Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (7) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2. Information från kommunrevisorerna 3. Information om hållbar jämställdhet i Västerås 4. Dnr: 2012/66-KS Val av 1:e vice ordförande i Bostads AB Mimer efter Stefan Kudryk (V) 1. Stefan Kudryk (V) entledigas från uppdraget som 1:e vice ordförande i Bostads AB Mimer. 2. Emelie Lanninge (V) utses till ny 1:e vice ordförande i Bostads AB Mimer fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Stefan Kudryk (V) som valts till 1:e vice ordförande i Bostads AB Mimer har avsagt sig uppdraget. Stefan Kudryk (V) är vald för tiden fram till och med det kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 5. Dnr: 2012/176-KS Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Lisa Parland (V) 1. Lisa Parland (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden. 2. Agneta Hermansson (V) utses som ny ersättare i Tekniska nämnden intill det kommunfullmäktigeval förättar nytt val.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (7) Lisa Parland (V) som av kommunfullmäktige valts till ersättare i tekniska nämnden har anhållit om entledigande. Lisa Parland (V) är vald intill det kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 6. Dnr: 2012/175-KS Val av ny ersättare i äldrenämnen efter Lisa Parland (V) 1. Lisa Parland (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldrenämnden. 2. Malin Larsson (V) utses som ny ersättare i Äldrenämnden intill det kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Lisa Parland (V) som av kommunfullmäktige valts till ersättare i Äldrenämnden har anhållit om entledigande. Lisa Parland (V) är vald intill det kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 7. Dnr: 2012/196-KS Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Oscar Glad (V) 1. Oscar Glad (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2. Mikael Thunblom (V) utses som ny ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Oscar Glad (V) som av kommunfullmäktige valts till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har anhållit om entledigande. Oscar Glad (V) är vald intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (7) 8. Dnr: 2012/136-KS Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Björn Norell (M) 1. Björn Norell (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. 2. Solveig Nygren (M) utses som ny ersättare i tekniska nämnden intill det kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Björn Norell (M) som av kommunfullmäktige valts till ersättare i tekniska nämnden har anhållit om entledigande. Björn Norell (M) är vald intill det kommunfullmäktigeval förättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 9. Dnr: 2012/127-KS Namnändring till Tomas Tranströmers plats Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: - fastställa namnet Tomas Tranströmers plats. Byggnadsnämnden har i beslut den 17 mars tillstyrkt kommunfullmäktige att besluta att: - föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige fastställer namnet Tomas Tranströmers plats. För att hedra nobelpristagaren Tomas Tranströmer bör en plats i Västerås namnsättas efter honom då han under många år har bott och verkat i staden. Efter arbete i namnberedningsgruppen och efter kommunikation med familjen Tranströmer genom kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab, framstår platsen i anslutning till stadsbiblioteket vid Engelbrektsplan som lämplig. Platsen passar då den har koppling till Tomas Tranströmers verk genom anslutningen till biblioteket, ett stenkast från en orgelkonsert i domkyrkan, är centralt belägen, publik till sin karaktär, relativt ostörd, har god gestaltningsmässig kvalitet, är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, har sittmöjligheter, kan rymma konstverk och/eller informationstavlor.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (7) 10. Dnr: 2011/167-KS Ägandet av Svensk Växtkraft Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Mälarenergi AB säljer sitt aktieinnehav i Svensk Växtkraft AB till Vafab Miljö AB samt att Vafab Miljö AB förvärvar aktuella aktier. Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2010, 7, att godkänna att Vafab Miljö AB å ena sidan samt Mälarenergi AB å andra sidan skulle utöka sina respektive innehav av aktier i Svensk Växtkraft AB, genom att respektive bolag skulle förvärva ytterligare aktier i Svensk Växtkraft AB från ett antal mindre aktieägare. Mälerenergi AB och Vafab Miljö AB har nu kommit överens om att Vafab Miljö AB ska förvärva hela Mälarenergi AB: s aktieinnehav i Svensk Växtkraft AB. Affären möjliggör att Svensk Växtkraft AB kan fusioneras med Vafab Miljö AB, vilket kommunstyrelsen tillstyrkt genom beslut den 27 juli 2011,. Fusionen utgör ett led i Vafab Miljö AB: s omstrukturering för att undanröja risken för att Vafab Miljö AB tvingas upphandla omhändertagandet av matavfall. Styrelsen i Mälarenergi AB beslutade den att avyttra samtliga aktier i Svensk Växtkraft AB. Styrelsen i Vafab Miljö AB beslutade den att förvärva Mälarenergi AB: s aktier i Svensk Växtkraft AB. 11. Dnr: 2012/94-KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL, per den 31 december 2011 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens, och äldrenämndens rapport gällande icke verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1, per den 31 december Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen per den 31 december 2011 har anmälts till nämnden för funktionshindrade, dnr 2012/37-NF-702, individ- och familjenämnden, dnr 2012/36-IFN-702 samt äldrenämnden, dnr 2012/37-ÄN-702.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (7) 12. Dnr: 2012/95-KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2011 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämnden för funktionshindrades rapport gällande icke verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1, per den 31 december Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen per den 31 december 2011 har anmälts till nämnden för funktionshindrade, dnr 2012/38-NF Dnr: 2010/571-KS Motion från (C) Västerås behöver en vision för måltidsutveckling och matglädje Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att - bifalla punkt 1 och att ge stadsledningskontoret i uppdrag, att i samverkan med berörda förvaltningar, ta fram en matvision. - punkt 2 föranleder ingen ytterligare åtgärd. - avslå punkt 3. I en motion till kommunfullmäktige 1 november 2010 yrkar Lars Kallsäby, Vicki Skure-Eriksson, Evert Jonsson och Monica Stolpe-Nordin, samtliga centerpartiet, kommunfullmäktige besluta 1. att Västerås stad tar fram en matvision för hållbar måltidsutveckling och matglädje inom all offentlig måltidsverksamhet 2. att visionen leder till att ett program för kompetensutveckling av måltidspersonal inom all offentlig måltidsprogram tas fram 3. att klara riktlinjer för upphandling utarbetas med tydliga mål för kvalitet och närproducerad mat. I motionen beskrivs matens betydelse för välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt, men också dess inverkan på miljön. Genom att ta fram en vision

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (7) för all offentlig måltidsverksamhet och ett program för att höja kunskapsnivån hos måltidspersonalen skapas förutsättningar för hållbar utveckling. Betydelsen av närproducerad mat lyfts också med koppling till minskade transporter samtidigt som det skapas jobb i kommunen vilket bidrar till en levande landsbygd. Motionen har tidigare remitterats till Äldrenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt till Barn- och ungdomsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till nämnden för funktionshindrade för ett yttrande. 14. Dnr: 2012/114-KS Svar på interpellation från (C) om barn- och ungdomsboende för barn med omfattande funktionsnedsättningar 15. Dnr: 2012/91-KS Svar på interpellation från (FP) angående kösituationen till Västerås förskolor 16. Nya motioner och interpellationer