Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015"

Transkript

1 Ju 2012:16/2014/145 Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 Ju 2012:16

2 Grundläggande i den nya styrmodellen är att verksamhetsplanen inte ska brytas ner på region-, polisområdes- respektive lokalpolisområdesnivå samt avdelningarna. Verksamhetsplanen ska ligga till grund för aktivitetsplanering på alla nivåer i Polismyndigheten. För att styrmodellens bärande tankar om att ansvar delegeras till medarbetarna samt att verksamheten byggs underifrån och utifrån helheten ska kunna realiseras ska lägsta nivå arbetsgrupp planera aktiviteterna mot Polismyndighetens verksamhetsplan och lokala mål ska beslutas för t.ex. lokalpolisområdet bl.a. utifrån lokala problembilder. Aktiviteterna aggregeras därefter upp till exempelvis polisområdesnivå och polisregionnivå. Efter dialog inom respektive organisatoriska nivå till exempel vad avser lokalpolisområdets samlade aktiviteter mot verksamhetsplanen förs dialog med polisområdeschefen för att säkerställa att det är en gemensam bedömning av prioriteringarna av verksamheten avseende överordnade styrdokument, gemensamma aktiviteter och lokalpolisområdenas lokala problembilder. Styrmodellens bärande tankar avser hela Polismyndigheten, såväl gemensamma avdelningar som polisregionernas verksamhet. Aktivitetsplaneringen ska särskilt beakta den lokala problembilden vilken även ska utgöra en av grunderna för resursfördelning. I aktivitetsplaneringen ingår att även beskriva hur aktiviteterna ska följas upp. Processen intern styrning och kontroll (ISK) ska vara väl integrerad med myndighetens verksamhetsplanering och uppföljning. För verksamhetsåret 2015, då ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet och de förändringar som är kopplade till denna genomförs, kommer det inte vara möjligt att i förväg ha svar på alla frågor om hur detta ska gå till då det pågår en lärandeprocess under tiden som fattade beslut genomförs. Flertalet av fattade beslut kommer visa sig vara bra, medan några kommer att visa sig vara mindre bra. Utifrån nyvunnen erfarenhet kan eventuella justeringar behöva göras för att kunna åstadkomma de övergripande målen för reformen och verksamheten. Det är särskilt viktigt att beakta balansen mellan behovet av nationella insatser och verksamheten som bedrivs inom lokalpolisområdena utifrån bl.a. respektive lokala problembild. Den nationella operativa ledningsgruppen initierar behov av, och beslutar om, nationella insatser som därefter läggs in i PUM-A. Dialog I Polismyndighetens styrmodell som utgår från en långtgående delegation och därmed ett utökat ansvar till chefer och medarbetare finns det behov av att involvera, förankra och tydliggöra förväntningarna genom dialog. Förankringen av delegationen och ansvaret kan genomföras genom särskilda dialoger. I denna dialog tydliggörs de ömsesidiga förväntningarna och förutsättningarna. Arbetsgruppens chef ansvarar för att skapa förutsättningar för dialog samt tillvarata medarbetarperspektivet i aktivitetsplaneringen och uppföljningen. Löpande under 2015 ska respektive arbetsgrupp följa upp hur aktivitetsplaneringen fullföljs samt eventuella avvikelser från denna. Parallellt ska presta- 2

3 tionerna inom exempelvis utredningsprocessen löpande följas upp i syfte att identifiera behov av utveckling för att undanröja hinder, utveckla verksamheten för att nå ständiga förbättringar och för att få kunskap huvudvida verksamheten utvecklas enligt plan. Ansvar för verksamhetens resultat har respektive chef. Ekonomi Utgångspunkten för den finansiella styrningen är att inom givna ramar ge de ekonomiska förutsättningarna för att nå verksamhetens mål. Verksamhet och resursfördelning ska därför planeras och bestämmas i ett sammanhang. Viktiga delar i den finansiella styrningen är ekonomisk planering, uppföljning och åtgärder. Utgångspunkten är att ansvar och ekonomiska beslut ska delegeras så att ansvaret för ekonomi, personal och verksamhet är förenligt. Fördelningen av budgetramar till regioner och nationella avdelningar för 2015 grundas främst på den fastställda organisationsstrukturen med inplacerad personal. På sikt kan budgetramar till regioner och nationella avdelningar komma att fördelas enligt en fördelningsmodell som är anpassad efter den nya organisationen. Fördelningen av budgetramar inom regioner och nationella avdelningar för 2015 grundas främst på den fastställda organisationsstrukturen med inplacerad personal. På sikt kan en anpassad fördelningsmodell ligga till grund för budgetramar till polisområden och regionala enheter. Budgetansvar Beslutsfattare och budgetansvariga på olika nivåer ansvarar, enligt Polisförordningen (2014:1104), för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Med budgetdelegationen följer ansvar för: att tilldelad budget inte överskrids att gällande författningar, föreskrifter, avtal och andra styrdokument följs att verka för en effektiv resursanvändning och kostnadsmedvetande att budgetarbetet präglas av samverkan och delaktighet, både mellan regioner/avdelningar och inom regioner/avdelningar samt inom hela myndigheten att regelbundet följa upp medelsanvändningen och vidta åtgärder vid avvikelser från budget Utgångspunkten är att ändrade förutsättningar och ökade kostnader ska hanteras inom den egna budgeten. Avvikelser som inte kan hanteras inom den egna ramen ska snarast kommuniceras med respektive överordnad chef och till chefen för regionala ekonomifunktionen respektive motsvarigheten för nationell avdelning. 3

4 Fördelning av budgetramar för 2015 Polismyndigheten tilldelas ett anslag på totalt mnkr. Anslagsmedel för 2015 täcker inte prognostiserade kostnader varför del av anslagskrediten måste utnyttjas. I budgeten för 2015 är målsättningen att utnyttja högst två procent av anslagskrediten för att därmed bibehålla en marginal till kreditgränsen. Som ett led i att fördela budgetramar för 2015 har 2014 års medelsram omfördelats till regioner och avdelningar och justerats med hänsyn till nuvarande inplacering av personal. I fördelningen ingår även intäkter från den avgiftsfinansierade verksamheten som tas in nationellt och tilldelas i budget till polisregionerna och avdelningarna. En nationell budget för lokalförsörjningen har beräknats utifrån myndigheternas prognostiserade lokalkostnader. Ramen för IT-budget och utvecklingsbudget är oförändrad från Investeringsbudgeten utgår från myndighetens tillgängliga låneram. En budgetram för utbildning kommer att beräknas. Budgetfördelningen är preliminär och kommer att revideras under Den första revideringen kommer att göras i början av året. Revideringen kommer bl.a. innefatta omfördelning av medel för verksamhetsansvar, omfördelning av medel för de utbildningar som NFC håller inom Polisen samt fördelning av anslagskredit på högst två procent. Uppföljning Prioriteringar för 2015 Genomförande av ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet så att statsmakternas intentioner med reformen ska löpande följas upp. Formen och periodiciteten för uppföljningen kommer att beslutas om och kommuniceras i början av Det gäller även de strategiska initiativen som löpande ska följas upp. Effekter Polismyndighetens styrmodell skapar förutsättningar för att på ett tydligare sätt beskriva Polismyndighetens årliga resultat i uppnådda effekter, alltså effekterna av Polisens samhällsuppdrag. En effekt är enligt Ekonomistyrningsverkets definition en förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat. Till skillnad från att följa upp nyckeltal respektive resultatindikatorer så är uppföljning av effekter förenat med ett antal utmaningar, exempelvis att det tar tid innan det går att bedöma om en förändring faktiskt har uppnåtts. Att Polisen är en av flera offentliga verksamheter som bidrar till att genomföra och åstadkomma effekter i samhället är en annan utmaning, hur mäts Polismyndighetens bidrag när verksamheten är en av flera som kanske bidrar till samma effekter? Ett ensidigt fokus på effekter, som kanske inträffar längre fram i tiden, kan innebära att förändringar i den löpande verksamheten inte uppmärksammas i tid. En uppföljning som kombinerar ett fokus på aktiviteter, prestationer och effekter är därför att föredra. 4

5 Polismyndighetens effekter under 2015 ska följas upp bland annat genom: Brå:s nationella trygghetsundersökning vad avser trygghet, utsatthet och förtroende nationellt Lokala trygghetsundersökningar Brottsofferundersökningar Brukarundersökningar, till exempel servicemätning om tillgänglighet och bemötande vid PKC Nyckeltal och resultatindikatorer Verksamheten kommer även fortsättningsvis att följas upp och mätas med hjälp av nyckeltal och resultatindikatorer. Denna uppföljning ska ligga till grund för att bland annat bedriva verksamhetsutveckling, ge indikationer på om verksamhetens utvecklas enligt förväntan och om Polismyndigheten gör det som är utlovat. Ett nyckeltal är ett mått som mäter vissa delar av verksamheten. Det kan handla om personalens ålder, styckkostnader eller handläggningstider som sedan kan jämföras mellan organisatoriska enheter eller jämförelser över tid. Ett nyckeltal kan aggregeras nerifrån och upp i t.ex. en polisregion/avdelning. En resultatindikator är ett mått som är uppsatt i förhållande till ett mål. Skillnaden mellan de två är alltså att ett nyckeltal självständigt kan utrycka förhållanden medan en resultatindikator alltid är kopplat till ett övergripande syfte. Utfallet för en resultatindikator visar en del av verksamheten och måste därför vanligtvis kombineras med andra resultatmått och nyckeltal för att kunna utgöra grunden för en analys. De nyckeltal och resultatindikatorer som polisorganisationen har använt t.o.m kommer att utgöra grunden för uppföljningen även under 2015 i denna del. De kommer dock att kompletteras med nya nyckeltal samt att tidigare resultatindikatorer som inte längre är aktuella kan tas bort. Förhållningssättet till nyckeltal och resultatindikatorer är att de kan ligga till grund för dialog inom organisationen men att de måste sättas i relation till andra förutsättningar såsom personalresursen. Kompletterande uppföljning Utifrån lokala mål och de aktiviteter som en organisatorisk grupp eller enhet planerar att genomföra för att uppnå uppsatta mål föreslås kompletterande metoder för att utveckla dialogen inom ramen för uppföljningen, ett exempel är självvärdering. Självvärdering är en självskattning av det egna arbetet och arbetssättet och är en viktig del i att Polismyndigheten ska gå mot att bli en lärande organisation. Den kan göras på såväl individ- som gruppnivå. Polisen behöver utveckla förmågan att inom en arbetsgrupp eller en organisatorisk enhet ge varandra återkoppling på genomfört arbetet, feedback, så att individen, gruppen och därmed verksamheten kan fortsätta att utvecklas. Det är dock viktigt att definiera och klargöra syftet med självvärdering, dvs. att det är en del av en lärande process. Det är även viktigt att i förväg bestämma vad det är som ska vär- 5

6 deras. Är det t.ex. en process, ett projekt, en verksamhet, en verksamhetsgren eller ett verksamhetsområde? Antalet frågor i självvärderingen måste ställas mot hur lång tid det kommer att ta att besvara frågan så att det blir en rimlig balans. Självvärderingen ska förbättra förståelsen för händelser och processer och bygga upp kunskap inom den verksamhet som självvärderas. En annan typ av kompletterande uppföljning är kollegial granskning, s.k. peer review. Kollegial granskning innebär att en utomstående kollega med relevant kompetens, erfarenhet av samma eller liknande verksamhet, kallas in för att göra bedömningen av kvaliteten. Syftet är att utveckla verksamheten. Det är verksamheten och inte den enskilde individen, som står i fokus. Metodiken används redan idag inom Polisen. Polismyndigheten ska under 2015 undersöka möjligheten att utvidga användningen av denna typ av uppföljning inom fler områden. RPC-åtagande Regionpolischefer och avdelningschefer ska redovisa sitt åtagande till Rikspolischefen (RPC) där de beskriver vad de avser att göra för att bidra till att genomföra prioriteringar för 2015 samt bidra till de långsiktiga målen för Polismyndigheten. Tanken är att resp. deltagare i den nationella ledningsgruppen utifrån sitt uppdrag redovisar sitt förslag till personligt åtagande till RPC. Åtagandet ligger till grund för Rikspolischefens tertialuppföljning under RPC kansli kommer att återkomma med en tidplan för detta. Arbetssätt: Polismyndighetens verksamhetsplanering 2015 Under 2015 inför Polisen en ny styrmodell som bland annat beskriver hur Polismyndigheten ska arbeta för att genomföra uppdraget samt ger stöd så att de långsiktiga målen för verksamheten uppfylls. Polisen påbörjar nu en gemensam resa mot ett förändrat arbetssätt vilket innebär att det inte finns svar på alla frågor om hur detta ska genomföras, det är en lärande process där några av svaren kommer att uppstå under resans gång. Det innebär även att processen för verksamhetsplaneringen 2015 kommer bli annorlunda mot framtida års verksamhetsplaneringsprocesser. Hur kan det fortsatta arbetet inom VP-processen för 2015 se ut? Hypotes 1. Polismyndighetens verksamhetsplan 2015 görs tillgänglig för hela Polismyndigheten under januari Ledningen för en polisregion resp. nationell avdelning diskuterar och fattar beslut om behov av kompletterande kunskap för sin organisatoriska enhet vad avser problembild, resultatet de senaste åren, omvärldsanalys m.m. 6

7 3. Den nationella operativa ledningsgruppen diskuterar och fattar beslut om ev. behov av kompletterande kunskap vad avser den nationella problembilden samt nationella insatser i PUM-A. 4. Förutsättningar ska skapas så att samtliga arbetsgrupper ges möjlighet till delaktighet och dialog inom sin organisatoriska enhet vad avser verksamhetsplanen 2015 och då främst utifrån den lokala problembilden. Vilka mål enheten bör ha på lokal nivå samt vilka aktiviteter som behöver vidtas för att säkerställa måluppfyllelse är exempel på frågor. I denna dialog är det viktigt att även resonera kring hur och i vilka former arbetsgruppen följer upp de aktiviteter som planeras att genomföras. 5. Chef för lokalpolisområdet skapar förutsättningar för dialog kring lokalpolisområdets uppdrag och den lokala problembilden, med syfte att efter analyser ta fram förslag till lokala mål. 6. Inom polisområdena ansvarar polisområdescheferna för att skapa förutsättningar för delaktighet och dialog kring polisområdets uppdrag. 7. Ledningen för en polisregion resp. nationell avdelning diskuterar den organisatoriska enhetens insamlade möjligheter och utmaningar för Lokalpolisområdescheferna ges i uppdrag att utifrån en fortsatt dialog med medarbetarna besluta om lokala mål. 9. Aktiviteterna och de resultatindikatorer som är kopplade till de lokala målen följs löpande upp och utgör en grund för dialog med medarbetarna. 7

8 Medelsfördelning 2015 Tilldelade medel Anslagskredit Tillgängliga medel Nord Mitt Stockholm Öst Väst Syd Bergsslagen Summa regioner NOA Internrevision RPC- kansli Ekonomiavdelningen EA, lokaler EA, investeringar HR- avdelningen HR, utbildning IT- avdelningen IT, IT- utveckling Kommunikationsavdelningen Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen, utveckling Nationellt forensiskt centrum Rättsavdelningen Särskilda utredningar Summa avdelningar Summa Budget investeringar 2015 Förslag intern fördelning av investeringsutrymme 2015 Förslag till investeringsbudget Ram 2015 efter omföring till fast m.m Bedömt utnyttjat investeringsutrymme vid utgången av Region Nord Avgår avskrivningar under Region Bergslagen Investeringsutrymme Region Mitt Region Stockholm Anskaffningar under 2015 Budget Region Öst Utgifter för utveckling av it Region Väst Rättigheter och övr immateriella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter annans fastighet Fordon, maskiner, inventarier, installationer m.m Region Syd De nationella avdelningarna Lokaler

9 Särskilda utredningar Summa avdelningar Summa Budget investeringar 2015 Förslag intern fördelning av investeringsutrymme 2015 Förslag till investeringsbudget Ram 2015 efter omföring till fast m.m Bedömt utnyttjat investeringsutrymme vid utgången av Region Nord Avgår avskrivningar under Region Bergslagen Investeringsutrymme Region Mitt Region Stockholm Anskaffningar under 2015 Budget Region Öst Utgifter för utveckling av it Region Väst Rättigheter och övr immateriella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter annans fastighet Fordon, maskiner, inventarier, installationer m.m. Pågående nyanläggningar avs fastigheter Region Syd De nationella avdelningarna Lokaler It NOA Helikoptrar, netto under NFC Summa investeringar under Bedömt utnyttjat investeringsutrymme vid utgången av Begränsning i form av låneram Bedömt överskridande 0 Summa

Polismyndighetens styrmodell

Polismyndighetens styrmodell 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/147 Polismyndighetens styrmodell Ju 2012:16 Innehållsförteckning Polismyndighetens styrmodell styrfilosofi, verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ...3 Bakgrund...3

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Medborgarlöften. Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum.

Medborgarlöften. Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum. Medborgarlöften Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum. 1 23 har blivit 1 polismyndighet Den 1 januari 2015 blev 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chefer till ekonomiavdelningen

Chefer till ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2016 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner Nationella operativa avdelningen 5 gemensamma avdelningar HR-avdelningen,

Läs mer

Granskning av externt finansierade projekt

Granskning av externt finansierade projekt Granskning av externt finansierade projekt Internrevisionen 2017-06-19 RAPPORT 2 (16) Granskning av externt finansierade projekt INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 Fas 1 beslut om arbetsplan

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 PM 2014-06-25 Rev 2014-08-07 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Principer för inmappning Principer för inmappning Mappningen innebär att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergång

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 3 Metodbilaga Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (6) Metodbilaga Vårt material har vi huvudsakligen samlat in genom intervjuer, skriftlig dokumentation från Polismyndigheten samt genom en medborgarundersökning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Regionala chefer till rättsavdelningen

Regionala chefer till rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Regionala chefer till rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den tillträdande chefen för Nationella operativa avdelningen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga)

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) PM 1 (3) Datum 2016-11-11 Diarienr (åberopas) A477.422/2016 Polismyndigheten Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) Lägesbild

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Polisens årsredovisning 2015

Polisens årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Polisens årsredovisning 2015 Produktion: Polismyndigheten Dnr: 555.871/2014, Saknr 902 ISBN: 978-91-86791-37-7 Grafisk form: Sitrus Foto: Anna Hermansson omslagets framsida övriga bilder

Läs mer

Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten

Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten PM 1 (5) Datum 2015-09-24 Polismyndigheten Sektionen för arbetsgivarpolitik/avtal Diarienr (åberopas) Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten Arbetet med lönerevisionen är i full gång. Här

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN. och han har personalansvar för cheferna för polisregioner, avdelningarna och internrevisionen. Polismyndigheten består av:

POLISMYNDIGHETEN. och han har personalansvar för cheferna för polisregioner, avdelningarna och internrevisionen. Polismyndigheten består av: JANUARI 2017 POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten leds av rikspolischef Dan Eliasson. Han ansvarar för myndighetens verksamhet och beslutar om den övergripande organisationen, ledningen, styrningen, samt

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning

Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning Fas 3 och 4: Inriktningsbeslut Beslut den 16 oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 2 Utgångspunkter...

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Effektrealisering på SJ

Effektrealisering på SJ Effektrealisering på SJ Varför, vad och hur Anturadagen 2011-11-30 Pär Helgesson Vad är effekter? Ekonomistyrningsverkets definition: En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bilaga 4. Riksrevisionens enkäter till polisregionerna och åklagarområdena

Bilaga 4. Riksrevisionens enkäter till polisregionerna och åklagarområdena Bilaga 4. Riksrevisionens enkäter till polisregionerna och åklagarområdena RiR 2015:21 It-relaterad brottslighet polis och åklagare kan bli effektivare RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 4. RIKSREVISIONENS ENKÄTER

Läs mer

Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen

Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Underlaget i denna Executive summary är baserad på rapporten Genomlysning av Genomförandeorganisationen

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

Bilaga 2. Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 2. Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 2 Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (2) Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer 1. 50 procent av regionens

Läs mer

Granska. Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna. (Tyskt ordspråk) Informera.

Granska. Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna. (Tyskt ordspråk) Informera. Handbok Åtgärda Medborgare/brukare Informera Dokumentera Följ upp Åtgärder Beskriv uppdraget Verksamhet Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsdirektörens ledningsstab 2014-05-14 Dnr 2014/0146 Ekonomienheten David Larsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på rapporten granskning av budgetprocessen Landstingsstyrelsen har tagit

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer