Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS"

Transkript

1 Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

2 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att TLV skulle få i uppdrag att lämna förslag på hur myndighetens, inkl. Nämnden för statligt tandvårdsstöds, roll inom tandvårdsstödet kan utvecklas, hur arbetet skulle bli mer strategiskt och långsiktigt samt hur dialogen med aktörerna inom tandvården skulle förstärkas och hur stödet till tandvården skulle utvecklas. En styrgrupp på myndigheten har lett arbetet. En intern arbetsgrupp har arbetat med framtagandet av rapporten och Scandinavian Health Partner AB har bistått myndigheten med visst analysarbete. Samråd har skett med Socialdepartementet vid ett flertal tillfällen. I rapporten redogörs för analysarbetet och de förslag TLV lämnar. Stockholm i november 2010 Gunilla Hulth-Backlund Generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

3 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 8 1. UPPDRAGET M.M TLV:s uppdrag på tandvårdsområdet TLV:s visions och strategiarbete Vision och verksamhetsidé Strategiska principer Strategier för tandvården Regeringsuppdraget Strategiarbetet i förhållande till regeringsuppdraget ARBETETS UPPLÄGG Arbetsform Nämnden för statligt tandvårdsstöds medverkan Avstämningar med Socialdepartementet UTMANINGAR UTIFRÅN TANDVÅRDSSTÖDETS MÅL Tandvårdsstödets mål Nulägesanalysen Svenska befolkningens tandhälsa idag Medborgarnas tandvårdskonsumtion och kostnader Marknadsdynamik och prisutveckling Medborgarnas tillgång till information och valmöjlighet Vårdgivarnas tillgång till information för att leva upp till regelverket Lagar, regelverk och styrning Utmaningar STRATEGISKA INITIATIV Allmänt Uppföljningens utförande och organisering 21

4 Forum för en förbättrad dialog med tandvården Stöd och information till tandvården Samordnings och utvecklingsansvar Prioriteringsramverk Aktivt bidra till att förverkliga nationella kvalitetsregister inom tandvården Systemeffektiviseringar och administrativa förenklingar ANALYS OCH FÖRSLAG Uppföljningens utförande och organisering TLV:s uppdrag avseende uppföljning och utveckling (tandvårdsstödet) Bemyndigande avseende föreskrifter Referenspriser för ersättningsberättigande tandvård Ansvar för budgeterat kapital Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyråns uppdrag TLV:s behov av data för att kunna fullgöra sitt uppdrag Nuläget endast offentliga rapporter Summerad statistik från Försäkringskassan, utan någon koppling till Krypterad data från Försäkringskassan med löpidentifikation Fullständig tillgång till data från Försäkringskassan inklusive känsliga personuppgifter TLV:s interna informationsflöde Sammanfattning Forum för en förbättrad dialog med tandvården Inledning Kartläggning Förslag Stöd och information till tandvården Inledning Kartläggning Referensgruppen Studiebesök Kundcenter för partner Enkätundersökningen Övrig support Försäkringskassans regeringsuppdrag avseende serviceåtagande Övrigt Slutsatser av kartläggningen Förslag Utbildning Försäkringskassan Övrigt 47

5 Samordningsfunktion Inledning Myndighetsgemensamma arbetsgrupper Förslag Resurser Aktörssamverkan Gemensam ingång Förslag Resurser Utbildning Samverkan kring tolkningen av regelverket m.m Förslag Gemensamma ställningstaganden TLV Försäkringskassan Övrigt stöd i tillämpningen Sammanställning av efterhandskontroller, Försäkringskassans omprövningar och domstolspraxis m.m Beslutsstödets utformning Resurser Rollfördelning Nämnden för statligt tandvårdsstöd och TLV:s tjänstemän Nämnden för läkemedelsförmåner Nämnden för statligt tandvårdsstöd Ansvarsfördelningen nämnd avdelning fram till nu Förslag om ansvarsfördelning RESURSER OCH FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR Resurser och kompetens Allmänt År År År Kommentar till författningsförslagen Förslag till förordning om ändring i offentlighets och sekretessförordningen (2009:641) Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Förslag till förordning om databas för det statliga tandvårdstödet hos Tandvårds och läkemedelsförmånsverket Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 55 Bilaga 1 Bilaga 2 Enkät Författningsförslag

6 6 Sammanfattning Regeringen gav TLV den 26 november 2009 ett uppdrag att se över myndighetens roll på tandvårdsområdet. I uppdraget nämndes bl.a. att TLV ska lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin roll, hur TLV kan arbeta mer strategiskt och långsiktigt samt mer aktivt och synligt, hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet ska förstärkas och hur stödet till tandvården ska utvecklas. TLV har identifierat ett antal problemområden och analyserat hur dessa kan hanteras. TLV lämnar utifrån problem och utmaningar ett antal förslag. Uppföljningens organisering och utförande För att TLV ska kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt samt ha ett gott underlag för beslut om stödets omfattning, behöver TLV få ta del av det informationsflöde som registreras i Försäkringskassans IT-system. För att kunna genomföra kostnadsberäkningar och känslighetsanalyser avseende förändringar i tandvårdsstödets föreskrifter behövs detaljerad data. För att bedöma effekter av en ändring i regelverket, såsom borttagande av en åtgärd, behövs information om i vilken omfattning åtgärden används, vid vilka diagnoser samt vilket stöd som åtgärden vanligen genererar. Med tillgång till sådana data kan kostnaden/besparingen uppskattas. I utvecklingsarbetet med att införa kompletterande åtgärder i tandvårdsstödet samt att beräkna kostnaden för dessa, prioritera mellan olika alternativ, alternativt utvärdera kostnadseffektivitet hos existerande åtgärder, behövs data för att kunna utföra dessa beräkningar, t.ex. underlag om konsumtion och priser. TLV föreslår därför att myndigheten ska få tillgång till sådana data som medför att myndigheten kan utföra den uppgift som ålagts, nämligen att ansvara för att det stöd som utgår håller sig inom den budgeterade ramen. Forum för en förbättrad dialog med tandvården TLV har identifierat att det föreligger ett behov för tandvårdens aktörer att sammanträffa med de myndigheter (TLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen) som har uppdrag inom det statliga tandvårdsstödet. Det är vidare en uttalad önskan från aktörerna att träffa alla myndigheterna vid samma tillfälle. För att utveckla dialogen med aktörerna avser TLV att ta initiativ till och arrangera möten där myndigheterna och aktörerna möts. Vid dessa dialogmöten kan frågor om tandvårdsstödet diskuteras, små som stora, samt andra frågor som har med tandvården att göra. Mötena ska ha en i förväg fastställd agenda. TLV anser att detta medför goda förutsättningar för delaktighet från samtliga aktörer och i slutändan medför detta att tandvården utvecklas till godo för medborgarna. Stöd och information till tandvården Regelverket som anger vilken tandvård som ska få statligt tandvårdsstöd är komplicerat. Detta medför att stöd och information till tandvården är väsentlig. TLV föreslår därför att myndigheten får ett utökat ansvar att dels utbilda tandvårdens personal, dels utbilda Försäkringskassans personal. Utbildningarna bör ske i samarbete med Försäkringskassan. Kundcenter för Partner hos Försäkringskassan (KCP) bör fortsatt vara ingången för frågor om regelverket. KCP bör också vara kontaktpunkt för de supportfunktioner som de olika organisationerna har. För att underlätta för tandvården och Försäkringskassans personal, föreslår TLV vidare att myndigheten tillsammans med Försäkringskassan får i uppdrag att

7 7 utveckla ett webbaserat beslutsstöd. I beslutsstödet kan förklarande text, patientfall, tolkningshjälp och vanliga frågor & svar finnas. Samordnings- och utvecklingsansvar I TLV:s kartläggning har det framkommit synpunkter på att myndigheternas verksamhet är dåligt samordnad. Flera av de förslag som angetts ovan är myndighetsövergripande och skulle med fördel kunna genomföras i samverkan mellan myndigheterna. TLV föreslår därför att myndigheten får en samordnande roll inom tandvårdsstödet. Samordningen bör avse myndighetsaktiviteter, dialogen med tandvården, utbildningsaktiviteter samt arbetet med att styra tillämpningen av regelverket. Samråd TLV har haft samråd med Socialdepartement vid flera tillfällen. Vidare har Försäkringskassan och Socialstyrelsen haft möjlighet att lämna synpunkter på flera av förslagen. Även tandvårdens aktörer har haft möjlighet att lämna synpunkter.

8 8 Författningsförslag Förslag till förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Nuvarande lydelse 7 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande. Myndigheter Undersökning Särskilda begränsningar i sekretessen Strålsäkerhetsmyndigheten Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05) undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden Föreslagen lydelse 7 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

9 9 Myndigheter Undersökning Särskilda begränsningar i sekretessen Strålsäkerhetsmyndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05) undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet undersökningar om vidareutveckling, utvärdering och effekter av ändringar av det statliga tandvårdsstödet undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 b Försäkringskassan ska på begäran på medium för automatiserad behandling lämna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket de uppgifter som framgår av 5 förordningen (2011:xx) om databas för det statliga tandvårdsstödet hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Varje personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer samt tandvårdsmottagningsnummer ska före utlämnandet genom kryptering ersättas med en unik identitetsbeteckning. Krypteringen ska göras på ett sådant sätt att det inte är möjligt att med hjälp av krypteringsnyckeln återskapa de nummer

10 10 som har krypterats. Förslag till förordning om databas för det statliga tandvårdstödet hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tillämpningsområde 1 Denna förordning tillämpas vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets automatiserade behandling av personuppgifter i databasen för det statliga tandvårdsstödet. Förhållandet till personuppgiftslagen 2 Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i databasen, om inte annat följer av denna förordning. Personuppgiftsansvar 3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter i databasen som verket utför. Ändamål för behandling av personuppgifter 4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter i databasen bara för vidareutveckling, utvärdering och bedömning av effekter vid ändringar av det statliga tandvårdsstödet. Personuppgifter som får behandlas i databasen 5 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får i databasen bara behandla sådana personuppgifter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får från Försäkringskassan med stöd av 5 b förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Behandlingen får bara avse uppgifter om sådana undersökningar och behandlingar som är ersättningsberättigande inom det statliga tandvårdsstödet. Förutom administrativa uppgifter som är nödvändiga för driften av databasen får bara följande uppgifter tillföras: 1. identitetsbeteckning för patient, 2. ålder för patient, 3. kön för patient, 4. identitetsbeteckning för behandlare, 5. yrkeskategori som utför behandling, 6. diagnos/tillstånd enligt statligt tandvårdsstöd, 7. åtgärd enligt statligt tandvårdsstöd, 8. tandnummer, 9. tandposition, 10. nyttjande av abonnemang, 11. abonnemangsavgift, 12. giltighetsperiod för abonnemang,

11 nyttjande av tandvårdsbidrag, 14. giltighetsperiod för tandvårdsbidrag, 15. datum då åtgärd enligt statligt tandvårdsstöd slutförs, 16. patients ersättningsperiod, 17. vårdgivares pris per åtgärd, 18. referenspris per åtgärd enligt statligt tandvårdstöd, 19. med vilket belopp patient erhåller statligt tandvårdsstöd, 20. patients pris per besök, 21. ersättningsgrundande belopp per besök, 22. vårdgivares pris per besök, 23. ackumulerat ersättningsgrundande belopp under ersättningsperiod, 24. tandvårdsmottagnings geografiska placering avseende län, 25. vårdgivartyp: privat, offentlig eller annan, 26. identitetsbeteckning för vårdgivarorganisation, 27. identitetsbeteckning för tandvårdsmottagning, 28. ärendetyp, 29. ärendenummer i databas, 30. ärendestatus i databas, 31. radnummer i databas, 32. datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer, 33. datum när vårdgivares fordran mot staten regleras, 34. datum när ärenderad registreras i databas, 35. datum när ärenderad korrigeras i databas, samt 36. korrigeringsbelopp. De personuppgifter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fått från Försäkringskassan med stöd av 5 b förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får verket bara behandla i databasen. Gallring 6 Personuppgifterna i databasen ska gallras när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast 10 år efter det att undersökningen eller behandlingen slutfördes. Rättelse och skadestånd 7 Bestämmelserna i 28 och 48 personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 Myndigheten ska Myndigheten ska

12 12 följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena, följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av 7 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån, informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, samt informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om sina beslut enligt 5 a. följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena, följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av 7 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån, informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om sina beslut enligt 5 a, medverka och utföra utbildningsinsatser för tandvårdens och Försäkringskassans personal om det statliga tandvårdsstödet, vara samordnande för det statliga tandvårdsstödet, samt ansvara för att den statliga styrningen av tandvårdsstödets tillämpning är ändamålsenlig. Detta ska ske i samverkan med Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

13 13 1. Uppdraget m.m TLV:s uppdrag på tandvårdsområdet På tandvårdsområdet ansvarar TLV för beslut om utformningen av tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande åtgärder, referenspriser samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet för höga kostnader. 1 Myndigheten ska informera berörda om sin verksamhet på tandvårdsområdet samt Nämnden för statligt tandvårdsstöds beslut om föreskrifter och allmänna råd. 2 TLV:s föreskrifter och allmänna råd ska utformas så att utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ryms inom ramen för anvisade medel i statsbudgeten. 3 I TLV:s regleringsbrev för år anges att myndigheten ska bidra till att aktörer inom tandvården får ökad kunskap om det nya tandvårdsstödets ersättningsregler. TLV ska i lämplig omfattning medverka vid informations- och utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom tandvården och Försäkringskassan. Myndigheten ska vidare samverka med Försäkringskassan och andra berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet så att den statliga styrningen av tandvårdsstödets tillämpning är samordnad TLV:s visions- och strategiarbete TLV har uppdrag inom stora områden där myndigheten ofta måste fatta svåra prioriteringsbeslut. TLV:s uppdrag är viktigt inte minst ur ett finansiellt perspektiv och beslut fattas i relation till ca 23 miljarder kronor inom läkemedelsområdet, ca 5 miljarder kronor inom tandvårdsstödet och ca 4 miljarder kronor inom apoteksområdet. TLV har därigenom ett stort ansvar med stora förväntningar och krav på sig att styra våra skattemedel rätt, nämligen där de gör mest nytta för minsta möjliga kostnad. År 2009 inledde TLV ett omfattande arbete med att utveckla myndighetens vision, strategier, arbetsformer och kompetens samt skapa en funktionell och ändamålsenlig organisation. Arbetet har omfattat hela myndigheten och haft sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och de regelverk som skapar ramarna för TLV. Sedan starten av det arbetet har trender i omvärlden och de utmaningar myndigheten står inför identifierats. TLV har gjort viktiga strategiska vägval, formulerat viktiga principer som ska ge vägledning för TLV:s beslut samt beslutat om en verksamhetsidé och vision. TLV har också formulerat förslag till verksamhetsspecifika strategier, förslag som nu ska konkretiseras och implementeras. Med utgångspunkt i strategierna formuleras nu tydliga uppdrag för resp. avdelning, övergripande resp. avdelningsspecifika mål, indikatorer för uppföljning m.m. 1 1 andra stycket förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2 2 förordningen med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 3 5 b förordningen med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 4 S2009/10110/SK.

14 Vision och verksamhetsidé TLV:s vision är Mesta möjliga hälsa för pengarna. Den verksamhetsidé som formulerats lyder; TLV bidrar till medborgarnas hälsa genom öppna prioriteringar i våra beslut - så att samhällets begränsade resurser för tandvård och läkemedel används på ett kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar förutsebart och med hög trovärdighet efter följande principer: Respekt för alla människors lika värde De med störst behov får mer av vårdens resurser Största möjliga hälsonytta Lägsta möjliga kostnad i dialog med våra intressenter Strategiska principer TLV har formulerat tre strategiska principer som lyder: 1. TLV finns till för medborgarna och deras hälsa. Vår slutkund är patienter och skattebetalare och deras intressen styr våra prioriteringar. TLV tillämpar den etiska plattformen för prioriteringar efter patienternas och skattebetalarnas vårdbehov med respekt för alla människors lika värde. 2. TLV arbetar aktivt för ett nära samarbete med landstingen och andra myndigheter inom vårt verksamhetsområde. TLV koordinerar vår kommunikation tillsammans med andra myndigheter och strävar efter att TLV och de andra myndigheterna inom vårt verksamhetsområde så långt som möjligt ska uppfattas som en samordnad aktör. 3. TLV arbetar i dialog med våra intressenter och är medvetna om samt identifierar aktörer med särintressen utöver att skapa värde för vår slutkund (skattebetalare och patienter) och förhåller oss neutralt och professionellt mot dessa (t.ex. läkemedelsbolag, tandvårdsproducenter, medicinteknikproducenter och apoteksföretag). TLV arbetar förutsebart med öppna prioriteringar för att uppnå hög trovärdighet Strategier för tandvården Mot bakgrund av de särskilda förhållandena på tandvårdsområdet beslutade generaldirektören att strategier för avdelningen för tandvårdsstöd skulle tas fram i ett separat projekt. Arbetet inleddes i november Strategierna ska bl.a. resultera i att positionera TLV och Nämnden för statligt tandvårdsstöds arbete långsiktigt. Frågor som varit centrala i arbetet är; rollfördelningen mellan avdelningen för tandvårdsstöd och Nämnden för statligt tandvårdsstöd, hur prioriteringar inom tandvårdsstödet ska göras och uppföljnings- och informationsfrågor samt hur myndigheterna på området kan samordna sina aktiviteter Regeringsuppdraget Den 26 november 2009 beslutade regeringen att ge TLV ett uppdrag (S2009/9127/HS) som stöd i myndighetens strategiarbete. Uppdraget lyder:

15 15 analysera och lämna förslag på hur TLV:s roll inom tandvårdsområdet kan utvecklas, analysera och lämna förslag på hur nämndens arbete ska bli mer övergripande, strategiskt och långsiktigt, och lämna förslag på hur nämnden ska arbeta mer aktivt och synligt, hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet ska förstärkas och hur stödet till tandvården ska utvecklas. Uppdraget innebär inte någon förändring av TLV:s ansvar på tandvårdsområdet. Det finns dock behov av att förtydliga gränssnittet mellan Försäkringskassans uppgift att administrera och kontrollera det statliga tandvårdsstödet och TLV:s uppgift att utforma regelverket. I uppdraget ingår att lämna förslag på eventuella nödvändiga författningsändringar. Arbetet ska ske i samråd med Socialdepartementet och andra berörda aktörer. I de samråd TLV har haft med Socialdepartementet har den tredje punkten ovan diskuterats och preciserats. Därvid har framkommit att uppdraget avser hur TLV (inkl. nämnden) ska arbeta mer aktivt och synligt etc. I den fortsatta skrivningen anges därför endast TLV. Det arbete som utförts inom ramen för strategierna avseende tandvårdsstödet följer till stor del regeringsuppdraget och delar av strategiarbetet ligger till grund för denna rapport och de förslag som lämnas. Mot bakgrund av detta redovisas strategiarbetet nedan såsom underlag för de förslag som lämnas Strategiarbetet i förhållande till regeringsuppdraget I regeringsuppdraget anges att TLV ska analysera och ge förslag på hur myndighetens roll på tandvårdsområdet kan utvecklas samt förtydliga gränssnittet mellan TLV och Försäkringskassan. De strategiska initiativ som arbetats med för att utveckla TLV:s roll är; forum för förbättrad dialog med tandvården, stöd och information till tandvården samt samordnings- och utvecklingsansvar. I regeringsuppdraget anges vidare att TLV ska analysera och lämna förslag på hur myndighetens arbete ska bli mer övergripande, strategiskt och långsiktigt. De strategiska initiativ som arbetats med är; uppföljningens utförande och organisering, prioriteringsramverk och samordnings- och utvecklingsansvar. Slutligen ska TLV lämna förslag på hur myndigheten ska arbeta mer aktivt och synligt, hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet ska förstärkas och hur stödet till tandvården ska utvecklas. Detta har utretts genom initiativen samordnings- och utvecklingsansvar, forum för en förbättrad dialog med tandvården samt stöd och information till tandvården. 2. Arbetets upplägg 2.1. Arbetsform Arbetet har bedrivits i projektform. Projektet har letts av en styrgrupp 5. I projektet har vidare en arbetsgrupp 6 bistått styrgruppen och Scandinavian Health Partner AB utförde visst 5 Styrgruppen har bestått av generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund, avdelningschefen Gun-Britt Lundin samt, till och med april 2010, nämndledamöterna Göran Arvidsson, Bengt Franzon och Björn Klinge.

16 16 analysarbete och processledning för arbetsgruppens räkning till och med den 14 januari TLV:s strategiarbete har delats upp i fem olika faser. Tre av dessa har till dags dato genomförts. Dessa tre faser är; nulägesanalys, definition av TLV:s mål i förhållande till tandvårdsstödets mål (fas 1) och identifiera strategiska initiativ (fas 2)samt framtagande av en operationell strategi (fas 3). De faser som återstår är en anpassning av organisationen samt implementering (fas 4) och uppföljning samt utvärdering (fas 5) Nämnden för statligt tandvårdsstöds medverkan Nämnden för statligt tandvårdsstöd har varit delaktiga i fas 1 och 2. Nämnden har haft workshops i november, december, januari och februari. Vid nämndmötet i april redogjorde projektet för de aktiviteter som pågick utifrån vad som tidigare behandlats. Nämndmötenas tema har varit; Nämndmöte 1 (19 november 2009) TLV:s övergripande strategiutveckling Strategiutveckling för tandvården Tidiga observationer i nulägesanalysen Diskussion kring nämndens mandat idag Nämndmöte 2 (11 december) Bakgrund till tandvårdsreformen och dess utfall hittills Innebörden av reformens mål och dess prioritering Nämndmöte 3 (14 januari 2010) Diskussion kring hävstänger för att uppnå tandvårdsstödets mål Identifiera och prioritera fokusområden för strategiutvecklingen Nämndmöte 4 (11 februari) Diskussion och samsyn om problem- och målformuleringar för de utvalda strategiska alternativen Nämndmöte 5 (15 april) Strategiprojektet redogjorde för den operationella beskrivningen av de prioriterade strategiska initiativen innehållande: aktiviteter, ansvariga tjänstemän och när respektive arbete ska vara färdigt. Vid nämndmötet i oktober presenterades vad förlaget innehåller Avstämningar med Socialdepartementet TLV har haft samråd med Socialdepartementet i januari, maj och september. 6 Juristen Mikael Hedberg, projektledare, ekonomen och juristen Marie Forssell, odontologiska utredaren Barbro Hjärpe, avdelningschefen Gun-Britt Lundin, hälsoekonomen Anna Svensson och, från februari 2010, odontologiska utredaren Caroline Klofelt.

17 17 3. Utmaningar utifrån tandvårdsstödets mål 3.1. Tandvårdsstödets mål De mål som uttryckts för det nya statliga tandvårdsstödet är: 1. att stärka patientens ställning, 2. att möjliggöra för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad, 3. att bibehålla en god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov, 4. att förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden, och 5. att utveckla styrning och uppföljning av tandvården samt att förbättra tillgång till data om tandhälsa, konsumtion och kostnader Nulägesanalysen TLV identifierade sex frågeställningar utifrån tandvårdsstödets mål och utförde en nulägesanalys Svenska befolkningens tandhälsa idag Det saknas idag övergripande nationell statistik om den svenska befolkningens tandhälsa. I regionala epidemiologiska studier visar dock flera indikatorer på en förbättrad tandhälsa under de tre senaste decennierna. Barns tandhälsa har förbättrats kraftigt sedan år Idag har de flesta barn aldrig haft något hål. Bland vuxna har antalet tandlösa minskat kraftigt och besöksfrekvensen ökar starkt. Tidsperioden efter det nya tandvårdsstödets införande är ännu för kort för att kunna bedöma om det haft effekt på tandhälsan. Det är svårt att göra jämförelser före och efter stödets införande eftersom skillnaderna i metodik och underlag är stora. Ett exempel är statistik kring besöksfrekvenser där tidigare statistik grundas på enkätundersökningar medan statistiken i det nya stödet grundas på faktiska besök Medborgarnas tandvårdskonsumtion och kostnader De totala utgifterna för tandvårdsstöd uppgår enligt preliminär prognos ca 5,2 miljarder kronor för år , där ca 5,1 miljarder kronor betalas ut inom ramen för det nya tandvårdsstödet. Detta är totalt sett en ökning med knappt 2 miljarder kronor jämfört med år När det gäller stödets effekt på konsumtion och kostnader är det svårt att bedöma utfallet, jämför med besöksfrekvensens utveckling (se avsnitt ). Ungefär två tredjedelar av den totala volymen utförd tandvård inom stödet är undersökningar, fyllningar, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Jämfört med utfallet innan det nya tandvårdsstödets införande ligger det på i stort sett samma nivå. Vissa problem med att jämföra utfallet föreligger eftersom det efter det nya tandvårdsstödets ikraftträdande finns betydligt fler åtgärder än tidigare. Behandlingar av större omfattning, exempelvis 7 Prop. 2007/08:49. 8 Försäkringskassan oktober 2010.

18 18 implantatbehandlingar i del- eller helkäke, har långa behandlingstider. De rapporteras in först efter slutförd behandling, vilket kan vara upp till 18 månader efter påbörjad behandling. De finns endast med i begränsad omfattning i statistiken än så länge. Patientkostnaderna har minskat för dem med liten eller hög tandvårdskonsumtion inom samtliga åldersgrupper men ökat något för övriga. 9 Patientens ekonomiska förutsättningar påverkar konsumtionen. Betydligt fler inom gruppen inte fattiga än fattiga har besökt tandvården och har nyttjat tandvårdsstödet sedan det infördes Marknadsdynamik och prisutveckling Konkurrensen mellan vårdgivarna är idag begränsad. Detta drivs främst av en svag patientställning och en låg patientrörlighet. Tandvård är en erfarenhets- och ryktesvara/- tjänst, och tillgången till information är begränsad (se avsnitt ). Åtgärder för att stärka patientens ställning har vidtagits men det är ännu för tidigt att avgöra om åtgärderna har haft någon inverkan. Det finns också brister i konkurrensneutraliteten (landstingens särredovisning av den konkurrensutsatta verksamheten). 11 Vidare är det på sikt risk för att det minskande antalet tandläkare (p.g.a. en ogynnsam åldersstruktur) kan påverka utbudet av tandvård. Tillgången på tandhygienister väntas öka, vilket tillsammans med förändrade behandlingsmönster, en annan arbetsfördelning och nya arbetssätt eventuellt kan mildra effekterna av det minskade utbudet av tandläkare. Vårdgivarnas priser följer till stor del utvecklingen av referenspriserna. De har under hela perioden i snitt legat runt fem procent över referensprisnivån. 12 Under tandvårdsstödets första år var prisutvecklingen lägre än under perioden Efter justeringen av referenspriserna i september 2009 är prisökningen mellan juli 2008 och november 2009 dock högre än genomsnittet under åren Medborgarnas tillgång till information och valmöjlighet Det är Försäkringskassan som har informationsansvaret mot medborgarna. Informationen finns tillgänglig dels via Försäkringskassan webbplats, dels via en beställningsbar broschyr från Försäkringskassan, dels via Försäkringskassans kundtjänst. Efter ett uppdrag från regeringen 13 har 1177 (tidigare Sjukvårdsrådgivningen) utarbetat information till allmänheten om tandvårdsstödet. Informationen finns tillgänglig via 1177:s webbplats och telefonservice. Det finns risk att informationen inte når alla och någon riktad information finns inte. Någon samordning mellan informationsgivarna finns inte. Större delen av information kring tandvårdsstödet ges dock av tandvårdspersonalen när patienten har behov av någon form av behandling. 9 Försäkringskassan rapport om prisutvecklingen efter tandvårdsstödets införande, december Till gruppen fattig räknas individer som har en disponibel inkomst per hushållsenhet som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i riket. 11 Se Statskontorets PM 2009:106 Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården. 12 Inklusive specialisttandvård och materialval utöver standard. 13 Beslutat den 29 april 2009.

19 19 Patienternas val av vårdgivare sker subjektivt och baseras på förtroende. Medborgarna har en begränsad tillgång till neutral information för att kunna göra aktiva val. För närvarande finns en prisjämförelsetjänst via Försäkringskassans webbplats. Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att ge Sveriges Kommuner och Landsting ett uppdrag att integrera Försäkringskassans prisjämförelsetjänst med tandvårdsrådgivningen inom Uppdraget ska vara klart senast januari Det saknas vidare öppna jämförelser 14 för att patienterna ska kunna bedöma vårdgivarnas kvalitet. Detta medför att den enskilde patientens möjligheter att göra välgrundande val försvåras Vårdgivarnas tillgång till information för att leva upp till regelverket En mindre intervjustudie 15 (utförd av TLV) visar att information och utbildningsstöd till behandlarna varierar och många upplever att insatserna inte är tillräckliga. Studien visar vidare att informella kanaler är av stor betydelse som tolkningsstöd för enskilda behandlare och att avsaknaden av förhandsutlåtanden skapar osäkerhet. Det nya tandvårdsstödet upplevs ha ökat den administrativa bördan. 16 Det anges vidare att de ansvariga myndigheterna borde kunna samordna utbildningsinsatserna. Försäkringskassans Kundcenter för partner upplevs inte vara tillräcklig. Det har varit mycket problem med ITstödet och journalsystemen Lagar, regelverk och styrning Enligt intervjustudien (nämnd ovan under avsnitt ) upplevs regelverket fungera väl för bastandvård men tolkningssvårigheter kvarstår vid komplex tandvård. Samordningen mellan tandvårdstödets styrande myndigheter har brister, särskilt vad gäller informationen till medborgarna. Ansvaret för att stärka patientens ställning och förbättra marknadsdynamiken är inte tydligt definierat. TLV har idag inte tillräcklig kvantitativ och kvalitativ information om stödets utveckling för att kunna fatta strategiska och långsiktiga beslut Utmaningar Ett antal utmaningar identifierades utifrån nulägesanalysen och frågeställningarna däri. Utmaningarna är; Osäkerhet kring allmänna tandvårdsbidragets (ATB) effekt En svag patientställning Prishöjningar kan urholka stödets effekt Bristfällig information och utbildningsstöd till tandvården Avsaknad av prioriteringsramverk vid beslutsfattandet avseende vad som ska ingå i stödet Ett komplext regelverk skapar barriärer Processerna för uppföljning är inte etablerade Samordning saknas 14 För att göra öppna jämförelser används de indikatorer för god vård som Socialstyrelsen tagit fram i samband med arbetet med de nationella riktlinjerna. Det krävs också att nationella kvalitetsregister får en avsevärt högre täckningsgrad än i dag. 15 Intervjuer med företrädare för tandvården m.fl. 16 Se också Tillväxtverkets rapport 0057, Näringslivets administrativa kostnader för hälso- och sjukvårdsområdet.

20 20 Utifrån utmaningarna framtogs ett antal möjliga strategiska initiativ för att möta dessa (inte rangordnade): Referensprisets effekt på marknaden och subventionen Identifiering av en tydlig ägare med samordningsansvar Förbättra information om stödet till medborgarna Skapa forum för en förbättrad dialog med professionen Initiativ för att stärka patientens ställning Uppföljningens utförande och organisering Systemeffektiviseringar och administrativa förenklingar Aktivt bidra till att förverkliga nationella kvalitetsregister inom tandvården Utveckla stöd och information till vårdgivare Undersöka mekanismer som kan förbättra konkurrensen (konkurrensneutralitet) Förståelse för faktorer som styr och påverkar utbudet och referensprisets påverkan på utbudet Verka för ett utökat tandvårdsstöd Ägarskap och utformning av ATB Utveckla ett prioriteringsramverk TLV har bearbetat de strategiska initiativen och beslutade, efter samråd med Socialdepartementet, ett antal initiativ att arbeta vidare med.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet. Rapportering av regeringsuppdrag

Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet. Rapportering av regeringsuppdrag Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (25) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (2) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-13 HSN 1012-1399 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian Statligt

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1.1 Inledning Tandvård utförs på en konkurrensutsatt marknad där många vårdgivare är enskilda näringsidkare, som konkurrerar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd Regeringen har i beslut den 30 november 2006 uppdragit åt Försäkringskassan

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla

Ett tandvårdsstöd för alla Ett tandvårdsstöd för alla Fler och starkare patienter Betänkande av Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd Stockholm 2015 SOU 2015:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Tandvårdsreformen 2008 når den alla? rir 2012:12

riksrevisionen granskar: staten och vården Tandvårdsreformen 2008 når den alla? rir 2012:12 riksrevisionen granskar: staten och vården Tandvårdsreformen 2008 når den alla? rir 2012:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6 Inledning... 3 Patienternas syn på tandvården... 4 Omsättning inom tandvården... 6 Företag inom tandvården...6 Nettoomsättning... 8 Anställda och löner inom tandvården...9 Omsättningsförändring... 11 Rörelsemarginal

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin

Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin Termkonferens, Uddevalla 24 september 2009 Lars Sjödin Rubriken i programmet Nuvarande och kommande diagnosregister i det nya statliga tandvårdsstödet Nuvarande och kommande föreskrift (TLVFS) om statligt

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 18 Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. Lagrum: 3 kap.

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Referenspriserna omräkning till 1 september 2014

Referenspriserna omräkning till 1 september 2014 Referenspriserna omräkning till 1 september 2014 Referensprisernas grund och syfte 2 Hur beräknas referenspriserna? 2 Vilken procentuell höjning har skett av referenspriserna? 4 Åtgärderna för tandstödd

Läs mer

Innehåll och kvalitet i tandhälsoregistret. Juli 2008 december 2009

Innehåll och kvalitet i tandhälsoregistret. Juli 2008 december 2009 Innehåll och kvalitet i tandhälsoregistret Juli 2008 december 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Vägledning 2008:2 Version 8. Statligt tandvårdsstöd

Vägledning 2008:2 Version 8. Statligt tandvårdsstöd Statligt tandvårdsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Lägesrapport avseende förberedelser för införande av ett nytt tandvårdsstöd

Lägesrapport avseende förberedelser för införande av ett nytt tandvårdsstöd 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende förberedelser för införande av ett nytt tandvårdsstöd Regeringen har i beslut den 30 november 2006 uppdragit åt Försäkringskassan att vidta

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Generisk förskrivning IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Bakgrund 2006 LV tog i sin rapport inte ställning till om generisk förskrivning borde genomföras. Om, föreslogs ett

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ANALYSERAR 2006:24. Utvecklingen av tandvårdsförsäkringen, tandvårdskonsumtionen och tandhälsan

ANALYSERAR 2006:24. Utvecklingen av tandvårdsförsäkringen, tandvårdskonsumtionen och tandhälsan ANALYSERAR 2006:24 Utvecklingen av tandvårdsförsäkringen, tandvårdskonsumtionen och tandhälsan Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Eva Olkiewicz 08-786 93 36

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer