Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag"

Transkript

1

2 EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer ramar för att möjliggöra samarbete med privata näringslivet gällande sommarjobbsplatser, i enlighet med förvaltningens förslag. Ärendet i korthet Under 2014 beslutade kommunen att alla ungdomar mellan år, som är folkbokförda i Vallentuna skulle erbjudas sommarjobb. Sammanlagt sysselsattes 304 ungdomar med sommarjobb inom kommunen. I kommunplanen för år framgår att en fortsatt satsning på sommarjobb för ungdomar ska bedrivas, och för 2015 har därför medel i motsvarande storleksordning avsatts. Satsningen kan utformas på olika sätt. Utifrån att kommunens verksamheter i många fall dimensioneras ned under sommarmånaderna kan behov av ett samarbete med näringslivet finnas, för att hitta meningsfulla sommarjobb som ger ungdomar bra erfarenheter. De företag som anställer sommarjobbare anvisade från kommunen kan ges möjlighet att söka ersättning för delar av lönekostnaden. Syftet med samarbetet bör vara att skapa fler sommarjobb åt unga, och att därigenom skapa erfarenheter inför arbetslivet. Bakgrund För att skapa bra erfarenheter av arbetsmarknaden - såväl som en rättvisande bild av kommunal verksamhet- krävs både meningsfulla arbetsuppgifter och bra handledning. Utifrån att skolorna håller stängt under perioden och att kommunen i de flesta fall är skyldig att möjliggöra fyra veckors semester för de anställda under perioden maj-augusti finns det begränsade möjligheter att ordna sommarjobb inom kommunen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 SID 2/3 Under 2014 ansökte 350 ungdomar om sommarjobb. Utifrån att beslutet om sommarjobb fattades i slutet av mars och framförhållningen därför var kort skulle antalet ansökningar kunna öka inför Entreprenörskap istället för sommarjobb En möjlighet att öka valfriheten är att erbjuda unga att pröva på entreprenörskap, istället för traditionella sommarjobb. Olika företag erbjuder olika tjänster som kommunen kan köpa, gemensamt är att företagen tillhandahåller handledning och kommunen står för ett litet startkapital. Samarbete med näringslivet En möjlighet att skapa fler sommarjobbsplatser kan vara genom samarbete med det privata näringslivet. Givetvis måste både den kommunala kompetensen och likställighetsprincipen beaktas. Att anordna sommarjobb finns inte bland formella kommunens ansvarsområden, men är möjligt utifrån att det finns ett allmänt intresse att unga får erfarenhet och inblick i arbetsmarknaden. Det är även viktigt att beakta att kommunen inte bryter mot EG:s regler om statligt stöd; offentliga medel får inte kanaliseras till företag och kommunens åtgärder får inte snedvrida konkurrensen eller ge företag en selektiv fördel. Regler som sätter tydliga gränser såväl som tydliggör syfte och förutsättningar bör därför skapas. Av syftet bör det framgå att det är för att skapa fler sommarjobb, ge unga kontakter på och erfarenhet av arbetsmarknaden som kommunen skulle kunna stå för motsvarande halva lönesumman för de man anvisar till plats på privata företag. Samarbete med företag sker i ett flertal andra kommuner på olika sätt, att stå för halva lönekostnaden upp till en viss gräns har dock både Värmdö och Solna kommun prövat. En risk är att kommunen till viss del övertar finansieringen av befintliga sommarjobb att det inte är nya sommarjobb som uppstår. Att företagen anvisas sommarjobbare från kommunen och inte fritt väljer vem man ska anställa bör dock minska eventuella negativa effekter.

4 SID 3/3 Bedömning De avsatta medlen bedöms räcka till 332 platser, om samma upplägg ska användas som föregående år. Finansieringen omfattar enbart lönekostnaden för den anställde sommarjobbaren, varför resursåtgången/kostnaden för handledning kan påverka verksamheternas resultat. I vissa verksamheter kan tillgång till sommarjobbare ge mervärde på olika sätt, förutsatt att tillgång till handledning finns. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Sommarjobb och samarbete med företag 2. Sommarjobb i samarbete med företag Victor Kilén T.f. kommundirektör Emelie Hallin T.f förvaltningschef KAI Ska expedieras till: Akten Arbetsmarknadsenheten Kommunikation och marknad

5 Reglemente för sommarjobb i samarbete med näringslivet Dokumentet anger under vilka former som arbetsmarknadsenheten kan komma överens med enskilda företag om att skapa platser för sommarjobbare. Syftet med överenskommelserna ska vara att skapa fler platser och därigenom ge ungdomarna erfarenhet av arbetsmarknaden och kontakter på arbetsmarknaden. 1. Ungdomarna ska vara folkbokförda i Vallentuna kommun och åldersmässigt inom den målgrupp som kommunens sommarjobbssatsning omfattar. 2. Ungdomen anställs hos företaget. Anvisning till plats sker av arbetsmarknadsenheten. 3. Överenskommelser med företag sker genom arbetsmarknadsenheten utifrån arbetsmarknadsenhetens behov av platser och förutsatt att arbetsmarknadsenheten bedömer att platsen/erfarenheten företaget erbjuder är lämplig. 4. Företaget lämnar intresseanmälan/ansökan till arbetsmarknadsenheten: innehållande uppgifter om företaget, handledare, kontaktuppgifter samt beskrivning av arbetsuppgifter och önskad tidsperiod. 5. Lön betalas ut av företaget till den anställde ungdomen. Företaget söker sedan ersättning från kommunen. 6. Ersättningens storlek är begränsad och utges endast under förutsättning att företaget uppfyller samtliga villkor. Kommunen står maximalt för halva lönekostnaden under tre veckor. 7. Sommarjobbaren ska arbeta 6 timmar per dag till samma timlön som gäller för sommarjobbare anställda inom den kommunala verksamheten. Anställningen ska vara 3 veckor. Företaget kan även välja att sätta en högre lön eller anställa under en längre period, men står då också för skillnaden. Ersättning lämnas inte om arbetsgivaren sätter en lägre lön för sommarjobbaren än de som gäller inom kommunens verksamheter. 8. Anställningen ska vara under perioden juni till och med augusti, men ungdomen måste inte vara anställd i en sammanhängande period. 9. Ansökan om ersättning för lön skickas företaget in efter perioden. Ansökan ska innehålla uppgifter om utbetald lön och företaget ska bifoga en kopia på lönespecifikationen för den anställde. Ansökan ska vara inkommen senast sista september månad (innevarande år) till arbetsmarknadsenheten. 10. Arbetsgivaren ska följa Arbetsmiljöverkets bestämmelser om bland annat minderåriga i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska vara lämpade för sommarjobbare. Arbetsgivaren ska tillhandahålla en handledare för sommarjobbaren. Företaget ska ha F-skattsedel.