuelltsomblåttförlägreslutbetyg,röttföröverensstämmelsemellanNPochslutbetygochgröntförhögreslutbetyg.Undervarjeredovisadkursvisasocksådeskolorsomharstörstrespektiveminstavvikelse. 0 Engelska Svenska Matema7k 17

18 Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Engelska Engelska05 Bas:ITG646elever IT#GymnasietliggerheltilinjemedAcadeMediassnittochharenbättreöverensstämmelse ännti#gymnasietdådetgällerandeleleversomfårlägreslutbetygänprovresultat. Skillnadernaärdockstoramellandeolikaskolenheterna. Skolormedminstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKristianstad 0% ITGSödertörn 6,4% ITGUppsala 7,3% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÖrebro 39,1% ITGVästerås 35% ITGHelsingborg 28,1% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKarlstad 33,3%(litenpopulation) ITGSkövde 23,5% 18

19 Engelska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG540elever Skolormedminstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKristianstad 0% ITGKarlstad 5,3% ITGSödertörn 12,1% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGSkövde 33,3% ITGÖrebro 28,6% ITGHelsingborg 24,6% Avseendeeleversomfåttetthögreslutbetygsåärdetendastenskolasomharettresultat över20%ochdetäritguppsalamed26,5%. Engelskasammanfattning Anledningarnatillavvikelsernakanvarafleraochdetvanligasteskäletskolornaangerärattallakursmomentinteprövaspådenationellaprovenochattbl.a.litteraturanalysärettområdesommångaelevermisslyckasmed.ÅandrasidangerIT#Gymnasietelevernagenerelltlägreslutbetygänvaddevisatpånationellaprovjämförtmed AcadeMediamenskillnadenärintesåmarkant. Påenhetsnivåblirdettaäntydligare,någraenheterhargodöverensstämmelsemellan NPochslutbetygmedanandraharkraftigaavvikelser.Förutsättningarnaärlikaför samtligaskolorsåsvarettordeståattfinnanågonannanstans. 19

20 Tänkbaraorsakertillkraftigaavvikelserkanvara: Bedömningskeravannatänkunskaperochfärdigheter.Exuppträdandeoch beteende,förmågaattlämnaiuppgifteritidm.m. Examinationsformer/bedömningiövrigtskerpåförmångaeleverettickefördelaktigtsätt.Hurexamineraseleverna?Vilkavariationsformerochmöjlighetertillindividanpassningfinns? Kalibreringavbedömningochstoffsaknas.Ivilkenmånharskolansläraresamarbeteochutbytemedandralärare/skoloravseendebedömningochinnehåll? Möjlighetertillstödex.extralektionermm Huvudmannensbedömningavengelskasamtåtgärder Attvissvariationförekommermellannationellaprovensresultatochslutbetygärförståeligtochönskvärt.Attvissaelevergeshögrebetygkännssjälvklartochförklarasoftamedmerundervisning,stödochandraexaminationsformer.Attandraeleveråandrasidanfårlägreslutbetygkanävendethasinaförklaringar.EngelskanärettviktigtämneävensetttillgymnasieexamendåettFperautomatikinnebärattgymnasieexameninteuppnås.Förattökamåluppfyllelsenbehövsföljande: Samtligaskolormåstesäkerställaattbedömningochbetygsättningsker likvärdigt.dettainnebärkalibreringinomskolanochmellanskolor. Identifieradeavvikelseravstörreartmåsteanalyseraspårespektiveskolaoch handlingsplansamtuppföljningbörske. Huvudmannenkommeranordnaämneskonferensförattstärkaspråklärarna inomstoff,ämnesdidaktikochbedömning. 20

21 Svenska Svenska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG473elever IT#Gymnasietharenmycketgodöverensstämmelsemellanslutbetygochresultatenpå denationellaproven. Skolormedminstaskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKarlstad 0% ITGSkövde 0% ITGKristianstad 2,9% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÅkersberga 23,8% ITGVästerås 21,1% ITGSundbyberg 18,6% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSkövde 80%(litenpopulation) ITGÅkersberga 47,6% ITGSundbyberg 23,3% 21

22 Svenska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG350elever IT#GymnasietharenlitestörreandeleleversomerhållerettlägreslutbetygsetttillvadelevernapresteratpådenationellaprovenomvijämförmedNTIellerAcadeMediaistort.ÅandrasidanliggerIT#Gymnasietnärmareprovresultatendådetgällereleversomfåttetthögreslutbetyg.Dettaskulledockkunnavaraenlogiskkonsekvensavattlärarnaocksåsattflerlägreslutbetyg. Skolormedminstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÖrebro 0% ITGHelsingborg 3,2% ITGSundbyberg 8% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGGöteborg 24,3% ITGSkövde 23,5% ITGSödertörn 20%(litenpopulation) Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGÅkersberga 50% ITGÖrebro 42,9% ITGSundbyberg/Södertörn 40% 22

23 Svenskasammanfattning Svenskansomämnebetraktatavseendekorrelationmellanslutbetygochnationella provliggermycketmerilinjemedövrigavarumärkenochskolorinomacademedia. Anledningarnatilldettakanvaraflera,delsdenationellaprovensutformningsamtattdetärflermomentsomprövasunderdenationellaproven,enstörresamsynblandundervisandeläraremenocksåivilkenutsträckningochpåvilketsättextraundervisningochstödges. JämförviAcademediastotalaresultatserviattelevernaibetydligthögreutsträckningfårhögreslutbetygisvenskaäniengelskaochdettabörhuvudmännengemensamtfunderavidareöver. HuvudmannensbedömningavSvenskasamtåtgärder Attvissvariationförekommermellanslutbetygochresultatpådenationellaprovenärförståeligtochnaturligt.Generelltäröverensstämmelsen/avvikelsernagodaochinomramarna.Skolormedhögreavvikelsersomnämnsspecifiktianslutningtilldeenstakakursernabörförståsanalyserasinautfallochorsakertilldettaextranoga.SvenskaärettviktigtämnedådetgällergymnasieexamendåettFperautomatikinnebärattgymnasieexameninteuppnås.Förattökamåluppfyllelsenbehövsföljande: Samtligaskolormåstesäkerställaattbedömningochbetygsättningsker likvärdigt.dettainnebärkalibreringinomskolanochmellanskolor. Identifieradeavvikelseravstörreartmåsteanalyseraspårespektiveskolaoch handlingsplansamtuppföljningbörske. Huvudmannenkommeranordnaämneskonferensförattstärkaspråklärarnainomstoff,ämnesdidaktikochbedömning.Dennakommersamläsasmeddeläraresomundervisariengelska. Matematik Dådetfinnsfleraolikanationellaproviämnetmatematikochmångaavdessaharrelativtfåeleversomskrivitdemkoncentrerarsighuvudmannarapportenpådetrestörstakursernasetttillantaletelever.Dessakurserärmatematik1a,matematik2csamtmatematik3c.Utfallförrespektivekursföljer: 23

24 Matematik1a Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG157elever Skolormedminstskillnaderavseendeelevermedlägreslutbetygredovisasinteseparatdådetgällermatematikendåmångaskolorhar0%.IT#GymnasiethargenerelltenbetydligtstörreandeleleversomharerhållitetthögreslutbetygänvaddehaftpåprovenomvijämförmedNTI#gymnasietvarförfokuspåskolormedstorandeleleversomharhögreslutbetygärintressant. Skolormedminstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKarlstad 0% ITGSkövde 0% ITGÅkersberga 0% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSundbyberg 50% ITGSödertörn 42,1% ITGGöteborg 34,5% 24

25 Matematik2c Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG243elever Idennakursfinnsenmarkantskillnad,specielltijämförelsetillNTI,därandeleleversomfåttetthögrebetygänprovresultatetärstort.Nedanföljerenlistaifallandeordningdärstörstavvikelsekommerförst(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSödertörn 80%(litenpopulation) ITGVästerås 57,1% ITGUppsala 48,3% ITGÅkersberga 45,5% ITGGöteborg 40,8% ITGSkövde 24,4% DettaärintressantattnoteradåIT#GymnasietochNTI#gymnasietharmatematiklyftet. VadärdetsomgörattITGharsåmångaflereleversomnåretthögreslutbetyg?Handlar detomstödellerbedömning?förläggningavkursellerannat? 25

26 Matematik3C Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG237elever. Skolormedstörstskillnader(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKristianstad 80%(litenpopulation) ITGKarlstad 60%(litenpopulation) ITGGöteborg 53% ITGSödertörn 37,5% Matematiksammanfattning Huvudmannensbedömningochåtgärder GenerelltsåärdiskrepansenmellanutfallpådenationellaprovenochslutbetygbetydligtstörrepåIT#GymnasietänhosNTIellerAcadeMediaistort.Omviskärskådarövrigamatematikkursersåkvarstårmönstret,iMa1charITG35,1%avelevernasomfåretthögrebetygjfrmedNTIsomhar9,9%ellerAcadeMediasomhar20,3%.Imatematik4ärskillnadernaänstörre;ITGhar61,6%jftmedNTIsomhar23,4%och AcadeMediassnittavseendeeleversomerhållitetthögreslutbetygänprovresultatet visatär41,5% Attandeleneleversomfåretthögreslutbetygärstörreändesomfårettlägreärinteförvånande.Matematikenärettämnesomoftaerbjuderbetydandeutmaningarförmångaeleverochdärförhardetfunnitsettfokuspåmatematikensedanlänge.ÄmnetärocksåenförutsättningförmångaavdekaraktärsämneskurserITG:seleverläser.Generelltröranderesultateniämnenasomärföremålförnationellaprovföreliggerskillnaderikorrelation 26

27 mellanprovresultatochslutbetygmellandeenskildaskolorna.någraskolorharstörrevariationänandraochintesällankandessaskillnaderförklarasihurextrastödochresurserfördelaspåskolan.skolorsomharettvälutvecklatsystemföridentifiering, utredning,åtgärderochavsätterresursertydligtochtidigtkanmeddettaökaelevernasmåluppfyllelseochdärmedistörreutsträckninghahögreandelslutbetygsomärhögreänprovresultaten.dockkanhuvudmanneninteseattdetskulleföreliggasådanastoraskillnadermellanit#gymnasietochnti#gymnasietsetttillhelhetenutanorsakernatordesökasannanstans.förattfortsättautvecklingmotsäkrarebedömningochhögremåluppfyllelseavserhuvudmannenföljande: Satsningpåmatematiklyftet.Samtligaskolorharmedläraresomundervisarimatematikidennasatsningochenförutsättningförettlyckatgenomförandeärattdetfinnsgemensamtidförplanering,kollegialtlärandeochutveckling.Samtligaskolorochlärarefårtidvarjeveckafördettaarbetevilketkommerlyftamatematikenmenävenandraämnenochkurser. Fortsattuppmuntranochuppföljningavextramatematikstödsåsomsommarskola, matematikstugor,extralärarem.m. Ökadsamverkan/integrationmellanmatematikochandrakurser/ämnen. 6.2 Funktionell kvalitet/kunskapsresultat Definition Härmäterviivilkenmånelevernanårmålenförutbildningen.Kopplarvidettatillvåratidigareredovisademålberördettamål1#3.Respektivedelmålinfinemarkeradmedgulfärg. GY11ochförutsättningochberäkningar Mätmetoder Nationellaprovgenomförsvarjevårochsammanställsvidresp.skolaochrapporterastillkvalitetscontrollern.SamtligbetygsstatistikföravgångseleverrapporterasårligenfrånvarjeskolatillSkolverketochpublicerasiSIRIS. SomtidigarenämntsändrarGY11förutsättningarnatotalt.Detfinnsingenjämförbarhistorikellerstatistik.VivetinteinulägethurresultatenserutpåprogramnivånationelltellerensinterntinomAcadeMedia.Benchmarkingenskerfrämstinterntmellanvarumärkena(oavsettprogram)ellerinterntinomNTIochIT#Gymnasietdärvikanjämförapåprogramnivå. Attjämförahistorisktärbekymmersamtdåberäkningsgrundernaändrats.Ävenomvijusterardettaochanvänderdenyaberäkningsgrundernamotdegamlaresultaten(vilketvikommergöralängrefram)såkvarstårdetfaktumattinnehålletärändrat.Betygssystemetärändratochskolornasprogramfördelningärändrattillflereleversomläserhögskole# 27

28 förberedandeprogramänyrkesförberedande.dettakommerocksåsynasgenomatt betydligtfärrejämförelsetabellerkommerfinnasidennahuvudmannarapport. Dådetgällerberäkningsgrundernaförvårafunktionellakvalitetsresultatkanföljande framföras: Delmål1ochandelsomnårgymnasieexamenmotsvarardettidigarebegreppetandel eleversomnårhögskolebehörighet.ävenhärharberäkningsgrundenändratsjämförtmedtidigareberäkningar.idennyareformenfinnsendasttvåalternativ,delsdesomnårengymnasieexamen(kanvarabådehögskoleförberedandeexamenelleryrkesexamen),delsdesomintegördettautaniställeterhållerstudiebevis.dettagörattpopulationenalltidkommerbeståavsamtligaeleverochdettaärenstorskillnadjämförtmedtidigare. Tidigarefickelevernabehörigtslutbetyg,obehörigtslutbetygellersamlatbetygsdokument.Beräkningenskeddedåendastutifråneleversomerhållitslutbetyginågonformocheleversomficksamlatbetygsdokumentexkluderadesfrånberäkningen. Ettexempel;iskolaXtog eleverstudenten.Avdessa100eleverfick60 slutbetygoch40ficksamlatbetygsdokument.avde60somfickslutbetygvar55avdessabehörigaslutbetyg.iskolansofficiellaresultatbl.a.sirisframgickdåatt91,6%avelevernanåddebehörighettillhögskola(baseratpå55/60=0.916).skolansegentligaresultat(detsomidennahuvudmannarapportkallas omräknade betyg)ochdetsättgy 11numeraräknarpåskullevarit55%(55/100) Delmål2ochgenomsnittligtmeritvärdebaseraspådeeleversomnåttengymnasieexamen. Jämförtmedtidigarevärdeärpopulationengenerelltmindrevilketgörattmeritvärdenaökaromvijämförhistoriskt.Påenskolagår40eleverpåteknikprogrammet.30avelevernanårengymnasieexamenochgenomsnittligtmeritvärdeberäknasdåenbartutifråndessa30 elever.deandra10elevernaräknasinteinmeritvärdesmässigt.detfinnsenproblematikidettadåskolormedfärreeleversomnårgymnasieexamenmatematisktgynnasdådetkommertilldengenomsnittligameritvärdesberäkningen. 28

29 Andel'gymnasieexamen' Sjölins Procivitas LBS MEG Rytmus Klara ITG Plusg DBGY NyaDesign FTG NTI Design&constr. Didaktus Andelgymnasieexamen Andeleleversomnårgymnasieexamen Delmål1:SamtligaIT#Gymnasietseleversomfullföljersinutbildningskallnå gymnasieexamen. Andeleleversomnårgymnasieexamentotaltpervarumärke AttvarumärkensomSjölinsochProcivitasliggerhögtärknappastförvånande,inteminstmedtankepådehögameritvärdeneleverpådessaskolorharmedsigin.IT# Gymnasietlyckassomhelhetrelativtvälochlyckasattfå78,6%avsinaeleverattnågymnasieexamen.JämförvidettaresultatmedexempelvisNTI#gymnasietsomharenmycketsnarlikstrukturpåutbildningochinnehållnårendast69,8%avelevernainom NTIattnågymnasieexamen. DetendajämförelsematerialetvihardådennahuvudmannarapportskrivsärutfalletfrånGöteborgskommunalagymnasieskolor.Derasresultatgällandeantaleleversomfåttgymnasieexamen(allaprogram)är69,7%.VikommergranskaGöteborgsstadlitenärmarelängreframidennarapportdåvitittarpåprogramnivå. Skullevianvända omräknade värden(sammamatematiskaberäkningsgrundsomigy 11)fördeeleversomtogstudenten2013framkommerattskillnadenmellanIT# GymnasietochNTI#gymnasietpåminneromvarandra.NTIhade61%behörigamed omräknade betyg2013vilketinnebärattökningenbeståttavknappt8procentenheter medanit#gymnasietökadefrån68,2%till78,6%dvsenökningmeddrygt10 procentenheter. 29

30 %'av'elever'gyex' Kris7anstad Helsingborg Göteborg Uppsala Södertörn Örebro ITGsni] Åkersberga Skövde Sundbyberg Karlstad Västerås %avelevergyex Fördelningenhetsnivåandelelevermedgymnasieexamen Enstorspännviddavseenderesultatpåenhetsnivåkankonstateras.Kristianstad, Helsingborg,GöteborgochSödertörnhartidigarehaftgodaresultatochdettafortsätter. ITGUppsalaharökatmycketochännustörreökningharskettförITGÖrebro. Skolormedlägreresultat;ITGVästeråsochSundbyberghartidigarehaftsämremåluppfyllelseochdettaharintebrutitstrotsnyttinnehåll.Omvitittarpåenhetsnivåhistorisktochjämfördåtidensvärdenmenocksåanpassardessavärdentilldagensberäkningssystemserviföljande: Enhet %behöriga 12/13 omräknat värde% behöriga 12/13 %elever gymnasieexamen 13/14 Skillnad Helsingborg 94% 88% 89,7% 1,7 Kristianstad 100% 100% 100% 0 Skövde 58% 57% 63,8% 6,8 Sundbyberg 73% 55% 57,9% 2,9 Södertörn 70% 65% 85,1% 20,1 Uppsala 78% 81% 87,5% 6,5 Västerås 55% 39% 52,2% 13,2 Åkersberga 100% 77% 64,7% #12,3 Örebro 60% 36% 81,6% 45,1 Göteborg 91% 88% 89,4% 1,4 Detärglädjandeattseattendastenenhetminskatibehörighet/gymnasieexamen.Deenhetersomalltidhafthögkvalitetrörsigväldigtliteavnaturligaskäl.NågraavenheternaharförbättratsigkraftigtfrämstÖrebroochSödertörn. 30

31 HA ES SA EE Göteborgstad ITG NTI TE FördelningavgymnasieexamenperprogramförNTI,ITGochGöteborgsstad IT#Gymnasietharhögstaandelavelevermedgymnasieexamenpåsamhällsvetenskapligaprogrammet,dockärdetendasttvåavskolornasomgerdettaprogram.IT#Gymnasiethardockenjämnfördelningoavsettprogramochjämförvimed NTIochGöteborgärITGbetydligtjämnareresultatmässigt. TeknikprogrammetärIT#GymnasietsstörstaprogramsetttillantaleleverochspridningenärstormellanenheternavilketgörattIT#GymnasietsomvarumärkeintenårupptillGöteborgsstadsresultat.El#ochenergiprogrammetharhögreandelelevermedgymnasieexamenochIT#GymnasietharbättreresultatänbådeNTIochGöteborgsstad.Detsammagällerestetiskaprogrammet. 31

32 %'gyex'te' Örebro Kris7anstad Helsingborg Göteborg Uppsala Södertörn ITGsni] Skövde Åkersberga Västerås Karlstad Sundbyberg %gyexte Fördelningavgymnasieexamenel?ochenergiprogrammet(EE) %'gyex'ee' Kris7anstad Södertörn Uppsala Sundbyberg Göteborg Helsingborg Örebro ITGSni] Karlstad Skövde Åkersberga Västerås %gyexee Fördelningavgymnasieexamenteknikprogrammet(TE) IntressantärattnoteradestoraskillnadersomföreliggermellanprograminomsammaskolaexITGSundbyberg.Detärocksåettrelativtstorthoppmellandeskolorsomliggerundersnittvärdetochsjälvasnittvärdet. 32

33 %'gyex'es' Helsingborg Göteborg Södertörn Uppsala ITGSni] Örebro Åkersberga Karlstad Västerås Sundbyberg Skövde %gyexes Fördelningavgymnasieexamenestetiskaprogrammet(ES) Fördelningavgymnasieexamensamhällsvetenskapligaprogrammet(SA) %'gyex'sa' Uppsala ITGsni] %gyexsa Södertörn

34 Enhet Lägst Mellan Högst Skillnad Kristianstad 100(EE)(TE) # 100(EE)(TE) 0 Göteborg 84,2(EE) 90(TE) 90,9(ES) 6,4 Åkersberga 60(EE) 66,7(TE) 69,2(ES) 9,2 Karlstad 50(TE) # 60(EE)(ES) 10 Uppsala 83,3(ES) 85,3(TE)91,5(SA) 94,4(EE) 11,1 Västerås 45,5(EE) 53,6(TE) 57,1(ES) 11,6 Helsingborg 82,6(EE) 90,9(TE) 100(ES) 17,4 Södertörn 75(SA) 87,5(ES) 100(EE) 25 Örebro 75(ES) 80(EE) 100(TE) 25 Skövde 40(ES) 60(EE) 69,7(ES) 29,7 Sundbyberg 50(TE)50(ES) # 90,9(EE) 40,9 Sammanlagt 5stEE,4stES, 3stTE,1stSA 6stES,5stEE, 2TE Spridningstabellgymnasieexamenenhetsnivå Aktuellskolforskningvisarpåattskillnadernaärstörreinomenskolaänmellanskolor. Detärintressantattjämförahurdetserutpårespektiveskolenhetochfunderaöver vilkaslutsatservikandraavdetta.förit#gymnasietsdelserdetutsomföljer: Setttillprogramkanvikonstateraattel#ochenergiprogrammet(EE)harstorspridning, detärdetprogramsomflestskolorharlägstaresultatpå.samtidigtärdetlikamånga skolorsomhareesomdetprogramdärflestelevernårgymnasieexamen. Teknikprogrammet(TE)ärettstortprogrammeninteettsärskiltframgångsrikt programsetttillandeleneleversomnårgymnasieexamen.estetiskaprogrammet(es) ärdetprogramdärit#gymnasietseleverlyckasbästgenerelltmenävenhärärspridningenstordådetsamtidigtärdetprogramdärnästflestelevermisslyckasmedattnågymnasieexamen.snittvärdeföritigymnasietärendifferenspå14,3% Skolornasstorlekverkarintehanågonbetydelsedådetgällerspridningendåenavdeminstaskolorna(Kristianstad)topparföljtavdenstörstaskolan(Göteborg).SkolornamedsämreresultatavseendegymnasiebehörighetharentendenstillökadspridningjämförtmedIT#Gymnasietsskolormedbättreresultat.JämförvidettamedIT# GymnasietssysterskolaNTI#gymnasietservidockintedessatendenserutandärär spridningenlikastorblanddeskolormedbästresultat. 34

35 6.2.2Genomsnittligtmeritvärde Delmål2:IT#Gymnasietseleverskaliggaöverrikssnittetavseendebetygspoängirespektiveprogrammedminstenenhetsamthaenkontinuerligpositivutvecklingavbetygspoängen(samthagodöverensstämmelsemellanresultatpånationellaprovoch sattabetyg). Dådetgällerberäkningenavgenomsnittligtmeritvärdekommerdennahuvudmanna# rapportanvändatvåolikaberäkningsgrunder.denförsta,denofficiellaberäknings# grunden,ärbaseradpågenomsnittligtmeritvärdeberäknatpådeeleversomnåttengymnasieexamen.dettainnebärattdeeleversomintenåttengymnasieexamenexkluderasmeddennaberäkningsgrund.förskolormedenhögreandeleleversomintenårgymnasieexamenblirdettamåttmissvisandeochdetfinnsenmatematiskeffekt/korrelationmellanhögregenomsnittligtmeritvärdeochlägreandelsomnårgymnasieexamen.dettaförstasättattberäknakallasihuvudmannarapportenförofficielltvärde. Detandrasättetattberäknagenomsnittligtmeritvärdeärsåklartattinkluderasamtligaelever.Dettamåttärettbättremåttpåenskolastotalakvalitetochdetställerdessutomintegenomsnittligtmeritvärdemotandeleleversomnårgymnasieexamend.v.s.ingenmatematisköverviktfinnsåtnågothåll.Dåprogressionsvärdetberäknasidennahuvudmannarapportanvändsdetta,detsenare,beräkningsmåttet.Dettaandrasättattberäknagenomsnittligtmeritvärdekallasihuvudmannarapportenförtotaltvärde. Genomsnittligameritvärdesresultatför2014ärpreliminära. Genomsnittligt meritvärde varumärkesnivå Officiellt'värde' Procivitas Rytmus MEG Nyadesigng Sjölins DBGY Klara NTI LBS Design/const ITG Plus Didaktus Fram7dsgymn Officielltvärde Denmatematiskaeffekten(högagenomsnittligameritvärden=lägreandeleleversomnårgymnasieexamen)synstydligtförfleravarumärken.NTIliggernuöverITG,LBSsomärettavdevarumärkensomharenhögandeleleversomnårgymnasieexamenåterfinnsiovantabellpådennedrehalvan. 35

36 Genomsnittligt meritvärde officiell beräkningsgrund per skolenhet Enhet Officielltmeritvärde Andelgymnasieexamen Södertörn 14,4 85,1% Karlstad 14,2 53,8% Uppsala 14,0 87,5% Sundbyberg 14,0 57,9% Helsingborg 13,8 89,7% Göteborg 13,7 89,4% Örebro 13,7 81,6% ITGSNITT 13,7 78,6% Åkersberga 13,4 64,7% Skövde 13,2 63,8% Västerås 13,1 52,2% Kristianstad 12,4 100% Kristianstad,somärdenskolamedbästresultatdådetrörandeleleversomnårgymnasieexamen,ärnudenskolasomhardelägstaresultaten.KarlstadochSundbybergharrelativtgodaresultatsetttillgenomsnittligtmeritvärdemensvagaresultatgällandeeleversomnårgymnasieexamen. SödertörnochUppsalaärdeskolorsombästlyckasmedgodaresultatpåbådegenomsnittligtmeritvärdeochandelmedgymnasieexamen.HelsingborgochGöteborgföljertättefter. 36

37 Resultatprogramnivå IT#Gymnasietsdelmålärbaseratpåprogramnivåsnarareänpåenhetsnivåvarförvifortsättningsvisidennarapportutgårfrånprogrammen.ViharinganationellavärdenattjämföramedmenGöteborgsstadfårtjänasomreferensinuläget. Genomsnittligtmeritvärdeofficiellberäkningprogram SA ES Göteborg NTI TE ITG EE IT#gymnasietliggerlägreänbådeNTIochGöteborgsstadavseendesamtligaprogramochivissafallhardetmedberäkningsgrundensmatematiskaeffektattgöra.IT#GymnasietharhögreandelelevermedgymnasieexamenänNTIpåsamtligaprogramvilketledertillomväntförhållandeförgenomsnittligtmeritvärde.SammaförhållandeföreliggeromvijämförIT#GymnasietmotGöteborgsstad,menmedettundantag.TEliggerklartöverbådemeritmässigtochandelsomnårgymnasieexamenfördekommunalaskolornaiGöteborgsstad.Jämförviutfalletpåyrkesprogrammen,menävenESochSAtillvissdel,skiljerdetsigmycketmenåtandrahållerd.v.s.spridningenmellanprogrammenärbetydligtstörreänhos IT#Gymnasiet. 37

38 Genomsnittligtmeritvärdeofficiell&totalberäkningel?ochenergiprogrammet(EE) Sundbyberg Västerås Södertörn Karlstad Helsingborg Uppsala Skövde Totalt Officiellt Kris7anstad Åkersberga Göteborg Örebro JämförviskillnadernamellanofficielltgenomsnittligtmeritvärdeochdettotaladitomellanskolornainomIT#Gymnasietservibetydandeskillnader.Skolornaitabellenovanärrangordnadeefterderasofficiellavärden(blåstapel)därÖrebroharlägstochSundbyberghögst.Denrödastapelnärdetgenomsnittligameritvärdetbaseratpåhelapopulationen (totalberäkning).västeråsliggeritoppenofficielltmenhardetnästlägstavärdettotalt. ÄvenÖrebroochKarlstadharenmarkantskillnadmellanofficielltochtotaltvärde. Slutsatsenblirattdessaskolorintetillräckligtvälfångaruppsamtligaelever.IVästeråsfallärskolanduktigpåattutmanaochmotiveraeleversomkanochvillochdessaelevernårhögabetygmendeeleversominteärtillräckligtmotiveradeklararinteattnåengymnasieexamen. Övrigaskolorharrelativtsmåelleringaskillnaderallsmellandebäggeberäkningsgrundernavilketärpositivtdåallaeleverinkluderasochnårideflestafallsingymnasieexamen.Räknarviutskillnadenmellanofficiellochtotalberäkningsgrundpåsamtligaskolorblirdenna12,8 11,5=1,3 38

39 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningteknikprogrammet(TE) Karlstad Södertörn Åkersberga Sundbyberg Helsingborg Uppsala Örebro Total Officiell Göteborg Skövde Västerås Kris7anstad Skillnadernamellandeolikaberäkningssättenärbetydligtstörrepåteknikprogrammetjämförtel#ochenergiprogrammet.NågraavskolornaharengodellermycketgodöverensstämmelseexÖrebro,Göteborg,Kristianstad,HelsingborgochSödertörn. DäremotfinnskraftigaskillnaderiKarlstad,Åkersberga,SundbybergochVästeråsochdettatyderpåattskolornafungerarvälfördeeleversomkanochvillmendeeleversominteärmotiveradeochkanlyckasintehellerpådessaskolorochskillnadernaärstorajämförmeddeandraskolornasomlyckasmotiverasvagareeleveribetydligtstörreutsträckning.Viktigtförskolormedstoraskillnaderärattutvecklasinarutinerochprocessersamtundervisningförattmotiveraochhjälpasvagareelever. Servitillskillnadenmellandeolikaberäkningsgrundernatotaltmellanskolornaför teknikprogrammetblirdenna14,0 12,2=1,8 39

40 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningestetiskaprogrammet(ES) Uppsala Södertörn Örebro Skövde Åkersberga Helsingborg Göteborg Totalt Officiellt Karlstad Sundbyberg Västerås Örebro,Skövde,VästeråsochSundbybergsärskiljersiggenomatthastoraskillnadermellanberäkningsgrundernaochslutsatsenblirdensammasomtidigare,attskolornalyckasmeddeeleversomvillochärmotiverademedanalltförmångaeleverintenårmålenvilketocksåavspeglarsigiandelmedgymnasieexamen. Fleraskolorhargodöverensstämmelseochtendensenärattdetärsammaskolorsomlyckas(haengodöverenstämmelsemellanberäkningsgrundernamenävenenhögreandelsomnårgymnasieexamen)oavsettprogramexHelsingborg,Göteborg,Södertörnoch Uppsala. Dengenomsnittligaskillnadenmellanberäkningsgrundernablirförestetiskaprogrammet 14,2 12,4=1,8 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningsamhällsvetenskapliga programmet(sa) Dådetendastärtvåskolorsomhardettaprogramblirtabellennågotannorlunda; Skola OfficielltvärdeSA TotaltvärdeSA Södertörn 14,4 13 Uppsala 14,1 13,5 Bäggeskolornaharenavvikelsemellanberäkningsgrundernaochdengenomsnittligaskillnadenblir14,25#13,25=1.DetinnebärattSAärdetprogramsomharminstavvikelseavsamtligaprograminomIT#GymnasietdockärurvaletlitetavseendesamhällsprogrammetochbådeUppsalaochSödertörnärskolorsomhargodöverensstämmelseochgodaresultatöverlag. 40

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2013

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2013 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2013 Kvalitetsresultat i korthet 2013 Förskola AcadeMedias förskolor fortsätter att uppvisa goda resultat i alla uppmätta kvalitetsaspekter. Det så kallade LärandeIndexet (som

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sollentuna läsår 2011-12 Förord Jag är en mycket stolt rektor på NTI i Sollentuna. Stolt för att jag vet att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Kvalitetsrapport för skolverksamheten 2011

Kvalitetsrapport för skolverksamheten 2011 Kvalitetsrapport för skolverksamheten 2011 AcadeMedias kvalitetsrapport 2011 det lönar sig att satsa på kvalitet. Det är en av orsakerna till AcadeMedias framgång de senaste åren. Vårt fokus på eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15 1/2013 Meddelanden 2013 Reg.dat. 2013-01-03 2/2013 Delegationsbeslut 2013 Reg.dat. 2013-01-03 3/2013 Information/Överläggning Reg.dat. 2013-01-03 4/2013 Förbundskommitténs protokoll 2013 Reg.dat. 2013-01-03

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN!

FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! 13 FÄRRE LÄRARE GER VINSTEN! Granskning av de skilda villkoren inom grund- och gymnasieskolan mellan kommunala och fristående, med en särskild granskning av aktiebolagsna RAPPORTFÖRFATTARE: STEN SVENSSON

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Södra Hamngatan Förord Skolan har sedan start 2003 varit en skola som kännetecknats av ett stort

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 1996. sedan

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 1996. sedan Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kvalitetsarbetet på drotting blankas gymnasieskola... 3 Våra kvalitetsbegrepp...

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Organisation... 4 Personal... 4 Bakgrundsstatistik elever... 5 Budget med materiella resurser och lokaler... 5

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Våra lärare, vår stolthet. Små skolor, med gamla anor. Luleå, 2015. Estetiska programmet.

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Våra lärare, vår stolthet. Små skolor, med gamla anor. Luleå, 2015. Estetiska programmet. Luleå, 2015 Små skolor, STOR gemenskap Våra lärare, vår stolthet EN MODERN gymnasieskola med gamla anor ES Estetiska programmet HA Handelsprogrammet TE Teknikprogrammet EE IT-programmet Vår historia En

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Mot framtidens möjligheter!

Mot framtidens möjligheter! Mot framtidens möjligheter! Vårt samhälle är idag mer globalt än lokalt, mer digitalt än analogt, och mer nätverksberoende än individuellt. Med detta samhälle följer också en arbetsmarknad som ställer

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning Estetik & Media Gymnasiegemensamma ämnen 11oäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b kultur Idrott & hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 5 4.

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer