Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Carl-Johan Norström (S) 1:e vice ordförande Johannes Wretljung Persson (MP) 2:e vice ordförande Maria Lindelöf (KD) Lena Söderberg (S) Harri Åman (V) Tove Engström (MP) Rodrigo Romo (M) Carl Henrik Knutsson (M) Hanna Paavola Önnebro (FP) Dan Melin (S) Kristina Hermansson (S) Anli Magnusson (S) Martin Westher (MP) Niklas Strand (V) Helén Groth (M) Sonia Linnerud (M) Harald Linton (FP) Camilla Bohm Coleman (C)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (6) 1. Protokolljustering Nämnden för funktionshindrade utser 1. Hanna Paavola Önnebro (FP) eller 2. Kristina Hermansson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Anmälan av extra ärenden 3. Fastställande av föredragningslista 4. Anmälan av handling Förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 5. Anmälan av delegationsbeslut Följande beslut som fattats med stöd av nämndens för funktionshindrade delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 1. Arbetsutskottets beslut enligt protokoll den 13 februari Tjänstemannabeslut enligt lista fattade på delegation under februari 6. Information - Månadsstatistik Controllern Carola Andersson har arbetat fram ett nytt format för vår månadsstatistik. Under nämndsammanträdet kommer hon och berättar om förändringarna.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (6) 7. Dnr: 2013/64-NF(5) Uppföljning av uppdrag Personstöd Mälardalen AB, leverantör av tjänster enligt LOV Nämnden för funktionshindrade beslutar att godkänna rapporten om uppföljning av Personstöd Mälardalen AB, leverantör av tjänster enligt LOV. Leverantören ska komma in med en skriftlig handlingsplan som redovisas vid nämndens sammanträde i maj. Under november och december 2012 har uppföljning av kontrakt skett. Förvaltningens representanter, genomförde en oanmäld uppföljning hos Personstöd Mälardalen AB, 11 november 2012, och mottogs av enhetschef Jari Kuivanmäki och verksamhetschef Rebecca Hedén i företagets lokaler på Eriksborg. Vi går igenom och samtalar om uppdragets delar. För diskussion kring vikten av bemötande. Leverantören har fått in klagomål som handlar om bemötande och meddelar att man arbetar med att fördela om personal utifrån typ av insats. Vissa insatser kräver mer struktur och det är ytterst angeläget att följa överenskommelser särskilt noga. I dagsläget utför personal alla förekommande insatser oavsett lagrum och typ av insats. Det är något man kommer se över inom Personstöd. Genom att anpassa lämplig personal för respektive uppdrag blir det tydligare för såväl den enskilde som för personal. Förvaltningen har granskat genomförandeplaner och ser att det saknas delmål för insatserna. Förvaltningen finner att kvalitetsledningssystemet har brister. Leverantören har inte hanterat avvikelser och avvikelserapportering på tillfredsställande sätt. Förvaltningen tar också del av leverantörens egenskattning och granskar kvalitetsdokument som avser avvikelsehanteringen. Förvaltningens övergripande intryck av enheten, blir godkänt. För de brister som uppmärksammats har Personstöd Mälardalen AB att komma in med en handlingsplan med åtgärder, som redovisas på nämndens sammanträde i maj. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 14 mars 2013 lagt fram 8. Dnr: 2013/72-NF Rapport - Resultat utredning av rehabilitering utomlands Nämnden för funktionshindrade beslutar att godkänna rapporten samt överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (6) Sociala nämndernas förvaltning har på uppdrag av nämnden för funktionshindrade och äldrenämnden genomfört en direktupphandling av rehabilitering utomlands. De inkomna offerterna motsvarade inte de krav som nämnderna enligt tidigare utredning och riktlinjer beslutat vilket innebar att försöksverksamhet inte kunde verkställas. Förvaltningen har därefter gått igenom tidigare utredning som låg till grund för upphandlingen och funnit att de grupper som tidigare lyfts fram inte är de mest lämpade för rehabilitering utomlands. Snarare bedömer förvaltningen att de grupper som bäst skulle kunna tillgodogöra sig rehabilitering utomlands, så kallad klimatvård, inte är ett kommunalt ansvar utan ett landstingsansvar. Värt att observera är att Landstinget Västmanland i mars 2011 beslutade att upphöra med klimatvård för samtliga patientgrupper då man inte anser det finns tillräckligt med evidens för klimatvårdens goda verkan. Om nämnderna önskar erbjuda vistelse utomlands är vanlig korttidsplats ett alternativ. Att erbjuda korttidsplats utomlands skulle innebära att nuvarande riktlinjer behöver ses över, personer som idag blir beviljade korttidsplats utifrån gällande riktlinjer skulle troligen inte orka med att resa utomlands. Den förändring av riktlinjerna som skulle behöva ske skulle resultera i en avsevärt stor vidgning av målgruppen som skulle kunna beviljas korttidsplats. Förvaltning ser också stora svårigheter med att utvärdera resultatet av en korttidsvistelse utomlands i jämförelse med en korttidsvistelse i Västerås. Sociala nämndernas förvaltning har den 1 mars 2013 lagt fram förslag till beslut. 9. Dnr: 2013/54-NF Remiss - Motion från (C) om att Landsbygdssäkra politiska beslut Nämnden för funktionshindrade godkänner förvaltningens förslag till yttrande över motionen och överlämnar det kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad motion från Centerpartiet för yttrande till Äldrenämnden, Nämnden för funktionshindrade samt Individoch familjenämnden. I motionen föreslås att Västerås kommun inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 28 februari 2013 lagt fram

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (6) 10. Dnr: 2013/59-NF Riktlinjer för e-hemtjänst Nämnden för funktionshindrade godkänner riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-hemtjänst, med början att gälla från 1 maj Enligt beslut 27 augusti 2012 (dnr 2012/228-NF-752) om att införa e- hemtjänst i Västerås, beslutades att nämnden för funktionshindrade skulle komplettera riktlinjer enligt socialtjänstlagen och tillämpningsanvisningar avseende myndighetsutövningen för insatser i form av välfärdsteknologi. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 1 mars 2013 lagt fram 11. Dnr: 2013/79-NF Ersättning till utförare, e-hemtjänst Nämnden för funktionshindrade beslutar om ersättning för e-hemtjänst enligt bilagt förslag. Nämnden för funktionshindrade beslutade att införa e- hemtjänst i Västerås under I beslutet uppdrogs åt sociala nämndernas förvaltning att ta fram förslag på ersättning till utförarna. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 4 mars 2013 lagt fram 12. Dnr: 2013/78-NF Avgifter för brukare, e-hemtjänst Nämnden för funktionshindrade beslutar om avgift för e-hemtjänst enligt bilagt förslag. Nämnden för funktionshindrade beslutade att införa e- hemtjänst i Västerås under I beslutet uppdrogs åt sociala nämndernas förvaltning att ta fram förslag på avgift från den enskilde. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 4 mars 2013 lagt fram

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (6) 13. Dnr: 2013/68-NF Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. Nämnden för funktionshindrade godkänner budgetunderlaget. Stadsledningskontoret har begärt in budgetunderlag för år Budgetunderlaget ska behandlas av respektive nämnd och lämnas till stadsledningskontoret senast den 2 april. Stabens förslag till underlag följer den struktur och det innehåll som angetts i stadsledningskontorets anvisningar. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 18 mars 2013 lagt fram 14. Skriftlig beredning - Daglig verksamhet, rapport från PWC 15. Muntlig beredning - Handlingsplan beställning och upphandling 16. Muntlig beredning - Psykiatri, projektrapport 17. Slutna informationsärenden 18. Kurser och konferenser 19. Förvaltningsdialog 20. Övriga frågor

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer