Strategi för användning av IT i Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010"

Transkript

1 Strategi för användning av IT i Örebro kommun Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation, ledning och styrning... 6 Kostnader och investeringar... 6 Styrdokument... 7 Inledning Sammanfattning IT - Strategin för perioden 2006 till och med 2010 fokuserar på integration mellan kommunens system samt en satsning på e-tjänster. Integrationen görs utifrån verksamheternas krav på en effektivare ledningsprocess. Satsningen på e-tjänster möter krav på effektiviseringar inom administrationen, utvecklingen av brukarinflytande och krav på en mer tillgänglig och flexibel serviceorganisation. Med stöd av e-förvaltning ska behovet av pappersbunden information minska, hantering av ärenden och ärendeflöden förenklas och dubbelarbete och dubbellagring av information undvikas. Genom en satsning på e-service involveras medborgarna bättre i processerna, vilket leder till god kommunikation, högre effektivitet och nöjdare brukare. De ökade kraven på tillgänglighet och flexibilitet gör det än mer viktigt att kommunen värnar om medborgarnas integritet och skyddar känslig information mot otillbörlig åtkomst. Medborgare och övriga brukare ska känna trygghet och tillit till kommunens IT-behandling och informationssäkerhet. Strategin är inte ett investeringsbeslut i sig. Beslut om nya verksamhetssystem, fastställande av regler och förändringar samt inköp av nytt IT-stöd, tas av programnämnd och/eller kommunstyrelsen. Kommunens IT-organisation ska präglas av professionalism, förändringsvilja och långsiktighet. Informationstekniken (IT) hanterar stora flöden av information och komplexa system. IT

2 bryter gränser och möjliggör nya sätt att kommunicera och informera. IT ska inte konkurrera med verksamheternas behov utan skapa förutsättningar för att använda befintliga resurser på ett effektivare sätt med ökad demokrati, och service som resultat. Det är alltså inte IT i sig själv som är strategiskt utan IT är ett stöd till organisationens kärnverksamhet och stödprocesser, ett stöd som rätt använt skapar förutsättningar för att ge verksamhetsnytta och därmed ett mervärde för brukaren. Örebro kommun har de senaste tre åren haft en medveten strategi för användning och styrning av IT. Från en decentraliserad organisation där verksamheterna själva ansvarat för drift och teknisk service och support, har vi gått över till en samlad IT-miljö som har inneburit en kostnadseffektivisering. Samtidigt har vi fattat ett antal beslut om kommungemensamma IT-satsningar, exempelvis: dokument- och ärendehanteringssystem med diarium ledningsinformationssystem elektroniskt avrop och leverantörsfakturaportal (e-handel) Verksamheterna och stödprocesserna har idag ett effektivt IT-stöd, bland annat i form av verksamhetssystem. Nu ställs nya krav på IT-utvecklingen avseende systemarkitektur, integration och informationssäkerhet för att kunna möta flexibilitet och tillgänglighetskrav från medarbetare och externa brukare. Syfte och övergripande mål Syftet och övergripande mål med detta dokument är att: Beskriva hur IT ska bidra till att stödja verksamheterna för att nå den utveckling som beskrivs i organisationens styrande dokument. Beskriva förutsättningar för den tekniska plattformen. Klargöra organisation, ansvar och styrning av IT. Strategin ska lägga grunden för kommunens fortsatta arbete med IT. Koppling till kommunens styrande dokument Kommunen har ett antal styrande dokument som anger den politiska viljeinriktningen för alla verksamheter och för kommunen totalt. Dokumenten anger inom vilka ramar som verksamheten har rätt att agera. Kommande satsningar inom IT ska ta hänsyn till dessa dokument. E-tjänster För att nå strategins övergripande mål ska en tydlig satsning göras på webbaserade tjänster, så kallade e-tjänster. I Örebro kommun delar vi in e-tjänster i två huvudkategorier: e-service - innebär ett utbud av elektroniska tjänster (självbetjäning), i första hand via Internet, riktade till externa intressenter, som medborgare, företag och föreningar. e-förvaltning - krävs för att kunna hantera de elektroniska tjänsterna som skapas i kontakten med externa intressenter och för att kunna effektivisera den interna administrationen. Örebro kommun har ett stort utbud av e-tjänster som, underlättar åtkomst till kommunal

3 information och självbetjäning, förenklar rutiner inom den egna administrationen, medför snabbare beslutsvägar och ger bättre tillgänglighet och ökad insyn. Samverkan och självbetjäning via Internet och webben är numera naturlig. Antalet tjänster som erbjuds på detta sätt har ökat de senaste åren. Kraven på att de svenska myndigheterna ska bli bättre inom detta område ökar i takt med utbyggnaden av bredband. Regeringens initiativ kring e-tjänster är konkret och användarnas förväntningar tydliga. Användarna vill kunna komma i kontakt med tjänsterna dygnet runt, året runt, oberoende av vilken myndighet som ansvarar för vilken tjänst. Med e-service menas ett utbud av strukturerad information och elektroniska tjänster, riktade till externa brukare som medborgare, organisationer och företag, i första hand via Internet. En utvecklad e-service ger på sikt såväl bättre kvalitet och kortare handläggningstider för medborgarna, som rationaliseringsvinster inom den egna verksamheten. En utveckling av e-tjänster kommer att frigöra resurser och bli kostnadseffektivt på sikt, men kräver investeringar i inledningsskedet. För att kommunen ska nå målet med e-service, krävs satsningar inom informationssäkerheten. E-trappan Att utveckla bra webbplatser som är tillgängliga och anpassade för så många användare som möjligt, är grundläggande för arbetet med e-service. Statskontoret har definierat fyra steg i den så kallade "e-trappan". Steg ett innebär att kommunen presenterar sin verksamhet och sina tjänster på webben. I steg två erbjuder kommunen enkla tjänster på sin webbplats. Hit räknas blankettservice och andra självbetjäningstjänster, samt möjlighet att söka i diarier och publika databaser. I steg tre gör kommunen det möjligt att hämta, lämna och bearbeta egen information genom att tillhandahålla personifierade e-tjänster, med inloggning genom överenskommen användaridentitet eller godkänt certifikat för säker identifiering. I steg fyra är gränserna mellan olika myndigheter genomskinliga för medborgaren, som bara behöver kontakta en myndighet i ärenden som involverar flera myndigheter. Nedbrutna mål för e-tjänster Genom en aktiv satsning på samverkan med andra myndigheter når organisationen det fjärde steget i e-trappan.

4 Externa brukare uppfattar kommunen som en sammanhållen organisation med en enda tillgänglig kontaktyta, som underlättar samarbete och informationsspridning, exempelvis genom en kommunportal. Anställda och förtroendevalda i den kommunala organisation använder elektroniska tjänster inom administrationen i högre utsträckning. Genom självbetjäningsfunktioner för brukarna ökar kommunen tillgängligheten, förbättrar kvaliteten samt reducerar kostnaden. Medborgare, företag och organisationer kan via e-service: göra ett antal typer av anmälningar, ansökningar och beställningar, hantera avgifter och ansöka om bidrag, följa och kommunicera i ett enskilt ärende, ta del av offentliga dokument och handlingar som rör ett eget ärende, lämna synpunkter och förslag som rör verksamheten. Säkerhetskrav kopplat till e-tjänster För att inte endast informationsservice, utan även individualiserad service och ärendehantering ska kunna utföras över Internet, krävs att användaren kan identifieras med egen identitet och lösenord eller med mer avancerade säkerhetslösningar. Säkerhetsnivån ska baseras på verksamheternas säkerhetskrav. Ur rättssäkerhetssynpunkt ska säkerhetskraven vara lika, oavsett om ett ärende handläggs manuellt eller elektroniskt. Informationsöverföringen för medborgare, och organisationer ska vara effektiv och säker. I en dialog måste bägge parter kunna vara säkra på motpartens identitet, motpartens vilja att stå för sina åtaganden och motpartens förmågan att skydda känsliga uppgifter. Processernas och funktionernas IT-stöd Processernas och funktionernas IT-stöd är de verksamhets- och stödsystem som är synliga för användarna. Kommunens alla verksamhetssystem är samordnade med en gemensam teknisk plattform och infrastruktur. De är integrerade med varandra i en e-förvaltning ger e-service och tillgång till relevant information för strategisk verksamhetsstyrning. Verksamhetssystemen har hög informationskvalitet och tillgänglighet, förvaltas enligt en fastställd förvaltningsmodell, har en tydlig uppföljningsmodell, håller adekvat säkerhetsnivå, samt utgör ett bra verksamhetsstöd. Inom en kommunal organisation finns flera typer av slutanvändare med skilda behov, i sin egen dagliga IT-miljö. Det är viktigt att hitta IT-lösningar som stödjer de behov som slutanvändaren har, oavsett var hon befinner sig eller vem hon är. IT-lösningarna ska maximera nyttan för verksamhetens uppdrag så långt det går, och samtidigt vara kostnadseffektiva samt hålla en god säkerhetsnivå. Inom kommunen finns olika typer av verksamhetssystem som innehåller stora mängder information om olika verksamheter. Informationen i dessa system ökar för varje år som går.

5 Det går nu att göra avancerade analyser som dock fortfarande är alltför svåra att genomföra effektivt. Nedbrutna mål för processernas och funktionernas IT-stöd Alla verksamhets- och stödsystem är definierade, dokumenterade, förvaltas utifrån kommunens systemförvaltningsmodell och samordnas genom en verksamhetsgrupp. Verksamhets- och stödsystemen är ett effektivt stöd till verksamheternas arbetsflöden samtidigt som de går att integrera och därigenom möjliggör e-förvaltning och e- service. Information produceras, distribueras och lagras elektroniskt, när det är möjligt och effektivt. Standardsystem ska i första hand väljas vid nyinköp och egenutveckling av system ska motiveras väl för att vara valbart. Systemarkitekturen stödjer integrationsmålet, bygger på standarder samt är strukturerad och dokumenterad. Informationen är tillgänglig oberoende av plats Lagring av information sker med stöd av öppna format. Kommun har ett gemensamt digitalt dokument- och ärendehanteringssystem som stödjer hela flödet från postöppning och diarieföring, via ärendehandläggning, nämndadministration, beslutsexpediering och publicering på webb, till arkivering. Kompetensutveckling i IT-miljön erbjuds kontinuerligt till berörda anställda. Teknisk plattform Kommunen har en enhetlig och driftsäker driftmiljö, ett begränsat urval av produkter och ett begränsat antal system. Kommunens tekniska plattform är kostnadseffektiv, flexibel och dokumenterad samt håller god teknisk, ekonomisk och säkerhetsmässig kvalitet. Det finns en standardiserad klientplattform skapad och i bruk för respektive användargrupp, det vill säga medarbetare och elever, som används och förvaltas utifrån samordnade verksamhetsbehov. Kommunens infrastruktur präglas av kostnadseffektivitet, stabilitet och säkerhet. Det finns åtkomst till kommunens tjänster oavsett var användaren befinner sig. Den tekniska plattformen är den bakomliggande tekniken och infrastrukturen. Olika teknikplattformar som exempelvis klientplattformen, serverplattformen och databasplattformen, innehåller mestadels standardiserade komponenter, så att miljön ska bli så kostnadseffektiv och säker som möjligt. Infrastrukturen är kommunikationsvägarna, det vill säga nätverket och dess teknik, som binder samman systemen och användarna med varandra och med omvärlden. Kommunen är i idag i stort självförsörjande när det gäller den tekniska plattformen, den levereras av en centraliserad intern organisation. Inom kommunen används ett flertal olika

6 tekniska lösningar för att tillgodose de behov som finns. Örebro kommun har under de senaste åren satsat på konsolidering och samordning av den teknisk plattformen bland annat genom: bredbandsutbyggnad till alla fysiska arbetsplatser, konsolidering av kommunens datalagring, konsolidering av servrar och inflyttning i kommunens centrala datahall. Nedbrutna mål för den tekniska plattformen Lösningar som är baserade på öppen källkod väljs när det är lämpligt utifrån ekonomi, säkerhet, tillgänglighet och funktionalitet. Oavsett om ett IT-stöd används av en eller flera, följs kommungemensamma tekniska standarder. Kommunens utrustningspark för PC, skrivare, kopiatorer och faxar är konsoliderad och förvaltas av utförarorganisationen utifrån verksamheternas behov. Kostnaden för hanteringen minskar mellan år 2007 och 2010, med bibehållen kvalitet. År 2006 finns det en standardiserad IT-miljö för ÖMAN. År 2008 finns det en standardiserad IT-miljö för PUMAN. Infrastrukturen stödjer möjligheten att gå över till IP-telefoni, när detta är lämpligt utifrån ekonomi, säkerhet, tillgänglighet och funktionalitet. Infrastrukturen stödjer ett mobilt arbetssätt på ett säkert och effektivt sätt. Organisation, ledning och styrning Kommunens IT-organisation kännetecknas av professionalism, förändringsvilja och långsiktighet som möjliggör en kostnadseffektiv, säker och verksamhetsstyrd IT. IT får en allt mer central roll som en viktig stödprocess, därmed ökar kraven på samordning och helhetssyn där alla delar inom processen inkluderas. Inom IT-organisationen finns teknisk kompetens och kunskap om verksamhetens krav på ITstöd. Kraven samordnas genom förvaltningarnas IT-forum och systemförvaltarorganisationen. Kommunstyrelsen, med stöd av programnämnderna ansvarar för samordning och styrning av IT-processen. Nedbrutna mål för IT-organisationen Kommunens IT-organisation är samordnad och effektiviserad så att hela eller delar av IT-processen kan konkurrensutsättas, All IT-utveckling i kommunens organisation följs upp med fokus på effektivitet, både ekonomiskt, säkerhetsmässigt och funktionellt, IT-organisationen levererar kompletta tjänster och tekniklösningar som medför verksamhetsnytta och/eller nettonytta. Kommunen tillämpar selektiv utkontraktering för tjänster, när detta anses lämpligt. Kostnader och investeringar Samtliga investeringar inom IT-området är samordnade, mätbara och ger ett mervärde till

7 organisationen. Kommunen strävar efter att maximera nyttan och värdet av investeringar i IT-området i relation till kostnaderna. Kostnaderna måste därför gå att mäta och vara långsiktigt förutsägbara. Strategin är inte ett investeringsbeslut i sig. Beslut om nya verksamhetssystem, fastställande av regler och förändringar samt inköp av nytt IT-stöd, tas av programnämnd och/eller kommunstyrelsen. Den lokala IT-utvecklingen infogas i den årliga budget- och verksamhetsplaneringen. Samordning av investeringsobjekt, satsningar på nya IT-stöd och förstudier, beskrivs i den årliga IT-planen. En IT-kostnad definieras enligt kommunens IT-plan som investeringskostnader för hård- och mjukvara, driftkostnader samt initialkostnader för nya system som ska leda fram till förslag till beslut. Kostnaderna för nya system alternativt nya moduler i befintliga system vägs mot nyttan för verksamheten. Fattade beslut om anslagsfinansiering, centralisering av resurser och konsolidering av infrastrukturen, har gett förutsättningar att få fram relevanta nyckeltal och därmed en kontroll över kostnaden. Nedbrutna mål för kostnader och investeringar Kommunens totala IT-kostnad går att mäts på ett fördefinierat sätt från och med 2007, Driftkostnaden för respektive system särredovisas från och med Kommunens IT-investeringar och projekt ska föregås av kostnads och intäktsanalyser från och med 2007, Den totala kostnaden för hela IT-processen beskrivs i ett årligt bokslut. Styrdokument Inom Örebro kommun finns det ett antal övergripande styrdokument för IT. Det är varje verksamhetsansvarigs skyldighet att se till att riktlinjer och policys följs inom sitt ansvarsområde. IT-plan Är tvåårig och anger planerade aktiviteter/projekt inom IT-området. Samordnas av stadskansliet och beslutas av kommunstyrelsen. Informationssäkerhetspolicy med riktlinjer Anger allmänna mål, inriktning, ambitionsnivå samt ansvar för IT- säkerhetsfrågorna. Örebro kommuns systemförvaltningsmodell Beskriver hur befintliga IT-system ska utvecklas, underhållas och avvecklas.

8 Roller och ansvar inom strategisk planering Beskriver ansvar och roller inom IT-området samt beslutsgång för de övergripande styrdokumenten. Teknisk plattform Beskriver nuläget samt hur framtidens tekniska plattform och infrastruktur ska utformas, för att kunna möta verksamhetens krav på ett effektivt IT-stöd.

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

2001-05-22. oskarshamn.se

2001-05-22. oskarshamn.se 2001-05-22 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer