Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049. Försäkringskassan har genom remiss den 12 februari 2009 anmodats att yttra sig över betänkandet. Sammanfattning Försäkringskassan tillstyrker förslagen med undantag för den föreslagna regleringen om avräkning och den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande. Försäkringskassan föreslår att ikraftträdande inte sker förrän den 1 januari 2011 eller senare. Försäkringskassan har dock synpunkter på detaljnivå när det gäller vissa av förslagen. Försäkringskassan är mycket positiv till att det införs en lag med enhetliga bestämmelser om återkrav för de förmåner som Försäkringskassan beslutar om. Försäkringskassan anser att det är särskilt tillfredsställande att det införs möjligheter att avräkna även ränta och avgifter, att inte återkräva små belopp samt att ta ut avgifter för att täcka de administrativa kostnaderna för återkrav. I betänkandet förs inget resonemang kring vilka konsekvenser bildandet av Pensionsmyndigheten får för den föreslagna regleringen om avräkning av återkrävda belopp mot senare utbetalning. Enligt förslaget ska avräkning endast kunna göras mot ersättningar som beslutats av samma myndighet som beslutat om återkravet. Om detta får genomslag även i förhållandet mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kommer möjligheterna att återkräva statens fordringar inom socialförsäkringsområdet att försämras jämfört med i dag. Detta eftersom Försäkringskassan från och med den 1 januari 2010, med undantag för vissa beslut om bostadstillägg, inte längre kommer att besluta om pensionsförmånerna. Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens avsikt är dock att Försäkringskassan i vart fall övergångsvis ska sköta utbetalningarna och fordringshanteringen åt Pensionsmyndigheten. Wimi 2005 FK90005_003_G

2 REMISSYTTRANDE 2 (7) Om kvittning inte får ske över myndighetsgränserna kan det komma att leda till att Försäkringskassan inte heller kan kvitta i de egna förmånerna i de fall dessa betalas ut tillsammans med pensionsförmåner. Problemet borde i första hand kunna lösas genom att kvittningsmöjligheten knyts till utbetalande myndighet i stället för till den myndighet som beslutat om återkravet. Försäkringskassan har för avsikt att, helt i linje med inriktningen inom svensk förvaltningspolitik, söka alla möjligheter att samverka med andra myndigheter för att uppnå effektiviseringar och besparingar. Den föreslagna strikta gränsdragningen mellan myndigheterna riskerar att motverka en sådan samverkan. I andra hand är det enligt Försäkringskassans uppfattning rimligt och naturligt att, i kvittningshänseende, se socialförsäkringsförmånerna som en familj även om de hanteras av olika myndigheter. Ett sådant synsätt skulle leda till att kvittning tillåts över myndighetsgränsen mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. I den föreslagna bestämmelsen om eftergift anges att ett återkrav får efterges om det finns synnerliga skäl. Eftersom avsikten är att samtidigt införa en möjlighet att inte återkräva små belopp kommer de föreslagna förändringarna i praktiken inte att innebära någon ändring av den tillämpning Försäkringskassan har i dag. De föreslagna bestämmelserna kommer alltså enligt Försäkringskassans bedömning inte att leda till någon större förändring av antalet återkrav. Försäkringskassan konstaterar att ett par av förslagen innebär att ärenden om återkrav blir mer utredningskrävande och därmed mer resurskrävande än i dag. Detta eftersom god tro i fler ärendeslag än i dag ska befria från återbetalningsskyldighet och då skälighetsbedömningen vid avräkning blir mer krävande i och med att nya ärendeslag omfattas. Utredaren föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari Försäkringskassan anser att detta datum är för tidigt med tanke på att Försäkringskassan, liksom övriga berörda myndigheter, måste genomföra viss anpassning av IT-systemen, arbeta om myndighetens interna styrdokument, blanketter och brevmallar samt planera och genomföra utbildning av personalen. 5.3 Lagens omfattning Utredarens förslag är att den föreslagna återkravslagen endast ska gälla ersättningar, bidrag och andra ekonomiska förmåner som betalas ut för personligt ändamål och som var oriktiga när de betalades ut. Det senare innebär att beslut om avstämning när det gäller bostadsbidrag och sjukersättning, som betalas ut med stöd av 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, inte kommer att omfattas av den föreslagna lagstiftningen. Lagen föreslås inte omfatta arbetsmarknadspolitiska förmåner.

3 REMISSYTTRANDE 3 (7) Försäkringskassan konstaterar att detta innebär att den av Försäkringskassan beslutade ersättningen aktivitetsstöd inte kommer att omfattas av bestämmelserna om t.ex. ränta och återkrav. Möjligheten till avräkning begränsas även fortsättningsvis till kommande utbetalningar av aktivitetsstöd. På grund av rådande konjunkturläge kommer troligen antalet personer som får aktivitetsstöd att öka under kommande år. När det är fler som får en ersättning ökar också risken för att ersättningar betalas ut felaktigt. Försäkringskassan anser att det bör övervägas ytterligare om inte återkravslagen även bör omfatta sådana arbetsmarknadspolitiska förmåner för enskilda som beslutas av myndighet. I dag kan felaktigt utbetald ersättning för utfärdande av läkarutlåtande enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. återkrävas eftersom denna ersättning betalas ut med stöd av lagen (1962:381) om allmän försäkring. Med den föreslagna lagen tas denna möjlighet bort. Det är visserligen frågan om en ersättning som beslutas av Försäkringskassan men eftersom den inte kan anses vara avsedd för personligt ändamål kommer den troligen inte att omfattas av de föreslagna bestämmelserna. Detsamma gäller bidrag som Försäkringskassan betalar ut till en arbetsgivare enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel. Försäkringskassan anser att det är viktigt att även dessa ersättningar kan återkrävas om de betalats ut felaktigt. Det anges i betänkandet att bestämmelserna i återkravslagen ska gälla i tillämpliga delar. Det framgår dock inte vad som menas med tillämpliga delar. Det behöver klargöras hur felaktig utbetalning av dessa ersättningar ska kunna återkrävas i fortsättningen. 5.5 Förutsättningar för återbetalningsskyldighet Utredaren föreslår att huvudregeln ska vara att återbetalning ska ske; den som oriktigt har tagit emot en ersättning ska betala tillbaka densamma. Det ska finnas ett samband mellan den enskildes agerande och en oriktig utbetalning. Försäkringskassan anser, liksom utredaren, att det är viktigt att den som fått en ersättning felaktigt ska betala tillbaka densamma. Det är väsentligt för legitimiteten för socialförsäkringen att det finns bestämmelser om återkrav när en ersättning betalats ut felaktigt. Det är även viktigt att bestämmelserna är förankrade i det allmänna rättsmedvetandet. Det bör, precis som utredaren föreslår, antingen finnas ett orsakssamband eller ställas krav på att den enskilde insett eller borde ha insett att utbetalningen var oriktig. Förslagen innebär dock att Försäkringskassan kommer att behöva göra en prövning av om den enskilde varit i god tro i betydligt fler fall än tidigare. Det kan ibland vara komplicerat att ta ställning till om den enskilde kan ha varit i god tro. Detta kan innebära att Försäkringskassans utredning blir mer omfattande och tidskrävande. I betänkandet sägs i andra stycket på s. 207 att bestämmelserna i socialförsäkringslagstiftningen är komplicerade och svårtillgängliga och att det knappast kan

4 REMISSYTTRANDE 4 (7) begäras av den enskilde att han eller hon ska känna till alla förutsättningar för en förmån och kunna bedöma om den utbetalande myndigheten handlat rätt. Det kan också vara så att det är en annan myndighet än den som betalat ut ersättningen som orsakar felet. Utredaren menar att den som i dessa fall tagit emot sin ersättning i god tro bör slippa betala tillbaka ersättningen. Försäkringskassan instämmer helt i att socialförsäkringen baseras på ett komplicerat och svårtillgängligt regelverk. Det är inte lätt för en enskild att förstå vilka konsekvenser en lämnad uppgift i ett ärende kan få i ett annat ärende. Som myndighet arbetar Försäkringskassan för att informera om socialförsäkringen på ett så enkelt, lättfattligt och korrekt sätt som möjligt. Detta görs bland annat genom broschyrer, information på ansökningar och muntligt av handläggare. Det ligger dock på den enskilde att ta till sig denna information och fullgöra de skyldigheter som följer av lagstiftningen. Försäkringskassan anser att det faktum att det är fråga om ett komplicerat regelverk inte ensamt bör kunna vara ett skäl för att anse att en person varit i god tro. Den återbetalningsskyldige skulle i många ärenden, med all rätt, kunna hävda god tro på grund av lagstiftningens komplexitet och Försäkringskassan skulle då inte kunna återkräva felaktigt utbetald ersättning. Försäkringskassan anser att det i den fortsatta beredningen behöver förtydligas i vilka situationer den enskilde kan anses vara i god tro. 5.6 Vem ska vara återbetalningsskyldig? Utredaren har i förslaget angett att den som tagit emot en oriktigt utbetald förmån ska vara återbetalningsskyldig. Utredaren föreslår dock också att den som är i god tro inte ska behöva betala tillbaka en ersättning. Det är inte alltför ovanligt att Försäkringskassan riktar återkrav mot dödsbon. Detta beror främst på att Försäkringskassan, när en person avlidit inte har hunnit stoppa kommande utbetalningar i samband med ett dödsfall. Det är viktigt att det även i fortsättningen är möjligt att återkräva felaktigt utbetald ersättning i dessa fall. Det framgår inte av betänkandet om detta är möjligt eller inte. Försäkringskassan anser därför att det behöver förtydligas att även ett dödsbo kan återkrävas med stöd av de föreslagna bestämmelserna. 5.7 Ränta och avgifter Försäkringskassan ser med tillfredsställelse att myndigheten får en lagstadgad rätt att ta ut avgifter för att täcka de administrativa kostnaderna vid återkrav. 5.8 Skyldighet att återkräva Förslaget innebär en skyldighet att återkräva felaktigt utbetalda ersättningar. Utredaren föreslår dock att det ska finnas undantag från detta krav när det gäller återkrav av små belopp. Försäkringskassan anser liksom utredaren att det är viktigt att en sådan möjlighet finns. Det är mer kostnadseffektivt att ha möjligheten att inte ens behöva överväga att ställa återkrav på små belopp, i stället för att

5 REMISSYTTRANDE 5 (7) som i dag vara skyldig att utreda återkravet och först i ett senare skede, när det är fråga om eftergift eller inte, kunna ta hänsyn till att det är ett så litet belopp att det inte är kostnadseffektivt att återkräva det. Det kan dock inte uteslutas att personer sätter i system att orsaka felutbetalningar som ligger inom gränsen för vad som ska återkrävas, dvs. att det är fråga om små belopp men att det är frekvent förekommande. Försäkringskassan anser att det är viktigt att det går att återkräva små belopp i dessa fall. Det bör därför även framgå hur myndigheterna ska hantera små, men frekventa, belopp som betalats ut felaktigt. 5.9 Eftergift Försäkringskassan delar utredarens bedömning att det bör finnas en möjlighet att efterge en återbetalningsskyldighet. Dels för att det medför kostnader för myndigheten att bevaka fordringar som troligen aldrig kommer att betalas tillbaka. Dels för att det inte är rimligt att alltid återkräva en felaktigt utbetald ersättning till vilket pris som helst. Den beskrivning som ges i betänkandet av vad som kan tänkas vara grund för eftergift är utförlig och bra. Försäkringskassan noterar dock att beskrivningen av vad som krävs för synnerliga skäl endast i mindre utsträckning skiljer sig från den tillämpning Försäkringskassan har i dag, när det är särskilda skäl för eftergift. Detta med undantag av att Försäkringskassan har åberopat särskilda skäl för att inte återkräva små belopp. Eftersom detta nu föreslås regleras särskilt kommer det sannolikt inte att bli färre beslut om eftergift med den föreslagna lagstiftningen Avräkning vid senare utbetalning Det är positivt att utredaren föreslår enhetliga regler för avräkning mellan ersättningar. Detta leder till en enhetligare och mer lättillämpad lagstiftning som i sin tur kommer att innebära enklare handläggning av ärendena på Försäkringskassan. Försäkringskassan är också positiv till att det föreslås en möjlighet att räkna av även ränta och avgifter. Utredaren föreslår att den myndighet som har fattat beslut om återkrav ska få möjlighet att vid senare utbetalningar av förmåner till den som är återbetalningsskyldig besluta att räkna av skäligt belopp. Utredaren har dock valt att inte ta hänsyn till att det, från och med den 1 januari 2010 bildas en ny myndighet på socialförsäkringsområdet, Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan anser att detta måste tas med i beaktandet av de konsekvenser förslagen får. Möjligheten att räkna av fordringar på senare utbetalningar är ett viktigt instrument för att få tillbaka felaktigt utbetalda ersättningar. I dag räknar Försäkringskassan ofta av återkrav av felaktigt betalda utbetalningar vid pensionsutbetal-

6 REMISSYTTRANDE 6 (7) ningar. Från och med den 1 januari 2010 kommer det inte att vara Försäkringskassan som beslutar om pensionsförmånerna, utan Pensionsmyndigheten. Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens avsikt är dock att Försäkringskassan i vart fall övergångsvis ska hantera utbetalningar och fordringshantering åt Pensionsmyndigheten. Om avräkning inte får ske över myndighetsgränserna kan det komma att leda till att Försäkringskassan inte heller kan räkna av i de egna förmånerna i de fall dessa betalas ut tillsammans med pensionsförmåner. Problemet borde i första hand kunna lösas genom att kvittningsmöjligheten knyts till utbetalande myndighet i stället för till den myndighet som beslutat om återkravet. Försäkringskassan har för avsikt att, helt i linje med inriktningen inom svensk förvaltningspolitik, söka alla möjligheter att samverka med andra myndigheter för att uppnå effektiviseringar och besparingar. Den föreslagna strikta gränsdragningen mellan myndigheterna riskerar att motverka en sådan samverkan. I andra hand är det enligt Försäkringskassans uppfattning rimligt och naturligt att, i kvittningshänseende, se socialförsäkringsförmånerna som en familj även om de hanteras av olika myndigheter. Ett sådant synsätt skulle leda till att kvittning tillåts över myndighetsgränsen mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det finns också, enligt Försäkringskassans mening, ersättningar som inte lämpar sig för avräkning och som därför inte bör omfattas av bestämmelserna om avräkning. Det gäller framför allt ersättning för kostnader för personlig assistans och ersättning i form av bilstöd. Dessa ersättningar betalas ut för att täcka en viss kostnad som en försäkrad har för personlig assistans eller inköp av bil som är anpassad för en viss funktionsnedsättning. Om Försäkringskassan använder sig av möjligheten att räkna av tidigare felaktigt utbetald ersättning i dessa förmåner riskerar det att leda till att den försäkrade inte kommer att kunna betala för den personliga assistansen eller för bilen. Det framgår av betänkandet att dessa situationer bör lösas genom att det endast är ett skäligt belopp som ska hållas inne. Detta innebär att det finns en klar risk för att det förhållandet att förmånerna omfattas av avräkningsmöjligheten endast blir en administrativ belastning, eftersom det i praktiken inte blir fråga om någon avräkning i dessa fall. Försäkringskassan anser därför att dessa ersättningar helt bör undantas från avräkningsmöjligheten Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Utredaren föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari Försäkringskassan anser att detta datum är för tidigt med tanke på att Försäkringskassan, liksom övriga berörda myndigheter, måste göra vissa anpassningar av IT-system, arbeta om myndighetens interna styrdokument, broschyrer, blanketter och brevmallar samt planera och genomföra utbildning av personalen.

7 REMISSYTTRANDE 7 (7) Under innevarande år måste Försäkringskassan bl.a. fokusera på bildandet av den nya Pensionsmyndigheten, byte av plattformen för IT-systemen samt säkerställa att reformerna inom sjukförsäkringen och tandvården kan fortsätta att genomföras på ett tillfredsställande sätt. Försäkringskassan föreslår därför att den nya återkravslagen ska träda i kraft först den 1 januari Konsekvenser Försäkringskassan uppskattar att förslagen endast påverkar nu befintliga IT-stöd, det behöver alltså inte tas fram nya IT-stöd. Författningsförslagen Försäkringskassan konstaterar att det även behövs en följdändring i 5 lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder. I denna bestämmelse anges att bestämmelserna i 20 kap. 4 första och andra stycket om återbetalningsskyldighet, samt 20 kap. 4 b 4 d lagen (1962:381) om allmän försäkring ska gälla i ärenden om bidrag för att anskaffa motorfordon. Det bör i denna bestämmelse föras in en hänvisning till lagen om återkrav inom välfärdssystemen. Försäkringskassan noterar också att det i övergångsbestämmelsen är fel hänvisning till bestämmelserna. Det bör stå 9 och 10, inte 9 och 11. Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Adriana Lender, i närvaro av chefsjurist Eva Nordqvist, försäkringsdirektör Gunnar Johansson, tf försäkringsdirektör Ingrid Strandman, stabschef Per Åkesson, verksamhetsområdeschef Leif Höök och stabsjurist Birgitta Rosengren, den senare som föredragande. Adriana Lender Birgitta Rosengren

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken 1 (5) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se s.fst@social.ministry.se Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken Försäkringskassan har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förbättringar

Läs mer

ej8 2009 -C4- O3 1CSO ~CYrQ 1

ej8 2009 -C4- O3 1CSO ~CYrQ 1 Södertälje U kommun ej8 2009 -C4- O3 1CSO ~CYrQ 1 2009-04-02 Tjänsteskrivelse Dnr Rnr Dnr KS09/81 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Ola Schön 08-550 219 29 ola. schon@sodertalje.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Enklare regler i socialförsäkringen

Enklare regler i socialförsäkringen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 169 Enklare regler i socialförsäkringen.

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. 1 2 Innehåll Innehåll...3 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 1 Lagtext...6 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...6

Läs mer

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 20110-09-28 2011-113 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (diarienummer S2011/942/SF) Sammanfattning ISF konstaterar

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Slopad förmögenhetsskatt m.m. 1 (8) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Slopad förmögenhetsskatt m.m. (Fi2006/2460) Sammanfattning Försäkringskassan har tagit del av promemorian och lämnar nedan synpunkter samt förslag till bestämmelser.

Läs mer

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12)

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) Allmänt I rapporten behandlas

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m.

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU16 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2011/12:152 Enklare och effektivare

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 oktober 2013 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges universitetslärarförbund Box 1227 111 82 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Vissa socialförsäkringsfrågor

Vissa socialförsäkringsfrågor Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU15 Vissa socialförsäkringsfrågor Sammanfattning Utskottet behandlar i betänkandet proposition 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor och tre motioner

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-06-07 Enheten för pension och övergripande studier Åsa Barat-Ullenius asa.barat-ullenius@inspsf.se Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd HFD 2013 ref 64 Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. Lagrum: 23 förordningen

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare (promemoria)

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare (promemoria) REMISSYTTRANDE 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare (promemoria) Försäkringskassan har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen REMISS 1 (1) Diarienummer Regelrådet Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Bifogat

Läs mer

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18)

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-07-01 2011-82 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) (S201114725) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU5 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Sammanfattning I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2008/09:3

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) ISF1007, v1.1, 2015-09-22 REMISSVAR 1 (5) Datum Diarienummer 2015-11-16 2015-87 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Inspektionen för

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande; SFS 2002:624 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (6) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Departementspromemoria 2013:42 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg (dnr S2013/4268/FST)

Departementspromemoria 2013:42 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg (dnr S2013/4268/FST) REMISSYTTRANDE Datum Vår beteckning 2013-07-04 Dnr 029918-2013 1 (8) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Departementspromemoria 2013:42 Utbetalning av barnbidrag

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Vissa regler om ränta i samband med återkrav

Vissa regler om ränta i samband med återkrav Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU6 Vissa regler om ränta i samband med återkrav Sammanfattning Utskottet behandlar proposition 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav jämte

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 1 (8) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Försäkringskassan har genom remiss den 27 oktober 2008 anmodats att yttra sig över betänkandet.

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2013/14:45

Läs mer

Fortsatt förälder- om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51)

Fortsatt förälder- om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51) REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2011-10-07 2011-111 Socialdepartementet 133 33 Stockholm Fortsatt förälder- om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51) (S2011/5725/FST) Sammanfattning

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Kommittédirektiv. Enhetligare regler om återkrav. Dir. 2007:177. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007.

Kommittédirektiv. Enhetligare regler om återkrav. Dir. 2007:177. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007. Kommittédirektiv Enhetligare regler om återkrav Dir. 2007:177 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007. Sammanfattning av uppdraget En utredare ska ta fram enhetligare regler om återkrav beträffande

Läs mer

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning 2017-08-28 R 41.17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25 Inledning Saco är positiv till många av förslagen i utredningen. Vi vill dock inledningsvis betona

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Vissa regler om ränta i samband med återkrav

Vissa regler om ränta i samband med återkrav Lagrådsremiss Vissa regler om ränta i samband med återkrav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 november 2006 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden Uppdrag Regeringen har givit Försäkringskassan i uppdrag att redogöra för de ändringar som hitintills

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2013-09-19 Dnr 5060-2012 Sid 1 (8) Pensionsmyndigheten kritiseras för att ha utfärdat anvisningar om hanteringen av återkrav som inte gett utrymme för

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:3 Återkrav

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:3 Återkrav VÄGLEDNING 2005:3 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2005:3 Återkrav Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Betänkande (2011:3) Sanktionsavgifter på trygghetsområdet

Betänkande (2011:3) Sanktionsavgifter på trygghetsområdet REMISSYTTRANDE 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande (2011:3) Sanktionsavgifter på trygghetsområdet Socialdepartementets diarienummer S2011/942/SF Genom remiss den 6 juli 2011 har Försäkringskassan

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

REMISS 1 (1) Datum. Postadress Kundcenter för privatpersoner Bankgiro Stockholm

REMISS 1 (1) Datum. Postadress Kundcenter för privatpersoner Bankgiro Stockholm Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen Hélène Runsten, 010-119 63 13 REMISS 1 (1) Datum Diarienummer 2014-11-06 51406-2014 Regelrådet Remiss med anledning av ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF)

Promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Dnr 2008-04-14 AdmD-68-2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF) Sammanfattning Kammarrätten har anmodats att yttra

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017

Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 PM 2018: RI (Dnr 110-1594/2017) Kostnadsränta för kommuner Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 1 februari 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01205/S3 Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information LANTMÄTERIET 1 (7) YITRANDE 2014-02-26 Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2013/3858 Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information Regeringskansliets dru Fö2013/1371

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Yttrande avseende Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (dnr Fi2014/1020)

Yttrande avseende Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (dnr Fi2014/1020) Datum Diarienummer 1 (7) 2014-05-16 1033/2014 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (dnr Fi2014/1020) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Martinsson Transport AB, 556953-2061 Ombud: Advokat Sten Holdo Advokaterna Abrahamsson & Holdo AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer