Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (12) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2. Information från kommunrevisorerna 3. Dnr: 2015/876-KS Val av lekmannarevisorer i Mälarenergi försäljnings AB 1. Följande personer väljs till lekmannarevisorer i Mälarenergi försäljnings AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarnerergi försäljnings AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 4. Dnr: 2015/805-KS Beslut om entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Fredrik Rosqvist (M) 1. Fredrik Rosqvist (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås kommunfullmäktige. Fredrik Rosqvist (M) som valts till ersättare i Västerås kommunfullmäktige mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. 5. Dnr: 2015/868-KS(2) Beslut om entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Hussein Ahmed Hussein (M) 1. Hussein Ahmed Hussein (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås kommunfullmäktige. Hussein Ahmed Hussein (M) som valts till ledamot i Västerås kommunfullmäktige mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (12) 6. Dnr: 2015/872-KS Val av ny ledamot i grundskolenämnden efter Per Helgoson (KD) 1. Per Helgoson (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i grundskolenämnden. 2. Joakim Widell (KD) väljs till ny ledamot i grundskolenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Per Helgoson (KD) som valts till ledamot i grundskolenämnden för mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen föreslår att Per Helgoson (KD) entledigas och att Joakim Widell (KD) väljs till ny ledamot i grundskolenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 7. Dnr: 2015/873-KS(2) Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Joakim Widell (KD) 1. Joakim Widell (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i individoch familjenämnden. 2. Andreas Burenfjäll (KD) väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Joakim Widell (KD) som valts till ledamot i individ- och familjenämnden för mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen föreslår att Joakim Widell (KD) entledigas och att Andreas Burenfjäll (KD) väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 8. Dnr: 2015/877-KS(2) Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Andreas Burenfjäll (KD) 1. Andreas Burenfjäll (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och familjenämnden. 2. Ana Echevierra (KD) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (12) Andreas Burenfjäll (KD) som valts till ersättare i individ- och familjenämnden för mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen föreslår att Andreas Burenfjäll (KD) entledigas och att Ana Echevierra (KD) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 9. Dnr: 2015/784-KS(4) Val av ny ersättare i Individ och familjenämnden efter Cecilia Nyström (MP) 1. Cecilia Nyström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i individ- och familjenämnden. 2. Marie Sundström (MP) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Cecilia Nyström (MP) som valts till ersättare i individ- och familjenämnden för mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen föreslår att Cecilia Nyström (MP) entledigas och att Marie Sundström (MP) väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 10. Dnr: 2015/643-KS Val av ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv efter Christian Pettersson (M) 1. Peder Danielsson (M) utses till ny ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet val av ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv efter Christian Pettersson (M). På grund av en felskrivning i beslutssatsen utsågs efterträdaren Peder Danielsson (M) till ledamot i nämnden i stället för ersättare. Stadsledningskontoret föreslår att beslutet revideras så att Peder Danielsson (M) utses till ersättare.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (12) 11. Dnr: 2015/799-KS Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Oliver von Börtzell-Szuch (M) 1. Oliver von Börtzell-Szuch (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i fastighetsnämnden. 2. Roosa Porthén (M) väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Oliver von Börtzell-Szuch (M) som valts till ersättare i grundskolenämnden för mandatperioden har flyttat och är inte längre valbar. Fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen föreslår att Oliver von Börtzell-Szuch (M) entledigas och att Roosa Porthén (M) väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden fram tills dess att kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 12. Dnr: 2015/875-KS Val av suppleant i styrelsen för Bostads AB Mimer efter Mats Lundemalm (FP) 1. Mats Lundemalm (FP) entledigas från uppdraget som suppleant i Bostads AB Mimer. 2. Hannes Lyckholm (FP) utses till ny suppleant i Bostads AB Mimer till och med 31 december Mats Lundemalm (FP) som valts till suppleant i Bostads AB Mimer har avsagt sig sitt uppdrag. Mats Lundemalm är vald för tiden 1 januari 2015 och fyra år framåt. Fyllnadsval bör därför ske. 13. Dnr: 2015/619-KS Beslut - Antagande av nytt internhyressystem 1. Fastighetsnämndens förslag till nytt internhyressystem antas. 2. Nytt internhyressystem gäller fr o m Det nuvarande interhyressystemet infördes för över 20 år sedan. Justeringar har gjorts vid ett flertal tillfällen och idag följer inte systemet de ursprungliga principerna. Dessutom har en mängd tilläggskontrakt under åren tillkommit i samband med olika typer av ombyggnationer vilket gör att verksamheterna har svårt att förstå vad som ligger till grund för

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (12) hyressättningen. Ett nytt internhyressystem ska skapa incitament för förbättrad lokaleffektivitet. Systemet ska vara enkelt, accepterat, upplevas rättvist och att den underliggande ekonomiska redovisningen ska vara transparant. För förskolor, grundskolor och gymnasieskolor föreslås att en modell med funktionshyra införs. Funktionshyressystemet bygger på att en självkostnad beräknas per skolform. Därefter värderas varje enskild lokal utifrån ett poängbedömningssystem med kriterierna ändamålsenlighet, inre miljö och yttre miljö. Den sammantagna hyran för exempelvis samtliga grundskolor blir oförändrad i förhållande till självkostnaden men det blir variationer mellan skolorna beroende på den bedömda funktionaliteten. En bashyra räknas fram för varje skola. När funktionshyra införs försvinner marknadshyresdelen i hyran samtidigt som fastighetsnämndens avkastningskrav minskas med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 10 juni 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Fastighetsnämndens förslag till nytt internhyressystem antas. 2. Det nya interhyressystemet gäller fr o m Dnr: 2013/417-KS Beslut - Antagande av balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och samhällsbyggnad 1. Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och samhällsbyggnad antas. 2. Efter antagande årligen återkomma till kommunstyrelsen med rapport om hur arbetet med balanseringsprinciperna har fungerat. Planens syfte är att ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med kompensationsåtgärder i den fysiska planeringen och vid exploatering. Planen innehåller en metodik som beaktar naturvårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen vid exploatering samt säkerställer att den negativa påverkan på dessa intressen minimeras. Även juridiska begränsningar och möjligheter som påverkar krav som kan ställas vid exploatering beskrivs. Den 6 november 2013 beslutade Kommunstyrelsen att remittera ärendet. Yttrandet skulle vara Kommunstyrelsen till handa senast den Fastighetskontoret beviljades anstånd med yttrande till och med Under samrådstiden inkom 10 yttranden. I samrådsredogörelsen har

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (12) framförda synpunkter i möjligaste mån beaktats och bemötts. Efter genomfört samråd förs nu planen fram till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och samhällsbyggnad antas. 2. Efter antagande årligen återkomma till kommunstyrelsen med rapport om hur arbetet med balanseringsprinciperna har fungerat. 15. Dnr: 2014/634-KS Beslut - Västerås stads samspel med civilsamhället, Lokal överenskommelse (LÖK) 1. Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan staden och civilsamhället antas. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni 2013 att anta viljeinriktning för samverkan med civilsamhället. I samband med detta fick stadsledningskontoret också i uppdrag att utreda förutsättningar för etablering av ett gemensamt utvecklingscenter för bättre stöd och samarbete med föreningar och idéburna organisationer. Utredningen avseende utvecklingscentrum kopplades samman med den dialogprocess som inleddes tillsammans med föreningslivet i Västerås och finns nu med som en del i den föreslagna överenskommelsen. Den sammantagna kostnaden för genomförande av den föreslagna handlingsplanen beräknas uppgå till kr/år. Finansiering sker inom stadsledningskontorets befintliga budgetram. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 juni 2015 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan staden och civilsamhället antas. Kommunstyrelsen beslutade också för egen del att överväga frågan om särskilda tjänstetillsättningar riktade mot civilsamhället, samt att om tjänsten tillsätts ta fram kriterier för vilka organisationer som kan ansöka om att få tjänsten placerad hos sig

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (12) 16. Dnr: 2015/417-KS Beslut - Översyn av det samlade näringslivsarbetet i Västerås stad samt fastställande av ägardirektiv och bolagsordning för EVAB 1. Västerås kommun förvärvar Bostadsstiftelsen Arosekens aktier i Etablering Västerås Aktiebolag i enlighet med förslag till Aktieöverlåtelseavtal. 2. Förslaget till ny bolagsordning för Etablering Västerås Aktiebolag, godkänns. 3. Förslag till nytt ägardirektiv Etablering Västerås Aktiebolag, godkänns. 4. Verksamheten Expectrum ska senast en 31 december 2015 överföras till Etablering Västerås Aktiebolag. 5. Genom den genomförda översynen och fattade beslut med anledning av denna, läggs uppdraget från kommunfullmäktige den 28 november 2014 till handlingarna. Kommunstyrelsen, KS, beslutade den 28 november 2014, 308, att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att spetsa stadens näringslivsarbete. Stadsledningskontoret har med anledning av det lämnade uppdraget genomfört en översyn av det samlade näringslivsarbetet i Västerås stad och föreslår bl.a. att Västerås stad köper Bostadsstiftelsen Arosekens aktier i Etablering Västerås AB (EVAB), att verksamheten Expectrum förs över till EVAB, att ett nytt näringslivsprogram tas fram samt att arbetsformer utvecklas och att kompetensen i EVAB och på stadsledningskontoret förstärks, för att förbättra det samlade näringslivsarbetet i Västerås stad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 juni 2015 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Västerås kommun förvärvar Bostadsstiftelsen Arosekens aktier i Etablering Västerås Aktiebolag i enlighet med förslag till Aktieöverlåtelseavtal. 2. Förslaget till ny bolagsordning för Etablering Västerås Aktiebolag, godkänns. 3. Förslag till nytt ägardirektiv Etablering Västerås Aktiebolag, godkänns. 4. Verksamheten Expectrum ska senast en 31 december 2015 överföras till Etablering Västerås Aktiebolag. 5. Genom den genomförda översynen och fattade beslut med anledning av denna, läggs uppdraget från kommunfullmäktige den 28 november 2014 till handlingarna. Kommunstyrelsen för egen del beslutade också följande: 1. Stadsdirektören får i uppdrag att genomföra rekrytering av verkställande

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (12) direktör till Etablering Västerås AB. 2. Stadsdirektören får i uppdrag att ta fram ett nytt näringslivsprogram för Västerås stad. 3. Stadsdirektören får i uppdrag att utarbeta lämpliga arbetsformer för stadens samlade näringslivsarbete i enlighet med de förslag som framgår av PM Översyn av det samlade näringslivsarbetet i Västerås stad, jämte bilagor. 4. Styrelsen för Etablering Västerås AB uppdras att genomföra nödvändiga organisationsförändringar. 17. Dnr: 2015/140-KS Motion från (M) - Cykelparkering i centrala Västerås 1. Motionen avslås. I en motion föreslår Claes Kugelberg (M) att kommunfullmäktige beslutar att förslag till parkeringsbestämmelser för cyklar i centrala Västerås tas fram och föreläggs kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2015 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska nämnden med önskan om svar senast 14 maj Yttrande har inkommit. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 2015, och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 18. Dnr: 2014/1110-KS Motion från (M) - Belysning saknas på delar av Norrleden 1. Motionen avslås. Irene Hagström (M) har lämnat en motion till Kommunfullmäktige med rubriken Belysning saknas på delar av Norrleden Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att se över möjligheten och kostnaden för att sätta upp vägbelysning på sträckan Norrleden mellan Vallbyavfarten och cirkulationsplats Surahammarsvägen. Kommunfullmäktige beslutade den 4 december 2014 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska nämnden med önskan om svar

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (12) senast 16 mars Yttrande har inkommit. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sitt sammanträde den 19 augusti 2015, och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 19. Dnr: 2014/700-KS Motion från (SD) - Inrätta en socialsekreterartjänst på samtliga högstadieskolor i Västerås 1. Motionen avslås. I en motion till Kommunfullmäktige 9 oktober 2014 yrkar Börje Brandhill (SD) att beslut fattas att inrätta socialsekreterartjänster på samtliga högstadieskolor i Västerås. Motionen beskriver hur skolan och hemmets interaktion skall effektiviseras och föreslår att socialtjänsten bör hitta nya arbetsformer för att optimera sin verksamhet. Motionären vill lägga tonvikten vid det dagliga samarbetet/kontakten mellan skola och socialtjänst. Motionären anser därför att en heltids socialsekreterare bör finnas på varje högstadieskola för att på kort varsel ta itu med de incidenter, slitningar och kontroverser som den nutida skolsituationen ger upphov till. På detta sätt kan skolans personal ges mer tid för undervisning. Förslaget har varit på remiss till Individ- och familjenämnden samt till Grundskolenämnden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sitt sammanträde den 19 augusti 2015, och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 20. Dnr: 2014/906-KS Motion från (FP) - Gör en samlad kartläggning för trygghet och utveckling i Västerås stadsdelar 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Roger Haddad (FP) har lämnat en motion om att göra en samlad kartläggning för trygghet och utveckling i Västerås stadsdelar. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen och relevanta förvaltningar att göra en större samlad kartläggning med underlag för åtgärder för att öka tryggheten och utveckla Västerås stadsdelar.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (12) Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sitt sammanträde den 3 juni 2015, och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 21. Dnr: 2015/137-KS Motion från (V) - Projektet Svenska med Baby 1. Motionen bifalls. Vänsterpartiet med motionärerna Vasiliki Tsouplaki, Anna Maria Romlid, Olle Kvarnryd och Harri Åman har lämnat in motion till kommunfullmäktige gällande Svenska med baby. I motionen till Västerås kommunstyrelse yrkar motionärerna att uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att starta projekt Svenska med Baby i Västerås, där kommunen är en aktiv och delaktig aktör i projektet. Motionen Svenska med baby har sitt ursprung som projekt i Stockholm i slutet av Med syfte att skapa möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. Tillsammans i grupperna bryts segregation, byggs nya broar och svenska språket tränas. Svenska med baby arrangerar öppna föräldragrupper. Träffarna byggs upp kring olika teman, samtal och aktiviteter anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Förskolenämnden och grundskolenämnden beskriver att flera av staden familjecentrum redan idag bedriver tematiska träffar för småbarnsföräldrar. Föräldrar som deltar kommer från olika bostadsområden i Västerås. Ofta sker dessa tematiska träffar i samverkan med barnhälsovården. Förskole nämnd, Grundskolenämnd samt till Individ- och familjenämnd anser samtliga att familjecentrum skulle kunna utveckla dessa träffar och mer uttalat och strukturerat erbjuda Svenska för Baby. Arbetet kan med fördel ske i samverkan med olika förvaltningar och frivilligorganisationer. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 2015, och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen bifalls.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (12) 22. Dnr: 2015/503-KS Interpellation från (FP) - Kan västeråsare som har hemtjänst få maten lagad hemma? Ragnhild Källberg (FP) har inkommit med en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S). Interpellationen får ställas och anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj Dnr: 2015/604-KS Interpellation från (FP) - Angående lärare och förskollärare som saknar legitimation Ragnhild Källberg (FP) har inkommit med en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C). Interpellationen får ställas och anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 juni Nya motioner, frågor och interpellationer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-11-03 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 10 november 2016 Plats och tid s sessionssal, 16:00 2016-11-03 2 (11) 1 Dnr KS 1810761-

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (23) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 8 oktober 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 Observera att det

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (16) 2016-08-25 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 1 september 2016 Plats och tid s sessionssal, klockan 16.00 2016-08-25 2 (16) 1 Dnr KS

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (20) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 november 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 14:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 juni 2016 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordförande justera

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (19) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 4 december 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00-23:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl Kommunstyrelsen Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl 15.30-15.40 Justerat den 1 november 2006 Anslaget den 2 november 2006 Kristina Axén Olin Ann-Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 mars 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (15) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 6 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Kommunfullmäktige 2010-11-08 2 71 71 Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Ärendet föredras för information på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige 2010-11-08 3 72 Val av

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Alltid bästa möjliga möte!

Alltid bästa möjliga möte! TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-27 Dnr: 2015/335-IFN-010 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Förslag

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-4, 10-13 Justerat den 11 mars 2015 Anslaget den 12 mars 2015 Jan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer