Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien."

Transkript

1 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare: Maria Hansby

2 2 Sammanfattning Projektarbete för Sterilteknikerutbildning, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Tanja Mladenovic Antal sidor: 18 Titel: Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund Genom att utbilda sig till steriltekniker förstås vikten av det arbete som en steriltekniker utför på en sterilteknisk enhet. Oavsett i vilket land steriltekniska enheten ligger, ska alla steriltekniska enheter ha samma funktion och mål för att förhindra smittspridningen av bakterier och olika smittsamma sjukdomar mellan patienterna och vårdpersonal. Alla steriltekniska enheter i Europa ska följa samma standarder och medicintekniska direktiv. Varje sterilteknisk enhet har sina unika förutsättningar och möjligheter. Några enheter har nya lokaler med moderna autoklaver, mycket hjälpmedel i arbetet, utbildade personal med mycket god kunskap. Några har gamla och slitna lokaler, gammal utrusning som fungerar dåligt och allt ska lastas manuellt. Men alla ska ha samma mål att kunna uppnå sterilt resultat på godset. Varje enhet har möjlighet att bestämma sina egna rutiner och arbetssätt, men måste följa lagar och standarder så att instrumenten ska bibehålla steriliteten hela vägen till patienten. Syfte och mål Syftet med det här arbetet är att jämföra arbete och utrustning i packrummet i två olika steriltekniska enheter i två länder, som jobbar olika, har olika utrustning men använder samma standard. Målet är att visa att man kan jobba på olika arbetssätt, ha olika rutiner och olika utrustning. Men målen, att instrumentet är funktionsdugligt och sterilt fram till patient, måste vara de samma. Metod Praktik ska göras på två olika steriltekniska enheter för att jämföra deras rutiner och arbetssätt som används under arbete. Intervjuer med personal på både arbetsplatserna och mina egna observationer. En sterilteknisk enhet ligger i Sverige och den andra i Serbien. Observationen ska göras öppet, under en veckas tid.

3 3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 4 Syfte och Mål 5 Metod 5 Resultat 6 Diskussion 16 Källförteckning 18

4 4 Bakgrund Genom att utbilda sig till steriltekniker förstås vikten av det arbete som en steriltekniker utför på en sterilteknisk enhet. Oavsett i vilket land steriltekniska enheten ligger, ska alla steriltekniska enheter ha samma funktion och mål för att förhindra smittspridningen av bakterier och olika smittsamma sjukdomar mellan patienterna och vårdpersonal. Alla steriltekniska enheter i Europa ska följa samma standarder och medicintekniska direktiv. En sterilteknisk enhet tar hand om instrumenten som används på operationsavdelning, tandvårdsklinik eller på vårdcentral. Det är mer och mer sällsynt idag att steriltekniska enheten är en del av operationsavdelningen. Arbetsuppgifter som utförs på en sterilteknisk enhet är: Diskning och desinfektion av instrumenten. Kontroll av renhet och instrumentfunktion. Packning och sterilisering. En sterilteknisk enhets funktion är en av de viktigaste på sjukhuset. Det är en egen enhet, men även en länk som gör att hela kedjan fungerar. Om arbetet inte fungerar på en sterilteknisk enhet fungerar inte arbetet på operationsavdelningar, vårdavdelningar eller tandvårdsklinik. Situationen kan förlänga vårdtiden, skapa dyrare vård per vårddygn och resultera i längre väntetid på operation. Instrumenten som används inom hälsa och sjukvården måste vara sterila, höggradigt rena, eller rena, beroende på hur instrumenten ska användas. Sterilisering av medicintekniska produkter åt den egna verksamheten innefattar också ett krav att instrumenten förvaras på ett säkert sätt och att de levereras till patienten på sådant set att de är fortfarande steril. Personal som jobbar på steriltekniska enheter bör ha grundläggande kunskap i hygien och mikrobiologi, kunna läsa och tolka processdokumentation från diskdesinfektor samt autoklav, ha kunskap om ytförändringar på kirurgiska instrument, genomföra funktionstester och visuell inspektion av renhet och skador på instrument, ha kunskap om kemiska produkter som ska används för rengöring av instrumenten samt ha kunskap om spårbarhet och de spårbarhetssystem som finns tillgängliga. Rutiner som bör följas kan vara lokala, men man måste även följa lagar och standarder som kan vara nationella och internationella. SS-EN ISO Del 1: Allmänna krav, Del 2: Diskdesinfektorer, Del 3: Spoldesinfektorer, Del 4 Endoskop, Del 5: Provnedsmutsning, Del 6: Krav och provningsmetoder för diskdesinfektor som används för värmedesinfektion. SS-EN ISO Sterilisering med fuktig värme, krav som ska specificera och dokumenteras på processen som ska användas inom hälsa -, sjuk- och tandvård. SS-CEN ISO/TS Vägledning för process. SS-EN 285 Stora autoklaver. SS-EN Små ångsterilisatorer.

5 5 SS-EN Lågtemperaturånga. SS-EN : Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter för sterilisering i sluten förpackning. SS-EN ISO ,2 Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras: Del 1- Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem, Del 2- Valideringskrav på processen för formning, försegling och hopsättning. SS-EN ISO Biologiska indikatorer: Del 1- Allmänna krav, Del 2- För steriliseringsprocess med etylenoxid, Del 3- För steriliseringsprocess med fuktig värme, Del 4- För steriliseringsprocess med torr värme, Del 5- För steriliseringsprocess med lågtemperaturånga och formaldehyd. SS-EN ISO ,3,4 Kemiska indikatorer: Del 1- Allmänna krav, Del 3- Klass 2-indikatorsystem för Bowie & Dick ångpenetrationstest, Del 4- Klass 2- indikatorer som alternativ till Bowie & Dick ångpenetrationstest. Varje sterilteknisk enhet har sina unika förutsättningar och möjligheter. Några enheter har nya lokaler med moderna autoklaver, mycket hjälpmedel i arbetet, utbildad personal med mycket god kunskap. Några har gamla och slitna lokaler, gammal utrustning som fungerar dåligt och allt ska lastas manuellt. Men alla ska ha samma mål att kunna uppnå sterilt resultat på godset. Varje enhet har möjlighet att bestämma sina egna rutiner och arbetssätt, men måste följa lagar och standarder så att instrumenten ska behålla steriliteten hela vägen till patienten. Syfte och mål Syftet med det här arbetet är att jämföra arbete och utrustning i packrummet i två olika steriltekniska enheter i två länder, som jobbar olika, har olika utrustning men använder samma standard. Mål är att visa att man kan jobba på olika arbetssätt, ha olika rutiner och utrustning. Men målet, att instrumentet är funktionsdugligt och sterilt fram till patient, måste vara detsamma. Metod Praktik ska göras på två olika steriltekniska enheter för att jämföra deras rutiner och arbetssätt som används under arbete. Intervjuer med personal på båda arbetsplatser och mina egna observationer. En sterilteknisk enhet ligger i Sverige och den andra i Serbien. Observation ska göras öppet, under en veckas tid.

6 6 Resultat: Utrustning, personal och utbildning på personal som jobbar på sterilenheter. Skövde Belgrad Autoklaver, antal 4 3 Arbetsbord, antal 11 0 Datorer, antal 11 0 Svetsar, antal 4 1 Personal, antal Personals utbildning Steriltekniker, undersköterskor Operationssköterskor Tester och rutiner i packrum. Läck test JA NEJ Bowie & Dick test JA NEJ Underhåll av instrument JA NEJ Funktionskontroll JA NEJ Handdesinfektion JA NEJ Ytdesinfektion JA NEJ Städning av packrum JA JA Byte av arbetskläder dagligen Tvätta händerna JA JA JA NEJ Material som används för packning av instrument. Papper/plastpåsar JA JA Papperspackskynken eller återanvändbara textilier JA NEJ Kanistrar NEJ JA JA JA

7 7 Resultat Skövde Den Steriltekniska enheten i Skövde är en modern enhet som består av diskrum, packrum och ett stort sterilförråd. Packrummet är ett stort och ljust rum, som består av ett separat rent rum som används för att ta ut den rena disken. I packrummet finns 11 packbord som är höj- och sänkbara. Vid varje bord finns en datorskärm och en skanner som används till att skanna alla instrument som packas. Tejprullar med indikator som används vid packning av instrumenten med packskynkena. Förstoringslampa, flaska med handdesinfektion och flaska med olja som användas för att smörja instrumenten. Vid varje bord finns en vagn som användas för att köra packade instrumentet till transportbana. På tre platser i rummet finns papperspackskynkena i tre olika storlekar och hylla med olika storlek på pappers/plastpåsar samt tre vagnar med korgar som instrumenten packas till autoklaverna. 11 datorer och 4 svetsapparater. Transportbana som användas för packade instrument kommer automatisk till autoklaverna. I packrummet finns 3 ångautoklaver och ett separat rum med en lågtemperatur väteperoxid autoklav. Vid packbordet för instrumenten som steriliseras i väteperoxid finns papper/plastpåsar(tyvec påsar) och en svets med lägre temperatur. I mitten av packrummet finns ett skåp med små fack som användas för olika små skruvar som packas till ortopedgaller och i ett förråd bredvid packrummet finns några skåp med reservinstrument som man kan använda och byta ut vid behov.

8 8 Skåp med olika skruvar Reservinstrumenten Ångautoklaver Sterrad- Väteperoxid

9 9 Anställda som jobbar på sterilenheten är utbildade steriltekniker och undersköterskor. De är 11 anställda som jobbar på enheten. Tester som utföras på sterilenheten är Bowie & Dick test varje dag och läck test en gång i veckan. Underhåll av instrument görs varje dag. Funktionskontroll görs men inte på alla instrumenten. Bowie & Dick test Sterilförråd Basalhygienrutiner som finns i Skövde är att tvätta händerna noga på morgonen och resten av dagen vid behov, sprita händerna ofta, samt byta kläder varje dag. Rutiner i själva packrummet är städning av golvet varje dag, alla packbord och hyllor torkas dagligen med ytdesifektion. I Skövde på sterilenheten används engångsmaterial som papperspackskynken och papper/plastpåsar. På steriltekniska enheten packar man bara instrumenten, inte textiler eller kompresser.

10 10 Underhåll av instrumenten Galler med instrumenten

11 11 Resultat Belgrad Steriltekniska enheten i Serbien Belgrad är en gammal enhet som består av ett rum med två autoklaver, en ångautoklav och en Sterrad- väteperoxid och en ångautoklav till i ett annat rum. Packning av instrumenten görs direkt på operationssal och transporteras till sterilisering. De finns inte arbetsbord som de kan packa instrument på utan de packar på en hylla eller på ett instrumentbord som finns i operationssalarna. Personalen som jobbar på enheten är utbildade operationssjuksköterskor och sjuksköterskor. De packar textiler och kompresser som används på operation. Personalen består av anställda operationssjuksköterskor som packar i operationssal och 4 anställda som packar textil som användas på operation och starta autoklaven. Tester som görs är biologiska tester en gång veckan, i Belgrad kör man inte Bowie& Dick tester eller läck test. På Belgrads steriltekniska enhet görs inte underhåll eller funktionskontroll av instrumenten. Basala hygienrutiner i Belgrad är att tvätta händerna. Man använder inte någon handdesinfektion, kläder byts inte varje dag och nya kläder köper man själv. Rutinerna är städning av rummet där instrumenten packas. Man använder inte ytdesinfektion för att torka packbord. Instrumenten packas i återanvändbara textilier och en liten del i papper/plastpåsar och papperspackskynken. Kanistrar används för packning och sterilisering av rockar, kompresser och andra textilier som används till operation.

12 12 Packning av instrumenten Ångautoklav Ång och Sterrad autoklaver

13 Packning i kanistrar av kompresser, rockar och andra textilier som används på operation 13

14 14 Steril förråd Kompresser Svetsapparat

15 Diskrum 15

16 16 Diskussion Att skriva och sätta sig in i detta projektarbete har varit väldigt intressant och lärorikt. Jag var nöjd att kunna besöka två olika steriltekniska enheter i två olika länder som befinner sig i Europa. Som vi alla vet så är ingen sterilteknisk enhet helt lik en annan eller har samma rutiner och regler, men alla använder samma standarder och medicintekniska direktiv. Man har gemensamt mål att producera instrument som är rena, höggradigt rena och sterila samt säkra hela vägen fram till patienter. När jag började jämföra packrummen på de två steriltekniska enheterna förväntade jag mig inte så stor skillnad, eftersom jag hade pratat med personalen och kommit fram till att båda steriltekniska enheterna använder samma standarder och medicintekniska direktiv. Skövde Steriltekniska enheten är en bra enhet, enligt min åsikt. Genom min utbildning när jag gjorde min LIA så har jag varit på några olika steriltekniska enheter här i Sverige och ett studiebesök på steriltekniska enheten i Tuttlingen i Tyskland. Personalen som jobbar på steriltekniska enheten i Skövde har stort ansvar, goda kunskaper i sitt arbete och de är lätta att samarbeta med. Ibland är det lite svårare när man ska göra förändringar men det går över efter några dagar när man vet varför vi gör på ett annat sätt. Personalen är noga med underhåll av instrument och utrustning som finns på enheten. Personalen har alltid patient säkerhet i fokus och har lätt för att samarbeta med kunder. De är jättenoga med basalhygienen, de sprita händerna och använder inte lösnaglar, nagellack, ringar eller armband och klockor. I Skövde följs standarderna, lagar och medicintekniska direktiv. De vill också förbättra personalens kunskap genom att erbjuda olika kurser och andra alternativ. Skövde har ett krav när det gäller nyanställda personal och det är att de är utbildade steriltekniker i första hand. Personalen är öppen för diskussion och nya förslag samt tar väl hand nyanställda och studenter.

17 17 Belgrad Det som jag blev glad över är att flera av personalen har mycket goda kunskaper om instrumenten, auotklaverna och basalhygienen. Personalen har stor kunskap inom det området de jobbar i, men på grund av dålig ekonomi inte kan göra sitt jobb till fullo. Dom kan mycket om alla standarder och medicintekniska direktiv som ska följas, men tyvärr följer de inte någon standard. Personalen som jobbar på enheten är lätta att samarbeta med. De vill gärna göra förändringar. Personalen skulle bli jätteglada om dom fick en diskdesifektor att diska instrumenten i. Som dom gör nu för dom handdiska alla instrumenten. Att packa instrumenten i ett separerat rum och inte i operationssal, använda engångspapperspackskynkena och inte de återanvändbara textiler som är fläckiga och slitna skulle underlätta. De finns ingen möjlighet för personalen att få göra studiebesök på något annat sjukhus. Någon utbildning för personal inom det yrke man jobbar i är svårt att få. I Belgrad gör man biologiska tester en gång i veckan när de har tester hem. När de inte finns tester görs de inte. Men samtidigt blev jag väldig ledsen över att många inte bry sig om basalhygienen. Operationssköterskor som packar instrumenten har långa naglar, nagellack, ringar, armband och klockor som de vet att man inte får ha. Jag vet att de har väldigt dålig ekonomi, men det betyder inte att man inte ska följa basalhygienen det kostar ingenting att följa de basala hygienrutinerna. Man behöver inte använda ringar och armband på arbetstid. Jag kan inte förstå att vårdpersonal som måste veta vad vårdrelaterade infektion betyder, och att de måste ha patienternas säkerhet i fokus och tänka på sin egen säkerhet genom att inte ta med sig alla bakterier och sjukdomar som finnas på sjukhuset hem. De borde vara mer noga med basalhygienen i första hand samt ha patientens säkerhet i fokus. Jag förväntade mig att de skulle bli skillnad mellan de två steriltekniska enheterna men inte precis så stor skillnad. Att man jobbar olika är helt okej men när man jobbar inom vården måste man alltid ha patientens säkerhet i fokus. I Skövde kan man göra lite förändringar, i Belgrad hoppas jag verkligen att själva personalen kan börja tänka om och börja med basalhygienen och att ha patienterna i fokus. Jag hoppas att man i Belgrad ska börja tänka på hur viktig det är att man har en fungerande sterilteknisk enhet där man har allt på samma plats. Hoppas att de får en diskdesinfektor, några packbord och allt annat som en sterilteknisk enhet ska ha. Att ha bra utrustning och bra arbetsmiljö betyder mycket för att minska spridning av olika bakterier och sjukdomar.

18 18 Jag vill tacka mina barn och min man för tålamodet, hjälp och mycket stöd under hela min utbildning. Jag vill tacka all personal på operationsavdelningen och steriltekniska enheten i Skövde för mycket stöd under min utbildning. Jag tackar även personal på steriltekniska enheten i Belgrad. Tack till min handledare, Maria Hansby, för att du pushat mig framåt när jag gjorde detta arbete. Referenser Jasna Mrdjic operationssjuksköterska och ansvariga sjuksköterska på operationsavdelning och sterilenheter i Belgrad, personlig intervju 2-6 juli Nada Djordjevic operationssjuksköterska på operationsavdelning i Belgrad, personlig intervju 2-6 juli Personal på steriltekniska enheten i Belgrad personliga intervjuer 2-6 juli Caroline Stenlund chef för steriltekniska enheten i Skövde, personlig intervju 6-17 maj 2013 Personal på steriltekniska enheten i Skövde, personliga intervju 6-17 maj 2013

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker; MYHFS

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Visuellt rena femur raspar

Visuellt rena femur raspar Visuellt rena femur raspar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Mattias Thollin & Ylva Thollin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad.

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Norlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Hej Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Lite om oss Varför är det viktigt med vårdhygien idag kanske viktigare än tidigare? Ni är viktiga Juni 2015 Maj 2015 Basala hygienrutiner

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Hygienombudet ansvarar för att besvara enkäten. Samtliga frågor besvaras ur ett avdelnings- /enhetsperspektiv.

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE Riktlinjer och rekommendationer för ett aseptiskt arbetssätt på Sterilteknisk enhet. Syftet är att höja kompetensen, öka medvetenheten samt säkerställa

Läs mer

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok Sterilteknisk verksamhet Kundhandbok Februari 2018 Sterilteknik... 1 1 Sterilteknik... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilteknik (länsgemensamt)... 3 2 Steriltekniska enheter... 3 2.1 Sterilteknisk enhet,

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok Sterilteknisk verksamhet Kundhandbok 2019 1 Sterilteknik 1.1 Organisation Områdesdirektör, Regionledningsförvaltningen tfn 073-271 31 65 Peter Löthman 1.2 Sterilteknik (länsgemensamt) Verksamhetschef tfn

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler - En enkel åtgärd för att förhindra smittspridning. Eva Edberg Vårdhygien, Region Västmanland

Basala hygienrutiner och klädregler - En enkel åtgärd för att förhindra smittspridning. Eva Edberg Vårdhygien, Region Västmanland Basala hygienrutiner och klädregler - En enkel åtgärd för att förhindra smittspridning Eva Edberg Vårdhygien, Region Västmanland Utbildning är basen för allt men man kan inte få personal att följa en instruktion

Läs mer

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård SS 8760015 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Talmanus bildspel förrådshantering

Talmanus bildspel förrådshantering Smittskydd Vårdhygien 2016 Talmanus bildspel förrådshantering Instruktion: Läs kommentarerna för bilden, se nedan. Läs sedan texten på powerpointbilden högt för gruppen eller låt alla läsa själva. Bild

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Ren Oren Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader inom sjukvården Ren Höggradigt ren Steril Avser främst medicinteknisk utrustning och instrument som vi använder inom

Läs mer

Rena händer Rätt klädd

Rena händer Rätt klädd Rena händer Rätt klädd Bäste medarbetare Vår avancerade sjukvård är möjlig tack vare effektiva antibiotika. Den snabba resistensutveckling som vi ser är därför ett allvarligt hot. Vi kan kanske inte stoppa

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Vårdhygien Västra Götaland. Strama o Vårdhygien utbildning,

Vårdhygien Västra Götaland. Strama o Vårdhygien utbildning, Vårdhygien Västra Götaland 2017 Strama o Vårdhygien utbildning, 2017 Vårdhygien Tvärprofessionella team som bistår verksamheten för att uppfylla HSL krav på god hygienisk standard förebygga VRI förebygga

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Lätt att göra rätt. förhindra smitta på bästa sätt

Lätt att göra rätt. förhindra smitta på bästa sätt Lätt att göra rätt förhindra smitta på bästa sätt Lätt att göra rätt - förhindra smitta på bästa sätt Alla människor är bärare av mikroorganismer. I vårdmiljö möts många människor, vilket innebär en ökad

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada

Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Basal hygien Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

Vårdhygien Västra Götaland. Göteborg September 2016

Vårdhygien Västra Götaland. Göteborg September 2016 Vårdhygien Västra Götaland Göteborg September 2016 Strama o Vårdhygien utbildning, 2016 Känner du till vårdhygiens hemsida? 1. Ja, jag har varit inne på den 2. Ja, men jag har aldrig varit inne på den

Läs mer

Förrådshantering. Hur bevara renhetsgrader av lagrat material?

Förrådshantering. Hur bevara renhetsgrader av lagrat material? Förrådshantering Hur bevara renhetsgrader av lagrat material? Renhetsgrader, definitioner Rena produkter för ögat synligt rena produkter som används mot hel hud Höggradigt rena produkter produkter som

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Sterilcentralens Ledning-organisation

Sterilcentralens Ledning-organisation 2017-03-31 31414 1 (6) ens Ledning-organisation Sammanfattning Dokument som berör sterilcentralens ledning-organisation som en del i kliniken MIT. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Basala hygienrutiner och klädregler 2017-05-30 1 Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? Mottagliga individer Ökad smittspridningsrisk Mycket människor på liten yta Hög antibiotikaanvändning

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

KVALITETSSÄKRING. av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer i Västra Götaland. Datum:... Kommun:... Boende... Enhet...

KVALITETSSÄKRING. av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer i Västra Götaland. Datum:... Kommun:... Boende... Enhet... KVALITETSSÄKRING av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer i Västra Götaland Datum:... Kommun:... Boende... Enhet... Sammanställt av nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunalt ansvar

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Rena händer och rätt klädd i vården. Basala hygienrutiner

Rena händer och rätt klädd i vården. Basala hygienrutiner Rena händer och rätt klädd i vården Basala hygienrutiner 2 Rätt klädd och god hygien i vården Vårdpersonal kan via händer och kläder överföra smitta mellan patienter. Den viktigaste åtgärden för att minska

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg hemtjänstverksamhet Inledning Syfte och mål Genomförande

Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg hemtjänstverksamhet Inledning Syfte och mål Genomförande Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg gällande för kommunal vård- och omsorgsgivare samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Vårdhygienisk checklista för externa vårdgivare

Vårdhygienisk checklista för externa vårdgivare Datum: 2018-05-21 Ansvarig: Erik Sturegård Vårdhygienisk checklista för externa vårdgivare VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR Vårdhygieniska aspekter... 3 Del 1 Basala hygienrutiner... 3 Arbetskläder, skyddsutrustning,

Läs mer

Företagets namn: Adress: Telefon/Fax:... E-post: Organisationsnr: Verksamhet: Första datum för inspektion av Miljö- och Hälsoskydd. Ägare:.

Företagets namn: Adress: Telefon/Fax:... E-post: Organisationsnr: Verksamhet: Första datum för inspektion av Miljö- och Hälsoskydd. Ägare:. EGENKONTROLLPROGRAM FÖR FOTÅRDSKLINIKER Finns att hämta på: www.fotforbundet.com FÖRETAGSINFORMATION Datum Företagets namn: Adress: Telefon/Fax:... E-post: Organisationsnr: erksamhet: Första datum för

Läs mer