Efterhandskontroller inom tandvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efterhandskontroller inom tandvården"

Transkript

1 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården

2 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan hänföras till offentliga respektive privata vårdgivare. En analys presenteras av anledningarna till att ersättning betalas ut felaktigt samt åtgärder för att de ska minska. För att ta reda på hur mycket tandvårdsstöd som betalas ut felaktigt har Försäkringskassan utfört efterhandskontroller på mottagningar som har utfört tandvård inom perioden till Totalt innehåller kontrolluppdraget ersättningsperioder (efterhandskontroller). Dessa perioder består av olika patienter och patientbesök. Patientbesöken innehåller sammanlagt tandvårdsåtgärder. Omfattningen av felaktiga utbetalningar Av de tandvårdsåtgärder som ingick i kontrolluppdraget har Försäkringskassan fattat beslut om att återkräva tandvårdsstöd för stycken av dem. För den tandvård som ingick i uppdraget har det utbetalats tandvårdsstöd på 38,8 miljoner kronor. Av det beloppet fattade Försäkringskassan beslut om återkrav på 1,4 miljoner kronor. Beräknat med hänsyn till den stratifiering som har använts så innebär det att Försäkringskassan 2013 betalade ut 2,02-3,47 procent felaktigt tandvårdsstöd till ett belopp av 103,8-178,5 miljoner kronor. Av de mottagningar som ingick i kontrolluppdraget var det 27 procent som fick återkrav. Av dessa mottagningar har 63 procent fått återkrav som understiger kronor och 89 procent har fått återkrav som understiger kronor. Det lägsta beloppet som återkrävdes från en mottagning var 7 kronor och 50 öre och det högsta var kronor. Utöver de kontroller som gjordes med anledning av denna rapport gjorde Försäkringskassan andra efterhandskontroller utförde Försäkringskassan totalt efterhandskontroller som omfattade patientbesök och ställde återkrav för felaktigt utbetald ersättning från det statliga tandvårdsstödet på 18,6 miljoner kronor. Källor till felaktig tolkning av resultatet I beräkningen för hur mycket felaktigt tandvårdsstöd som betalas ut finns inte medräknat att vissa beslut om återkrav överklagas överklagade vårdgivarna 131 ärenden till förvaltningsrätten. Av dessa har förvaltningsrätten avgjort 58 stycken och i sex av dessa ändrade förvaltningsrätten Försäkringskassans beslut. Orsaken till att Försäkringskassan beslutar om återkrav kan vara att vårdgivaren inte har utfört tandvård som är avsedd att omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Men det kan också vara så att vårdgivaren har utfört tandvård som är avsedd att omfattas av det statliga tandvårdsstödet men att hen saknar dokumentation som styrker att den är ersättningsberättigande enligt bestämmelserna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS 2008:1).

3 3 (22) Anledningar till de felaktiga utbetalningarna Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), har i ett samverkansprojekt som gjordes 2012 fastslagit att vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) är bristfällig. 1 Av kontrolluppdraget framgår också att den vanligaste anledningen till återkrav är att den dokumentation som mottagningarna har skickat till Försäkringskassan inte styrker att den tandvårdsåtgärd som vårdgivaren har begärt ersättning för är utförd. Skillnad privat och landsting Andelen av felaktiga utbetalningar för 2013 är uppskattat för privata mottagningarna till 2,08 3,94 procent vilket motsvarar 75,2 142,4 miljoner. Motsvarande siffror för mottagningar som hör till landsting är 1,05 3,14 procent och miljoner. Resultatet innebär att det inte går att påvisa att det finns någon skillnad i andelen felaktiga utbetalningar som görs till privata mottagningar respektive mottagningar som hör till landsting Statistiken från kontrolluppdraget visar också att anledning till varför återkrav har gjorts är fördelat på ett mycket snarlikt sätt för privat mottagningar och mottagningar som hör till landsting. Jämförelse med tidigare uppskattningar Med anledning av det statliga tandvårdsstödets höga automatiseringsgrad har det funnits farhågor att det förekommer felaktiga utbetalningar i stor omfattning. Det har även i två studier gjorts uppskattningar att en hög andel av den ersättning som betalas ut inom tandvården är felaktig. Försäkringskassan anser på grund av de beräkningar som nu är gjorda att dessa farhågor kan avfärdas. Slutsatser och åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar Försäkringskassan anser att det behöver göras mer systematiska förändringar av TLV:s föreskrifter som reglerar vilken tandvård som är ersättningsberättigande samt att vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) behöver förbättras. Försäkringskassan anser också att ett förbättrat preventivt arbete i form av att Försäkringskassan i större utsträckning informerar om vad som har rapporterats in fel och att Försäkringskassan ger mer riktad information till de mottagningar som frekvent gör mycket fel skulle vara åtgärder som kan bidra till att minska de felaktiga utbetalningarna. En majoritet, 73 procent, av mottagningarna i kontrolluppdraget har inte fått något återkrav. Det indikerar att det finns många mottagningar som klarar att leva upp till de krav som finns inom 1 Journalföring inom tandvården, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO

4 4 (22) det statliga tandvårdsstödet. Försäkringskassan har som ambition att analysera vad det är som gör att dessa mottagningar har en hög efterlevnad och sedan sprida den kunskapen.

5 5 (22) Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Omfattningen av felaktiga utbetalningar... 2 Källor till felaktig tolkning av resultatet... 2 Anledningar till de felaktiga utbetalningarna... 3 Skillnad privat och landsting... 3 Jämförelse med tidigare uppskattningar... 3 Slutsatser och åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar Inledning Metod Val av metod... 8 Efterhandskontroll... 8 Korrigering av felaktiga uppgifter om utförda tandvårdsåtgärder Urval Undersökningsperiod Handläggningsorter Resultat och analys Omfattningen av felaktiga utbetalningar i kontrolluppdraget Privat Landsting Omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet Privat Landsting Anledning till att återkrav har fattats i kontrolluppdraget Tandvårdsåtgärder i kontrolluppdraget som felaktigt ersatts Källor till felaktig tolkning av resultatet Överklagande Bristande journalföring Diskussioner och slutsatser Skillnaden mellan privat och landsting Jämförelse med tidigare uppskattningar Åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet... 20

6 6 (22) 1 Inledning Den nuvarande grundstrukturen för det statliga tandvårdsstödet trädde i kraft 1 juli I och med det nya stödet avskaffades kravet att omfattande tandvårdsbehandlingar skulle förhandsprövas. Grunden för avskaffandet av förhandsprövningar var att det nya tandvårdsstödet skulle vara så utformat, att vårdgivare och patienter på förhand kan avgöra vilken tandvård som är ersättningsberättigande. (Proposition 2007/08:49, s. 97) Försäkringskassan administrerar det statliga tandvårdsstödet genom ett elektroniskt system dit vårdgivarna rapporterar in sina uppgifter om utförda ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder. För att hantera mängden av ärenden som rapporteras in är Försäkringskassans elektroniska system i mycket hög grad automatiserat. Mindre än en procent av den totala ärendevolymen kräver manuell handläggning. Under år 2013 rapporterade vårdgivarna in cirka 11 miljoner underlag om utförd tandvård till Försäkringskassan. 2,6 miljoner ärenden, eller cirka 25 procent, nådde över högkostnadsskyddsnivån kronor och resulterade i att tandvårdsstöd betaldes ut. Eftersom det statliga tandvårdsstödet har en så hög automatiseringsgrad har Försäkringskassan i uppdrag att göra efterhandskontroller av den ersättning som har betalats ut till vårdgivarna. Syftet med efterhandskontrollerna är att utreda om den tandvård som har utförts uppfyller de villkor som finns för att tandvården ska vara ersättningsberättigande. Om villkoren inte är uppfyllda får Försäkringskassan återkräva av vårdgivaren den ersättning som betalats ut felaktigt. Efterhandskontrollerna har också ett allmänpreventivt syfte. Försäkringskassan inriktar sina efterhandskontroller mot de områden där det bedöms finnas störst risk för felaktiga utbetalningar. Bedömningen baserar sig på den riskanalys som Försäkringskassan genomför årligen för det statliga tandvårdsstödet och erfarenheter från tidigare efterhandskontroller. Det innebär att Försäkringskassan inte har utfört efterhandskontroller där urvalet för efterhandskontrollerna har varit slumpmässigt. Inspektionen för socialförsäkringen, (IFS) har efter en särskild granskning av det statliga tandvårdsstödet 2 förordat att Försäkringskassan ska utföra slumpmässiga efterhandskontroller för att kunna dra statistiska säkerställda slutsatser av hur mycket felaktiga utbetalningar som görs inom det statliga tandvårdsstödet. Med anledning av IFS:s rapport har regeringen formulerat följande uppdrag till Försäkringskassan: Försäkringskassan ska göra en bred kontroll av ärenden där det betalats ut ersättning från det statliga tandvårdsstödet, utöver allmänt eller särskilt tandvårdsbidrag. Kontrollen ska göras så att det går att dra statistiskt säkerställda slutsatser av omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet enligt vad som anges av rapport 2013:5, Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet, framtagen av Inspektionen för socialförsäkringen. Försäkringskassan ska också göra en analys av de uppgifter som kommer fram i kontrollen. Av 2 Rapport 2013:5, Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet

7 7 (22) analysen ska orsaken till att ersättning betalats ut felaktigt framgå. Av redovisningen ska också framgå i vilken omfattning de felaktiga utbetalningarna kan hänföras till offentliga respektive privata vårdgivare.

8 8 (22) 2 Metod I detta avsnitt redogörs för det metodval och urval som har använts i uppdraget. Avsnittet innehåller också en beskrivning av Försäkringskassans arbete med efterhandskontroller samt korrigeringar av felaktigt inrapporterade uppgifter om utförda tandvårdsåtgärder. 2.1 Val av metod Metoden som har valts för att ta reda på omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet har varit att genomföra efterhandskontroller på samma sätt som Försäkringskassan gör i den ordinarie handläggningen. Skillnaden är att urvalet för de här efterhandskontrollerna har tagits fram på ett sådant sätt att det statistiskt kan fastställas omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet. Efterhandskontroll För att en vårdgivare ska kunna ta del av det statliga tandvårdsstödet måste hen vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Vid anslutningen ska vårdgivaren ange de mottagningar som är knutna till vårdgivaren. Mottagningen rapporterar sedan uppgifter om utförd tandvård via Försäkringskassans portal för det statliga tandvårdsstödet eller via ett journalsystem som kan kommunicera med Försäkringskassans IT-stöd. Försäkringskassans utbetalning av statligt tandvårdstöd sker automatiskt till de konton som vårdgivaren har registrerat för de mottagningar som hen har angivit vid anslutningen. När mottagningarna rapporterar underlag om utförd tandvård till Försäkringskassans elektroniska system görs maskinella kontroller för att säkerställa att de inrapporterade tillstånden och åtgärderna följer bestämmelserna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS 2008:1). Det finns begränsningar i vad systemet kan kontrollera maskinellt och efterhandskontrollerna har till syfte att fånga upp det som inte kan kontrolleras maskinellt. I det ordinarie arbetet med efterhandskontroller styrs kontrollerna till områden där Försäkringskassan bedömer att det finns ökad risk för felaktiga utbetalningar. Detta för att identifiera och motverka ett systematiskt överutnyttjande av det statliga tandvårdsstödet. Urvalet för efterhandskontroller bestäms med hjälp av bearbetning av data, analys av rapporteringsmönster och riskanalyser som bland annat baseras på tidigare utförda efterhandskontroller. Impulser som indikerar att en vårdgivare har rapporterat felaktiga uppgifter kan lämnas av Försäkringskassans anställda, patienter, myndigheter eller andra. En sådan impuls kan också leda till att efterhandskontroller utförs. Förutom nämnda efterhandskontroller utförs också efterhandskontroller av ett allmänpreventivt syfte. Urvalet för dessa görs så att de riktas mot många olika vårdgivare. En efterhandskontroll består vanligtvis av en patients alla slutförda åtgärder under en ersättningsperiod. Det innebär att alla vårdgivare som har behandlat en patient under ersättningsperioden ingår i efterhandskontrollen. När urvalet är bestämt för vad som ska kontrolleras skapas det ett kontrolluppdrag i Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. När kontrolluppdraget är skapat skickar systemet automatiskt ut brev till varje mottagning som har behandlat de patienter som finns med

9 9 (22) i uppdraget. Av brevet framgår att mottagningen ska skicka in underlag i form av daganteckningar, röntgenbilder, fotografier eller modeller som styrker att patienten har fått den tandvård som Försäkringskassan har betalat ut ersättning för. Utredning av en efterhandskontroll görs med utgångspunkt av det underlag som vårdgivaren har skickat till Försäkringskassan. Om underlaget inte styrker att den utförda tandvården är ersättningsberättigande, enligt bestämmelserna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS 2008:1), får Försäkringskassan återkräva den ersättning som har betalats ut felaktigt. Under 2014 utförde Försäkringskassan totalt efterhandskontroller som omfattade patientbesök och ställde återkrav för felaktigt utbetald ersättning från det statliga tandvårdsstödet på 18,6 miljoner kronor. Om det vid en efterhandskontroll uppstår misstanke om att en vårdgivare medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan lämnas en impuls till kontrollutredning. Vid kontrollutredning utreds om misstanken kvarstår och om vårdgivaren ska polisanmälas. Korrigering av felaktiga uppgifter om utförda tandvårdsåtgärder När Försäkringskassan vid en efterhandskontroll beslutar att en tandvårdsåtgärd inte är ersättningsberättigande så korrigeras den bort i Försäkringskassans IT-stöd. Det innebär att den inte längre ligger till grund för beräkning av patientens tandvårdsstöd. Vid korrigeringen återkräver Försäkringskassan vårdgivaren på det belopp som den felaktiga inrapporteringen har skapat. När Försäkringskassan utreder om en tandvårdsåtgärd är ersättningsberättigande kan det framkomma att vårdgivaren har utfört en annan ersättningsberättigande åtgärd än vad som har begärts ersättning för. I dessa fall fattar Försäkringskassan inte beslut om återkrav av hela ersättningen för den felaktigt inrapporterade tandvårdsåtgärden, utan endast mellanskillnaden mellan den åtgärd som Försäkringskassan bedömer är utförd och den som vårdgivaren har begärt ersättning för. Om det framkommer att den tandvårdsåtgärd som är utförd ger mer ersättning gör Försäkringskassan istället en tilläggsutbetalning. 2.2 Urval I arbetet med att välja ut vilka mottagningar och ersättningsperioder som skulle ingå i det kontrolluppdrag som ligger till grund för denna rapport användes den information som finns lagrad i Försäkringskassans elektroniska system för det statliga tandvårdsstödet. Eftersom syftet är att fastställa hur mycket felaktiga utbetalningar det finns inom det statliga tandvårdsstödet har urvalet begränsats till att endast innehålla ersättningsperioder som innehåller inrapporterade patientbesök som har genererat utbetalning av tandvårdsersättning. För att få med tillräckligt många ersättningsperioder har urvalet av ersättningsperioder gjorts inom perioden till Totalt innehåller kontrolluppdraget ersättningsperioder (efterhandskontroller). Dessa perioder består av olika patienter och patientbesök. Patientbesöken innehåller sammanlagt tandvårdsåtgärder. Urvalet till uppdraget avsåg att ge en homogen fördelning av mottagningar över riket samt att respektera förhållandet mellan privata och landstingsdrivna mottagningar för att på så sätt

10 10 (22) statistiskt säkerställa att urvalet inte överrepresenterade någon typ av mottagningar. Att dela upp mottagningarna enbart efter storlek är inte tillräckligt för att försäkra att urvalet blir homogent över landet. Detta beror på att storstäder och landsbygd uppvisar olika mottagningsbildningar och att det därför är svårt att göra ett urval som tar hänsyn till mottagningars olika storlekar. För att åtstadkomma en lämplig stratifiering, som tar hänsyn till mottagningspopulationen och de geografiska skillnaderna, måste uppdelningen dels ske efter region, det vill säga huruvida mottagningar tillhör storstadsregioner (mottagningar med postadress som börjar med 1, 21, 41 eller 75) eller landsbygd (övriga postnummer) samt efter mottagningarnas storlek med avseende på antalet behandlare (1, 2, 3, 4, 5 och 6 eller fler). I rapporten görs ingen analys av felaktiga utbetalningar efter region. På detta sätt erhålls ett urval som anses vara homogent över riket och gör att man statistiskt säkerstället att inga mottagningstyper är under- eller överrepresenterade. Dessa 14 strata säkerställer att uttaget representerar den totala populationen av mottagningar. Uppdraget innehåller mottagningar, varav är privata och 718 tillhör landsting. Stratifieringen görs endast på privat mottagningar då det är känt att samtliga landstingsmottagning är stora och jämt fördelade över hela landet. 2.3 Undersökningsperiod Arbetet med att genomföra kontrolluppdraget påbörjades den 18 april 2014 genom att Försäkringskassan skickade ut de första breven till mottagningarna med begäran om att få in underlag som styrker att den utförda tandvården är ersättningsberättigande. Den sista efterhandskontrollen i uppdraget beslutades den 30 oktober Handläggningsorter Handläggning av efterhandskontrollerna har skett på Försäkringskassans tandvårdsenheter på NA kontor Malmö Lund och NA kontor Umeå. I Lund beslutades efterhandskontroller och i Umeå beslutades efterhandskontroller.

11 11 (22) 3 Resultat och analys I det här avsnittet redovisas och analyseras resultatet av de utförda efterhandskontrollerna. I redovisningen görs en uppdelning mellan tandvård som är utförd av privata mottagningar och mottagningar som landsting ansvarar för. Inom varje delavsnitt diskuteras resultatet och slutsatser redovisas. Mer övergripande diskussioner och slutsatser finns i kapitel Omfattningen av felaktiga utbetalningar i kontrolluppdraget I de efterhandskontroller som ingick i kontrolluppdraget har Försäkringskassan kontollerat tandvårdsåtgärder och fattat beslut om att återkräva tandvårdsstöd för stycken av dem. Det har utbetalats tandvårdsstöd på 38,8 miljoner kronor och av det beloppet fattade Försäkringskassan beslut om återkrav på 1,4 miljoner kronor. Det innebär att av det tandvårdstöd som betalats ut för den tandvård som ingick i kontrolluppdraget var 3,6 procent felaktig. Andelen fel för privata var 3,8 procent och för landsting 2,9 procent. Privata mottagningar fick 1,1 miljoner kronor felaktigt och mottagningar som tillhör landsting fick kronor felaktigt. Av de mottagningar som var med i kontrolluppdraget har 762 mottagningar fått ersättning som Försäkringskassan har beslutat att återkräva. Det innebär att ca 27 procent av mottagningarna rapporterade in begäran om tandvårdsstöd som var felaktig. Av tabellen nedan framgår hur stora belopp som har återkrävts från mottagningarna i kontrolluppdraget, redovisat i andelar och intervaller. Belopp intervall (kr) Landsting Privat Totalt % 59% 63% % 12% 11% % 8% 8% % 3% 3% % 4% 4% % 7% 5% % 3% 3% Över % 4% 3% Av de mottagningar som har fått återkrav i uppdraget har 63 procent fått återkrav som understiger kronor och det är 89 procent av mottagningarna som har fått återkrav som understiger kronor. Det lägsta beloppet som återkrävdes från en mottagning var 7 kronor och 50 öre och det högsta var kronor. Privat Av de privata mottagningarna som var med i kontrolluppdraget har 523 mottagningar fått ersättning som Försäkringskassan har beslutat att återkräva. Det innebär att 25 procent av de

12 12 (22) privata mottagningarna som ingick i kontrolluppdraget hade rapporterat in begäran om tandvårdsstöd som var felaktig. Landsting Av de 718 mottagningar som hör till landsting, och som var med i kontrolluppdraget, har 239 mottagningar fått ersättning som Försäkringskassan har beslutat att återkräva. Det innebär att 33 procent av de mottagningar som hör till landsting och som ingick i kontrolluppdraget hade rapporterade in begäran om tandvårdsstöd som var felaktig. 3.2 Omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet Omräknat med hänsyn till den stratifiering som har använts så innebär det att Försäkringskassan 2013 betalade ut 2,02-3,47 procent felaktigt tandvårdsstöd till ett belopp av 103,8-178,5 miljoner kronor. 3 Privat Andelen av felaktiga utbetalningar för 2013 är uppskattat för privata mottagningarna till 2,08 3,94 procent vilket motsvarar 75,2 142,4 miljoner. Motsvarande siffror för mottagningar som hör till landsting är 1,05 3,14 procent och miljoner. Resultatet innebär att det inte går att påvisa att det finns någon skillnad i hur stor andel felaktiga utbetalningar som görs till privata mottagningar respektive mottagningar som hör till landsting. Landsting Andelen av felaktiga utbetalningar för 2013 är uppskattat för mottagningarna som hör till landsting 1,05 3,14 procent vilket motsvarar miljoner. Motsvarande siffror för mottagningar som hör till privata mottagningar är 2,08 3,94 procent och 75,2 142,4 miljoner. Resultatet innebär att det inte går att påvisa att det finns någon skillnad i hur stor andel felaktiga utbetalningar som görs till privata mottagningar respektive mottagningar som hör till landsting. 3.3 Anledning till att återkrav har fattats i kontrolluppdraget När utredningen av en efterhandskontroll resulterar i ett beslut om att en tandvårdsåtgärd inte är ersättningsberättigande ska Försäkringskassans utredare i sitt elektroniska handläggarstöd registrera anledning till varför beslut om återkrav har fattats för tandvårdsåtgärden. Det gör utredaren genom att välja en anledning i en rullist bestående av sex olika alternativ. De olika alternativen och en beskrivning av dem framgår av nedanstående tabell x (2,02-3,47) = 103,8-178,5 miljoner kronor

13 13 (22) Anledning till återkrav Begärd dokumentation har inte inkommit från vårdgivaren D/T eller åtg. Villkor inte uppfyllda. Alternativ finns D/T eller åtg.villkor inte uppfyllda. Alternativ saknas Dokumentation som styrker D/T eller åtgärd saknas Åtgärden är inte slutförd vid rapporteringstillfället Övriga skäl Förklaring Underlag har inte skickats in av mottagningen trots att Försäkringskassan har skickat påminnelse. Underlaget som mottagningen har skickat in styrker inte att tillståndseller åtgärdsvillkoren enligt bestämmelserna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS 2008:1) är uppfyllda. Underlaget styrker att utförd tandvård är ersättningsberättigande enligt annan tillstånds- eller åtgärdskod. Det ursprungliga ersättningsbeloppet korrigeras så att ersättningen avser den tandvård som underlaget styrker. Underlaget som mottagningen har skickat in styrker inte att diagnoseller åtgärdsvillkoren enligt bestämmelserna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS 2008:1) är uppfyllda. Underlaget styrker inte att utförd tandvård är ersättningsberättigande enligt annan tillstånds- eller åtgärdskod. Av underlaget som mottagningen har skickat in framgår inte patientens tillstånd eller vilken tandvårdsåtgärd som har utförts. Tandvårdsåtgärd har utförts men var inte slutförd när begäran om ersättning rapporterades in. För att en tandvårdsåtgärd ska vara ersättningsberättigande får den inte rapporteras in förrän den är slutförd. Övrigt skäl än något av ovanstående 1 5. För att enklare redovisa resultatet av vad som var anledningarna till varför Försökringskassan beslutade att återkräva tandvårdsstöd kommer de olika anledningarna benämnas med en bokstav som motsvarar respektive anledning. Benämningen har gjorts enligt följande: Begärd dokumentation har inte inkommit från vårdgivaren = A

14 14 (22) D/T eller åtg. Villkor inte uppfyllda. Alternativ finns = B D/T eller åtg.villkor inte uppfyllda. Alternativ saknas = C Dokumentation som styrker D/T eller åtgärd saknas = D Ej Allokerad = E Åtgärden är inte slutförd vid rapporteringstillfället = F Övriga skäl = G Ej allokerad avser de tillfällen då utredaren har valt att inte ange någon av de sex anledningarna. I tabellen nedan redovisas hur många gånger varje anledning har angivits när utredaren har beslutat att en tandvårdsåtgärd inte är ersättningsberättigande samt hur stor andel varje anledning representerar. Anledning till återkrav Antal Andel (ca) A % B % C ,5 % D % E % F 19 1 % G 94 4,5 % Den vanligaste anledningen till återkrav i kontrolluppdraget är att dokumentationen inte styrker att den tandvårdsåtgärd som vårdgivaren begär ersättning för är utförd, men att det finns dokumentation som visar att en annan tandvårdsåtgärd är utförd (alternativ B). Det kan exempelvis vara att man har begärt tandvårdsstöd för tandvårdsåtgärd 342 (Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning) men det underlag som skickats in styrker inte det, dock framgår det att tandvårdsåtgärd 341 (Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning) är utförd. I dessa fall återkräver Försäkringskassan skillnaden mellan vad dessa tandvårdsåtgärder ger i tandvårdsstöd. I över hälften av fallen då en tandvårdsåtgärd har återkrävts så har det skickats in ett underlag som visar att tandvård har utförts men underlaget överensstämmer inte med de tandvårdsåtgärder som det har begärts ersättning för (alternativ B eller C). Anledningen att dokumentation inte har skickats in har angivits för 14 procent av de tandvårdsåtgärder som har återkrävts. Av samtliga mottagningar som ingick i uppdraget så var det åtta

15 15 (22) mottagningar som inte skickade in något underlag överhuvudtaget. Samtliga dessa mottagningar var privata. Privat Anledning till att Försäkringskassan beslutade om återkrav av tandvårdsstöd för tandvårdsåtgärder som de privata mottagningarna hade utfört framgår av nedanstående tabell. Anledning till återkrav Antal Andel (ca) A % B % C % D ,5 % E 70 5 % F 16 1 % G 23 1,5 % Landsting Anledning till att Försäkringskassan beslutade om återkrav av tandvårdsstöd för tandvårdsåtgärder som mottagningar tillhörande landsting hade utfört framgår av nedanstående tabell. Anledning till återkrav Antal Andel (ca) A 24 4 % B % C ,5 % D % E 41 7 % F 3 0,5 % G % 3.4 Tandvårdsåtgärder i kontrolluppdraget som felaktigt ersatts I tabellerna nedan finns en redovisning av de tandvårdsåtgärder som ingick i kontrolluppdraget och som var vanligast förekommande att Försäkringskassan fattade beslutade att återkräva

16 16 (22) tandvårdsstöd för. En uppdelning har gjorts mellan privata mottagningar och mottagningar tillhörande landsting. Privat Åtgärd Antal Landsting Åtgärd Antal Av de tandvårdsåtgärder som var mest vanliga för återkrav var flera från 300-serien (Sjukdomsbehandlande åtgärder). En orsak till det är att dessa tandvårdsåtgärder är vanligt förekommande i en patients ersättningsperiod.

17 17 (22) 4 Källor till felaktig tolkning av resultatet I detta avsnitt redogörs för felkällor som kan bidra till att det görs felaktiga tolkningar av statistiken som redovisas i rapporten. 4.1 Överklagande Om en vårdgivare är missnöjd med ett beslut om återkrav har hen möjlighet att begära omprövning av Försäkringskassans beslut. Om vårdgivaren även är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut har hen möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I beräkningen för hur mycket felaktiga utbetalningar som görs har inte tagits hänsyn till att förvaltningsrätten i vissa fall beslutar att Försäkringskassans återkrav var felaktigt överklagade vårdgivarna 131 ärenden till förvaltningsrätten. Av dessa har förvaltningsrätten avgjort 58 stycken och i sex av dessa ändrade förvaltningsrätten Försäkringskassans beslut. 4.2 Bristande journalföring Kraven för hur vårdgivarna inom tandvården ska utforma sina journaler styrs av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården (SOSFS 2008:14). En förutsättning för att det statliga tandvårdsstödet ska fungera tillfredställande är att vårdgivarna följer dessa regler. Om en god journalföring har gjorts så minskar risken för att vårdgivaren ska drabbas av återkrav vid en efterhandskontroll. Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), har i ett samverkansprojekt undersökt efterlevnaden av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). 4 Undersökningen visade, utifrån de olika parametrarna som hade ställts upp i projektet, på en journalföring som inte är tillfredsställande. Optimalt utfall var 100 procent och vissa parametrar låg långt från detta, andra låg närmare. Ingen parameter nådde ända fram. Det fanns förbättringsområden avseende journalföring av anamnesuppgifter och diagnoser, märkning av röntgenbilder och uppgifter om röntgenfynd, märkning av fotografier, journalföring av använda material och läkemedel samt journalföring av terapiplaner och kostnadsförslag. Orsaken till att Försäkringskassan beslutar att utbetald ersättning från det statliga tandvårdsstödet ska återkrävas kan vara att vårdgivaren inte har utfört tandvård som är avsedd att omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Men det kan också vara så att vårdgivaren faktiskt har utfört tandvård som är avsedd att omfattas av det statliga tandvårdsstödet men att vårdgivaren saknar dokumentation som styrker att den är ersättningsberättigande enligt bestämmelserna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS 2008:1). Inom ramen för detta uppdrag 4 Journalföring inom tandvården, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO)).

18 18 (22) kan Försäkringskassan inte uttala sig om hur stor andel av den utbetalda ersättningen som inte hade återkrävts om vårdgivaren hade haft en bättre journalföring. Mot bakgrund av ovan nämnda rapport menar Försäkringskassan att det är troligt att anta att den bristande journalföringen inom tandvården påverkar Försäkringskassans beslut om återkrav.

19 19 (22) 5 Diskussioner och slutsatser 5.1 Skillnaden mellan privat och landsting Andelen av felaktiga utbetalningar för 2013 är uppskattat för privata mottagningarna till 2,08 3,94 procent och för mottagningar som hör till landsting till 1,05 3,14 procent. Resultatet innebär att det inte går att påvisa att det finns någon skillnad i andelen felaktiga utbetalningar som görs till privata mottagningar respektive mottagningar som hör till landsting. Statistiken från kontrolluppdraget visar också att anledningarna till varför återkrav har gjorts är fördelat på ett mycket snarlikt sätt för privat mottagningar och mottagningar som hör till landsting. När det gäller vilka tandvårdsåtgärder som var vanligast att Försäkringskassan fattade beslut om återkrav för, så är det ungefär samma för privat som för landsting. Det är dock noterbart att tandvårdsåtgärd 801 (laboratorieframställd krona) är den vanligaste hos de privata mottagningarna. Detta är anmärkningsvärt med anledning av att den tandvårdsåtgärden har diskuterats mycket bland utövarna inom tandvården. Diskussionerna har handlat om hur TLV:s regler är utformade. Med anledning av det anser Försäkringskassan att det borde finnas en god kännedom om vilka regler som gäller för denna tandvårdsåtgärd. 5.2 Jämförelse med tidigare uppskattningar Delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUT-delegationen, publicerade i november 2007 en rapport 5 som redovisar en samlad bild av den bedömda omfattningen av felaktiga utbetalningar från 16 trygghetssystem. Redovisningen bygger i sin helhet på experters bedömningar. Under seminarier har experterna redogjort för vilka bedömningar de har haft. Som underlag för bedömningarna har experterna bland annat använt sig av delegationens rapport om orsaker till felaktiga utbetalningar (orsaksrapporten), andra omfattningsstudier, riskanalyser, sina egna och kollegors kunskap om respektive trygghetssystem samt egna beräkningar baserade på tillgängliga data. Experterna har haft erfarenhet av direkt handläggning och/eller fortlöpande kontroller av det aktuella trygghetssystemet. FUT:s bedömningar avser 2005 års utbetalningar och tandvårdsersättning var ett av de trygghetssystem som bedömdes. I rapporten redovisas experternas sammanvägda bedömning av de felaktiga utbetalningarna för varje trygghetssystem i miljoner kronor och i procent av de totala utbetalningarna. FUT:s bedömning var att 4,0 procent av tandvårdsersättningen var felaktig. I rapporten framgår att det finns en osäkerhet i bedömningarna. För varje trygghetssystem finns därför också ett beräknat osäkerhetsintervall för de felaktiga utbetalningarna. För tandvårdsersättning uppgår osäkerhetsintervallet till 1,5-7,0 procent. Den 5 mars 2009 gav regeringen i uppdrag åt 11 myndigheter att delta i ett samverkansuppdrag om utveckling av metoder för och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar 5 SOU - Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen

20 20 (22) från välfärdssystemen. 6 Ekonomistyrningsverket, ESV, var sammankallande myndighet och ledde arbetet. ESV överlämnade en gemensam rapport till regeringen den 22 februari Inom Samverkansuppdraget genomfördes omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar för 13 trygghetssystem varav det statliga tandvårdsstödet var ett. Omfattningsstudierna för Försäkringskassans förmåner har genomförts på ett liknande sätt som gjordes inom ramen för FUTrapporten. Utvalda experter har deltagit i seminarier. Det har varit mellan fem och nio experter per förmån. Experterna har exempelvis varit handläggare, specialister, chefer, jurister och personer med kunskap om IT-systemen. Det bedömdes att det statliga tandvårdsstödet år 2009 hade felaktiga utbetalningar på 10,5 procent. Uppskattningen av hur mycket som betalas ut felaktigt för trygghetssystemet tandvård skiljer sig väsentligt i de två rapporterna. Det kan konstateras att FUT:s beräkning på 4 procents felaktiga utbetalningar för tandvårdsersättning ligger närmare de 2,02-3,47 procent som nu har konstaterats. Med anledning av det statliga tandvårdsstödets höga automatiseringsgrad har det funnits farhågor att det förekommer felaktiga utbetalningar i en stor omfattning. Försäkringskassan menar att dessa farhågor nu kan avfärdas. 5.3 Åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet Lagstiftarens intentioner med det statliga tandvårdsstödet var att stödet skulle vara så utformat att vårdgivare och patienter på förhand skulle kunna avgöra vilken tandvård som är ersättningsberättigande. Försäkringskassan anser att TLV:s föreskrifter som reglerar vilken tandvård som är ersättningsberättigande inte motsvarar lagstiftarens intentioner fullt ut och det är en orsak till att det görs felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet. Föreskrifterna är svårtolkade för vissa vårdgivare. Det framgår bland annat av de många samtal som Försäkringskassan får till sitt kundcenter för partners från vårdgivare som är osäkra över hur föreskrifterna ska tolkas. TLV gör årligen förändringar, som till viss del innebär förenklingar av dessa regler. Försäkringskassan anser därför att det är viktigt att TLV arbetar vidare med att förenkla och förtydliga regelverket. En sådan åtgärd skulle minska de felaktiga utbetalningar som beror på att vårdgivare gör oavsiktliga fel på grund av att de feltolkar vilken tandvård som är ersättningsberättigande. Oavsett om det sker en förenkling av regelverket eller inte så är det vårdgivarnas ansvar att säkra att deras anställda använder stödet rätt och kan förstå TLV:s föreskrifter. Försäkringskassan anser att resultatet av detta uppdrag visar det finns vårdgivare som behöver arbeta mer med detta och om det gjordes så skulle det bidra till att minska de felaktiga utbetalningarna. Försäkringskassan menar också att om vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) förbättrades skulle det medföra en kvalitétshöjning av det underlag som 6 De 11 myndigheter som deltog var Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen och Statens tjänstepensionsverk. 7 Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Vägledning 2008:2 Version 8. Statligt tandvårdsstöd

Vägledning 2008:2 Version 8. Statligt tandvårdsstöd Statligt tandvårdsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Alhydran ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Alhydran ska få ingå i läkemedelsförmånerna. 1 (5) 2011-05-26 Vår beteckning SÖKANDE PSME Konsulting Höganäsvägen 11 121 53 Johanneshov SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1419-2012 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland 581 91 Lidköping Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 18 Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. Lagrum: 3 kap.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Facilitate Partner AB Villagatan 3 742 33 Östhammar

Facilitate Partner AB Villagatan 3 742 33 Östhammar 1 (5) 2011-05-26 Vår beteckning SÖKANDE Facilitate Partner AB Villagatan 3 742 33 Östhammar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd Regeringen har i beslut den 30 november 2006 uppdragit åt Försäkringskassan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12)

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) Allmänt I rapporten behandlas

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 Inledning I rapporten beskrivs vårt arbete för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och för att motverka bidragsbrott.

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (2) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-13 HSN 1012-1399 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian Statligt

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tillsvidare

Effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tillsvidare Wimi FK90005_012_G REGERINGSUPPDRAG 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tillsvidare Enligt regleringsbrevet för 2013

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin

Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin Termkonferens, Uddevalla 24 september 2009 Lars Sjödin Rubriken i programmet Nuvarande och kommande diagnosregister i det nya statliga tandvårdsstödet Nuvarande och kommande föreskrift (TLVFS) om statligt

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla

Ett tandvårdsstöd för alla Ett tandvårdsstöd för alla Fler och starkare patienter Betänkande av Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd Stockholm 2015 SOU 2015:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Vår beteckning Dnr 037330-2009

Vår beteckning Dnr 037330-2009 1 (7) Tandvårds och läkemedelsförmånsverket Box 55 171 11 Solna Remissyttrande ang. förslag till allmänna råd till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd

Läs mer

Rapport 2011:18. Kontrollen av tandvårdsstödet

Rapport 2011:18. Kontrollen av tandvårdsstödet Rapport 2011:18 Kontrollen av tandvårdsstödet Rapport 2011:18 Kontrollen av tandvårdsstödet En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2011 Rapporten kan beställas från Inspektionen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Lägesrapport avseende förberedelser för införande av ett nytt tandvårdsstöd

Lägesrapport avseende förberedelser för införande av ett nytt tandvårdsstöd 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende förberedelser för införande av ett nytt tandvårdsstöd Regeringen har i beslut den 30 november 2006 uppdragit åt Försäkringskassan att vidta

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6 Inledning... 3 Patienternas syn på tandvården... 4 Omsättning inom tandvården... 6 Företag inom tandvården...6 Nettoomsättning... 8 Anställda och löner inom tandvården...9 Omsättningsförändring... 11 Rörelsemarginal

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Utvidgat försök med AFU 2013

Utvidgat försök med AFU 2013 Wimi 2005 FK90010_004_G 1 (7) Utvidgat försök med AFU 2013 Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av AFU 2013 Detta dokument innehåller gällande villkor och förutsättningar för en utvidgad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer