Riktlinjer för informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för informationssäkerhet"

Transkript

1 UFV 2012/715 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av risk- och hotbildsanalyser Fastställd av: Säkerhetschef

2 Innehållsförteckning 1 Riskanalyser av systemförvaltningsobjekt eller enskilda informationssystem Konsekvensanalys (workshop 1) Omfattning Terminologi Skadetyper Metodik Exempel på typskador Exempel på skadekostnader Instruktioner och blanketter Säkerhets- och sårbarhetsanalys (workshop 2) Omfattning Instruktioner och blanketter 6 2 Riskinventering (nulägesanalys) Omfattning Instruktioner och blanketter 7 3 Riskanalyser i systemutvecklings- eller anskaffningsprojekt Omfattning Instruktioner och blanketter 8 2

3 1 Riskanalyser av systemförvaltningsobjekt eller enskilda informationssystem 1.1 Konsekvensanalys (workshop 1) Som det första steget i en riskanalys genomförs en konsekvensanalys för bedömning av hur berörd verksamhet skulle drabbas av skador på IT-verksamheten såsom Systemen fungerar inte Data förloras Data blir fel Data sprids till fel mottagare Konsekvensanalysen ska genomföras som en workshop under ledning av en processledare (risk manager eller motsv). Om analysen avser ett systemförvaltningsobjekt är deltagande av rollerna objektägare och objektansvarig obligatoriskt. För ett enskilt informationssystem gäller motsvarande för systemägare och systemansvarig Omfattning Konsekvensanalysen bör omfatta följande arbetsteg: Inledning o Mål med riskanalyserna o Arbetssätt och terminologi Kritiska processer (verksamhetsstöd) o IT-beroendet i de kritiska processerna o Kritiska IT-komponenter i processerna (verksamhetsstödet) Hotanalys o Signifikanta hot mot IT-komponenterna o Andra hot mot processerna (verksamhetsstödet) Skadetyper o Diskussion av relevanta typskador för den fortsatta analysen Konsekvensanalys (BIA Business Impact Assessment) Terminologi Händelse (incident, störning) - En oönskad händelse med negativa effekter på universitetet Hot - En tänkbar/möjlig händelse som skulle kunna inträffa 3

4 Sannolikhet - Sannolikheten för att en händelse ska inträffa (att ett hot ska resultera i en händelse) Konsekvens - De sammantagna konsekvenserna av en händelse inkluderande direkta och indirekta kostnader, förtroendeskador, vikande studentantal, minskade forskningsmedel Risk - Sammanvägning av konsekvens och sannolikhet för en händelse Skadetyper Avbrott i funktion eller tillgänglighet hos IT-system (exempel: tekniska fel, elavbrott, programfel, virusangrepp, etc) Förlust av data (exempel: diskkrasch, fel vid programuppdatering, etc) Fel i data (exempel: programfel, handhavandefel Bedrägerier (fraud) (exempel: obehöriga utbetalningar, manipulation av tentaresultat, etc) Sekretessproblem (exempel: borttappade USB-minnen, dataintrång, etc) Metodik Följande metodsteg rekommenderas för genomförande av konsekvensanalysen: Avgränsning, beskrivning av analysobjekt e.d. Identifiering av hot o Identifiering av möjliga hot o Avgränsning till signifikanta hot o Identifiering av de skador hoten kan resultera i Identifiering av typskador för analysen o Skador som bedöms relevanta att analysera Analys av konsekvenserna av typskadorna (BIA, Business Impact Assessment) o De sammantagna konsekvenserna av olika skador, inkluderande direkta och indirekta kostnader, förtroendeskador, vikande studentantal, minskade forskningsmedel etc. o Detaljerad analys av konsekvenserna för varje typskada för sig Sannolikhetsbedömning o Sammanvägning av de hot som kan resultera i olika typskador Sammanfattande riskanalys o Sammanvägning av konsekvens och sannolikhet för typskadorna Alternativt bedömning av sannolikhet och konsekvens för enskilda hot (kan användas för att avgöra behovet av enskilda skyddsåtgärder) Exempel på typskador Följande exempel kan användas vid bedömning av konsekvensen av olika typer av skador. Typskadorna ska väljas så att de är relevanta för den verksamhet som analyseras (t.ex. vid bedömning av konsekvenser av driftsavbrott). Avbrott i funktion, tillgänglighet eller användbarhet hos ett system 4

5 o 5 minuters avbrott o 30 minuters avbrott o 4 timmars avbrott o 2dagars avbrott o 1 veckas avbrott Förlust av data (förlust av nyss inmatade data/förändringar) o 24 timmars indata/förändringar förlorade (t.ex. vid återställning från backup) Förlust av data (förlust av databas e.d.) o Förlust av en hel databas e.d. Fel i data o Omfattande fel i en databas e.d. (t.ex. pga. programfel) Exempel på skadekostnader Vid bedömning av konsekvenserna av skador är det praktiskt att använda en enkel skala för skadekostnaderna. Skalan ska väljas så att den är relevanta för den verksamhet som analyseras. Minsta och största skadekostnad ska kännas rimliga för analysen. Ett exempel redovisas nedan. Kod Sammantagna konsekvenser Ungefärlig kostnad totalt E Katastrofala > SEK D Mycket allvarliga ~ SEK C Allvarliga ~ SEK B Kännbara ~ SEK A Obetydliga < SEK Instruktioner och blanketter Bilaga 1a - Instruktion för konsekvensanalys Bilaga 1b - Blankett för konsekvensanalys 5

6 1.2 Säkerhets- och sårbarhetsanalys (workshop 2) Vid den andra workshopen i riskanalysen en riskanalys görs en säkerhets- och såbarhetsanalys för bedömning av berörda IT-systems Nuvarande säkerhetsnivå Önskade säkerhetsnivå Kända sårbarheter/brister i säkerheten Behov av förbättringsåtgärder Workshopen leds av en processledare (risk manager eller motsv) med erforderlig kompetens och erfarenhet av universitetets LIS. Samma deltagare som vid konsekvensanalysen bör delta, samt av objektägaren utsedda specialister inom IT-drift, systemutveckling eller systemanvändning Omfattning Säkerhets- och sårbarhetsanalysen bör omfatta följande arbetsteg: Inledning o Arbetssätt o Sammanfattning av den tidigare konsekvensanalysen (workshop 1) Komplettering av konsekvensanalysen o Infrastruktur (nät, Internetaccess, PC etc.) o Mail och ev. andra gemensamma tjänster Säkerhets- och sårbarhetsanalys o Krav på säkerhetsnivå o Nuläge säkerhetsnivå o Kända sårbarheter o Åtgärdsförslag Instruktioner och blanketter Bilaga 2a - Instruktion för säkerhets- och sårbarhetsanalys Bilaga 2b - Blankett för säkerhets- och sårbarhetsanalys 6

7 2 Riskinventering (nulägesanalys) Att göra en risinventering innebär en enklare form av riskanalys där syftet är att göra en bedömning av nuvarande säkerhetsstatus på berört/berörda IT-system och IT-komponenter samt vilka kända hot och sårbarheter som föreligger. Riskinventeringen genomförs som en workshop under ledning av en processledare (risk manager eller motsv) med deltagande av systemägare och systemansvarig (eller motsv) samt specialister inom ITdrift, systemutveckling eller systemanvändning. 2.1 Omfattning Riskinventeringen bör omfatta följande arbetsteg: Specificering av det objekt som ska analyseras. Detta kan vara ett förvaltningsobjekt, ett enskilt IT-system eller en infrastrukturtjänst. o IT-komponent o Delkomponent Specificerade eller bedömda säkerhetskrav per IT-komponent eller delkomponent o Tillgänglighet o Sekretess o Övrigt Bedömd säkerhetsstatus Kända hot och sårbarheter 2.2 Instruktioner och blanketter Bilaga 3 - Blankett för riskinventering 7

8 3 Riskanalyser i systemutvecklings- eller anskaffningsprojekt Att identifiera säkerhetsrelaterade risker så tidigt som möjligt under systemets livscykel, helst under kravspecificeringen, är viktigt. Dels för att kunna eliminera eller reducera risken att ett reellt hot uppstår, dels för att ju tidigare en risk identifieras desto billigare är den att åtgärda. 3.1 Omfattning En informationsriskanalys i ett systemutvecklings- eller anskaffningsprojekt bör omfatta följande arbetssteg: Bedömning av informationssäkerhetsrisker inkl. sannolikhet och påverkan (konsekvens) om de utfaller i reella skador projektets eller verksamhetens mål o Policy, riktlinjer och/el instruktioner o Beställare o Ägarskap o Säkerhetsmedvetande o Informationsklassificering o Riskanalys o Serviceavtal o Verksamhetskompetens o IT-kompetens o Systemkonfiguration o Backup- och restorerutiner o Kontinuitetsplanering o Fysisk säkerhet o Teknisk säkerhet o Logisk säkerhet (behörighetskontroll) o Ändringshantering o Driftsgodkännande/-sättning o Problemhantering o Periodisk granskning (säkerhetsanalyser) o Övrigt Åtgärder för att eliminera eller reducera identifierade risker 3.2 Instruktioner och blanketter Bilaga 4 - Risklista informationssäkerhet 8

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet Umeå universitet Typ av dokument: Policy Beslutad av: Giltighetstid: 2015-01-01- tills vidare Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten Sid 1 (5) Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Exempel på IT-incidenter

Exempel på IT-incidenter Bilaga till utredning om oberoende Internet Exempel på IT-incidenter Beteckningen incident har länge använts som beteckning för vissa typer av oönskade händelser med anknytning till datasystem och datakommunikation.

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014 Vägledning Informationsoch IT-säkerhet samt säkerhetsskydd MARS 2014 Omslagsfoto: Hasse Eriksson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät om inte annat anges. Org.Nr 202 100-4284

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer