Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS"

Transkript

1 Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

2 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att TLV skulle få i uppdrag att lämna förslag på hur myndighetens, inkl. Nämnden för statligt tandvårdsstöds, roll inom tandvårdsstödet kan utvecklas, hur arbetet skulle bli mer strategiskt och långsiktigt samt hur dialogen med aktörerna inom tandvården skulle förstärkas och hur stödet till tandvården skulle utvecklas. En styrgrupp på myndigheten har lett arbetet. En intern arbetsgrupp har arbetat med framtagandet av rapporten och Scandinavian Health Partner AB har bistått myndigheten med visst analysarbete. Samråd har skett med Socialdepartementet vid ett flertal tillfällen. I rapporten redogörs för analysarbetet och de förslag TLV lämnar. Stockholm i november 2010 Gunilla Hulth-Backlund Generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

3 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 8 1. UPPDRAGET M.M TLV:s uppdrag på tandvårdsområdet TLV:s visions och strategiarbete Vision och verksamhetsidé Strategiska principer Strategier för tandvården Regeringsuppdraget Strategiarbetet i förhållande till regeringsuppdraget ARBETETS UPPLÄGG Arbetsform Nämnden för statligt tandvårdsstöds medverkan Avstämningar med Socialdepartementet UTMANINGAR UTIFRÅN TANDVÅRDSSTÖDETS MÅL Tandvårdsstödets mål Nulägesanalysen Svenska befolkningens tandhälsa idag Medborgarnas tandvårdskonsumtion och kostnader Marknadsdynamik och prisutveckling Medborgarnas tillgång till information och valmöjlighet Vårdgivarnas tillgång till information för att leva upp till regelverket Lagar, regelverk och styrning Utmaningar STRATEGISKA INITIATIV Allmänt Uppföljningens utförande och organisering 21

4 Forum för en förbättrad dialog med tandvården Stöd och information till tandvården Samordnings och utvecklingsansvar Prioriteringsramverk Aktivt bidra till att förverkliga nationella kvalitetsregister inom tandvården Systemeffektiviseringar och administrativa förenklingar ANALYS OCH FÖRSLAG Uppföljningens utförande och organisering TLV:s uppdrag avseende uppföljning och utveckling (tandvårdsstödet) Bemyndigande avseende föreskrifter Referenspriser för ersättningsberättigande tandvård Ansvar för budgeterat kapital Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyråns uppdrag TLV:s behov av data för att kunna fullgöra sitt uppdrag Nuläget endast offentliga rapporter Summerad statistik från Försäkringskassan, utan någon koppling till Krypterad data från Försäkringskassan med löpidentifikation Fullständig tillgång till data från Försäkringskassan inklusive känsliga personuppgifter TLV:s interna informationsflöde Sammanfattning Forum för en förbättrad dialog med tandvården Inledning Kartläggning Förslag Stöd och information till tandvården Inledning Kartläggning Referensgruppen Studiebesök Kundcenter för partner Enkätundersökningen Övrig support Försäkringskassans regeringsuppdrag avseende serviceåtagande Övrigt Slutsatser av kartläggningen Förslag Utbildning Försäkringskassan Övrigt 47

5 Samordningsfunktion Inledning Myndighetsgemensamma arbetsgrupper Förslag Resurser Aktörssamverkan Gemensam ingång Förslag Resurser Utbildning Samverkan kring tolkningen av regelverket m.m Förslag Gemensamma ställningstaganden TLV Försäkringskassan Övrigt stöd i tillämpningen Sammanställning av efterhandskontroller, Försäkringskassans omprövningar och domstolspraxis m.m Beslutsstödets utformning Resurser Rollfördelning Nämnden för statligt tandvårdsstöd och TLV:s tjänstemän Nämnden för läkemedelsförmåner Nämnden för statligt tandvårdsstöd Ansvarsfördelningen nämnd avdelning fram till nu Förslag om ansvarsfördelning RESURSER OCH FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR Resurser och kompetens Allmänt År År År Kommentar till författningsförslagen Förslag till förordning om ändring i offentlighets och sekretessförordningen (2009:641) Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Förslag till förordning om databas för det statliga tandvårdstödet hos Tandvårds och läkemedelsförmånsverket Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 55 Bilaga 1 Bilaga 2 Enkät Författningsförslag

6 6 Sammanfattning Regeringen gav TLV den 26 november 2009 ett uppdrag att se över myndighetens roll på tandvårdsområdet. I uppdraget nämndes bl.a. att TLV ska lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin roll, hur TLV kan arbeta mer strategiskt och långsiktigt samt mer aktivt och synligt, hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet ska förstärkas och hur stödet till tandvården ska utvecklas. TLV har identifierat ett antal problemområden och analyserat hur dessa kan hanteras. TLV lämnar utifrån problem och utmaningar ett antal förslag. Uppföljningens organisering och utförande För att TLV ska kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt samt ha ett gott underlag för beslut om stödets omfattning, behöver TLV få ta del av det informationsflöde som registreras i Försäkringskassans IT-system. För att kunna genomföra kostnadsberäkningar och känslighetsanalyser avseende förändringar i tandvårdsstödets föreskrifter behövs detaljerad data. För att bedöma effekter av en ändring i regelverket, såsom borttagande av en åtgärd, behövs information om i vilken omfattning åtgärden används, vid vilka diagnoser samt vilket stöd som åtgärden vanligen genererar. Med tillgång till sådana data kan kostnaden/besparingen uppskattas. I utvecklingsarbetet med att införa kompletterande åtgärder i tandvårdsstödet samt att beräkna kostnaden för dessa, prioritera mellan olika alternativ, alternativt utvärdera kostnadseffektivitet hos existerande åtgärder, behövs data för att kunna utföra dessa beräkningar, t.ex. underlag om konsumtion och priser. TLV föreslår därför att myndigheten ska få tillgång till sådana data som medför att myndigheten kan utföra den uppgift som ålagts, nämligen att ansvara för att det stöd som utgår håller sig inom den budgeterade ramen. Forum för en förbättrad dialog med tandvården TLV har identifierat att det föreligger ett behov för tandvårdens aktörer att sammanträffa med de myndigheter (TLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen) som har uppdrag inom det statliga tandvårdsstödet. Det är vidare en uttalad önskan från aktörerna att träffa alla myndigheterna vid samma tillfälle. För att utveckla dialogen med aktörerna avser TLV att ta initiativ till och arrangera möten där myndigheterna och aktörerna möts. Vid dessa dialogmöten kan frågor om tandvårdsstödet diskuteras, små som stora, samt andra frågor som har med tandvården att göra. Mötena ska ha en i förväg fastställd agenda. TLV anser att detta medför goda förutsättningar för delaktighet från samtliga aktörer och i slutändan medför detta att tandvården utvecklas till godo för medborgarna. Stöd och information till tandvården Regelverket som anger vilken tandvård som ska få statligt tandvårdsstöd är komplicerat. Detta medför att stöd och information till tandvården är väsentlig. TLV föreslår därför att myndigheten får ett utökat ansvar att dels utbilda tandvårdens personal, dels utbilda Försäkringskassans personal. Utbildningarna bör ske i samarbete med Försäkringskassan. Kundcenter för Partner hos Försäkringskassan (KCP) bör fortsatt vara ingången för frågor om regelverket. KCP bör också vara kontaktpunkt för de supportfunktioner som de olika organisationerna har. För att underlätta för tandvården och Försäkringskassans personal, föreslår TLV vidare att myndigheten tillsammans med Försäkringskassan får i uppdrag att

7 7 utveckla ett webbaserat beslutsstöd. I beslutsstödet kan förklarande text, patientfall, tolkningshjälp och vanliga frågor & svar finnas. Samordnings- och utvecklingsansvar I TLV:s kartläggning har det framkommit synpunkter på att myndigheternas verksamhet är dåligt samordnad. Flera av de förslag som angetts ovan är myndighetsövergripande och skulle med fördel kunna genomföras i samverkan mellan myndigheterna. TLV föreslår därför att myndigheten får en samordnande roll inom tandvårdsstödet. Samordningen bör avse myndighetsaktiviteter, dialogen med tandvården, utbildningsaktiviteter samt arbetet med att styra tillämpningen av regelverket. Samråd TLV har haft samråd med Socialdepartement vid flera tillfällen. Vidare har Försäkringskassan och Socialstyrelsen haft möjlighet att lämna synpunkter på flera av förslagen. Även tandvårdens aktörer har haft möjlighet att lämna synpunkter.

8 8 Författningsförslag Förslag till förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Nuvarande lydelse 7 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande. Myndigheter Undersökning Särskilda begränsningar i sekretessen Strålsäkerhetsmyndigheten Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05) undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden Föreslagen lydelse 7 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

9 9 Myndigheter Undersökning Särskilda begränsningar i sekretessen Strålsäkerhetsmyndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05) undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet undersökningar om vidareutveckling, utvärdering och effekter av ändringar av det statliga tandvårdsstödet undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden Förslag till förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 b Försäkringskassan ska på begäran på medium för automatiserad behandling lämna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket de uppgifter som framgår av 5 förordningen (2011:xx) om databas för det statliga tandvårdsstödet hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Varje personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer samt tandvårdsmottagningsnummer ska före utlämnandet genom kryptering ersättas med en unik identitetsbeteckning. Krypteringen ska göras på ett sådant sätt att det inte är möjligt att med hjälp av krypteringsnyckeln återskapa de nummer

10 10 som har krypterats. Förslag till förordning om databas för det statliga tandvårdstödet hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tillämpningsområde 1 Denna förordning tillämpas vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets automatiserade behandling av personuppgifter i databasen för det statliga tandvårdsstödet. Förhållandet till personuppgiftslagen 2 Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i databasen, om inte annat följer av denna förordning. Personuppgiftsansvar 3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter i databasen som verket utför. Ändamål för behandling av personuppgifter 4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter i databasen bara för vidareutveckling, utvärdering och bedömning av effekter vid ändringar av det statliga tandvårdsstödet. Personuppgifter som får behandlas i databasen 5 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får i databasen bara behandla sådana personuppgifter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får från Försäkringskassan med stöd av 5 b förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Behandlingen får bara avse uppgifter om sådana undersökningar och behandlingar som är ersättningsberättigande inom det statliga tandvårdsstödet. Förutom administrativa uppgifter som är nödvändiga för driften av databasen får bara följande uppgifter tillföras: 1. identitetsbeteckning för patient, 2. ålder för patient, 3. kön för patient, 4. identitetsbeteckning för behandlare, 5. yrkeskategori som utför behandling, 6. diagnos/tillstånd enligt statligt tandvårdsstöd, 7. åtgärd enligt statligt tandvårdsstöd, 8. tandnummer, 9. tandposition, 10. nyttjande av abonnemang, 11. abonnemangsavgift, 12. giltighetsperiod för abonnemang,

11 nyttjande av tandvårdsbidrag, 14. giltighetsperiod för tandvårdsbidrag, 15. datum då åtgärd enligt statligt tandvårdsstöd slutförs, 16. patients ersättningsperiod, 17. vårdgivares pris per åtgärd, 18. referenspris per åtgärd enligt statligt tandvårdstöd, 19. med vilket belopp patient erhåller statligt tandvårdsstöd, 20. patients pris per besök, 21. ersättningsgrundande belopp per besök, 22. vårdgivares pris per besök, 23. ackumulerat ersättningsgrundande belopp under ersättningsperiod, 24. tandvårdsmottagnings geografiska placering avseende län, 25. vårdgivartyp: privat, offentlig eller annan, 26. identitetsbeteckning för vårdgivarorganisation, 27. identitetsbeteckning för tandvårdsmottagning, 28. ärendetyp, 29. ärendenummer i databas, 30. ärendestatus i databas, 31. radnummer i databas, 32. datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer, 33. datum när vårdgivares fordran mot staten regleras, 34. datum när ärenderad registreras i databas, 35. datum när ärenderad korrigeras i databas, samt 36. korrigeringsbelopp. De personuppgifter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fått från Försäkringskassan med stöd av 5 b förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får verket bara behandla i databasen. Gallring 6 Personuppgifterna i databasen ska gallras när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast 10 år efter det att undersökningen eller behandlingen slutfördes. Rättelse och skadestånd 7 Bestämmelserna i 28 och 48 personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 Myndigheten ska Myndigheten ska

12 12 följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena, följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av 7 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån, informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, samt informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om sina beslut enligt 5 a. följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena, följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av 7 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån, informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om sina beslut enligt 5 a, medverka och utföra utbildningsinsatser för tandvårdens och Försäkringskassans personal om det statliga tandvårdsstödet, vara samordnande för det statliga tandvårdsstödet, samt ansvara för att den statliga styrningen av tandvårdsstödets tillämpning är ändamålsenlig. Detta ska ske i samverkan med Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

13 13 1. Uppdraget m.m TLV:s uppdrag på tandvårdsområdet På tandvårdsområdet ansvarar TLV för beslut om utformningen av tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande åtgärder, referenspriser samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet för höga kostnader. 1 Myndigheten ska informera berörda om sin verksamhet på tandvårdsområdet samt Nämnden för statligt tandvårdsstöds beslut om föreskrifter och allmänna råd. 2 TLV:s föreskrifter och allmänna råd ska utformas så att utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ryms inom ramen för anvisade medel i statsbudgeten. 3 I TLV:s regleringsbrev för år anges att myndigheten ska bidra till att aktörer inom tandvården får ökad kunskap om det nya tandvårdsstödets ersättningsregler. TLV ska i lämplig omfattning medverka vid informations- och utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom tandvården och Försäkringskassan. Myndigheten ska vidare samverka med Försäkringskassan och andra berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet så att den statliga styrningen av tandvårdsstödets tillämpning är samordnad TLV:s visions- och strategiarbete TLV har uppdrag inom stora områden där myndigheten ofta måste fatta svåra prioriteringsbeslut. TLV:s uppdrag är viktigt inte minst ur ett finansiellt perspektiv och beslut fattas i relation till ca 23 miljarder kronor inom läkemedelsområdet, ca 5 miljarder kronor inom tandvårdsstödet och ca 4 miljarder kronor inom apoteksområdet. TLV har därigenom ett stort ansvar med stora förväntningar och krav på sig att styra våra skattemedel rätt, nämligen där de gör mest nytta för minsta möjliga kostnad. År 2009 inledde TLV ett omfattande arbete med att utveckla myndighetens vision, strategier, arbetsformer och kompetens samt skapa en funktionell och ändamålsenlig organisation. Arbetet har omfattat hela myndigheten och haft sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och de regelverk som skapar ramarna för TLV. Sedan starten av det arbetet har trender i omvärlden och de utmaningar myndigheten står inför identifierats. TLV har gjort viktiga strategiska vägval, formulerat viktiga principer som ska ge vägledning för TLV:s beslut samt beslutat om en verksamhetsidé och vision. TLV har också formulerat förslag till verksamhetsspecifika strategier, förslag som nu ska konkretiseras och implementeras. Med utgångspunkt i strategierna formuleras nu tydliga uppdrag för resp. avdelning, övergripande resp. avdelningsspecifika mål, indikatorer för uppföljning m.m. 1 1 andra stycket förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2 2 förordningen med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 3 5 b förordningen med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 4 S2009/10110/SK.

14 Vision och verksamhetsidé TLV:s vision är Mesta möjliga hälsa för pengarna. Den verksamhetsidé som formulerats lyder; TLV bidrar till medborgarnas hälsa genom öppna prioriteringar i våra beslut - så att samhällets begränsade resurser för tandvård och läkemedel används på ett kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar förutsebart och med hög trovärdighet efter följande principer: Respekt för alla människors lika värde De med störst behov får mer av vårdens resurser Största möjliga hälsonytta Lägsta möjliga kostnad i dialog med våra intressenter Strategiska principer TLV har formulerat tre strategiska principer som lyder: 1. TLV finns till för medborgarna och deras hälsa. Vår slutkund är patienter och skattebetalare och deras intressen styr våra prioriteringar. TLV tillämpar den etiska plattformen för prioriteringar efter patienternas och skattebetalarnas vårdbehov med respekt för alla människors lika värde. 2. TLV arbetar aktivt för ett nära samarbete med landstingen och andra myndigheter inom vårt verksamhetsområde. TLV koordinerar vår kommunikation tillsammans med andra myndigheter och strävar efter att TLV och de andra myndigheterna inom vårt verksamhetsområde så långt som möjligt ska uppfattas som en samordnad aktör. 3. TLV arbetar i dialog med våra intressenter och är medvetna om samt identifierar aktörer med särintressen utöver att skapa värde för vår slutkund (skattebetalare och patienter) och förhåller oss neutralt och professionellt mot dessa (t.ex. läkemedelsbolag, tandvårdsproducenter, medicinteknikproducenter och apoteksföretag). TLV arbetar förutsebart med öppna prioriteringar för att uppnå hög trovärdighet Strategier för tandvården Mot bakgrund av de särskilda förhållandena på tandvårdsområdet beslutade generaldirektören att strategier för avdelningen för tandvårdsstöd skulle tas fram i ett separat projekt. Arbetet inleddes i november Strategierna ska bl.a. resultera i att positionera TLV och Nämnden för statligt tandvårdsstöds arbete långsiktigt. Frågor som varit centrala i arbetet är; rollfördelningen mellan avdelningen för tandvårdsstöd och Nämnden för statligt tandvårdsstöd, hur prioriteringar inom tandvårdsstödet ska göras och uppföljnings- och informationsfrågor samt hur myndigheterna på området kan samordna sina aktiviteter Regeringsuppdraget Den 26 november 2009 beslutade regeringen att ge TLV ett uppdrag (S2009/9127/HS) som stöd i myndighetens strategiarbete. Uppdraget lyder:

15 15 analysera och lämna förslag på hur TLV:s roll inom tandvårdsområdet kan utvecklas, analysera och lämna förslag på hur nämndens arbete ska bli mer övergripande, strategiskt och långsiktigt, och lämna förslag på hur nämnden ska arbeta mer aktivt och synligt, hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet ska förstärkas och hur stödet till tandvården ska utvecklas. Uppdraget innebär inte någon förändring av TLV:s ansvar på tandvårdsområdet. Det finns dock behov av att förtydliga gränssnittet mellan Försäkringskassans uppgift att administrera och kontrollera det statliga tandvårdsstödet och TLV:s uppgift att utforma regelverket. I uppdraget ingår att lämna förslag på eventuella nödvändiga författningsändringar. Arbetet ska ske i samråd med Socialdepartementet och andra berörda aktörer. I de samråd TLV har haft med Socialdepartementet har den tredje punkten ovan diskuterats och preciserats. Därvid har framkommit att uppdraget avser hur TLV (inkl. nämnden) ska arbeta mer aktivt och synligt etc. I den fortsatta skrivningen anges därför endast TLV. Det arbete som utförts inom ramen för strategierna avseende tandvårdsstödet följer till stor del regeringsuppdraget och delar av strategiarbetet ligger till grund för denna rapport och de förslag som lämnas. Mot bakgrund av detta redovisas strategiarbetet nedan såsom underlag för de förslag som lämnas Strategiarbetet i förhållande till regeringsuppdraget I regeringsuppdraget anges att TLV ska analysera och ge förslag på hur myndighetens roll på tandvårdsområdet kan utvecklas samt förtydliga gränssnittet mellan TLV och Försäkringskassan. De strategiska initiativ som arbetats med för att utveckla TLV:s roll är; forum för förbättrad dialog med tandvården, stöd och information till tandvården samt samordnings- och utvecklingsansvar. I regeringsuppdraget anges vidare att TLV ska analysera och lämna förslag på hur myndighetens arbete ska bli mer övergripande, strategiskt och långsiktigt. De strategiska initiativ som arbetats med är; uppföljningens utförande och organisering, prioriteringsramverk och samordnings- och utvecklingsansvar. Slutligen ska TLV lämna förslag på hur myndigheten ska arbeta mer aktivt och synligt, hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet ska förstärkas och hur stödet till tandvården ska utvecklas. Detta har utretts genom initiativen samordnings- och utvecklingsansvar, forum för en förbättrad dialog med tandvården samt stöd och information till tandvården. 2. Arbetets upplägg 2.1. Arbetsform Arbetet har bedrivits i projektform. Projektet har letts av en styrgrupp 5. I projektet har vidare en arbetsgrupp 6 bistått styrgruppen och Scandinavian Health Partner AB utförde visst 5 Styrgruppen har bestått av generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund, avdelningschefen Gun-Britt Lundin samt, till och med april 2010, nämndledamöterna Göran Arvidsson, Bengt Franzon och Björn Klinge.

16 16 analysarbete och processledning för arbetsgruppens räkning till och med den 14 januari TLV:s strategiarbete har delats upp i fem olika faser. Tre av dessa har till dags dato genomförts. Dessa tre faser är; nulägesanalys, definition av TLV:s mål i förhållande till tandvårdsstödets mål (fas 1) och identifiera strategiska initiativ (fas 2)samt framtagande av en operationell strategi (fas 3). De faser som återstår är en anpassning av organisationen samt implementering (fas 4) och uppföljning samt utvärdering (fas 5) Nämnden för statligt tandvårdsstöds medverkan Nämnden för statligt tandvårdsstöd har varit delaktiga i fas 1 och 2. Nämnden har haft workshops i november, december, januari och februari. Vid nämndmötet i april redogjorde projektet för de aktiviteter som pågick utifrån vad som tidigare behandlats. Nämndmötenas tema har varit; Nämndmöte 1 (19 november 2009) TLV:s övergripande strategiutveckling Strategiutveckling för tandvården Tidiga observationer i nulägesanalysen Diskussion kring nämndens mandat idag Nämndmöte 2 (11 december) Bakgrund till tandvårdsreformen och dess utfall hittills Innebörden av reformens mål och dess prioritering Nämndmöte 3 (14 januari 2010) Diskussion kring hävstänger för att uppnå tandvårdsstödets mål Identifiera och prioritera fokusområden för strategiutvecklingen Nämndmöte 4 (11 februari) Diskussion och samsyn om problem- och målformuleringar för de utvalda strategiska alternativen Nämndmöte 5 (15 april) Strategiprojektet redogjorde för den operationella beskrivningen av de prioriterade strategiska initiativen innehållande: aktiviteter, ansvariga tjänstemän och när respektive arbete ska vara färdigt. Vid nämndmötet i oktober presenterades vad förlaget innehåller Avstämningar med Socialdepartementet TLV har haft samråd med Socialdepartementet i januari, maj och september. 6 Juristen Mikael Hedberg, projektledare, ekonomen och juristen Marie Forssell, odontologiska utredaren Barbro Hjärpe, avdelningschefen Gun-Britt Lundin, hälsoekonomen Anna Svensson och, från februari 2010, odontologiska utredaren Caroline Klofelt.

17 17 3. Utmaningar utifrån tandvårdsstödets mål 3.1. Tandvårdsstödets mål De mål som uttryckts för det nya statliga tandvårdsstödet är: 1. att stärka patientens ställning, 2. att möjliggöra för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad, 3. att bibehålla en god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov, 4. att förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden, och 5. att utveckla styrning och uppföljning av tandvården samt att förbättra tillgång till data om tandhälsa, konsumtion och kostnader Nulägesanalysen TLV identifierade sex frågeställningar utifrån tandvårdsstödets mål och utförde en nulägesanalys Svenska befolkningens tandhälsa idag Det saknas idag övergripande nationell statistik om den svenska befolkningens tandhälsa. I regionala epidemiologiska studier visar dock flera indikatorer på en förbättrad tandhälsa under de tre senaste decennierna. Barns tandhälsa har förbättrats kraftigt sedan år Idag har de flesta barn aldrig haft något hål. Bland vuxna har antalet tandlösa minskat kraftigt och besöksfrekvensen ökar starkt. Tidsperioden efter det nya tandvårdsstödets införande är ännu för kort för att kunna bedöma om det haft effekt på tandhälsan. Det är svårt att göra jämförelser före och efter stödets införande eftersom skillnaderna i metodik och underlag är stora. Ett exempel är statistik kring besöksfrekvenser där tidigare statistik grundas på enkätundersökningar medan statistiken i det nya stödet grundas på faktiska besök Medborgarnas tandvårdskonsumtion och kostnader De totala utgifterna för tandvårdsstöd uppgår enligt preliminär prognos ca 5,2 miljarder kronor för år , där ca 5,1 miljarder kronor betalas ut inom ramen för det nya tandvårdsstödet. Detta är totalt sett en ökning med knappt 2 miljarder kronor jämfört med år När det gäller stödets effekt på konsumtion och kostnader är det svårt att bedöma utfallet, jämför med besöksfrekvensens utveckling (se avsnitt ). Ungefär två tredjedelar av den totala volymen utförd tandvård inom stödet är undersökningar, fyllningar, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Jämfört med utfallet innan det nya tandvårdsstödets införande ligger det på i stort sett samma nivå. Vissa problem med att jämföra utfallet föreligger eftersom det efter det nya tandvårdsstödets ikraftträdande finns betydligt fler åtgärder än tidigare. Behandlingar av större omfattning, exempelvis 7 Prop. 2007/08:49. 8 Försäkringskassan oktober 2010.

18 18 implantatbehandlingar i del- eller helkäke, har långa behandlingstider. De rapporteras in först efter slutförd behandling, vilket kan vara upp till 18 månader efter påbörjad behandling. De finns endast med i begränsad omfattning i statistiken än så länge. Patientkostnaderna har minskat för dem med liten eller hög tandvårdskonsumtion inom samtliga åldersgrupper men ökat något för övriga. 9 Patientens ekonomiska förutsättningar påverkar konsumtionen. Betydligt fler inom gruppen inte fattiga än fattiga har besökt tandvården och har nyttjat tandvårdsstödet sedan det infördes Marknadsdynamik och prisutveckling Konkurrensen mellan vårdgivarna är idag begränsad. Detta drivs främst av en svag patientställning och en låg patientrörlighet. Tandvård är en erfarenhets- och ryktesvara/- tjänst, och tillgången till information är begränsad (se avsnitt ). Åtgärder för att stärka patientens ställning har vidtagits men det är ännu för tidigt att avgöra om åtgärderna har haft någon inverkan. Det finns också brister i konkurrensneutraliteten (landstingens särredovisning av den konkurrensutsatta verksamheten). 11 Vidare är det på sikt risk för att det minskande antalet tandläkare (p.g.a. en ogynnsam åldersstruktur) kan påverka utbudet av tandvård. Tillgången på tandhygienister väntas öka, vilket tillsammans med förändrade behandlingsmönster, en annan arbetsfördelning och nya arbetssätt eventuellt kan mildra effekterna av det minskade utbudet av tandläkare. Vårdgivarnas priser följer till stor del utvecklingen av referenspriserna. De har under hela perioden i snitt legat runt fem procent över referensprisnivån. 12 Under tandvårdsstödets första år var prisutvecklingen lägre än under perioden Efter justeringen av referenspriserna i september 2009 är prisökningen mellan juli 2008 och november 2009 dock högre än genomsnittet under åren Medborgarnas tillgång till information och valmöjlighet Det är Försäkringskassan som har informationsansvaret mot medborgarna. Informationen finns tillgänglig dels via Försäkringskassan webbplats, dels via en beställningsbar broschyr från Försäkringskassan, dels via Försäkringskassans kundtjänst. Efter ett uppdrag från regeringen 13 har 1177 (tidigare Sjukvårdsrådgivningen) utarbetat information till allmänheten om tandvårdsstödet. Informationen finns tillgänglig via 1177:s webbplats och telefonservice. Det finns risk att informationen inte når alla och någon riktad information finns inte. Någon samordning mellan informationsgivarna finns inte. Större delen av information kring tandvårdsstödet ges dock av tandvårdspersonalen när patienten har behov av någon form av behandling. 9 Försäkringskassan rapport om prisutvecklingen efter tandvårdsstödets införande, december Till gruppen fattig räknas individer som har en disponibel inkomst per hushållsenhet som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i riket. 11 Se Statskontorets PM 2009:106 Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården. 12 Inklusive specialisttandvård och materialval utöver standard. 13 Beslutat den 29 april 2009.

19 19 Patienternas val av vårdgivare sker subjektivt och baseras på förtroende. Medborgarna har en begränsad tillgång till neutral information för att kunna göra aktiva val. För närvarande finns en prisjämförelsetjänst via Försäkringskassans webbplats. Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att ge Sveriges Kommuner och Landsting ett uppdrag att integrera Försäkringskassans prisjämförelsetjänst med tandvårdsrådgivningen inom Uppdraget ska vara klart senast januari Det saknas vidare öppna jämförelser 14 för att patienterna ska kunna bedöma vårdgivarnas kvalitet. Detta medför att den enskilde patientens möjligheter att göra välgrundande val försvåras Vårdgivarnas tillgång till information för att leva upp till regelverket En mindre intervjustudie 15 (utförd av TLV) visar att information och utbildningsstöd till behandlarna varierar och många upplever att insatserna inte är tillräckliga. Studien visar vidare att informella kanaler är av stor betydelse som tolkningsstöd för enskilda behandlare och att avsaknaden av förhandsutlåtanden skapar osäkerhet. Det nya tandvårdsstödet upplevs ha ökat den administrativa bördan. 16 Det anges vidare att de ansvariga myndigheterna borde kunna samordna utbildningsinsatserna. Försäkringskassans Kundcenter för partner upplevs inte vara tillräcklig. Det har varit mycket problem med ITstödet och journalsystemen Lagar, regelverk och styrning Enligt intervjustudien (nämnd ovan under avsnitt ) upplevs regelverket fungera väl för bastandvård men tolkningssvårigheter kvarstår vid komplex tandvård. Samordningen mellan tandvårdstödets styrande myndigheter har brister, särskilt vad gäller informationen till medborgarna. Ansvaret för att stärka patientens ställning och förbättra marknadsdynamiken är inte tydligt definierat. TLV har idag inte tillräcklig kvantitativ och kvalitativ information om stödets utveckling för att kunna fatta strategiska och långsiktiga beslut Utmaningar Ett antal utmaningar identifierades utifrån nulägesanalysen och frågeställningarna däri. Utmaningarna är; Osäkerhet kring allmänna tandvårdsbidragets (ATB) effekt En svag patientställning Prishöjningar kan urholka stödets effekt Bristfällig information och utbildningsstöd till tandvården Avsaknad av prioriteringsramverk vid beslutsfattandet avseende vad som ska ingå i stödet Ett komplext regelverk skapar barriärer Processerna för uppföljning är inte etablerade Samordning saknas 14 För att göra öppna jämförelser används de indikatorer för god vård som Socialstyrelsen tagit fram i samband med arbetet med de nationella riktlinjerna. Det krävs också att nationella kvalitetsregister får en avsevärt högre täckningsgrad än i dag. 15 Intervjuer med företrädare för tandvården m.fl. 16 Se också Tillväxtverkets rapport 0057, Näringslivets administrativa kostnader för hälso- och sjukvårdsområdet.

20 20 Utifrån utmaningarna framtogs ett antal möjliga strategiska initiativ för att möta dessa (inte rangordnade): Referensprisets effekt på marknaden och subventionen Identifiering av en tydlig ägare med samordningsansvar Förbättra information om stödet till medborgarna Skapa forum för en förbättrad dialog med professionen Initiativ för att stärka patientens ställning Uppföljningens utförande och organisering Systemeffektiviseringar och administrativa förenklingar Aktivt bidra till att förverkliga nationella kvalitetsregister inom tandvården Utveckla stöd och information till vårdgivare Undersöka mekanismer som kan förbättra konkurrensen (konkurrensneutralitet) Förståelse för faktorer som styr och påverkar utbudet och referensprisets påverkan på utbudet Verka för ett utökat tandvårdsstöd Ägarskap och utformning av ATB Utveckla ett prioriteringsramverk TLV har bearbetat de strategiska initiativen och beslutade, efter samråd med Socialdepartementet, ett antal initiativ att arbeta vidare med.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik. Riksrevisionen 2012-03-28 Synpunkter på Riksrevisionens utkast till rapport En tandlös reform? Privattandläkarna tackar för visat förtroende och lämnar följande synpunkter på utkastet till rapporten En

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

2009-10-19 S2009/7920/HS

2009-10-19 S2009/7920/HS Promemoria 2009-10-19 S2009/7920/HS Socialdepartementet Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Sammanfattning Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avser att inhämta

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Datum HK (4100) Dnr

Datum HK (4100) Dnr Wimi 2005 FK90010_003_G Datum 1 (5) Plan för efterhandskontroller gällande det statliga tandvårdsstödet för år 2012 1. Inriktning för efterhandskontrollerna Syftet med efterhandskontrollerna är att utreda

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Datum Diarienummer 1 (6) 2014-06-17 1137/2014 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst S2014/2639/SAM Tandvårds-

Läs mer

Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet. Rapportering av regeringsuppdrag

Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet. Rapportering av regeringsuppdrag Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (25) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU20 Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (2) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-13 HSN 1012-1399 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian Statligt

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor

20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1 Konsekvenser för konkurrensen på tandvårdsmarknaden och små företags villkor 20.1.1 Inledning Tandvård utförs på en konkurrensutsatt marknad där många vårdgivare är enskilda näringsidkare, som konkurrerar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla

Ett tandvårdsstöd för alla Ett tandvårdsstöd för alla Fler och starkare patienter Betänkande av Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd Stockholm 2015 SOU 2015:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Beslut 1(1) Sofia Tranxus, avdelningschef

Beslut 1(1) Sofia Tranxus, avdelningschef Beslut 1(1) Datum för beslut Beslutsserie 2016-02-01 GD-beslut Nummer Nr 9/2016 Dnr STY2015/92 Beslutande I samråd med Föredragande Susanna Axelsson, tillförordnad generaldirektör Sofia Tranxus, avdelningschef

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Yttrande avseende Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (dnr Fi2014/1020)

Yttrande avseende Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (dnr Fi2014/1020) Datum Diarienummer 1 (7) 2014-05-16 1033/2014 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (dnr Fi2014/1020) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd

Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport avseende införande av ett nytt tandvårdsstöd Regeringen har i beslut den 30 november 2006 uppdragit åt Försäkringskassan

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Tandvårdsreformen 2008 når den alla? rir 2012:12

riksrevisionen granskar: staten och vården Tandvårdsreformen 2008 når den alla? rir 2012:12 riksrevisionen granskar: staten och vården Tandvårdsreformen 2008 når den alla? rir 2012:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI ES/PR Henrik Björk PM till Nämnden för KPI 2015-05-18 1(6) Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI För beslut Prisenheten föreslår en förbättring av prismätningen av tandvård i konsumentprisindex.

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

YTTRANDE. Dnr S2015/05570/FS. Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm. Stockholm den 2 februari 2016

YTTRANDE. Dnr S2015/05570/FS. Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm. Stockholm den 2 februari 2016 YTTRANDE Dnr S2015/05570/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 2 februari 2016 Betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76 ) samt Tandvårds-

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Yttrande avseende Effektiv vård (SOU 2016:2)

Yttrande avseende Effektiv vård (SOU 2016:2) Datum Diarienummer 1 (5) 2016-05-23 00486/2016 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se Yttrande avseende Effektiv vård (SOU 2016:2) (S2016/00212/FS)

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Klara Västra Kyrkogata

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Klara Västra Kyrkogata 1 (43) Analys av besöksfrekvenser för tandvårdsbesök i förebyggande syfte och effekterna av skyddet mot höga kostnader i det tandvårdsstöd som infördes den 1 juli 2008 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Datum Åtgärder för att stärka patientens ställning. Åtgärder för att åstadkomma ett mer träffsäkert tandvårdsstöd

Datum Åtgärder för att stärka patientens ställning. Åtgärder för att åstadkomma ett mer träffsäkert tandvårdsstöd Bil 10 a REMISSYTTRANDE 1 Datum 2016 01 26 Vår beteckning LTV 151417 Er beteckning S2015/05570/FS S2015/06302/FS Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Ett tandvårdssstöd för alla fler starkare

Läs mer

Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm

Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm Beslut Diarienr 1 (9) 2016-12-19 195-2016 Ert diarienr Dnr 2016/290 Statistiska centralbyrån Rättssekretariatet, GD-stab Box 24300 104 51 Stockholm Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm Datainspektionens

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 18-27 Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 21 Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU2015:84) dnr

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. 2012:24 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Bakgrund Regeringen

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08) Dir. 2006:112

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08) Dir. 2006:112 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08) Dir. 2006:112 Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 2006 Inledning Med stöd av den förra regeringens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

Översyn av ersättningen inom den allmänna barn- och ungdomstandvården

Översyn av ersättningen inom den allmänna barn- och ungdomstandvården Översyn av ersättningen inom den allmänna barn- och ungdomstandvården 2009-09-10 Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten 2 (13) Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund... 3 Nuvarande

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet

Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos

Läs mer