Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 21 januari 2010 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09:00 OBS tid! Ordförande Göran Landerdahl (FP) 1:e vice ordförande Arne Nordberg (KD) 2:e vice ordförande Britt Sandström (S) Stefan Lindh (M) Evert Jonsson (C) Mats Pettersson (S) Anders Barkensjö (S) Olle Bröms (M) Rickard Lindberg (M) Åke Wahlsten (FP) Marja Ramsin (MP) Thomas Karlsson (S) Erik Wiklander (S) Anna Grön (S)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (8) 1. Föredragningslista Fastighetsnämnden beslutar att den offentliga delen omfattar ärenden 1-9. Fastställande av föredragningslista med beslut om öppen och sluten del. 2. Protokollsjustering 3. Dnr: 2010/17-FN Gallring av handlingar gällande bostadsanpassningsbidrag och bostadslån Fastighetsnämnden beslutar att gallring och bevarande av handlingar, rörande bostadslån och bostadsanpassningsbidrag skall ske enligt fastighetskontorets förslag. Fastighetskontoret har i samarbete med Stadsarkivet inventerat stora mängder av gamla handlingar som inte förvaras på ett tillfredsställande sätt. De äldsta handlingarna är från 1940-talet. Handlingarna avser verksamhetsområdena bostadslån och bostadsanpassningsbidrag. Kontoret har i samråd med Stadsarkivet upprättat följande förslag till hantering av handlingarna. 4. Dnr: 2009/824-FN Handlingsplan för Näringslivets Markförsörjning i Västerås Fastighetsnämnden beslutar att anta Handlingsplan för Näringslivets Markförsörjning i Västerås. På uppdrag av fastighetsnämnden har fastighetskontoret tagit fram en Handlingsplan för Näringslivets Markförsörjning i Västerås (HNM). Fastighetskontoret har i skrivelse den 13 januari 2010 lagt fram förslag till beslut.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (8) 5. Dnr: 2010/33-FN Riktpriser bostadsmark för flerbostadshus 2010 Fastighetsnämnden beslutar att föreslagna riktpriser för bostadsmark för flerbostadshus skall gälla för Enligt av fastighetsnämnden antagen markanvisningspolicy (080520) ska riktpriser fastställas årligen avseende mark för flerbostadshus. Fastighetskontoret har i skrivelse den 12 januari 2010 föreslagit att beslutet skall omfatta det område som utgörs av Västerås tätort och att tätorten delas in i tre zoner med olika prisintervall. 6. Dnr: 2010/16-FN Försäljning av Bergsgrottan 3 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande förslag till köpe- och exploateringsavtal genom vilket Staden överlåter fastigheten Bergsgrottan 3 till Bostads AB Mimer i Västerås mot en köpeskilling om 3, 4 miljoner kronor. Förnyelse av stadsdelen Pettersberg påbörjades 2003 med demokratiprojektet Pettersberg-S:t Ilian. Fokus i projektarbetet lades både på mjuka och hårda frågor i stadsdelen. En del i projektet var att ta fram ett planprogram med förslag på fysiska åtgärder som stärker stadsdelens attraktivitet. En föreslagen åtgärd var att pröva ny bebyggelse inom Bergsgrottan 3. I samband med detaljplanearbetet för Bergsgrottan 3, tecknade Staden år 2008 ett optionsavtal för området med Mimer. I avtalet bestämdes priset till kronor per tomt. Med anledning av att detaljplanen medger betydligt fler byggrätter, 20 radhus, mot de 14 som planerades vid avtalets tecknande har priset justerats till kronor för de 6 tillkommande tomterna. I syfte att fullgöra markanvisningen har ett förslag till köpe- och exploateringsavtal, genom vilket Staden överlåter fastigheten Bergsgrottan 3 till Bostads AB Mimer i Västerås för 3,4 miljoner kronor, upprättats.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (8) 7. Dnr: 2010/34-FN Begäran om planutredning för området vid Svartåns mynning Fastighetsnämnden beslutar att hos byggnadsnämnden begära utredning för område kring Svartåns mynning i syfte att klargöra områdets användning såsom för naturum, placering av bunkringsanläggning m.m. Västerås stad är i färd med att hos Naturvårdsverket ansöka om att få ett naturum lokaliserat till kommunen. Ett lämpligt ställe att placera ett naturum är vid eller i närheten av Svartåns utlopp i Mälaren. För att klara ut denna fråga och andra frågor behöver en planutredning utföras. Andra frågor är placering av nytt tankställe och ny bunkringsanläggning för den yrkesmässiga båttrafiken, ny infart till området väster om ån och tullhusets användning. Även andra frågor behöver belysas som till exempel fastläggning av läge för befintligt färjekajshus. Till ärendet finns en områdesavgränsande karta. Fastighetskontoret har i skrivelse den 12 januari 2010 lagt fram förslag till beslut. 8. Anmälan av delegerade ärenden 1. Fastighetsdelegationens protokoll , Fastighetsdirektören Beslut att avbryta upphandlingen av rivning av panncentral inom Sigurd 4. Beslut att anta Dalkia Energy & Building Services att utföra fastighetsdriften för de lokaler som Västerås stad äger genom fastighetskontoret. Beslut att ge jurist Åsa Olsson, eller den hon sätter i sitt ställe, rätt att företräda fastighetsnämnden som ombud vid domstol och myndigheter. 9. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 1. Kommunfullmäktige Beslut avseende budgetavstämning Beslut att anta detaljplan för Slottsträdgården 3 m.m,

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (8) Stallhagen, Dp Beslut att anta detaljplan för Bjurhovda 17 m.m, Dp Beslut att sälja fastigheterna Klövern 1, 2 och Kommunstyrelsen Beslut avseende återrapportering av uppdrag - Västerås bostadsstrategiska program Beslut att förskjuta budgetprocessen 2010 med budgetbeslut i kommunfullmäktige under november Beslut att underteckna det av Europeiska kommissionen lanserade Borgmästaravtalet. 3. Byggnadsnämnden Beslut att anta detaljplan för Allmogekulturen 2 och 5, Vallby, Dp Beslut att anta detaljplan för del av Västerås 4:85, Södra Erikslund, Dp Beslut att anta detaljplan för Verksamhetsområdet Långängarna, Dp Lagakraftbeslut för detaljplan för Västra Erikslund II, Dp Lagakraftbeslut för detaljplan för del av Dingtuna Prästgård 1:1, Lospånga, Dp Lagakraftbeslut för detaljplan för del av Freden 7, Blåsbo, ÄDp Lagakraftbeslut för detaljplan för del av Västerås 4:85, Erikslund, Dp Lagakraftbeslut för detaljplan för verksamhetsområdet Långängarna, Dp Styrelsen för proaros Beslut att godkänna ombyggnad av socialkontor vuxens lokaler på Västra Ringvägen 14. Beslut att godkänna flytten av Mälarstrandskolans verksamhet till nya lokaler i Lövhagsskolan, Råby.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (8) 10. Dnr: 2009/807-FN Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, Öp 62 Fastighetsnämnden antar och tillstyrker fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrker planförslaget med en placering av ridcenter enligt alternativ mitt och då med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till översiktsplan för Badelundaåsen och Ridanläggning, ÖP62, daterat november Fastighetskontoret har i skrivelse den 13 januari 2010 yttrat sig i ärendet. 11. Dnr: 2010/6-FN Samrådsremiss - detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 2, Dp 1718 Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrker detaljplaneförslaget, Dp1718, Öster Mälarstrand, med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Utvecklingen på Öster Mälarstrand fortsätter. Stadsbyggnadskontoret har översänt samrådsförslag avseende detaljplan 1718, den andra i ordningen inom etapp 2, för yttrande. Fastighetskontoret har i skrivelse den 12 januari 2010 yttrat sig i ärendet. 12. Dnr: 2009/716-FN Detaljplan för Hubbo-Mälby 1:13 och 1:27, Tillberga, Dp 1717 Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och under förutsättning av att exploateringsavtal träffas mellan ägaren till Hubbo-Mälby 1:13 och staden före planens antagande inte ha något i övrigt att erinra emot detaljplaneförslaget för Hubbo-Mälby 1:13 och 1:27. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till detaljplan för Hubbo-Mälby 1:13 och 1:27, Tillberga. Det är ägaren till 1:13, Thomas Borg, som begärt upprättandet av detaljplanen. Fastighetskontoret har i skrivelse den 11 januari 2010 yttrat sig i ärendet.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (8) 13. Dnr: 2009/801-FN Detaljplan för småbåtshamn och badplats, Gäddeholm, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, Dp 1625 Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och tillstyrker detaljplaneförslaget för småbåtshamn och badplats Gäddeholm, Västerås, dp 1625, daterat , med de mindre ändringar som kan föranledas av samrådet. Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till detaljplan för småbåtshamn och badplats, Gäddeholm. Fastighetskontoret har i skrivelse den 13 januari 2010 yttrat sig i ärendet. Fastighetskontoret ser positivt på att det tillskapas en badplats och en småbåtshamn inom Gäddeholm. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen för Gäddeholm (ÖP 60). Gäddeholms första bostadsetapp, Herrgårdsängen och kommande bostadsetapper kommer att ha mycket stor attraktionskraft i och med badplatsen och småbåtshamnen. Detaljplaneförslaget ger förutsättningarna för utvecklingen av Mälarstranden utan att komma i konflikt med bestämmelser och intentioner för Kulturreservatet och de riksintressen som finns. 14. Dnr: 2010/35-FN Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om effektiviteten i stadens lokalanvändning Fastighetsnämnden ställer sig bakom fastighetskontorets rapport. Fastighetskontoret fick i samband med budgetbehandlingen i juni-09 i uppdrag att redovisa effektiviteten i stadens lokalanvändning och ge förslag på åtgärder som kan öka effektiviteten. Möjligheterna att öka lokaleffektiviteten i stadshuset skulle särskilt belysas. Fastighetskontoret har redovisat uppdraget i en rapport.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (8) 15. Dnr: 2009/808-FN Upphandling - Avtal el- och teleinstallationer Fastighetsnämnden beslutar att upphandling och tecknande av ramavtal för el-teletekniska installationer ska genomföras. Stadens avtal gällande elektriska installationer upphör Idag har staden avtal med två entreprenörer. Fastighetskontoret har i skrivelse den 11 januari 2010 lagt fram förslag till beslut. 16. Information 1. Redovisning av extra underhållsåtgärder 2. Preliminärt bokslut Gamla rådhuset 17. Övriga frågor

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer