Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Jazmin Pettersson (S) 1:e vice ordförande Linn Wegemo (V) 2:e vice ordförande Göran Landerdahl (FP) Anders Teljebäck (S) Åke Wahlsten (MP) Elisabeth Unell (M) Evert Jonsson (C) Tony Lundin (S) Inger Rodin (S) Erik Wiklander (S) Lars Lithammer (V) Olle Bröms (M) Jesper Brandberg (FP) Andreas Hultin (KD)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (6) 1. Beslut om offentliga ärenden Fastighetsnämnden beslutar att den offentliga delen omfattar ärenden Protokollsjustering Fastighetsnämnden uppdrar till... att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3. Dnr: 2013/341-FN Markanvisning kv. Röset, Herrgårdsängen Handlingar sändes senare. 4. Dnr: 2012/450-FN Markanvisning för kvarteret Mesanseglet, Öster Mälarstrand, Dp 1645 Fastighetsnämnden beslutar att utse Bostads AB Mimer som byggherre för del av kv. Mesanseglet. upplåta den anvisade fastigheten med tomträtt med ändamål hyresrätt. Kvarteret Mesanseglet utvecklas i tre etapper. HSB har markanvisning för etapp 1 och 2 om tillsammans ca 70 lägenheter för bostadsrätt. Fastighetskontoret har i skrivelse den 5 november 2013 föreslagit att etapp 3 direktanvisas till Bostads AB Mimer som planerar ca 55 lägenheter om 1-3 r.o.k. med upplåtelseform hyresrätt. 5. Anmälan av delegerade ärenden 1. Fastighetsdelegationens protokoll Fastighetsdirektören Tilldelningsbeslut att tilldela Nordiska Byggkoncept AB uppdraget avseende ombyggnad av Frejagatan gruppboende 14.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (6) 6. Anmälan av inkomna skrivelser 1. Kommunfullmäktige Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Byggnadsnämnden Beslut om avskrivning av ansökningar om planläggning. 3. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Beslut om ny ridanläggning på Rocklunda. 7. Dnr: 2012/576-FN Markanvisning för Kornknarren 1, Råbyskogen, f.d. Stenkumlaskolan Fastighetsnämnden beslutar att Svenska Hyreshus AB ska tilldelas markanvisning inom dp 1756 där deras bebyggelseförslag ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. ge Fastighetskontoret i uppdrag att uppta förhandlingar med Svenska Hyreshus AB och teckna markanvisningsavtal. Fastighetskontoret har genomfört en markanvisning och fyra byggherrar har lämnat förslag. Utifrån den sammanvägda bedömningen av idé, skiss och pris förordas Svenska Hyreshus AB. Projektet bedöms kunna skapa ett attraktivt boende som kompletterar befintlig bebyggelse i närområdet och som är anpassat till platsens förutsättningar. Byggsystemet uppfyller stadens energikrav med god marginal. En stor utmaning i projektet är att skapa ett ekonomiskt attraktivt boende för att möta målgruppen som efterfrågar bostäder i aktuellt område. Fastighetskontoret har i skrivelse den 5 november 2013 redovisat ärendet.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (6) 8. Dnr: 2013/585-FN Samrådsremiss - Gäddeholmsvägen, etapp 2, del av Gäddeholm 2:1, Dp 1749 Fastighetsnämnden beslutar att anta Fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrker detaljplaneförslaget för Gäddeholmsvägen etapp 2, dp 1749, med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandlingar till detaljplan för Gäddeholmsvägen, Gäddeholm. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen för Gäddeholm (ÖP 60). Planområdet omfattar endast vägområdet med intilliggande cykelbana samt en mindre anslutningsväg i den södra delen. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en 2,5 km lång väg, med separat gång- och cykelväg, som ger förutsättningar för nybyggnation av ca 200 bostäder sydost om Gäddeholms herrgård inom planområdet Malmen 1. Fastighetskontoret har i skrivelse den 4 november 2013 yttrat sig i ärendet. 9. Dnr: 2012/571-FN Genomförandebeslut - Gäddeholmsvägen etapp 2 Fastighetsnämnden beslutar att påbörja projekteringen av Gäddeholmsvägen (etapp 2) enligt dp 1749 med förbindelsevägar inom bostadsetapp Malmen, dp 1747 genomföra byggandet av Gäddeholmsvägen (etapp 2) enligt dp 1749 med förbindelsevägar inom bostadsetapp Malmen, dp 1747 under förutsättning att detaljplanerna vinner laga kraft. Gäddeholmsvägen (etapp 1) sträcker sig från Irsta till Limsta. Vägen invigs Gäddeholmsvägen etapp 2 (dp 1749) som startar vid Limsta, är ute på samråd. Detaljplanearbete för bostadsetapp Malmen (dp 1747), vilken innehåller anslutningsvägar, pågår. Fastighetskontoret har i skrivelse den 4 november 2013 föreslagit att projekteringen av vägen enligt detaljplan 1747 påbörjas så att en entreprenör för vägbyggnationen ska kunna upphandlas under våren Upphandling kommer endast att ske om detaljplanerna 1747 och 1749 vinner laga kraft.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (6) 10. Dnr: 2012/127-FN Information - Väg till Kärrbolandet 11. Dnr: 2013/558-FN Remiss- Handlingsplan för offentlig konst i Västerås Fastighetsnämnden beslutar att anta Fastighetskontorets yttrande som sitt eget. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har för yttrande översänt förslag till handlingsplan för offentlig konst i Västerås Handlingsplanen ska ge underlag för beslutshantering av nya offentliga konstverk samt ge överblick och riktlinjer för det löpande underhållsarbetet, nya projekt och vidareutveckling i framtiden. Fastighetskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2013 yttrat sig i ärendet. 12. Dnr: 2013/650-FN Anskaffningsbeslut - Tillberga skola och förskola Fastighetsnämnden beslutar att godkänna investeringen. Fastighetskontoret har fått i uppdrag från Barn- och utbildningsförvaltningen och Tillberga Grannskaps Service att effektivisera lokalerna för Tillberga skola och förskola. Fastighetskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2013 redovisat ärendet. 13. Dnr: 2013/651-FN Anskaffningsbeslut - Nybyggnad av förskola, Gäddeholm Fastighetsnämnden beslutar att godkänna investeringen. Prognosen för åren visar ett behov av en förskola med två till fyra avdelningar i Gäddeholm. Lokalprogrammet är indelat i två färdigställande etapper. Fastighetskontoret har i skrivelse den 5 november 2013 lämnat förslag till beslut.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (6) 14. Dnr: 2013/564-FN Anskaffningsbeslut - Ramavtal avseende värdering av fastigheter Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt Fastighetskontoret att upphandla ramavtal avseende värdering av fastigheter. Fastighetskontoret har behov av att värdera fastigheter inför avgäldsreglering och friköp av tomträtter. Det behövs även värdering vid inköp och försäljning av övriga fastigheter. Avtalet för tidigare upphandling löper ut den 30 november Övriga verksamheter inom Västerås Stad och Västerås Stads bolag har också rätt att använda ramavtalet. 15. Dnr: 2013/478-FN Anskaffningsbeslut - Ramavtal avseende laboratorieanalys i mark, vatten och sediment Fastighetsnämnden beslutar att upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende laboratorieanalyser av mark, vatten och sediment. Fastighetskontorets ramavtal gällande laboratorieanalyser av mark, vatten och sediment upphör att gälla. Behov föreligger att teckna nytt avtal med en entreprenör med en avtalstid på 2 år med option på ytterligare 2 år. 16. Dnr: 2013/479-FN Anskaffningsbeslut - Ramavtal avseende leverans av solskydd Fastighetsnämnden beslutar att upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende leverans av solskydd. Fastighetskontorets ramavtal gällande leverans av solskydd upphör att gälla. Behov föreligger att teckna nytt avtal med en entreprenör med en avtalstid på 2 år med option på ytterligare 2 år. 17. Övriga frågor

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 juni 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 19 januari 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 12 juni 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 19 april 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 11 juni 2009 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 november 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 18 februari 2010 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 19 augusti 2011 Plats och tid I samband med studieresa, kl 10:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 21 mars 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 18 september 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 21 januari 2010 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 16 april 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (8) 2017-08-16 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 24 augusti 2017 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), 08:30

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (10) 2017-03-08 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 16 mars 2017 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), 13:30

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 20 februari 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 20 augusti 2009 Plats och tid I samband med studieresa, kl 17:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 25 november 2009 Plats och tid Ledamöter Ersättare Sammanträdesrum Kopplingen, kl 14:00

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (9) 2017-09-13 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 21 september 2017 Plats och tid Stadshuset Kopplingen, 08:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 21 33

Sammanträdesprotokoll 21 33 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 15 mars 2007 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00 16.45 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 28 januari 2015 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 18 32

Sammanträdesprotokoll 18 32 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 21 februari 2008 Plats och tid Sammanträdesrummet Kopplingen, kl. 14.00 17.30 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 16 november 2006 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00 16.00 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 18 februari 2016 Plats och tid Kopplingen, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Onsdagen den 12 december 2007 Plats och tid Ånghammargatan 6 8, kl. 14.00 16.00 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp), 1:e vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (10) 2016-11-10 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 17 november 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 28 januari 2016 Plats och tid Aros Congress Center, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (13) 2017-10-19 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 26 oktober 2017 Plats och tid Stadshuset Kopplingen, 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 18 oktober 2007 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00 16.45 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31 1 (5) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 25 mars 2014 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 36-44, 46-50

Sammanträdesprotokoll 36-44, 46-50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2017-04-04 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 36-44, 46-50 Sammanträdesdatum 4 april 2017 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:00-16:35 Ajournerades kl

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen 1 i Solberga till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen 1 i Solberga till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut Tjänsteutlåtande Dnr Dnr E2013-513-01155 Sida 1 (6) 2014-10-20 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-11-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Onsdagen den 13 december 2006 Plats och tid Sammanträdesrum A 491 kl. 09.00 11.15 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp) 161 169,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2019-05-21 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jesper Brandberg Sammanträdesdatum 28 maj 2019 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), 14:00

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (18) 2019-01-15 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jesper Brandberg Sammanträdesdatum 22 januari 2019 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2019-03-12 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jesper Brandberg Sammanträdesdatum 19 mars 2019 Plats och tid Stadshuset Kopplingen, 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (10) 2019-04-16 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jesper Brandberg Sammanträdesdatum 23 april 2019 Plats och tid Stadshuset Kopplingen, 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 16 augusti 2007 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00 16.45 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 56 68

Sammanträdesprotokoll 56 68 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 24 april 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 14.00 17.15 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp),

Läs mer

Tjänsteutlåtande Till fastighetsnämnden Diarienummer 0417/08

Tjänsteutlåtande Till fastighetsnämnden Diarienummer 0417/08 Tjänsteutlåtande Till fastighetsnämnden 2015-03-16 Diarienummer 0417/08 Exploateringsavdelningen Jeanette Strandelin Telefon 031-368 10 64 E-post: jeanette.strandelin@fastighet.goteborg.se Förlängning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 17 september 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 63 78

Sammanträdesprotokoll 63 78 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 24 maj 2007 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00 17.50 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp),

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Helena Lombrink Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Helena Lombrink Förslag till beslut Exploateringskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) Dnr E2018-03826 2019-02-22 Handläggare Helena Lombrink 08-508 266 11 Till Exploateringsnämnden 2019-03-07 Markanvisning för bostäder till Wästbygg Projektutveckling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 17

Sammanträdesprotokoll 1 17 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Fastighetsnämnden 1 Torsdagen den 24 januari 2008 Plats och tid Sammanträdesrum A 491, kl. 14.00 16.45 Närvarande ledamöter Ordföranden Göran Landerdahl (fp), 1:e

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 21 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Markanvisning till Studor Projektutveckling AB för bostäder vid Tolereds gård i Angered

Markanvisning till Studor Projektutveckling AB för bostäder vid Tolereds gård i Angered Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2012-06-15 diarienummer 0487/07 Markavdelningen Lisa Häggdahl telefon 368 10 68 e-post: fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se Markanvisning till Studor Projektutveckling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 49-60

Sammanträdesprotokoll 49-60 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 2018-05-08 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 49-60 Sammanträdesdatum 8 maj 2018 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:30 17:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Förlängning av markanvisning till HSB Göteborg, Bostads AB Poseidon samt Göteborgs Egnahems AB avseende bostäder vid Torpagatan i Härlanda

Förlängning av markanvisning till HSB Göteborg, Bostads AB Poseidon samt Göteborgs Egnahems AB avseende bostäder vid Torpagatan i Härlanda Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2013-05-27 Diarienummer 0860/05 Exploateringsavdelningen Sanna Gavel Telefon 031-368 11 68 E-post: sanna.gavel@fastighet.goteborg.se Förlängning av markanvisning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-10-13 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 20 oktober 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), 13:30

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2016-11-29 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 6 december 2016 Plats och tid Stadshuset A394, 08:15 Ledamöter Ordförande Jazmin

Läs mer

Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Limkakan 3 mm i Gubbängen till AB Familjebostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB.

Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Limkakan 3 mm i Gubbängen till AB Familjebostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB. Per Olof Jägbeck Ytterstad Telefon: 08-508 275 95 peo.jagbeck@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-12-13 Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Limkakan 3 mm i Gubbängen till AB

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2017-06-02 3B2B1B0BTekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 juni 2017 Plats och tid Stadshuset A394,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2017-01-30 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 7 februari 2017 Plats och tid Ledamöter Stadshuset A394, 13:00 (Obs, ändrad tid)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2017-09-05 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 19 september 2017 Plats och tid Partigruppsmöten Ledamöter Ersättare Stadshuset A287,

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB. Dnr Sida 1 (7) 2018-04-27 Handläggare Lisen Lans 08-508 265 23 Till Exploateringsnämnden 2018-06-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB.

Läs mer

Markanvisning för skola inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Liljeholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB.

Markanvisning för skola inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Liljeholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB. Lars Fyrvald Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 263 61 lars.fyrvald@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Liljeholmen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 44-48

Sammanträdesprotokoll 44-48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2018-05-02 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 44-48 Sammanträdesdatum 2 maj 2018 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:00 15:30 Tjänstgörande ledamöter Jazmin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2018-10-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 9 oktober 2018 Plats och tid Stadshuset F180, 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Hans

Läs mer

Genomförandebeslut samt köpe- och genomförandeavtal avseende del av fastigheten Västerås 2:70, vid Käringbacken i Västerås

Genomförandebeslut samt köpe- och genomförandeavtal avseende del av fastigheten Västerås 2:70, vid Käringbacken i Västerås Teknik- och fastighetsförvaltningen Sofia Uppsäll Epost: sofia.uppsall@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-12 Fastighetsnämnden 1 (5) Genomförandebeslut samt köpe- och genomförandeavtal avseende del av

Läs mer

Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden Diarienummer 0703/09

Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden Diarienummer 0703/09 Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2015-06-12 Diarienummer 0703/09 Exploateringsavdelningen Sanna Gavel Telefon 031-368 11 68 E-post: sanna.gavel@fastighet.goteborg.se Förlängning samt förändring

Läs mer

Bilagor 1. Översiktlig karta över området. 2. Fastighetsnämndens beslut om markanvisning till Västtrafik,

Bilagor 1. Översiktlig karta över området. 2. Fastighetsnämndens beslut om markanvisning till Västtrafik, Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2013-10-28 diarienummer 5097/11 Exploateringavdelningen Maria Brandt telefon 368 10 67 e-post: maria.brandt@fastighet.goteborg.se Återtagande av Västtrafiks markanvisning

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Johan Ejbe, fastighetschef

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Johan Ejbe, fastighetschef 1(8) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.30 Paragrafer 26-31 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Drevvikshöjden, Farsta

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Drevvikshöjden, Farsta Styrelseärende 2018-05-23 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2018-06-05 DNR FB 2018/889 KONTAKT Björn Sjölander 08-737 24 58 bjorn.sjolander@familjebostader.com Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm AB Dnr Sida 1 (5) 2014-11-28 Handläggare Marie Ekberg 08-508 266 10 Till Exploateringsnämnden 2015-01-29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm

Läs mer

Markanvisning för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan i stadsdelen Kungsladugård

Markanvisning för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan i stadsdelen Kungsladugård Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-03 Diarienummer 3173/14 Handläggare Fredrik Olsson Telefon: 031 368 09 52 E-post: fredrik.olsson@fastighet.goteborg.se Markanvisning för förskola och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder Dnr Sida 1 (7) 2017-11-06 Handläggare Therese Ericsson 08-508 266 12 Till Exploateringsnämnden 2017-12-07 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blomkronan 2 och del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad till Blomkronan AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blomkronan 2 och del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad till Blomkronan AB DNR E2011-513-01714 Karl Gylje Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blomkronan

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder Hemställan från exploateringsnämnden

Försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder Hemställan från exploateringsnämnden Utlåtande 2008: RI (Dnr 302-1715/2008) Försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder Hemställan från exploateringsnämnden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Markanvisning för bostäder i östra Gårdsten del av Jubileumssatsningen

Markanvisning för bostäder i östra Gårdsten del av Jubileumssatsningen Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2015-10-19 diarienummer 4940/15 Strategisk planering Kristin Cadier telefon 031-368 10 66 e-post: kristin.cadier@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder

Läs mer

Fastighetsnämnden. Delegationsordning

Fastighetsnämnden. Delegationsordning Fastighetsnämnden Delegationsordning Ärende Delegat 1. Allmän förvaltning 1.1 Brådskande ärenden Beslut i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Tjänstgörande ordförande 1.2

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 36-42 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C)

Läs mer

Markanvisning av fastigheten Djursätra 1 i Sätra till PEAB för uppförande av bostäder återremiss.

Markanvisning av fastigheten Djursätra 1 i Sätra till PEAB för uppförande av bostäder återremiss. s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Maj Simonsson-Cyrus Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 281 08 maj.simonssoncyrus@gfk.stockholm.se Dnr 02-512-1885 2003-11-17 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-12-09

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1, vid kv Björkfaneret i Stureby till Veidekke Bostad AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1, vid kv Björkfaneret i Stureby till Veidekke Bostad AB. Lizett Durgé Ytterstad Telefon: 08-508 264 18 lizett.durge@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-11-15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1, vid kv Björkfaneret i Stureby

Läs mer

Markanvisning för förskola inom fastigheterna Risselö 2 samt del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Markanvisning för förskola inom fastigheterna Risselö 2 samt del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Dnr Sida 1 (6) 2019-03-20 Handläggare Therese Ericsson 08-508 266 12 Till Exploateringsnämnden 2019-04-25 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Risselö 2 samt del av Farsta 2:1 i Farsta strand

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (6) 2017-01-03 Handläggare Olga Holmström 08-508 265 35 Till Exploateringsnämnden 2017-02-02 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Övre Hallegatan del av Jubileumssatsningen

Markanvisning för bostäder vid Övre Hallegatan del av Jubileumssatsningen Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-01-18 diarienummer 1487/07 Avdelningen för strategisk planering Lars Johansson telefon 368 10 55 e-post: lars.johansson@fastighet.goteborg.se Markanvisning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Markanvisning till Wallenstam AB avseende område vid Carlandersplatsen

Markanvisning till Wallenstam AB avseende område vid Carlandersplatsen Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2010-06-14 Diarienummer 0417/08 Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se Markanvisning till

Läs mer

upf21.13, TNRAA,A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

upf21.13, TNRAA,A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 1 (9) upf21.13, Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala ldockan 13:15 15:25 ande: Övriga deltagare: Erik Pelling (S), Ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande Hanna Mörck (V) 18-24,

Läs mer