Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (3) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 8 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40 Sekreterare Linda Svahn KS 241 Dnr 2011/266-KS-002 Ägardirektiv Bostads AB Mimer Beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; Att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer Beslut 2 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras med att Bostads AB Mimers uppgift kompletteras med - Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för att kunna bygga också i lågkonjunktur. Beslut 3 Tilläggsyrkande 2 avslås. Beslut 4 Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv revideras med att punkt 3 under Mimer ska medverka flyttas till avsnitt Mimer ska eftersom det handlar om att tillhandahålla sunda hus. Reservation Västeråsalliansen reserverar sig mot beslut 3. Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

2 Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Bostads AB Mimer. Från och med gäller ny lagstiftning för bostadsaktiebolag, Lag om kommunala bostadsaktiebolag mm (2010:879). Enligt den nya lagstiftningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivas enligt affärsmässiga principer, vilket präglat arbetet med översynen av ägardirektiven för Bostads AB Mimer. Yrkande Elisabeth Unell (M), Mikael Damsgaard (M), Claes Kugelberg (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD) och Lars Kallsäby (C) yrkar att Bostads AB Mimers uppgift kompletteras med följande: 1. Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för att kunna bygga också i lågkonjunktur. 2. Ska aktivt arbeta för att det i våra bostadsområden är en blandning av upplåtelseformer. Det innebär att ett särskilt uppdrag att arbeta med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i områden som Bäckby, Vallby, Skultuna, Fredriksberg, Hammarby och Pettersberg. 3. Punkt 3 under Mimer ska medverka flyttas till avsnitt Mimer ska eftersom det handlar om att tillhandahålla sunda hus... Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på stadsledningskontorets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt stadsledningskontorets förslag till beslut. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens första tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Västeråsalliansens första tilläggsyrkande. Proposition 3 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens andra tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Västeråsalliansens andra tilläggsyrkande. Proposition 4 Ordföranden ställer proposition på Västeråsalliansens tredje tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Västeråsalliansens tredje tilläggsyrkande.

3 Kopia till Bostads AB Mimer Rätt utdraget intygar Linda Svahn

4 Stadsledningskontoret Maria von Knorring Delges Bostads AB Mimer TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2011/ 266-KS Till Kommunstyrelsen 1 ( 1) Ägardirektiv för Bostads AB Mimer Stadsledningskontorets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; Att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer Ärendebeskrivning Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för r stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. Dee bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommun- fullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft. Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att t ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inrikt- uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägar- ning,, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads direktiven har skett i samverkan med styrelsen s förr Bostads AB Mimer. Från och med gäller ny lagstiftning för bostadsaktiebolag, Lag om kommunala bostadsaktiebolag mmm (2010:879). Enligt den nya lagstift- ningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivass enligt affärsmässiga prin- AB ciper, vilket präglat arbetet med översynen av ägardirektiven för Bostads Mimer. Monica Ericssonn Stadsdirektör Thomas Energård Ekonomidirektör ID: Mimer_ _missiv_till_ks_110608

5 KS (4) Ägardirektiv för Bostads AB Mimer Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensammaa ägardirektiv som ger en grund för styrningen av alla stadens helägda bolag. För varje helägt bolag finns bolagsspecifika ägardirektiv. I de fall då bolaget är moderbolag i en koncern omfattar det bolagsspecifika ägardirektivet i första hand moderbolaget. I de fall Västerås stad ställer krav som riktar sig specifikt till bolagets dotterbolag framgår detta särskiltt i texten. I övrigt åligger det moderbolaget att fastställa ägardirektivv för dotterbolagen. Dessa ägardirektiv förr Bostads AB Mimer är fastställda av Västerås stad i kommunfullmäktige ochh bekräftade vid bolags- är att uppföra och uthyra, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet. Av bolagsordningen fram- går också att ändamålet med bolagets verksamhet ärr att främja bo- stämman 2011-xx-xx. 1. Bolagets verksamhet I bolagsordningen fastslås att föremål för bolagets verksamhett stadsförsörjningen i Västerås kommun. Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer. 2. Bakgrund och motiv för ägande Tillgången till t attraktiva bostäder och bostadsområden är en fram- gångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida ut- vecklingen av Västerås. Människor söker sig s till platser som kan erbjuda bra miljö, goda bostäder och utvecklad infrastruktur. På sådana platser genereras de nya företagenn och de nya arbetsplatserna. Västerås stad kan genom sitt ägande av Bostads AB Mimer medvetet och aktivt agera för att stärka Västerås utveckling och skapa den kommunny ytta som motiverar ägandet. 3. Bolagsstruktur I koncernenn ingår dett helägda dotterbolag get Projektutveckling AB.

6 KS (4) Moderbolaget äger också aktier i intressebolaget Gransångarenn AB (ägarandel 24,5 %) 4. Mimers inriktning Bostads AB Mimer ska skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service, hyresnivå mm. Före- samt bostadsområden. Genom kostnadsef ffektiv fastighetsförvalt- ning kan företaget erbjuda alla kundgrupp per attraktiva och prisvärda bostäder. Företaget ska aktivt verka för integration. Det sociala ansvars- taget ska utveckla ochh förädla såväl nya som befintliga bostäder tagandet måste delas av alla aktörer på bostadsmarknaden. Bostads AB Mimer som stor fastighetsägare är en förebild. f 5. Mimers uppgift Bostads AB Mimer ska aktivt engageras som ett verktyg för Västerås stad i förvaltning, produktion samt utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar. Mimer ska Mimer ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till stadenss vision 2026 bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder, bostads- så- områden och egna stadsdelscentra bygga och förvalta bostäder anpassade för särskilda behov som gruppbostä äder för sociala behovv samt bostäder för stu- denter och äldree förädla fastighetsportföljen genom förvärv, byte och försälj- ning av fastigheter. Fastighetsaffärerna ska bidra till att bola- get kan erbjuda ett brett utbud av bostäder samt underlätta en effektiv förvaltning. verka för en allsidig sammansättningg av upplåtelseformer i Västerås stadsdelar. verka för att utnyttja nya och befintliga fastigheter för förnyelsebar energiproduktion.

7 KS (4) vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Västerås med ett särskilt ansvar att förbereda och planera för attt kunna bygga också i lågkonjunktur. tillhandahålla sunda och energisnåla a hus, vars material och restprodukter kan återanvändas och ingå i det naturliga kretsloppet. Medverka till att en god service finns i Bostads AB Mimers bostadsområden och stadsdelar samt ge förutsättningar för boinflytande. Västerås utvecklas till en attraktiv verksamhets- näringslivs- bostads- och högskoleort. underlätta för de boende att verka för energibesparing och källsortering samt aktivt i den dagliga förvaltningen verka för energibesparing, källsortering, hushållning med resurserr samt skapaa och utveckla vackra och grönaa bostadsmiljöer skapa trygghet och medverka till social utveckling i Bostads AB Mimers bostadsområden genom gemenskap, grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder för att bekämpa våld och skadegörelse. 6. Mimers ekonomi Bostads AB Mimer ska arbeta för att ha enn stark ekonomi på både kort och lång sikt. Detta ska uppnås genom fortsatt effektivisering av verksamheten för att åstadkomma marknadsmässiga rörelseresultat och fortsatt konsolidering. Bolaget ska agera så att kreditvärdighetenn ökar och ägarens risktagande begränsas. Mimers finansiering sker på marknadsmässiga villkor, i enlighet med Finanspolicy för Västerås kommunko oncern. Mimer ska ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntann + 1 % beräknat på bolagets aktiekapital. (Regler om utdelning i kommunala bostadsaktiebolag finns i lag om kommunalaa bostadsaktiebolag mm (2010:879)).

8 KS (4) ha en soliditet på lägst 26 % 2014 (beskattat eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag förr latent skatt i förhållande till balansomslutning) ha en justerad soliditet på lägst 45 % 2014 (beskattat egett kapital plus obeskattade reserver ochh övervärden i tillgångar med avdrag för latent skatt i förhållande till balansomslutning plus övervärden n i tillgångar) Direktavkastning utifrån bokförda värden v ska öka till lägst 6 % (beräknas som driftnetto i förhållande till fastigheternas genomsnittliga bokförda värde = => kan beräknas per fastighet, grupp av fastigheter eller hela bolaget). Direktavkastning utifrån marknadsv värden ska lägst uppgå till 3,5 %.. Hålla en konkurrenskraftig och marknadsmässig nivå på hyrorna i jämförelse med de större SABO-företS tagen i Stockholm-Mälarregionen. Redovisa genomförda energibesparingar på lägst 2,2 % per år.

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer