M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1 Plats och tid s sessionssal kl ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson (s) Justeringens plats och tid Kommunchefens tjänsterum tisdagen den 1 mars 2011 kl Paragrafer 1-10 Sekreterare... Tage Dalteg Ordförande... Ingemar Eriksson Justerande... Lars Kyrkeryd ANSLAG/BEVIS Linda Danielsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift... Ulla Blom

2 2 KF 1 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes. Ordföranden uppmärksammar ledamöterna på att en motion inkommit och att denna finns utdelad på ledamöternas platser. Under denna punkt anmäler ordföranden att i anslutning till att dagens överläggningar slutförts kommer en docent i nationalekonomi från Jönköpings Internationella Handelshögskola vid namn Johan Claesson att föreläsa om en forskares syn på den framtida utvecklingen av omvärlden och förutsättningarna för Mullsjö kommun i detta sammanhang. Ordföranden passar också på att redan här hälsa Johan Claesson välkommen till Mullsjö kommun och kommunfullmäktiges sammanträde.

3 3 KF 2 Dnr 2011/1057 Adm. avd. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden För närvarande kungörs fullmäktiges sammanträden genom anslag på kommunens officiella anslagstavla, i Jönköpings-Posten, i Falköpings Tidning, i Mullsjö-Nytt samt på kommunens hemsida. Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges presidium föreslår att samma rutiner bibehålls även under denna mandatperiod. beslutar att bifalla presidiets förslag.

4 4 KF 3 Partiernas gruppledare Ordförande i nämnder och utskott gm. sekreterarna Adm. avdelningen Inkallelseordning i nämnder och styrelser under mandatperioden Respektive gruppledare anmäler inkallelseordning i nämnder och styrelser. För Moderaterna 1. Ersättare från Moderaterna 2. Ersättare från Kristdemokraterna 3. Ersättare från Folkpartiet 4. Ersättare från Centerpartiet För Kristdemokraterna 1. Ersättare från Kristdemokraterna 2. Ersättare från Moderaterna 3. Ersättare från Folkpartiet 4. Ersättare från Centerpartiet För Folkpartiet 1. Ersättare från Folkpartiet 2. Ersättare från Centerpartiet 3. Ersättare från Moderaterna 4. Ersättare från Kristdemokraterna För Centerpartiet 1. Ersättare från Centerpartiet 2. Ersättare från Folkpartiet 3. Ersättare från Moderaterna 4. Ersättare från Kristdemokraterna För Socialdemokraterna 1. Ersättare från Socialdemokraterna 2. Ersättare från Vänsterpartier 3. Ersättare från Miljöpartiet För Miljöpartiet 1. Ersättare från Miljöpartiet 2. Ersättare från Vänsterpartiet 3. Ersättare från Socialdemokraterna

5 5 KF 3 forts. För Vänsterpartiet 1. Ersättare från Vänsterpartiet 2. Ersättare från Miljöpartiet 3. Ersättare från Socialdemokraterna att godkänna ovanstående förslag till inkallelseordning i nämnder och styrelsers under mandatperioden beslutar att godkänna gruppledarnas förslag till inkallelseordning i nämnder och styrelser under mandatperioden enligt ovan.

6 6 KF 4 Dnr 2009/1367 Landstingets kansli Förslag till följd av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik Från och med gäller en ny kollektivtrafiklag. Vi årsstämman för Jönköpings Länstrafik AB fick ägarberedningen i uppdrag att ta fram förslag på hur den kollektivtrafikmyndighet som lagen föreskriver ska organiseras förändring i ägartillskott framtida roll för Jönköpings Länstrafik AB Ägarsamråd om ägarberedningens förslag har ägt rum från vilket protokoll bifogas. De förändringar/kompletteringar som överenskommits vid ägarsamrådet har nu inarbetats i det förslag som bifogas. Enligt den tidplan som redovisas förutsätts att behandling av förslaget görs i respektive fullmäktigeförsamling senast i februari Förslag till beslut att Landstinget från och med ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet att från och med genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats

7 7 KF 4 forts Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Landstinget från och med ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet, att från och med genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden, att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen, att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor och att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats. Kommunstyrelsen Yrkande Mikael Johansson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla allmänna utskottets förslag Yrkanden Henrik Jansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

8 8 KF 4 forts beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag

9 9 KF 5 Dnr 2010/1434 Pensionärsrådet Adm. avdelningen Ändring i kommunala pensionärsrådets reglemente Pensionärsrådet Med anledning av Riksförbundet Pensionärsgemenskaps hemställan om representation i kommunens pensionärsråd daterad , initierades en process att revidera KPR:s reglemente. Pensionärsrådet beslutade därför att representanter för de tre aktuella pensionärsorganisationerna skulle mötas för att bland annat diskutera rådets framtida sammansättning och ordförandeskap. Till dagens sammanträde föreligger det förslag till ändring i KPR:s reglemente som arbetades fram på samrådsmötet där även kommunens politiska ledning deltog. Förslag på förändring Under rubriken Syfte föreslås följande lydelse: att rådet skall vara samråds- och referensorgan samt på begäran av socialnämnden vara remissinstans i frågor som berör pensionärer. Under rubriken Rådets sammansättning föreslås följande lydelse: Pensionärsrådet skall bestå av ledamöter från pensionärsorganisationer verksamma inom kommunen. Pensionärsorganisationer med färre än 100 medlemmar ges möjlighet utse en ledamot. Pensionärsorganisationer med fler än 100 medlemmar ges möjlighet att utse 2 ledamöter att ingå i det kommunala pensionärsrådet. Socialnämnden skall utse en ledamot och kommunstyrelsen en ledamot. Vidare skall motsvarande antal ersättare utses på motsvarande sätt. Ledamöterna utses för period motsvarande kommunmandatsperiod. Socialnämndens ledamot skall också vara ordförande i Pensionärsrådet. Pensionärsrådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till ändring i KPR:s reglemente och överlämna frågan till kommunstyrelsen.

10 10 KF 5 forts Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ändringar i kommunala pensionärsrådets reglemente enligt kommunala pensionärsrådets förslag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ändringar i kommunala pensionärsrådets reglemente enligt kommunala pensionärsrådets förslag. beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag

11 11 Kai Öhman Miljönämnden KF 6 Dnr 2010/1065 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Miljönämnden Kaj Öhman (m) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i miljönämnden under mandatperioden beslutar att godkänna avsägelsen.

12 12 KF 7 Dnr 2010/1065 Miljönämnden Jimmie Larsson Adm. avd. Nominering ny ledamot i miljönämnden mandatperioden Ny ledamot i miljönämnden ska väljas efter Kaj Öhman (m). Yrkande Fredrik Samuelsson (m) föreslår att Jimmie Larsson (m) utses till ny ledamot i miljönämnden. beslutar att nominera Jimmie Larsson (m) till ny ledamot i miljönämnden efter Kaj Öhman (m) för återstoden av innevarande mandatperiod.

13 13 KF Kommunchef KF 8 Dnr 2011/1060 Anmälan om kommande kommunfullmäktigeberedning Ordföranden anmäler att man från presidiets sida avser att föreslå kommunfullmäktige att en fullmäktigeberedning tillsätts med uppdrag att utarbeta en ny Översiktsplan för Mullsjö kommun. Följande preliminära tidplan anges: tar beslut om uppdragsbeskrivning i mars månad 2011 utser i april månad 2011 en beredning bestående av 1 ledamot från varje parti med plats i kommunfullmäktige. Beredningen ges möjlighet att under sitt arbete knyta till sig en eller flera referensgrupper bestående av personer med förankring i lokalamhället, såsom näringslivet och föreningslivet etc. eller som på annat sätt har ett stort samhällsengagemang med kännedom eller intresse av utvecklings- och framtidsfrågor för Mullsjö kommun. Detta i syfte att få så stor bredd och förankring av processen och den slutliga Översiktsplanen.

14 14 KF 9 Delgivningar a) Länsstyrelsens beslut , enligt 12 kap. 2 plan- och bygglagen, att inte pröva kommunens antagandebeslut. (Dnr 2010/1151) b) Verksamhetsplan 2011 för Miljönämndens verksamhetsområde, antagen av Miljönämnden (Dnr 2011/1034) (Då verksamhetsplanen är omfattande kopieras den inte i kallelsen, men finns tillgänglig på kommunens Intranet dit förtroendevalda har åtkomst genom tilldelat lösenord. Kallelsen med bilagor ligger under rubriken Politik Juridik/Politik/Aktuella kallelser.) c) Länsstyrelsen beslut att utse Per Högberg (kd) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ivon Darmark, som avsagt sig uppdraget. (Dnr 2010/1065) beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

15 15 KF Kommunchef Adm. avd. KF 10 Dnr 2011/1046 Anmälan om inkommen motion I motion redovisar Christer Rube (s) sina tankar kring vilka effekter på kommunens kostnader för papper och utskrifter mm som anskaffning av läsplattor till kommunfullmäktiges ledamöter detta skulle få. Motionären hemställer om: att kommunfullmäktige påbörjar en undersökning som kan fastställa dels miljövinsterna men också de direkta kostnaderna vi slipper genom att inte skriva ut handlingarna på skrivare. beslutar att ta ställning till motionen vid sitt nästa sammanträde.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2008-04-09 141 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-17.40 ande Stefan Lindkvist (mf) ordf. Eva Nilsson (m) Joachim Stenberg (mf) Nils-Eriks Eriksson (mf) ers. för Anders Ekström (mf) Johnny

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2014-02-17 kl. 18.30 20.15 Enligt sidor 24 och 25 Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus Jessica Edlund,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M) ordf Claes

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2012-01-25 1-20

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2012-01-25 1-20 2012-01-25 1-20 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.05 Beslutande Enl bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Utses

Läs mer