3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten"

Transkript

1 1 (9) Socialdepartementet Stockholm Uppdrag om en samlad redovisning av den pågående och fortsatta IT-utvecklingen 1. Regeringens beslut Regeringen har genom regeringsbeslut den 16 oktober 2008 givit Försäkringskassan i uppdrag att redovisa en samlad bild av den pågående och framtida IT-utvecklingen. Redovisningen ska främst ha sin utgångspunkt i den problembild som Statskontoret presenterat i rapporten Den nya Försäkringskassan - Delrapport 3 som lämnades till regeringen den 31 mars 2008 och i slutrapporten Försäkringskassans förberedelser inför genomförandet av ett nytt tandvårdsstöd som lämnades till regeringen den 15 september Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit, och kommer att vidta, för - att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av ITverksamheten, - att åstadkomma en god kostnadskontroll och redovisning av kostnaderna för IT-verksamheten, - att genomföra en kompetensväxling inom IT-verksamheten. Försäkringskassan ska utifrån aktuell IT-strategi och med särskild koppling till det pågående utvecklingsarbetet inom myndigheten redovisa en samlad riskoch konsekvensanalys. Om nödvändigt ska alternativa lösningar redovisas. Försäkringskassan ska redovisa aktuell IT-strategi och planer för de kommande åren, inklusive bedömda kostnader för utveckling, drift och underhåll samt förväntade effekter för verksamheten. Konsultkostnader ska särredovisas. 2. Inledning En väl fungerade IT-verksamhet är helt nödvändig för att Försäkringskassan ska klara sitt uppdrag. Frågan om hur denna verksamhet styrs, planeras och följs upp är därför av avgörande betydelse för en framgångsrik verksamhet. Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan E-post Internetadress Telefax Org.nr

2 2 (9) En förutsättning för en effektiv styrning av IT-verksamheten är att den ingår som en del i myndighetens långsiktiga planering. En långsiktig planering förutsätter väl förankrade långsiktiga mål, strategier för att nå målen och en verksamhetsplanering som löpande revideras under verksamhetsåret och framåt i tiden. En stor del av resurserna för IT-utveckling under 2009 koncentreras, dels till migreringen från stordatormiljö till en modern teknisk miljö dels till arbetet med leveransåtaganden gentemot Pensionsmyndigheten. Härutöver kräver bland annat beslutade reformer inom sjukförsäkringen och tandvården stora insatser. Andra pågående utvecklingsprojekt syftar till att förbättra handläggningsstöd och kvalitet i produktionen. 3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten 3.1. IT-verksamhetens struktur och styrning Försäkringskassans IT-verksamhet är för närvarande strukturerad i huvudområdena drift och underhåll samt utveckling. Dessa två huvudområden styrs med användande av olika modeller vilka beskrivs nedan. Styrningen av drift och underhåll sker genom den förvaltningsmodell som Försäkringskassan kallar Objektstyrning. För respektive objekt fastställer den verksamhetsansvarige dels vilka servicenivåer som ska gälla för driftverksamheten dels vilka förvaltningsaktiviteter som ska genomföras. Hela drift- och underhållsverksamheten styrs ekonomiskt genom fastlagda budgetramar. Styrningen av utvecklingsverksamheten sker på myndighetsnivå genom beslut om en ekonomisk ram och en projektportfölj med ingående projekt. Respektive projekt styrs med stöd av myndighetens projektstyrningsmodell. Varje projekt har en projektägare från den del av verksamheten som utvecklingen avser. Vid beredningen inför beslut om start av respektive projekt ansvarar myndighetens utvecklingsstab för att kvalitetssäkra att projektet har tillräckliga underlag enligt projektstyrningsmodellen. Utvecklingsstaben ansvarar också för den samlade uppföljningen av samtliga projekt (se nedan) Utvecklingsstab Försäkringskassan har, den 1 april 2009, inrättat en Utvecklingsstab. Staben ska styra, koordinera och följa upp Försäkringskassans utvecklings- och projektverksamhet. Utvecklingsstaben ska upprätta förslag till såväl en långsiktig som en årlig utvecklingsplan utifrån strategier, uppdrag från regeringen och de utvecklingsaktiviteter som identifierats inom verksamheten och dokumenterats i verksamhetsplanen. Staben ska följa och säkerställa att budget och leveranser stödjer och följer verksamhetsplaneringen och beslutade prioriteringar i övrigt samt ha ansvar för att bereda prioriteringen av utvecklingsinsatser inför

3 3 (9) ledningens beslut. Beslut om utvecklingsplan fattas efter gemensam beredning mellan Utvecklingsstaben och verksamhetsansvariga chefer. Verksamhetsansvariga chefer ska ansvara för såväl den långsiktiga utvecklingen inom sina ansvarsområden som för projekten. Genom detta säkerställs att verksamhetsansvar även innefattar utvecklingsansvar. Försäkringskassan har ett behov av att se över strukturen för fördelningen av verksamhetsansvar på ledningsnivå så att ansvarskedjan mellan verksamhet och IT-utveckling kan effektiviseras ytterligare. Försäkringskassan har vidare ett behov av att se över förvaltningsmodell samt indelning och ägarskap av IT-objekten bl.a. mot bakgrund av det kommande samarbetet med Pensionsmyndigheten. Detta arbete kommer att genomföras under år 2009 och ledas av Utvecklingsstaben. Genom Utvecklingsstaben säkerställs en samlad och övergripande kontroll av projektverksamheten. Staben ansvarar för att koordinera planeringen och upprätta förslag till myndighetens fleråriga utvecklingsplan. Planeringen utgår från uppdrag, mål och strategier och bygger på budgetunderlag och verksamhetsplanering. Den fleråriga utvecklingsplanen bryts ned till en ettårig plan och beslutade projekt samlas i en projektportfölj. Styrningen av projekten sker enligt projektstyrningsmodellen Pejl. Försäkringskassans modeller för förvaltning och nyttoberäkningar förvaltas och vidareutvecklas genom stabens försorg. Projekten följs löpande avseende ekonomi, leveranser och effekthemtagning. Kontinuerlig kvalitetssäkring av projektverksamheten sker genom granskningar och revisioner av projekten samt uppföljning av att risker och kvalitetsbrister åtgärdas. Regelbunden statusrapportering till ledningen med förslag till eventuella åtgärder görs Strategisk inriktning av IT Försäkringskassans nuvarande IT-strategi beslutades år De viktigaste punkterna i strategin är: Tydlig fokus på den dagliga driften En fortsatt snabb migrering från stordatorsystemen för minskad risk Ett tydligt stöd för ett framgångsrikt införande av verksamhetsstrategin Ett successivt byte till standardsystem IT-strategin behöver uppdateras utifrån Försäkringskassans verksamhetsstrategi, den långsiktigt prioriterade planeringen samt nya krav på myndigheten. Det behöver även tydliggöras varför nuvarande IT-strategisk inriktning har valts och visa tydligare koppling till verksamhetens krav och mål. Mot denna bakgrund har Försäkringskassan inlett ett arbete att se över ITstrategin. Detta arbete kommer att genomföras under år 2009.

4 4 (9) Även fortsättningsvis ska den dagliga driften och tillgängligheten prioriteras. IT-utvecklingen måste effektiviseras så att även Försäkringskassans stora utvecklingsutmaningar kan realiseras. IT-relaterat produktionsbortfall i verksamheten ska minska och öppettiderna öka. Drift- och underhållsarbetet ska bedrivas kostnadseffektivt och på en godtagbar ekonomisk nivå. Arbetet med att migrera från stordatormiljö till ny teknisk plattform pågår. Nuvarande Bull-miljö är en plattform under avveckling. Syftet med migreringen är att skapa en stabil IT-miljö som grund för Försäkringskassans fortsatta IT-utveckling. Försäkringskassan har tidigare beslutat att bl.a. använda SAP som standardsystem. Utifrån de erfarenheter som myndigheten har från de utvecklingsprojekt som genomförts med SAP som plattform samt behovet av att göra en ny verksamhetsanalys kan omfattningen av detta beslut komma att ändras. Utvecklingen ska drivas av prioriteringar från verksamheten. Försäkringskassan gör bland annat bedömningen att en kritisk framgångsfaktor för verksamheten är att öka graden av automatisering av handläggningsprocessen och självbetjäningstjänster. Härigenom förbättras kvalitet och service för kunderna samtidigt som myndighetens förvaltningskostnader minskar. Ovanstående åtgärder förutsätter att Försäkringskassan har en långsiktig stabil planering av sin IT-utveckling så att utrymme kan säkras för denna typ av insatser oberoende av andra pågående utvecklingsaktiviteter IT-avdelningens organisation Inom IT-avdelningen pågår organisatoriska överväganden i syfte att säkerställa en adekvat IT-organisation utifrån övriga förändringar som genomförs. Utöver dessa överväganden genomförs även flera åtgärder rörande ledarskap, kultur och värderingar inom IT-avdelningen Samlad risk- och konsekvensanalys över ITverksamheten Försäkringskassan genomför för närvarande en samlad risk- och konsekvensanalys över IT-verksamheten. Detta arbete är samtidigt beroende av den långsiktiga strategiska inriktningen och planeringen av verksamheten som håller på att utarbetas. En första risk- och konsekvensanalys beräknas vara genomförd i augusti Åtgärder för kontroll över kostnader och investeringar inom Försäkringskassans IT-verksamhet 4.1 Kostnadsutveckling Försäkringskassans kostnadsutveckling för perioden illustreras nedan.

5 5 (9) Tabell 1 - IT-kostnader För 2009 redovisas budgeterade medel Avskrivningar & Räntor Drift och förvaltning Det som kan noteras ovan är kostnadsökningen mellan 2005 och 2006 som beror på centralisering av IT-stödet till arbetsplatserna vilka tidigare redovisats decentraliserat och inte särredovisats som IT-kostnad. Ökningen år 2008 av drift- och underhållskostnaderna orsakas av kostnadsföring av projektet Kundbild/Självbetjäning. Med ovanstående justeringar kan konstateras att kostnaderna för drift och underhåll i stort varit oförändrade under perioden. Kostnadsökningarna orsakas framförallt av kostnaderna för utveckling i form av avskrivningar. En närmare beskrivning finns i Årsredovisningen för 2008 under avsnitt Förvaltningskostnader. 4.2 Investeringar Försäkringskassans investeringar i IT-utveckling illustreras nedan.

6 6 (9) Tabell 2 - Investeringar För 2009 redovisas budgeterade medel Investeringarna i IT-utveckling varierar starkt mellan åren. De senaste årens stora investeringar ger ökade kostnader för räntor och avskrivningar som måste rymmas inom tilldelade anslagsmedel. Se även avsnitten 4.1 och 4.5. Utmaningen för Försäkringskassan är alltså att genom en effektivare planering och styrning av IT-utvecklingen åstadkomma en mer kontrollerad och därmed jämnare investeringstakt. 4.3 Investeringsutrymme Försäkringskassans utrymme för investeringar i immateriella anläggningstillgångar, d.v.s. IT-utveckling, ligger inom intervallet mnkr om inte belastningen på tilldelade anslagsmedel ska öka. Om investeringarna ökar permanent kommer även kostnaderna i form av avskrivningar samt drift och underhåll att öka. Om så sker behöver tilldelade anslagsmedel öka alternativt verksamhetens kostnader i övrigt minska. Försäkringskassans bedömning är att tillgängligt investeringsutrymme inom intervallet mkr bör vara tillräckligt för att genomföra de ITinvesteringar som myndigheten bedömer vara nödvändiga för att utveckla verksamheten mot mer automatiserad handläggning samt självbetjäning. Detta under förutsättning att medel för utveckling av större reformer anslås i särskild ordning. 4.4 Konsultkostnader Försäkringskassans totala konsultkostnader under perioden redovisas nedan.

7 7 (9) Tabell 3 - Konsultkostnader Konsult-/IT-tjänstkostnader redovisade som förvaltningskostnader varav IT-avdelning Konsult-/IT-tjänstkostnader redovisade som investeringsutgifter varav IT-avdelning Det kan noteras att av 2008 års förvaltningskostnader avser drygt 100 mnkr kostnadsföring av del av projektet Kundbild/självbetjäning. Av investeringsutgifterna hänför sig 144 mkr till projektet Tandvård. Med justering av ovanstående kan konstateras att konsultkostnader som historiskt belastar förvaltningsmedel uppgår till drygt 400 mkr medan konsultkostnader som belastar investeringsmedel varierar beroende på investeringsvolymen respektive år. Med de metoder och redovisningsprinciper som Försäkringskassan följer så har myndigheten förutsättningar att lämna rättvisande och relevant redovisning av myndighetens IT-relaterade kostnader och investeringar. 4.5 Bedömning av kostnader för utveckling, drift och underhåll de kommande åren Bedömningen är att myndighetens kostnader för IT-verksamheten under de närmaste åren hålls ungefär inom de ramar som för närvarande gäller. De kostnader som samarbetet mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kommer att medföra har inte beaktats i kostnadsbilden. Försäkringskassan kommer att leverera omfattande IT-tjänster till Pensionsmyndigheten, framför allt vad avser drift, underhåll och utveckling av de IT-mässiga delarna av pensionssystemet. Dessa kostnader bör belasta pensionssystemet samt Pensionsmyndighetens förvaltningsanslag. De investeringar som beslutas och genomförs kommer att belasta Försäkringskassans låneram medan avskrivningar och räntor kommer att påföras Pensionsmyndigheten.

8 8 (9) 5 Åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen inom IT-verksamheten 5.1. Utmaningar rörande kompetensförsörjning Den strategiska inriktningen av verksamheten medför ändrade kompetensbehov. De tillgodoses genom kompetensväxling 1, kompetensutveckling och rekrytering, samt med ett effektivt användande av externa resurser, utkontraktering och myndighetssamverkan. De kompetensområden som går mot minskade behov undergår omställning eller avveckling. Mot denna bakgrund finns ett ökat behov av verksamhetsförståelse, styrning, ledning (inkl. projekt-/testledning), planering och uppföljning av ITverksamheten (inkl. IT-projekt) samt upphandling/affärsmässighet. Migreringen från Bull/GCOS8 (Fenix) orsakar en omfattande förändring i kompetensbehovet från Bull/COBOL till UNIX/COBOL. Insatser pågår och planeras för att genomföra denna kompetensmässiga förändring Kompetensförsörjning och bemanning Oavsett fördelningen mellan intern och extern bemanning inom ITavdelningen, ska intern personal täcka behovet av verksamhetskännedom, styrning, ledning, planering och uppföljning. Därigenom kan verksamhetsnytta i levererade tjänster samt effektivt utnyttjande av interna och externa resurser säkerställas. Införandet av en planering med längre tidshorisont ger bättre överblick över utvecklingsbehoven, vilket gör att variationer i såväl efterfrågan som ekonomiska medel blir lättare att parera. De ekonomiska ramarna och innehållet i projekten påverkar bemanningen och fördelningen av behov över olika kompetensområden. Ett dragspel av extern bemanning är därför nödvändig, framför allt vad gäller utvecklingsinsatser. Grundbehovet inom utveckling, förvaltning och produktion täcks dock med egen personal. För närvarande finns extern personal inom förvaltningen för tandvård och utbetalning. Dessa kommer att i huvudsak ersättas med egen personal under år Denna överföring till egen personal ska vara helt genomförd under år Resursbehovet för drift och underhåll ökar till följd av nya utvecklingsprojekt som produktionssätts, ny systemplattform, ökad automatiseringsgrad, högre SLA-krav samt större komplexitet i produktionsmiljön. Samtidigt kan driften genom effektiviseringar och differentiering av servicenivåer leverera samma 1 Kompetensväxling är när individer kompetensutvecklas till ett för dem nytt område. Kompetensväxling kan ske dels beroende på att ett nytt eller ökat kompetensbehov har uppstått inom området, dels beroende på att den befintliga verksamhet som individerna arbetar inom kommer att minska eller avvecklas.

9 9 (9) kapacitet med färre resurser från år till år. Totalt sett kommer dock driftens resursbehov troligen att öka framöver Användning av externa resurser För att säkerställa kostnadseffektivitet och flexibilitet behöver IT-avdelningen använda externa resurser på ett strukturerat sätt. I utvecklingsprojekt kan extern kompetens användas i faserna design, utveckling, test, införande och utrullning, förutsatt att intern ledning och styrning är säkrad. Inom behovsidentifiering, kravprioritering, resursplanering, acceptanstest och förvaltning ska i första hand intern personal användas. Inom drift och underhåll kan hela åtaganden, där IT-avdelningen inte kan erbjuda mervärde, utkontrakteras om detta bedöms kostnadseffektivt. Det kan gälla t.ex. områden med varierande kapacitetskrav och områden där driften har svårt att upprätthålla egen kompetens. Arbete pågår för närvarande med att identifiera områden för eventuell utkontraktering. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av avdelningscheferna Birgitta Målsäter, Ann Persson-Grivas och Gunnar Johansson, verksamhetsområdeschef Leif Höök och stabschef Per Åkesson, den senare som föredragande. Adriana Lender Per Åkesson

Försäkringskassans IT-verksamhet

Försäkringskassans IT-verksamhet Rapport 2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet Förstudie Rapport 2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet Förstudie En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2010 Rapporten kan beställas

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet 2013:23 Styrningen av Polisens IT-verksamhet MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-12-17 2013/206 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-19 Ju2013/6348/PO Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att granska

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50 Rapport It-kostnadsmodell Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem Dnr 2005/446-5 Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem Status i maj 2009 DATUM DIARIENR 2009-06-01 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18 Fö2007/2954/EPS Regeringen

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Diarienummer STY-2014-520

Diarienummer STY-2014-520 Diarienummer STY-2014-520 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖRENS BUDSKAP... 4 VERKSAMHETSPLANEN VISAR PRIORITERINGARNA FÖR 2015... 5 Tullverket styrmodell... 6 VERKSAMHETSPLANENS STRATEGISKA DEL...

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer