ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN"

Transkript

1 ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Arbetets art: Examensarbete i kurs Instrument- och steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Serap Corba Antal sidor: 14 Titel: Steriliseringsprocessens dokumentation och hur det sker i praktiken Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund Steriltekniska enheter anställer ofta undersköterskor och under utbildningens tiden till steriltekniker, märkte jag att det egentligen är två helt olika yrkesgrupper med olika utbildningar. Genom att aktivt delta och ställa frågor till personalen, om hur steriliseringsprocessens kontroller går till, på Karolinska Sjukhuset i Solna har jag även lärt mig en del som kompletterar min utbildning. Under delkursen sterilisering och dess praktikperiod observerades vilka kontroller som görs vid steriliseringsprocessen. Efter steriliseringsprocessens dokumentation är ett bevis att godset är sterilt och genom att läsa kurvor vet vi hur processen har gått. I och med den nuvarande utbildningsnivån inom yrket vill jag titta närmare på deras rutiner och undersöka om dessa stämmer överens med det som vi har fått lära oss i utbildningen. Syfte och Mål Mitt syfte med denna studie är att förklara vilka kontroller som ska göras vid steriliseringsprocessen och även titta lite närmare på det vi har fått lära oss under utbildningen och hur det sker i praktiken. Metod I studien har jag använt mig av föreläsningsmaterial från utbildningen och för att få en liten jämförelse mellan sterilteknikerutbildningen med undersköterskeutbildningen har jag tittat på utbildningarnas hemsidor. Vidare har jag för ett bra resultat även frågat om personalen på KS i Solna om vilka kontroller dem gör vid steriliseringsprocessen för att få en bredare bild av hur det ser ut i verkligheten. Resultat Arbetet resulterar i en framtagen manual, på vilka kontroller som görs innan steriliseringsprocessens dokumentation.

3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 1 Syfte och Mål 3 Metod 3 Resultat 3 Slutsats och Diskussion 8 Källförteckning 10 Bilaga 1 11 Bilaga 2 12

4 Bakgrund Under utbildningen praktiserade jag på steriltekniska enheten på Karolinska Sjukhuset i Solna och har under perioden förstått vikten av vårt arbete och hur viktig utbildningen är. Steriltekniska enheten hanterar och steriliserar operationsinstrument. Instrumenten kommer från operationssal till steriltekniska enheten för. Rengörning och desinfektion. Renhet, funktionskontroll och smörjning. Sterilisering Instrument som används inom Hälso- och sjukvården måste vara rena, höggradigt rena, sterila, beroende på användningsområde. Steriliseringsresultatet beror på mängden av mikroorganismer på godset efter desinfektionsprocessen. Innan steriliseringsprocessen måste rengöring, desinfektion och hantering vara godkända för att kunna uppnå ett sterilt resultat. Vid steriliseringen måste autoklaven programmeras för worst case värsta fall vilket innebär att alla mikroorganismer avdödas och processen måste vara validerad och rutintester måste utföras, som visar att validerat resultat uppnås. Detta görs varje dag, flera gånger om dagen genom kontroll och tolkning(1). Steriliseringsdokumentation är ett bevis på att godset är sterilt. Av den anledningen är det viktigt att läsa parametervärdena och personalen måste vara utbildad för att veta vad de gör. Viktiga sterilparametrarna som man kontrollerar efter varje steriliseringsprocess är 3 T det vill säga: TRYCK + TEMP+ TID Steriliseringsprocessen kan skrivas i tre delar; Förvakuumsfasen Steriliseringsfasen Eftervakuumfasen Förvakuum: Uppgiften är att ta bort luft i kammaren och i godset samt förvärma och befukta. Trycksänkning och höjning upprepas tre gånger för att säkerställa att all luft sugits ut. 1. Högst 10 % luft kvar i kammaren efter första förvakuum. 2. Efter det andra förvakuumet högst 1 % luft kvar i kammaren. 3. Efter det tredje förvakuumet innehåller kammaren högst 0,1 % luft(1). 1

5 De olika procentsatserna beror på olika modeller och programmeringar, ofta beroende på autoklaver tillverkningsår. Detta kan innebära att en 15 år gammal modell och en ny modell kan skilja i förvakuumsystem. Ovan nämnda procentsatserna gäller autoklaver som Getinge AB tillverkar. Andra företag som tillverkar autoklaver kan ha olika förvakuumsystem. Det är däremot absolut viktigt att tillverkaren bevisar att förvakuumsystemet fungerar som det ska och att det är max 0,1 % luft kvar, eftersom detta inte går att ändra på i efterhand. Trycksänkningen kontrollerades vid valideringen under min praktik på KS autoklaven för 0,100 Bar (100 mbar) Det vill säga att det i varje förvakuum, ska det finnas ett värde under 0,100 Bar (100 mbar). Tryckhöjningen genom ånginsläpp går upp till 0 Bar (manometervärde) eller 1,013 mbar (absolut tryck). Viktiga parametervärden i förvakuumfasen, som kontrolleras och dokumenteras efter sterilisering, är att det måste finnas ett värde under 0,100 Bar (100mBar) Steriliseringsfasen: Under den här fasen sker egentligen själva steriliseringen. Godset värms från rumstemperatur upp till steriliseringstemperatur (till 134 o C) genom att den tillförda ångan kondenserar på alla ytor som är kallare än 134 o C (2). Steriliseringsfasen kontrolleras med TRYCK+TEMP+TID Tid: Den säkraste metoden är ångsterilisering vid 121 o C hålltiden 15 minuter eller vid 134 o C i 3 minuter enligt standard SS-EN -285 (Beskriver funktioner och maskinkrav samt tester för stora ångautoklaver). I KS var steriliseringstiden validerad vid 121 o C 20 min och vid 134 o C 7 min. Trycket under steriliseringen skall överensstämma med ångtabellen. Steriliseringen vid C, ska trycket vara Manometer Tryck Absolut Tryck Temperatur , , , , , , , ,4 Steriliseringen vid 134 o C ska trycket vara; Manometer Tryck Absolut Tryck Temperatur , , , , , , , , , , , ,98 Eftervakuumfasen: Uppgiften är att torka godset. Hur många pulsar och hur länge trycksänkningar- och höjningar skall pågå, beror på valideringsresultatet. Trycksänkningsvärden ska vara samma som för vakuumvärden. KS har ett värde som är under 0,100 Bar (100 mbar) d.v.s. man ska kontrollera första trycksänkning och finna ett värde under 0,100 Bar (100 mbar) 2

6 Syfte och Mål Mitt syfte med denna studie är att förklara vilka kontroller som ska göras efter steriliseringsprocessen och även titta lite närmare på det vi har fått lära oss under utbildningen och hur det sker i praktiken. Metod I studien har jag använt mig av föreläsningsmaterial från utbildningen och för att få en liten jämförelse mellan sterilteknikerutbildningen med undersköterskeutbildningen har jag tittat på utbildningarnas hemsidor. Vidare har jag för ett bra resultat även frågat om personalen på KS i Solna om vilka kontroller dem gör vid steriliseringsprocessen för att få en bredare bild av hur det ser ut i verkligheten. Resultat Enligt standard SS-EN ISO ,2 (Validering och rutinkontroll av processer samt vägledning) ska steriliseringsprocessens kontrolleras efter båda steriliseringsstegen. Första delen utgår från att läsa i autoklavkurvans parameter TRYCK+TEMP+TID. Det är viktigt för varje fas och det måste registreras och tolkas. Andra delen för frisläppande av gods ska det göras en visuell kontroll av förpackningarna för att se att är de hela, rena, torra och att indikatorn på förpackningarna ändrat färg. Att de här två delarna är korrekt gjorda är bevis på att det är sannolikt att det är sterilt. Se Bilaga 1 för att se manualen för steriliseringsprocessens dokumentationskontroll för KS. På KS finns 5 autoklaver. Autoklav 1 och 2 som har program1 och är validerat för allmän last. Autoklav 3,4 och 5 är validerat för thorax galler och tunga laster. 3

7 Lastningen är; 1 litet galler 2 litet galler Mellangaller 2 mellangaller 2 små galler Mellangaller Löspackade instrument Mellangaller Löspackade instrument Mellangaller Mellangaller Stort med många instrument galler Processen ser ut så här; På dokumentationen måste det stå sjukhusets namn, datum, tid, autoklavsnummer, serienummer och cykelräknare(1). Det som måste stå på parametrarna är; steriliseringstemp, steriliseringstid och tid för eftervakuum, efterpuls ånga och efterpuls luft(1). 4

8 Innan processen godkänns måste processen kontrolleras; Förvakuumfasen kontrolleras för varje förvakuum. Det ska finnas ett värde under 0,100 Bar (100 mbar). På första förvakuumet hittar man 0,072 Bar, andra vakuum 0,072 Bar och tredje 0,072 Bar då förvakuum fasen är godkänd. När man kollar processens kammartryck är att kontrollera AI27 som har kopplat till super visor som visar tydligare vad som händer i kammaren. Men det är inte direkt fel att kolla AI03 som har kopplat till styrsystemet. Super visor som kontrollerar att systemet går rätt(1). Steriliseringsfasen kontrolleras med TRYCK+TEMP+TID. Steriliseringstiden börjar 00:20:37 och blir klar 00:27:37 och det är exakt 7 min, men temperaturen ska inte vara under 134 o C och inte över 137 o C. Vid 137 grader blir ångan överhettad temperaturbandet överstigit +3 o C och effekten är att lasten inte blir fuktad. Temperaturen under steriliseringstiden skall vara mellan 134 o C och 134,9 för att vara godkänd inte över 137 o C. Trycket måste stämma med ångtabellen, mellan 134 o C- 137 o C är absolut trycket mellan 3,063 3,313 Bar, vidare står det i dokumentationen mellan 3,107-3,169 Bar och det stämmer med ångtabellen är godkänt. 5

9 När man kollar processens kammartemperatur är bästa kontrollera AI24 som har kopplat till super visor. Under eftervakuumfasen ska trycket kontrolleras: Eftervakuumen ska visa ett värde under 0,100 Bar (100mBar). Om valideringen inte har ett annat värde och dokumentationen står 0,087 Bar är det godkänt. Efterpuls luft- tiden är validerad till 25 minuter autoklav 1 och 2 program 1 på KS och om det stämmer, behöver det inte kontrolleras varje gång. Det kan skilja från program till program och last till last. Om det är validerat och autoklaven programmerad till 25 min. måste det vara minst 25 min. Autoklav 3, 4 och 5 är validerad för thorax galler och tunga laster, de behöver extra torktid och efterpuls luft-tid. Blandad och tung last kan orsaka våt last. Av den anledningen är valideringen viktig. Lastningen för thorax galler; 6

10 Lastningen är. Liten container (thorax) Mellangaller (thorax) Löspackade instrument Mellangaller med många instrument (c-op.) Liten container (thorax) Plastlåda (thorax) Löspackade instrument Mellangaller med många instrument (c-op.) Stor container (thorax) Stor container (thorax) Stor galler med många instrument Stor galler med många instrument Autoklav 3,4 och 5 är validerad som det beskrivs ovan. Processen ser ut så här. Alla autoklaver program 1 har samma steriltid och temperatur, skillnaden är att autoklav 3, 4 och 5 eftervakuumtid är 5 min och efterpulslufttid är 35 min. Eftersom tunga och blandade laster kan orsaka våt last, har de inte är tillräcklig torktid. Autoklav 1 och 2 har 0 minuter eftervakuum tid och enbart 25 min efterpulsluft tid för allmän last, max två containrar per körning och inte thorax galler. Båda är validerade och godkända. 7

11 Slutsats och Diskussion Jag har en bakgrund från vården där jag har arbetat som undersköterska i flera år på en vårdavdelning på KS. Steriltekniska enheter anställer ofta undersköterskor när de egentligen har två helt olika utbildningar. Undersköterskornas uppgifter är ofta omvårdnad såsom ta prover, EKG, blodtryck, temperatur och lägga om sår. Under min undersköterskeutbildning har vi inte lärt oss om rengöring, desinfektion eller något om sterilisering, såsom metoder inom sterilisering. När en undersköterska påbörjar sitt nya arbete som steriltekniker får denne ofta en introduktion från sin handledare, som ofta denne själv har fått genom introduktion från sin handledare osv. Många i personalen har, deltagit i kurser, men mycket av instruktionen till yrket har skett via handledning av mer erfaren undersköterska. Detta framgår även i där de skriver att Instrument- och steriltekniker är en utbildning i tiden. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på sterilcentralen i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. Med en utbildning till instrument och steriltekniker får du den kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Innan steriliseringsprocessen godkänns har KS en enda rutinkontroll för steriliserings tid och temperatur (Bilaga 2 enkel tabell som jämför ångsteriliseringsprocess i utbildningen och praktiken). De har bestämt den rutinen med autoklav tillverkaren Getinge. Många av personalen visste inte att trycket för vakuum, sterilisering och eftervakuum fasen ska kontrolleras och av den anledningen ser jag hur viktigt det är med utbildning! Det jag har kommit fram till är bl.a. av antalet personal är det mer undersköterskor som är anställda som steriltekniker. Följden av detta resulterar i att arbetet fastnar i rutiner som inte går att bryta. Det är enkelt att fastna i en vardag utan att tänka sig för och kanske fundera på om man borde göra något annat sätt. Även om erfarenhet uppskattas på alla nivåer så tror jag att nytänkande i samband med utbildning är en stor fördel. Det är ett vanligt förekommande beteende att rutinerna tar över arbetet. När detta väl händer blir det svårare för personal med sterilteknikerutbildning att föra fram sina kunskaper. Av den anledningen borde de som har sterilteknikerutbildning, så som i många branscher, få mer ansvar för att utnyttja kunskapen till fullo. 8

12 Under praktikperioden märkte jag att autoklaverna har olika eftervakuumtid. Autoklav 1-2 program 1 har 0 min., 3-4 och 5 program 1 har 5 min. Det kan vara skillnad eftersom autoklav 1-2 är validerad för allmän last, autoklav 3-4 och 5, program 1 för thorax galler och även allmän last. Thorax galler validerad Jag kontrollerade installationspärmen för autoklav och UPK pärmen där jag kom fram till att det i installationspärmen står att alla maskiner har 5 min eftervakuumtid fastän autoklav 1 och 2 program 1 har 0 minuter eftervakuum. Detta har jag kontrollerat i UPK pärmarna år efter år, men det finns inga skillnader i torktiderna där heller. Jag frågade personalen, men de kunde heller inte svara på hur ett sådant misstag kunnat ske. Jag fick kontakt med en Medicinteknisk ingenjör i KS, som har varit med under UPK kontroller. Hon beskrev att eftervakuumtiden måste stämma med valideringen. Dagen efter kom hon och kontrollerade alla pärmar, men vi fick inte någon dokumentation som stämmer med nuvarande eftervakuum tid. Hon förklarade att man kan ändra på tiderna eftersom autoklav 1och 2 för allmänna laster och under UPK är godkända med de här parametrarna värdena och det är bara bra att tiden blir förkortad. Denna möjliga förklaring borde enligt min mening finnas med i UPK pärmen för att det inte ska behöva orsaka vidare förvirring. Jag, som student kände att jag inte kunde fråga mer, men uttryckte att det måste göras en ändring i UPK pärmen och den ska vara tillgänglig för framförallt personalen. I samband med detta vill jag påstå att dokumentationen inte bara är viktig i steriliseringsprocessen utan i hela arbetet. I och med min praktik insåg jag att vare sig man är utbildad till steriltekniker eller inte, så blir det dagliga arbetet, som ovan nämnt, till rutin. Allting görs på samma sätt dag efter dag utan att ens tänka på varför det görs på det viset. Av den anledningen anser jag att det är av stor vikt med kontinuerlig utbildning inom sterilteknik i form av kurser eller certifikat förnyelse för att undkomma de rutinerade misstagen. Min mening med detta, är framförallt att utbildningen, som absolut är nödvändig, inte är tillräcklig på lång sikt. Jag tror att något sådant skulle även ha en positiv verkan på personalen i och med att de förnyar sin kunskap, kommer ur sina rutiner och får möjlighet till en social interaktion sinsemellan. Jag upplevde under utbildningen att enda vägen för att bevisa att godset är sterilt är genom att kontrollera kurvorna i ångsteriliseringsdokumentationerna. I praktiken förverkligas inte dessa kontroller alltid, vilket ofta beror på brist på kunskap och för hög tilltro på att maskinerna larmar vid fel. 9

13 Källförteckning Muntliga källor: Anders Bostedt, Steriltekniker, KS i Solna. April 2011 Ingmar Hulden, Jobbar i utlämningen i KS i Solna. April 2011 Margareta Öbrant, Steriltekniker i KS. April Bella Kajtazi, Medicinteknisk ingenjör i KS i Solna. April, Maj Skriftliga källor: 1) Maria Hansby, Föreläsningar under utbildningen och kontakt 2)En handlednings bok av Getinge AB, Sterilisation med ånga, 1996 (www.getinge.se) 3)Bengt Ternström, Utdrag ur Referensmetodikhandboken, Getinge AB (www.getinge.se) Elektroniska källor: 10

14 Bilaga 1: Manualen för steriliseringsprocessens dokumentationskontroll för KS: För vakuum fasen: Varje för vakuum skall finnas ett värde under 0,100 bar. Sterilisering fasen: Kontrollera steriliseringstiden och temperaturen minst 20 min i 121 o C och 7 min. 134 o C. Trycket och temperaturen måste överensstämma med ångtabellen. Kontrollera! Efter vakuum fasen: Första efter vakuum skall finnas ett värde under 0,100 bar. Innan du godkänner steriliseringsprocessen ska du göra en visuell kontroll på förpackningarna. Om allt stämmer som det ska. Godkänd! 11

15 Bilaga 2: Enkel tabell som jämför ångsteriliseringsprocess i utbildningen och praktiken Hur vi har lärt oss i skolan Förvakuum fasen: Tryck Hur det sker i praktiken på KS Steriliseringsfasen: Temp+ tid Steriliserings fasen: Tryck+ temp+ tid Eftervakuum fasen: Tryck 12

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper Omvårdnad/Avdelningen för omvårdnad Emelia Dahlberg Maria Larsson Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Newly graduated

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer