Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen"

Transkript

1 Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Erica Lidholm och Åsa Barkenfelt Antal sidor : 14 sidor Titel: Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Handledare Maria Hansby Datum: 16 december, 2015 Tack till: Maria Hansby, handledare Mathias Thelén, steriltekniker och till personalen på instrumentcentralen och operationsavdelningen, Skas Lidköping Sammanfattning Detta arbete vill visa gallrets väg genom sterilprocessen, och hur lång tid det tar från att ett galler används tills det är klart att användas på nytt. Undersökningen vill bidra till en ökad förståelse mellan operationsavdelningen och instrumentcentralen. Ett galler kan innehålla olika antal instrument, och instrument som tar olika lång tid att inspektera, sätta ihop och funktionskontrollera. Mätningarna görs på tre olika galler av olika storlekar och som innehåller olika kirurgiska instrument. Resultatet redovisas i diagram och ett medelvärde tas fram på produktionstiden för ett galler. Detta värde kan sedan användas för att beräkna hur många galler det behövs av en viss sort, med tanke på hur många operationer som utförs på avdelningen. 2

3 Innehållsförteckning sida Bakgrund 4 Syfte 7 Mål 7 Metod 7 Resultat 9 Diskussion 13 Källförteckning Bilaga 1. Ordlista Bilaga 2. Gallerförteckning, Kir- galler mellan Bilaga 3. Gallerförteckning, Nex Gen provprotes Femur Bilaga 4. Gallerförteckning, Laparoskopigaller Kir Bilaga 5. Bild, Kir- galler mellan Bilaga 6. Bild, Nex Gen provprotes Femur Bilaga 7. Bild, Laparoscopigaller Kir Bilaga 8. Utskrift Diskdesinfektor Bilaga 9. Utskrift Autoklavprocess

4 3 Bakgrund Historik Först vid slutet av talet började det införas hygieniska åtgärder vid operationer. Dessa åtgärder introducerades av Joseph Lister ( ), en brittisk kirurg och en pionjär inom aseptisk kirurgi. Dessa åtgärder fick genomslagskraft genom att de stöddes av Louis Pasteurs ( ), en fransk kemist och biolog. Louis Pasteur hade upptäckt bakteriers betydelse för förruttnelseprocess och sjukdom. Joseph Lister införde desinfektion av hud, suturmaterial och sår. Därigenom sänktes dödligheten vid amputationer från 16 av 35 ( ) till 6 av 40 ( ). I slutet av talet, hade den amerikanska kirurgen Georg Emerson Brewer ( ) stora framgångar då han utvecklade aseptisk teknik och autoklaver. Infektionsfrekvensen för rena ingrepp sjönk från 39% ( ) till 3,2% ( ). Då hade det ändå inte införts särskild arbetsklädsel på operationsavdelningarna. Anledningen till sårinfektioner efter operation ansågs vara att bakterier fördes in i vävnaden under operation. Denna teori stöddes av att de förebyggande åtgärderna i samband med operationer gav goda resultat. Dagens kunskap är att en vårdrelaterad infektion kan vara endogen, alltså orsakas av mikroorganismer från patientens egen normalflora, eller vara exogen, orsakas av mikroorganismer från omgivningen. När det gäller patienter som blivit opererade, så skulle exogen smitta då kunna komma från personalen i operationssalen, eller från de instrument som patienten opereras med. (Att förebygga vårdrelaterade infektioner) Att minska vårdrelaterade infektioner är viktigt dels för att de innebär ett lidande för den enskilda patienten, men också för att de medför en stor kostnad för samhället. Ett av vårdens mål är därför att förebygga vårdrelaterade infektioner. För att åstadkomma detta så är det viktigt att alla inom hälso- och sjukvården arbetar efter de riktlinjer och föreskrifter som finns. Här har sterilteknikern en viktig uppgift i att förse operationsavdelningen med sterila instrument som motsvarar den goda hygieniska standard som patienten har rätt att kräva. Lagar som styr vården Hälso- och sjukvården styrs av lagar, som exempelvis hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. I hälso- och sjukvårdslagen står det bland annat att vården ska vara av god kvalité med en god hygienisk standard och ska tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. I patientsäkerhetslagen står det bland annat att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienten drabbas av vårdskador. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls.

5 Hantering av kirurgiska instrument som reprocessas på sterilcentral 4 Bild (översatt från boken Sterilization of Medical Supplies by Steam, s 76) Bilden ovan visar ett instruments väg från att det används under en operation tills det är klart att användas till nästa operation. Det är viktigt att varje led i denna cirkel utförs på rätt sätt för att patienten ska få sterila instrument till sin operation. Om inte instrumenten är rena och desinfekterade före steriliseringen kan det inte garanteras att instrumenten blir sterila, och om de inte paketeras och lagerhålls på rätt sätt, kan det inte garanteras att de förblir sterila. Hur det orena godset omhändertas efter en operation ser olika ut på olika sjukhus. På instrument- centralen i Lidköping är det sterilteknikern som plockar in gallren och instrumenten i diskdesinfektorn. Innan man gör någonting med de smutsiga gallren och instrumenten så desinfekterar sterilteknikern händerna och tar på sig skyddsförkläde och handskar. Finns det risk för stänk så ska även visir användas för att skydda ögon och ansikte. Operationssjuksköterskan ska ha plockat isär de instrument som ska plockas isär före rengöring och sterilteknikern kontrollerar att de är isärtagna. Instrument som av erfarenhet visat sig vara svåra att få rena kan förbehandlas med exempelvis väteperoxid för att underlätta rengöring i diskdesinfektorn. Ihåliga instrument ska placeras på ett sådant sätt att de spolas igenom i diskdesinfektorn och övriga instrument och galler placeras på hyllor i lastbäraren. Därefter körs lastbäraren in i diskdesinfektorn. När processen i diskdesinfektorn är klar, kontrollerar sterilteknikern att godset är torrt och att det är visuellt rent. Finns det utskrift på processen ska den kontrolleras. Instrument som fortfarande är smutsiga ska tillbaka till diskrummet för att rengöras. Finns det orena instrumentet i ett galler ska hela gallret rengöras på nytt i diskdesinfektorn. 5

6 Innan godset packas så oljas leder med instrumentolja, isärtagna instrument sätts ihop och funktionskontroller genomförs på instrumenten. Därefter packas galler i packskynke av onestep typ, och lösa instrument i papper/plast påsar, dessa påsar försluts. Godset transporteras in i en autoklav, där det steriliseras. När autoklavprocessen är färdig, inspekteras lasten. Allt gods på lasten ska vara torrt, rent och etiketterna som sitter på godset ska vara läsbara. Steriltejp och indikatorsremsor ska ha slagit om i färg. När denna inspektion är klar kontrolleras autoklavens processkurva och processparametrar för att se att autoklavprocessen är godkänd. Lasten får sedan stå och svalna innan det transporteras till sterilförrådet i väntan på att användas på nytt. Detta arbete vill visa hur lång tid de olika stegen av gallrets väg genom hela processen tar. Ett galler kan innehålla olika antal instrument och instrument som tar olika lång tid att inspektera, sätta ihop och funktionskontrollera. Författarna har därför valt att i studien ta tre olika galler och därefter ta ett snittvärde av tiden. 6

7 Syfte Att få en ökad förståelse mellan operationsavdelningen och instrumentcentralen. Mål Att visa ett gallers väg genom hela processen, av rengöring och desinfektering, avsvalning, pack och funktionskontroll samt sterilisering och visa hur lång tid det tar att få ett galler genom hela processen. Resultatet är tänkt att presenteras för operationssköterskorna på Anestesikliniken, Skas Lidköping. Metod Undersökningen ska följa tre olika galler genom hela processen, och ska mäta: Hur lång tid det tar att lasta in respektive galler i diskdesinfektorn. Hur lång tid en process i diskdesinfektorn tar. Hur lång tid det tar för gallret att svalna av, då instrument ska ha rumstemperatur innan man hanterar det, för att undvika korrosion i boxlås och liknande. (Instrument reprocessing) Hur lång tid det tar för ett galler att synas, vid behov sättas ihop, funktionskontrolleras, oljas och därefter packas. Hur lång tid en autoklavprocess tar. Hur lång tid det tar för ett galler att svalna till rumstemperatur efter en autoklavprocess, då ett galler som är packat med packskynke ska ha rumstemperatur innan det kan flyttas för att inte skada packskynket. Mätningen görs på tre galler av olika storlek och som innehåller olika kirurgiska instrument. De galler som valdes är ett galler med kirurgiska instrument som används till öppna kirurgiska operationer som ex. bråck eller variser, ett galler som används till knäplastiker och ett galler med laparoskopiska instrument. Se bilagor 2-7 gallerförteckningar och bilder. Det behöver inte vara exakt samma galler som följs hela vägen, då avdelningen har flera galler av varje sort. Varje delmätning har gjorts separat. Detta för att mätningarna har gjorts inom ramen för den vanliga verksamheten på instrumentcentralen och det inte har varit praktiskt möjligt att utföra undersökningen på annat sätt. I undersökningen har tiden tagits på varje sorts galler fem gånger i varje steg. Detta redovisas i diagram. Antalet mätningar har valts för att det är ett hanterbart antal, men som ändå borde ge ett tillförlitligt medelvärde om mätvärdena ligger någorlunda samlade. 7

8 Mätningen utfördes enligt följande. När gallret anländer till diskrummet, startas ett stoppur, handdesinfektion utfördes, handskar och skyddsförkläde togs på och gallret lastades på lastbäraren. Vissa laparoskopiska instrument ska plockas isär. Detta ska redan ha gjorts på operationssalen av den instrumenterande operationssjuksköterskan, i diskrummet kontrolleras att det är gjort. Ihåliga instrument som ska genomspolas sätts på lastbärare så att de kan genomspolas. I gallret finns ett sk diatermiinstrument. Om det har används sätts det i väteperoxid under den tid det tar att lasta övriga instrument, och sedan torkas det av. Om inte detta görs blir diatermiinstrumentet inte rent efter processen i diskdesinfektion. Därefter tas instrumentbordslakanet av instrumentbordet, handskar tas av, händerna desinfekteras och nya, rena handskar tas på. Instrumentbordet torkas av med ytdesinfektion, och lastbäraren körs på inlastningsbanan, därefter torkas vagnen till lastbäraren av med ytdesinfektion. Skyddsförkläde och handskar tas av och händerna desinfekteras, därefter stängs stoppuret av. Diskdesinfektorerna i undersökningen är 8668 från Getinge. Processens tid i diskdesinfektorn kontrolleras på utskriften och noteras. Utskrift från programmet se bilaga 8. I diskprocessen används enzymmedel och ett torkmedel. I studien har tiden på fem slumpvis utvalda processer används. Efter processen i diskdesinfektorn så ska godset svalna till rumstemperatur, den tiden noterades. När gallret har svalnat till rumstemperatur så packas gallret. Tiden noteras genom att stoppuret startas, då desinfekteras arbetsbänken med ytdesinfektion, händerna desinfekteras med handdesinfektion och gallret hämtas från lastbäraren. En snabb översyn av gallret görs för att kontrollera att det ser rent och torrt ut. Gallerförteckning och etikett skrivs ut, och hämtas från skrivare. Därefter tas varje instrument ut, synas, sätts vid behov ihop, oljas med instrumentolja i leder och funktionskontrolleras, instrumenten läggs i gallret enligt gallerförteckning. Två gallerförteckningar packas med, ett i gallret, som ska vara sterilt till den instrumenterande operationssjuksköterskan och ett som viks in I packskynket. Det ska vara osterilt till den som passar på salen. Det packskynke som används i studien är av one- step typ. Packskynket viks med kuvertvikning. Sist sätts etikett och steriltejp på och gallret placeras i korg och ställs på bana till autoklav. Då stängs stoppuret av och tiden noteras. Autoklavprocessens tid mäts, den varierar något beroende på vilket gods som går med i just den processen. I studien har fem slumpvis utvalda processer används. De autoklaverna som används i undersökningen kommer från Getinge och heter HS 6610 ER- 2. Processen är en process för tungt gods, se bilaga Sista steget i undersökningen är tiden som det tar för gallret av svalna av till rumstemperatur efter autoklavprocessen. Tiden då gallren rullar ut från autoklaven noteras och gallret får svalna av på banan tills det bedöms vara rumstempererat, genom att författarna känt på gallrets över och undersida. 8

9 Resultat Resultatet redovisas i diagram, och medelvärden för varje sorts galler och processer tas fram. Sedan läggs alla medelvärden ihop och ett nytt medelvärde tas fram för att få produktionstiden för varje sorts galler. Detta värde kan sedan bl. a. användas för att beräkna hur många galler det behövs av en viss sort, med tanke på hur många operationer som i snitt görs på avdelningen. 7 Inlastning i diskdesinfektor Kir- galler mellan Nex Gen provprotes Laparoscopigaller Kir 1 0 Inlastning 1 Inlastning 2 Inlastning 3 Inlastning 4 Inlastning 5 Tiden visas i minuter. Medelvärdet för inlastning av Kir- galler mellan är 3.50 minuter. Medelvärdet för inlastning av Nex Gen provprotes är 3.52 minuter Medelvärdet för inlastning av Laparoscopigaller Kir är 4.91 minuter 9

10 Diskprocesser Diskprocesser Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Disk 5 Tiden visas i minuter Medelvärdet för diskprocesserna är minuter 50 Avsvalning efter diskprocess Kir- galler mellan Nex Gen provprotes Laparoscopigaller Kir Svalning svalning svalning svalning svalning Tiden visas i minuter Medelvärdet för avsvalning av Kir- galler mellan efter diskprocess är minuter Medelvärdet för avsvalning av Nex Gen provprotes efter diskprocess är minuter Medelvärdet för avsvalning av Laparoscopigaller Kir efter diskprocess är minuter 10

11 20 Läggning av galler Kir- galler mellan Nex Gen Provprotes Laparoscopigaller Kir Lägga galler Lägga galler Lägga galler Lägga galler Lägga galler Tiden visas i minuter Medelvärdet för läggning av Kir- galler mellan är minuter Medelvärdet för läggning av Nex Gen provprotesgaller är 4.13 minuter Medelvärdet för läggning av Laparoscopigaller Kir är minuter Autoklavprocess 01:12:00 01:09:07 01:06:14 01:03:22 01:00:29 00:57:36 00:54:43 Autoklavprocess Tiden visas I timmar Medelvärdet för autoklavprocesserna är minuter 11

12 70 Avsvalning efter autoklavprocess Kir- galler mellan Nex Gen provprotes Laparoscopigaller Kir Svalning Svalning Svalning Svalning Svalning Tiden visas I minuter Medelvärdet för avsvalning av Kir- galler mellan efter autoklavprocess är minuter Medelvärdet för avsvalning av Nex Gen provprotes efter autoklavprocess är 53 minuter Medelvärdet för avsvalning av Laparoscopigaller Kir efter autoklavprocess är minuter Medelvärde för hela sterilprocessen Totala medelvärdet för Kir- galler mellan är 3.22 timmar Totala medelvärdet för Nex Gen provprotesgaller 3.44 timmar Totala medelvärdet för Laparocopigaller Kir 3.39 timmar Totala medelvärdet för de tre olika gallren är 3.35 timmar. 12

13 Diskussion Det är bara tiden en steriltekniker handhar gallret som har räknats. Gallren kan ha fått vänta på inlastningsbanan till diskdesinfektorn, kan bli stående på lastbäraren i vänta på att bli packat eller få vänta på inlastningsbanan till autoklaven. Inte heller den tid det tar att registrera in gallret i en autoklav enligt det spårbarhetssystem som används på avdelningen har räknats. Detta medför att den faktiska tiden får att få ett galler genom hela processen oftast blir längre än den tid som redovisas här. Vid stor belastning, som när flera operationer avslutats på samma gång och/eller operationer som kräver många galler avslutats så kan varje enskilt galler ta längre tid att få igenom processen. Detta gäller även om personalbemanningen är låg, och det inte finns resurser att ta hand om varje enskilt galler omgående. I undersökningen har det används tre olika galler. De är utvalda då författarna har tänkt att de tar olika lång tid i de olika stegen som ska mätas. De tre gallren är tänkta att vara representativa för alla galler på avdelningen. Här kan finnas en felkälla då det på avdelningen finns ett stort antal galler med olika antal och sorters instrument. Alla instrument som legat i de galler som används till studien har varit visuellt rena. Har det funnits något smutsigt instrument i ett galler som var tänkt till studien så har det gallret tagits bort och ersatts av ett annat galler. Detta för att ett galler där det finns smutsiga instrument efter diskning behöver diskas om och detta gör att tiden förlängs. Det skulle vara intressant att i en ny undersökning, ta reda på hur ofta det förekommer att galler behöver diskas på nytt, och om det går att påverka detta då det finns mycket tid att vinna på att gallren blir rena efter första diskningen. Bedömning om gallret har svalnat av till rumstemperatur efter diskprocessen och efter autoklavprocessen är inte exakt. Författarna har känt efter med sina händer och bedömt när de uppfattat att gallret varit tillräckligt svalt för att packas eller flyttats till ett förråd. Här är en tänkbar felkälla om undersökningen skulle göras om, då olika individer kan uppfatta tillräckligt svalt på olika sätt. En orsak till att gallren har haft så olika tider vid avsvalning efter diskprocess och efter autoklavprocess är att det även kan bero på hur många galler, vilka galler och hur gallren står I förhållande till varandra på lastbäraren efter diskprocessen och utlastningsbanan efter autoklavprocessen. Stora tunga galler svalnar långsammare och avger mer värme till omgivningen. 13

14 Källförteckning Huys Jan (2010) Sterilization of medical supplies by steam s. 76, tredje upplagan, MHP Verlag GmbH Hälso- och sjukvårdslagen svenskförfattningssamling 1982:763 Instrument reprocessing, 10 th edition 2012, sid 49 k- p.org/index.php?id=11&l=1- Redbrochure, hämtad 27 november 2014 Patientsäkerhetslagen 2010:659 Socialstyrelsen (2009) Att förebygga vårdrelaterade infektioner s , 145 första upplagan, fjärde tryckningen Stryker, index- down/st_pag_patients- home/st_patients- knee/st_pag_patients- knee- replacement.htm, hämtad 28 augusti 2015 vårdhandboken, hämtad 28 augusti, vårdguiden, hämtad 28 augusti 2015

15 Bilaga 1 Ordlista: Aseptik: Betyder att bevara det rena rent, och det sterila sterilt. Autoklav: maskinteknisk apparat som används för att sterilisera. Desinfektion: Desinfektion definieras som en reduktion av mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta. (Vårdhandboken) Diatermiinstrument: Diatermi betyder "genom värme" och är en behandling som bränner vävnad med hjälp av elström. Ström leds via ett litet instrument som liknar en penna eller en pincett ( 1177 vårdguiden) Diskdesinfektor: en diskdesinfektor är avsedd att rengöra och desinfektera kirurgiska instrument mm (vårdhandboken) Diskrum: Rum där man tar emot smutsigt gods och lastar in det i diskdesinfektor. Funktionskontroll: Kontroll av ett instrument innan det packas. Galler: kallas en korg med en samling kirurgiska instrument Gallerförteckning: innehållsförteckning av instrumenten i ett galler. Indikatorremsa: En remsa som ändrar färg efter en sterilprocess, t ex tejpremsa som man tejpar på ett galler. Inlastningsbana: Bana som man lastar lastbäraren på, och som automatiskt lastar in den i en tom diskdesinfektor. Instrumentbord: Bord som man dukar upp de kirurgiska instrumenten på under en operation. Instrumentbordslakan: en steril barriär som läggs på en instrumentbord och som de sterila kirurgiska instrumenten dukas upp på. Knäplastik: Operation där knäleden byts ut mot delar av metall och plast (stryker) Kuvertvikning: När galler packas, kan gallerpappret vikas på olika sätt. Vanlig vikning av gallerpapper är kuvertvikning.

16 Lastbärare: Insats till diskdesinfektorn som godset lastas på Laparoskopiska instrument: Instrument som används till sk titthålsoperationer Packrum: rum där instrumenten kontolleras och packas. Packskynke: Skyddsbarriär som används vid sterilisering av galler, ska vara två lager. Packskynke, onestep: packskynke som är dubblet i sig och som det bara behövs ett av. Sterilt: en produkt är steril om den är fri från levande mikroorganismer eller har högst en levande mikroorganism/1 miljon produkter. Steriltekniker: Person som är specialutbildad för att arbeta på en sterilteknisk enhet. Suturmaterial: Material som använd att försluta operationssår med. Vårdrelaterad infektion: Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård. Väteperoxid: Används vid 3% koncentration till sårvård och på instrumentcentralen till förbehandling av instrument som med intorkat blod eller diatermiinstrument där blod och vävnadsrester bränt fast på instrumentet

17 Bilaga 2

18 Bilaga 3

19 Bilaga 4

20 Bilaga 5 Kir- galler mellan på diskinsats gallret färdigt att packas gallret färdigt att autoklaveras

21 Bilaga 6 Provprotesgaller på diskinsats gallret färdigt att packas galler färdigt att autoklaveras

22 Bilaga 7 Laparoskopiskt galler på diskinsats gallret färdigt att packas inslaget galler färdigt att autoklaveras

23 Bilaga 8

24 Bilaga 9.1

25 Bilaga 9:2

26 Bilaga 9.3

27 Bilaga 9.4

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Instrument och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng, Sollefteå Lärcenter, 2011 Författare: Anna-Karin Nilsson Handledare:

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Anvisning för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer 141203 Anvisning primärvård Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning i

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar.

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Johanna Eriksson Handledare: Maria Hansby 1 Författare: Johanna

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Funktionskontroller. Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012

Funktionskontroller. Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Funktionskontroller Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Alinde Gren Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv.

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar 1 Inledning Handskar ska alltid användas om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor. De hindrar händerna från att bli kraftigt nedsmutsade

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Bild 1 Basala hygienrutiner och klädregler Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Bild 2 Smitta i vård och omsorg I vår omgivning,

Läs mer

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam )

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Nina Sundahl och Maria Fager Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg AFFE FASTER -FYFFE Förrådshållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad

Läs mer

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Sterilteknikerutbildningen 2012-2013 Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Andreas Brunosson Handledare: Maria Hansby Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga?

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? VS Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Kajsa Dahlberg 1 Handledare: Maria Hansby SAMMANFATTNING Projektarbete/ Studie

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Höggradigt rent och ren rutin

Höggradigt rent och ren rutin Höggradigt rent och ren rutin Solklart eller höggradigt förvirrat? Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner/ Enhetschef Sterilteknik/Danderyds

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik SFVH Steriltekniska sektionens studiedagar 2014 Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Det vi inte vet, det tar vi reda på men hur då? och vadå? Copyright 2012, Helseplan

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

Läs mer

Getinge Academy. Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control

Getinge Academy. Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control Academy Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control Kunskap grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Nu har du Academys nya katalog i din hand! Vi ser fram emot att hjälpa er i ert kvalitetsarbete.

Läs mer

Rengöringsguiden. Producerat av: Distriktsveterinärernas hygiengrupp

Rengöringsguiden. Producerat av: Distriktsveterinärernas hygiengrupp Rengöringsguiden Producerat av: Distriktsveterinärernas hygiengrupp Version 2:2012 Generellt Disken är tillfället då den mekaniska rengöringen utförs. Det är extra viktigt att den blir noggrant genomförd,

Läs mer