Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd"
  • Ola Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt för den vetenskapliga och ekonomiska redovisningen. Bokföringen ska göras så att en detaljerad redovisning till FoU-ledningen kan uppvisas vid anmodan, till exempel utifrån ett särskilt upprättat projektkonto. Beviljade medel får inte användas till stipendium. Merparten av medlen ska gå till anställda inom Stockholms läns landsting eller vid vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. För att beviljade medel ska kunna användas till lönekostnader för anställda vid Karolinska Institutet, krävs en skriftlig överenskommelse med personaldirektör Maria Englund, SLL Personal (ALF Pedagogik), men fortfarande gäller att merparten av medlen (minst 51%) ska användas till lönekostnader för SLL-anställda. Overheadkostnader får endast i ringa omfattning, mindre än 5 procent, belasta projektmedlen. Om projektledaren ändrar anställningsförhållande eller av annat skäl inte kan utöva sitt projektledarskap, ska FoU-ledningen Karolinska Universitetssjukhuset (ALF Medicin, PickUp och PPG Projekt) respektive SLL Personal (ALF Pedagogik) underrättas och beslut om eventuell fortsatt disposition av medlen fattas i varje enskilt fall. Dispositionstid Beviljade medel disponeras av i ansökan angiven projektledare. Dispositionstid är anslagsperioden plus 6 månader, det vill säga beviljat anslag för 2013 disponeras till och med 30 juni 2014, beviljat anslag för 2014 disponeras till och med 30 juni 2015 och så vidare. Medel som inte tagits i anspråk inom dispositionstiden utbetalas inte. Detta gäller även fleråriga projekt. Om dispositionstiden av någon anledning behöver förlängas måste en skriftlig framställan om detta insändas till FoU-ledningen/SLL Personal.

2 2 Angivande av ekonomiskt stöd Vid publicering eller annan presentation av forskningsresultat ska det framgå att stöd erhållits från ALF-projektmedel, Stockholm. Engelsk version: Financial support was provided through the regional agreement on medical training and clinical research (ALF) between Stockholm County Council and Karolinska Institutet. Projektets hemvist Projektets hemvist; sjukhus/motsvarande, division/motsvarande och klinik/motsvarande är registrerad i databasen i enlighet med lämnade uppgifter i ansökan. Med hemvist menas den klinik/motsvarande som ska administrera projektet samt vilket sjukhus/motsvarande och division/motsvarande som kliniken/motsvarande tillhör. Division gäller enbart vid Karolinska Universitetssjukhuset. Beviljade medel ska administreras av enhet inom Stockholms läns landstings sjukvårdsorganisation, inklusive privata vårdgivare med vårdavtal. Beviljade medel kan således inte administreras av Karolinska Institutet. Fakturaunderlag (görs av projektledare och/eller controller/klinikekonom) Fakturaunderlag ska registreras i systemet två gånger per år (halvårsvis), första fakturaunderlaget ska omfatta januari-juni och andra fakturaunderlaget ska omfatta juli-december. Maximalt kan tre fakturaunderlag göras per bevillningsår (medlen är disponibla i 18 månader, det vill säga till och med juni efterföljande år). Sista datum för fakturering kommuniceras på controllerns startsida. Detta datum är viktigt att notera eftersom det innebär en skarp stängning. Efter detta kan inga fler fakturaunderlag göras för det halvåret. Vid fleråriga projekt är regeln att medel från tidigare bevillningsår används först, förutsatt att det är inom de 18 månaderna som medlen är disponibla. Under halvår 3 visar systemet därför först fakturaunderlag för halvår 3 föregående bevillningsår. Efter att disponibla medel förbrukats visar systemet automatiskt halvår 1 för innevarande bevillningsår. Pengar för ett bevillningsår ska förbrukas inom 18 månader, i annat fall återtas medlen som därmed inte längre är disponibla. Detta innebär att fakturaunderlag ska klarmarkeras senast i augusti efterföljande år. Fakturaunderlaget ska täcka så stor del som möjligt av upparbetade kostnader. Alla fakturaunderlag som framtagits i systemet sparas i systemet. Fakturering som skett fram till och med januari 2009 finns noterat i systemet som reg. kansli (det vill säga registrerat av kansliet).

3 3 Viktigt! För enheter utanför Karolinska Universitetssjukhuset ska alla fakturaunderlag från ett sjukhus/en enhet sammanfattas i ett samlingsfakturaunderlag. Därefter ska en faktura skickas till: ALF Medicin-, PickUp-projekt och PPG Projekt Karolinska Universitetssjukhuset Box Huddinge Referens: Fakturaunderlagen behöver inte skickas med fakturan, FoU-ledningen och Redovisningssektionen på Karolinska har tillgång till samlingsfakturaunderlag i forskningssystemet. ALF Pedagogik Stockholms läns landsting LSF, ref Box Stockholm Registrering av fakturaunderlag Gå in på och välj Fakturering. Välj Controller om du är controller. Ange HSA-ID och lösenord och logga in. Även projektledare kan registrera fakturaunderlag, dock inte godkänna fakturaunderlag, detta kan endast göras av controllern. Projektledaren kan endast se sitt eget projekt och ta fram fakturaunderlag genom att gå på Se fakturaunderlag. Projektledaren loggar in med ansökningsnummer och lösenord. Genom att klicka på texten Se fakturaunderlag kommer controllern till sidan Registrera fakturaunderlag. Hit kan man även komma via Fakturering i menyn till vänster. På sidan Registrering av fakturaunderlag framgår disponibelt belopp för innevarande år. I rutorna i fakturaunderlaget fyller controllern i kostnad i kronor. I personalkostnaden ska PO-pålägg ingå. Fakturaunderlaget måste sparas innan det kan godkännas. En projektledare kan spara fakturaunderlaget, men inte godkänna det. Godkännandet kan endast göras av behörig controller och endast godkända fakturaunderlag kan tas med i ett samlingsfakturaunderlag. Om totala kostnaden i fakturaunderlaget överskrider disponibelt belopp kan fakturaunderlaget inte klarmarkeras. Alla godkända fakturaunderlag kan granskas via knappen Godkända fakturaunderlag i menyn till vänster. Tidigare fakturaunderlag visas, men kan inte editeras. Registrering av samlingsfakturaunderlag Enheter som inte tillhör Karolinska måste ställa en faktura på beloppet i samlingsfakturaunderlaget med referens till samlingsfakturaunderlaget i Forskningssystemet. Vid granskning av fakturan används underlaget i Forskningssystemet. Enheter som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset ska inte färdigställa samlingsfakturaunderlaget. Klicka på knappen Godkända fakturaunderlag i menyn till vänster. Då tas en lista på alla godkända fakturaunderlag för ditt sjukhus/division/klinik fram.

4 4 Genom att markera fakturaunderlagen i boxen till höger, gör controllern ett urval på vilka underlag som ska ingå. Ver-ID är endast till för kansliet och har ingen annan betydelse för bokföringssystem etc. Genom att trycka på knappen Samlingsfaktura tas samlingsfakturaunderlaget fram. På samlingsfakturaunderlaget kan benämning och kommentarer anges. Detta är för sjukhusets interna bruk. När samlingsfakturaunderlaget sparas är den färdig och kan inte längre förändras. För samlingsfakturaunderlag utanför Karolinska Universitetssjukhuset läggs 6 procent moms på automatiskt. Genom att trycka på knappen Samlingsfakturor kommer en uppställning på sparade samlingsfakturaunderlag upp. Genom att använda knappen Lista/Utskrift kan en lista på alla fakturaunderlag som ingår i samlingsfakturan tas fram. Denna lista kan kopieras och klistras in i exempelvis Excel. Kontrakt för projektet samt diarienummer och beslutsdatum för godkänd etikprövning ska vara insända till Lena Olsén för att kunna fakturera. Redovisning av projektstöd Intyg Anvisningar för intyg och vetenskaplig slutrapportering finns tillgängliga och rapportering sker på hemsidan under Min ansökan. Underskrivet intyg, 1 A4-sida, ska insändas till FoU-ledningen (ALF Medicin, PickUp och PPG Projekt) respektive SLL Personal (ALF Pedagogik) senast den 1 december varje år för att beviljade medel för nästkommande år ska bli disponibla. Progressrapport Vid ansökan om fortsättningsanslag registreras uppgifter i en progressrapport i registreringsformuläret i det elektroniska ansökningssystemet. Dessa uppgifter hämtas sedan från databasen vid registrering av den vetenskapliga slutrapporten. Vetenskaplig slutrapport Vetenskaplig slutrapport ska registreras via det elektroniska ansökningssystemet och en underskriven rapport ska skickas till FoU-ledningen (ALF Medicin, PickUp och PPG Projekt) respektive SLL Personal (ALF Pedagogik) senast den 1 december året efter anslagsperiodens slut. Kontaktpersoner Frågor om fakturaunderlag och samlingsfakturaunderlag för ALF Medicin, PickUp och PPG Projekt besvaras av: Gunilla Eriksson, , ALF Pedagogik: Magnus Hammarberg, ,

5 5 Adressuppgifter FoU-ledningen Lena Olsén Eugeniahemmet T4:01 Karolinska Solna Stockholm SLL Personal och utbildning Anders Engqvist Box Stockholm Internadress: Hantverkargatan 26 Senast uppdaterad

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Arbetsgång Tidredovisning

Arbetsgång Tidredovisning Arbetsgång Tidredovisning Sida 1 av 14 Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 TIDRAPPORTERINGSPERIOD... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 REGISTRERING AV TID... 4 KLARMARKERA TID... 7 ATTESTERA

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer