Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (14) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2. Information från kommunrevisorerna 3. Dnr: 2014/354-KS Val av ny revisor i kommunrevisionen efter Sevim Cicek (S) 1. Sevim Cicek (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås stad revisorer. 2. Gunilla Bergvall (S) utses till ny ledamot i Västerås stads revisorer till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 3. Gunilla Bergvall (S) utses till ny revisor i Västmanlands tolkservice till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 4. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisor i Etablering Västerås AB till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 5. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisorsuppleant i Mälarenergi Fastighet AB till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 6. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisorsuppleant i Mälarenergi Försäljning AB till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 7. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisorsuppleant i Mälarenergi Stadsnät AB till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 8. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisorsuppleant i Mälarenergi Elnät AB till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 9. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisorsuppleant i Mälarenergi Vattenkraft AB till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 10. Gunilla Bergvall (S) utses till ny lekmannarevisorsuppleant i Mälarnergi Ångturbinen AB till och med det sammanträde då nyvalda

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (14) kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Sevim Cicek (S) som valts till ledamot i Västerås stads revisorer har avsagt sig sitt uppdrag. Sevim Cicek (S) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen har lämnat förslag till val. 4. Dnr: 2014/364-KS Val av ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt efter William Rosborg (S) 1. William Rosborg (S) entledigas från uppdraget som nämndeman i Västmanlands tingsrätt. 2. Håkan Ax (S) utses till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. William Rosborg (S) som valts till nämndeman i Västmanlands tingsrätt har avsagt sig sitt uppdrag. William Rosborg (S) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. Valberedningen har lämnat förslag till val. 5. Dnr: 2013/777-KS Beslut - Trafikplan 2026, Strategidel 1. Förslag till Trafikplan 2026, Strategidel, antas. Trafikplan 2026 har varit på bred remiss under perioden 18 november-31 januari. Inkomna synpunkter har sammanställts i två samrådsredogörelser, en för invånarnas synpunkter och en för de synpunkter som inkommit från remissinstanser. De remissynpunkter som föranleder förändringar i trafikplanen har markerats med fetstil i samrådsredogörelserna. Totalt ett sjuttiotal ändringar har gjorts i trafikplanen, de flesta är av redaktionell karaktär men några större ändringar kan noteras: Målet är omformulerat, ett antal informationsrutor har tillkommit och de flesta av strategierna har fått ändrat/kompletterat innehåll i punktlistorna.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (14) 6. Dnr: 2013/746-KS Revisionsrapport - Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter 1. Svar på revisionsrapporten Granskning av hyressättningen av stadens ägda fastigheter godkänns. Ernst & Young har på uppdrag av Västerås stads revisorer genomfört en granskning med syftet att bedöma om fastighetsnämndens och Strategiska Fastigheters modeller för hyressättning bidrar till att säkerställa verksamheternas behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt ger incitament till god lokalhushållning. Yttrande över rapporten har inkommit från äldrenämnden, individ- och familjenämnden, barn- och ungdomsnämnden, styrelsen för Västerås stads strategiska fastigheter samt fastighetsnämnden. 7. Dnr: 2013/215-KS Revisionsrapport - Granskning av överförmyndarnämnden 1. Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden godkänns. 2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. På uppdrag av revisorerna i Västerås stad har Ernst & Young granskat Överförmyndarnämnden. Syftet är att bedöma ändamålsenligheten i nämndens tillsyn och ärendehandläggning utifrån rutiner och stöd, bland annat e-tjänst. Revisorernas bedömning är att nämnden har regelverk, rutiner samt relevant systemstöd för en rättssäker och effektiv ärendehantering. Den interna kontrollen av ställföreträdarnas redovisning och hantering av uppdrag är ändamålsenlig. Revisorerna konstaterar också att Länsstyrelsen genomförde tillsyn av verksamheten i april Den resulterade inte i några anmärkningar på verksamheten. Revisionsrapporten har behandlats av Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden anser att rapporten är bra och de förslag till fortsatt utveckling som föreslås ligger i linje med det som förvaltningen planerat. Framtagande av riktlinjer för placering av huvudmännens kapital har påbörjats. Användandet och användarvänligheten för e-tjänsten kommer att följas upp.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (14) Stadsledningskontoret bedömer att Överförmyndarnämnden tagit del av rapporten och har genomfört eller avser att genomföra åtgärder enligt de utveklingsområden som revisionen föreslår. 8. Dnr: 2013/216-KS Beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av Tekniska produktionsstyrelsen 1) Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av tekniska produktionsstyrelsen godkänns. 2) Revisionsrapporten läggs till handlingarna. På uppdrag av revisorerna i Västerås stad har Ernst & Young granskat Tekniska Produktionsstyrelsen. Syftet är att granska om Tekniska produktionsstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt styr verksamheten mot en god konkurrensförmåga. Granskningen avser endast de delar av Teknik och idrottsförvaltningens verksamhet som är konkurrensutsatt. Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att de kritiska faktorerna är inre effektivitet och kostnadseffektivitet. Revisorerna konstaterar även att förvaltningen har en tydlig och väl genomtänkt strategi för att skapa största möjliga flexibilitet. Förvaltningen bedöms kunna stärka processutvecklingsarbetet och utveckla uppföljningsparametrar för att mäta effektivitet. Revisionsrapporten har behandlats av Teknisk produktionsstyrelse Tekniska produktionsstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och utveckla några nyckelprocesser som ett led i att införa systematiskt förbättringsarbete samt att fler nyckeltal tas fram för att kunna mäta effektivitet, resursoptimering och kvalité inom verksamheten Produktion. Stadsledningskontoret bedömer att Tekniska produktionsstyrelsen tagit del av rapporten och har genomfört eller avser att genomföra åtgärder som ger förutsättningar för förbättringar i enlighet med de rekommendationer som finns i rapporten.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (14) 9. Dnr: 2013/848-KS Revisionsrapport - Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv 1. Svar på revisionsrapporten Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv godkänns. Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av om upphandlings- och inköpsverksamheten genomförs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt i ett koncernperspektiv. Äldrenämnden, individ- och familjenämnden, nämnden för funktionshindrade, barn och ungdomsnämnden, fastighetsnämnden, kommunstyrelsen samt styrelserna för proaros, Mälarenergi och Bostads AB Mimer har fått revisionsrapporten med hemställan om yttrande. Mälarenergi, Mimer, fastighetsnämnden och äldrenämnden har inkommit med egna yttranden. Övriga nämnder och styrelser har valt att inte lämna egna yttranden till kommunrevisionen utan ställer sig bakom det samlade yttrande som kommunstyrelsen här lämnar. Stadsledningskontoret anser inte att revisionsrapporten föranleder några ytterligare åtgärder än de som redan finns i gällande och kommande handlingsplaner och överenskommelser mellan förvaltningarna och upphandlingsenheten. Stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten godkänns. 10. Dnr: 2014/148-KS Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till styrelser och nämnder, daterad den 8 april 2014, läggs till handlingarna. I enlighet med tidigare beslut ska stadsledningskontoret två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som lämnats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (14) 11. Dnr: 2013/731-KS(8) Motion från (M) om att visa uppskattning och namnge plats/gata för Erling Person som startade H&M i Västerås 1. Motionen bifalls. Irene Hagström (M) har lämnat en motion, daterad , till Kommunfullmäktige om att visa uppskattning och namnge plats/gata för Erling Person som startade H&M i Västerås. Motionärerna yrkar på: 1. Att utse en passande gata eller torg och uppkalla denna Erling Persson torg/plats/gata. 2. Att man i samband med detta även sätter upp en plakett som namnger torget/gatan och beskriver Erling Perssons livsverk. Kommunfullmäktige beslutade den 3 oktober 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat motionen på remiss till byggnadsnämnden med önskan om yttranden senast 28 februari Dnr: 2013/906-KS Motion från (FP) - Gör en plan för att införa laddstolpar för eloch hybridbilar på parkeringar 1. Motionen avslås. Erik Ödmansson (FP) har kommit in med en motion om laddstolpar för eloch elhybridbilar på parkeringar. I motionen föreslås att Västerås stad skall bidra till att fler laddställen för elbilar och laddhybrider skapas genom att planmässigt främja installationen av laddstolpar på bilparkeringar. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 1. Att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram riktlinjer för hur införandet av laddstolpar kan främjas i planeringsprocessen. 2. Att uppdra åt byggnadsnämnden att göra en plan med riktlinjer för hur stödet till laddstolpar bör utformas. Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (14) skickat motionen på remiss till byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Båda nämnderna har yttrat sig. 13. Dnr: 2012/674-KS Motion från (KD) - Utred samarbetsmodell mellan socialtjänsten i Västerås och landstingets psykiatriska öppenvård 1. Motionen bifalls. I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Maria Lindelöf (KD) att Västerås stad med utgångspunkt från Södertäljemodellen utreder en samarbetsmodell mellan socialtjänsten i Västerås och landstingets psykiatriska öppenvård. Ärendet har remitterats till nämnden för funktionshindrade som behandlat frågan vid sitt sammanträde den 29 april I nämndens yttrande framgår att de ställer sig positiva till en utredning för att vidareutveckla samverkan mellan vuxenpsykiatri Västmanland och Västerås stad 14. Dnr: 2013/231-KS Motion från (C) Låt kulturen blomstra vid Mälarstranden genom utställning Sculpture by the sea 1. Motionen avslås I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Vicki Skure-Eriksson, Evert Jonsson, Monica Stolpe-Nordin och Lars Kallsäby, samtliga (C) att: Västerås stad undersöker möjligheten att ta hit den ambulerande utställningen sculpture by the sea samt undersöker möjligheten till sponsring och samverkan med företag, skolor, föreningar, studieförbund och andra i civilsamhället i samband med utställningen och att utställningen görs tillgänglig för alla Ärendet har remitterats till kultur, idrotts- och fritidsnämnden som behandlat frågan vid sitt sammanträde den 21 maj I nämndens yttrande framgår att Sculpture by the Sea inte är en ambulerande eller vandrande utställning som kan övertas. Om Västerås vill göra en skulpturutställning utomhus måste staden på liknande sätt som Århus, Borås eller Örebro bygga upp en egen organisation kring en utställning. Om staden ska initiera ett nytt skulpturprojekt likt det i Örebro skulle det kräva stora ekonomiska och personella resurser.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (14) Utifrån information från Århus och Örebro är en budget om 7-15 miljoner kr rimlig. 15. Dnr: 2014/130-KS Motion från (C) om Giftfri vardag kräver handling! 1. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder. Motionärerna Lars Kallsäby, Vicky Skure-Eriksson, Evert Jonsson och Monica Stolpe-Nordin (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att: - ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter - ersätta giftiga material med giftfritt material samt - använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling 16. Dnr: 2013/577-KS Motion från (M) Dags att satsa på ny teknik för stadstrafiken - använd elbussar 1. Motionen bifalls. I en motion till fullmäktige den 8 juli 2013 yrkar Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M): att undersöka möjligheten att använda elbussar i stadstrafiken i Västerås Motionärerna menar att biogasbussar har varit det alternativ som har använts i Västerås men att vi aktivt kan se till att använda elbussar. Vid nästa inköp av nya bussar som ska trafikera de centrala delarna av Västerås borde elbussar köpas in som kan laddas under natten och köras under dagen och också snabbladdas vid ändhållplatser. Motionen har remitterats till Tekniska nämnden. Yttrande har inkommit från Tekniska nämnden.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (14) 17. Dnr: 2013/565-KS Motion från (M) om Bäckby Allé 1. Motionen avslås. Claes Kugelberg (M) och Irene Hagström (M) har lämnat en motion, daterad , till Kommunfullmäktige om att byta namn på Lisjögatan till Bäckby Allé. Motionärerna yrkar på: 1. Att undersöka förutsättningarna för ett namnbyte av Lisjögatan till Bäckby Allé. Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till byggnadsnämnden med önskan om yttranden senast 20 december Dnr: 2012/466-KS Motion från (C) om äldreboende i Barkarö 1. Motionen avslås. I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Lars Kallsäby och Vicki Skure Eriksson, båda (C) att äldrenämnden får i uppdrag att planera för äldreboende/servicelägenheter i Barkarö på den redan reserverade tomten. Motionen har remitterats till äldrenämnden och behandlats på sammanträdet den 25 september I nämndens yttrande framgår bland annat att nämnden avvecklat flera mindre äldreboenden bland annat för att de är relativt sett dyra att driva. Att bygga ett nytt småskaligt äldreboende i Barkarö anser nämnden vara svårt. Nämnden instämmer dock i att det är viktigt att det finns möjligheter för äldre att få fortsätta att leva där man känner sig hemma och har sina sociala nätverk. Det bör därför vara ett viktigt inslag i stadens bostadsförsörjning att det byggs lagom stora bostäder med god tillgänglighet även utanför själva tätorten, t ex i form av mindre radhus med marklägenheter eller i flerbostadshus med hiss.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (14) 19. Dnr: 2013/620-KS Motion från (C) - inventera trafiksäkerheten vid Västerås förskolor och skolor 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Lars Kallsäby (C), Vicki Skure-Eriksson (C) och Monica Stolpe-Nordin (C) har lämnat en motion, daterad , till kommunfullmäktige om att inventera trafiksäkerheten vid Västerås förskolor och skolor. Motionärerna yrkar på: 1. Att tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med barn- och ungdomsnämnden göra en översyn över trafiksäkerheten vid samtliga förskolor och skolor i kommunen. 2. Att en plan upprättas med ett förslag på prioriteringslista för att så snart som möjligt åtgärda trafikfarliga platser, vägar och områden där barn och elever vistas. Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska nämnden och barn- och ungdomsnämnden. Svar har inkommit från båda nämnderna. 20. Dnr: 2012/221-KS(23) Beslut - Svar på motion från (C) om att samlingssal och nytt äldreboende behövs i Tillberga 1. Motionen avslås. Lars Kallsäby (C), Vicki Skure-Eriksson (C), Evert Jonsson (C) och Monica Stolpe Nordin (C) har lämnat in en motion med yrkande att Västerås kommun verkar för att det byggs ett nytt äldreboende/servicelägenheter kombinerat med en samlingssal i Tillberga. I motionen föreslås att man skulle kunna bygga äldreboende/servicelägenheter kombinerat med en samlingsal där det i dag står två rivningsfastigheter. Det skulle stärka demokratin och den lokala utvecklingen samtidigt som de äldre skulle kunna bo kvar i bygden även då hälsan sviktar. På kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2012 beslutades att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen för att också beredas av byggnadsnämnden och fastighetsnämnden. När ärendet behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde 9 oktober 2013 beslutades om ytterligare en återremiss för att ge Kultur- idrotts och fritidsnämnden möjlighet att yttra sig i frågan om samlingssal.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (14) 21. Dnr: 2012/579-KS Återremitterat ärende - Svar på motion från (M) om att skapa ett gemensamt Socialtjänstens Hus i Västerås 1. Motionen bifalls. I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Benny Barrö (M) att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att samordna socialtjänstens verksamheter i gemensamma lokaler (s.k. Socialtjänstens hus) utanför eller i stadshuset. Ärendet har tidigare behandlats vid individ- och familjenämndens sammanträde den 22 november Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2013 beslutades att motionen skulle återremitteras för ytterligare beredning. Ärendet remitterades därmed vidare till äldrenämnden samt nämnden för funktionshindrade som behandlade frågan vid sammanträden den 17 december respektive 18 december Ärendet behandlades även i individ- och familjenämnden den 19 december 2013 då förändringar skett sedan föregående yttrande. Av nämndernas yttrande framgår att de ställer sig positiva till motionärens yrkanden men påpekar att en samlokalisering måste ske successivt och i takt med att kontrakt på lokaler löper ut 22. Dnr: 2014/298-KS Svar på fråga från (FP) ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande om lärarnas arbetsmiljö i Västerås Roger Haddad (FP) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 10 april in en fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Vasiliki Tsouplaki (V) om lärarnas arbetsmiljö i Västerås. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas. 23. Dnr: 2014/345-KS Svar på fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om Truckstopp Elisabeth Unell (M) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 10 april in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (S) om Truckstopp. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (14) 24. Dnr: 2014/347-KS Svar på fråga från (FP) till barn- och ungdomsnämndens ordförande om kvaliteten vid Entréskolan i Västerås Roger Haddad (FP) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 10 april in en fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Vasiliki Tsouplaki (V) om kvaliteten vid Entréskolan i Västerås. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas. 25. Dnr: 2014/216-KS Svar på interpellation till fastighetsnämndens ordförande Jazmin Pettersson (S) från (MP) om vatten- och avloppslösning på Björnön Magnus Edström (MP) och Marléne Tamlin (MP) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 6 mars in en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Jazmin Pettersson (S) om vatten- och avloppslösning på Björnön. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 26. Dnr: 2014/217-KS Svar på interpellation till Ulla Persson (S), Vasiliki Tsouplaki (V) och Marléne Tamlin (MP) om Västerås stads upphandling av livsmedel Lars Kallsäby (C), Vicki Skure-Eriksson (C) och Evert Jonsson (C) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 6 mars in en interpellation ställd till Ulla Persson (S), Vasiliki Tsouplaki (V) och Marléne Tamlin (MP) angående Västerås stads upphandling av livsmedel. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 27. Dnr: 2014/259-KS Svar på interpellation från (SD) ställd till ordföranden i individoch familjenämnden om Västerås stads inköp av villor och bostadsrätter för utlänningar som av Migrationsverket placerats i Västerås Börje Brandhill (SD) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 10 april in en fråga ställd till individ- och familjenämndens ordförande Staffan Jansson (S) om Västerås stads inköp av villor och bostadsrätter att disponeras av utlänningar som av Migrationsverket placerats i Västerås. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (14) 28. Dnr: 2014/309-KS Svar på interpellation från (M) till kultur-, idrotts- och fritidsnämndens ordförande om Hakonplanens is Elisabeth Unell (M) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 10 april in en interpellation ställd till kultur-, idrotts- och fritidsnämndens ordförande Per Lithammer (V) om Hakonplanens is. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 29. Dnr: 2014/348-KS Svar på interpellation från (FP) till individ- och familjenämndens ordförande om stöd till stadsmissionens ungdomsverksamhet Jenny Boström (FP) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 10 april 2014 in en interpellation ställd till individ- och familjenämndens ordförande Staffan Jansson (S) om stöd till stadsmissionens ungdomsverksamhet. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 30. Nya motioner, frågor och interpellationer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30-11:08 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 november 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 21 mars 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 september 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Våld mot äldre kvinnor Motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67)

Våld mot äldre kvinnor Motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67) Utlåtande 2005: RVII (Dnr 327-4546/2004) Våld mot äldre kvinnor Motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2016-05-09 till 2016-05-15

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2016-05-09 till 2016-05-15 utskriftsdatum: 2016-05-16 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2016-05-09 till 2016-05-15 Datum 2016-05-09 Diarienr. 2016/293-KS Ärendemening Årsstämma 2016 för Mälarstrandens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carin Lidman Sammanträdesdatum 19 februari 2015 Plats och tid A391, kl 09:00 cirka 11:45 Förmöten Majoriteten i D 240 klockan 08:00 Oppositionen

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-05-14 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 14 maj 2013 klockan 14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (20) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 1 april 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-11-03 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 10 november 2016 Plats och tid s sessionssal, 16:00 2016-11-03 2 (11) 1 Dnr KS 1810761-

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14:30-15:15. Justeras Anna Thunell (MP) Johan Eriksson(M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14:30-15:15. Justeras Anna Thunell (MP) Johan Eriksson(M) 1 (9) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 maj 2016 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14:30-15:15 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10)

Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10) Utlåtande 2005:130 RI (Dnr 307-740/2005) Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2005:10) av Magnus Haglund (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-05-16 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.25 Beslutande 42 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Tommy Pihl

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-04-08 kl. 08.30-ca 17.00 Lunch beräknas ca kl 12.00-13.00

Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-04-08 kl. 08.30-ca 17.00 Lunch beräknas ca kl 12.00-13.00 Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-04-08 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-04-08 kl. 08.30-ca 17.00 Lunch beräknas ca kl 12.00-13.00 Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls

Läs mer