Sammanträdesprotokoll 18 32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 18 32"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 21 februari 2008 Plats och tid Sammanträdesrummet Kopplingen, kl Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp), 1:e vice ordföranden Arne Nordberg (kd), 2:e vice ordföranden Britt Sandström (s) 18 31, Evert Jonsson (c) och Mats Pettersson (s). Frånvarande ledamöter Stefan Lindh (m) och Anders Barkensjö (s). Tjänstgörande ersättare Åke Wahlsten (fp) och Tomas Karlsson (s). Närvarande ersättare Marja Ramsin (mp) och Erik Wiklander (s). Övriga närvarande Fastighetsdirektören Anders Ekstrand, bitr. fastighetsdirektören Kerstin Enæus, chefen för förvaltning och bygg Christer Björklund, projektledarna Patrizia Vallén, Mona Fors och Per-Olof Öberg, enhetscheferna Hans Derenkow, Ulf Edvardsson och Göran Ericson, förvaltaren Jimmie Almberg, utredaren Anja Lindahl, personalchefen Eva-Lena Grääs, ekonomichefen Peter Beckman, stadsjuristen Staffan Larsson, representanten för SKAF Lars Envall samt sekreteraren Margareta Berglöf. Vid protokollet Margareta Berglöf Justerat Göran Landerdahl Arne Nordberg VÄSTERÅS STAD ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll från Fastighetsnämnden Justeringsdatum Anslagsdatum Datum för nedtagande Förvaringsplats, rum G 726 Underskrift

2 VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 18 Föredragningslista Ordföranden Göran Landerdahl (fp) meddelar följande tillägg till dagens föredragningslista: Övriga frågor Västerås friidrottsklubb Badfrågan Fastighetsnämnden beslutar att den offentliga delen omfattar Protokollsjustering Fastighetsnämnden uppdrar åt Arne Nordberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 20 Dnr 2005/754-FN-740 Rudbeckianska gymnasiet överklagande av upphävt bygglov Anders Ekstrand Fastighetsnämnden beslutar att anta yttrandet som eget och överlämna detsamma till Kammarrätten i Stockholm. Stadsjuristen har i skrivelse den 21 februari 2008 redovisat förslag till överklagande av länsrättens dom avseende upphävt bygglov för Rudbeckianska gymnasiet. Kopia till: Kammarrätten 21 Dnr 2008/115-FN-213 Begäran om detaljplan för omvandling av del av oljedepåområde vid Djuphamnen Cecilia Olsson Fastighetsnämnden beslutar att hos byggnadsnämnden begära att detaljplan upprättas för omvandling av del av oljedepåområde vid Djuphamnen. har i skrivelse den 8 februari 2008 föreslagit att detaljplanen ändras för del av oljedepåområde vid Djuphamnen för att möjliggöra omvandling till industri- och hamnändamål. Detaljplaneändringen berör fastigheterna Västerås 2:84 och 2:4 som ägs av Västerås stad samt till viss del Västerås 2:74 som ägs av Allvädershamnen i Västerås KB. Kopia till: BN

3 VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 22 Dnr 2008/114-FN-213 Begäran om detaljplan för Norra Rönnby Mona Fors Fastighetsnämnden beslutar att hos byggnadsnämnden begära att detaljplan, som möjliggör uppförande av småhus, flerbostadshus och förskola, upprättas för del av Västerås 4:79, område norr om Rönnby. har i skrivelse den 11 februari 2008 föreslagit att i området norr om Rönnby pröva lämpligheten av bebyggelse i kanten av det öppna landskapet. Kopia till: BN 23 Dnr 2007/226-FN-213 Ramavtal för planering av område norr om Barkaröby, del av fastigheterna Gotö 3:1, Barkaröby 1:6 och 8:4 Per-Olof Öberg Fastighetsnämnden beslutar att delegera till fastighetsdelegationen att 1. inom ramen för intentionerna i avtalet slutgiltigt godkänna avtalet och med de ändringar som kan anses nödvändiga, 2. sluta avtal med två parter om inte avtal kan slutas med Prefabhus KB. Fastighetsnämnden beslöt i mars 2007 om inriktning för planering av ett område norr om Barkaröby, del av fastigheterna Gotö 3:1, Barkaröby 1:6 och 8:4. Med inriktningsbeslutet som grund har fastighetskontoret förhandlat med fastighetsägarna. har i skrivelse den 20 februari 2008 redovisat förslag till ramavtal. Avtalet är ett trepartsavtal och får anses ligga inom ramen för fastighetsnämndens inriktningsbeslut. Ägaren till Barkaröby 1:6, Prefabhus KB, har ännu inte godkänt avtalsförslaget. 24 Anmälan av delegerade ärenden 1. Fastighetsdelegationens protokoll , Fastighetsdirektören Dnr 2007/857-FN att anta anbudet från TS Jansson Byggare AB, Västerås, för ombyggnad av folktandvårdens lokaler i Bäckbyhuset.

4 VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Dnr 2008/116-FN att godkänna köpeavtal avseende försäljning av byggnader och tomt på del av fastigheten Kanik-Lundby 2:1, Kanikbo. 25 Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 1. Kommunstyrelsen 13 Dnr 2008/123-FN att godkänna budgetinriktningen för och överlämna uppdragen till styrelser och nämnder. 2. Byggnadsnämnden 9 Dnr 2004/386-FN att anta detaljplanen för Båtservice m.m. i kv. Marinan, Dp Dnr 2007/323-FN att anta detaljplanen för Tvättstugan 2, Skälby, Dp Dnr 2007/400-FN att anta detaljplanen för Rocklunda 2, Apalby Gård, Dp Dnr 2007/505-FN att anta detaljplanen för Rönnby 2 m.m, Rönnby centrum, Dp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2007/386-FN-213 Lagakraftbeslut avseende detaljplan för område Väster Hacksta, Dp Dnr 2006/709-FN-190 Lagakraftbeslut avseende detaljplan för Irsta-Lista 4:4, Dp Dnr 2007/846-FN-213 Lagakraftbeslut avseende detaljplan för Skultuna Prästgård 1:161, Dp Villaägarnas Riksförbund Inbjudan att delta i uppföljningsmöte om tomträtter torsdagen den 13 mars 2008 kl på ABB Arena Nord. 26 Dnr 2007/969-FN-213 Detaljplan för Bergsgrottan 3 och 4, Pettersberg - samrådsremiss Mona Fors Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrka planförslaget med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandlingar till detaljplan för Bergsgrottan 3 och 4, Pettersberg, daterade Planområdet har en areal om ca 1,8 hektar och är beläget i stadsdelen Pettersberg, norr om S:t Ilians skola och väster om Pettersbergsgatan. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 18 lägenheter i radhus samt en förskola med fyra avdelningar på det område som idag utgörs av Pettersbergs idrottsplats. har i skrivelse den 12 februari 2008 yttrat sig i ärendet.

5 VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kopia till: Sbk 27 Dnr 2008/72-FN-213 Detaljplan för del av Vedbo 59, Eriksborg - samrådsremiss Mona Fors Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrka planförslaget med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandlingar till detaljplan för del av Vedbo 59, Eriksborg, daterade Planområdet omfattar ca kvm och ligger öster om riksväg 66 (Surahammarsvägen), ca 5 km nordväst om Västerås centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kompletterande familjebostäder i form av småhus på Eriksborg. har i skrivelse den 12 februari 2008 yttrat sig i ärendet. Kopia till: Sbk 28 Dnr 2007/577-FN-003 Åtagande baserat på Strategisk plan för åren Hans Derenkow Fastighetsnämnden beslutar att efter komplettering anta fastighetskontorets yttrande med åtaganden baserade på Strategisk plan för åren och vidarebefordra detsamma till kommunstyrelsen. Britt Sandström (s), Mats Pettersson (s) och Thomas Karlsson (s) deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktige antog Strategisk plan för åren För att säkerställa att strategiska planen realiseras och för att göra den levande i organisationen har stadsledningskontoret uppdragit åt styrelser och nämnder att bryta ner effektmålen till realistiska och mätbara mål. har i skrivelse den 13 februari 2008 lagt fram förslag till åtaganden för fastighetsnämnden. Kopia till: KS

6 VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 29 Dnr 2008/148-FN-290 Modernisering och ombyggnad av Lövuddens förskola Ulf Edvardsson Fastighetsnämnden beslutar att modernisering och ombyggnad av Lövuddens förskola får genomföras. har i skrivelse den 11 februari 2008 redovisat förslag till modernisering och ombyggnad av Lövuddens förskola. I första etappen, som ska vara slutförd i april 2008, kommer inomhusmiljön att moderniseras. Etapp 2 som berör yttre arbeten som fasad, tak m.m. färdigställs under våren och sommaren Hyresgästen har godkänt hyreshöjningen. Medel är reserverade i investeringsbudgeten för Kopia till: proaros 30 Dnr 2008/147-FN-291 Ombyggnad av Fryxellska skolans kök Göran Ericson Fastighetsnämnden beslutar att ombyggnad av Fryxellska skolans kök får genomföras. har i skrivelse den 7 februari 2008 redovisat förslag till ombyggnad av Fryxellska skolans kök. Fryxellska skolan har godkänt hyrestillägget. Investeringen ryms inom fastighetskontorets investeringsram. Kopia till: Fryxellska skolan 31 Information 1. Västerås bostadsförsörjningsprogram (KBP) information/uppföljning Anja Lindahl redovisar uppföljning av några av KBP:s strategier, eventuell ändring av KBP:s övergripande mål och strategier, färdigställda lägenheter, stadens planberedskap samt förslag till innehåll i och tidplan för KBP Ärendet stäms av vid fastighetsnämndens sammanträde i mars och skrivs fram till beslut vid aprilsammanträdet. 2. Medarbetarenkät Eva-Lena Grääs redovisar resultatet av gjord medarbetarenkät. Svarsfrekvensen är 93 % och medarbetarindex ligger på 62 %.

7 VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 3. Bokslut 2007/Nämndsammanfattning Peter Beckman/Anders Ekstrand redovisar en sammanfattning av verksamhetsåret 2007, bland annat o viktiga händelser 2007 o resultaträkning o fastighetsaffärer o investeringar o exploateringsverksamhet o medarbetare o el- och värmeförbrukning 32 Övriga frågor 1. Dnr 2008/147-FN-291 Hyresavtal med Västerås Friidrottsklubb Anders Ekstrand Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att tillsammans med kultur, idrotts- och fritidsnämnden diskutera ärendet med stadsledningskontoret för att få fram en lösning för år Västerås Friidrottsklubb har tillskrivit fastighetsnämnden om att få hyresbidrag för år Från år 2009 kommer kultur, idrotts- och fritidsnämnden att ta över hyresavtalet. 2. Badfrågan - information Planeringen inför Kokpunkten fortsätter. Kristiansborgs och Lögarängens framtida verksamhet diskuteras. Ekonomiska konsekvenser för olika alternativ utreds

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 18 februari 2010 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 21 januari 2010 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2009-08-31 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.05 18.00-18.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare Utses att

Läs mer

Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt

Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt Kommunfullmäktige 2010-04-22 1(25) Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:30-21:25 ande: Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset kl. 13.15 14.16 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Kaj Hedstig (S) Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 13.00-16.00 ande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer