Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS ) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. ÄRENDET I KORTHET Fredrik Lindahl (SD) väckte en motion att kommunen årligen ska upprätta ett dokument vid namn "mångkulturellt bokslut" - för att ta reda på intäkter och utgifter till följd av den senare tidens invandring till Vallentuna kommun. Motiveringen till att motionen ska bifallas är att den skulle ge ledamöterna en chans att bevisa ifall "massinvandring på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Vallentuna". Motionären räknar upp vad denne ser som effekter av invandring och som denne menar ger kommunen ökade utgifter. Mottagande av flyktingar såväl som hjälp till grupper av utsatta människor i samhället sker inte i första hand av lönsamhetsskäl och de kostnader som räknas upp i motionen är i många fall inte kommunala angelägenheter. Vidare anges i kommunplanen som utgångspunkt att "Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke". En uppställning utifrån etnicitet/kulturtillhörighet är inte förenligt med en sådan utgångspunkt. Vidare bedömer kommunledningskontoret att förslaget strider mot svensk lagstiftning och föreslår därför att motionen avslås. UTDRAGSBESTYRKANDE

2 Ärendet i korthet Fredrik Lindahl (SD) väckte zotz-o6-tt en motion att kommunen årligen ska upprätta ett dokument vid namn "mångkulturellt bokslut" - för att ta reda på intäkter och utgifter till följd av den senare tidens invandring till Vallentuna kommun. Motiveringen till att motionen ska bifallas är att den skulle ge ledamöterna en chans att bevisa ifall "massinvandring på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Vallentuna". Motionären räknar upp vad denne ser som effekter av invandring och som denne menar ger kommunen ökade utgifter. Mottagande av flyktingar såväl som hjälp till grupper av utsatta människor i samhället sker inte i ftirsta hand av lönsamhetsskäl och de kostnader som räknas upp i motionen är i många fall inte kommunala angelägenheter. Vidare anges i kommunplanen som utgångspunkt att 'Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke". En uppställning utifrån etnicitet/kulturtillhörighet är inte förenligt med en sådan utgångspunkt. Kommunledningskontoret bedömer att förslaget strider mot svensk lagstiftning och föreslår därför att motionen avslås. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD): Mångkulturellt bokslut 2. Motion (SD) Inför ett mångkulturellt bokslut Expedieras till Akt Justerandes sign & J u stera ndes siy Utdragsbestyrkande \

3 EMELIE HALLIN SID 1/4 UTREDARE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Svar på motion (SD): Mångkulturellt bokslut Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Fredrik Lindahl (SD) väckte en motion att kommunen årligen ska upprätta ett dokument vid namn "mångkulturellt bokslut" - för att ta reda på intäkter och utgifter till följd av den senare tidens invandring till Vallentuna kommun. Motiveringen till att motionen ska bifallas är att den skulle ge ledamöterna en chans att bevisa ifall "massinvandring på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Vallentuna". Motionären räknar upp vad denne ser som effekter av invandring och som denne menar ger kommunen ökade utgifter. Mottagande av flyktingar såväl som hjälp till grupper av utsatta människor i samhället sker inte i första hand av lönsamhetsskäl och de kostnader som räknas upp i motionen är i många fall inte kommunala angelägenheter. Vidare anges i kommunplanen som utgångspunkt att "Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke". En uppställning utifrån etnicitet/kulturtillhörighet är inte förenligt med en sådan utgångspunkt. Vidare bedömer kommunledningskontoret att förslaget strider mot svensk lagstiftning och föreslår därför att motionen avslås. Det kommunala ansvaret Mottagande av flyktingar i kommunen, liksom omsorg om andra utsatta grupper i samhället, sker i första hand inte av lönsamhetsskäl. Detta även om mottagande och arbetskraftsinvandring i många fall kan berika samhället. FN:s flyktingkonvention från 1958, som Sverige och ett stort antal andra länder har undertecknat, innebär ett ansvar att ta emot personer i behov av skydd. Den mottagande staten har ett ansvar för att säkerställa att de grundläggande behoven, VALLENTUNA TFN FAX

4 SID 2/4 såsom boende, arbete, utbildning och hälso- och sjukvård uppfylls. Därmed möjliggörs en integration i samhället. Under 2012 hade 273 av Sveriges 290 kommuner överenskommelser om att ta emot asylsökande. I januari 2013 hade överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar undertecknats av 225 kommuner. 1 Vallentuna kommun har en överenskommelse om att ta emot 25 asylsökande, 3 boendeplatser för platser för ensamkommande asylsökande barn samt 3 barn/ungdomar med tillstånd. Vad gäller ensamkommande barn och ungdomar innebär det att kommunen kan ta emot upp till 12 unga per år. Socialförvaltningen ansvarar idag för 19 unga. För de människor som tas emot har kommunen att följa gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Den kommunala ekonomin Kostnader och intäkter i en kommun varierar med individers ålder: kommunen har generellt som störst utgifter för unga (skola och barnomsorg) och äldre (äldreomsorgen). Kostnader för individer är därför något som bör ses över ett livsspann, där alla har olika möjligheter och förutsättningar. En del kommuninnevånare har större behov än andra i vissa skeden av livet och beslut om hjälp och stöd från offentliga aktörer beslutas utifrån behov, lagstiftning och policys - inte utifrån etnisk tillhörighet. Fram till den sista november 2010 hade kommunerna samordningsansvaret för nyanländas introduktion, därefter har Arbetsförmedlingen övertagit ansvaret. För de personer som inte omfattas av etableringslagen får kommuner och landsting dock även fortsättningsvis ersättning enligt förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. För de personer som omfattas av etableringslagen får kommuner och landsting ersättning enligt en ny förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 1 Migrationsverket : Överenskommelser om flyktingmottagande 2012 och mottagna 2011 och 2012

5 SID 3/4 De kostnader som beskrivs i motionen är i flera fall inte relaterade till den kommunala verksamheten utan kostnader som faller på landsting eller stat. Exempelvis hör vårdkostnader inom sjukvården främst till landstingets ansvarsområde och lönenivåer är överlag inte något som kommunen har befogenhet att söka påverka utanför den egna verksamheten. Kommunens kostnader för mottagande av flyktingar innefattar exempelvis kostnader för språkintroduktionsprogrammet, introduktionsersättning (för de nyanlända som tagits emot innan den nya lagen börjat gälla), eventuella ekonomiska bistånd (tidigare benämnt försörjningsstöd) och tolkkostnader. Vem som har rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd regleras genom socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sett har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Som nyanländ är det inte möjligt att vara kvalificerad för a-kassa, i och med att a-kassa kräver anställning under ett antal månader. 2 Vad gäller skatteintäkter i form av kommunalskatt medföljer ingen uppdelning från skatteverket om vilka individer eller grupper som beskattats. Kommunledningskontorets bedömning En kategorisering i någon form av kulturella eller etniska grupper är problematiskt i många avseenden. För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle bokföringen av olika utgiftsposter behöva göras utifrån grupptillhörighet. Det förutsätter gruppindelning på individnivå och sammanställningar i register som innefattar etnicitet eller kulturtillhörighet. Kommunledningskontorets bedömning är att sådana register inte är lagligt utifrån svensk lagstiftning, då förbud att behandla uppgifter om etniskt ursprung och liknande personuppgifter finns. Vidare anges i kommunplanen som utgångspunkt att "Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke." En uppställning över kostnader och intäkter utifrån etnicitet eller kulturell tillhörighet är heller inte förenligt med en sådan utgångspunkt. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. 2 För den som arbetat i ett annat EU/ESS-land gäller dock särskilda regler.

6 SID 4/4 Handlingar 1. Motion (SD) Inför ett mångkulturellt bokslut 2. Svar på motion (SD): Mångkulturellt bokslut Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akt

7 VAI.LE NTIJ fija KÜM fu,iu N Kommilnstyrelssn * 1 tyqqlæ.l &'Ii'ndi.Ì Ò/Í I I Juni 2012 Motion till kommunfullmäktige i Vallentuna. Infür ett mångkulturellt bokslut. Vi vet idagvad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kantaredapãr kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till, Antalet kvadratmetrar per skolelev gär att fü bekr2iftat och kan mätas mot ett index, och vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningarnas bidrag. Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när vi kommer till invandringspolitiken och kostnaderna kring området är det stopp. Dä gär det varken att rtikna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar man ñr om man ställer frägan, är att det inte âr demokratiskt forsvarbart och heller inte etiskt riktigt attrëlknapå kostnaden. Är det då korrekt att ställa ftäganvad en elev kostar, eller varfrir inte en pensionär? Ar det inte rätt attmedborgamai Vallentuna kommun fìfr reda på hur f<irdelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna? Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras eventuella tidigare utbildning inte åir anpassad efter svenska ftirhållanden. Brister i språket och de stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att komma in i arbetslivet. Kostnader f<ir subventionerade arbetsgivaravgifter, SFl-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i samhället Éir delar av fciljderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp innebåir stora kostnader. Vi k inner inte till storleken på intäkterna, men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Vallentuna kommun, trots generösa bidrag från staten. Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Vallentuna och för Sverige innebéir den här motionen en chans för ftirsamlingens ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen. Med hanvisning till ovanstående föreslår vi Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument vid namn 'Mangkulturellt bokslut", för att ta reda på intåikter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till Vallentuna kommun. Sv e rì g edemo kr aterna Vall entuna - Fredrík Líndahl (SD)

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Fredrik Ottosson Lena Brönnert Malin Kronmar Maj månad 2012

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Fredrik Ottosson Lena Brönnert Malin Kronmar Maj månad 2012 Revisionsrapport Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd vid invandrarservice Kalmar kommun Fredrik Ottosson Lena Brönnert Malin Kronmar Maj månad 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-09-25 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Metodhandbok Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Innehållsförteckning Sida Vanliga ord och begrepp 2 Lagrum 6 Förordningar 6 Föreskrifter 6 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer