Riskhantering i projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskhantering i projekt"

Transkript

1 Riskhantering i projekt Betydelsen av riskhantering i projekt Riskhantering i projekt är konsten att identifiera, analysera och hantera risker under projekttiden, på bästa sätt för att klara projektmålen. Riskhantering förbises ofta i projektledning, även om det utgör ett gott stöd för att välja ut bra projekt, definiera projektens omfattning och utveckla realistiska bedömningar. Projektledningsmognad i olika industrier och kunskapsområden * Förklaring: = Lägsta mognadsgrad Informationssystem Kunskapsområde Omfattning Tid Kostnad Kvalitet Personella resurser kommunikation Risk Upphandling Produktutv. Bygg = Högsta mognadsgrad Telekom Hi-Tech tillverkning *Ibbs, C. William and Young Hoon Kwak. Assessing Project Management Maturity, Project Management Journal (March 000) Negativa risker Uppslagsboken definierar risk som möjligheten till skada eller förlust Negativa risker är möjliga risker som kan uppstå i projektet och kan hindra projektets lyckade genomförande. Risker kan vara positiva Positiva risker är risker som är positiva för projektet - ibland kallas de möjligheter. En generell definition av projektrisk är en osäkerhet som kan ha en negativ eller positiv påverkan på projektets genomförande och mål. Målet med riskhantering är att minska potentiella negativa risker och maximera de positiva. Riskbenägenhet Riskbenägenhet eller risktolerans är den tillfredsställelse eller nöje som uppfattas för ett potentiellt utfall. Den som ogillar risker ser liten nytta i att utsätta sig för risker. Den som söker risker har högre toleransgrad och känner ökad tillfredställelse när mer står på spel. En risk-neutral strategi ger rimligt balans mellan risk och utfall Olika riskbenägenhet En styrelses riskkategorier Marknadsrisker Finansiella risker Teknologirisker Personalrisker Strukturella risker och processrisker Risk Breakdown Structure Risknedbrytningsstruktur En risknedbrytningsstruktur är en hierarki av riskkategorier för ett projekt. På samma sätt som en WBS, men används för att identifiera och kategorisera risker

2 Exempel på Risknedbrytningsstruktur IT-projekt Marknad Teknik Organisation Konkurrenter Leverantörer Hårdvara Mjukvara Nätverk Ledningens stöd Team-stöd Kalkyler Projektledning Betalningsflöde Användarstöd Kommunikation Resurser Identifiera risker Riskidentifikation är att bestämma vilka risker som kan påverka projektet Hjälpmedel och tekniker för att identifiera risker är: Brainstorming Delphi-teknik Intervjuer SWOT-analys Risklistan innehåller En identifikation för varje identifierad risk. Ett värde för varje risk. Namnet på varje riskhändelse. En beskrivning av varje riskhändelse. En kategori för varje riskhändelse. Information om grundorsaken till varje risk. 0 Risklistan innehåller (forts) Triggers för varje risk; triggers är indikatorer eller symptom på riskhändelser. Möjlig hantering av risker. Riskägare eller person som tar ansvaret för varje risk. Sannolikheten och påverkan av varje risk Statusen för varje risk Nr. R44 R R7 Risklista - exempel Riskägare Rank Risk Beskrivninorsak Responses Kategori Grund- Trigger Potential Sannolikhet Påverkan Status Kvalitativ riskanalys Bedöm sannolikheten och effekten av identifierade risker för att bedöma deras påverkan och prioritet. Hjälpmedel för riskkvantifiering är: Riskmatriser Topp-tio -lista Expertbedömningar 4 5 Exempel på riskmatris 6 Exempel på topp-tio -lista Riskpost Otillräcklig planering Svag beskrivning av projektets omfattning Brister i ledarskap Brister i kalkyler Dåliga tidsuppskattningar Denna månad Månadsranking Förra månad Antal Riskhanteringsutvecklining månader 4 Arbetar med att revidera hela projektets tidplaner. Håll möten med projektets kunder och sponsor för att klargöra omfattningen. Ny projektledare anställd, som kan ta över efter den gamle. 4 4 Revidera kalkyler och budget 5 5 Revidera tider i tidplanen 8 Exempel - beslutsträdsdiagram. Förväntat värde (EMV) 9

3 Exempel på känslighetsanalys Break-Even Planera riskbemötande Fyra huvudsakliga bemötanden för negativa risker: Undvika Överföra Reducera Acceptera Riskbemötande för positiva risker Utnyttja Dela Utöka Acceptera Restrisker och sekundära risker Det är också viktigt att identifiera restrisker och sekundära risker Restrisker är risker som kvarstår efter att riskbemötande implementerats. Sekundära risker är direkta resultat av att genomföra ett riskbemötande. 0 Använd datorstöd för riskhantering Risklistor kan enkelt skapas i word eller excel eller som del av en databas. Sofistikerade datorprogram för t ex Monte Carlo simulering kan hjälpa att analysera risker i projekt. PMI har en Risk Specific Interest Group s Web site med detaljerad lista på datorhjälpmedel Resultat av god riskhantering Till skillnad från krishantering, sker god riskhantering i det tysta. Välfungerande projekt verka fungera utan insatser - men det finns vanligen mycket planering i bakgrunden av projekten! Summering Riskhantering i projekt är konsten att identifiera, analysera och bemöta risker i projektets livscykel på ett sätt som bäst motsvarar projektmålen. Huvudprocesser: Planera hantering av risker Identifiera risker Kvalitativ riskanalys Kvantitativ riskanalys Planera riskbemötande Övervaka och styra risker 4 5 Exempel - riskhantering Checklista Projektriskhantering Projektets * Mål * Förutsättningar Identifiera hot och Följ upp eventuellt risker mot projektets riskutfall och jämför framgång med projekmålen Olika projektriskhantering Utvecklade riskområden Traditionella riskområden * Tid Resurstillgång * Ekonomi Tidhållning * Teknik 6 Bedöm sannolikheten för att hoten och störningarna skall inträffa Bedöm konsekvensen för projektet om hoten och störningarna inträffar Prioritera och sammanställ de väsentliga riskerna Genomför åtgärdsplanerna Informera om riskerna och åtgärdsplanerna Åtgärda för att eliminera eller minska störningsriskerna 7 Ekonomi Projektmål Miljörisker Hälsa o Säkerhet Säkerhet (Security) Juridiska risker Omvärldsfaktorer 8

4 Utvecklad Projektriskhantering Utvecklad Projektriskhantering Utvecklad Projektriskhantering Resurstillgång Projektledare slutar Projektmedarbetare intern slutar Projekt medarbetare extern slutar Brist på kompetent personal Konkurrens om resurser med andra projekt Tekniska risker Felaktiga underlag Kvalitetsproblem på levererat material Kvalitetsproblem på utfört arbete Kvalitetsproblem på använd utrustning Väderförhållanden Säkerhet (Security) Stöld av utrustning Stöld av hemliga projektresultat Dataintrång Datasystemkrasch Datakommunikationstörningar Tidhållning Tidplaner innehålls ej Ekonomi Projektbudgeten överskrides Projektet kan inte räknas hem Försäljningsintäkter försenas Försäljningsintäkter uteblir Projektmål Projektmålen innehålls ej 9 Miljörisker Företagets miljöpolicy kan ej innehållas Miljöpåverkan från projektet -på natur -på vatten -på luft -på växt och djurliv Omvärldsfaktorer Politiska beslut Myndigheters agerande Allmänhetens agerande Juridiska risker Tvist med beställare Tvist med entreprenör Tvist med leverantör Tvist med :e man Hälsa o Säkerhet Projektet innehåller risk för skada på -projektmedarbetare -intressenter -utomstående 0 Projektstyrning Beställarens Uppdragsbeskrivning (Projektfullmakt) Schemalagda möten och rapportering med fast agenda Projektledningsplan i form av projekthandbok Enskilda avtal med varje projektmedarbetare (Åtagandebeskrivning) Riskanalys med hjälp av Successiv kalkylmetoden och företagets Riskanalysmetodik Projekthandbok tillgänglig via Intranät Arkivering av dokument via Intranät Tidplanering med hjälp av Microsoft Project Projekthandbok - Innehåll Uppdragsbeskrivning Kontroll Organisation Tillverkning Planering Fel och avvikelser/ändringar 4 Ekonomi 4 Mät- och provningsutrustning 5 Projektstyrning 5 Försäkringar 6 Administrativa rutiner 6 Kompetensutveckling 7 Upphandling/Inköp 7 Kartor och scheman 8 Dokumentstyrning 8 Arbetsmiljö 9 Riskhantering 9 Uppföljning 0 Miljöledningssystem 0 Revisionsförteckning Risk områden Metod för riskanalys * Resurstillgång FMEA * Tidhållning FMEA * Ekonomi Successiv Kalkyl och Multirisk * Projektmål, Försäljning Successiv Kalkyl och Multirisk * Tekniska risker FMEA * Miljörisker Miljöinventering, Beställarens bedömningsmall för Miljöaspekter, FMEA * Hälsa o Säkerhet FMEA * Säkerhet (Security) FMEA * Omvärldsfaktorer FMEA * Juridiska risker FMEA (Feleffektanalys - Failure Mode and Effect Analysis) 4 R isk m atris Högst sannolik Moderat Väsentlig Oaccep tabel ( ggr/0,5 - p roj ekt) M åttlig sannolikhet Acceptabel Moderat Väsentlig ( ggr/0 p roj ekt) Hög st osannolik B agatell Acceptabel Moderat ( ggr/00 p roj ekt) O betydlig V äsentlig M kt allvarlig konsekvens konsekvens för konsekvens för för projektet projektet projektet försening 0-4 Försening 5 8 F ärdigtidpunk veckor som kan veckor, som försenas m er än arbetas in, delvis kan 4 veckor, fördyrning arbetas in fördyrning mer 0-0,5 MSEK fördyrning än 0,5 5 M S EK 0 M SEK 5 Exempel - Infrastrukturprojekt PROJEKT - Infrastruktur Utarbetad av: RISKANALYS, DELPROJEKT FÖRDELNING Datum: Reg. Nr Mat EIP-0 Granskad av: Ledningsentreprenad, genomförandefas Revision: Arkiv: Sida Per D0 () ID HÄNDELSE KONSEKVENS EKON. värde K S R ÅTGÄRD ANSVAR DATUM STATUS -nr ksek. Resurstillgång. Nät - Fördelning.. Projektchef slutar Upparbetad kontaktvägar mot beställaren och Kortsiktigt kan Ekonomi och Han 06 OK de andra projekten samt den ekonomiska kvalitetsansvariga i projektet uppföljningen och helhetssynen blir lidande bistå med uppgifter medan ny projektchef rekryteras. Kortsiktigt kan Platschef, K.. Projektledare slutar Upparbetade kontaktvägar till Gla 06 OK sektormyndigheter, län, kommuner och andra Larsson eller S Olander intressenter förloras. Samlad helhetssyn över ersätta i väntan på att ny PL Svalövprojektet och därtill hörande rekryterats kunskaper försvinner... Kontrollant slutar... - en kontrollant slutar Kortsiktigt kan inte de planerade kontrollaktiviteterna Kortsiktigt kan konsekvensen Lan 06 OK till fullo upprätthållas med risk lindras genom ökad insats av för att fler fel byggs in i ledningsnätet resterande kontrollanter, Platschef och PL Reservkapacitet identifieras flera kontrollanter slutar Planerade kontrollaktiviteterna kan inte till,5 5 Lan 0700 fullo upprätthållas med risk för att fler fel Avtal om reserver tecknas byggs in i ledningsnätet med ökade med t ex BLADAB. KOLLBO kostnader som följd...4 Projekteringsansvarig slutar före byggstart Försenad byggstart. Binda upp konsult t.ex. Lina. Lan 068 OK efter byggstart Mindre konsekvens. Ingen Lan 06 OK..5 Beräkningsansvarig Obetydlig, back-up finns Ök med Lan 06 slutar på VV. VV (Gert-Inge)..6 Ritpersonal slutar Svåra att ersätta, programvaran kräver,5,5 Reserv kapacitet finns. Lan 06 OK utbildning och erfarenhet. Leder till Förbered reservkapacitet. (Ök förseningar och försenad byggstart. med VX )..7 VV projektör slutar Något försenad start på projektet. Back-up finns på VV. Lan Mätlag hinner ej med Mätningsarbete och dokumentation Lan 06 Utgår försenas. Riskvärdering S = Sannolikhet Risknivå = S x K Status S = Sannolikhet för skadehändelse = Högst osannolik (t ex ggr/ 00 projekt) = Obetydlig konsekvens för projektet = Bagatell OK = Åtgärd genomförd = Måttligt sannolik ( t ex ggr /0 projekt = Väsentlig konsekvens för projektet = Acceptabel I = Instruktion, informationsskrift R = S x K = Risknivå = Högst sannolik ( t ex 0,5 ggr/projekt) = Mycket allvarlig konsekvens för projektet -4 = Moderat del av åtgärd 5-6 = Väsentlig U = Utbi ldning del av åtgärd 7-9 = Oacceptabel 6

5 Exempel - Infrastrukturprojekt PROJEKT - Infrastruktur RISKANALYS, DELPROJEKT FÖRDELNING Utarbetad av: Mat Granskad av: Per ID -nr Datum: Ledningsentreprenad, genomförandefas Revision: Arkiv: D0 HÄNDELSE KONSEKVENS EKON. värde ksek. Resurstillgång. Nät - Fördelning.. Projektchef slutar Upparbetad kontaktvägar mot beställaren och de andra projekten samt den ekonomiska uppföljningen och helhetssynen blir lidande.. Projektledare slutar Upparbetade kontaktvägar till sektormyndigheter, län, kommuner och andra intressenter förloras. Samlad helhetssyn över Svalövprojektet och därtill hörande kunskaper försvinner... Kontrollant slutar... - en kontrollant slutar Kortsiktigt kan inte de planerade kontrollaktiviteterna till fullo upprätthållas med risk för att fler fel byggs in i ledningsnätet... - flera kontrollanter slutar Planerade kontrollaktiviteterna kan inte till fullo upprätthållas med risk för att fler fel byggs in i ledningsnätet med ökade KOLLBO kostnader som följd. Kortsiktigt kan Ekonomi och kvalitetsansvariga i projektet bistå med uppgifter medan ny projektchef rekryteras. Kortsiktigt kan Platschef, K Larsson eller S Olander ersätta i väntan på att ny PL rekryterats Kortsiktigt kan konsekvensen lindras genom ökad insats av resterande kontrollanter, Platschef och PL,5 5 Reservkapacitet identifieras. Avtal om reserver tecknas med t ex BLADAB. Han Gla Lan Reg. Nr EIP-0 06 OK 06 OK 06 OK Lan Projekteringsansvarig slutar före byggstart Försenad byggstart. Binda upp konsult t.ex. Lina. Lan 068 OK efter byggstart Mindre konsekvens. Ingen Lan 06 OK..5 Beräkningsansvarig slutar Obetydlig, back-up finns på VV. Ök med VV (Gert-Inge) Lan Ritpersonal slutar Svåra att ersätta, programvaran kräver,5,5 Reserv kapacitet finns. Lan 06 OK utbildning och erfarenhet. Leder till förseningar och försenad byggstart. Förbered reservkapacitet. (Ök med VX)..7 VV projektör slutar Något försenad start på projektet. Back-up finns på VV. Lan Mätlag hinner ej med Mätningsarbete och dokumentation försenas. Lan 06 Utgår Sida () K S R ÅTGÄRD ANSVAR DATUM STATUS Riskvärdering S = Sannolikhet för skadehändelse R = S x K = Risknivå S = Sannolikhet = Högst osannolik (t ex ggr/ 00 projekt) = Måttligt sannolik ( t ex ggr /0 projekt = Högst sannolik ( t ex 0,5 ggr/projekt) = Obetydlig konsekvens för projektet = Väsentlig konsekvens för projektet = Mycket allvarlig konsekvens för projektet Risknivå = S x K = Bagatell = Acceptabel -4 = Moderat 5-6 = Väsentlig 7-9 = Oacceptabel Status OK = Åtgärd genomförd I = Instruktion, informationsskrift del av åtgärd U = Utbildning del av åtgärd 6

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet Datum Material Projektplan Kursexaminator Betygsgränser Poäng Betyg 5 Övrig kommentar

Läs mer

Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen

Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen UPTEC STS08 014 Examensarbete 20 p Mars 2008 Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen Tove Grufman Abstract Risk assessment and risk management in relation to road construction Tove Grufman

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Risk eller möjlighet?

Risk eller möjlighet? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Risk eller möjlighet? Riskanalys av Folkhem Produktion AB Författare: Fredrik Johnson Handledare: Tor Brunzell Tuva

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker.

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A3 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att starta ett projekt målorienterat Komplett material finns på : http://www.iei.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=672&a=4984&dir=/projekt_och_grupp

Läs mer

ERP-projekt. Ett företags försök till helintegrering 2012-10-29. Andreas Bernhardsson 850207 2914 Christoffer Hembo 850327 4055

ERP-projekt. Ett företags försök till helintegrering 2012-10-29. Andreas Bernhardsson 850207 2914 Christoffer Hembo 850327 4055 2012-10-29 ERP-projekt Ett företags försök till helintegrering Andreas Bernhardsson 850207 2914 Christoffer Hembo 850327 4055 Handledare: Agneta Olerup Examinatorer: Björn Johansson, Claus Persson Abstract

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Riskhantering och känslighetsanalys

Riskhantering och känslighetsanalys Riskhantering och känslighetsanalys ÅF fortsatte under 2011 sitt arbete med att integrera riskhantering i koncernens strategiprocess och det övergripande riskhanteringsprogrammet återspeglades ytterligare

Läs mer

Caseövning Business Consulting AB

Caseövning Business Consulting AB Caseövning Business Consulting AB För ME2015 Industriell Projektledning: Ledning och styrning av projekt Perfection is Standard Av Peter Ekblom Roberto Marafante Peder Samuelsson & Anna Jerbrant TRITA

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Riskanalys för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av Rektor 2009-12-07 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 3 inom universitetet 3 Arbetssätt

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Outsourcing & offshoring. en facklig checklista

Outsourcing & offshoring. en facklig checklista Outsourcing & offshoring en facklig checklista Outsourcing & offshoring en facklig checklista 4 Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................6

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer