K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kulturhuset, Kulturrummet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet"

Transkript

1 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray Idermark Ordförande Karin Kilerud Sekreterare Tfn:

2 2 (20) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Upprop Val av justerare Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Inlämnande av motioner Inlämnande av interpellationer Frågor Allmänhetens frågestund Avsägelser och fyllnadsval (KS ) Svar på motion (S) bygg hyresrätter på den kommunägda marken (KS ) Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån (KS ) Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2014 (KS ) Revidering av styrdokuments rubriker (KS ) Kommunal borgen Vallentunavatten 9 mnkr (KS ) Höjning av VA-taxan från 1 april 2015 (KS ) Sommarjobb och samarbete med företag (KS ) Rättelseärende: Rutin vid utlandsresor (KS ) Kungörelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt forma t på

3 3 (20) 1. Upprop

4 4 (20) 2. Val av justerare

5 5 (20) 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning

6 6 (20) 4. Inlämnande av motioner

7 7 (20) 5. Inlämnande av interpellationer

8 8 (20) 6. Frågor

9 9 (20) 7. Allmänhetens frågestund

10 10 (20) 8. Avsägelser och fyllnadsval (KS )

11 11 (20) 9. Svar på motion (S) bygg hyresrätter på den kommunägda marken (KS ) Beslut Kommunfullmäktige avslår motionens första och tredje att-sats, samt anser motionens andra attsatser besvarad med hänvisning till den praxis som kommunen tillämpar. Ärendebeskrivning Jaana Tilles (S) och Ingmarie Elfström (S) väckte en motion om att hyresbostäder ska byggas på den kommunägda marken. Motionärerna föreslår - att kommunfullmäktige ska ge Össebyhus AB ett ägardirektiv att påbörja planering av hyreshus - att kommunen ska använda markanvisning som ett verktyg för att få byggföretag att bygga hyreshus i kommunen - att kommunen upplåter mark med tomträtt i samband med byggande av hyreshus Kommunstyrelsen beslutade om markanvisning för Åby ängar till Magnolia Bostad AB; 245 hyresrätter kan därför stå klara redan Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats, samt anser motionens andra och tredje att-satser besvarade. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Motion (S) Bygg hyresrätter på den kommunägda marken 2. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (S) angående att bygga hyresrätter på kommunägd mark 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015/ 20 Expedieras till Akten

12 12 (20) 10. Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån (KS ) Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendebeskrivning Margareta Lundberg (MP) väckte en motion om att kommunen ska - utarbeta kriterier för att erbjuda SL-kort som löneförmån - sedan erbjuda SL-kort som löneförmån till dem som uppfyller kriterierna - erbjuda SL-kort som löneförmån vid nya tillsvidareanställningar. Kriterierna skulle enligt motionären kunna föreskriva att endast anställda boende mer än 3 km från arbetsplatsen kan få förmånen. Kommunledningskontoret bedömer att förslaget inte kan genomföras inom ramen för 2015 års budget, och att kostnaden för förslaget inte står i proportion till de potentiella vinsterna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Motion (MP): Utarbeta kriterier för att erbjuda SL-kort som löneförmån för tillsvidare anställda och erbjud löneförmånen till dem som uppfyller kriterierna 2. Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån 3. Bilaga till tjänsteskrivelse- exempel från andra kommuner 4. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen Expedieras till Akten

13 13 (20) 11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2014 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 2 och 3, Ärendebeskrivning Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställighet om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg. Bifall enligt 4 kap. 1 SoL växelvård inom äldre och funktionsnedsatta, beviljad Verkställd Verkställigheten dröjde i avvaktan på önskad plats. Bifall enligt 4 kap. 1 SoL särskilt boende inom äldre och funktionsnedsatta, beviljad Erbjöds plats , tackade nej. Erbjöds åter plats , tackade nej, då önskan finns om plats på annat boende, avvaktar ledig plats på önskat boende. Bifall enligt 4 kap. 1 SoL kontaktperson, beviljad Beslutet har ej verkställts då lämplig kontaktperson ej hittats. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag, Socialnämnden 103/ Protokollsutdrag, socialnämnden 136/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015/ 25 Expedieras till Akten

14 14 (20)

15 15 (20) 12. Revidering av rubriker i styrdokument (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad rubriksättning på följande styrdokument tillhörande Vallentuna kommuns författningssamling: Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter Lokal föreskrift - Krav Lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter Policy för insyn i kommunala bolag Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad rubriksättning på följande styrdokument tillhörande Vallentuna kommuns författningssamling: Avtalsregler Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har fastställt definitioner för styrdokumenten och gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på ny struktur för författningssamlingen utifrån definitionerna. Ekonomiavdelningen har reviderat rubriksättningen på styrdokument som de ansvarar för utifrån fastställda definitioner. Styrdokumentens innehåll är oförändrat. Styrdokumentens nuvarande rubriksättning: Regler om styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter Kravrutin Avtalsrutin Regler för hantering av revisionens granskningsrapporter Insyn i kommunala bolag Förslag, ny rubriksättning: Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter Lokal föreskrift - Krav Avtalsregler Lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter Policy för insyn i kommunala bolag Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Revidering av rubriker i styrdokument Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter Lokal föreskrift - Krav Avtalsregler Lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter Policy för insyn i kommunala bolag

16 16 (20) 7. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015/ 28 Expedieras till Akten

17 17 (20) 13. Kommunal borgen Vallentunavatten 9 mnkr (KS ) Beslut Kommunfullmäktige bifaller Vallentuna AB:s anhållan om kommunal borgen på 9 miljoner kronor budgetåret Ärendebeskrivning Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 56,2 mnkr. För att bl.a. kunna projektera och bygga avloppspumpstationer längs den nylagda ledningen från Brottby mot Olhamra samt genomföra förnyelse och relining av befintliga VA-ledningar i bl.a. Ormsta, behöver investeringarna finansieras med nya lån på 9,0 mnkr. Med anledning av ovanstående anhåller Vallentunavatten AB om kommunal borgen för lånet om 9,0 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån. Budget för 2015 har fastställts i styrelsen i Vallentunavatten AB som består av representanter från Vallentuna kommun. Lånen går till specifika investeringar, dessa skrivs av på år och löpande underhåll krävs. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten, 9 miljoner kronor 2. Budget Vallentunavatten Kommunal borgen Vallentunavatten 9 mnkr 4. Protokollsutdrag, 2015/ 16 Expedieras till Akten Redovisningsansvarig

18 18 (20) 14. Höjning av VA-taxan från 1 april 2015 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att -höja VA-brukningstaxa med 7 % för fasta kostnader, samt 7 % för rörliga vattenavgifter -höja VA-anläggningstaxan med 20 % -den nya VA-taxan ska börja gälla från och med 1 april Ärendebeskrivning Vallentuna kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av framför allt stora investeringskostnader för utbyggnaden av den allmänna VAanläggningen i Vallentuna kommun samt ökade driftkostnader och avskrivningar behöver VA-taxan höjas för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna. Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 20 % och brukningsavgifterna med 7 % från och med den 1 april Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Förslag till höjning av VA-taxa 2. Höjning av VA-taxan från 1 april Tjänsteskrivelse, Roslagsvatten Höjning VA-taxa Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015/ 17 Expedieras till Akten Redovisningsansvarig Roslagsvatten

19 19 (20) 15. Sommarjobb och samarbete med företag (KS ) Beslut Kommunfullmäktige fastställer ramar för att möjliggöra samarbete med privata näringslivet gällande sommarjobbsplatser enligt kommunstyrelsens förslag. Ärendebeskrivning Under 2014 beslutade kommunen att alla ungdomar mellan år, som är folkbokförda i Vallentuna skulle erbjudas sommarjobb. Sammanlagt sysselsattes 304 ungdomar med sommarjobb inom kommunen. I kommunplanen för år framgår att en fortsatt satsning på sommarjobb för ungdomar ska bedrivas, och för 2015 har därför medel i motsvarande storleksordning avsatts. Satsningen kan utformas på olika sätt. Utifrån att kommunens verksamheter i många fall dimensioneras ned under sommarmånaderna kan behov av ett samarbete med näringslivet finnas, för att hitta meningsfulla sommarjobb som ger ungdomar bra erfarenheter. De företag som anställer sommarjobbare anvisade från kommunen kan ges möjlighet att söka ersättning för delar av lönekostnaden. Syftet med samarbetet bör vara att skapa fler sommarjobb åt unga, och att därigenom skapa erfarenheter inför arbetslivet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse: Sommarjobb och samarbete med företag 2. Sommarjobb i samarbete med företag, Kommunstyrelsens förslag Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015/ 32 Expedieras till Akten Arbetsmarknadsenheten Kommunikation och marknad

20 20 (20) 16. Rättelseärende: Rutin vid utlandsresor (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar om ändring av kommunstyrelsens reglemente, och ersätter nuvarande formulering gällande utlandsresor med att kommunstyrelsen ska: - besluta om arbetstagares och förtroendevaldas utlandsresor i tjänsten, då totalkostnaden för resan överstiger 1/3 prisbasbelopp. Begäran om tillstånd att genomföra utlandsresa ska, efter att ha godkänts av förvaltningschef, ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast fyra kalendermånader före resans genomförande. I särskilda fall kan ordförandebeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Samtliga tjänsteresor utomlands ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade , 31, att föreslå att kommunfullmäktige rättar protokollet från , 19 genom att stryka Kommunstyrelsen föreslår att i beslutsmeningen. Det blev vid protokollskrivning fel i beslutsformuleringen då formuleringen "Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar /--/" felaktigt medföljde kommunstyrelsens protokoll och beslut i ärendet. Kommunstyrelsen är ett beredande organ. Ärendet är således ett rättelseärende där korrigering av beslutsmeningen föreslås göras för att undvika tvetydigheter om vad beslutet avser. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet , 19: "Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar om ändring av kommunstyrelsens reglemente, och ersätter nuvarande formulering gällande utlandsresor med att kommunstyrelsen ska: - besluta om arbetstagares och förtroendevaldas utlandsresor i tjänsten, då totalkostnaden för resan överstiger 1/3 prisbasbelopp. Begäran om tillstånd att genomföra utlandsresa ska, efter att ha godkänts av förvaltningschef, ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast fyra kalendermånader före resans genomförande. I särskilda fall kan ordförandebeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Samtliga tjänsteresor utomlands ska anmälas till kommunstyrelsen." Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Rättelseärende: Rutin vid utlandsresor (KS ) 2. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Rättelseärende: Rutin vid utlandsresor (KS ) 4. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015/ 31 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-03-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer