Marie Curie på Karolinska Institutet Version 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marie Curie på Karolinska Institutet Version 2"

Transkript

1 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 1 (16) Marie Curie på Karolinska Institutet Version 2 Universitetsförvaltningen Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, Grants Office Personalavdelningen Ekonomiavdelningen

2 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 2 (16) Marie Curie på Karolinska Institutet INNEHÅLL 1 Ordlista Introduktion till Marie Curie Individuella Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF) International Outgoing Fellowships (IOF) International Incoming Fellowships (IIF) Re-integration Grants (RGs) Career Integration Grants (CIGs) Nätverksbaserade Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) International Research Exchange Scheme (IRSES) COFUND Avtal Individuella Marie Curie KIs kontrakt med Kommissionen Forskarens anställningsavtal, specifikt för Marie Curie Nätverksbaserade Marie Curie Anställnings- och lönerutiner Anställningsavtal Befattning och tidsbegränsningskod Lön Tidpunkter för utbetalningar Skattelagstiftningen Möjlighet att ansöka om skattelättnad för särskilt kvalificerade forskare Marie Curie i utlandet - International Outgoing Fellowships (IOF) Finansiella Aspekter Bankkonto Att beräkna ränta Att hantera kursändringar Indirekta kostnader (Overhead) Råd vid rapportering av Marie Curie-anslag Form C Tidrapporter Rapportering av förvaltningskostnader - Management Revisionsintyg Kontakt Grants Office Personalavdelningen Juristenheten Ekonomiavdelningen Representant från EUNICE Länksamling... 16

3 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 3 (16) 1 Ordlista CORDIS People = Marie Curie Work Programme Financial Guidelines Guide for Applicants Early-stage researcher (ESR) Experienced researcher (ER) Grant Agreement Kommissionens informationsportal till EU ramprogrammen. Här finns alla dokument och utlysningar. Ett samlingsnamn för EU-kommissionens program riktat till forskares karriärutveckling. Arbetsprogram. Släpps ett nytt varje år med detaljer för varje års utlysning. Finns på CORDIS. Riktlinjer för ekonomisk handläggning och rapportering. Finns på CORDIS. Dokument specifikt för varje utlysning. Här finns t ex lönekoefficienter specificerade och lönenivåer. Doktorander eller forskare med mindre än 4 års forskningserfarenhet. Disputerade forskare eller forskare med mer än 4 års forskningserfarenhet. Bidragsavtal. Ett antal bilagor är inkluderade i Grant Agreement. ECAS European Commission Authentication Service SESAM Kommissionens elektroniska verktyg för rapportering I slutet av dokumentet finns ett antal länkar samlade till de informationssidor och dokument som nämns i texten. Utgivare: Karolinska Institutet Grants Office, För fler exemplar, kontakta

4 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 4 (16) 2 Introduktion till Marie Curie Marie Curie är ett samlingsnamn för EU-kommissionens program som är riktat till forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av Marie Curieprogram, de individuella och de nätverksbaserade. Dessa är av olika karaktär och beskrivs i detalj nedan. 2.1 Individuella Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF) För forskare som flyttar inom Europa för att bedriva forskning under månader. Endast ERs (disputerade eller motsvarande 4 års forskningserfarenhet). Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, vanligen i augusti International Outgoing Fellowships (IOF) För europeiska forskare som flyttar utanför Europa för att bedriva forskning med en obligatorisk re-integreringsperiod (en obligatorisk period vid hemuniversitet i Europa för att etablera sig som återvändande forskare). Total tid månader varav minst utanför Europa. Endast ERs. Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, vanligen i augusti International Incoming Fellowships (IIF) För forskare utanför Europa som flyttar till värdorganisation inom Europa för forskning månader. Endast ERs. Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, vanligen i augusti Re-integration Grants (RGs) Två typer av Re-integration grants finns, europeiska (ERG) och internationella (IRG). ERG är för återvändande forskare som haft Marie Curie-medel i ett annat europeiskt land. IRG är för återvändande forskare som bedrivit forskning utanför Europa i minst tre år. Nyhet: Från och med 2011 är RGs ersatta med Career Integration Grants (CIGs) Career Integration Grants (CIGs) För forskare som vill bygga upp sin verksamhet i ett europeiskt land efter en period med forskning i ett annat europeiskt land eller utanför Europa. Endast ERs. Forskarna söker själva tillsammans med handledare. Årliga utlysningar, med två deadlines per utlysning, vanligen i mars och september.

5 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 5 (16) 2.2 Nätverksbaserade Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Initial Training Networks är främst avsett för forskarutbildning. Minst tre organisationer i tre olika europeiska länder samarbetar i ett fyraårigt nätverksprojekt och anställer doktorander (ESRs) inom detta. Ett mindre antal tidiga postdocs (ERs med mindre än 5 år forskningserfarenhet) kan även delta Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) syftar till att öka utbyte mellan industri och akademi. Minst två organisationer från de två olika sektorerna i två olika europeiska länder kan delta. Alla typer av anställd personal kan delta i utbytet, forskare såväl som teknisk och administrativ personal. Anställd personal behåller sin anställning under utbytestiden. Inom ramen för projektet kan även ERs rekryteras International Research Exchange Scheme (IRSES) International Research Exchange Scheme (IRSES) är ett utbytesprogram mellan organisationer i Europa och de länder EU har särskilda avtal med (se aktuellt arbetsprogram för detaljer). Utbytet kan inkludera all typ av personal men måste ske åt bägge hållen och vara max ett år. Personal behåller sin ursprungslön och anställning under utbytet, bidrag sökes till extrakostnader COFUND Ett program där EU delfinansierar ett postdoc-program. I första hand riktat till nationella och regionala finansiärer men även andra aktörer kan söka. Bidraget betalas ut till finansiären som sedan administrerar rekrytering och betalning till forskaren.

6 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 6 (16) 3 Avtal 3.1 Individuella Marie Curie KIs kontrakt med Kommissionen Kommissionen sätter upp kontraktet. Det tecknas först av institutionens prefekt och sedan centralt av den person som har rätt att teckna för KI, s.k. legal representative (i första hand enhetschefen för Grants Office eller avdelningschefen för FFU) 1. Prefekten signerar under fältet avsett för KIs legal representative (på vänstersida). KIs original av det påskrivna avtalet diarieförs och arkiveras på institutionen. En kopia skickas till Grants Office. Kontraktet följer en standardtext och ska biläggas det specifika avtalet mellan KI och forskaren. Till detta ska dokumentet Declaration of conformity of the employment agreement with the EC Contract biläggas. En mall för detta finns hos Grants Office. Dokumentet ska vara Kommissionen tillhanda senast 20 dagar efter anställningen påbörjats. För IOFs där forskaren ska tillbringa tid hos en tredje part behövs en skriftlig överenskommelse mellan KI och den internationella värdinstitutionen. Mer detaljerad text finns i Annex III. Kontakta administrativ chef och prefekt om upprättande av ett sådant avtal Forskarens anställningsavtal, specifikt för Marie Curie Forskarens anställningsavtal är utformat för att överensstämma med EUs regler. Det ska upprättas av institutionen och tecknas på institutionen. Mallar som kan användas finns att få från Personalavdelningen Vad som ska ingå i dessa mallar är detaljerat beskrivet av Kommissionen i specifika annex till vart och ett av de olika typerna av kontrakt. I början av varje annex finns också en definition av begrepp som kan vara bra att gå igenom inför arbetet med avtalet. Var noga med att själva gå igenom era åtaganden gentemot forskaren. Anställningsavtalet består av ett antal dokument som alla utgör en del av avtalet. Forskarens ska erhålla en komplett uppsättning som består av: Anställningsavtal (se mall hos PA) Specifikt kontrakt avseende MC-forskare (se mall tillsammans med anställningsavtal) Personal Career Development Plan: upprättas mellan forskare och handledare (mall finns på CORDIS och hos Grants Office) Kopia av kontraktet mellan Kommissionen och KI Annex I: Description of work (del av kontraktet med Kommissionen) Annex II: Allmänna villkor för Marie Curie (del av kontraktet, finns på CORDIS) Annex III: Speciella villkor (del av kontraktet, finns på CORDIS) 1 Underskrift enligt Delegationsordning

7 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 7 (16) Beskrivning och tidtabell för projektet i de fall arbetet är uppdelat på olika perioder 3.2 Nätverksbaserade Marie Curie I de fall KI är koordinator för Marie Curie-nätverk behövs vanligen ett konsortialavtal, underskrivet av alla parter, som reglerar samarbetet. Kontakta Grants Office i dessa fall, en genomgång av jurist krävs. När KI är partner i ett Marie Curie-nätverk behövs underskrivna avtal mellan forskare och KI för den tiden forskaren ska tillbringa på KI. Innehållet i dessa avtal skiljer sig mellan typ av utbyte men finns detaljerat beskrivet av Kommissionen.

8 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 8 (16) 4 Anställnings- och lönerutiner Vid finansiering av anställd är Marie Curie-medel likställda vilken extern finansiering som helst. Det innebär att i de fall Marie Curie-medel inte räcker för att ge en adekvat lön enligt KI ska institutionen fylla upp med egna medel. Anställd med Marie Curie-medel har rätt till lönerevision om inget annat avtalats. Marie Curie-medel är skattepliktiga. Läs mer under rubriken 4.2 Skattelagstiftningen. 4.1 Anställningsavtal Anställningen formaliseras genom ett speciellt utformat anställningsavtal med en bilaga. Anställningsavtalen finns på intranätet och fylls i på institutionen. Löneenheten på personalavdelningen registrerar avtalet i lönesystemet. Anställningen regleras enligt ALFA och personerna får därmed samma anställningsvillkor som övriga anställda, exempelvis sjuk- och föräldraförmåner Befattning och tidsbegränsningskod Forskare/doktorand som får finansiering via Marie Curie ska anställas på en av dessa befattningar: Befattning KI Kat Kategori enligt Marie Curie Doktorand 1 Early stage researchers Post-doc 2 Experienced researchers (4-10 years experience) Senior forskare 3 Experienced researchers (>10 years experience) Tidsbegränsningskoden ska vara HF 5:7 för doktorand och LAS 5:1 för övriga Lön Den ersättning som betalas direkt till den anställde kan bestå av maximalt fyra delar: 1. Månatligt grundbidrag = lön, living allowance 2. Utlandstillägg = Mobility allowance 3. Reseersättning = Travel allowance 4. Förkovran = Career Exploratory allowance Alla delar är skattepliktiga ersättningar men på ersättning 2-4 betalas endast de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. På lönen (living allowance) ska full LKP betalas och det är på denna som förmåner baseras (sjuklön etc).

9 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 9 (16) Nyhet: I arbetsprogrammet People 2011 är reseersättning och förkovran borttagna. Samtliga belopp är att betrakta som preliminära med hänsyn till förändringar i växelkurser. Den anställde ska slutligen lägst ha erhållit den lön som motsvaras av beloppet (i EUR) i kontraktet - detta belopp inkluderar sociala avgifter. En uppföljning av löneutbetalningarna mot budget bör göras varje år, och en slutreglering måste göras senast i samband med slutredovisningen av projektet. Eftersom lönen i SEK aldrig kan sänkas så bör man inte räkna på för hög kurs. För slutregleringen ska Marie Curie mall för uppföljning användas. Mallen finns på i den högra menyn Tidpunkter för utbetalningar. Lön, living allowance, betalas ut månadsvis som månadslön. Utlandstillägg, mobility allowance, ska betalas ut månadsvis som ett tidsbegränsat uppdragstillägg. Beloppet som ska utbetalas skrivs i anställningsavtalet. Reseersättning, travel allowance, ska utbetalas för den första tolvmånadersperioden i början av vistelsen och därefter årligen. Ersättningen är avsedd för en hit- och hemresa varje tolvmånadersperiod. Blanketten Enstaka uppdragstillägg ska användas. Förkovran, Career exploratory, ska endast utbetalas vid ett tillfälle. Observera att bidraget utgår endast om den faktiska vistelsen varat minst 12 månader varför ersättningen bör utbetalas tidigast i projektmånad 13. Ersättningen är avsedd för kostnader för forskarens förkovran. Blanketten Enstaka uppdragstillägg ska användas. 4.2 Skattelagstiftningen Enligt svensk skattelagstiftning är Marie Curie anslag skattepliktiga. Om vistelsetiden i Sverige understiger 6 månader ska ansökan om SINK (särskild inkomst skatt för utomlandsbosatta) göras av institutionen. Boendekostnader och resa till och från Sverige som KI betalar är inte skattepliktiga för de med SINKbeslut. Blankett: Möjlighet att ansöka om skattelättnad för särskilt kvalificerade forskare Särskilt kvalificerade gästforskare såsom Marie Curie Fellows (Experienced researchers) som vistas vid KI för att bedriva forskning kan i vissa fall medges viss skattelättnad. En ansökan ska då ställas till Forskarskattenämnden. Alla forskare som inte är nydisputerade rekommenderas att pröva denna möjlighet.

10 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 10 (16) Mer information om villkor och ansökningsblankett återfinns på skatteverkets hemsida, se sökbegrepp: Beskattning av utländska nyckelpersoner alternativt på engelska Tax relief for foreign key personnel. 4.3 Marie Curie i utlandet - International Outgoing Fellowships (IOF) En forskare som har sin grundanställning vid KI och tilldelas ett IOF ska anställas med ett URA-kontrakt (avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). URA-avtalet möjliggör skattefria tillägg för logi, hemresor etc. Notera att om forskaren uteblir från sin obligatoriska re-integreringsperiod blir forskaren återbetalningsskyldig till KI för de mottagna Marie Curie medlen. KI blir i sin tur återbetalningsskyldig till EU-kommissionen.

11 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 11 (16) 5 Finansiella Aspekter 5.1 Bankkonto För individuella Marie Curie bidrag anges institutionens eget plusgiro-konto som mottagande bankkonto. Det innebär att beloppet i EUR automatiskt växlas över till SEK i och med inbetalningen till plusgirot. För nätverksprojekt, där KI är koordinator och delar av erhållet bidrag ska vidareförmedlas i EUR till andra partners utanför KI, skall särskilt bankkonto (valutakonto) öppnas, f n i SEB. Institutionen kontaktar Ekonomiavdelningen för hjälp med detta. Valutakonton administreras av den centrala Ekonomiavdelningen vid KI, som även svarar på frågor och bistår med underlag för redovisning av ränta med mera. 5.2 Att beräkna ränta För mono-beneficiary grants, där KI är den ende partnern, ska all ränta som genereras av förskottsbetalningen rapporteras till EU. Eftersom ett individuellt Marie Curie bidrag är ett mono-beneficiary grant och pengarna ligger på institutionens räntebärande konto (plusgiro), ska all ränta som genereras rapporteras, så länge som det finns kvar av förskotterat bidrag. Institutionen kontaktar Ekonomiavdelningen för hjälp med beräkning av räntan då en period ska redovisas. I de fall där KI däremot är koordinator - och det således är fråga om ett multibeneficiary grant - skall räntan för den del som genererats av övriga partners del rapporteras. Det gäller inte för KIs del av räntan. 5.3 Att hantera kursändringar Då en period är slut och redovisning ska ske, ska kostnaderna i SEK räknas om till ECBs EUR-kurs för första bankdag efter att perioden avslutats. Det innebär ofrånkomligen att det uppkommer en differens mellan inbetalt bidrag inväxlat i SEK och totala kostnader för perioden omräknade till en annan valutakurs. Eftersom den anställde ska slutligen lägst ha erhållit den lön som anges i kontraktet i EUR, är det mycket viktigt att följa upp projektet i Agresso och justera lönekostnaderna i tid. Dock kan lönen i SEK aldrig sänkas. For ändamålet har en särskild mall för uppföljning tagits fram. Mallen hittas på i den högra menyn. Om det visar sig att projektet/institutionen gör en förlust pga. kursändringarna under rapporteringsperioden, så får den kostnaden inte belasta EU-projektet, utan måste finansieras av andra medel.

12 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 12 (16) 5.4 Indirekta kostnader (Overhead) I de fall då en finansiär inte accepterar reglerna om full kostnadstäckning (t ex Marie Curie som endast ger 10% för indirekta kostnader) måste institutionen ta ett aktivt beslut om medfinansiering av den indirekta kostnaden, där prefekt eller annan behörig ska ha godkänt detta innan bidraget söks. Sedan KI införde ny modell för fullkostnadsredovisning, den s.k. INDImodellen, går hela bidraget oavkortat till forskarens projekt. De indirekta kostnaderna bokförs sedan på Marie Curie-projektet, beräknat på de direkta kostnaderna enligt de procentpåslag som gäller vid respektive institution. Eftersom ersättningen från EU för indirekta kostnader endast är 10% eller mindre uppstår ett behov av medfinansiering, som institutionen således måste täcka upp med andra medel. Vid rapporteringen till EU redovisar man inte den faktiska indirekta kostnad som projektet belastats med i Agresso, utan enligt den regel som gällde vid ansökan om bidraget (t ex 10%-påslag).

13 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 13 (16) 6 Råd vid rapportering av Marie Curie-anslag Notera att nedan är en generell beskrivning av vad man bör tänka på vid rapportering av Marie Curie-anslag. Viktigt att komma ihåg är att alltid läsa kontraktet och de dokument som härrör till det specifika MC projekt man ska rapportera. All rapportering görs via SESAM, Kommissionens elektroniska verktyg för rapportering. Registrering till SESAM sker via ECAS (European Commission Authentication Service). Inloggningskoder skickas till ansvarig forskare eller koordinator. Stödmottagaren/konsortiet skall lämna en regelbunden rapport till Kommissionen inom 60 dagar efter utgången av respektive period och en slutrapport inom 60 dagar efter projektet avslutats. Rapporteringsperioderna för varje projekt fastställs vid avtalsförhandlingarna och återfinns i bidragsavtalet (Grant Agreement) artikel 3. Alla dokument som behövs för rapportering kan man finna på CORDIS där det finns en länk till varje typ av projekt och vidare till How to manage my project och länk till Guidance notes on project reporting. Där hittar man även länk för registrering till SESAM. Dokument som behövs för rapportering: Bidragsavtal Annex II där det viktigaste står om de finansiella bestämmelserna Annex III med särskilda bestämmelser för respektive projekttyp Financial Guidelines Annex VI- Form C för respektive projekttyp 6.1 Form C Form C (Financial Statement) är en blankett för rapportering av den ekonomiska statusen för den period som ska redovisas. Den är ett sammandrag av kostnaderna under perioden. De kostnader som godkänns utgör sedan underlag för nästa tilldelning från EU. Form C ska vara underskrivet av ansvarig forskare och administrativ chef vid institutionen. Från och med 7:e ramprogrammet så görs redovisningen i SESAM och därefter printas Form C ut och skrivs under av ansvarig forskare och administrativ chef eller motsvarande. Räntan rapporteras i Form C i EUR under punkten Declaration of interest yielded by the pre-financing. Omräkning sker till samma växlingskurs som gäller för rapporteringsperioden.

14 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 14 (16) 6.2 Tidrapporter För alla EU-bidrag ska det finnas tidrapporter för dem som avlönats i projektet. Särskild blankett finns på 6.3 Rapportering av förvaltningskostnader - Management Hur mycket man får redovisa som förvaltningskostnader skiljer sig mellan projekttyperna och bestämmelserna för detta hittar man i Annex III för aktuellt projekt. Generellt kan man säga att det är 3% för projekt med 1-2 deltagare och 7% för nätverksprojekten. I vissa fall får man dock inte ta upp något alls utan det ingår i de indirekta kostnaderna. 6.4 Revisionsintyg Ett intyg över redovisningen skall lämnas när kostnaderna vid del eller slutbetalning är lika med eller överstiger Euro. Detta görs av en oberoende extern revisor. För detta behövs Annex VII Form D riktlinjer för intyg avseende redovisningen och Letter of representation där bidragsmottagare skriftligt ger revisorn uppdraget. Mall för detta finns på sid 78 i Certificates issued by external auditors.

15 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 15 (16) 7 Kontakt 7.1 Grants Office Tatjana Nilsson (Övergripande frågor Marie Curie) Evelyn Göransson (budgetfrågor, rapporteringsfrågor) Allmänna frågor 7.2 Personalavdelningen Katarina Tillgren (Anställning, löneutbetalning) 7.3 Juristenheten Itziar de la Torre (Konsortialavtal, andra frågor om avtal) 7.4 Ekonomiavdelningen Maj-Len Holm (Redovisning i Agresso, frågor angående bankkonton och räntor) 7.5 Representant från EUNICE Cecilia Tilly Inst. för biovetenskaper och näringslära, H2 (rapportering, Form C)

16 Karolinska Institutet Administration av Marie Curie-medel 16 (16) 8 Länksamling CORDIS CORDIS - Marie Curie Actions Financial Guidelines ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf Visiting Researcher Services Guidance notes for beneficiaries and auditors ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guidelines-audit-certification_en.pdf EA-handboken Länk ECB Eurokurs

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram HANDBOK FÖR ADMINISTRATION OCH REDOVISNING AV PROJEKT I EU:S SJUNDE RAMPROGRAM 1 Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram Forskningsservice SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

Läs mer

Projekthantering - olika projekttyper

Projekthantering - olika projekttyper 2012 Projekthantering - olika projekttyper Senast uppdaterad 9.5.2012 Marina Asplund, Anna Fredriksson, Minna Puolitaipale, Kristina Söderholm, Gundel Westerholm Åbo Akademi 5/9/2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Avtalsreskontran Agresso

Manual Avtalsreskontran Agresso Manual Avtalsreskontran Agresso Innehållsförteckning Introduktion... 1 Diarium... 1 Processen för ett avtal... 1 Registrering av avtal i reskontran... 2 Behörigheter... 2 Avtal till en institution, huvudprincip...

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Riktlinjer för Administratörsgruppen

Riktlinjer för Administratörsgruppen Riktlinjer för Administratörsgruppen En sammanställning av riktlinjer för administratörsgruppen, med syfte att hantera administrativa frågor inom CLINTEC på ett enhetligt sätt och enligt KI:s intentioner

Läs mer

Manual Avtalsreskontra Agresso i Self Service WebInfo

Manual Avtalsreskontra Agresso i Self Service WebInfo Manual Avtalsreskontra Agresso i Self Service WebInfo Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Diarium... 5 1.2 Processen för ett avtal... 5 1.2.1 Registrering av avtal i reskontran... 5 1.3 Behörigheter...

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget 2013-01-25, Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en bilaga

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

LATHUND ATT ADMINISTRERA EU-PROJEKT

LATHUND ATT ADMINISTRERA EU-PROJEKT Forsknings- och innovationskontoret http://medarbetarportalen.gu.se/fik LATHUND ATT ADMINISTRERA EU-PROJEKT Projektnamn dvs. Acronym: Projektnummer: Projektperioden: Totala budgeten för UGOT: Redovisningsperioder:

Läs mer

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

Handledning och upplysningar

Handledning och upplysningar Uppdat 23.01.2012 Handledning och upplysningar Europeiskt territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete 2007-2013 www.interregnord.com Uppdat 23.01.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 1 ATT

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt 2009 12-29 Akademin för hälsa vård och välfärd HVV 4.1 239/09 Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt Ett normalt EU projekt går igenom olika faser: ansökan, beslut

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer