L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats"

Transkript

1 Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen ss Lr2 m-l a Vallentuna kommun

2 I Fastställande av dagordning Kommundirektören informerar...5 g 104 Månadsuppföljning samtliga nämnder, juni 2013 (KS ) Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2OL4-2OL6 (KS ) Förslag: förvaltande av donation till ungdomsverksamhet (KS 2OL3.27f) 7 8 S 108 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS ) Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS Förslag: Jobbsökarstöd för unga (KS ) 12 S 111 Svar på motion (MP) utdelning av miljöstipendium (KS ) Svar på motion (MP) om att minska giftexponeringen (KS ) r4 Justerandes sign &_ luste'""'\tr Utdragsbestyrkande

3 Justerandes sign 4_ Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Justerandes Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Justerandes sign Justerandes sign, A/ Utdragsbestyrkande

6 Ärendet i korthet Prognosen förvallentuna kommun zor3 är ett överskott om t5,6 mnkr. Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för zor3, utfall per juni samt årsprognos. 1. Tjänsteskrivelse: Månadsuppfüljning juni zot3, samtliga nämnder 2. Månadsuppfoljning Vallentuna kommun juni zor3 g. Månadsuppfoljning juni zor3,samtliga nämnder Akt Justerandes sign Justerandes sign V Utdragsbestyrkande

7 Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i koéhet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån Kommunplan zor4-zot6 upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan für samma period. r. Tjänsteskrivelse: Kommunstyrelsens verksamhetsplan zo14-zo16 2. Verksamhetsplan KS zot4-zor6 Akt lusterandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Att låta fritidsnämnden se över möjligheterna att använda testamentsgåvan till något mer bestående och dela ut summan vid ett tillfìille. Ärendet i korthet Vallentunaprofilen Lars Johansson testamenterade en större summa pengar att användas till gagn für Vallentunas ungdomar. Fritidsnämnden föreslår att testamentsgåvan används för att genomföra ett årligen återkommande ungdomsarrangemang på Kvarnbadet, eller annan lämplig plats, i samband med skolstarten. Yrkanden Örjan Lid yrkar återremiss med motiveringen att låta fritidsnämnden se över möjligheterna att använda testamentsgåvan till något mer bestående och dela ut summan vid ett tillfälle. Propositionsordning Ordföranden örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. ljänsteskrivelse: Förslag på fiirvaltande av donation till ungdomsverksamheten Akt Fritidsnämnden Justerandes sign Justerandes sign V Utdragsbestyrkande

9 aktieägare. Ärendet i korthet AB Vårljus ägs av z5 kommuner i Stockholms län, där Vallentuna kommuns ägarandel uppgår till o,6 procent. Den motsvaras av aktier till ett värde av 6z ooo kronor (gro aktier á zoo kronor). Tyresö kommun avser att avyttra sina aktier i AB Vårljus och erbjuder aktieägarna möjlighet att förvärva dessa. Tþesö kommuns ägarandel uppgår till5,5 procent eller z 75o aktier, vilket motsvarar 2,9 miljoner kronor baserat på zorr års räkenskaper. Formellt tas inte ställning till hembudshausulen innan ett överlåtelseavtal finns tillgängligt, fiirutsatt att överlåtelsen sker till någon som ännu inte varit ägare. Kommunledningskontoret ser inga skäl fiirvallentuna kommun att utöka sitt ägande avab Vårljus. Däremot är det svårt att ta ställning till hembudet innan det finns en lciind köpare då Hausulen avser nya aktieägare. 1. Tjänsteskrivelse: Avstå att lösa in aktie ffir AB Vårljus 2. Information om avyttring av altier i AB Vårljus Akr Justerandes sign Justerandes sign &,\( Utdragsbestyrkande

10 Ärendet i korthet Kommunsffrelsen har möjlighet att delegera beslut till utskott, enskilda fiirtroendevalda och anställda hos kommunen. De beslut som delegeras finns med i en delegationsordning. Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid första möjliga tillfälle. Den nu gällande delegationsordningen har setts över, och vissa revideringarfüreslås. t. Tjänsteskrivelse: Revidering avkommunstyrelsens delegationsordning 2. Kommunstyrelsens delegationsordning Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande (

11 Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av icke verkställda beslut enligt 4 kap r $ socialtjänstlagen für kvartal r, zor3. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de grnnande beslut enligt 4 Lap r $ socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkstälighet om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har ett (r) icke verkställt beslut enligt 4 hap r S SoL att rapportera till Socialstyrelsen für kvartal 4, zorz. r. Tjänsteskrivelse: Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal t, Tjänsteskrivelse från socialfön altningen, Bilaga till $ Sg, zor3-o5-28 g. Protokollsutdrag, SN S 59, zor3-o5-28, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL zor3 Akr lusterandes Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade zo13-o6-o3 om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret ffir arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsfärmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen - och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därfiir att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp tillz4 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden - samt står utan åtgärd från arbetsftirmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 ftirsta månader). 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga 2. Utredning: jobbsökarstöd för unga Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 - bifalles avseende utdelning av miljöstipendium fiir år zor3 och påminner miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om nämndens roll i utdelningen. - avslås avseende retroaktiv utdelning för âr zotz. Ärendet i korthet En motion väcktes 2org-og-27 av Margareta Lundberg (MP) och Åke T Carlestam (MP). Motionärerna konstaterar att stipendieutdelningen tycks ha upphört efter år zoo5. I motionen yrkas därför att miljöstipendiet delas ut für år zor3 samt att det delas ut retroaktivt ftir år zore. För zorz års stipendium fiireslås "Angarnsgruppen eller medlem därav" som mottagare. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad avseende utdelning av miljöstipendium für år zor3 och att kommunfullmäktige påminner miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om uppdraget. Avseende retroaktiv utdelning ftir år zorz ftirordas avslag. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (MP) Utdelning av miljöstipendium 2. Motion (MP): Äteruppta utdelningen av miljöstipendiet S. Bilaga till motion Återuppta utdelningen av miljöstipendiet Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför att: - en arbetsgrupp tillsätts, med uppgift att undersöka var farliga ämnen finns i den kommunala verksamheten samt komma med förslag på lämpliga ersättningar, - vissaprodukterhelttasbort - arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att - de krav som kommer att ställas på de kommunala förskolorna också ställs på de privata verksamheterna. Miljösfyrningsrådet (regeringens expertorgan inom miljöanpassad upphandling) genomför för närvarande en fiirstudie varefter ett antal riktlinjer, som kommunerna kan använda vid fürskoleinvesteringar, kommer att formuleras. Kommunledningskontoret föreslår att kommande riltlinjer inväntas innan några åtgärder beslutas, och fürordar därfrir att motionen avslås. 1. 1t TJ änsteskrivelse zo r3-o8-o r Motion (MP): Minska giftexponeringen Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-09-25 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer