ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN"

Transkript

1 ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Arbetets art: Examensarbete i kurs Instrument- och steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Serap Corba Antal sidor: 14 Titel: Steriliseringsprocessens dokumentation och hur det sker i praktiken Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund Steriltekniska enheter anställer ofta undersköterskor och under utbildningens tiden till steriltekniker, märkte jag att det egentligen är två helt olika yrkesgrupper med olika utbildningar. Genom att aktivt delta och ställa frågor till personalen, om hur steriliseringsprocessens kontroller går till, på Karolinska Sjukhuset i Solna har jag även lärt mig en del som kompletterar min utbildning. Under delkursen sterilisering och dess praktikperiod observerades vilka kontroller som görs vid steriliseringsprocessen. Efter steriliseringsprocessens dokumentation är ett bevis att godset är sterilt och genom att läsa kurvor vet vi hur processen har gått. I och med den nuvarande utbildningsnivån inom yrket vill jag titta närmare på deras rutiner och undersöka om dessa stämmer överens med det som vi har fått lära oss i utbildningen. Syfte och Mål Mitt syfte med denna studie är att förklara vilka kontroller som ska göras vid steriliseringsprocessen och även titta lite närmare på det vi har fått lära oss under utbildningen och hur det sker i praktiken. Metod I studien har jag använt mig av föreläsningsmaterial från utbildningen och för att få en liten jämförelse mellan sterilteknikerutbildningen med undersköterskeutbildningen har jag tittat på utbildningarnas hemsidor. Vidare har jag för ett bra resultat även frågat om personalen på KS i Solna om vilka kontroller dem gör vid steriliseringsprocessen för att få en bredare bild av hur det ser ut i verkligheten. Resultat Arbetet resulterar i en framtagen manual, på vilka kontroller som görs innan steriliseringsprocessens dokumentation.

3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 1 Syfte och Mål 3 Metod 3 Resultat 3 Slutsats och Diskussion 8 Källförteckning 10 Bilaga 1 11 Bilaga 2 12

4 Bakgrund Under utbildningen praktiserade jag på steriltekniska enheten på Karolinska Sjukhuset i Solna och har under perioden förstått vikten av vårt arbete och hur viktig utbildningen är. Steriltekniska enheten hanterar och steriliserar operationsinstrument. Instrumenten kommer från operationssal till steriltekniska enheten för. Rengörning och desinfektion. Renhet, funktionskontroll och smörjning. Sterilisering Instrument som används inom Hälso- och sjukvården måste vara rena, höggradigt rena, sterila, beroende på användningsområde. Steriliseringsresultatet beror på mängden av mikroorganismer på godset efter desinfektionsprocessen. Innan steriliseringsprocessen måste rengöring, desinfektion och hantering vara godkända för att kunna uppnå ett sterilt resultat. Vid steriliseringen måste autoklaven programmeras för worst case värsta fall vilket innebär att alla mikroorganismer avdödas och processen måste vara validerad och rutintester måste utföras, som visar att validerat resultat uppnås. Detta görs varje dag, flera gånger om dagen genom kontroll och tolkning(1). Steriliseringsdokumentation är ett bevis på att godset är sterilt. Av den anledningen är det viktigt att läsa parametervärdena och personalen måste vara utbildad för att veta vad de gör. Viktiga sterilparametrarna som man kontrollerar efter varje steriliseringsprocess är 3 T det vill säga: TRYCK + TEMP+ TID Steriliseringsprocessen kan skrivas i tre delar; Förvakuumsfasen Steriliseringsfasen Eftervakuumfasen Förvakuum: Uppgiften är att ta bort luft i kammaren och i godset samt förvärma och befukta. Trycksänkning och höjning upprepas tre gånger för att säkerställa att all luft sugits ut. 1. Högst 10 % luft kvar i kammaren efter första förvakuum. 2. Efter det andra förvakuumet högst 1 % luft kvar i kammaren. 3. Efter det tredje förvakuumet innehåller kammaren högst 0,1 % luft(1). 1

5 De olika procentsatserna beror på olika modeller och programmeringar, ofta beroende på autoklaver tillverkningsår. Detta kan innebära att en 15 år gammal modell och en ny modell kan skilja i förvakuumsystem. Ovan nämnda procentsatserna gäller autoklaver som Getinge AB tillverkar. Andra företag som tillverkar autoklaver kan ha olika förvakuumsystem. Det är däremot absolut viktigt att tillverkaren bevisar att förvakuumsystemet fungerar som det ska och att det är max 0,1 % luft kvar, eftersom detta inte går att ändra på i efterhand. Trycksänkningen kontrollerades vid valideringen under min praktik på KS autoklaven för 0,100 Bar (100 mbar) Det vill säga att det i varje förvakuum, ska det finnas ett värde under 0,100 Bar (100 mbar). Tryckhöjningen genom ånginsläpp går upp till 0 Bar (manometervärde) eller 1,013 mbar (absolut tryck). Viktiga parametervärden i förvakuumfasen, som kontrolleras och dokumenteras efter sterilisering, är att det måste finnas ett värde under 0,100 Bar (100mBar) Steriliseringsfasen: Under den här fasen sker egentligen själva steriliseringen. Godset värms från rumstemperatur upp till steriliseringstemperatur (till 134 o C) genom att den tillförda ångan kondenserar på alla ytor som är kallare än 134 o C (2). Steriliseringsfasen kontrolleras med TRYCK+TEMP+TID Tid: Den säkraste metoden är ångsterilisering vid 121 o C hålltiden 15 minuter eller vid 134 o C i 3 minuter enligt standard SS-EN -285 (Beskriver funktioner och maskinkrav samt tester för stora ångautoklaver). I KS var steriliseringstiden validerad vid 121 o C 20 min och vid 134 o C 7 min. Trycket under steriliseringen skall överensstämma med ångtabellen. Steriliseringen vid C, ska trycket vara Manometer Tryck Absolut Tryck Temperatur , , , , , , , ,4 Steriliseringen vid 134 o C ska trycket vara; Manometer Tryck Absolut Tryck Temperatur , , , , , , , , , , , ,98 Eftervakuumfasen: Uppgiften är att torka godset. Hur många pulsar och hur länge trycksänkningar- och höjningar skall pågå, beror på valideringsresultatet. Trycksänkningsvärden ska vara samma som för vakuumvärden. KS har ett värde som är under 0,100 Bar (100 mbar) d.v.s. man ska kontrollera första trycksänkning och finna ett värde under 0,100 Bar (100 mbar) 2

6 Syfte och Mål Mitt syfte med denna studie är att förklara vilka kontroller som ska göras efter steriliseringsprocessen och även titta lite närmare på det vi har fått lära oss under utbildningen och hur det sker i praktiken. Metod I studien har jag använt mig av föreläsningsmaterial från utbildningen och för att få en liten jämförelse mellan sterilteknikerutbildningen med undersköterskeutbildningen har jag tittat på utbildningarnas hemsidor. Vidare har jag för ett bra resultat även frågat om personalen på KS i Solna om vilka kontroller dem gör vid steriliseringsprocessen för att få en bredare bild av hur det ser ut i verkligheten. Resultat Enligt standard SS-EN ISO ,2 (Validering och rutinkontroll av processer samt vägledning) ska steriliseringsprocessens kontrolleras efter båda steriliseringsstegen. Första delen utgår från att läsa i autoklavkurvans parameter TRYCK+TEMP+TID. Det är viktigt för varje fas och det måste registreras och tolkas. Andra delen för frisläppande av gods ska det göras en visuell kontroll av förpackningarna för att se att är de hela, rena, torra och att indikatorn på förpackningarna ändrat färg. Att de här två delarna är korrekt gjorda är bevis på att det är sannolikt att det är sterilt. Se Bilaga 1 för att se manualen för steriliseringsprocessens dokumentationskontroll för KS. På KS finns 5 autoklaver. Autoklav 1 och 2 som har program1 och är validerat för allmän last. Autoklav 3,4 och 5 är validerat för thorax galler och tunga laster. 3

7 Lastningen är; 1 litet galler 2 litet galler Mellangaller 2 mellangaller 2 små galler Mellangaller Löspackade instrument Mellangaller Löspackade instrument Mellangaller Mellangaller Stort med många instrument galler Processen ser ut så här; På dokumentationen måste det stå sjukhusets namn, datum, tid, autoklavsnummer, serienummer och cykelräknare(1). Det som måste stå på parametrarna är; steriliseringstemp, steriliseringstid och tid för eftervakuum, efterpuls ånga och efterpuls luft(1). 4

8 Innan processen godkänns måste processen kontrolleras; Förvakuumfasen kontrolleras för varje förvakuum. Det ska finnas ett värde under 0,100 Bar (100 mbar). På första förvakuumet hittar man 0,072 Bar, andra vakuum 0,072 Bar och tredje 0,072 Bar då förvakuum fasen är godkänd. När man kollar processens kammartryck är att kontrollera AI27 som har kopplat till super visor som visar tydligare vad som händer i kammaren. Men det är inte direkt fel att kolla AI03 som har kopplat till styrsystemet. Super visor som kontrollerar att systemet går rätt(1). Steriliseringsfasen kontrolleras med TRYCK+TEMP+TID. Steriliseringstiden börjar 00:20:37 och blir klar 00:27:37 och det är exakt 7 min, men temperaturen ska inte vara under 134 o C och inte över 137 o C. Vid 137 grader blir ångan överhettad temperaturbandet överstigit +3 o C och effekten är att lasten inte blir fuktad. Temperaturen under steriliseringstiden skall vara mellan 134 o C och 134,9 för att vara godkänd inte över 137 o C. Trycket måste stämma med ångtabellen, mellan 134 o C- 137 o C är absolut trycket mellan 3,063 3,313 Bar, vidare står det i dokumentationen mellan 3,107-3,169 Bar och det stämmer med ångtabellen är godkänt. 5

9 När man kollar processens kammartemperatur är bästa kontrollera AI24 som har kopplat till super visor. Under eftervakuumfasen ska trycket kontrolleras: Eftervakuumen ska visa ett värde under 0,100 Bar (100mBar). Om valideringen inte har ett annat värde och dokumentationen står 0,087 Bar är det godkänt. Efterpuls luft- tiden är validerad till 25 minuter autoklav 1 och 2 program 1 på KS och om det stämmer, behöver det inte kontrolleras varje gång. Det kan skilja från program till program och last till last. Om det är validerat och autoklaven programmerad till 25 min. måste det vara minst 25 min. Autoklav 3, 4 och 5 är validerad för thorax galler och tunga laster, de behöver extra torktid och efterpuls luft-tid. Blandad och tung last kan orsaka våt last. Av den anledningen är valideringen viktig. Lastningen för thorax galler; 6

10 Lastningen är. Liten container (thorax) Mellangaller (thorax) Löspackade instrument Mellangaller med många instrument (c-op.) Liten container (thorax) Plastlåda (thorax) Löspackade instrument Mellangaller med många instrument (c-op.) Stor container (thorax) Stor container (thorax) Stor galler med många instrument Stor galler med många instrument Autoklav 3,4 och 5 är validerad som det beskrivs ovan. Processen ser ut så här. Alla autoklaver program 1 har samma steriltid och temperatur, skillnaden är att autoklav 3, 4 och 5 eftervakuumtid är 5 min och efterpulslufttid är 35 min. Eftersom tunga och blandade laster kan orsaka våt last, har de inte är tillräcklig torktid. Autoklav 1 och 2 har 0 minuter eftervakuum tid och enbart 25 min efterpulsluft tid för allmän last, max två containrar per körning och inte thorax galler. Båda är validerade och godkända. 7

11 Slutsats och Diskussion Jag har en bakgrund från vården där jag har arbetat som undersköterska i flera år på en vårdavdelning på KS. Steriltekniska enheter anställer ofta undersköterskor när de egentligen har två helt olika utbildningar. Undersköterskornas uppgifter är ofta omvårdnad såsom ta prover, EKG, blodtryck, temperatur och lägga om sår. Under min undersköterskeutbildning har vi inte lärt oss om rengöring, desinfektion eller något om sterilisering, såsom metoder inom sterilisering. När en undersköterska påbörjar sitt nya arbete som steriltekniker får denne ofta en introduktion från sin handledare, som ofta denne själv har fått genom introduktion från sin handledare osv. Många i personalen har, deltagit i kurser, men mycket av instruktionen till yrket har skett via handledning av mer erfaren undersköterska. Detta framgår även i där de skriver att Instrument- och steriltekniker är en utbildning i tiden. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på sterilcentralen i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. Med en utbildning till instrument och steriltekniker får du den kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Innan steriliseringsprocessen godkänns har KS en enda rutinkontroll för steriliserings tid och temperatur (Bilaga 2 enkel tabell som jämför ångsteriliseringsprocess i utbildningen och praktiken). De har bestämt den rutinen med autoklav tillverkaren Getinge. Många av personalen visste inte att trycket för vakuum, sterilisering och eftervakuum fasen ska kontrolleras och av den anledningen ser jag hur viktigt det är med utbildning! Det jag har kommit fram till är bl.a. av antalet personal är det mer undersköterskor som är anställda som steriltekniker. Följden av detta resulterar i att arbetet fastnar i rutiner som inte går att bryta. Det är enkelt att fastna i en vardag utan att tänka sig för och kanske fundera på om man borde göra något annat sätt. Även om erfarenhet uppskattas på alla nivåer så tror jag att nytänkande i samband med utbildning är en stor fördel. Det är ett vanligt förekommande beteende att rutinerna tar över arbetet. När detta väl händer blir det svårare för personal med sterilteknikerutbildning att föra fram sina kunskaper. Av den anledningen borde de som har sterilteknikerutbildning, så som i många branscher, få mer ansvar för att utnyttja kunskapen till fullo. 8

12 Under praktikperioden märkte jag att autoklaverna har olika eftervakuumtid. Autoklav 1-2 program 1 har 0 min., 3-4 och 5 program 1 har 5 min. Det kan vara skillnad eftersom autoklav 1-2 är validerad för allmän last, autoklav 3-4 och 5, program 1 för thorax galler och även allmän last. Thorax galler validerad Jag kontrollerade installationspärmen för autoklav och UPK pärmen där jag kom fram till att det i installationspärmen står att alla maskiner har 5 min eftervakuumtid fastän autoklav 1 och 2 program 1 har 0 minuter eftervakuum. Detta har jag kontrollerat i UPK pärmarna år efter år, men det finns inga skillnader i torktiderna där heller. Jag frågade personalen, men de kunde heller inte svara på hur ett sådant misstag kunnat ske. Jag fick kontakt med en Medicinteknisk ingenjör i KS, som har varit med under UPK kontroller. Hon beskrev att eftervakuumtiden måste stämma med valideringen. Dagen efter kom hon och kontrollerade alla pärmar, men vi fick inte någon dokumentation som stämmer med nuvarande eftervakuum tid. Hon förklarade att man kan ändra på tiderna eftersom autoklav 1och 2 för allmänna laster och under UPK är godkända med de här parametrarna värdena och det är bara bra att tiden blir förkortad. Denna möjliga förklaring borde enligt min mening finnas med i UPK pärmen för att det inte ska behöva orsaka vidare förvirring. Jag, som student kände att jag inte kunde fråga mer, men uttryckte att det måste göras en ändring i UPK pärmen och den ska vara tillgänglig för framförallt personalen. I samband med detta vill jag påstå att dokumentationen inte bara är viktig i steriliseringsprocessen utan i hela arbetet. I och med min praktik insåg jag att vare sig man är utbildad till steriltekniker eller inte, så blir det dagliga arbetet, som ovan nämnt, till rutin. Allting görs på samma sätt dag efter dag utan att ens tänka på varför det görs på det viset. Av den anledningen anser jag att det är av stor vikt med kontinuerlig utbildning inom sterilteknik i form av kurser eller certifikat förnyelse för att undkomma de rutinerade misstagen. Min mening med detta, är framförallt att utbildningen, som absolut är nödvändig, inte är tillräcklig på lång sikt. Jag tror att något sådant skulle även ha en positiv verkan på personalen i och med att de förnyar sin kunskap, kommer ur sina rutiner och får möjlighet till en social interaktion sinsemellan. Jag upplevde under utbildningen att enda vägen för att bevisa att godset är sterilt är genom att kontrollera kurvorna i ångsteriliseringsdokumentationerna. I praktiken förverkligas inte dessa kontroller alltid, vilket ofta beror på brist på kunskap och för hög tilltro på att maskinerna larmar vid fel. 9

13 Källförteckning Muntliga källor: Anders Bostedt, Steriltekniker, KS i Solna. April 2011 Ingmar Hulden, Jobbar i utlämningen i KS i Solna. April 2011 Margareta Öbrant, Steriltekniker i KS. April Bella Kajtazi, Medicinteknisk ingenjör i KS i Solna. April, Maj Skriftliga källor: 1) Maria Hansby, Föreläsningar under utbildningen och kontakt 2)En handlednings bok av Getinge AB, Sterilisation med ånga, 1996 (www.getinge.se) 3)Bengt Ternström, Utdrag ur Referensmetodikhandboken, Getinge AB (www.getinge.se) Elektroniska källor: 10

14 Bilaga 1: Manualen för steriliseringsprocessens dokumentationskontroll för KS: För vakuum fasen: Varje för vakuum skall finnas ett värde under 0,100 bar. Sterilisering fasen: Kontrollera steriliseringstiden och temperaturen minst 20 min i 121 o C och 7 min. 134 o C. Trycket och temperaturen måste överensstämma med ångtabellen. Kontrollera! Efter vakuum fasen: Första efter vakuum skall finnas ett värde under 0,100 bar. Innan du godkänner steriliseringsprocessen ska du göra en visuell kontroll på förpackningarna. Om allt stämmer som det ska. Godkänd! 11

15 Bilaga 2: Enkel tabell som jämför ångsteriliseringsprocess i utbildningen och praktiken Hur vi har lärt oss i skolan Förvakuum fasen: Tryck Hur det sker i praktiken på KS Steriliseringsfasen: Temp+ tid Steriliserings fasen: Tryck+ temp+ tid Eftervakuum fasen: Tryck 12

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Tänk om. En studie baserad på fiktion, applicerad på Sunderby Sjukhus. Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011

Tänk om. En studie baserad på fiktion, applicerad på Sunderby Sjukhus. Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Tänk om En studie baserad på fiktion, applicerad på Sunderby Sjukhus Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Charlotte Berndts Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Validering av små autoklaver ett led i kvalitetssäkringen av det smittförebyggande arbetet

Validering av små autoklaver ett led i kvalitetssäkringen av det smittförebyggande arbetet vetenskap & klinik edwardsson et al edwardsson et al stig edwardsson, professor em., Avdelningen för oral biologi, odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö. nils bäckman, övertandläkare, Socialstyrelsen,

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Kvalitetssäkring av. steriliseringsprocessen. Last- och förpackningskontroll 3M Comply kemiska indikatorer. SteriGa. Comply TM T. SteriGage.

Kvalitetssäkring av. steriliseringsprocessen. Last- och förpackningskontroll 3M Comply kemiska indikatorer. SteriGa. Comply TM T. SteriGage. Co EO Last- och förpackningskontroll M kemiska indikatorer EO ACCEP Blue bar must enter Kvalitetssäkring av steriliseringsprocessen TM T REJEC TM SteriGa EO Chemic Integrat Lastkontroll Eftersom sterilisering

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar.

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Johanna Eriksson Handledare: Maria Hansby 1 Författare: Johanna

Läs mer

Instrumentsterilisering inom primärvården

Instrumentsterilisering inom primärvården TLT-info 1/2005 Instrumentsterilisering inom primärvården Val, validering och övervakning av effekten av små autoklaver INSTRUMENTSTERILISERING INOM PRIMÄRVÅRDEN Val, validering och övervakning av effekten

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs Matachana Autoklav Modell SC500 Kapacitet SPRI /STE från 2/2 till 4/8 Modell S1000 Kapacitet SPRI /STE från 3/4 till 15/12 AlessandroToneguzzi Kurs om spoldesinfektor Steelco Bp100HE-BP100HSER

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation GETINGE ssured Produkter för kontroll av rengöring och sterilistion 2 Getinge ssured Getinge SSURED Varje dag rengörs många olika slags instrument och verktyg. Kanske under olika tider, temperaturer och

Läs mer

Styrelsen. Svensk Förening för Vårdhygien. Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad

Styrelsen. Svensk Förening för Vårdhygien. Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad SFVH Styrelsen Svensk Förening för Vårdhygien Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad Jeanette Charpentier jeanette.charpentier@mmm.com Health Care divisionen,

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska

Läs mer

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör 2013 Insight Instruments, Inc. sid. 1 av 13 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER 2 T-DOC EndoCycle DIGITAL DOKUMENTATION LAGRA PROCESSPARAMETRAR De ökande kraven på dokumentation av rengörings- och desinfektionssprocesser för endoskop

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Funktionskontroller. Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012

Funktionskontroller. Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Funktionskontroller Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Alinde Gren Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Getinge Quadro Bordsautoklav

Getinge Quadro Bordsautoklav Getinge Quadro Bordsautoklav Steriliserar så mycket mer, på så mycket mindre utrymme Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar som kräver högsta möjliga

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer

Spol- och diskdesinfektorer Spol- och diskdesinfektorer Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Desinfektionsprocessens två steg: - Rengöring - Desinfektion Definition på renhetsgrader Rent Uppnås genom en process, som avlägsnar främmande

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård Version 2013-01-18

Validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård Version 2013-01-18 Steriliseringsprocesser Validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård Version 2013-01-18 SIS Handbok 600 Remissutgåva (Tryckortsida) Innehållsförteckning 1. Terminologi i denna handbook...

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar USTR 805. Ångsterilisering av Pall -filterenheter Använda utbytbara filterpatroner

Tillämpningsanvisningar USTR 805. Ångsterilisering av Pall -filterenheter Använda utbytbara filterpatroner Tillämpningsanvisningar USTR 805 Ångsterilisering av Pall -filterenheter Använda utbytbara filterpatroner 0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Viktiga rekommendationer...1 1.1 Installation före

Läs mer

Tatuering och piercing

Tatuering och piercing projekt RAPPORT december 2012 MILJÖKONTORET Tatuering och piercing Tillsynsprojekt 2012 Karin Sandström Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 2 Getinge Academy Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Labbrapport. Isingmodel

Labbrapport. Isingmodel Labbrapport Auhtor: Mesut Ogur, 842-879 E-mail: salako s@hotmail.com Author: Monica Lundemo, 8524-663 E-mail: m lundemo2@hotmail.com Handledare: Bo Hellsing Göteborgs Universitet Göteborg, Sverige, 27--

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Academy Sverige Kursprogram 2015 Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog har ett nytt utseende

Läs mer

HYGIENRUTINER. för. FOLKTANDVÅRDEN i ÖSTERGÖTLAND

HYGIENRUTINER. för. FOLKTANDVÅRDEN i ÖSTERGÖTLAND 1 HYGIENRUTINER för FOLKTANDVÅRDEN i ÖSTERGÖTLAND Reviderad februari 2010 2 Innehållsförteckning. FÖRORD... 4 1. INLEDNING... 5 2. RENRUTINER... 6 2.1 Rena produkter... 6 2.2 Höggradigt rena produkter...

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

2015-09-21 PRODUKTKATALOG. Sterilisering. Avtal 1401561, 2015-01-01--2016-12-31 Avtal 1302057, 2014-05-01--2016-04-30

2015-09-21 PRODUKTKATALOG. Sterilisering. Avtal 1401561, 2015-01-01--2016-12-31 Avtal 1302057, 2014-05-01--2016-04-30 2015-09-21 PRODUKTKATALOG Sterilisering Avtal 1401561, 2015-01-01--2016-12-31 Avtal 1302057, 2014-05-01--2016-04-30 Kontakt produktfrågor Vid produktfrågor kontaktar du materialkonsulent Irina Haeger på

Läs mer

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 SVENSKA.2. 97050834 Rev. 00 15.05

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 SVENSKA.2. 97050834 Rev. 00 15.05 97050834 Rev. 00 15.05 Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 SVENSKA.2 SV SVENSKA 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 3 2. VIKTIGA ANVISNINGAR... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKA DATA... 4 5. MONTERING

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Remiss SIS 9252 Renhet i operationsrum Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet I operationsrum

Remiss SIS 9252 Renhet i operationsrum Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet I operationsrum 2011-12-05 Swedish Standards Institute 118 80 Stockholm Remiss SIS 9252 Renhet i operationsrum Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet I operationsrum Svenska Läkaresällskapet () är

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Hygien i tandvården 4. Basala hygienrutiner 5. Munnens mikrobiologiska normalflora 7. Skötsel av instrument 14. Tandtekniska arbeten 21

Hygien i tandvården 4. Basala hygienrutiner 5. Munnens mikrobiologiska normalflora 7. Skötsel av instrument 14. Tandtekniska arbeten 21 Hygien i tandvården Innehåll: Sida Förord Hygien i tandvården 4 Basala hygienrutiner 5 Munnens mikrobiologiska normalflora 7 Vattenkvalitet 11 Skötsel av instrument 14 Tandtekniska arbeten 21 Avfall 22

Läs mer

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Lidköping Informationsmaterial för Verksamhetschefer/enhetschefer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga?

Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean, KTH/STH björn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 4 30 1 Historiskt seminarium

Läs mer

Silent Power Evo 2 / 2L / 4L / 4L-K / Miniature / Miniature K SVENSKA.2. 97050867 Rev. 01 26.06

Silent Power Evo 2 / 2L / 4L / 4L-K / Miniature / Miniature K SVENSKA.2. 97050867 Rev. 01 26.06 97050867 Rev. 01 26.06 Silent Power Evo 2 / 2L / 4L / 4L-K / Miniature / Miniature K SVENSKA.2 SV SVENSKA 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 3 2. VIKTIGA ANVISNINGAR... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKA DATA... 4 5.

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

GETINGE HS66 TURBO FÖRSTKLASSIG STERILISATION. Always with you

GETINGE HS66 TURBO FÖRSTKLASSIG STERILISATION. Always with you GETINGE HS66 TURBO FÖRSTKLASSIG STERILISATION Always with you 2 Getinge HS66 Turbo grönt ljus för den nya generationens autoklaver Getinge HS66 Turbo är en av den nya generationens autoklaver från det

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468.

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468. Användarhandbok Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468 Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469 KAN AUTOKLAVERAS Artikelnummer FSE-058-SV-1.0 Utgiven i februari,

Läs mer