Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport"

Transkript

1 1 (5) Socialdepartementet Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa genomförandet av de kompletterande åtgärder som har identifierats i tandvårdssystemet. Syftet är att säkerställa en välfungerande, kostnadseffektiv och säker administration av tandvårdsreformen. Rapporten beskriver november månads arbete och utveckling inom tandvårdsstödet. Sammanfattning Arbetet med tandvårdsstödet fortgår enligt plan. De fora som skapats för samverkan och dialog fortsätter sina gemensamma möten. Release 2 har driftsatts utan problem. Ett intensivt samarbete pågår med alla berörda intressenter inför den version av IT-stödet som planeras till juni Tillgängligheten i Kundcenter är god och privatpersoner och partners är i stort sett nöjda med den service som erbjuds. All verksamhet inom tandvårdstödet är from december linjelagd. Samverkan och dialog Dialogmöten har genomförts med Privattandläkarna, Tjänstetandläkarna och Sveriges Folktandvårdsförening. Vid dessa möten har bland annat rådgivning till tandläkarna, beslut om rätten till tandvård, Försäkringskassans IT-stöd och efterhandskontroller diskuterats. Utöver detta har Försäkringskassan haft separata möten med bland annat Privattandläkarna för att diskutera aktuella frågor. Försäkringskassan har haft kontinuerliga möten med Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) angående regelverket för tandvård. En handlingsplan för framtida samarbete har tagits fram. Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Socialdepartementet och TLV har träffats för att informera varandra. Fortsatta möten planeras en gång per kvartal och i övrigt vid behov. Samtal har förts med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Verksamhetsområdeschefen för tandvårdsfrågor ingår sedan november i den strategiska styrgrupp för samverkansfrågor som finns mellan Försäkringskassan och SKL. Försäkringskassan har haft löpande kontakter med journalsystemleverantörerna genom gemensamma telefonmöten. Behovet av att stämma av frågor löpande har minskat varför dessa möten fortsättningsvis genomförs varannan vecka. Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata E-post Internetadress Telefax Org.nr

2 2 (5) Utöver dessa telefonmöten har Försäkringskassan träffat samtliga journalsystemleverantörer för att diskutera framtida behov av förbättringar i IT-stödet. IT-stödet Lanseringen av release 2 har fungerat väl. För att utveckla ytterligare förbättringar i IT-systemet pågår ett intensivt arbete inför juni 2009, IT-stödet utvecklas då inför lagändringar och för vårdgivare samt handläggare. Arbetet sker i dialog med alla berörda intressenter. För att underlätta för tandläkarna att nå Försäkringskassan håller en webblösning på att tas fram. Ett antal säkerhetsfrågor återstår att lösa innan driftsättning. Formuläret görs sedan tillgängligt på Försäkringskassans hemsida för de som väljer att skicka in sitt ärende direkt till IT-support. Testmiljö Journalsystemleverantörerna har haft tillgång till en testmiljö sedan den 5 september. Arbetet med att skapa permanenta testmiljöer för journalsystemleverantörerna fortgår och ett förslag till lösning ska inom kort presenteras för dessa. Rätt förväntningar när det gäller tillgängligheten till denna miljö, en tydlig releaseplanering för 2009 samt synkronisering med journalsystemleverantörernas releaseplanering för 2009 anser vi är av största vikt. Prisjämförelsetjänsten Uppdraget att bygga en prisjämförelsetjänst rapporterades till regeringen den 30 november. IT-stödet är, sedan den 10 november 2008, färdigutvecklat. I dialog med Socialdepartementet har beslutats att lanseringen skall ske vid ett senare datum. Kontakter med vårdgivarna planeras under december för att förbereda lanseringen av prisjämförelsetjänsten. Efter beslut om lanseringstidpunkt behöver tandläkarna minst tre månader för att lägga in sina priser i tjänsten. Informationsinsatser görs parallellt varefter allmänheten kan få tillgång till tjänsten. Rådgivning och stöd Kundcenter för partners/privatpersoner Privatpersoner och partners är sedan den 3 november föremål för en enkätförfrågan om service. På en skala mellan 1 (mycket missnöjd) och 5 (mycket nöjd) väljer 81 % av privatkunderna (var 10:e tillfrågas) och 89 % av partners (var fjärde tillfrågas) nöjd eller mycket nöjd. Tandläkarna som har patienter som arbetar i annat nordiskt land har tidigare haft problem med att få besked om patienten har rätt till statlig tandvårdsersättning eller inte. En rutin där vårdgivaren kan kontrollera detta via Kundcenters för partners (KCP) är införd och vårdgivarna är nöjda med lösningen. KCP:s uppgift är att vägleda tandläkarna i tandvårdsportalen. Resultat från slutet av månaden visar att 84 % av vårdgivarna är nöjda med den service de får av KCP.

3 3 (5) De vanligaste frågorna till KCP handlar om korrigeringar av besök som felaktigt rapporterats från vårdgivarna. Tillgängligheten till KCP är fortfarande ca 90 % och medelväntetiden mellan 1-1,5 min. Kompetensutveckling Försäkringskassan har genomfört en fördjupad utbildning för specialister för att tydliggöra vilka frågor som ska besvaras av Försäkringskassan och vilka som ska besvaras av kundens vårdgivare. Antalet frågor från privatpersoner har ökat under senare delen av november vilket ger en naturligt fördjupad kompetens genom erfarenhet. Odontologisk stödfunktion Den odontologiska rådgivningen (FOR-supporten) ges genom att Försäkringskassans KCP vidarebefordrar de frågor, som KCP själv inte kan hantera, till FOR-supporten. FOR-supporten ringer därefter upp vårdgivaren och lämnar det stöd denne behöver i tillämpningen av den nya tandvårdsförsäkringen. Av ca 70 samtal per dag som kommer till KCP går ca 20 samtal vidare till FOR-supporten. Av de samtal som går vidare till FOR-supporten besvaras merparten, dryga 90 %, inom samma arbetsdag. Typen av frågor som kommer till FOR-supporten är kategoriserade enligt förordningen och ca 80 % av frågorna rör protetik. Protetikärendenas andel av frågorna har alltså ökat med 10 % sedan föregående rapport. De frågor som varit frekventa publiceras under Frågor & svar på En första utvärdering av FOR-supporten har genomförts under november. Den visar att det är ett begränsat antal tandläkare som nyttjar tjänsten och att flertalet av de frågor FOR-supporten får kan besvaras av handläggare. Beslut har tagits att FOR-supporten fortsätter tillsvidare för att säkra de kontakter som behövs. Information Informationsbroschyren om tandvårdsreformen finns nu lättillgänglig för beställning på Handläggning Efterhandskontroller Antalet efterkontroller i den nya försäkringen ligger för närvarande på ca 450 ärenden per vecka vilket är en väsentligt lägre nivå än vad som planeras långsiktigt. Orsaken till den låga nivån på efterkontrollerna är flera, bl. a. att omfattningen av manuella ärenden varit större än beräknat, återstående arbete med 65+ samt det faktum att försäkringen är ny. Samtliga tandläkarmottagningar som begärt och fått ersättning över högkostnadsskyddet (3 000 kronor) plus 300 kr är nu i någon omfattning granskade. Av de efterkontrollerade ärendena uppgår korrigeringsfrekvensen till ca 14 %. Processbeskrivning kompletterad med kalkyl har levererats. Arbete med produktionsplaner pågår.

4 4 (5) Antalet ännu ej avgjorda manuella ärenden är ca varav ca 15 % är påbörjade. De manuella ärendena består främst av ärenden som inkommit mer än 14 dagar efter det att åtgärden slutförts samt förfrågningar om försäkringstillhörighet. Försäkringskassan har tagit kontakt med de vårdgivare som har inkommit med många manuella ärenden för att ta reda på skälet till detta. Nya rutiner gällande bedömningen av försäkringstillhörighet håller på att arbetas fram. Utbildning Under november månad har vårdersättningsenheten inom det Nationella försäkringscentret (NFC) i Visby, som handlägger vård enligt EU-fördraget, genomgått en vidareutbildning i regelverket för det statliga tandvårdstödet. Försäkringsodontologisk koordinator och TLV har ansvarat för den del av utbildningen som handlar om vilken tandvård som är ersättningsberättigande. Handläggare på de NFC som handlägger tandvård har genomgått en vidareutbildning i hur korrigeringar av tidigare inlämnade uppgifter ska göras i IT-stödet. Trepartsmöten Trepartsmöten omfattar Kundcenter för partners (KCP), Försäkringsprocesser samt specialister och funktionsbrevlådans handläggare från NFC:s tre tandvårdsenheter. Syftet är att hitta lösningar på de försäkringsmedicinska problemställningar som identifieras i verksamheten och skapa en grund för likartat arbetssätt och gemensamt lärande. Mötena har kommit igång och motsvarar syfte och förväntningar. Organisering av tandvårdsstödets administration Under november har arbetet fortsatt med att överföra erfarenheter från Tandvårdsprojektets till linjeorganisationen. From december är därmed all verksamhet gällande tandvårdsstödet överförd till linjen enligt plan. Projektledningen finns kvar under december för att slutföra administration och besvara ev. frågor från linjen. Utvärdering Under hösten har Försäkringskassan skapat ett forum för diskussion om utvärdering och uppföljning av tandvårdsreformen. Detta forum består förutom Försäkringskassan även av Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsverket samt från forskarvärlden i form representanter från Karolinska och Sahlgrenska universitetssjukhus. Fram till december har tre möten hållits där olika studier har diskuterats. Detta forum har för avsikt att träffas regelmässigt framöver.

5 5 (5) Kostnader för genomförandet av tandvårdsreformen Beräkningar av kostnader för den fortsatta utvecklingen av IT-stödet inför juni 2009 pågår. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Curt Malmborg i närvaro av avdelningscheferna Birgitta Målsäter och Gunnar Johansson samt verksamhetsområdeschef Ingrid Strandman, den senare som föredragande. Curt Malmborg Ingrid Strandman

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd Regeringen har i beslut den 30 november 2006 uppdragit åt Försäkringskassan

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2015:8 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Innehållsförteckning Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Resultatredovisning...4 Redovisningens disposition... 4 Organisation och styrning... 5 Samlad bedömning av årets resultat...

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Problemlösarna: Intervjun: HON ÄR DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #5 18 JUNI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Västmanlandsmodellens.

Problemlösarna: Intervjun: HON ÄR DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #5 18 JUNI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Västmanlandsmodellens. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #5 18 JUNI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: VAD GÖRS FÖR ÄLDRE MEDARBETARE? Intervjun: HON ÄR EN RIKTIG LAGSPELARE NYA SJUK- FÖRSÄKRINGEN I STARTGROPARNA

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer