r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning"

Transkript

1 Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4. Kartläggning av kommunens verksamheter för att ffi en gemensam Hassificeringsstruktur samt identifiera alla handlingstyper har genomförts under april zorz t o m maj zor3. Projektet redovisas härmed för kommunstyrelsen i form av slutrapport. Klassificeringsstrukturen ersätter det befintliga Allmänna arkivschemat (sedan år r9o3) samt kommunens nuvarande diarieplan. För alla handlingstyperna ska det finnas hanteringsanvisningar som kvalitetssäkrar kommunens dokumenthantering. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Expedieras till Akten lusterandes sign Justerandes sien / r.\ Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS MARIANNE SARBERG SID 1/2 KOMMUNARKIVARIE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Information om projekt Verksamhetsbaserad arkivredovisning Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har 63/12 beslutat införa verksamhetsbaserad arkivredovisning senast juni 2014, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2008:4. Kartläggning av kommunens verksamheter för att få en gemensam klassificeringsstruktur samt identifiera alla handlingstyper har genomförts under april 2012 t o m maj Projektet redovisas härmed för kommunstyrelsen i form av slutrapport. Klassificeringsstrukturen ersätter det befintliga Allmänna arkivschemat (sedan år 1903) samt kommunens nuvarande diarieplan. För alla handlingstyperna ska det finnas hanteringsanvisningar som kvalitetssäkrar kommunens dokumenthantering. Handlingar 1. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkivredovisning 2. Information om projekt Verksamhetsbaserad arkivredovisning Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef Ska expedieras till: Alla nämnder Kommunarkivet KLK VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Akten

4 DNR: KS2012:201 PROJEKTBESTÄLLARE: VICTOR KILÉN PROJEKTLEDARE: MARIANNE SARBERG START: JUNI 2012 AVSLUT: MAJ 2013 VERSION: 01 S LUTRAPPORT KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013 Projekt Verksamhetsbaserad arkivredovisning Marianne Sarberg

5 Slutrapport Innehåll 1. Sammanfattning Resultat Projektresurser Genomförande och leverans Förvaltning av arkivredovisningen... 5 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

6 1. Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att implementera verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt Riksarkivets anvisningar, RA-FS 2008:4. Projektet har pågått under ett år och omfattat kartläggning av nämndernas alla verksamheter. Kommunarkivarien har varit projektledare och under tiden ersatts av vikarie. Resultatet blir en gemensam klassificeringsstruktur för hela kommunen och medför att en ny diarieplan och ny arkivredovisning införs i kommunen från och med Den nya arkivredovisningen är en förutsättning för införandet av e-arkiv vilket planeras under Hanteringsanvisningar (tidigare dokumenthanteringsplaner) för all dokumentation, analog och digital, ska ingå i processmodellen och kommer att efter beslut i respektive nämnd publiceras på Intranätet. Den nya arkivredovisningen med klassificeringsstruktur ska förvaltas av arkivmyndighetens arkivarier. 2. Resultat Projektet har huvudsakligen följt tidplanen för kartläggning av kommunens verksamheter under ett år med start juni 2012 och slutrapport till kommunstyrelsen i maj Kommunens myndigheter har kartlagts utifrån verksamhetsområden, processgrupper och processer. I samband med kartläggningen har de olika handlingstyper och ITsystem som förekommer inom processerna identifierats och dokumenterats. Klassificeringsstrukturen är gemensam för alla myndigheter och redovisas i form av punktnotation i tre nivåer, där nivå ett är verksamhetsområden, nivå två processgrupper och nivå tre processer. Omläggningen av befintlig diarieplan och äldre arkivförteckning till den nya arkivredovisningen planeras till årsskiftet Processbeskrivningar med hanteringsanvisningar för de olika dokumenttyperna publiceras på intranätet och blir ett verktyg för dokumenthanteringen för handläggare och arkivredogörare m fl. 3. Resurser En projektansvarig har under 1 år budgeterats för att leda projektet. Metoden har varit att genom workshops kartlägga verksamheternas processer och identifiera handlingstyper som genereras i processerna. 3

7 Till projektet har knutits nyckelpersoner (1-3 pers/workshop) från verksamheterna. Projektet har inte inneburit några ytterligare kostnader utöver personalkostnader. Nedan redovisas den faktiska tidsåtgången för förvaltningarna: Förvaltning tim antal tillfällen Socialförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen Kulturförvaltningen Fritidsförvaltningen Summa *(KLK kartlades som pilotprojekt ca 1 år innan detta projekt och har nu anpassats till den gemensamma klassificeringsstrukturen.) 4. Genomförande och leverans Förankring i ledning och information till verksamheter är en förutsättning för ett lyckosamt genomförande. Kartläggningen är beslutad av kommunstyrelsen, har dessutom förankrats i kommunens förvaltningschefsgrupp, inför uppstart har förvaltningarnas ledningsgrupper informerats av projektledaren, förvaltningscheferna har i sin tur informerat personalen om projektet och att de behöver avsätta tid för kartläggningen. En övergripande tidplan i form av Ganttschema med start-/stopptider (kontrollpunkter) för respektive förvaltning och planerad remisstid gör projektet överskådligt. Förvaltningarna har på ett aktivt sätt deltagit och respektive ledningsgrupp har formulerat processgrupper och anvisat till de nyckelpersoner som ska delta från varje verksamhet. Dessa har informerats av sina chefer och bokat in tider för workshops med projektledaren. En tidplan per förvaltning, där processgrupper, inbokade tider för workshops, deltagare, lokal, tidsredovisning, etc har upprättats för att hålla ordning och tempo i projektet. Projektledaren har förberett workshops genom att söka information om myndigheternas huvudsakliga uppdrag och verksamhet, verksamhetsspecifik lagstiftning, tidigare beslutad dokumenthanteringsplan, Riksarkivets gallringsföreskrifter för resp verksamhetsområde, etc. Under kartläggningen har projektledaren tillsammans med verksamhetsgrupperna, byggt processerna samt identifierat handlingstyper som genereras i dessa. Varje arbetsgrupp har efter kartläggning fått sina respektive processer för synpunkter. När all kartläggning för ett verksamhetsområde utförts har hela processkartan remitterats till resp förvaltningschef för genomgång och synpunkter. Efter genomförda 4

8 revideringar och/eller kompletteringar har återkoppling skett till förvaltningschefen som godkänt resultatet. Det är viktigt att under projektets gång informera förvaltningschefen om tidplanen så de kan förbereda sin personal för att avsätta tid för kartläggningen. Information på intranätet om projektets löpande arbete och tidplan kunde ha medfört en smidigare övergång mellan förvaltningarna. Det har ibland varit svårt att se strukturen och att hålla en konsekvent nivå på kartläggningen. Att bara redovisa tre nivåer har varit ett bra sätt att begränsa processkartläggningen. Det viktigaste har varit att identifiera all information/ dokumentation, både analog och digital, som genereras ur verksamhetsprocesserna. Projektets slutresultat levereras till projektbeställaren för godkännande av resultatet i sin helhet. Kommunarkivarien som varit projektledare återgår fr o m juni till linjeorganisationen. 5. Förvaltning av arkivredovisningen För att hålla den nya arkivredovisningen levande och aktuell pågår arbetet med att ta fram en organisations- och förvaltningsmodell. Arkivredovisningen ska hållas aktuell genom att fortlöpande uppdateras. Kommunarkivet ansvarar för implementeringen av den nya arkivredovisningen. Klassificeringsstrukturen och uppdatering av hanteringsanvisningar för dokumenthanteringen förvaltas av kommunstyrelsens kansli/arkivfunktionen vilken har kompetensen för detta. Varje nämnd/arkivbildare fattar beslut om respektive verksamhetsområdes hanteringsanvisningar. För hanteringsanvisningarna inom verksamhetsområdena 1. Styrande verksamhetsprocesser och 2. Stödjande verksamhetsprocesser vilka är gemensamma för hela kommunen beslutar dock kommunstyrelsen. Hanteringsanvisningar för de olika handlingstyperna ska föras in i den nya modellen under 2013, men är avgränsat från projektet. När detta är klart ska den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen publiceras på intranätet som ett verktyg för dokumenthanteringen i kommunen. 5

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 29 Revisionsrapporter 2013 (KS 2014.083) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer