Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

2 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

3 Förord Under det gångna året gjordes ett rektorbyte på NTI gymnasiet Sundsvall. Som en naturlig följd av ett chefsbyte kommer nya influenser in i skolan. En del förändringsprojekt drogs omedelbart i gång. Organisationen anpassades efter de förutsättningar som vi faktiskt hade att nå det statliga målet om 100% elever som når målen/ det centrala innehållet på kurserna. Speciallärare och kurator anställdes. Till en början på några få procent. Nu, under det kommande läsåret utökar vi dessa tjänster till att vara ett naturligt inslag skolans verksamhet. Fokus på deras arbete är att stödja eleverna och lärarna i deras strävan att bli så bra som de kan bli. Organisationens totala fokus ska ligga på att skapa förutsättningar för eleverna att nå sin fulla kunskaps potential i skolan. Genom att arbeta mot detta kommer vi som bieffekter även behöva utveckla kringliggande faktorer som på ett direkt eller indirekt sätt påverkar kunskapsinhämtningen. Vi kan inte bara säga att vi arbetar mot att nå målen, vi måst även göra det vi säger att vi ska göra. Med vänliga hälsningar Johan Edelsvärd Rektor Om NTI-gymnasiet Sundsvall NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner. Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3100 elever fördelade på 15 gymnasieskolor från Lund i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 100 skolor och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. 3 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

4 Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutat utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning. Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om de vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 2012 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, dvs för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 67% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% OM NTI-gymnasiet Sundsvall Historik NTI Gymnasiet i Sundsvall startade hösten 2003 med en el klass. Innan dess hade NTI skolan i Sundsvall jobbat aktivt med vuxenutbildningssatsningen Kunskapslyftet. Detta ledde till ett intresse att starta ungdomsgymnasium i 4 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

5 Sundsvall. Skolan har alltid varit på samma adress, nämligen Kyrkogatan 21. Skolan ligger i centrum av staden alldeles intill stora torget. Lokalerna finns i våningarna 2-4. Vår systerskola Mikael Elias teoretiska finns på samma adress. Skolan hade initialt elprogrammet men utökades till att omfatta även media programmet året efter starten. Utrustningen håller en för ändamålet bra kvalité. Vissa kompletteringar behöver dock göras kontinuerligt för att upprätthålla för dagen aktuell standard på utrustningen. Program Teknikprogrammet, estetprogrammet och el- och energi programmet. Elever Skolan kan betecknas som en liten skola idag med ca. 185 elever. Personal hade skolan 22 anställda varav 17 var pedagoger fördelad på 14 tjänster, 2 ledningstjänster och 2,5 övriga tjänster varav 2 hade arbetsmarknadsstöd i olika former. Vi hyrde även in skolhälsovård från Medicinska kliniken AB, Mimmi Magnusson HB och Föreningen Mimers brunn 53% lärare är behöriga och 11 % studerar för att bli behöriga. Majoriteten av de obehöriga lärarna är yrkeslärare. Under föregående läsår hade vi 7,5 lärare på 100 elever och 2,4 övrig personal per 100 elever. Lokal Lokalen ligger centralt i staden invid Stora torget. Lokalerna fungerar bra som skola, men börjar bli i behov av viss översyn. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, er och skollunch på skolan är avgiftsfritt. 5 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

6 Formella studieresultat Se bilaga 1 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personalen. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex:2012= 58, 2011=62, 2010=73 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola upplever är din skola? Rekommendationsgrad (2012=62, 2011=65, 2010=62) Trivselgrad (2012=66, 2011=69) Trygghetsgrad (2012=83, 2011=77) Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex (2012=73, 2011=71) Medarbetare Medarbetarindex (2012=61.5, 2011=53.7, 2010=50,1) Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? Attraktionskraft (2012=69.1, 2011=60.5) Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. Engagemang (2012=72.8, 2011=64.5) Jag känner mig motiverad i mitt arbete. Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt 6 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

7 Analys av utfall NKI Under våren ställde vi frågor till eleverna, där vi efterfrågade konkreta förslag på hur vi kan förbättra verksamheten. Som utgångspunkt använde vi oss av de frågor som användes vid NKI mätningen. De svar som vi fick från eleverna gav oss ingen vägledning i hur vi kan förbättra för eleverna. För att se om vi missat någonting genom att ha allt för styrda frågor, ställde vi öppna frågor kring vad eleverna ser som skolans förbättringsområden. Även denna gång vick vi väldigt lite underlag för att styra förbättringsarbetet mot ett ökat NKI. Det vi däremot fick som feedback var att eleverna uppfattade testen olika mot vad som i utskicket är tänkt. Från eleverna fick vi information om att de tolkade de in-värden som gav till oss, var bättre än vad vi väljer att tolka dem. Testvärdet 5 anses som lågt av oss, men för eleverna innebar detta att de tycker bra om skolan. Vi har således fått en tolkningsdifferens av siffrorna. Detta ska vi till nästa år ta med vid instruktionerna till NKI undersökningen. Vi kan med detta som utgångspunkt se att eleverna med stor sannolikhet är väldigt nöjda med fjolårets arbete. Vi valde att fokusera på lärandemiljön, på lugn och trygg miljö där studiero råder för skolans elever. Detta syns i NKIn. NMI Efter ledarbytet förra året låg fokus på dels att förändra organisationen så att den var mer anpassad efter den elevgrupp som vi har hos oss inte den vi ville ha. Bland annat satsades mycket resurser på stödfunktioner till lärarna och eleverna i form av specialpedagog och kuratorsfunktion. Vi tittade även över de arbetsuppgifter som inte genererade mervärde för våra elever och för oss som organisation. Vi förändrade en del saker som var inbäddade i kulturen, men som inte gav någonting till eleverna eller organisationen. Vi tog även bort en hel del dubbelarbeten. Allt detta sammanvägt innebar att läraren kunde ägna mer tid till att anpassa undervisningen efter behoven. Vi koncentrerade oss på tre arbetsområden. Värdegrund, arbetssätt och marknadsföring. Utifrån detta skapade vi en förbättringsplan för skolan. Målen i planen är uppdelad på tre år. Ett grundkrav som jag ställt på organisationen är att vi ska vara proffs på den undervisning som eleverna efterfrågar och behöver. Vi började med att arbeta med att förtydliga de värden som organisationen står för, vilka värden vi i dag skapar, för vem skapar vi värdet samt vilka värden vill vi skapa och hur skapas dessa värden för eleven och organisationen. Arbetet gick ut på att skapa gynnsamma lärandekulturer på skolenheten. Både bland och mellan chef och medarbetare, medarbetare, medarbetare. En 7 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

8 utgångspunkt (som jag inte nog kan understryka) är att även eleven en i stor utsträckning är en medarbetare som ska behandlas med samma respekt, hänsyn och omtanke som en lärare eller rektor. Vidare inrättades en pedagogisk uppföljning som åskådliggjorde elevens progression mot kunskapsmålen. Detta arbete ska fortsätta även nästa år. Några åtgärder gav initialt ett merarbete, men på längre sikt kommer detta att sätta ett större fokus på bättre måluppfyllelse. Jag genomförde individuella samtal där vi satte upp personliga mål utefter individens förbättringsområden. Självklart medför detta att vissa får både sina styrkor svagheter blottlagda, vilket kan vara initialt jobbigt för individen. Mycket av arbetet gick ut på att personalen ska känna sig uppskattade och sedda. En naturlig del av detta är att genomföra auskultationer med inriktning mot att lyft fram de goda exemplena och ge direkt feedback på undervisningen. Arbetet har i vissa fall gett utslag på NMI mätningen, emedan andra delar inte gjort det i den utsträckning som jag önskat. NMI är fortfarande för lågt. Här kommer jag att behöva utvärdera och ev förändra delar som hindrar NMI från att nå 75%. Vi fortsätter på den inslagna vägen och arbetar efter PDSA cirkeln (plan, do, act, study). Nya mål kommer under den närmsta tiden att formuleras för att gemensamt skapa en arbetsplats där NMI når 85% Analys av de formella resultaten Vi har under de senaste åren haft en uppgång på andelen utfärdade slutbetyg och andelen behörighetsgivande slutbetyg. Vi har dock en försämring av meritvärdet under de tre senaste åren. Detta kan vara en symtom på att vi i organisationen mer och mer fokuserar på de svaga eleverna och således möjligen glömmer bort de elever som har väldigt lätt för sig. Det kan dock vara en normal fluktuering av meritvärdet som kan härleda till minskat elevunderlag i Sundsvallsområdet och till följd av detta ett försämrat in värde för respektive elev. Detta är någonting som jag kommer att utreda under det kommande läsåret. Vad gäller de nationella proven har vi en allt för stor differens mellan betygen på nationella provet i mattematik och de satta betygen. Detta kan med stor sannolikhet härledas till den osäkerhet och tolkningsutrymme som en nya läroplanen ger. Ett matteprojekt har startats med NTI Falun. Syftet med projektet är att de undervisande lärarna ska få stöd att tolka läroplanens målsättningar och centrala innehåll, ökad måluppfyllelse, samarbete med betyg och bedömning. 8 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

9 En liknande differens som vi ser hos ämnet matte, återfinns inte i de övriga ämnena. Då man tittar på kursbetygen ser vi att vi har en utmaning att förändra den rådande ämneskulturen för ämnet idrott och hälsa. Vi har alldeles för många elever som inte deltar i undervisningen. Vi har alldeles för stor del elever med betyget IG på kursen. Bakgrunden och anledningen till detta ska utredas under året. Vidare uppdagas behovet av stöd, fortbildning osv. för enskilda lärare. Bland annat en svenskalärare som har alldeles för hög andel elever som inte klarar målen för sina kurser. Arbetet med detta påbörjades vid mitten av förra läsåret. Analys Värdegrundsarbete Vi har arbetat med att få eleverna att förstå och ha känslan att detta är en arbetsplats inte en skola. På en arbetsplats arbetar alla mot ett gemensamt mål. I detta fall är det kunskap som produceras. Vi måste hela tiden ha för ögonen att vi ska behandla eleven som en medarbetare. Det förpliktar oss att inte sätta oss på höga stolar och se ner på människorna runt om kring oss. Eleven ska känna att Vi arbetar med er mot era mål. För att få fram vad som är centralt och viktigt för eleven arbetar vi tätt med elevrådet. Vi försöker föra en dialog i andan att skolan är till för eleverna och ska till vissa delar skapas av eleverna. En viktig del är då att eleverna får vara med att påverka det inre arbetet på skolan. Under läsåret kommer skolans kurator att få en större del i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och studiero. Detta för att få en bättre kompetensblandning i arbetet. Arbetsplan för läsåret 2012/. Enhet: 685 Utfall 2012 KVALITET Behörighet 72,8% 80 Betygspoäng 12,5 13 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. Enhetens etappmål NTI totalt % Förädlingsvärde In: *** Ut: *** ATTRAKTIVITET NKI NMI Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

10 Fyllnadsgrad vs affärsplan Antal snitt: Antal enligt *** affärsplan: Fyllnadsgrad: Fyllnadsgrad: *** Skolans huvudmål* *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 2012 Mål Uppföljning Lugn och Studiero Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Återkommande samtal med eleverna om vikten med att ge varandra chansen att nå sin fulla potential. Kurator gör kontinuerliga verksamhetsbesök i syfte att kartlägga ogynnsamma klass/grupp kulturer rektor och lärare rektor och kurator Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 2012 Mål Uppföljning 0% kränkning Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av All personal alltid Snabba åtgärder vid kännedom om kränkning. Kurator gör kontinuerliga verksamhetsbesök i syfte att kartlägga ogynnsamma klass/grupp kulturer och rektor och kurator 10 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

11 arbetar mot en förbättring av dessa. Förbättra trygghetsrådets arbete. ansvarig lärare. * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Kvalité Delmål 1 Utfall 2012 Mål Behörighet* 74% 80% Uppföljning Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Individualisering rektor Förstärkt elevhälsan med skolkurator och specialpedagog rektor påbörjat Tätare elevuppföljningar rektor/ lärare påbörjat Kollegialt läraren ( lärare arbetslagsledarna påbörjat auskulterar hos varandra) *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. Delmål 2 Utfall 2012 Mål Betygspoäng* 12,5 13 Uppföljning Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Individualisering Rektor 2015 Förstärkt elevhälsan Tätare elevuppföljningar Kollegialt läraren (lärare auskulterar hos varandra) *se kurssammanställning i kvalitetsrapport/ Schoolsoft Delmål 3 Utfall 2012 Mål Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Uppföljning 11 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

12 Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av Bra APL platser som ger eleverna en bra grund att stå Delmål 4 Utfall 2012 Mål Förädlingsvärde IN: UT: Uppföljning Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Attr Delmål 5 Utfall 2012: NKI Etappmål : För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Ökat elevinflytande, genom att elevrådet får Rektor/ ledningsgrup Eleverna deltar i ledningsarbetet Övriga kommentarer 12 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

13 en naturlig plats i skolans ledningsgrupp Fokusfråga 2: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppföljning av Lugn och studiero Lärarna Mätning Övriga kommentarer Fokusfråga 3: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Lärandet i centrum Rektor/ all personal Mätning Övriga kommentarer Delmål 6 Utfall 2012: NMI Etappmål : För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Lyfta fram pedagogiska samtalen ( likt Umeås modell sätta lärandet i centrum. ) Mer er efterhand rektor Egen mätning och samtal med personalen Övriga kommentarer 13 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

14 Delmål 7 Utfall 2012 Mål Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan Övergripande er från MP* Tidsram Öppna hus Läsår Ansvarig Rektors uppfölj av MF grp I anslutning till erna Åk 9 beöker skolan November MF grp Se ovan Elev för en dag Vt 13 MF grp Se ovan Gymnasiemässa Vt 13 MF grp Se ovan intern trivsel. Läsår MF grp Se ovan Övr kommentarer *Här redovisas större er från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. Övriga arbetsområden; er och uppföljning. Rektor och ort/datum 14 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Vittragymnasiet Sickla 2 Innehåll Välkommen till Vittragymnasiet Sickla... 4 Kvalitetsredovisning... 6 Kvalitetsarbetets syfte och funktion...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Kvalitetsrapport 2013-2014 ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Innehållsförteckning ProCivitas Privata Gymnasium, VäxjöInnehållsförteckning... 1 Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

2011/2012. Kvalitets- RAPPORT

2011/2012. Kvalitets- RAPPORT LBS 2011/2012 Kvalitets- RAPPORT LEDARE INNEHÅLL PÅ RIKTIGT När vi ser tillbaka på det läsår som gått slås jag av en sak mer än någonting annat. I en tid när man nästan varje dag kan läsa i dagstidningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer