Marie Curie på Karolinska Institutet Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marie Curie på Karolinska Institutet Version 2"

Transkript

1 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 1 (16) Marie Curie på Karolinska Institutet Version 2 Universitetsförvaltningen Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, Grants Office Personalavdelningen Ekonomiavdelningen

2 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 2 (16) Marie Curie på Karolinska Institutet INNEHÅLL 1 Ordlista Introduktion till Marie Curie Individuella Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF) International Outgoing Fellowships (IOF) International Incoming Fellowships (IIF) Re-integration Grants (RGs) Career Integration Grants (CIGs) Nätverksbaserade Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) International Research Exchange Scheme (IRSES) COFUND Avtal Individuella Marie Curie KIs kontrakt med Kommissionen Forskarens anställningsavtal, specifikt för Marie Curie Nätverksbaserade Marie Curie Anställnings- och lönerutiner Anställningsavtal Befattning och tidsbegränsningskod Lön Tidpunkter för utbetalningar Skattelagstiftningen Möjlighet att ansöka om skattelättnad för särskilt kvalificerade forskare Marie Curie i utlandet - International Outgoing Fellowships (IOF) Finansiella Aspekter Bankkonto Att beräkna ränta Att hantera kursändringar Indirekta kostnader (Overhead) Råd vid rapportering av Marie Curie-anslag Form C Tidrapporter Rapportering av förvaltningskostnader - Management Revisionsintyg Kontakt Grants Office Personalavdelningen Juristenheten Ekonomiavdelningen Representant från EUNICE Länksamling... 16

3 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 3 (16) 1 Ordlista CORDIS People = Marie Curie Work Programme Financial Guidelines Guide for Applicants Early-stage researcher (ESR) Experienced researcher (ER) Grant Agreement Kommissionens informationsportal till EU ramprogrammen. Här finns alla dokument och utlysningar. Ett samlingsnamn för EU-kommissionens program riktat till forskares karriärutveckling. Arbetsprogram. Släpps ett nytt varje år med detaljer för varje års utlysning. Finns på CORDIS. Riktlinjer för ekonomisk handläggning och rapportering. Finns på CORDIS. Dokument specifikt för varje utlysning. Här finns t ex lönekoefficienter specificerade och lönenivåer. Doktorander eller forskare med mindre än 4 års forskningserfarenhet. Disputerade forskare eller forskare med mer än 4 års forskningserfarenhet. Bidragsavtal. Ett antal bilagor är inkluderade i Grant Agreement. ECAS European Commission Authentication Service SESAM Kommissionens elektroniska verktyg för rapportering I slutet av dokumentet finns ett antal länkar samlade till de informationssidor och dokument som nämns i texten. Utgivare: Karolinska Institutet Grants Office, För fler exemplar, kontakta

4 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 4 (16) 2 Introduktion till Marie Curie Marie Curie är ett samlingsnamn för EU-kommissionens program som är riktat till forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av Marie Curieprogram, de individuella och de nätverksbaserade. Dessa är av olika karaktär och beskrivs i detalj nedan. 2.1 Individuella Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF) För forskare som flyttar inom Europa för att bedriva forskning under månader. Endast ERs (disputerade eller motsvarande 4 års forskningserfarenhet). Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, vanligen i augusti International Outgoing Fellowships (IOF) För europeiska forskare som flyttar utanför Europa för att bedriva forskning med en obligatorisk re-integreringsperiod (en obligatorisk period vid hemuniversitet i Europa för att etablera sig som återvändande forskare). Total tid månader varav minst utanför Europa. Endast ERs. Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, vanligen i augusti International Incoming Fellowships (IIF) För forskare utanför Europa som flyttar till värdorganisation inom Europa för forskning månader. Endast ERs. Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, vanligen i augusti Re-integration Grants (RGs) Två typer av Re-integration grants finns, europeiska (ERG) och internationella (IRG). ERG är för återvändande forskare som haft Marie Curie-medel i ett annat europeiskt land. IRG är för återvändande forskare som bedrivit forskning utanför Europa i minst tre år. Nyhet: Från och med 2011 är RGs ersatta med Career Integration Grants (CIGs) Career Integration Grants (CIGs) För forskare som vill bygga upp sin verksamhet i ett europeiskt land efter en period med forskning i ett annat europeiskt land eller utanför Europa. Endast ERs. Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, med två deadlines per utlysning, vanligen i mars och september.

5 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 5 (16) 2.2 Nätverksbaserade Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Initial Training Networks är främst avsett för forskarutbildning. Minst tre organisationer i tre olika europeiska länder samarbetar i ett fyraårigt nätverksprojekt och anställer doktorander (ESRs) inom detta. Ett mindre antal tidiga postdocs (ERs med mindre än 5 år forskningserfarenhet) kan även delta Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) syftar till att öka utbyte mellan industri och akademi. Minst två organisationer från de två olika sektorerna i två olika europeiska länder kan delta. Alla typer av anställd personal kan delta i utbytet, forskare såväl som teknisk och administrativ personal. Anställd personal behåller sin anställning under utbytestiden. Inom ramen för projektet kan även ERs rekryteras International Research Exchange Scheme (IRSES) International Research Exchange Scheme (IRSES) är ett utbytesprogram mellan organisationer i Europa och de länder EU har särskilda avtal med (se aktuellt arbetsprogram för detaljer). Utbytet kan inkludera all typ av personal men måste ske åt bägge hållen och vara max ett år. Personal behåller sin ursprungslön och anställning under utbytet, bidrag sökes till extrakostnader COFUND Ett program där EU delfinansierar ett postdoc-program. I första hand riktat till nationella och regionala finansiärer men även andra aktörer kan söka. Bidraget betalas ut till finansiären som sedan administrerar rekrytering och betalning till forskaren.

6 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 6 (16) 3 Avtal 3.1 Individuella Marie Curie KIs kontrakt med Kommissionen Kommissionen sätter upp kontraktet. Det tecknas först av institutionens prefekt och sedan centralt av den person som har rätt att teckna för KI, s.k. legal representative (i första hand enhetschefen för Grants Office eller avdelningschefen för FFU) 1. Prefekten signerar under fältet avsett för KIs legal representative (på vänstersida). KIs original av det påskrivna avtalet diarieförs och arkiveras på institutionen. En kopia skickas till Grants Office. Kontraktet följer en standardtext och ska biläggas det specifika avtalet mellan KI och forskaren. Till detta ska dokumentet Declaration of conformity of the employment agreement with the EC Contract biläggas. En mall för detta finns hos Grants Office. Dokumentet ska vara Kommissionen tillhanda senast 20 dagar efter anställningen påbörjats. För IOFs där forskaren ska tillbringa tid hos en tredje part behövs en skriftlig överenskommelse mellan KI och den internationella värdinstitutionen. Mer detaljerad text finns i Annex III. Kontakta administrativ chef och prefekt om upprättande av ett sådant avtal Forskarens anställningsavtal, specifikt för Marie Curie Forskarens anställningsavtal är utformat för att överensstämma med EUs regler. Det ska upprättas av institutionen och tecknas på institutionen. Mallar som kan användas finns att få från Personalavdelningen Vad som ska ingå i dessa mallar är detaljerat beskrivet av Kommissionen i specifika annex till vart och ett av de olika typerna av kontrakt. I början av varje annex finns också en definition av begrepp som kan vara bra att gå igenom inför arbetet med avtalet. Var noga med att själva gå igenom era åtaganden gentemot forskaren. Anställningsavtalet består av ett antal dokument som alla utgör en del av avtalet. Forskarens ska erhålla en komplett uppsättning som består av: Anställningsavtal (se mall hos PA) Specifikt kontrakt avseende MC-forskare (se mall tillsammans med anställningsavtal) Personal Career Development Plan: upprättas mellan forskare och handledare (mall finns på CORDIS och hos Grants Office) Kopia av kontraktet mellan Kommissionen och KI Annex I: Description of work (del av kontraktet med Kommissionen) Annex II: Allmänna villkor för Marie Curie (del av kontraktet, finns på CORDIS) Annex III: Speciella villkor (del av kontraktet, finns på CORDIS) 1 Underskrift enligt Delegationsordning

7 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 7 (16) Beskrivning och tidtabell för projektet i de fall arbetet är uppdelat på olika perioder 3.2 Nätverksbaserade Marie Curie I de fall KI är koordinator för Marie Curie-nätverk behövs vanligen ett konsortialavtal, underskrivet av alla parter, som reglerar samarbetet. Kontakta Grants Office i dessa fall, en genomgång av jurist krävs. När KI är partner i ett Marie Curie-nätverk behövs underskrivna avtal mellan forskare och KI för den tiden forskaren ska tillbringa på KI. Innehållet i dessa avtal skiljer sig mellan typ av utbyte men finns detaljerat beskrivet av Kommissionen.

8 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 8 (16) 4 Anställnings- och lönerutiner Vid finansiering av anställd är Marie Curie-medel likställda vilken extern finansiering som helst. Det innebär att i de fall Marie Curie-medel inte räcker för att ge en adekvat lön enligt KI ska institutionen fylla upp med egna medel. Anställd med Marie Curie-medel har rätt till lönerevision om inget annat avtalats. Marie Curie-medel är skattepliktiga. Läs mer under rubriken 4.2 Skattelagstiftningen. 4.1 Anställningsavtal Anställningen formaliseras genom ett speciellt utformat anställningsavtal med en bilaga. Anställningsavtalen finns på intranätet och fylls i på institutionen. Löneenheten på personalavdelningen registrerar avtalet i lönesystemet. Anställningen regleras enligt ALFA och personerna får därmed samma anställningsvillkor som övriga anställda, exempelvis sjuk- och föräldraförmåner Befattning och tidsbegränsningskod Forskare/doktorand som får finansiering via Marie Curie ska anställas på en av dessa befattningar: Befattning KI Kat Kategori enligt Marie Curie Doktorand 1 Early stage researchers Post-doc 2 Experienced researchers (4-10 years experience) Senior forskare 3 Experienced researchers (>10 years experience) Tidsbegränsningskoden ska vara HF 5:7 för doktorand och LAS 5:1 för övriga Lön Den ersättning som betalas direkt till den anställde kan bestå av maximalt fyra delar: 1. Månatligt grundbidrag = lön, living allowance 2. Utlandstillägg = Mobility allowance 3. Reseersättning = Travel allowance 4. Förkovran = Career Exploratory allowance Alla delar är skattepliktiga ersättningar men på ersättning 2-4 betalas endast de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. På lönen (living allowance) ska full LKP betalas och det är på denna som förmåner baseras (sjuklön etc).

9 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 9 (16) Nyhet: I arbetsprogrammet People 2011 är reseersättning och förkovran borttagna. Samtliga belopp är att betrakta som preliminära med hänsyn till förändringar i växelkurser. Den anställde ska slutligen lägst ha erhållit den lön som motsvaras av beloppet (i EUR) i kontraktet - detta belopp inkluderar sociala avgifter. En uppföljning av löneutbetalningarna mot budget bör göras varje år, och en slutreglering måste göras senast i samband med slutredovisningen av projektet. Eftersom lönen i SEK aldrig kan sänkas så bör man inte räkna på för hög kurs. För slutregleringen ska Marie Curie mall för uppföljning användas. Mallen finns på i den högra menyn Tidpunkter för utbetalningar. Lön, living allowance, betalas ut månadsvis som månadslön. Utlandstillägg, mobility allowance, ska betalas ut månadsvis som ett tidsbegränsat uppdragstillägg. Beloppet som ska utbetalas skrivs i anställningsavtalet. Reseersättning, travel allowance, ska utbetalas för den första tolvmånadersperioden i början av vistelsen och därefter årligen. Ersättningen är avsedd för en hit- och hemresa varje tolvmånadersperiod. Blanketten Enstaka uppdragstillägg ska användas. Förkovran, Career exploratory, ska endast utbetalas vid ett tillfälle. Observera att bidraget utgår endast om den faktiska vistelsen varat minst 12 månader varför ersättningen bör utbetalas tidigast i projektmånad 13. Ersättningen är avsedd för kostnader för forskarens förkovran. Blanketten Enstaka uppdragstillägg ska användas. 4.2 Skattelagstiftningen Enligt svensk skattelagstiftning är Marie Curie anslag skattepliktiga. Om vistelsetiden i Sverige understiger 6 månader ska ansökan om SINK (särskild inkomst skatt för utomlandsbosatta) göras av institutionen. Boendekostnader och resa till och från Sverige som KI betalar är inte skattepliktiga för de med SINKbeslut. Blankett: Möjlighet att ansöka om skattelättnad för särskilt kvalificerade forskare Särskilt kvalificerade gästforskare såsom Marie Curie Fellows (Experienced researchers) som vistas vid KI för att bedriva forskning kan i vissa fall medges viss skattelättnad. En ansökan ska då ställas till Forskarskattenämnden. Alla forskare som inte är nydisputerade rekommenderas att pröva denna möjlighet.

10 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 10 (16) Mer information om villkor och ansökningsblankett återfinns på skatteverkets hemsida, se sökbegrepp: Beskattning av utländska nyckelpersoner alternativt på engelska Tax relief for foreign key personnel. 4.3 Marie Curie i utlandet - International Outgoing Fellowships (IOF) En forskare som har sin grundanställning vid KI och tilldelas ett IOF ska anställas med ett URA-kontrakt (avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). URA-avtalet möjliggör skattefria tillägg för logi, hemresor etc. Notera att om forskaren uteblir från sin obligatoriska re-integreringsperiod blir forskaren återbetalningsskyldig till KI för de mottagna Marie Curie medlen. KI blir i sin tur återbetalningsskyldig till EU-kommissionen.

11 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 11 (16) 5 Finansiella Aspekter 5.1 Bankkonto För individuella Marie Curie bidrag anges institutionens eget plusgiro-konto som mottagande bankkonto. Det innebär att beloppet i EUR automatiskt växlas över till SEK i och med inbetalningen till plusgirot. För nätverksprojekt, där KI är koordinator och delar av erhållet bidrag ska vidareförmedlas i EUR till andra partners utanför KI, skall särskilt bankkonto (valutakonto) öppnas, f n i SEB. Institutionen kontaktar Ekonomiavdelningen för hjälp med detta. Valutakonton administreras av den centrala Ekonomiavdelningen vid KI, som även svarar på frågor och bistår med underlag för redovisning av ränta med mera. 5.2 Att beräkna ränta För mono-beneficiary grants, där KI är den ende partnern, ska all ränta som genereras av förskottsbetalningen rapporteras till EU. Eftersom ett individuellt Marie Curie bidrag är ett mono-beneficiary grant och pengarna ligger på institutionens räntebärande konto (plusgiro), ska all ränta som genereras rapporteras, så länge som det finns kvar av förskotterat bidrag. Institutionen kontaktar Ekonomiavdelningen för hjälp med beräkning av räntan då en period ska redovisas. I de fall där KI däremot är koordinator - och det således är fråga om ett multibeneficiary grant - skall räntan för den del som genererats av övriga partners del rapporteras. Det gäller inte för KIs del av räntan. 5.3 Att hantera kursändringar Då en period är slut och redovisning ska ske, ska kostnaderna i SEK räknas om till ECBs EUR-kurs för första bankdag efter att perioden avslutats. Det innebär ofrånkomligen att det uppkommer en differens mellan inbetalt bidrag inväxlat i SEK och totala kostnader för perioden omräknade till en annan valutakurs. Eftersom den anställde ska slutligen lägst ha erhållit den lön som anges i kontraktet i EUR, är det mycket viktigt att följa upp projektet i Agresso och justera lönekostnaderna i tid. Dock kan lönen i SEK aldrig sänkas. For ändamålet har en särskild mall för uppföljning tagits fram. Mallen hittas på i den högra menyn. Om det visar sig att projektet/institutionen gör en förlust pga. kursändringarna under rapporteringsperioden, så får den kostnaden inte belasta EU-projektet, utan måste finansieras av andra medel.

12 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 12 (16) 5.4 Indirekta kostnader (Overhead) I de fall då en finansiär inte accepterar reglerna om full kostnadstäckning (t ex Marie Curie som endast ger 10% för indirekta kostnader) måste institutionen ta ett aktivt beslut om medfinansiering av den indirekta kostnaden, där prefekt eller annan behörig ska ha godkänt detta innan bidraget söks. Sedan KI införde ny modell för fullkostnadsredovisning, den s.k. INDImodellen, går hela bidraget oavkortat till forskarens projekt. De indirekta kostnaderna bokförs sedan på Marie Curie-projektet, beräknat på de direkta kostnaderna enligt de procentpåslag som gäller vid respektive institution. Eftersom ersättningen från EU för indirekta kostnader endast är 10% eller mindre uppstår ett behov av medfinansiering, som institutionen således måste täcka upp med andra medel. Vid rapporteringen till EU redovisar man inte den faktiska indirekta kostnad som projektet belastats med i Agresso, utan enligt den regel som gällde vid ansökan om bidraget (t ex 10%-påslag).

13 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 13 (16) 6 Råd vid rapportering av Marie Curie-anslag Notera att nedan är en generell beskrivning av vad man bör tänka på vid rapportering av Marie Curie-anslag. Viktigt att komma ihåg är att alltid läsa kontraktet och de dokument som härrör till det specifika MC projekt man ska rapportera. All rapportering görs via SESAM, Kommissionens elektroniska verktyg för rapportering. Registrering till SESAM sker via ECAS (European Commission Authentication Service). Inloggningskoder skickas till ansvarig forskare eller koordinator. Stödmottagaren/konsortiet skall lämna en regelbunden rapport till Kommissionen inom 60 dagar efter utgången av respektive period och en slutrapport inom 60 dagar efter projektet avslutats. Rapporteringsperioderna för varje projekt fastställs vid avtalsförhandlingarna och återfinns i bidragsavtalet (Grant Agreement) artikel 3. Alla dokument som behövs för rapportering kan man finna på CORDIS där det finns en länk till varje typ av projekt och vidare till How to manage my project och länk till Guidance notes on project reporting. Där hittar man även länk för registrering till SESAM. Dokument som behövs för rapportering: Bidragsavtal Annex II där det viktigaste står om de finansiella bestämmelserna Annex III med särskilda bestämmelser för respektive projekttyp Financial Guidelines Annex VI- Form C för respektive projekttyp 6.1 Form C Form C (Financial Statement) är en blankett för rapportering av den ekonomiska statusen för den period som ska redovisas. Den är ett sammandrag av kostnaderna under perioden. De kostnader som godkänns utgör sedan underlag för nästa tilldelning från EU. Form C ska vara underskrivet av ansvarig forskare och administrativ chef vid institutionen. Från och med 7:e ramprogrammet så görs redovisningen i SESAM och därefter printas Form C ut och skrivs under av ansvarig forskare och administrativ chef eller motsvarande. Räntan rapporteras i Form C i EUR under punkten Declaration of interest yielded by the pre-financing. Omräkning sker till samma växlingskurs som gäller för rapporteringsperioden.

14 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 14 (16) 6.2 Tidrapporter För alla EU-bidrag ska det finnas tidrapporter för dem som avlönats i projektet. Särskild blankett finns på 6.3 Rapportering av förvaltningskostnader - Management Hur mycket man får redovisa som förvaltningskostnader skiljer sig mellan projekttyperna och bestämmelserna för detta hittar man i Annex III för aktuellt projekt. Generellt kan man säga att det är 3% för projekt med 1-2 deltagare och 7% för nätverksprojekten. I vissa fall får man dock inte ta upp något alls utan det ingår i de indirekta kostnaderna. 6.4 Revisionsintyg Ett intyg över redovisningen skall lämnas när kostnaderna vid del eller slutbetalning är lika med eller överstiger Euro. Detta görs av en oberoende extern revisor. För detta behövs Annex VII Form D riktlinjer för intyg avseende redovisningen och Letter of representation där bidragsmottagare skriftligt ger revisorn uppdraget. Mall för detta finns på sid 78 i Certificates issued by external auditors.

15 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 15 (16) 7 Kontakt 7.1 Grants Office Tatjana Nilsson (Övergripande frågor Marie Curie) Evelyn Göransson (budgetfrågor, rapporteringsfrågor) Allmänna frågor 7.2 Personalavdelningen Katarina Tillgren (Anställning, löneutbetalning) 7.3 Juristenheten Itziar de la Torre (Konsortialavtal, andra frågor om avtal) 7.4 Ekonomiavdelningen Maj-Len Holm (Redovisning i Agresso, frågor angående bankkonton och räntor) 7.5 Representant från EUNICE Cecilia Tilly Inst. för biovetenskaper och näringslära, H2 (rapportering, Form C)

16 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 16 (16) 8 Länksamling CORDIS CORDIS - Marie Curie Actions Financial Guidelines ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf Visiting Researcher Services Guidance notes for beneficiaries and auditors ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guidelines-audit-certification_en.pdf EA-handboken Länk ECB Eurokurs

Marie Curie på Karolinska Institutet

Marie Curie på Karolinska Institutet Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-anslag 1 (16) Marie Curie på Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, Grants Office Personalavdelningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020)

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) BESLUT 1 2014-03-27 STYR 2014/203 Rektor Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) Bakgrund Denna handläggningsordning

Läs mer

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m / I 7)1 å"k> \ LINKÖPPNGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen 2009-04-22 Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

Läs mer

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER BILAGA III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER III.1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01 Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-04-01 Beslut Dnr: 913/2009-200 2009-02-17 Sid: 1 / 1 Universitetsdirektören Nya regler och anvisningar för ersättningsformer

Läs mer

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING BILAGA III Särskilda bestämmelser EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING III. 1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller följande definitioner i detta bidragsavtal: 1.

Läs mer

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt 2009 12-29 Akademin för hälsa vård och välfärd HVV 4.1 239/09 Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt Ett normalt EU projekt går igenom olika faser: ansökan, beslut

Läs mer

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet.

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. 1 Rutin för SK-kurser SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. Uppdraget att anordna SK-kurser söks i konkurrens med andra

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

LATHUND ATT ADMINISTRERA EU-PROJEKT

LATHUND ATT ADMINISTRERA EU-PROJEKT Forsknings- och innovationskontoret http://medarbetarportalen.gu.se/fik LATHUND ATT ADMINISTRERA EU-PROJEKT Projektnamn dvs. Acronym: Projektnummer: Projektperioden: Totala budgeten för UGOT: Redovisningsperioder:

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med 2017-07-01 Regler och anvisningar för anknytning Dnr 1-556/2017 Innehåll Regler... 4 Tillämpningsområde... 4 Allmänna förutsättningar... 4 Förutsättningar

Läs mer

EU-finansiering som hävstång

EU-finansiering som hävstång EU-finansiering som hävstång Karin Aase, PhD MSc VINNOVA www.vinnova.se Bild 1 EU:s sjunde ramprogram Eureka Eurostars Vilket typ av företag har du och vad är ditt behov? Bild 2 EU:s sjunde ramprogram

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

Nu vet vi hur mycket pengar vi har att röra oss med för själva utvecklingsarbetet. Dessa kan vi räkna om till manmånader och sedan diskutera:

Nu vet vi hur mycket pengar vi har att röra oss med för själva utvecklingsarbetet. Dessa kan vi räkna om till manmånader och sedan diskutera: Automatica 151210 1) Ekonomi diskuterades utifrån Tores mail, se nedan. Efter att ha läst Monikas protokoll och funderingar föreslår jag att vi inleder nästa möte med att diskutera de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Regler för ersättningar/bidrag till icke anställda. Gäller från och med 2006-04-15

Regler för ersättningar/bidrag till icke anställda. Gäller från och med 2006-04-15 Regler för ersättningar/bidrag till icke anställda Gäller från och med 2006-04-15 Beslut Dnr: 1782/06-200 2006-04-05 Rektor Regler för ersättning/bidrag till icke anställda Karolinska Institutets verksamhet

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Revidering av Dnr 4913/04-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Revidering av Dnr 4913/04-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Revidering av Dnr 4913/04-200 Dnr 1434/2009-200 Gäller från och med 2009-06-01 2013-08-20 Uppdatering av lägsta nivå för postdocstipendier vid KI, dnr 2-2948/2013

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/ mm XI res»/ 'HOT* Rektor BESLUT Dnr HS 2016/343 2016-04-12 Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016 Härmed godkänns "Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016". Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Informa)on och rådgivning: Personliga möten, nyhetsbrev, hemsida, seminarier. Stöd i a= planera en ansökan: Skrivstöd,koordineringsstöd, budget,

Informa)on och rådgivning: Personliga möten, nyhetsbrev, hemsida, seminarier. Stöd i a= planera en ansökan: Skrivstöd,koordineringsstöd, budget, 1 2 Informa)on och rådgivning: Personliga möten, nyhetsbrev, hemsida, seminarier. Stöd i a= planera en ansökan: Skrivstöd,koordineringsstöd, budget, formalia, intyg/stödbrev, planeringsbidrag. Kontraktsförhandlingar

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering 18 sep 2014 Jari Rusanen Kontraktet/regelverket De olika delarna av kontraktet/regelverket Mycket av regelverket ligger i Programguiden för 2014 Själva kontraktsdokumentet

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Sida: 1/5 Dnr SSM2014-3485 Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Skicka blanketten till Registrator, Strålsäkerhetsmyndigheten, SE-171 16 Stockholm Projekttitel Sökande (namn och titel) Sökandens

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

Lathund för ekonomihantering. av projekt inom. EU:s sjunde ramprogram

Lathund för ekonomihantering. av projekt inom. EU:s sjunde ramprogram Lathund för ekonomihantering av projekt inom EU:s sjunde ramprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. EU-finansierad forskning... 3 1.1. Hur vet man om ett EU-projekt är finansierat av sjunde ramprogrammet?... 4

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Så hå r ånsö ker du i utlysningen: Prögnöser öch fö rvårning fö r extremå sölstörmår - steg 2

Så hå r ånsö ker du i utlysningen: Prögnöser öch fö rvårning fö r extremå sölstörmår - steg 2 samhällsskydd och beredskap 1 (5) 015-09-14 015-488 Så hå r ånsö ker du i utlysningen: Prögnöser öch fö rvårning fö r extremå sölstörmår - steg Tyvärr fungerar inte MSB:s ansökningswebb så den här gången

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 Målnummer: 3778-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-06-01 Rubrik: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015 1(5) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015 Sammanfattning: Kommittén röstade igenom den genomförandeakten med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder. Fortsatt

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Rekrytering av doktorand. Institutionen för odontologi

Rekrytering av doktorand. Institutionen för odontologi Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi Rekrytering av doktorand Kartläggning av behov Antagningsnämnd Beredningsgrupp Prefektbeslut Utlysning av tjänst eller direkt tillsättning Antagnings

Läs mer

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag. Fastställd av rektor Dnr: FS Ekonomienheten

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag. Fastställd av rektor Dnr: FS Ekonomienheten Handläggningsordning för externa forskningsbidrag Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-807-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning Rektor 2015-05-26

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

Om FAS utlandsstipendier

Om FAS utlandsstipendier Om FAS utlandsstipendier FAS utlandsstipendier skall göra det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering. Syftet är

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Godkända kostnader i Mistras projekt

Godkända kostnader i Mistras projekt Godkända kostnader i Mistras projekt Gäller från 2012-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt ger de ett ramverk

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Kartläggning av mobilitet och de hinder som finns

Kartläggning av mobilitet och de hinder som finns 1 (6) Projektnr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Att. Birgitta Myrman Kartläggning av mobilitet och de hinder som finns Sammanfattning VINNOVA prioriterar rörlighet av forskare och experter mellan

Läs mer

svenska universitet och högskolor genom Miles Davies Grants & Careers Office Karolinska Institutet

svenska universitet och högskolor genom Miles Davies Grants & Careers Office Karolinska Institutet Interimsutvärdering av FP7 Reflektioner från svenska universitet och högskolor genom Miles Davies Grants & Careers Office Karolinska Institutet Universitet och högskolor i referensgruppen Två representanter

Läs mer