3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten"

Transkript

1 1 (9) Socialdepartementet Stockholm Uppdrag om en samlad redovisning av den pågående och fortsatta IT-utvecklingen 1. Regeringens beslut Regeringen har genom regeringsbeslut den 16 oktober 2008 givit Försäkringskassan i uppdrag att redovisa en samlad bild av den pågående och framtida IT-utvecklingen. Redovisningen ska främst ha sin utgångspunkt i den problembild som Statskontoret presenterat i rapporten Den nya Försäkringskassan - Delrapport 3 som lämnades till regeringen den 31 mars 2008 och i slutrapporten Försäkringskassans förberedelser inför genomförandet av ett nytt tandvårdsstöd som lämnades till regeringen den 15 september Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit, och kommer att vidta, för - att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av ITverksamheten, - att åstadkomma en god kostnadskontroll och redovisning av kostnaderna för IT-verksamheten, - att genomföra en kompetensväxling inom IT-verksamheten. Försäkringskassan ska utifrån aktuell IT-strategi och med särskild koppling till det pågående utvecklingsarbetet inom myndigheten redovisa en samlad riskoch konsekvensanalys. Om nödvändigt ska alternativa lösningar redovisas. Försäkringskassan ska redovisa aktuell IT-strategi och planer för de kommande åren, inklusive bedömda kostnader för utveckling, drift och underhåll samt förväntade effekter för verksamheten. Konsultkostnader ska särredovisas. 2. Inledning En väl fungerade IT-verksamhet är helt nödvändig för att Försäkringskassan ska klara sitt uppdrag. Frågan om hur denna verksamhet styrs, planeras och följs upp är därför av avgörande betydelse för en framgångsrik verksamhet. Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan E-post Internetadress Telefax Org.nr

2 2 (9) En förutsättning för en effektiv styrning av IT-verksamheten är att den ingår som en del i myndighetens långsiktiga planering. En långsiktig planering förutsätter väl förankrade långsiktiga mål, strategier för att nå målen och en verksamhetsplanering som löpande revideras under verksamhetsåret och framåt i tiden. En stor del av resurserna för IT-utveckling under 2009 koncentreras, dels till migreringen från stordatormiljö till en modern teknisk miljö dels till arbetet med leveransåtaganden gentemot Pensionsmyndigheten. Härutöver kräver bland annat beslutade reformer inom sjukförsäkringen och tandvården stora insatser. Andra pågående utvecklingsprojekt syftar till att förbättra handläggningsstöd och kvalitet i produktionen. 3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten 3.1. IT-verksamhetens struktur och styrning Försäkringskassans IT-verksamhet är för närvarande strukturerad i huvudområdena drift och underhåll samt utveckling. Dessa två huvudområden styrs med användande av olika modeller vilka beskrivs nedan. Styrningen av drift och underhåll sker genom den förvaltningsmodell som Försäkringskassan kallar Objektstyrning. För respektive objekt fastställer den verksamhetsansvarige dels vilka servicenivåer som ska gälla för driftverksamheten dels vilka förvaltningsaktiviteter som ska genomföras. Hela drift- och underhållsverksamheten styrs ekonomiskt genom fastlagda budgetramar. Styrningen av utvecklingsverksamheten sker på myndighetsnivå genom beslut om en ekonomisk ram och en projektportfölj med ingående projekt. Respektive projekt styrs med stöd av myndighetens projektstyrningsmodell. Varje projekt har en projektägare från den del av verksamheten som utvecklingen avser. Vid beredningen inför beslut om start av respektive projekt ansvarar myndighetens utvecklingsstab för att kvalitetssäkra att projektet har tillräckliga underlag enligt projektstyrningsmodellen. Utvecklingsstaben ansvarar också för den samlade uppföljningen av samtliga projekt (se nedan) Utvecklingsstab Försäkringskassan har, den 1 april 2009, inrättat en Utvecklingsstab. Staben ska styra, koordinera och följa upp Försäkringskassans utvecklings- och projektverksamhet. Utvecklingsstaben ska upprätta förslag till såväl en långsiktig som en årlig utvecklingsplan utifrån strategier, uppdrag från regeringen och de utvecklingsaktiviteter som identifierats inom verksamheten och dokumenterats i verksamhetsplanen. Staben ska följa och säkerställa att budget och leveranser stödjer och följer verksamhetsplaneringen och beslutade prioriteringar i övrigt samt ha ansvar för att bereda prioriteringen av utvecklingsinsatser inför

3 3 (9) ledningens beslut. Beslut om utvecklingsplan fattas efter gemensam beredning mellan Utvecklingsstaben och verksamhetsansvariga chefer. Verksamhetsansvariga chefer ska ansvara för såväl den långsiktiga utvecklingen inom sina ansvarsområden som för projekten. Genom detta säkerställs att verksamhetsansvar även innefattar utvecklingsansvar. Försäkringskassan har ett behov av att se över strukturen för fördelningen av verksamhetsansvar på ledningsnivå så att ansvarskedjan mellan verksamhet och IT-utveckling kan effektiviseras ytterligare. Försäkringskassan har vidare ett behov av att se över förvaltningsmodell samt indelning och ägarskap av IT-objekten bl.a. mot bakgrund av det kommande samarbetet med Pensionsmyndigheten. Detta arbete kommer att genomföras under år 2009 och ledas av Utvecklingsstaben. Genom Utvecklingsstaben säkerställs en samlad och övergripande kontroll av projektverksamheten. Staben ansvarar för att koordinera planeringen och upprätta förslag till myndighetens fleråriga utvecklingsplan. Planeringen utgår från uppdrag, mål och strategier och bygger på budgetunderlag och verksamhetsplanering. Den fleråriga utvecklingsplanen bryts ned till en ettårig plan och beslutade projekt samlas i en projektportfölj. Styrningen av projekten sker enligt projektstyrningsmodellen Pejl. Försäkringskassans modeller för förvaltning och nyttoberäkningar förvaltas och vidareutvecklas genom stabens försorg. Projekten följs löpande avseende ekonomi, leveranser och effekthemtagning. Kontinuerlig kvalitetssäkring av projektverksamheten sker genom granskningar och revisioner av projekten samt uppföljning av att risker och kvalitetsbrister åtgärdas. Regelbunden statusrapportering till ledningen med förslag till eventuella åtgärder görs Strategisk inriktning av IT Försäkringskassans nuvarande IT-strategi beslutades år De viktigaste punkterna i strategin är: Tydlig fokus på den dagliga driften En fortsatt snabb migrering från stordatorsystemen för minskad risk Ett tydligt stöd för ett framgångsrikt införande av verksamhetsstrategin Ett successivt byte till standardsystem IT-strategin behöver uppdateras utifrån Försäkringskassans verksamhetsstrategi, den långsiktigt prioriterade planeringen samt nya krav på myndigheten. Det behöver även tydliggöras varför nuvarande IT-strategisk inriktning har valts och visa tydligare koppling till verksamhetens krav och mål. Mot denna bakgrund har Försäkringskassan inlett ett arbete att se över ITstrategin. Detta arbete kommer att genomföras under år 2009.

4 4 (9) Även fortsättningsvis ska den dagliga driften och tillgängligheten prioriteras. IT-utvecklingen måste effektiviseras så att även Försäkringskassans stora utvecklingsutmaningar kan realiseras. IT-relaterat produktionsbortfall i verksamheten ska minska och öppettiderna öka. Drift- och underhållsarbetet ska bedrivas kostnadseffektivt och på en godtagbar ekonomisk nivå. Arbetet med att migrera från stordatormiljö till ny teknisk plattform pågår. Nuvarande Bull-miljö är en plattform under avveckling. Syftet med migreringen är att skapa en stabil IT-miljö som grund för Försäkringskassans fortsatta IT-utveckling. Försäkringskassan har tidigare beslutat att bl.a. använda SAP som standardsystem. Utifrån de erfarenheter som myndigheten har från de utvecklingsprojekt som genomförts med SAP som plattform samt behovet av att göra en ny verksamhetsanalys kan omfattningen av detta beslut komma att ändras. Utvecklingen ska drivas av prioriteringar från verksamheten. Försäkringskassan gör bland annat bedömningen att en kritisk framgångsfaktor för verksamheten är att öka graden av automatisering av handläggningsprocessen och självbetjäningstjänster. Härigenom förbättras kvalitet och service för kunderna samtidigt som myndighetens förvaltningskostnader minskar. Ovanstående åtgärder förutsätter att Försäkringskassan har en långsiktig stabil planering av sin IT-utveckling så att utrymme kan säkras för denna typ av insatser oberoende av andra pågående utvecklingsaktiviteter IT-avdelningens organisation Inom IT-avdelningen pågår organisatoriska överväganden i syfte att säkerställa en adekvat IT-organisation utifrån övriga förändringar som genomförs. Utöver dessa överväganden genomförs även flera åtgärder rörande ledarskap, kultur och värderingar inom IT-avdelningen Samlad risk- och konsekvensanalys över ITverksamheten Försäkringskassan genomför för närvarande en samlad risk- och konsekvensanalys över IT-verksamheten. Detta arbete är samtidigt beroende av den långsiktiga strategiska inriktningen och planeringen av verksamheten som håller på att utarbetas. En första risk- och konsekvensanalys beräknas vara genomförd i augusti Åtgärder för kontroll över kostnader och investeringar inom Försäkringskassans IT-verksamhet 4.1 Kostnadsutveckling Försäkringskassans kostnadsutveckling för perioden illustreras nedan.

5 5 (9) Tabell 1 - IT-kostnader För 2009 redovisas budgeterade medel Avskrivningar & Räntor Drift och förvaltning Det som kan noteras ovan är kostnadsökningen mellan 2005 och 2006 som beror på centralisering av IT-stödet till arbetsplatserna vilka tidigare redovisats decentraliserat och inte särredovisats som IT-kostnad. Ökningen år 2008 av drift- och underhållskostnaderna orsakas av kostnadsföring av projektet Kundbild/Självbetjäning. Med ovanstående justeringar kan konstateras att kostnaderna för drift och underhåll i stort varit oförändrade under perioden. Kostnadsökningarna orsakas framförallt av kostnaderna för utveckling i form av avskrivningar. En närmare beskrivning finns i Årsredovisningen för 2008 under avsnitt Förvaltningskostnader. 4.2 Investeringar Försäkringskassans investeringar i IT-utveckling illustreras nedan.

6 6 (9) Tabell 2 - Investeringar För 2009 redovisas budgeterade medel Investeringarna i IT-utveckling varierar starkt mellan åren. De senaste årens stora investeringar ger ökade kostnader för räntor och avskrivningar som måste rymmas inom tilldelade anslagsmedel. Se även avsnitten 4.1 och 4.5. Utmaningen för Försäkringskassan är alltså att genom en effektivare planering och styrning av IT-utvecklingen åstadkomma en mer kontrollerad och därmed jämnare investeringstakt. 4.3 Investeringsutrymme Försäkringskassans utrymme för investeringar i immateriella anläggningstillgångar, d.v.s. IT-utveckling, ligger inom intervallet mnkr om inte belastningen på tilldelade anslagsmedel ska öka. Om investeringarna ökar permanent kommer även kostnaderna i form av avskrivningar samt drift och underhåll att öka. Om så sker behöver tilldelade anslagsmedel öka alternativt verksamhetens kostnader i övrigt minska. Försäkringskassans bedömning är att tillgängligt investeringsutrymme inom intervallet mkr bör vara tillräckligt för att genomföra de ITinvesteringar som myndigheten bedömer vara nödvändiga för att utveckla verksamheten mot mer automatiserad handläggning samt självbetjäning. Detta under förutsättning att medel för utveckling av större reformer anslås i särskild ordning. 4.4 Konsultkostnader Försäkringskassans totala konsultkostnader under perioden redovisas nedan.

7 7 (9) Tabell 3 - Konsultkostnader Konsult-/IT-tjänstkostnader redovisade som förvaltningskostnader varav IT-avdelning Konsult-/IT-tjänstkostnader redovisade som investeringsutgifter varav IT-avdelning Det kan noteras att av 2008 års förvaltningskostnader avser drygt 100 mnkr kostnadsföring av del av projektet Kundbild/självbetjäning. Av investeringsutgifterna hänför sig 144 mkr till projektet Tandvård. Med justering av ovanstående kan konstateras att konsultkostnader som historiskt belastar förvaltningsmedel uppgår till drygt 400 mkr medan konsultkostnader som belastar investeringsmedel varierar beroende på investeringsvolymen respektive år. Med de metoder och redovisningsprinciper som Försäkringskassan följer så har myndigheten förutsättningar att lämna rättvisande och relevant redovisning av myndighetens IT-relaterade kostnader och investeringar. 4.5 Bedömning av kostnader för utveckling, drift och underhåll de kommande åren Bedömningen är att myndighetens kostnader för IT-verksamheten under de närmaste åren hålls ungefär inom de ramar som för närvarande gäller. De kostnader som samarbetet mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kommer att medföra har inte beaktats i kostnadsbilden. Försäkringskassan kommer att leverera omfattande IT-tjänster till Pensionsmyndigheten, framför allt vad avser drift, underhåll och utveckling av de IT-mässiga delarna av pensionssystemet. Dessa kostnader bör belasta pensionssystemet samt Pensionsmyndighetens förvaltningsanslag. De investeringar som beslutas och genomförs kommer att belasta Försäkringskassans låneram medan avskrivningar och räntor kommer att påföras Pensionsmyndigheten.

8 8 (9) 5 Åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen inom IT-verksamheten 5.1. Utmaningar rörande kompetensförsörjning Den strategiska inriktningen av verksamheten medför ändrade kompetensbehov. De tillgodoses genom kompetensväxling 1, kompetensutveckling och rekrytering, samt med ett effektivt användande av externa resurser, utkontraktering och myndighetssamverkan. De kompetensområden som går mot minskade behov undergår omställning eller avveckling. Mot denna bakgrund finns ett ökat behov av verksamhetsförståelse, styrning, ledning (inkl. projekt-/testledning), planering och uppföljning av ITverksamheten (inkl. IT-projekt) samt upphandling/affärsmässighet. Migreringen från Bull/GCOS8 (Fenix) orsakar en omfattande förändring i kompetensbehovet från Bull/COBOL till UNIX/COBOL. Insatser pågår och planeras för att genomföra denna kompetensmässiga förändring Kompetensförsörjning och bemanning Oavsett fördelningen mellan intern och extern bemanning inom ITavdelningen, ska intern personal täcka behovet av verksamhetskännedom, styrning, ledning, planering och uppföljning. Därigenom kan verksamhetsnytta i levererade tjänster samt effektivt utnyttjande av interna och externa resurser säkerställas. Införandet av en planering med längre tidshorisont ger bättre överblick över utvecklingsbehoven, vilket gör att variationer i såväl efterfrågan som ekonomiska medel blir lättare att parera. De ekonomiska ramarna och innehållet i projekten påverkar bemanningen och fördelningen av behov över olika kompetensområden. Ett dragspel av extern bemanning är därför nödvändig, framför allt vad gäller utvecklingsinsatser. Grundbehovet inom utveckling, förvaltning och produktion täcks dock med egen personal. För närvarande finns extern personal inom förvaltningen för tandvård och utbetalning. Dessa kommer att i huvudsak ersättas med egen personal under år Denna överföring till egen personal ska vara helt genomförd under år Resursbehovet för drift och underhåll ökar till följd av nya utvecklingsprojekt som produktionssätts, ny systemplattform, ökad automatiseringsgrad, högre SLA-krav samt större komplexitet i produktionsmiljön. Samtidigt kan driften genom effektiviseringar och differentiering av servicenivåer leverera samma 1 Kompetensväxling är när individer kompetensutvecklas till ett för dem nytt område. Kompetensväxling kan ske dels beroende på att ett nytt eller ökat kompetensbehov har uppstått inom området, dels beroende på att den befintliga verksamhet som individerna arbetar inom kommer att minska eller avvecklas.

9 9 (9) kapacitet med färre resurser från år till år. Totalt sett kommer dock driftens resursbehov troligen att öka framöver Användning av externa resurser För att säkerställa kostnadseffektivitet och flexibilitet behöver IT-avdelningen använda externa resurser på ett strukturerat sätt. I utvecklingsprojekt kan extern kompetens användas i faserna design, utveckling, test, införande och utrullning, förutsatt att intern ledning och styrning är säkrad. Inom behovsidentifiering, kravprioritering, resursplanering, acceptanstest och förvaltning ska i första hand intern personal användas. Inom drift och underhåll kan hela åtaganden, där IT-avdelningen inte kan erbjuda mervärde, utkontrakteras om detta bedöms kostnadseffektivt. Det kan gälla t.ex. områden med varierande kapacitetskrav och områden där driften har svårt att upprätthålla egen kompetens. Arbete pågår för närvarande med att identifiera områden för eventuell utkontraktering. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av avdelningscheferna Birgitta Målsäter, Ann Persson-Grivas och Gunnar Johansson, verksamhetsområdeschef Leif Höök och stabschef Per Åkesson, den senare som föredragande. Adriana Lender Per Åkesson

2005/ Granskning av Försäkringskassans IT-verksamhet

2005/ Granskning av Försäkringskassans IT-verksamhet 2005/298-5 Granskning av Försäkringskassans IT-verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2009-06-08 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm LM Ericssons väg 30, Hägersten

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm LM Ericssons väg 30, Hägersten 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift dnr Fi2017/03257/DF Sammanfattning Försäkringskassan har ett uppdrag att 2017-2020

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan 1 (7) Till Socialdepartementet Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr

Läs mer

Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader

Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader Nyckeltal IT-kostnader Skatteverket ESV 2014-10-02 Ingvar Iggy Spångberg ingvar.spangberg@skatteverket.se Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader Portföljstyrning med budget på drygt två miljarder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken 1 (5) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se s.fst@social.ministry.se Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken Försäkringskassan har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förbättringar

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv Inspektionen för socialförsäkringens

Läs mer

Det första steget mot ett gemensamt språk

Det första steget mot ett gemensamt språk Det första steget mot ett gemensamt språk 2015-02-20 Magnus Gunnarsson Leif Lind Anne-Marie Ögren Maria Dalhage Uppdraget Utveckla en modell för beräkningar av myndigheternas it-kostnader och itinvesteringar

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (6) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 Regeringen har i regeringsbeslut

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden Uppdrag Regeringen har givit Försäkringskassan i uppdrag att redogöra för de ändringar som hitintills

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/145 Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 Ju 2012:16 Grundläggande i den nya styrmodellen är att verksamhetsplanen inte

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (dnr N2017/00222/HK)

Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (dnr N2017/00222/HK) 1(1) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (dnr N2017/00222/HK) Sammanfattning Avsnitt 7.1

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Svar på ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005-2014

Svar på ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005-2014 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005-2014 Inspektionen för socialförsäkring (ISF) tar i denna rapport ett

Läs mer

Begäran om investeringsmedel för kommungemensam plattform KS-2016/591

Begäran om investeringsmedel för kommungemensam plattform KS-2016/591 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2016/591 Ekonomichef 2016-09-06 Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för kommungemensam plattform KS-2016/591

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Uppdrag om arbetet med att ta bort hinder för den fria rörligheten

Uppdrag om arbetet med att ta bort hinder för den fria rörligheten 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om arbetet med att ta bort hinder för den fria rörligheten Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2010 fått i uppdrag att senast den 28 maj 2010

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Granskning Styrning, prioritering och samordning av regiongemensam verksamhetsutveckling med stöd av IT

Granskning Styrning, prioritering och samordning av regiongemensam verksamhetsutveckling med stöd av IT Granskning Styrning, prioritering och samordning av regiongemensam verksamhetsutveckling med stöd av IT Dnr: Rev 19-2010 Genomförd av: KPMG Behandlad av Revisorskollegiet den 30 mars 2010 Styrning, prioritering

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder Sammanfattning Försäkringskassan föreslår att det i varje län skapas en länsövergripande organisation

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 Datum Diarienummer 2013-03-13 159-2013-542 VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 1 (7) 1 INLEDNING Vetenskapsrådets behov och beroende av it växer för varje år och ställer allt högre krav på myndighetens

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en pensionsmyndighet. Dir. 2008:52. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008

Kommittédirektiv. Inrättande av en pensionsmyndighet. Dir. 2008:52. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008 Kommittédirektiv Inrättande av en pensionsmyndighet Dir. 2008:52 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 INTERN STYRNING OCH KONTROLL PLANERING OCH GENOMFÖRDA INSATSER 2014-05-15 Sida: 3 av 38 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-05-15 kontroll planering och Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering För synpunkter Uppdrag och process för fastställande av utgångspunkter Syfte med expertgruppen Syftet med expertgruppen är att statliga

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013

Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013 HANDLINGSPLAN 1 (17) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013 1 Inledning Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan

Läs mer

Författningssamling 042.5

Författningssamling 042.5 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.5 INVESTERINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2001-11-12, 121 Gäller fr.o.m. 2002-01-01 1. Bakgrund Investeringsbehov uppkommer

Läs mer

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-18 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer