Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014"

Transkript

1 Huvudmannarapport ITGymnasiet

2 Inledning IT#Gymnasietharfunnitsiöver16år.Intressetförvårautbildningarblandelevernahar varitstabilöverårenochvivetattdetrivsochattdekännersigtryggapåvåraskolor. Arbetsmarknadenefterfrågarvåraeleverskompetens.Idagutbildasdetförfåelevertill IT#relateradeyrken,barabehovetavprogrammerareökarfrånårtillårvärldenöver.I våraskolorlärmansigattanvändaitoavsettvilketprogrammanläser. IT#GymnasietssamhällsuppdragärattutbildaungamänniskorinomITochvårtmålärattvaraSverigesbästaIT#relateradeskolor.Vårtuppdragochvårtkommittmentärattsamtligavåraeleverskavaravälförbereddaförframtidastudierocharbeten. Attvarabästinnebärförossattallaeleverskalyckasmedsinastudier.Därärviinteännu,menjagvetattviinomhelaorganisationenäröverensomattdetärvårtgemensammaansvarattgenomkollegialtlärande,klokresursfördelning,formativtarbetssättochettkloktledarskapsomharetttydligtfokuspådetsomskeriklassrummetskataossmotmålet. Vibehöverhelatidensystematisktgranskaosssjälva,mätaresultaten,analyseraochdiskuteradessamedeleverochpersonal,samtgemensamttaframaktiviteterförattförbättradetsominteärtillräckligtbra. Detendavägenförattblirbästärkvalitetsvägen. ChristineJohnson UtbildningsdirektörförIT#Gymnasiet 2

3 Innehållsförteckning 1 Syfte s.4 2 Om ITGymnasiet s Program s Fördelning efter årskurs s Fakta om våra skolor s Verksamhetsidé s Vision s ITG kompetenser s ITGymnasiets erbjudande s.8 3 Mål s Våra mål i förhållande till nationella mål s.10 4 Förutsättningar s Finansiella förutsättningar s Organisatoriska förutsättningar s Personella förutsättningar s Materiella förutsättningar s.11 5 Kvalitet s Omfattande kvalitetsarbete s Hur vi jobbar med kvalitet s Kvalitetsrapporten s Vad mäter vi s Hur förändrar vi s.14 6 Resultat s Funktionell kvalitet s Nationella prov s Funktionell kvalitet s Antal elever med gymnasieexamen s Genomsnittligt meritvärde s Progression s Huvudmannens kommentarer resultat s Huvudmannens tidigare vidtagna åtgärder s Utfall 2013/14 & målsättning 2014/15 s Hinder för att nå målsättning 2014/15 s Aktiviteter/åtgärder från huvudmannen 14/15 s Ändamålsenlig kvalitet s Nöjd kundindex (NKI) s Nöjd medarbetarindex (NMI) s.62 3

4 1. Syfte Skollagenskravpåsystematisktkvalitetsarbeteinnebäratthuvudmän,förskole#ochskolenhetersystematisktochkontinuerligtskaföljauppverksamheten,analyseraresultateniförhållandetilldenationellamålenochutifråndetplaneraochutvecklautbildningen. Verksamhetensresultatbehöverdessutomföljasupp,analyserasochbedömasiförhållandetillvadvetenskapochbeprövaderfarenhetlyfterframsombetydelsefulltigenomförandet.Ävenvidplaneringochprioriteringavutvecklingsinsatserärdetviktigtatttahänsyntillaktuellforskning. Systematisktochkontinuerligtinnebärattarbetetskabedrivasstruktureratochuthålligtmedfokuspåenlångsiktigutveckling.Varjehuvudmanochvarjeförskole#ochskolenhetmåstedärförhittasinaformerochrutinerförkvalitetsarbetet. Utgångspunktenäralltiddensamma,attidentifierautvecklingsområdenförökad måluppfyllelseiförhållandetilldenationellamålen. Ovanståendeuttrycksiskollagens4kap.Enligt3 skavarjehuvudmaninomskolväsendetpåhuvudmannanivåsystematisktochkontinuerligtplanera,följauppochutvecklautbildningen.enligt5 skainriktningenpådetsystematiskakvalitetsarbetetvaraattdemålsomfinnsförutbildningenidennalagochiandraföreskrifter(nationellamål)uppfylls.av6 framgårattdetsystematiskakvalitetsarbetetskadokumenterasochav7 framgåratthuvudmannenskasetillattnödvändigaåtgärdervidtasomdetviduppföljning,genomklagomålellerpåannatsättframkommerattdetfinnsbristeriverksamheten. DethärärhuvudmannenshuvudmannarapportförIT#Gymnasietht2013ochvt

5 2. Om ITGymnasiet IT#Gymnasietstartade1998somenavSverigesförstafriståendegymnasieskolor. SkolangrundadesgenomettsamarbetemellanKistasstadsdelsnämnd,globalaIt#företagiområdetochskolansgrundareJanFriman.Idagfinnsca2300eleveroch215anställdainomITGymnasietSverigeABfördeladepåföljandeorter:Göteborg,Helsingborg, Kristianstad,Sundbyberg,Södertörn,Uppsala,Västerås,Åkersberga,Örebrooch Karlstad. TillgruppenIT#GymnasiettillkommerdessutomIT#GymnasietSkövde(FriaAkademini SkövdeAB)medca190eleveroch30anställda. Dennahuvudmannarapportomfattarskolornafrånbådabolagen. 2.1 Program Programbeteckning SA TE NA EE ES Program El#ochenergiprogrammetinriktningdator#och kommunikationsteknik Estetiskaprogrammetinriktningestetikochmedia Samhällsvetenskapsprogrammetinriktningmedier, informationochkommunikation Teknikprogrammetinriktninginformations#och medieteknik Naturvetenskapligaprogrammetmedinriktning naturvetenskap. IT#Gymnasiethartidigarehaftenradspecialutformadeprogrammedlokalavarianter.IochmedinförandetavGy11hardessaspecialutformadeprogramförsvunnitochidagharIT#Gymnasietendastnationellaprogramfördelatenligtföljande: 5

6 Program' Elprogrammet Teknikprogrammet Este7skaprogrammet Samhällsprogrammet Naturprogrammet IB(interna7onalbacchelerate) Individuelltprogam SomdiagrammetovanvisarfinnsdettrestörreprograminomIT#Gymnasiet.Störst ärteknikprogrammet(te),följtavelprogrammet(ee)ochestetiskaprogrammet (ES).Övrigaprogramärbetydligtmindreochgesocksåpåfåellerenstakaav skolenheterna. 2.2 Fördelning efter årskurs Serie'1' 0 Årskurs1 Årskurs2 Årskurs3 Årskurs4 IT#Gymnasiethadeiaugusti eleverpåsinaskolor.Fördelningenmellanårskurserna1tillochmed3ärjämnochsöktrycket,trotsdedemografiskasvängningarna,gott. 6

7 2.3 Fakta om våra skolor Enhet Startår Elever ProgramerbjudandenHT2014 ITG Sundbyberg EE,TE,ES ITGGöteborg EE,TE,ES ITGSödertörn EE,TE,ES,SA ITGUppsala EE,TE,ES,NA,SA ITGVästerås EE,TE,ES ITGÖrebro EE,TE,ES ITG Åkersberga EE,TE,ES ITG Helsingborg EE,TE,ES ITGSkövde EE,TE,IB ITG Kristianstad EE,TE ITGKarlstad EE,TE Totaltgårdetdrygt2300eleverpåvåraskolor.ITGymnasietSverigeABochFria AcademienSkövdeABingåriAcadeMedia,somärSverigesstörstaprivatautbildningsanordnare.Cirka50000eleverochderasföräldrarharvaltAcadeMediasförskolor,grundskolorochgymnasieskolor.Ytterligare30000vuxnagårpånågonav AcadeMediasvuxenutbildningar.AcadeMediafinnsöverhelaSverige,frånBodeninorrtillMalmöisödermenäveniNorgeocharbetaralltsåinomhelautbildningskedjan,frånförskolahelavägentillvuxenutbildning.AcadeMediahar475enheterochskolor,samtungefär12000medarbetare. 2.4 Verksamhetsidé 2.5 Vision IT#GymnasieterbjuderIT#profileradegymnasieutbildningarsomgereleververktygochförutsättningarförattvaramedochpåverkaettsnabbtföränderligtsamhälle. IT#GymnasietskavaradetsjälvklaraalternativetföreleversomväljerenIT#profileradgymnasieutbildning.Viskaständigtöverträffavåraeleversochderasföräldrars 7

8 2.6 ITGkompetenser 2.7 ITGymnasiets erbjudanden förväntningarpåenutbildningsomförberederförettframgångsriktstudie#och yrkesliv. Följandekompetenserskavåraeleverefteravslutadutbildningbesittaochvåra medarbetarebesittaochförmedla: Problemlösning Elevernaskapåetteffektivtsättkunnalösaproblemsjälvständigtochtillsammansmed andra. Kreativitet Elevernaskasjälvständigtochisamarbetemedandrakunnageförslagpåidéerochhur mankangenomföradessa. Ansvarstagande Elevernaskapåettsjälvständigtsättkunnataansvarförsinastudier,sinhälsa,sina beslutochsinahandlingar. Socialkompetensochkommunikativförmåga Elevernaskakunnasamspelaochkommuniceramedandrapersonerenligtde demokratiskaprinciperochvärdenvårtsamhällebyggerpå. BredIT?kompetens Elevernaskahaenhögdigitalkompetensochenförutbildningenrelevantkunskapom informationsteknologinsanvändnings#ochutvecklingsområden. IT#Gymnasietserbjudandenärverksamhetenskärnvärden,detsomgörvårautbildningarunikaochsombeskriverpåvilketsättviskauppnådemålviharsattfördem. IT?profileradegymnasieutbildningar IT#GymnasieterbjudernationellaprogrammedentydligIT#profileringdär informations#ochkommunikationsteknikärdetsjälvklaraverktygetiutbildningen. 8

9 Modernpedagogik IT#Gymnasietskavaraenföregångareinommodernpedagogikmedutgångspunktiinformations#ochkommunikationsteknik.Förattvåraeleverskanåsinfullapotentialskaviständigtgranska,utvärderaochutvecklavårpedagogikochvåraverktyg. Skolkultur Påvåraskolorerbjudervientryggstudiemiljögenomnärvarandepersonalochöppnalokaler.Eleverochpersonalarbetargemensamtförattskapaenvälkomnandeochtillåtandeskolmiljösompräglasavöppenhet,tydlighetochlyhördhet. Näringslivs?ochhögskoleförankrat FörattsäkerhetsställaattutbildningenmotsvararsamhälletsförväntningarochbehovsåsamverkarIT#Gymnasietmedhögskola,andraeftergymnasialautbildningarochnäringsliv. Godtekniskochlaborativmiljö Förattelevernaskanåmålenisinutbildningärvåraskolorutrustademedmobilaoch laborativamiljöermedgodtekniskstandard. 3. Mål Huvudmål SverigesbästaIT#relateradeutbildningar Delmål2013?2017 Kvalitetocheffektivitet Delmål1:SamtligaIT#Gymnasietseleversomfullföljersinutbildningskanågymnasieexamen. Delmål2:IT#Gymnasietseleverskaliggaöverrikssnittetavseendebetygspoängirespektiveprogrammedminstenenhetsamthaenkontinuerligpositivutvecklingavbetygspoängen(samthagodöverensstämmelsemellanresultatpånationellaprovoch sattabetyg). Delmål3:Andelstuderandeelleryrkesverksamma3årefteravslutatutbildningpåIT# Gymnasietskaliggaöver95% Delmål4:Samtligautbildningarskahaettbibehålletellerpositivtförädlingsvärde (ochgeelevernaförutsättningarattutvecklassålångtattdenårsinfullapotential) Attraktivitet Delmål5:NKIskaligga5enheteröverAcadeMediassnitt 9

10 Delmål6:NMIskaligga5enheteröverAcadeMediassnitt Delmål7:Fyllnadsgrad100%ochkö 3.1 Våra mål i förhållande till de nationella målen Ettavsyftenamedkvalitetsarbetetärattdenationellamålenförutbildningenskauppfyllas. Meddenationellamålenförutbildningmenasdemålsomangesiskollagen,läroplanerna, ämnes#ochkursplanernaochandraförfattningarsomstyrverksamheten.yttersthandlardetomattallabarnocheleverskaerbjudasenlikvärdigutbildningavhögkvalitetoberoendeavbostadsort,könochsocialellerekonomiskbakgrund. IT#Gymnasietsmål1#5tarallahänsynochsiktedirektpådenationellamålen.Delmål6 falleregentligenutanförmenärförståsviktigtförossdålärarnaochandraanställdaärvår viktigasteresursochdesomskallförverkligamålentillsammansmedeleverna.delmål6 berörsmeraövergripandeidennahuvudmannarapport.delmål7ärettekonomisktmålsomförståsocksåharberöringmedkvalitetdåenfinansiellstabilgrundärenförutsättningförattkunnafullgörakunskapsuppdraget.delmål7kommerdockinteberörasidennahuvudmannarapportannatänunderavsnittetförutsättningar. 4. Förutsättningar 4.1 Finansiella förutsättningar Förattkunnavaraframgångsriksomhuvudmanavseendekvalitetochkvalitetsutvecklingkrävsenstabilochlångsiktigstrategi.Detkräverocksåenstabilochlångsiktigfinansiellplaneringsamteffektivtutnyttjandeavekonomiskaresurser.IT#Gymnasietharstarkekonomiochfinansierasuteslutandeavdenelevpengvarjeelevbidrarmed.Jämnaelevintaggörattdefinansiellaförutsättningarnaärutmärkta.EnavdeframgångsrikastrategierIT# Gymnasietanvändersigavärresursfördelning.Resursfördelningenskerdelspåenhetsnivå, delspåhuvudmannanivådärsvagarepresterandeenhetertilldelasökaderesurser. Materielltärskolornavälrustadeochvarjeåravsättsbetydandesummortillinvesteringarochläromedelochsamtligaskolorharidagtillgångtillskolbibliotek.KravenutifråndenyakursernaisambandmedinförandetavGY11harocksåtillgodosetts. 4.2 Organisatoriska förutsättningar Underdetgångnaårethardetskettettparrektorsbyten.AvseendeanställdalärarehardetskettfåförändringarsetttillIT#Gymnasietsomhelhetochgenerelltochhistoriskthardetvaritlågrörlighetvilketärpositivtdådetunderlättarbyggandetavredanpåbörjadekvalitativainsatser. Påhuvudmannanivåbestårorganisationenavenutbildningsdirektörsamtenverksamhetschef.Tillsinhjälphardeenstabbeståendeavenbusinesscontroller,enkvalitetscontroller,enpedagogiskutvecklingsstrateg,enHR#ansvarig,enmarknadsansvarig, enmedicinskverksamhetschefsamtenit#ansvarig.utbildningsdirektörenärcheföverstabenochstabendelasmednti#gymnasiet.stabensprimärauppgiftärattfåytterligarekraftidetsystematiskakvalitetsarbetet,stöttaskolornasamtnåökadmåluppfyllelse. 10

11 4.3 Personella förutsättningar Antal&'&utfall&'&ack&augusti Budget&'&ack&augusti ITG Lärare Övriga Totalt Avvikelse Totalt Lärare Övriga 421$%Sundbyberg 14,9 3,8 18,8 $2,6 21,4 17,5 4,0 422%$%Göteborg 26,7 7,7 34,4 2,8 31,6 23,9 7,8 423%$%Södertörn 16,9 2,9 19,8 $0,6 20,4 17,3 3,1 424%$%Uppsala 23,4 4,2 27,6 0,9 26,7 22,1 4,6 425%$%Västerås 16,4 2,8 19,2 $0,2 19,3 15,9 3,4 426%$%Örebro 13,6 2,4 16,0 $1,3 17,3 14,5 2,9 427%$%Åkersberga 4,8 2,6 7,4 $1,8 9,3 6,5 2,8 428%$%Helsingborg 12,0 2,2 14,2 0,1 14,0 11,7 2,3 430%$%Kristianstad 4,4 1,1 5,5 0,5 5,0 4,0 1,0 431%$%Karlstad 3,9 1,8 5,8 $0,7 6,5 5,5 1,0 441%$%Skövde 17,3 3,6 21,0 0,9 20,1 16,8 3,3 Totalt 154,3 35,2 189,5 $1,9 191,5 155,5 35,9 5. Kvalitet Enligtskollagenskakvalitetsarbetetbedrivasbådepåhuvudmannanivåochpåvarjeförskole#ochskolenhet.Kravetpåattföljauppochutvärderautbildningenskvalitetärintenytt.Sedanbörjanav1990#taletharansvarsfördelningeninneburitattstatenangermål,kravochriktlinjerförutbildningen.Huvudmannenansvararförattorganiserautbildningensamtförattföljauppochutvärderamåluppfyllelsenförattvidbehovkunnaförbättraverksamhetensåattmålenuppfylls.Förskolechefer,rektorerochpersonalansvararföratttillämpaskollag,läroplaner,ämnesplanerochkursplanersamtövrigabestämmelser. Huvudmannenärytterstansvarigförgenomförandetavutbildningenochdensomskasetillattdetfinnsförutsättningarattbedrivaettkvalitetsarbetesomsäkerställerkvalitetochlikvärdighet.Förskolechefenrespektiverektornäransvarigförenhetenskvalitetsarbeteochförattdetfinnsförutsättningarattbedrivaochutvecklautbildningenutifråndenationellamålenochriktlinjerna.Personalenansvararförattbedrivaettkvalitetsarbetesomskaparförutsättningarförvarjebarnochelevattutvecklassålångtdetärmöjligtiförhållandetilldenationellamålen. 5.1 ITGymnasiet satsar på kvalitet och har därför ett omfattande kvalitetssystem Vieftersträvarhögkvalitetinomallavårautbildningar.IT#GymnasietingåriAcadeMediasomharenanställdkvalitetschefmedcentralkvalitetsstabvarsuppgiftärattständigtsäkerställaenhögkvalitetochutveckladetsystematiskakvalitetsarbetetänmer.Detoperativakvalitetsansvaretvilardockpåallaanställdainomorganisationen. 11

12 IT#GymnasietharenkvalitetscontrollerspecifiktmedansvarförIT#GymnasietochNTI# gymnasiet.ikvalitetscontrollernsuppgifteringårbl.a. attskaparutinerförhurkvalitetsarbetetskabedrivaspåhuvudmannanivåochför hurenheternaskvalitetsarbeteskalltastillvara setillattstyrning,ledning,organisationochuppföljningssystemstödjer kvalitetsarbetetpåsåvälhuvudmannanivåsomenhetsnivå Setillattrektorernaochannanberördpersonalkananvändaändamålsenligaformer föruppföljningochanalysavutbildningen Övergripandeansvarförhelaverksamhetenharutbildningsdirektörenochdetoperativa ansvaretåvilarverksamhetschefen. Verksamheterbehöverständigtutvecklasochdetärviktigtattdetskerisamrådmedelever, vårdnadshavareochpersonal.systematisktkvalitetsarbeteäromfattandeochhandlaromuppföljningochanalys,omdelaktighetochomförändringavmänniskorsförståelseochagerande.dethandlaromattsättainadekvataåtgärderförattnåönskadeffektochdethandlaromatthasinutgångspunktiforskningenomlärandeochskolutveckling. 5.2 Hur vi jobbar med kvalitet på ITGymnasiet Systema/skt'och'kon/nuerligt' kvalitetsarbete' Genomföra Dokumentation Följaupp Resultat&måluppfyllelse Planera Dokumentation Analysera bedömautvecklingsbehov Uppföljning&analys IT#GymnasietarbetarsystematisktmeduppföljningaveleverskunskapsresultatmenförattmöjliggöraförändringarpåorganisationsnivåarbetarIT#Gymnasietocksåsystematisktmedattanalyseraochutvärderaresultaten. 12

13 13 Elevernafyllerilokalakursutvärderingarivilkarektorochläraremäterhurelevernauppfattarattundervisningenbedrivs,hurvälelevernakännertillmålochsyftesamtivilkenutsträckningdekanpåverkaundervisningensinnehållochexaminationsformerm.m. VidarearbetarIT#GymnasietmedMarkörMarknad&KommunikationABochdessagenomförvarjeårenundersökningomhurvåraeleveruppfattarsinskolaavseendeundervisning,arbetsmiljö,anställda,trygghetochattraktivitet.Elevernakanocksåpåverkaviaklassråd,elevrådsamtviautvecklingssamtal. Lärarnasuppföljningskergenomårligapedagogiskasamtalsamtövrigamedarbetarsamtalmedrektorochkvalitetsrapporter.Skolornaarbetarävenmedkursutvärderingar.Markör Marknad&KommunikationABgörundersökningaromhurvåraanställdauppfattarsin arbetssituation. Rektorsammanställerresultatenavdeolikaundersökningarnaochuppföljningarnavilka mynnarutisamtaldärarbetslagenarbetarmedutfallutifrånkunskapsresultat,nöjdkundindexochandraförverksamhetenviktigakvalitativaaspekter.rektorsammanställerdärefterenkvalitetsrapport. RektoransvararocksåförattEWS(EarlyWarningSystem)sköts.EWSärettdigitaliseratsystemdärvarjeundervisandelärarefylleriensummativbetygsprognosförvarjeenskildelev.Vidriskförattelevenintenårmålenrödmarkerasaktuellkursföreleven.Rektorbeslutardärefterompedagogiskutredningochåtgärdsprogram.EWS#systemetgerocksåenbildomdetfinnssärskildalärareellersärskildakursersomharbekymmermedmåluppfyllelsenochrektorkandåaktivtbestämmaomlämpligastödåtgärder.EWStjänarocksåsomunderlagförkollegialtlärandeideolikalärteamen.Detärettexempelpåenavvåravaldastrategiermedeffektivtresursfördelandeförökadmåluppfyllelse.EWSfyllsipådeflestaenheternavarjemånadmenhuvudmannenharställtkravpåtreavstämningarperläsår. Arbetetmeddeolikaverksamhetsuppföljningarnaochdeövrigaundersökningarnaochutvärderingarnaledertillettgedigetunderlagförbedömningavbehovetavutvecklingsinsatserförskolanpåbådeindivid#,grupp#ochenhetsnivå. TillrektorsstödharIT#Gymnasietcentralttagitframenenkelochsystematiskuppföljningsmallsomfyllsiavpersonalvidnågratillfällenperårochsomhjälperrektorattunderpågåendeläsårsnabbtomfördelaresursernärdetgällerenstakaelever,grupperellerkurser. Huvudmannenföljeruppskolornasarbeteviamånadsbrevfrånrektorivilketrektorbeskriverarbetetmedstrategiernaochmålenidelokalaarbetsplanen.VidareskickasresultatenfrånrespektiveenhetsEWSintregångerperår.Huvudmannengörutifråndessaenbedömningomsärskildaresursermåstetillsättassamthartätuppföljningpådeenhetermedsämreresultat. 5.3 Kvalitetsrapporten Senast1septemberskallvarjeenskildskolahainkommitmedsinkvalitetsrapport. Rapporteninnehållerhistorikomskolan,faktaomantalanställdaochelever,vilkaprogram sombedrivs,mål,visionochverksamhetsidéblandmycketannat.

14 Irapportenskallrektorisamrådmedeleverochpersonalsammanställasittutfallutifrånformellastudieresultattex.genomsnittligbetygspoängochandeleleversomnårgymnasieexamen.Dessutomskallrektorredogöraförkorrelationenmellanresultatpånationellaprovochslutbetyg.Rektorskallvidaresammanställautfalletutifrånupplevda kvalitetsmått(nkiochnmi). Därefterskallutfallochgenomfördaaktiviteteranalyserasbl.a.utifråndeindividuellaverksamhetsuppföljningarnaochelevernasutvärderingar.Vidareskalldetgörasenhinderanalysförökadmåluppfyllelseochsomskallfungerasomstödförkommandeaktiviteter.Slutligenskriverrektortillsammansmedpersonalocheleversinlokalaarbetsplanfördetkommandeläsåretinnehållandeaktiviteterförattökamåluppfyllelsen. 5.4 Vad mäter vi? Kvalitetärettomfattandebegreppmendeviktigastekvalitetsmåttenförossär Funktionellkvalitetd.v.s.hurvällyckaselevernaivårautbildningar.Vimäterbl.a. genomsnittligbetygspoäng,andelsomnårgymnasieexamensamttittarpåutvecklingsvärdevilketinnebärattvijämförelevensbetygfrångrundskolanmedelevensslutbetygigymnasietförattseomvilyckatsförbättraelevensutfall.viärocksånoggrannamedattkontrolleraöverensstämmelsenmellannationellaprovochslutbetyg. Upplevdkvalitetd.v.s.hurupplevervåramedarbetare,eleverochvårdnadshavarevårverksamhet.Allthandlarintebaraomsiffrorochbetygutandetärocksåviktigtförossattallatrivsochkännertrygghetsamtattskolanärenvälfungerandesocialarena. Ändamålsenligkvalitetd.v.s.vartlederutbildningenpålångsikt?Härmätervivadvåraelevergörtreårefterattdetagitstudenten.Hurmångaläsereftergymnasialautbildningar?Hurmångaharjobb?VilkennyttahardehaftavsinutbildningpåIT# gymnasietochhurkanviutveckladenytterligareförattbättremotsvarahögskolans ochnäringslivetskrav? 5.5 Hur förändrar vi? Dåviharreflekterat,utvärderatochanalyseratsamtskapatnyaaktivitetergällerdetattsetillattdetöverenskomnaverkligensker.Genomatthastortransparensikvalitetsarbetetochlåtaallakommatilltalsochvaradelaktigaunderlättasimplementeringen. Huvudmannenochrektormåsteskapamöjlighetertillförändringavbefintligförståelseochnyakunskapsinsikter.Dettaskergenomolikautbildningsinsatserpåolikanivåer,läsecirklarochgenomattskapatidocharenorförerfarenhetsutbytebådeinomdenegnaskolanochmellanskolormenävenmellanandrahuvudmän. Avvårapedagogiskaledareönskarviattdeskallauskulterahossinaanställdaochhosvarandra.Inomramenfördetkollegialalärandetauskulterardeflestaavvåralärarehosvarandraochfleraskoloranvändervideofilmningförattvidareutvecklasinalärare. Rektorernamåstesynliggöradenkontinuerligakunskapsutvecklingenochhauppföljningssystemsåattdetidigtkanomfördela/tillsättaresurserideklasserellertilldenelevellerläraresombehöverdetta. Systematisktkvalitetsarbetefordrarkontinuitet,tålamodochlångsiktighetvarförvihar tidsattviktigahändelsermenocksåslagitfastsärskiltviktigaaktiviteterenligtföljande: 14

15 Augusti:Samtalmedsamtligaanställdapåskolan.Genomgångavindividuella kurserochresultat,arbetemedskolanskvalitetsrapportochlokalaarbetsplan. Färdigställandeavkvalitetsrapporten September:Samtalmedeleverominnehållikurser,examinationsformerochupplägg.Pedagogiskasamtalvilketinnebärenskildasamtalmellanundervisandelärareochrektordärlärarenbeskriverkursupplägg,hurdearbetarmednyckelkompetenserochvärdegrundsfrågorm.m.Elevråd Huvudmannarapportenskrivs. OktoberInovember:Klasskonferenser,utvecklingssamtalsamtauskultationer rektor#läraremenävenlärare#lärare.elevråd.ews December:Kursutvärdering.Medarbetarsamtal(bl.a.uppföljningavde pedagogiskasamtalen).elevråd JanuariIfebruari:Medarbetarsamtal.Elevråd.Klasskonferens.Auskultation.EWS Mars:UndersökningavSvensktkvalitetsindex.Elevråd.Klasskonferens. Auskultation AprilIjuni:EWS.kursutvärdering.Elevråd,arbetemedresultatutifrånmedarbetarochelevundersökningar.Individuellaverksamhetsuppföljningar.Börjaarbetamedåretskvalitetsrapport Ovanståendelistaärpåintetsättfullständigutandetfinnsytterligareenmängdaktivitetersomskerkontinuerligtutifråndenenskildaskolansvaldastrategierochaktiviteter.Betygs#ochbedömningskonferenser,identifieringaveleveribehovavsärskiltstödochettvälfungerandeEHT#arbetemåsteocksåtillmenbörbetraktassomhygienfaktorerochliggerdärförnormaltutanförkvalitetshjulet. 15

16 6. Resultat, förutsättningar och åtgärder Uppläggavkapitel6 Dettakapitelbeståravredovisningavutfallavseendefunktionell#,ändamålsenlig#samt upplevdkvalitet.dåmycketförändratsisambandmeddennyagymnasiereformeninledskapitletmedförutsättningarsamtengenomgångavutfalletmellanresultatpådenationellaprovenochsattaslutbetyg. Varjespecifikkvalitetsdefinitionkommenterasavhuvudmannensamtatthuvudmannentar framåtgärderförattökamåluppfyllelsen. 6.1 Gy 11 Införandetavennygymnasieskola2011harinneburitstoraförändringarföranställdaochelever.Programstrukturochinnehållharstramatsuppochminskatmöjlighetenförskolorocheleverattfördjupasiginomspecifikaområden.Vidaresåharämnes#ochkursplanerändratsochennybetygsättningmednyskalaharinförts.Möjlighetenattfåengymnasieexamenhartillkommitjämförtmeddettidigaremåttetandelsomblirbehörigatilluniversitetochhögskola.Dessamarkantaförändringargörattjämförelserbakåtavseendemeritvärdenochandelsomnåttgymnasieexamenkommervarayttersthaltande. Ävenberäkningsgrundernaförmeritvärdeochandelsomnårgymnasieexamenharändrats(senärmareunderrespektiveavsnitt)ochävenomvianvändersammamatematiskaberäkningsgrundkommerjämförelsenlidabristpåtrovärdighetdåvidefactojämför äpplenmedpäron. Skolverketharinteangetthurberäkningsgrundernakommerseutnationelltochytterstfåresultatfinnsatttillgåfråndekommunalaskolornaänsålänge.DettagörattjämförelsenkommerskeinomAcadeMediasgymnasiesegmentförattkunnaerhållarelevantajämförelser.Imångaavseendeärdettaår,detförstaåretmedeleversomtagitstudentenidennyagymnasieskolan,attbetraktasomårnoll Nationella prov Somendelisäkerställandetavattbl.a.meritvärdenbaserarsigpåenrättvisochlikvärdigbedömningkandenationellaprovensresultatjämförasmedsattaslutbetyg.Förattfåanvändbarasiffrorförutsätterdettaattprovresultatochslutresultatkalibreraspåindividnivå.SomunderlagfördettaarbetefinnslistorsomSCBsamlarinfrånvarjeskolenhet.HuvudmannensammanställersedansammaunderlagsomSCBsamlatin. Dåfleraavdenationellaprovengenomförsförförstagångensaknasjämförelsematerialistörreomfattningännu.SamtligajämföranderesultatidennahuvudmannarapporthämtassåledesfrånAcadeMediasgymnasieskolor. 16

17 Fördelningnationellaprovochslutbetygsamtligaämnen Högre Lika Lägre 20 IT#GymnasietharingetämnesomharlikaliteavvikelsesomexNTI#gymnasietharavseendematematiken.Engelskanharstörstandeleleversomfåttsammaslutbetygsomresultatenpådenationellaproven(68,7%)ochIT#GymnasietliggerrelativtnäraAcadeMediassnittidettaämne. MatematikenskiljersigmestomvijämförmotNTI#gymnasiet.NTIhade74% överensstämmelseoch24,7%avelevernaerhölletthögreslutbetyg.förit#gymnasietsdelärmotsvarandesiffror59,3%avelevernadärslutbetygochnationellaprovresultatöverensstämmeroch37%avelevernaharfåttetthögreslutbetygänprovresultaten. BrytervinerresultatenpåkursnivåsamtgörenjämförelsemedIT#GymnasietssystervarumärkeNTI#gymnasietsamtövrigagymnasieskolorinomAcadeMediafårviföljanderesultat.Resultatetredovisasprocentuelltsomblåttförlägreslutbetyg,röttföröverensstämmelsemellanNPochslutbetygochgröntförhögreslutbetyg.Undervarjeredovisadkursvisasocksådeskolorsomharstörstrespektiveminstavvikelse. 0 Engelska Svenska Matema7k 17

18 Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Engelska Engelska05 Bas:ITG646elever IT#GymnasietliggerheltilinjemedAcadeMediassnittochharenbättreöverensstämmelse ännti#gymnasietdådetgällerandeleleversomfårlägreslutbetygänprovresultat. Skillnadernaärdockstoramellandeolikaskolenheterna. Skolormedminstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKristianstad 0% ITGSödertörn 6,4% ITGUppsala 7,3% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÖrebro 39,1% ITGVästerås 35% ITGHelsingborg 28,1% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKarlstad 33,3%(litenpopulation) ITGSkövde 23,5% 18

19 Engelska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG540elever Skolormedminstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKristianstad 0% ITGKarlstad 5,3% ITGSödertörn 12,1% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGSkövde 33,3% ITGÖrebro 28,6% ITGHelsingborg 24,6% Avseendeeleversomfåttetthögreslutbetygsåärdetendastenskolasomharettresultat över20%ochdetäritguppsalamed26,5%. Engelskasammanfattning Anledningarnatillavvikelsernakanvarafleraochdetvanligasteskäletskolornaangerärattallakursmomentinteprövaspådenationellaprovenochattbl.a.litteraturanalysärettområdesommångaelevermisslyckasmed.ÅandrasidangerIT#Gymnasietelevernagenerelltlägreslutbetygänvaddevisatpånationellaprovjämförtmed AcadeMediamenskillnadenärintesåmarkant. Påenhetsnivåblirdettaäntydligare,någraenheterhargodöverensstämmelsemellan NPochslutbetygmedanandraharkraftigaavvikelser.Förutsättningarnaärlikaför samtligaskolorsåsvarettordeståattfinnanågonannanstans. 19

20 Tänkbaraorsakertillkraftigaavvikelserkanvara: Bedömningskeravannatänkunskaperochfärdigheter.Exuppträdandeoch beteende,förmågaattlämnaiuppgifteritidm.m. Examinationsformer/bedömningiövrigtskerpåförmångaeleverettickefördelaktigtsätt.Hurexamineraseleverna?Vilkavariationsformerochmöjlighetertillindividanpassningfinns? Kalibreringavbedömningochstoffsaknas.Ivilkenmånharskolansläraresamarbeteochutbytemedandralärare/skoloravseendebedömningochinnehåll? Möjlighetertillstödex.extralektionermm Huvudmannensbedömningavengelskasamtåtgärder Attvissvariationförekommermellannationellaprovensresultatochslutbetygärförståeligtochönskvärt.Attvissaelevergeshögrebetygkännssjälvklartochförklarasoftamedmerundervisning,stödochandraexaminationsformer.Attandraeleveråandrasidanfårlägreslutbetygkanävendethasinaförklaringar.EngelskanärettviktigtämneävensetttillgymnasieexamendåettFperautomatikinnebärattgymnasieexameninteuppnås.Förattökamåluppfyllelsenbehövsföljande: Samtligaskolormåstesäkerställaattbedömningochbetygsättningsker likvärdigt.dettainnebärkalibreringinomskolanochmellanskolor. Identifieradeavvikelseravstörreartmåsteanalyseraspårespektiveskolaoch handlingsplansamtuppföljningbörske. Huvudmannenkommeranordnaämneskonferensförattstärkaspråklärarna inomstoff,ämnesdidaktikochbedömning. 20

21 Svenska Svenska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG473elever IT#Gymnasietharenmycketgodöverensstämmelsemellanslutbetygochresultatenpå denationellaproven. Skolormedminstaskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGKarlstad 0% ITGSkövde 0% ITGKristianstad 2,9% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÅkersberga 23,8% ITGVästerås 21,1% ITGSundbyberg 18,6% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSkövde 80%(litenpopulation) ITGÅkersberga 47,6% ITGSundbyberg 23,3% 21

22 Svenska Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG350elever IT#GymnasietharenlitestörreandeleleversomerhållerettlägreslutbetygsetttillvadelevernapresteratpådenationellaprovenomvijämförmedNTIellerAcadeMediaistort.ÅandrasidanliggerIT#Gymnasietnärmareprovresultatendådetgällereleversomfåttetthögreslutbetyg.Dettaskulledockkunnavaraenlogiskkonsekvensavattlärarnaocksåsattflerlägreslutbetyg. Skolormedminstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGÖrebro 0% ITGHelsingborg 3,2% ITGSundbyberg 8% Skolormedstörstskillnader(andelelevermedlägreslutbetyg) ITGGöteborg 24,3% ITGSkövde 23,5% ITGSödertörn 20%(litenpopulation) Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGÅkersberga 50% ITGÖrebro 42,9% ITGSundbyberg/Södertörn 40% 22

23 Svenskasammanfattning Svenskansomämnebetraktatavseendekorrelationmellanslutbetygochnationella provliggermycketmerilinjemedövrigavarumärkenochskolorinomacademedia. Anledningarnatilldettakanvaraflera,delsdenationellaprovensutformningsamtattdetärflermomentsomprövasunderdenationellaproven,enstörresamsynblandundervisandeläraremenocksåivilkenutsträckningochpåvilketsättextraundervisningochstödges. JämförviAcademediastotalaresultatserviattelevernaibetydligthögreutsträckningfårhögreslutbetygisvenskaäniengelskaochdettabörhuvudmännengemensamtfunderavidareöver. HuvudmannensbedömningavSvenskasamtåtgärder Attvissvariationförekommermellanslutbetygochresultatpådenationellaprovenärförståeligtochnaturligt.Generelltäröverensstämmelsen/avvikelsernagodaochinomramarna.Skolormedhögreavvikelsersomnämnsspecifiktianslutningtilldeenstakakursernabörförståsanalyserasinautfallochorsakertilldettaextranoga.SvenskaärettviktigtämnedådetgällergymnasieexamendåettFperautomatikinnebärattgymnasieexameninteuppnås.Förattökamåluppfyllelsenbehövsföljande: Samtligaskolormåstesäkerställaattbedömningochbetygsättningsker likvärdigt.dettainnebärkalibreringinomskolanochmellanskolor. Identifieradeavvikelseravstörreartmåsteanalyseraspårespektiveskolaoch handlingsplansamtuppföljningbörske. Huvudmannenkommeranordnaämneskonferensförattstärkaspråklärarnainomstoff,ämnesdidaktikochbedömning.Dennakommersamläsasmeddeläraresomundervisariengelska. Matematik Dådetfinnsfleraolikanationellaproviämnetmatematikochmångaavdessaharrelativtfåeleversomskrivitdemkoncentrerarsighuvudmannarapportenpådetrestörstakursernasetttillantaletelever.Dessakurserärmatematik1a,matematik2csamtmatematik3c.Utfallförrespektivekursföljer: 23

24 Matematik1a Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG157elever Skolormedminstskillnaderavseendeelevermedlägreslutbetygredovisasinteseparatdådetgällermatematikendåmångaskolorhar0%.IT#GymnasiethargenerelltenbetydligtstörreandeleleversomharerhållitetthögreslutbetygänvaddehaftpåprovenomvijämförmedNTI#gymnasietvarförfokuspåskolormedstorandeleleversomharhögreslutbetygärintressant. Skolormedminstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKarlstad 0% ITGSkövde 0% ITGÅkersberga 0% Skolormedstörstskillnad(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSundbyberg 50% ITGSödertörn 42,1% ITGGöteborg 34,5% 24

25 Matematik2c Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG243elever Idennakursfinnsenmarkantskillnad,specielltijämförelsetillNTI,därandeleleversomfåttetthögrebetygänprovresultatetärstort.Nedanföljerenlistaifallandeordningdärstörstavvikelsekommerförst(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGSödertörn 80%(litenpopulation) ITGVästerås 57,1% ITGUppsala 48,3% ITGÅkersberga 45,5% ITGGöteborg 40,8% ITGSkövde 24,4% DettaärintressantattnoteradåIT#GymnasietochNTI#gymnasietharmatematiklyftet. VadärdetsomgörattITGharsåmångaflereleversomnåretthögreslutbetyg?Handlar detomstödellerbedömning?förläggningavkursellerannat? 25

26 Matematik3C Högre Lika Lägre 20 0 ITG NTI Academedia Bas:ITG237elever. Skolormedstörstskillnader(andelelevermedhögreslutbetyg) ITGKristianstad 80%(litenpopulation) ITGKarlstad 60%(litenpopulation) ITGGöteborg 53% ITGSödertörn 37,5% Matematiksammanfattning Huvudmannensbedömningochåtgärder GenerelltsåärdiskrepansenmellanutfallpådenationellaprovenochslutbetygbetydligtstörrepåIT#GymnasietänhosNTIellerAcadeMediaistort.Omviskärskådarövrigamatematikkursersåkvarstårmönstret,iMa1charITG35,1%avelevernasomfåretthögrebetygjfrmedNTIsomhar9,9%ellerAcadeMediasomhar20,3%.Imatematik4ärskillnadernaänstörre;ITGhar61,6%jftmedNTIsomhar23,4%och AcadeMediassnittavseendeeleversomerhållitetthögreslutbetygänprovresultatet visatär41,5% Attandeleneleversomfåretthögreslutbetygärstörreändesomfårettlägreärinteförvånande.Matematikenärettämnesomoftaerbjuderbetydandeutmaningarförmångaeleverochdärförhardetfunnitsettfokuspåmatematikensedanlänge.ÄmnetärocksåenförutsättningförmångaavdekaraktärsämneskurserITG:seleverläser.Generelltröranderesultateniämnenasomärföremålförnationellaprovföreliggerskillnaderikorrelation 26

27 mellanprovresultatochslutbetygmellandeenskildaskolorna.någraskolorharstörrevariationänandraochintesällankandessaskillnaderförklarasihurextrastödochresurserfördelaspåskolan.skolorsomharettvälutvecklatsystemföridentifiering, utredning,åtgärderochavsätterresursertydligtochtidigtkanmeddettaökaelevernasmåluppfyllelseochdärmedistörreutsträckninghahögreandelslutbetygsomärhögreänprovresultaten.dockkanhuvudmanneninteseattdetskulleföreliggasådanastoraskillnadermellanit#gymnasietochnti#gymnasietsetttillhelhetenutanorsakernatordesökasannanstans.förattfortsättautvecklingmotsäkrarebedömningochhögremåluppfyllelseavserhuvudmannenföljande: Satsningpåmatematiklyftet.Samtligaskolorharmedläraresomundervisarimatematikidennasatsningochenförutsättningförettlyckatgenomförandeärattdetfinnsgemensamtidförplanering,kollegialtlärandeochutveckling.Samtligaskolorochlärarefårtidvarjeveckafördettaarbetevilketkommerlyftamatematikenmenävenandraämnenochkurser. Fortsattuppmuntranochuppföljningavextramatematikstödsåsomsommarskola, matematikstugor,extralärarem.m. Ökadsamverkan/integrationmellanmatematikochandrakurser/ämnen. 6.2 Funktionell kvalitet/kunskapsresultat Definition Härmäterviivilkenmånelevernanårmålenförutbildningen.Kopplarvidettatillvåratidigareredovisademålberördettamål1#3.Respektivedelmålinfinemarkeradmedgulfärg. GY11ochförutsättningochberäkningar Mätmetoder Nationellaprovgenomförsvarjevårochsammanställsvidresp.skolaochrapporterastillkvalitetscontrollern.SamtligbetygsstatistikföravgångseleverrapporterasårligenfrånvarjeskolatillSkolverketochpublicerasiSIRIS. SomtidigarenämntsändrarGY11förutsättningarnatotalt.Detfinnsingenjämförbarhistorikellerstatistik.VivetinteinulägethurresultatenserutpåprogramnivånationelltellerensinterntinomAcadeMedia.Benchmarkingenskerfrämstinterntmellanvarumärkena(oavsettprogram)ellerinterntinomNTIochIT#Gymnasietdärvikanjämförapåprogramnivå. Attjämförahistorisktärbekymmersamtdåberäkningsgrundernaändrats.Ävenomvijusterardettaochanvänderdenyaberäkningsgrundernamotdegamlaresultaten(vilketvikommergöralängrefram)såkvarstårdetfaktumattinnehålletärändrat.Betygssystemetärändratochskolornasprogramfördelningärändrattillflereleversomläserhögskole# 27

28 förberedandeprogramänyrkesförberedande.dettakommerocksåsynasgenomatt betydligtfärrejämförelsetabellerkommerfinnasidennahuvudmannarapport. Dådetgällerberäkningsgrundernaförvårafunktionellakvalitetsresultatkanföljande framföras: Delmål1ochandelsomnårgymnasieexamenmotsvarardettidigarebegreppetandel eleversomnårhögskolebehörighet.ävenhärharberäkningsgrundenändratsjämförtmedtidigareberäkningar.idennyareformenfinnsendasttvåalternativ,delsdesomnårengymnasieexamen(kanvarabådehögskoleförberedandeexamenelleryrkesexamen),delsdesomintegördettautaniställeterhållerstudiebevis.dettagörattpopulationenalltidkommerbeståavsamtligaeleverochdettaärenstorskillnadjämförtmedtidigare. Tidigarefickelevernabehörigtslutbetyg,obehörigtslutbetygellersamlatbetygsdokument.Beräkningenskeddedåendastutifråneleversomerhållitslutbetyginågonformocheleversomficksamlatbetygsdokumentexkluderadesfrånberäkningen. Ettexempel;iskolaXtog eleverstudenten.Avdessa100eleverfick60 slutbetygoch40ficksamlatbetygsdokument.avde60somfickslutbetygvar55avdessabehörigaslutbetyg.iskolansofficiellaresultatbl.a.sirisframgickdåatt91,6%avelevernanåddebehörighettillhögskola(baseratpå55/60=0.916).skolansegentligaresultat(detsomidennahuvudmannarapportkallas omräknade betyg)ochdetsättgy 11numeraräknarpåskullevarit55%(55/100) Delmål2ochgenomsnittligtmeritvärdebaseraspådeeleversomnåttengymnasieexamen. Jämförtmedtidigarevärdeärpopulationengenerelltmindrevilketgörattmeritvärdenaökaromvijämförhistoriskt.Påenskolagår40eleverpåteknikprogrammet.30avelevernanårengymnasieexamenochgenomsnittligtmeritvärdeberäknasdåenbartutifråndessa30 elever.deandra10elevernaräknasinteinmeritvärdesmässigt.detfinnsenproblematikidettadåskolormedfärreeleversomnårgymnasieexamenmatematisktgynnasdådetkommertilldengenomsnittligameritvärdesberäkningen. 28

29 Andel'gymnasieexamen' Sjölins Procivitas LBS MEG Rytmus Klara ITG Plusg DBGY NyaDesign FTG NTI Design&constr. Didaktus Andelgymnasieexamen Andeleleversomnårgymnasieexamen Delmål1:SamtligaIT#Gymnasietseleversomfullföljersinutbildningskallnå gymnasieexamen. Andeleleversomnårgymnasieexamentotaltpervarumärke AttvarumärkensomSjölinsochProcivitasliggerhögtärknappastförvånande,inteminstmedtankepådehögameritvärdeneleverpådessaskolorharmedsigin.IT# Gymnasietlyckassomhelhetrelativtvälochlyckasattfå78,6%avsinaeleverattnågymnasieexamen.JämförvidettaresultatmedexempelvisNTI#gymnasietsomharenmycketsnarlikstrukturpåutbildningochinnehållnårendast69,8%avelevernainom NTIattnågymnasieexamen. DetendajämförelsematerialetvihardådennahuvudmannarapportskrivsärutfalletfrånGöteborgskommunalagymnasieskolor.Derasresultatgällandeantaleleversomfåttgymnasieexamen(allaprogram)är69,7%.VikommergranskaGöteborgsstadlitenärmarelängreframidennarapportdåvitittarpåprogramnivå. Skullevianvända omräknade värden(sammamatematiskaberäkningsgrundsomigy 11)fördeeleversomtogstudenten2013framkommerattskillnadenmellanIT# GymnasietochNTI#gymnasietpåminneromvarandra.NTIhade61%behörigamed omräknade betyg2013vilketinnebärattökningenbeståttavknappt8procentenheter medanit#gymnasietökadefrån68,2%till78,6%dvsenökningmeddrygt10 procentenheter. 29

30 %'av'elever'gyex' Kris7anstad Helsingborg Göteborg Uppsala Södertörn Örebro ITGsni] Åkersberga Skövde Sundbyberg Karlstad Västerås %avelevergyex Fördelningenhetsnivåandelelevermedgymnasieexamen Enstorspännviddavseenderesultatpåenhetsnivåkankonstateras.Kristianstad, Helsingborg,GöteborgochSödertörnhartidigarehaftgodaresultatochdettafortsätter. ITGUppsalaharökatmycketochännustörreökningharskettförITGÖrebro. Skolormedlägreresultat;ITGVästeråsochSundbyberghartidigarehaftsämremåluppfyllelseochdettaharintebrutitstrotsnyttinnehåll.Omvitittarpåenhetsnivåhistorisktochjämfördåtidensvärdenmenocksåanpassardessavärdentilldagensberäkningssystemserviföljande: Enhet %behöriga 12/13 omräknat värde% behöriga 12/13 %elever gymnasieexamen 13/14 Skillnad Helsingborg 94% 88% 89,7% 1,7 Kristianstad 100% 100% 100% 0 Skövde 58% 57% 63,8% 6,8 Sundbyberg 73% 55% 57,9% 2,9 Södertörn 70% 65% 85,1% 20,1 Uppsala 78% 81% 87,5% 6,5 Västerås 55% 39% 52,2% 13,2 Åkersberga 100% 77% 64,7% #12,3 Örebro 60% 36% 81,6% 45,1 Göteborg 91% 88% 89,4% 1,4 Detärglädjandeattseattendastenenhetminskatibehörighet/gymnasieexamen.Deenhetersomalltidhafthögkvalitetrörsigväldigtliteavnaturligaskäl.NågraavenheternaharförbättratsigkraftigtfrämstÖrebroochSödertörn. 30

31 HA ES SA EE Göteborgstad ITG NTI TE FördelningavgymnasieexamenperprogramförNTI,ITGochGöteborgsstad IT#Gymnasietharhögstaandelavelevermedgymnasieexamenpåsamhällsvetenskapligaprogrammet,dockärdetendasttvåavskolornasomgerdettaprogram.IT#Gymnasiethardockenjämnfördelningoavsettprogramochjämförvimed NTIochGöteborgärITGbetydligtjämnareresultatmässigt. TeknikprogrammetärIT#GymnasietsstörstaprogramsetttillantaleleverochspridningenärstormellanenheternavilketgörattIT#GymnasietsomvarumärkeintenårupptillGöteborgsstadsresultat.El#ochenergiprogrammetharhögreandelelevermedgymnasieexamenochIT#GymnasietharbättreresultatänbådeNTIochGöteborgsstad.Detsammagällerestetiskaprogrammet. 31

32 %'gyex'te' Örebro Kris7anstad Helsingborg Göteborg Uppsala Södertörn ITGsni] Skövde Åkersberga Västerås Karlstad Sundbyberg %gyexte Fördelningavgymnasieexamenel?ochenergiprogrammet(EE) %'gyex'ee' Kris7anstad Södertörn Uppsala Sundbyberg Göteborg Helsingborg Örebro ITGSni] Karlstad Skövde Åkersberga Västerås %gyexee Fördelningavgymnasieexamenteknikprogrammet(TE) IntressantärattnoteradestoraskillnadersomföreliggermellanprograminomsammaskolaexITGSundbyberg.Detärocksåettrelativtstorthoppmellandeskolorsomliggerundersnittvärdetochsjälvasnittvärdet. 32

33 %'gyex'es' Helsingborg Göteborg Södertörn Uppsala ITGSni] Örebro Åkersberga Karlstad Västerås Sundbyberg Skövde %gyexes Fördelningavgymnasieexamenestetiskaprogrammet(ES) Fördelningavgymnasieexamensamhällsvetenskapligaprogrammet(SA) %'gyex'sa' Uppsala ITGsni] %gyexsa Södertörn

34 Enhet Lägst Mellan Högst Skillnad Kristianstad 100(EE)(TE) # 100(EE)(TE) 0 Göteborg 84,2(EE) 90(TE) 90,9(ES) 6,4 Åkersberga 60(EE) 66,7(TE) 69,2(ES) 9,2 Karlstad 50(TE) # 60(EE)(ES) 10 Uppsala 83,3(ES) 85,3(TE)91,5(SA) 94,4(EE) 11,1 Västerås 45,5(EE) 53,6(TE) 57,1(ES) 11,6 Helsingborg 82,6(EE) 90,9(TE) 100(ES) 17,4 Södertörn 75(SA) 87,5(ES) 100(EE) 25 Örebro 75(ES) 80(EE) 100(TE) 25 Skövde 40(ES) 60(EE) 69,7(ES) 29,7 Sundbyberg 50(TE)50(ES) # 90,9(EE) 40,9 Sammanlagt 5stEE,4stES, 3stTE,1stSA 6stES,5stEE, 2TE Spridningstabellgymnasieexamenenhetsnivå Aktuellskolforskningvisarpåattskillnadernaärstörreinomenskolaänmellanskolor. Detärintressantattjämförahurdetserutpårespektiveskolenhetochfunderaöver vilkaslutsatservikandraavdetta.förit#gymnasietsdelserdetutsomföljer: Setttillprogramkanvikonstateraattel#ochenergiprogrammet(EE)harstorspridning, detärdetprogramsomflestskolorharlägstaresultatpå.samtidigtärdetlikamånga skolorsomhareesomdetprogramdärflestelevernårgymnasieexamen. Teknikprogrammet(TE)ärettstortprogrammeninteettsärskiltframgångsrikt programsetttillandeleneleversomnårgymnasieexamen.estetiskaprogrammet(es) ärdetprogramdärit#gymnasietseleverlyckasbästgenerelltmenävenhärärspridningenstordådetsamtidigtärdetprogramdärnästflestelevermisslyckasmedattnågymnasieexamen.snittvärdeföritigymnasietärendifferenspå14,3% Skolornasstorlekverkarintehanågonbetydelsedådetgällerspridningendåenavdeminstaskolorna(Kristianstad)topparföljtavdenstörstaskolan(Göteborg).SkolornamedsämreresultatavseendegymnasiebehörighetharentendenstillökadspridningjämförtmedIT#Gymnasietsskolormedbättreresultat.JämförvidettamedIT# GymnasietssysterskolaNTI#gymnasietservidockintedessatendenserutandärär spridningenlikastorblanddeskolormedbästresultat. 34

35 6.2.2Genomsnittligtmeritvärde Delmål2:IT#Gymnasietseleverskaliggaöverrikssnittetavseendebetygspoängirespektiveprogrammedminstenenhetsamthaenkontinuerligpositivutvecklingavbetygspoängen(samthagodöverensstämmelsemellanresultatpånationellaprovoch sattabetyg). Dådetgällerberäkningenavgenomsnittligtmeritvärdekommerdennahuvudmanna# rapportanvändatvåolikaberäkningsgrunder.denförsta,denofficiellaberäknings# grunden,ärbaseradpågenomsnittligtmeritvärdeberäknatpådeeleversomnåttengymnasieexamen.dettainnebärattdeeleversomintenåttengymnasieexamenexkluderasmeddennaberäkningsgrund.förskolormedenhögreandeleleversomintenårgymnasieexamenblirdettamåttmissvisandeochdetfinnsenmatematiskeffekt/korrelationmellanhögregenomsnittligtmeritvärdeochlägreandelsomnårgymnasieexamen.dettaförstasättattberäknakallasihuvudmannarapportenförofficielltvärde. Detandrasättetattberäknagenomsnittligtmeritvärdeärsåklartattinkluderasamtligaelever.Dettamåttärettbättremåttpåenskolastotalakvalitetochdetställerdessutomintegenomsnittligtmeritvärdemotandeleleversomnårgymnasieexamend.v.s.ingenmatematisköverviktfinnsåtnågothåll.Dåprogressionsvärdetberäknasidennahuvudmannarapportanvändsdetta,detsenare,beräkningsmåttet.Dettaandrasättattberäknagenomsnittligtmeritvärdekallasihuvudmannarapportenförtotaltvärde. Genomsnittligameritvärdesresultatför2014ärpreliminära. Genomsnittligt meritvärde varumärkesnivå Officiellt'värde' Procivitas Rytmus MEG Nyadesigng Sjölins DBGY Klara NTI LBS Design/const ITG Plus Didaktus Fram7dsgymn Officielltvärde Denmatematiskaeffekten(högagenomsnittligameritvärden=lägreandeleleversomnårgymnasieexamen)synstydligtförfleravarumärken.NTIliggernuöverITG,LBSsomärettavdevarumärkensomharenhögandeleleversomnårgymnasieexamenåterfinnsiovantabellpådennedrehalvan. 35

36 Genomsnittligt meritvärde officiell beräkningsgrund per skolenhet Enhet Officielltmeritvärde Andelgymnasieexamen Södertörn 14,4 85,1% Karlstad 14,2 53,8% Uppsala 14,0 87,5% Sundbyberg 14,0 57,9% Helsingborg 13,8 89,7% Göteborg 13,7 89,4% Örebro 13,7 81,6% ITGSNITT 13,7 78,6% Åkersberga 13,4 64,7% Skövde 13,2 63,8% Västerås 13,1 52,2% Kristianstad 12,4 100% Kristianstad,somärdenskolamedbästresultatdådetrörandeleleversomnårgymnasieexamen,ärnudenskolasomhardelägstaresultaten.KarlstadochSundbybergharrelativtgodaresultatsetttillgenomsnittligtmeritvärdemensvagaresultatgällandeeleversomnårgymnasieexamen. SödertörnochUppsalaärdeskolorsombästlyckasmedgodaresultatpåbådegenomsnittligtmeritvärdeochandelmedgymnasieexamen.HelsingborgochGöteborgföljertättefter. 36

37 Resultatprogramnivå IT#Gymnasietsdelmålärbaseratpåprogramnivåsnarareänpåenhetsnivåvarförvifortsättningsvisidennarapportutgårfrånprogrammen.ViharinganationellavärdenattjämföramedmenGöteborgsstadfårtjänasomreferensinuläget. Genomsnittligtmeritvärdeofficiellberäkningprogram SA ES Göteborg NTI TE ITG EE IT#gymnasietliggerlägreänbådeNTIochGöteborgsstadavseendesamtligaprogramochivissafallhardetmedberäkningsgrundensmatematiskaeffektattgöra.IT#GymnasietharhögreandelelevermedgymnasieexamenänNTIpåsamtligaprogramvilketledertillomväntförhållandeförgenomsnittligtmeritvärde.SammaförhållandeföreliggeromvijämförIT#GymnasietmotGöteborgsstad,menmedettundantag.TEliggerklartöverbådemeritmässigtochandelsomnårgymnasieexamenfördekommunalaskolornaiGöteborgsstad.Jämförviutfalletpåyrkesprogrammen,menävenESochSAtillvissdel,skiljerdetsigmycketmenåtandrahållerd.v.s.spridningenmellanprogrammenärbetydligtstörreänhos IT#Gymnasiet. 37

38 Genomsnittligtmeritvärdeofficiell&totalberäkningel?ochenergiprogrammet(EE) Sundbyberg Västerås Södertörn Karlstad Helsingborg Uppsala Skövde Totalt Officiellt Kris7anstad Åkersberga Göteborg Örebro JämförviskillnadernamellanofficielltgenomsnittligtmeritvärdeochdettotaladitomellanskolornainomIT#Gymnasietservibetydandeskillnader.Skolornaitabellenovanärrangordnadeefterderasofficiellavärden(blåstapel)därÖrebroharlägstochSundbyberghögst.Denrödastapelnärdetgenomsnittligameritvärdetbaseratpåhelapopulationen (totalberäkning).västeråsliggeritoppenofficielltmenhardetnästlägstavärdettotalt. ÄvenÖrebroochKarlstadharenmarkantskillnadmellanofficielltochtotaltvärde. Slutsatsenblirattdessaskolorintetillräckligtvälfångaruppsamtligaelever.IVästeråsfallärskolanduktigpåattutmanaochmotiveraeleversomkanochvillochdessaelevernårhögabetygmendeeleversominteärtillräckligtmotiveradeklararinteattnåengymnasieexamen. Övrigaskolorharrelativtsmåelleringaskillnaderallsmellandebäggeberäkningsgrundernavilketärpositivtdåallaeleverinkluderasochnårideflestafallsingymnasieexamen.Räknarviutskillnadenmellanofficiellochtotalberäkningsgrundpåsamtligaskolorblirdenna12,8 11,5=1,3 38

39 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningteknikprogrammet(TE) Karlstad Södertörn Åkersberga Sundbyberg Helsingborg Uppsala Örebro Total Officiell Göteborg Skövde Västerås Kris7anstad Skillnadernamellandeolikaberäkningssättenärbetydligtstörrepåteknikprogrammetjämförtel#ochenergiprogrammet.NågraavskolornaharengodellermycketgodöverensstämmelseexÖrebro,Göteborg,Kristianstad,HelsingborgochSödertörn. DäremotfinnskraftigaskillnaderiKarlstad,Åkersberga,SundbybergochVästeråsochdettatyderpåattskolornafungerarvälfördeeleversomkanochvillmendeeleversominteärmotiveradeochkanlyckasintehellerpådessaskolorochskillnadernaärstorajämförmeddeandraskolornasomlyckasmotiverasvagareeleveribetydligtstörreutsträckning.Viktigtförskolormedstoraskillnaderärattutvecklasinarutinerochprocessersamtundervisningförattmotiveraochhjälpasvagareelever. Servitillskillnadenmellandeolikaberäkningsgrundernatotaltmellanskolornaför teknikprogrammetblirdenna14,0 12,2=1,8 39

40 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningestetiskaprogrammet(ES) Uppsala Södertörn Örebro Skövde Åkersberga Helsingborg Göteborg Totalt Officiellt Karlstad Sundbyberg Västerås Örebro,Skövde,VästeråsochSundbybergsärskiljersiggenomatthastoraskillnadermellanberäkningsgrundernaochslutsatsenblirdensammasomtidigare,attskolornalyckasmeddeeleversomvillochärmotiverademedanalltförmångaeleverintenårmålenvilketocksåavspeglarsigiandelmedgymnasieexamen. Fleraskolorhargodöverensstämmelseochtendensenärattdetärsammaskolorsomlyckas(haengodöverenstämmelsemellanberäkningsgrundernamenävenenhögreandelsomnårgymnasieexamen)oavsettprogramexHelsingborg,Göteborg,Södertörnoch Uppsala. Dengenomsnittligaskillnadenmellanberäkningsgrundernablirförestetiskaprogrammet 14,2 12,4=1,8 Genomsnittligtmeritvärdeofficiellochtotalberäkningsamhällsvetenskapliga programmet(sa) Dådetendastärtvåskolorsomhardettaprogramblirtabellennågotannorlunda; Skola OfficielltvärdeSA TotaltvärdeSA Södertörn 14,4 13 Uppsala 14,1 13,5 Bäggeskolornaharenavvikelsemellanberäkningsgrundernaochdengenomsnittligaskillnadenblir14,25#13,25=1.DetinnebärattSAärdetprogramsomharminstavvikelseavsamtligaprograminomIT#GymnasietdockärurvaletlitetavseendesamhällsprogrammetochbådeUppsalaochSödertörnärskolorsomhargodöverensstämmelseochgodaresultatöverlag. 40

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB HUVUDMANNA- RAPPORT 2014

NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB HUVUDMANNA- RAPPORT 2014 NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB HUVUDMANNA- RAPPORT 2014 Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden 1 Inledning NTI- gymnasierna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

IT-GYMNASIET HUVUDMANNA- RAPPORT 2013

IT-GYMNASIET HUVUDMANNA- RAPPORT 2013 IT-GYMNASIET HUVUDMANNA- RAPPORT 2013 IT - Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT- profilerad gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Inledning. Christine Kastner Johnson Utbildningsdirektör för IT- Gymnasiet

Inledning. Christine Kastner Johnson Utbildningsdirektör för IT- Gymnasiet Huvudmannarapport 2014/2015 Inledning IT- Gymnasierna har funnits i över 17 år. Intresset för våra utbildningar bland eleverna har varit stabil över åren och vi vet att de trivs och känner sig trygga på

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Samhällsmarknadsdag. - så skapar vi en bättre skola. 11 mars 2013 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Samhällsmarknadsdag. - så skapar vi en bättre skola. 11 mars 2013 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Samhällsmarknadsdag - så skapar vi en bättre skola 11 mars 2013 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm AcadeMediamodellen Om AcadeMedia och vårt kvalitetsarbete Vi har cirka 46 000 barn och elever

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående huvudmani

Beslut. efter tillsyn av den fristående huvudmani Skolinspektionen Dnr 44.20143655 Ljud & Bildskolan LBS AB efter tillsyn av den fristående huvudmani Ljud & Bildskolan LBS AB Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Plusgymnasiet AB 2 (7) Tillsyn av Plusgymnasiet AB har genomfört tillsyn av Plusgymnasiet AB (556578-9129) under hösten 2016.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

! Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12

! Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12 Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12 HuvudmannarapportNTI1gymnasietläsår2010111 1. Bakgrund Enligt 4 kap. 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm. Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm. Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm Läsår 2011-12 1 Förord Läsåret 2011/12 var NTI Gymnasiet Stockholms nionde verksamhetsår. Under de första fyra åren utvecklades skolan från noll till 400 elever.

Läs mer

Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13

Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13 Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13 Bergagymnasiet i Eslöv Utbildningsförvaltningen RAPPORT ANTAGNING Utbildningskansliet 2012-10-18 LUND Ingela Arheden Tel: 046-3570 31 E-post: ingela.arheden@lund.se

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2013

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2013 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2013 Kvalitetsresultat i korthet 2013 Förskola AcadeMedias förskolor fortsätter att uppvisa goda resultat i alla uppmätta kvalitetsaspekter. Det så kallade LärandeIndexet (som

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinsp Dnr 44-2015:9720 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Kristianstad belägen i Kristianstads kommun

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12 Förord Vi har nu avslutat vårt första år med den nya gymnasieskolan GY11 och sett vad det innebär konkret i verksamheten - för elever, personal och

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12 Studenten 2012 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Malmö läsår 2011-12 Förord Mitt första år som rektor på NTI gymnasiet i Malmö har varit oerhört

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor 2015-2016 Stockholm 15-11-24 Magelungens skolor är för närvarande belägna i: Grundskolor Bakgrund Helsingborg Skola med

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Betygspoäng och behörighet läsåret 2012/2013... 6 Betyg i gymnasiegemensamma

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Lägsta Medel Lägsta Medel Lägsta Medel BA Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan 165

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Vision för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! SYFTE för de kommunägda företagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9716 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Södertörn belägen i Huddinge kommun 2(11) Tillsyn i IT gymnasiet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna Kvalitetsredovisning 2014-2015 Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna 1 Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1. Personal 3.2. Elever 4.

Läs mer

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias skolor

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias skolor Kvalitetsarbetet i AcadeMedias skolor KVALITETSARBETE INOM ACADEMEDIAS SKOLOR 1 Fakta AcadeMedia driver cirka 75 grundskolor och drygt 100 gymnasieskolor Totalt är det cirka 20 olika huvudmän inom AcadeMedia

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR HUVUDMAN VITTRAGYMNASIET & SJÖLINS GYMNASIUM

KVALITETSREDOVISNING FÖR HUVUDMAN VITTRAGYMNASIET & SJÖLINS GYMNASIUM KVALITETSREDOVISNING FÖR HUVUDMAN VITTRAGYMNASIET & SJÖLINS GYMNASIUM REDOVISNING FÖR 2012- 1. INLEDNING Vittragymnasiet/Sjölins gymnasium har i många år systematiskt arbetat med kvalitetsredovisningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 201 7-1 1-27 Hagströmska Gymnasiet AB Jarl.uggla@vindora.se för gymnasieskola efter tillsyn av Hagströmska Gymnasiet AB Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (4) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-03 Stockholms kommun Rektorn vid Blommensbergsskolan Beslut för grundskola efter bastillsyn i Blommensbergsskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16 Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium Klockarvägen 4 4 HÄLLEFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hällefors 6 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 0606 http://wwwhelleforsse Nedan presenteras

Läs mer

Huvudmannarapport 2013/2014 Mikael Elias Gymnasium AB

Huvudmannarapport 2013/2014 Mikael Elias Gymnasium AB Huvudmannarapport 2013/2014 Mikael Elias Gymnasium AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vårt kvalitetsarbete:... 3 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om verksamheten/förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Mikael Elias Gymnasium Stockholm

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Mikael Elias Gymnasium Stockholm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Mikael Elias Gymnasium Stockholm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1 Personal 3.2 Elever 4. Viktiga

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2011/2012

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2011/2012 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2011/2012 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Kommentar till statistiken i rapporten... 5 Betygspoäng och behörighet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram , N fl o, Skolinspektionen Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 arma.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Gymnasium Helsingborg samar.el-khatib@jenseneducation.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer