Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder"

Transkript

1 Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Arbetets art: Projektarbete i Instrument- och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson Antal sid: 19 Titel: Kundavtal mellan sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder. Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund: På Kungälvs sjukhus, operationsavdelningen, pågår det en ombyggnad från ett sterilrum till en sterilcentral som ska stå färdig vid årsskiftet 2011/2012. I och med detta är det inte bara vårt eget sjukhus som ska servas, utan även andra interna kunder inom Västra Götalandsregionen, och externa kunder inom den privata sektorn. Det kommer att ställas större krav beträffande kvalitet och säkerhet för våra kunder och patienter. Målet är att det ska finnas ett färdigt kundavtal och en informationsbilaga som belyser kundens och leverantörens åtagande. När det är dags att skriva avtal med kunderna krävs det att vi har kunskap om gällande regler och kan förmedla detta till kunden. Syfte: När vi skriver avtal med våra kunder ska det finnas ett färdigt dokument att tillgå som på ett tydligt och enkelt sätt underlättar samarbetet mellan kund och sterilcentral. Mål: Ett skrivet dokument färdigt att använda som ett kundavtal. När kunder visar intresse för att köpa våra tjänster ska vi genom dokumentet kunna påvisa respektive parts åtagande. Metod: Genom att gå in på SIS(Swedish standards institute)-hemsida kunde vi ladda ner SS-EN ISO 13485, en standard för medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Via läkemedelsverkets hemsida hittade vi LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter som även den relaterade till vårt ämne. Vi kommer att intervjua personer med kunskap inom området ex: andra sterilcentraler med liknande verksamhet. Resultat Bilaga 1: Informationsdokumentet Bilaga 2: Kundavtalet

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Bakgrund: 1:1 Kungälvs sjukhus 1 1:2 Vårdrelaterade infektioner 1 1:3 Kvalitet 2 1:4 Medicintekniska produkter 3 1:5 Särskilda regler för modulsammansatta produkter 3 och vårdset samt för sterilisering 2 Syfte och mål 4 3 Metod 4 4 Resultat 5 5 Diskussion Källförteckning 7 7 Bilaga Bilaga

4 Bakgrund: Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus är ett akutsjukhus med 200 vårdplatser och 1400 medarbetare, beläget ca. två mil norr om Göteborg. Det ingår som en del i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsorganisation. Sjukhuset hade år 2010 ett områdesansvar för invånare. Här bedrivs både akutsjukvård och elektiv vård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykiatri med vårdtillfällen inom somatisk slutenvård och ca öppenvårdsbesök.. Budgetomslutningen låg på ca. 925 milj kronor. Ref:(1) Hela sjukhuset står inför en betydande om- och tillbyggnad i olika etapper. Vid årsskiftet 2011/2012 är första etappen klar som innefattar tillbyggnad av intensivvård-och operationsavdelningen. Operationsavdelningen har då byggts ut med tre stora operationssalar, förberedelserum och diverse förråd. I bottenvåningen kommer en ny stor sterilcentral att tas i bruk. I och med detta kommer sterilcentralen att kunna ta emot gods som ska desinfekteras och steriliseras, inte bara från det egna sjukhuset, utan även från interna kunder inom Västra Götalandsregionen och externa kunder från den privata sektorn. Därför har vi fått i uppdrag av arbetsgivaren att gå denna utbildning som är ett led i sterilcentralens kvalitet-och utvecklingsarbete. Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av det viktigaste hotet mot patientsäkerheten, det inträffar fler dödsfall i VRI än i trafiken. En VRI kan uppkomma som ett resultat av spridning av mikroorganismer mellan patienter direkt eller via personalens händer och kläder, eller via otillräckligt smittrenade instrument. Den kan också uppkomma genom att mikroorganismer i patientens normalflora förs in till normalt steril vävnad vid ett kirurgiskt ingrepp. VRI förlänger vårdtiden vilket förutom patientens lidande är ett stort problem för vårdgivaren p.g.a. en minskad patientgenomströmning.. VRI fördyrar vården, vårdkostnaden ökar 3,6 gånger om en infektion tillstöter. VRI orsakar dödsfall i 0,9 % av infektionsfallen och i 2,7% av fallen har det varit en bidragande orsak. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 3 ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienten drabbas av vårdskada. VRI klassas som en vårdskada. Ref:(2) 1

5 Kvalitet Socialstyrelsen föreskriver att det ska finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-och sjukvården. Ett ledningssystem är ett system för att: * fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten * sätta upp mål i enlighet med uppställda krav * följa upp och utvärdera dessa mål Detta innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer och rutiner för uppföljning. Ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet behövs för att varje patient ska känna sig trygg och säker i samband med vården och för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Ref:(3) Standarden SS-EN ISO beskriver krav på ett kvalitetsledningssystem som kan användas på en enhet (sterilcentral) som hanterar medicintekniska produkter. Sterilcentralen (STC) skall tillhandahålla de resurser som erfordras för att uppfylla författningskrav och kundens krav. Personalen som utför arbetet skall vara kompetent, ha lämplig teoretisk och praktisk utbildning, erfarenheter och vara medvetna om hur de själva bidrar till att målen uppnås. STC skall utforma en kvalitetsplan som fastställer kvalitetsmål och krav på produkterna och att sterilprocessen är övervakad och kontrollerad. Det skall finnas dokumenterade rutiner för validering av sterilisationsprocesser. Processen skall vara validerad före första användning. STC skall fastställa de krav som ställs av kunden inkl. leveranskrav och krav som inte angetts av kunden men som är nödvändiga med hänsyn till användningen och författningskrav som rör produkten.. Om något som tillhör kunden förloras, skadas eller visas vara olämplig för användning skall det rapporteras till kunden och dokumenteras. STC skall fastställa och införa ett väl fungerande sätt för kommunikation med kunder avseende produktinformation, förfrågningar, avtal och kundreaktioner som t.ex. klagomål. STC skall fastställa dokumenterade arbetsrutiner för hela sterilprocessen fram till att varan är levererad till avsedd mottagare. Ref:(4) 2

6 En medicinteknisk produkt (MTP) är: Medicintekniska produkter Ett instrument, apparat, tillbehör, maskin, anordning, implantat, in-vitro reagens eller kalibrator, mjukvara, material eller annan liknande artikel avsedd av tillverkaren att användas separat eller tillsammans med något slag av tillbehör för människor i samband med en eller flera av följande syften: Diagnos, profylax, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom Kompensation för en skada eller ett funktionshinder Undersökning, utbyte eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process Stödjande eller uppehållande av liv Befruktningskontroll Desinfektion av MTP Tillhandahållande av information för medicinska syften med hjälp av in-vitro undersökning av preparat från människokroppen. Sterila produkter är en kategori av MTP avsedda att uppfylla kraven på sterilitet. Ref:(4) Tillverkare av en MTP är den fysiska eller juridiska person som har ansvar för: Utformning, tillverkning, paketering och märkning. Att sätta samman, förpacka, bearbeta eller märka en eller flera produkter eller ange avsett syfte. En MTP ska vara lämplig för sin användning och uppnå de prestanda som tillverkaren avsett. Ref:(2) Särskilda regler för modulsammansatta produkter och vårdset samt för sterilisering 8 Denna paragraf ska tillämpas på modulsammansatta produkter och vårdset. Varje fysisk eller juridisk person som sätter samman CE-märkta produkter för att släppa ut dem på marknaden som modulsammansatta produkter och vårdset, ska utfärda en deklaration som innehåller följande: Att han har kontrollerat att produkterna kan kombineras enligt tillverkarens instruktioner och att monteringen är utförd i enlighet med dessa instruktioner. Att han har förpackat vårdseten eller de modulsammansatta produkterna och att relevant information till användaren samt tillverkarnas bruksanvisningar medföljer. Att hela verksamheten är underkastad lämpliga interna kontroll- och inspektionsmetoder. 3

7 De modulsammansatta produkter/vårdset som avses ska inte vara försedda med någon ytterligare CE-märkning. De ska istället åtföljas av den information som användaren behöver för att de ska kunna använda produkten på ett säkert sätt och identifiera tillverkaren. Denna information skall framgå av produktens märkning och i bruksanvisningen, som skall medfölja förpackningen till varje produkt. Ref:(5) Sterilenheten på Kungälvs sjukhus har varit för liten för att kunna ta emot kunder utanför sjukhuset. Anledningen till att vi bestämde oss för göra detta arbete är att det inte funnits kunskap eller klara regler och rutiner för hur man agerar i dessa sammanhang, inte heller några nedskrivna dokument eller avtal. Inom snar framtid står en ny sterilcentral färdig och det blir möjligt att ta emot kunder. Då behöver vi ha kunskap för att ingå avtal anpassade till sterilcentralen på Kungälvs sjukhus. Syfte och mål: Syftet med vårt arbete är att ta fram ett kundavtal med tillhörande informationsbilaga där det ska framgå båda parternas åtaganden. Renhetsgraden på de sterila produkterna måste bevaras fram till kunden. För att samarbetet mellan kund och sterilcentral ska kunna fungera måste ett dokument med klara regler finnas där båda parter skriver under dokumentet som då blir ett avtal. Målet är att dokumentet ska vara färdigställt så att när första kunden som hör av sig kan ta del av det och efter att ha accepterat alla villkor skriva under. Syftet är också att undersöka vilka regler som finns när det gäller att sterilisera gods till andra kunder och om reglerna skiljer sig åt om kunderna tillhör VG-regionen eller är från den privata sektorn, t.ex. privata vårdcentraler. Metod: Från SIS- hemsida laddade vi hem SS-EN ISO 13485, Standard för medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål, för att förvissa oss om att vi arbetar på ett kvalitetssäkert sätt, så kundens krav på säkra produkter tillfredsställs och att steriliteten garanteras fram till kunden. Via läkemedelsverkets hemsida hittade vi LVFS 2003:11, som även den relaterade till vårt ämne. I denna författningssamling finns beskrivet reglerna för att sätta ihop vårdset för sterilisering för kunder, som låg till grund för att vi inte steriliserar set innehållande kompresser och tvättork. Efter att besökt flera olika sterilcentraler, både personligen, via mail och hemsidor fick vi en grund där vi kunde utarbeta ett eget kundavtal som passade på Kungälvs sjukhus. Genom flera mail och telefonsamtal med juridiska enheten på VG-regionens regionkansli tolkade vi tillsammans lagar och paragrafer om reglerna för att sterilisera gods för interna och externa kunder. 4

8 Resultat: När det gäller reglerna för att sterilisera gods åt andra kunder inom VG-regionen gäller samma förutsättningar som inom den egna verksamheten. Dock är det andra regler som styr försäljningen av tjänster till externa kunder. Den juridiska enheten på VG-regionens regionkansli har lotsat oss igenom relevanta lagar som berör området. Gemensamt gjorde vi bedömningen att med hjälp av konkurrenslagen, lagen om valfrihetssystem och kommunallagen får sterilcentralen sälja tjänster, såsom att sterilisera gods, till privata vårdcentraler som ingår i VG-primärvård. VG-primärvård bildades 1 oktober 2009 då alla invånare över 16 år fick välja vårdcentral, privata eller offentliga, som godkänts av Västra Götalandsregionen. Tjänsterna får endast säljas till självkostnadspris och ska gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga tjänster åt invånarna. Sterilcentralen får inte konkurrera med andra aktörer på marknaden. Resultatet blev två bilagor, en bilaga med ett informativt dokument som ska ge kunden all den information som är nödvändig för att samarbetet mellan kund och sterilcentral ska fungera och en bilaga med ett kundavtal som båda parter ska signera efter det att kunden tagit del av och godkänt informationen. Läkemedelsverket har i sin författningssamling 2003:11 påtalat vad som krävs för att sätta samman vårdset för sterilisering. Ett utdrag av LVFS 2003:11 visas i arbetets bakgrund. Vi har därför beslutat att inte sätta samman vårdset som innehåller t.ex. kompresser eller tvättork, eftersom man då blir egentillverkare av medicintekniska produkter och då ska de reglerna tillämpas. Diskussion: När vi började undersöka om det finns skillnader mellan att sälja tjänster till kunder inom VG-regionen och kunder inom den privata sektorn upptäckte vi, trots flertalet kontakter, att ingen kunde svara på det. Till slut hänvisades vi till juridiska enheten på Västra Götalands regionkansli. Efter ett antal samtal kunde vi med deras hjälp resonera oss fram till ett beslut. Eftersom det inte står i lagen att en sterilcentral får sälja tjänster i form av sterilisering av gods, får bedömningarna göras utifrån paragrafer i relevanta lagar. 5

9 Enligt kommunallagen 1991:900 2:a kap. 7 får kommuner och landsting driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga tjänster åt medlemmarna. Enligt 2 skall kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika (likställhetsprincipen) I lagen om valfrihetssystem 2008:962 1: kap. 1 står det: Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföras tjänsten och som den upphandlande myndigheten godkänt och tecknat kontrakt med. Enligt lagen har alla invånare rätt att få samma förutsättningar till god och säker vård oavsett om det är på en privat vårdcentral inom VG-primärvård eller en offentlig vårdcentral, Dvs det ska alltid finnas tillgång till sterila instrument som är steriliserade på en kvalitetssäkrad sterilcentral. På bl.a. dessa grunder har det framkommit att sterilcentralen kan erbjuda tjänster till godkända externa kunder. Vi har utformat en detaljerad informationsbilaga till kunden för att undvika missförstånd mellan kunden och sterilcentralen. Det är viktigt för ett tydligt och bra samarbete. För att komma undan läkemedelsverkets krångliga regler om egentillverkning av medicintekniska produkter kommer vi inte att sätta samman vårdset innehållande kompresser och tvättork. Kunderna får använda sig av fabrikssteriliserade produkter. Det är viktigt att Sterilcentralen på Kungälvs sjukhus arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet för att tjänsterna som levereras till kunden ska vara kvalitetssäkrade. Till hjälp finns standarden SS-EN ISO som beskriver i detalj hur arbetet i en sterilcentral skall utföras för att kvalitetsäkra hela sterilprocessen. 6

10 Källförteckning: Ref: 1 Ref: 2 Socialstyrelsen: Att förebygga vårdrelaterade infektioner, ett kunskapsunderlag Ref:3 Socialstyrelsen: God vård en vägledning till SOSFS 2005:12 Ref: 4 - SS-EN ISO Medicintekniska produkter Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål Ref. 5 LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. 7

11 BILAGA 1 8

12 Information gällande åtagande mellan kund och Sterilcentralen Kungälvs sjukhus Sterilcentralens (STC) uppgift är att säkerställa myndighetskrav och användarens önskemål för bearbetning av medicintekniska produkter. Metoder som används är godkända och kontrollerade samt baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. STC ska föra en kontinuerlig dialog med kunden i syfte att utveckla och förbättra samarbetet. Sterila medicintekniska produkter är fria från levande mikroorganismer och sporer, dvs. sannolikheten att det finns levande mikroorganismer kvar på produkten ska vara lika med eller mindre än 1 på 1 miljon. Hur säker en steriliseringsmetod är beror bl.a. på hur många mikroorganismer som finns på det material som ska steriliseras. Därför är det viktigt att hålla en hög hygienisk standard och använda utvärderade rengörings- och desinfektionsmetoder före en steriliseringsprocess. Efter steriliseringen kan produktens förpackning förorenas av mikroorganismer både från människor som hanterar dem och från omgivningen samt skadas på annat sätt. Förpackning, lagerhållning och hantering ska säkerställa att kvaliteten på produkten bibehålls fram till brukaren. Kunden: Allt gods som lämnas till sterilcentralen ska vara rent och torrt, dvs. rengjort och desinfekterat i diskdesinfektor (inte i en spoldesinfektor) som är kontrollerad enligt SS-EN 15883, så att ingen smittspridningsrisk föreligger för personalen på sterilcentralen. Det är viktigt att packa godset rätt och att instrumenten är öppna eller isärtagna enligt tillverkarens instruktioner för att fullgod rengöring och desinfektion skall kunna utföras. Behandla godset som höggradigt rent och packa instrumenten i en ren plastpåse samt i avsedda transportlådor som försluts och adresseras, som sedan transporteras till sterilcentralen Kungälvs sjukhus, så att inte kontaminering sker före eller under transporten. Kvarvarande smuts, klister, tejp på instrument skall tas bort för hand och sedan ska instrumentet köras om i en diskdesinfektor, därefter kan godset skickas till sterilcentralen. Rostiga instrument tas inte emot eftersom rost skadar annat gods. 9

13 För att säkerställa att produkterna hanteras rätt ska kopia på tillverkarens bruksanvisning, rengörings- och rekommenderad steriliseringsmetoder sändas med nya produkter som levereras för första gången till sterilcentral. Instrumenten ska vara avsedda att autoklaveras i en ångautoklav. Kunden ansvarar för skador som orsakas av att instrument inte är tillverkade av material som är avsedda att diskas i en diskdesinfektor eller steriliseras i en ångautoklav. Sterilcentralen ansvarar inte för instrument som skadas på grund av felaktig instruktion från kund. Godset får ej vara förpackat för sterilisering, gäller både för enstaka instrument och vårdset, eftersom personalen på sterilcentralen inspekterar och granskar allt gods före paketering. Obs! Stickande och skärande instrument förses med skydd eller packas på ett sådant sätt att stick- och skärskador undviks. Allt skärande och stickande engångsmaterial avlägsnas hos kunden. Ömtåligt gods t ex. optiker skall packas av kunden på så sätt att det inte kommer till skada under transporten till sterilcentralen. Kunden åtar sig att iordningsställa en tydligt markerad plats för var godset skall lämnas och hämtas. Denna plats ska meddelas till berörd transportavdelning. 10

14 Sterilcentral: Godset ska transporteras i slutna transportlådor som kan plomberas, vilka tillhandahålls av sterilcentralen. Transportlådorna är av flergångstyp och kan desinfekteras i en diskdesinfektor. Lådorna ska vara plomberade när sterilt gods transporteras från sterilcentral till kund. Sterilcentralen ansvarar för godsets sterila kvalitet fram till den av kunden angivna avlämningsplats för sterilt gods. Sterilcentralen ställer utan kostnad upp med konsultation och rådgivning kring steriliseringsmetoder, hygien och hantering av sterilt material. Enligt gällande lag omsteriliseras inga engångsprodukter. Sterilcentralen sätter inte ihop set innehållande t.ex. tork och kompresser, eftersom det klassas som egentillverkning av medicintekniska produkter och medför tillverkaransvar. Vad egentillverkaransvar innebär framgår av LVFS 2003:11, lag 1993:584 och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter SOFS 2001:12. T-DOC: Sterilcentralen använder sig av ett datoriserat dokumentations- och spårbarhetssystem som heter T-DOC. T-DOC uppfyller kraven på dokumentation och spårbarhet genom hela processen. T-DOC är även en kvalitetssäkring av verksamheten och en uppföljning och kontroll över verksamheten för t e x statistik och avvikelsehantering. Därför är det viktigt att du som kund levererar korrekta packlistor, önskad förpackning, utgångsdatum, namn på instrumentet/setet, steriliseringsmetod och lagerplats. 11

15 Packlistan med streckkoder måste tillsammans med instrumentet/setet tillbaka till sterilcentralen för att kunna scannas och därmed erhålla en ny etikett som är nödvändig för en fortsatt process. Etiketten är 3-delad. Övre delen ger information om produkten. En av de två nedre delarna tas loss och skickas tillbaka till sterilcentralen tillsammans med instrumentet/setet Den andra används till patientdokumentationen. BILD PÅ EN ETIKETT 12

16 BILAGA 2 13

17 KUNDAVTAL Sterilcentralen Kungälvs sjukhus åtar sig att sterilisera gods för: Kundens namn: Adress: Tel.nr: E-post: Organisationsnummer: Faktureringsadress: Leveransadress: Kontaktperson: Namn Tel.nr: E-post: Sterilcentralen Kungälvs sjukhus: Adress: Tel.nr: E-post: Kontaktperson Namn E-post: Tel.nr: Organisationsnummer: 14

18 Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Ev. uppsägning av avtalet ska göras skriftligt minst tre månader innan avtalstidens utgång. Sker ingen uppsägning, förlängs avtalet automatiskt med ett år. Fakturering och betalningsvillkor: Faktureras enligt prislista Betalningsvillkor enligt VG-regionens policy Underskrifter: Kunden har läst igenom och godkänt gällande villkor (se inf. om åtagande mellan kund och STC: KS.) Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit varsitt Vi på sterilcentralen ser fram emot ett gott samarbete! För Kungälvs sjukhus För kund: Ort och datum: Ort och datum: Namn: Namn: Titel: Titel: Namnförtydligande: Namnförtydligande: 15

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras?

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Marie-Louise Hjalmarsson och Ia Mälman Handledare: Maria Hansby. 0 Författare:

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Produktkrav. Steriltekniska enheten behöver följande uppgifter för att kunna förse Er med sterila produkter av hög kvalitet.

Produktkrav. Steriltekniska enheten behöver följande uppgifter för att kunna förse Er med sterila produkter av hög kvalitet. Produktkrav Steriltekniska enheten behöver följande uppgifter för att kunna förse Er med sterila produkter av hög kvalitet. Produktens namn: Tillverkarens Produktens namn 1 : Ert önskemål på sterilförpackningen.

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Medicintekniska regelverket. Lars Johansson Läkemedelsverket Medicinteknik

Medicintekniska regelverket. Lars Johansson Läkemedelsverket Medicinteknik Medicintekniska regelverket Lars Johansson Läkemedelsverket Medicinteknik Författningar Lagen (1993:584) och förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter Produktsäkerhetslagen (2004:451) och Produktsäkerhetsförordningen

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

ANMÄLAN TILL PRODUKTREGISTRET OM PRODUKT OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ANMÄLAN TILL PRODUKTREGISTRET OM PRODUKT OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 3/2005 20.12.2005 Dnro 1897/01/2005 ANMÄLAN TILL PRODUKTREGISTRET OM PRODUKT OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård,

Läs mer

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar.

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Johanna Eriksson Handledare: Maria Hansby 1 Författare: Johanna

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Karin Skoglund 2015-11-25

Karin Skoglund 2015-11-25 Karin Skoglund 2015-11-25 En produkt som, enligt tillverkaren, ska användas för att hos människor: Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom En produkt som, enligt tillverkaren, ska användas

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 1097 Kompetensbeskrivning Specialiteten vårdhygien karaktäriseras av fördjupad kunskap om prevention av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vården. Kompetensområdet omfattar även färdigheter

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten

Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer