Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Jazmin Pettersson (S) 1:e vice ordförande Linn Wegemo (V) 2:e vice ordförande Göran Landerdahl (FP) Anders Teljebäck (S) Åke Wahlsten (MP) Elisabeth Unell (M) Evert Jonsson (C) Tony Lundin (S) Inger Rodin (S) Erik Wiklander (S) Lars Lithammer (V) Olle Bröms (M) Jesper Brandberg (FP) Andreas Hultin (KD)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (7) 1. Beslut om offentliga ärenden Fastighetsnämnden beslutar att den offentliga delen omfattar ärenden Protokollsjustering Fastighetsnämnden uppdrar till Elisabeth Unell (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3. Anmälan av delegerade ärenden Anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 1. Fastighetsdelegationens protokoll , och Fastighetsdirektören Tilldelningsbeslut att tilldela Nordiska Byggkoncept uppdraget som entreprenör av Gäddeholms förskola. 3. Biträdande fastighetsdirektören Tilldelningsbeslut att tilldela Västerås Vent o Plåt AB uppdragat som entreprenör av ventilationsarbeten. 4. Anmälan av inkomna skrivelser Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 1. Kommunfullmäktige Beslut , KFM 86 Revisionsberättelse för Västerås stad 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och kommunalförbund. Beslut , KFM 99 Svar på motion från (M) om åtgärder för att underlätta byggande av bostäder. 2. Kommunstyrelsen Beslut , KS 168 Stadsdelsutveckling Bjurhovda.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (7) 3. Äldrenämnden Beslut , ÄN 86 Boendeplan inom äldrenämndens verksamhetsområde Individ- och familjenämnden Beslut , IFN 110 Västeråsmodell bostad först. Beslut , IFN 111 Boendeplan inom individ- och familjenämndens verksamhetsområde Byggnadsnämnden Beslut , BN 76 Planprogram för väg till södra Kärrbolandet från Gäddeholm, Pp 32. Beslut , BN 80 Detaljplan för Skultuna Tibble 2:13, Dp Nämnden för funktionshindrade Beslut , NF 63 Boendeplan inom nämnden för funktionshindrades verksamhetsområde Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Beslut , KIFN 61 Ansökan om dispens att få anlägga väg i kulturreservat i Gäddeholm. 5. Dnr: 2014/234-FN(2) Reglering av tomträttsavgälder för flerbostad, industrier och övriga fr.o.m Fastighetsnämnden beslutar att riktlinjer redovisade i tjänsteskrivelse för avgäldsreglering ska gälla vid omprövning av tomträttsavgälder för flerbostadshus, industri och övriga med avgäldsperiod fr.o.m Under år 2014 finns möjlighet att ompröva avgälden för 4 flerbostadshus, 21 industrier samt 10 övriga. Med övriga avses tomträtter som ej klassats som näringsliv eller bostad. Avtal om ny avgäld skall vara träffat, med respektive tomträttshavare, senast för de avgälder som skall gälla fr.o.m Fastighetskontoret har i skrivelse den 6 maj 2014 yttrat sig i ärendet. 6. Dnr: 2014/183-FN Anskaffningsbeslut Bäckbyhuset, gemensamma ytor Fastighetsnämnden beslutar att godkänna investeringen. Barn- och utbildningsnämnden, proaros, äldrenämnden och kultur-, idrottoch fritidsnämnden ska gemensamt samordna och utveckla Bäckbyhuset

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (7) till en attraktiv, öppen och välkomnande mötesplats för alla boende i området. Fastighetskontoret har i skrivelse den 9 maj 2014 yttrat sig i ärendet. 7. Dnr: 2014/254-FN(2) Anskaffningsbeslut Västerås Djuphamn Fastighetsnämnden beslutar att godkänna investeringen. Mälarhamnar AB (MHAB) avser investera i åtgärder på magasin och tekniska installationer. Inlämnat underlag visar uppdelning på olika åtgärder: Starkström till kranar Värmesäkring av vattenpost- 4 rostfria skåp Strömskenskanal frizoner rep Taksmide säkerhet takarbeten samtliga byggnader Plåttak magasin 36 Nya portar magasin 37 Ombyggnation magasin 36 för Ferrolegering Fastighetskontoret har i skrivelse den 7 maj 2014 yttrat sig i ärendet. 8. Dnr: 2013/651-FN Förnyat anskaffningsbeslut Gäddeholms förskola Fastighetsnämnden beslutar att 1. godkänna investeringen 2. förklara paragrafen omedelbart justerad Vid Fastighetsnämnden den 14 november 2013 togs ett anskaffningsbeslut för nybyggnad av förskola etapp 1 vid Gäddeholm. Investeringen beräknades till ca 19,4 Mkr och baserades på en förkalkyl K0. Inkomna anbud visar på högre investeringskostnad än kalkylerat. Fördyringen beror dels på en mer omfattande utemiljö än i förkalkylen, dels på ökade byggkostnader. Byggkostnaderna har ökat generellt i Mälardalen och jämförelser med bland annat Stockholm och Uppsala visar på högre byggkostnader än i Västerås. Fastighetskontoret har i skrivelse den 13 maj yttrat sig i ärendet.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (7) 9. Dnr: 2013/703-FN Samrådsremiss - Planprogram 32 för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrker planprogramförslaget för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, pp 32, med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandlingar till planprogram för Ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, pp 32, Västerås. Planprogrammet överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen för Gäddeholm (ÖP 60). Fastighetskontoret har i skrivelse den 9 maj 2014 lämnat förslag till yttrande. 10. Dnr: 2014/222-FN(3) Samrådsremiss - Planprogram för Kopparlunden, Pp Fastighetsnämnden tillstyrker planprogrammet med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. 2. Fastighetsnämnden antar fastighetskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar detsamma till byggnadsnämnden. Planprogrammet syftar till att övergripande klarlägga hur Kopparlunden ska utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås samt ska fungera som beslutsunderlag för utveckling av stadsdelen och ge vägledning för fortsatt arbete som rör utvecklingen inom och i anslutning till Kopparlunden. Fastighetskontoret har i skrivelse den 13 maj 2014 lämnat förslag till yttrande. 11. Dnr: 2013/687-FN(6) Markanvisning - Jakobsbergsplatsen Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets redovisning av jämförelseförfarandet. Fastighetsnämnden beslutade dels att begära detaljplan för området vid Jakobsbergsplatsen och dels att markanvisa byggrätterna för bostad vid Jakobsbergsplatsen genom ett jämförelseförfarande med markpris och gestaltning. Fastighetsnämnden uppdrog åt fastighetskontoret att återkomma till nämnden innan markanvisningen gick ut med en

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (7) tydligare redovisning av kriterierna för markanvisningen. Fastighetskontoret har i skrivelse den 13 maj 2014 redovisat förutsättningar och kriterier för markanvisningen. 12. Dnr: 2014/114-FN Remiss - Granskning förstudie Rocklunda 1. Förslag till yttrande godkänns och översändes till Västerås stads revisorer. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Västerås stads revisorer har låtit Ernst & Young göra en förstudie av Rocklunda. Syftet med förstudien var att granska hur staden har arbetat med uppföljning av Rocklundaavtalet. Rapporten har översänts till kommunstyrelsen, fastighetsnämnden samt kultur- idrott- och fritidsnämnden med begäran att styrelsen och nämnderna ska yttra sig senast den 30 maj Ett förslag till yttrande har den 7 maj 2014 tagits fram i samarbete mellan stadsledningskontoret, fastighetskontoret och kultur- idrott- och fritidsnämndens förvaltning. Fastighetskontoret föreslår att förslaget till yttrande godkänns. 13. Dnr: 2014/194-FN Anskaffningsbeslut städtjänster Fastighetsnämnden beslutar att 1. med upphävande av tidigare lämnat uppdrag ge Fastighetskontoret i uppdrag att vid kommande upphandlingsprocess möjliggöra för städning i egen regi i begränsad omfattning. 2. genomföra upphandling av städtjänster enligt omarbetat förfrågningsunderlag gavs Fastighetskontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av städtjänster för stadens förvaltningar. Fastighetskontoret har omarbetat tidigare framtaget förfrågningsunderlag för att skapa möjligheter för staden att utföra städning i egen regi. Förfrågningsunderlaget har kompletterats med följande stycke: Staden kan under annonseringstiden komma att avbryta upphandlingen avseende enstaka städområden samt justera upphandlingen genom att vissa städobjekt utgår ur övriga städområden.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (7) 14. Dnr: 2014/257-FN(1) Delårsbokslut Fastighetsnämnden Material presenteras vid sammanträdet. 15. Information 16. Övriga frågor

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 18 februari 2010 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 21 januari 2010 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Ordförande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.25 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (S) Catharina Winberg (M) Jon Malmqvist (KD) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) /UNDERRÄTTELSE 2009-08-21 1(23) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) Tid 2009-09-01 kl.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer