Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (11) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering Kommunfullmäktige beslutar att utse... och... att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum... den... november klockan... på ordförandens rum (A 264). 2. Information från kommunrevisorerna 3. Dnr: 2011/588-KS Strategisk plan Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Strategisk plan för Västerås stad Den strategiska planen utgår från stadens vision och anger den önskade utvecklingen inom några prioriterade målområden som den politiska ledningen vill lyfta fram och förbättra och/eller ha en riktningsförändring på under mandatperioden. I planen fastställs ett antal strategiska mål och indikatorer som systematiskt återges och behandlas i samband med årsbudgeten och följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. Stadsledningskontorets förslag till Strategisk plan för Västerås stad utgår från de rödgrönas strategiska plan och alliansens och har arbetats fram tillsammans med gruppledarna för de politiska partierna som representeras i Kommunstyrelsen. 4. Dnr: 2011/570-KS Beslut om skattesats 2012 efter skatteväxling med landstinget Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2012 till 20,36 procent.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (11) Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2011 ( 145 och 146) att genomföra en skatteväxling motsvarande 4 öre med anledning av att landstinget blir ny kollektivtrafikmyndighet från och med 2012 samt att genomföra en skatteväxling 2012 motsvarande 16 öre avseende överföring av ansvaret för hemsjukvården från Landstinget i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Netto blir därmed skatteväxlingen 12 öre. Enligt kommunallagen ska skattesatsen för nästa år fastställas av kommunfullmäktige senast i november året innan. Det behövs därför formellt ett särskilt beslut av kommunfullmäktige om skattesatsen för Kommunalskatten i Västerås höjs från och med 1 januari 2012 med 0,12 procentenheter från 20,24 procent till 20,36 procent. Samtidigt görs en sänkning av landstingsskatten i Västmanland. En budgetavstämning för 2012 inklusive de senaste skatteintäktsprognoserna samt förändrade budgetramar för berörda nämnder med anledning av skatteväxlingen kommer att presenteras för kommunfullmäktige den 1 december Dnr: 2011/476-KS Översiktsplan för Hacksta. ÖP 59 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar översiktsplanen för Hacksta, ÖP 59, daterad , med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, daterad Planförslaget visar hur Hackstaområdet kan utvecklas till ett verksamhetsområde för i första hand logistikföretag och andra verksamheter med behov av närhet till hamn, överordnat vägnät och järnväg. Området ges en grön profil där storskaliga byggnader och verksamheter balanseras av ett nätverk av gröna stråk. Byggnadsnämnden har den 25 augusti beslutat att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige antar översiktsplanen för Hacksta, Öp 59, daterad , med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, daterad

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (11) 6. Dnr: 2011/580-KS Frösåkervägen Väg till södra Kärrbolandet via Gäddeholm Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - att initiera planläggning för vägdelen från Gäddeholm till Fröholmen, Harkie och Lybeck i södra delarna av Kärrbolandet, att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra utbyggnad av vägen från Irsta Stockholmsväg till Lybeck genom Gäddeholm, att säkerställa finansieringen av hela vägsträckan från Irsta till Lybeck, samt att finansieringen av den nya vägen från Gäddeholm till Fröholmen, Harkie och Lybeck säkerställs utan delfinansiering i form av gatukostnadsersättning för de boende i området. Fastighetsnämnden har hemställt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att initiera planläggning för vägdelen från Gäddeholm till Fröholmen, Harkie och Lybeck i södra delarna av Kärrbolandet, att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra utbyggnad av vägen från Irsta Stockholmsväg till Lybeck genom Gäddeholm, att säkerställa finansieringen av hela vägsträckan från Irsta till Lybeck, samt att finansieringen av den nya vägen från Gäddeholm till Fröholmen, Harkie och Lybeck säkerställs utan delfinansiering i form av gatukostnadsersättning för de boende i området. Se vidare fastighetskontorets tjänsteskrivelse som bifogas. 7. Dnr: 2011/540-KS Reviderat reglemente för kommunrevisorerna Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderat förslag till reglemente för Västerås stads revisorer. Västerås stads revisorer har initierat revidering av gällande reglemente för nämnden i enlighet med det förslag som bifogas ärendet. 8. Dnr: 2011/575-KS Bolagsordning för Fastighets AB Elledningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att godkänna ny bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Elledningen,

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (11) 2. att till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med Fastighetsaktiebolaget Elledningen utse Maria von Knorring, med Thomas Energård som ersättare, 3. att instruera röstombudet att godkänna av kommunfullmäktige beslutad bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Elledningen, samt 4. att förklara paragrafen omedelbart justerad. Vägab Fastighet AB bildades i samband med att verksamheten i det av Västerås stad ägda bolaget Vägab omorganiserades och blev föremål för upphandling. Vägab Fastighet AB äger och förvaltar i dagsläget enbart fastigheten Elledningen. Bolaget är ett dotterbolag i bolagskoncernen Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, VSSF. Nu gällande bolagsordning uppfyller inte de krav som ställs på en bolagsordning för ett helägt kommunalt bolag och stadsledningskontoret har därför, i samråd med företrädare för bolaget, utarbetat ett nytt förslag till bolagsordning. Styrelsen för VSSF har vid styrelsemöte den 6 oktober 2011, beslutat godkänna framtaget förslag till bolagsordning. Bolagsordningen måste också, för att bli gällande för bolaget, beslutas av en extra bolagsstämma. Röstombud till bolagsstämman måste därför utses samt instruktion till ombudet ges. 9. Dnr: 2011/538-KS Röstombud för godkännande av nytt ägardirektiv för Mälarenergi AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med Mälarenergi AB utse Maria von Knorring med Thomas Energård som ersättare, 2. instruera röstombudet att rösta för att av kommunfullmäktige i Västerås antaget ägardirektiv fastställs, samt att 3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (11) Kommunfullmäktige i Västerås beslutade den 1 september 2011, 149, att anta specifika ägardirektiv för Mälarenergi AB. Ägardirektiven ska dessutom beslutas av bolagsstämma för att bli bindande för bolaget. Till bolagsstämman ska röstombud utses samt ge instruktion till ombudet hur röstningen ska ske. 10. Dnr: 2011/539-KS Röstombud för godkännande av nytt ägardirektiv för Bostads AB Mimer Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med Bostads AB Mimer utse Maria von Knorring med Thomas Energård som ersättare, 2. instruera röstombudet att rösta för att av kommunfullmäktige antaget ägardirektiv fastställs, samt att 3. paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige i Västerås beslutade den 1 september 201, 148, att anta specifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer. Ägardirektiven ska dessutom beslutas av bolagsstämma för att bli bindande för bolaget. Till bolagsstämman ska röstombud utses med instruktion till ombudet hur röstningen ska ske. 11. Dnr: 2011/480-KS Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till styrelser och nämnder, daterad den 22 september I enlighet med tidigare beslut skall en redogörelse lämnas i oktober av stadsledningskontoret över de uppdrag som lämnats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (11) 12. Dnr: 2011/430-KS Revisionsrapport - Granskning av bisysslor Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Ernst&Young har till Västerås stad inkommit med en granskningsrapport Granskning av bisysslor (Dnr 2011/403-KS-074). Kommunstyrelsen beslutade att revisionsrapporten anmäls och återkommer till kommunstyrelsen för behandling vid ett senare tillfälle. 13. Dnr: 2011/231-KS Motion från (KD) om att stimulera barnens företagsamhet - satsa på Önsketanken Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: - Motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Maria Lindelöf och Lars Lindén, båda (KD) att: Ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att genomföra projektet Önsketanken i Västerås i syfte att påverka och stimulera till utveckling av barnens entreprenöriella kompetenser redan i förskolan och öppna förskolan. Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 juni Dnr: 2011/237-KS Motion från (M) om arbetsmarknadskunskap/coachning som en del i gymnasieutbildningen i Västerås Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: - Bifalla motionen

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (11) I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Benny Barrö (M) att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga frågeställningen och återkommer med förslag för former och åtgärder om hur elever under gymnasietiden förbereds på att söka arbete. Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 juni Dnr: 2010/638-KS Motion från (FP) Satsa på forskning inom energi och miljö Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första och tredje att-satser samt att avslå den andra att-satsen. Karl-Erik Andersson (FP) har den 2 december 2010 inlämnat en motion till kommunfullmäktige Satsa på forskning inom energi och miljö. Motionären yrkar på 1. Att utreda förutsättningarna för att skapa ett forsknings- och utvecklingscentrum inom klimat, energi och infrastruktur. 2. Att ta fram en handlingsplan för att stimulera samarbetet i teknik och naturvetenskap mellan Mälardalens högskola och andra lärosäten i syfte att främja lokalisering av forsknings- och utvecklingsprojekt till Västerås. 3. Att ta fram en handlingsplan för att främja samverkan mellan kommunen, Science Park, staten och näringslivet med målet att öka sysselsättningen och tillväxten i Västerås. 16. Dnr: 2011/173-KS Motion (FP) om ökad produktion av biogas och energieffektiv framställning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Karl-Erik Andersson (FP) har i en motion föreslagit att produktionen av biogas måste ökas som en följd av större efterfrågan. Enligt motionären kan termisk förgasning av avfall vara en möjlig lösning för ökad produktion av biogas. Motionären menar också att metoder för separering av skadliga ämnen från gödningsämnen i avloppsslammet kan utgöra en del i processen med termisk förgasning.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (11) Karl-Erik Andersson (FP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 1. att Västerås kommun utreder termisk förgasning. 2. att Västerås kommun utreder om intresse och möjligheter till ökat samarbete med kommunerna i Mälardalen för ökad biogasproduktion. 3. att utreda möjligheten att införa metoder som kan separera skadliga ämnen från gödningsämnen. Motionen har remitterats till Vafab Miljö AB, Mälarenergi AB samt Tekniska nämndens stab. Yttranden har avgivits av Vafab Miljö AB ( ), Mälarenergi AB ( ) och Tekniska nämndens stab ( ). 17. Dnr: 2011/297-KS Motion från (M) om Ett blomstrande Västerås Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Irene Hagström (M) har den 5 maj 2011 lämnat en motion till kommunfullmäktige, Ett blomstrande Västerås. Motionären föreslår kommunfullmäktige att: Ge Tekniska nämnden (TN) i uppdrag att ta fram en långsiktig plan över hur stadens parker skall utvecklas för att bli mer blomstrande och attraktiva. Ge Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Uan) i uppdrag att utreda möjligheterna för sommarlovslediga skolungdomar att sköta parkerna. Remiss Motionen har remitterats av stadsledningskontoret till Tekniska nämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Tekniska nämnden har beslutat om yttrande vid sammanträde den 16 augusti och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde den 21 juni 2011.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (11) 18. Dnr: 2011/534-KS Interpellation från (FP) om studie- och yrkesvägledare i Västerås skolor Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2011 en interpellation ställd till proaros ordförande Åke Wahlsten (MP) från Ragnhild Källberg (FP) om studie- och yrkesvägledare i Västerås skolor. Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får framställas. 19. Dnr: 2011/535-KS Interpellation från (M) om Mälarenergi AB Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2011 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (S) från Enes Bilalovic (M) om Mälarenergi AB. Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får framställas. 20. Dnr: 2011/536-KS Interpellation från (M) om grundskolan Äventyret Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2011 en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Jazmin Pettersson (S) från Mikael Damsgaard (M) om grundskolan Äventyret. 21. Dnr: 2011/533-KS Interpellation från (M) om Truck Stop Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2011 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (S) från Elisabeth Unell och Claes Kugelberg, båda (M), om Truck Stop. Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får framställas.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (11) 22. Dnr: 2011/532-KS Interpellation från (FP) om toleransfrågor i gymnasieskolan Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2011 en interpellation ställd till Anders Teljebäck (S) från Roger Haddad (FP) om toleransfrågor i gymnasieskolan. Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får framställas. 23. Nya motioner, interpellationer och frågor

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 14 september 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:56 Sekreterare

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (3) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 8 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer