Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien."

Transkript

1 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare: Maria Hansby

2 2 Sammanfattning Projektarbete för Sterilteknikerutbildning, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Tanja Mladenovic Antal sidor: 18 Titel: Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund Genom att utbilda sig till steriltekniker förstås vikten av det arbete som en steriltekniker utför på en sterilteknisk enhet. Oavsett i vilket land steriltekniska enheten ligger, ska alla steriltekniska enheter ha samma funktion och mål för att förhindra smittspridningen av bakterier och olika smittsamma sjukdomar mellan patienterna och vårdpersonal. Alla steriltekniska enheter i Europa ska följa samma standarder och medicintekniska direktiv. Varje sterilteknisk enhet har sina unika förutsättningar och möjligheter. Några enheter har nya lokaler med moderna autoklaver, mycket hjälpmedel i arbetet, utbildade personal med mycket god kunskap. Några har gamla och slitna lokaler, gammal utrusning som fungerar dåligt och allt ska lastas manuellt. Men alla ska ha samma mål att kunna uppnå sterilt resultat på godset. Varje enhet har möjlighet att bestämma sina egna rutiner och arbetssätt, men måste följa lagar och standarder så att instrumenten ska bibehålla steriliteten hela vägen till patienten. Syfte och mål Syftet med det här arbetet är att jämföra arbete och utrustning i packrummet i två olika steriltekniska enheter i två länder, som jobbar olika, har olika utrustning men använder samma standard. Målet är att visa att man kan jobba på olika arbetssätt, ha olika rutiner och olika utrustning. Men målen, att instrumentet är funktionsdugligt och sterilt fram till patient, måste vara de samma. Metod Praktik ska göras på två olika steriltekniska enheter för att jämföra deras rutiner och arbetssätt som används under arbete. Intervjuer med personal på både arbetsplatserna och mina egna observationer. En sterilteknisk enhet ligger i Sverige och den andra i Serbien. Observationen ska göras öppet, under en veckas tid.

3 3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 4 Syfte och Mål 5 Metod 5 Resultat 6 Diskussion 16 Källförteckning 18

4 4 Bakgrund Genom att utbilda sig till steriltekniker förstås vikten av det arbete som en steriltekniker utför på en sterilteknisk enhet. Oavsett i vilket land steriltekniska enheten ligger, ska alla steriltekniska enheter ha samma funktion och mål för att förhindra smittspridningen av bakterier och olika smittsamma sjukdomar mellan patienterna och vårdpersonal. Alla steriltekniska enheter i Europa ska följa samma standarder och medicintekniska direktiv. En sterilteknisk enhet tar hand om instrumenten som används på operationsavdelning, tandvårdsklinik eller på vårdcentral. Det är mer och mer sällsynt idag att steriltekniska enheten är en del av operationsavdelningen. Arbetsuppgifter som utförs på en sterilteknisk enhet är: Diskning och desinfektion av instrumenten. Kontroll av renhet och instrumentfunktion. Packning och sterilisering. En sterilteknisk enhets funktion är en av de viktigaste på sjukhuset. Det är en egen enhet, men även en länk som gör att hela kedjan fungerar. Om arbetet inte fungerar på en sterilteknisk enhet fungerar inte arbetet på operationsavdelningar, vårdavdelningar eller tandvårdsklinik. Situationen kan förlänga vårdtiden, skapa dyrare vård per vårddygn och resultera i längre väntetid på operation. Instrumenten som används inom hälsa och sjukvården måste vara sterila, höggradigt rena, eller rena, beroende på hur instrumenten ska användas. Sterilisering av medicintekniska produkter åt den egna verksamheten innefattar också ett krav att instrumenten förvaras på ett säkert sätt och att de levereras till patienten på sådant set att de är fortfarande steril. Personal som jobbar på steriltekniska enheter bör ha grundläggande kunskap i hygien och mikrobiologi, kunna läsa och tolka processdokumentation från diskdesinfektor samt autoklav, ha kunskap om ytförändringar på kirurgiska instrument, genomföra funktionstester och visuell inspektion av renhet och skador på instrument, ha kunskap om kemiska produkter som ska används för rengöring av instrumenten samt ha kunskap om spårbarhet och de spårbarhetssystem som finns tillgängliga. Rutiner som bör följas kan vara lokala, men man måste även följa lagar och standarder som kan vara nationella och internationella. SS-EN ISO Del 1: Allmänna krav, Del 2: Diskdesinfektorer, Del 3: Spoldesinfektorer, Del 4 Endoskop, Del 5: Provnedsmutsning, Del 6: Krav och provningsmetoder för diskdesinfektor som används för värmedesinfektion. SS-EN ISO Sterilisering med fuktig värme, krav som ska specificera och dokumenteras på processen som ska användas inom hälsa -, sjuk- och tandvård. SS-CEN ISO/TS Vägledning för process. SS-EN 285 Stora autoklaver. SS-EN Små ångsterilisatorer.

5 5 SS-EN Lågtemperaturånga. SS-EN : Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter för sterilisering i sluten förpackning. SS-EN ISO ,2 Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras: Del 1- Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem, Del 2- Valideringskrav på processen för formning, försegling och hopsättning. SS-EN ISO Biologiska indikatorer: Del 1- Allmänna krav, Del 2- För steriliseringsprocess med etylenoxid, Del 3- För steriliseringsprocess med fuktig värme, Del 4- För steriliseringsprocess med torr värme, Del 5- För steriliseringsprocess med lågtemperaturånga och formaldehyd. SS-EN ISO ,3,4 Kemiska indikatorer: Del 1- Allmänna krav, Del 3- Klass 2-indikatorsystem för Bowie & Dick ångpenetrationstest, Del 4- Klass 2- indikatorer som alternativ till Bowie & Dick ångpenetrationstest. Varje sterilteknisk enhet har sina unika förutsättningar och möjligheter. Några enheter har nya lokaler med moderna autoklaver, mycket hjälpmedel i arbetet, utbildad personal med mycket god kunskap. Några har gamla och slitna lokaler, gammal utrustning som fungerar dåligt och allt ska lastas manuellt. Men alla ska ha samma mål att kunna uppnå sterilt resultat på godset. Varje enhet har möjlighet att bestämma sina egna rutiner och arbetssätt, men måste följa lagar och standarder så att instrumenten ska behålla steriliteten hela vägen till patienten. Syfte och mål Syftet med det här arbetet är att jämföra arbete och utrustning i packrummet i två olika steriltekniska enheter i två länder, som jobbar olika, har olika utrustning men använder samma standard. Mål är att visa att man kan jobba på olika arbetssätt, ha olika rutiner och utrustning. Men målet, att instrumentet är funktionsdugligt och sterilt fram till patient, måste vara detsamma. Metod Praktik ska göras på två olika steriltekniska enheter för att jämföra deras rutiner och arbetssätt som används under arbete. Intervjuer med personal på båda arbetsplatser och mina egna observationer. En sterilteknisk enhet ligger i Sverige och den andra i Serbien. Observation ska göras öppet, under en veckas tid.

6 6 Resultat: Utrustning, personal och utbildning på personal som jobbar på sterilenheter. Skövde Belgrad Autoklaver, antal 4 3 Arbetsbord, antal 11 0 Datorer, antal 11 0 Svetsar, antal 4 1 Personal, antal Personals utbildning Steriltekniker, undersköterskor Operationssköterskor Tester och rutiner i packrum. Läck test JA NEJ Bowie & Dick test JA NEJ Underhåll av instrument JA NEJ Funktionskontroll JA NEJ Handdesinfektion JA NEJ Ytdesinfektion JA NEJ Städning av packrum JA JA Byte av arbetskläder dagligen Tvätta händerna JA JA JA NEJ Material som används för packning av instrument. Papper/plastpåsar JA JA Papperspackskynken eller återanvändbara textilier JA NEJ Kanistrar NEJ JA JA JA

7 7 Resultat Skövde Den Steriltekniska enheten i Skövde är en modern enhet som består av diskrum, packrum och ett stort sterilförråd. Packrummet är ett stort och ljust rum, som består av ett separat rent rum som används för att ta ut den rena disken. I packrummet finns 11 packbord som är höj- och sänkbara. Vid varje bord finns en datorskärm och en skanner som används till att skanna alla instrument som packas. Tejprullar med indikator som används vid packning av instrumenten med packskynkena. Förstoringslampa, flaska med handdesinfektion och flaska med olja som användas för att smörja instrumenten. Vid varje bord finns en vagn som användas för att köra packade instrumentet till transportbana. På tre platser i rummet finns papperspackskynkena i tre olika storlekar och hylla med olika storlek på pappers/plastpåsar samt tre vagnar med korgar som instrumenten packas till autoklaverna. 11 datorer och 4 svetsapparater. Transportbana som användas för packade instrument kommer automatisk till autoklaverna. I packrummet finns 3 ångautoklaver och ett separat rum med en lågtemperatur väteperoxid autoklav. Vid packbordet för instrumenten som steriliseras i väteperoxid finns papper/plastpåsar(tyvec påsar) och en svets med lägre temperatur. I mitten av packrummet finns ett skåp med små fack som användas för olika små skruvar som packas till ortopedgaller och i ett förråd bredvid packrummet finns några skåp med reservinstrument som man kan använda och byta ut vid behov.

8 8 Skåp med olika skruvar Reservinstrumenten Ångautoklaver Sterrad- Väteperoxid

9 9 Anställda som jobbar på sterilenheten är utbildade steriltekniker och undersköterskor. De är 11 anställda som jobbar på enheten. Tester som utföras på sterilenheten är Bowie & Dick test varje dag och läck test en gång i veckan. Underhåll av instrument görs varje dag. Funktionskontroll görs men inte på alla instrumenten. Bowie & Dick test Sterilförråd Basalhygienrutiner som finns i Skövde är att tvätta händerna noga på morgonen och resten av dagen vid behov, sprita händerna ofta, samt byta kläder varje dag. Rutiner i själva packrummet är städning av golvet varje dag, alla packbord och hyllor torkas dagligen med ytdesifektion. I Skövde på sterilenheten används engångsmaterial som papperspackskynken och papper/plastpåsar. På steriltekniska enheten packar man bara instrumenten, inte textiler eller kompresser.

10 10 Underhåll av instrumenten Galler med instrumenten

11 11 Resultat Belgrad Steriltekniska enheten i Serbien Belgrad är en gammal enhet som består av ett rum med två autoklaver, en ångautoklav och en Sterrad- väteperoxid och en ångautoklav till i ett annat rum. Packning av instrumenten görs direkt på operationssal och transporteras till sterilisering. De finns inte arbetsbord som de kan packa instrument på utan de packar på en hylla eller på ett instrumentbord som finns i operationssalarna. Personalen som jobbar på enheten är utbildade operationssjuksköterskor och sjuksköterskor. De packar textiler och kompresser som används på operation. Personalen består av anställda operationssjuksköterskor som packar i operationssal och 4 anställda som packar textil som användas på operation och starta autoklaven. Tester som görs är biologiska tester en gång veckan, i Belgrad kör man inte Bowie& Dick tester eller läck test. På Belgrads steriltekniska enhet görs inte underhåll eller funktionskontroll av instrumenten. Basala hygienrutiner i Belgrad är att tvätta händerna. Man använder inte någon handdesinfektion, kläder byts inte varje dag och nya kläder köper man själv. Rutinerna är städning av rummet där instrumenten packas. Man använder inte ytdesinfektion för att torka packbord. Instrumenten packas i återanvändbara textilier och en liten del i papper/plastpåsar och papperspackskynken. Kanistrar används för packning och sterilisering av rockar, kompresser och andra textilier som används till operation.

12 12 Packning av instrumenten Ångautoklav Ång och Sterrad autoklaver

13 Packning i kanistrar av kompresser, rockar och andra textilier som används på operation 13

14 14 Steril förråd Kompresser Svetsapparat

15 Diskrum 15

16 16 Diskussion Att skriva och sätta sig in i detta projektarbete har varit väldigt intressant och lärorikt. Jag var nöjd att kunna besöka två olika steriltekniska enheter i två olika länder som befinner sig i Europa. Som vi alla vet så är ingen sterilteknisk enhet helt lik en annan eller har samma rutiner och regler, men alla använder samma standarder och medicintekniska direktiv. Man har gemensamt mål att producera instrument som är rena, höggradigt rena och sterila samt säkra hela vägen fram till patienter. När jag började jämföra packrummen på de två steriltekniska enheterna förväntade jag mig inte så stor skillnad, eftersom jag hade pratat med personalen och kommit fram till att båda steriltekniska enheterna använder samma standarder och medicintekniska direktiv. Skövde Steriltekniska enheten är en bra enhet, enligt min åsikt. Genom min utbildning när jag gjorde min LIA så har jag varit på några olika steriltekniska enheter här i Sverige och ett studiebesök på steriltekniska enheten i Tuttlingen i Tyskland. Personalen som jobbar på steriltekniska enheten i Skövde har stort ansvar, goda kunskaper i sitt arbete och de är lätta att samarbeta med. Ibland är det lite svårare när man ska göra förändringar men det går över efter några dagar när man vet varför vi gör på ett annat sätt. Personalen är noga med underhåll av instrument och utrustning som finns på enheten. Personalen har alltid patient säkerhet i fokus och har lätt för att samarbeta med kunder. De är jättenoga med basalhygienen, de sprita händerna och använder inte lösnaglar, nagellack, ringar eller armband och klockor. I Skövde följs standarderna, lagar och medicintekniska direktiv. De vill också förbättra personalens kunskap genom att erbjuda olika kurser och andra alternativ. Skövde har ett krav när det gäller nyanställda personal och det är att de är utbildade steriltekniker i första hand. Personalen är öppen för diskussion och nya förslag samt tar väl hand nyanställda och studenter.

17 17 Belgrad Det som jag blev glad över är att flera av personalen har mycket goda kunskaper om instrumenten, auotklaverna och basalhygienen. Personalen har stor kunskap inom det området de jobbar i, men på grund av dålig ekonomi inte kan göra sitt jobb till fullo. Dom kan mycket om alla standarder och medicintekniska direktiv som ska följas, men tyvärr följer de inte någon standard. Personalen som jobbar på enheten är lätta att samarbeta med. De vill gärna göra förändringar. Personalen skulle bli jätteglada om dom fick en diskdesifektor att diska instrumenten i. Som dom gör nu för dom handdiska alla instrumenten. Att packa instrumenten i ett separerat rum och inte i operationssal, använda engångspapperspackskynkena och inte de återanvändbara textiler som är fläckiga och slitna skulle underlätta. De finns ingen möjlighet för personalen att få göra studiebesök på något annat sjukhus. Någon utbildning för personal inom det yrke man jobbar i är svårt att få. I Belgrad gör man biologiska tester en gång i veckan när de har tester hem. När de inte finns tester görs de inte. Men samtidigt blev jag väldig ledsen över att många inte bry sig om basalhygienen. Operationssköterskor som packar instrumenten har långa naglar, nagellack, ringar, armband och klockor som de vet att man inte får ha. Jag vet att de har väldigt dålig ekonomi, men det betyder inte att man inte ska följa basalhygienen det kostar ingenting att följa de basala hygienrutinerna. Man behöver inte använda ringar och armband på arbetstid. Jag kan inte förstå att vårdpersonal som måste veta vad vårdrelaterade infektion betyder, och att de måste ha patienternas säkerhet i fokus och tänka på sin egen säkerhet genom att inte ta med sig alla bakterier och sjukdomar som finnas på sjukhuset hem. De borde vara mer noga med basalhygienen i första hand samt ha patientens säkerhet i fokus. Jag förväntade mig att de skulle bli skillnad mellan de två steriltekniska enheterna men inte precis så stor skillnad. Att man jobbar olika är helt okej men när man jobbar inom vården måste man alltid ha patientens säkerhet i fokus. I Skövde kan man göra lite förändringar, i Belgrad hoppas jag verkligen att själva personalen kan börja tänka om och börja med basalhygienen och att ha patienterna i fokus. Jag hoppas att man i Belgrad ska börja tänka på hur viktig det är att man har en fungerande sterilteknisk enhet där man har allt på samma plats. Hoppas att de får en diskdesinfektor, några packbord och allt annat som en sterilteknisk enhet ska ha. Att ha bra utrustning och bra arbetsmiljö betyder mycket för att minska spridning av olika bakterier och sjukdomar.

18 18 Jag vill tacka mina barn och min man för tålamodet, hjälp och mycket stöd under hela min utbildning. Jag vill tacka all personal på operationsavdelningen och steriltekniska enheten i Skövde för mycket stöd under min utbildning. Jag tackar även personal på steriltekniska enheten i Belgrad. Tack till min handledare, Maria Hansby, för att du pushat mig framåt när jag gjorde detta arbete. Referenser Jasna Mrdjic operationssjuksköterska och ansvariga sjuksköterska på operationsavdelning och sterilenheter i Belgrad, personlig intervju 2-6 juli Nada Djordjevic operationssjuksköterska på operationsavdelning i Belgrad, personlig intervju 2-6 juli Personal på steriltekniska enheten i Belgrad personliga intervjuer 2-6 juli Caroline Stenlund chef för steriltekniska enheten i Skövde, personlig intervju 6-17 maj 2013 Personal på steriltekniska enheten i Skövde, personliga intervju 6-17 maj 2013

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide Guide 2014-03 Kliniskt förbättringsarbete Hygienguide Innehåll och revideringslista Kap Titel Reviderat datum Distriktsveterinärernas Hygienguide 2011-12-15 1 Basala hygienrutiner 2011-12-15 1.1 Händer,

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Vad säger lag och rekommendationer...1 Tandvårdslagen (1985:125)...1 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Academy Sverige Kursprogram 2015 Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog har ett nytt utseende

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Uppdaterad januari 2015 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Karolina Spångberg Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4 Smittvägar...

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

LIA 2 Söndrums folktandvård

LIA 2 Söndrums folktandvård LIA 2 Söndrums folktandvård Jennie Bagge TA13 Yh-Helsingborg 2014-05-13 Handledare: Solveig Dolata, Margareta Andersson och Gunilla Björkman Sammanfattning I denna rapport kommer jag att berätta om min

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Uppdukat HÄNG MED PÅ VÅRT JUBILEUMSÅR! Nr 1 februari 2014 årgång 26 RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD

Uppdukat HÄNG MED PÅ VÅRT JUBILEUMSÅR! Nr 1 februari 2014 årgång 26 RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD Uppdukat Nr 1 februari 2014 årgång 26 HÄNG MED PÅ VÅRT JUBILEUMSÅR! RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD Ett inspirerande och lärorikt besök i instrumenttillverkningens Mekka Tuttlingen Instrumentvårds-

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Juni-2010. Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande

Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande Berättelsen om Ingo Och miljövänligt företagande Student: Lärare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola Sidan 1 av 11 Innehållsförteckning I. Ingo... 3 II. Ingo vaknar upp... 4 III. Ingo

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

ORGANISATION & LEDARSKAP

ORGANISATION & LEDARSKAP Välkommaskolan Projektarbete 1997-10-23 ORGANISATION & LEDARSKAP JENNY HANSSON LINA NORDMARK E2 Kontaktperson: Åke Bärling Handledare: Eva Martinsson 1 SAMMANFATTNING Birgitta Palo Johansson Vi är två

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer