REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012"

Transkript

1 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I MODERBOLAGET NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I MODERBOLAGET ÖVRIGA NOTER I MODERBOLAGET NYCKELTAL I MODERBOLAGET SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 24 3 KONCERNENS BOKSLUTSUPPGIFTER KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I KONCERNEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I KONCERNEN 36 4 RISKER OCH RISKHANTERING 39 5 REDOVISNINGSPRINCIPER 42 6 STYRELSENS FÖRSLAG 44 7 REVISIONSBERÄTTELSE 45 8 FÖRVALTNINGSRÅDETS YTTRANDE 46 9 FÖRVALTANDE ORGAN 47

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 ALLMÄNT Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag är moderbolag i den åländska försäkringsgruppen Alandia Försäkring, som utöver moderbolaget består av dotterbolagen Försäkrings Ab Alandia, Försäkrings Ab Pensions-Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia utgjorde bolagets sjuttiofemte verksamhetsår. Bolaget bedriver sjöförsäkringsrörelse som i huvudsak består av sjökasko-, avbrotts- och krigskaskoförsäkringar, samt lagstadgad olycksfallsförsäkring för sjö- och rederipersonal. Standard & Poor s har på basen av publik information tilldelat bolaget kreditbetyget BBB. RESULTAT 2012 Bolagets totalresultat (rörelsevinst samt förändring i värderingsdifferens) för år 2012 utgjorde 3,0 (-9,5) miljoner euro. Bolagets goda solvens har förstärkts ytterligare under året, och risktäckningskapaciteten i procent utgör 2180 (2111) %. Årets omsättning uppgick till 18,8 (20,9) miljoner och resultatet till -0,3 (-0,4) miljoner. Försäkringsrörelsen resultat för verksamhetsåret är gott. Premieinkomsten ökar till 13,6 (12,4) miljoner, medan ersättningskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Det försäkringstekniska bidraget uppgår till -3,3 (-4,6) miljoner, varav 2,2 (3,4) miljoner går in i utjämningsreserven. Totalresultat är något bättre än 2011, dock har även under 2012 placeringsresultatet påverkats av den relativt höga volatilitet som under året har präglat finansmarknaderna. Placeringstillgångarnas avkastning till gängse värde uppgick till 3,8 (-7,1) %. Premieinkomsten för bolagets sjökaskoaffär ökar i förhållande till föregående år. Ökningen förklaras av nya kunder, nytt tonnage och en viss premiehöjning. Premieinkomsten för lagstadgat olycksfall minskar något pga. premiesänkningar och kundbortfall. RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 4. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Bolagets ledningssystem som varit certifierat enligt ISO 9001:2008 och den interna revisionsfunktionen utgör en integrerad del av bolagets riskhantering. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. DIREKT- OCH MOTTAGEN FÖRSÄKRING Bolagets totala premieinkomst uppgår till 13,6 (12,3) miljoner. Direktförsäkringen stod för 11,1 (10,0) miljoner och mottagen återförsäkring 2,6 (2,4) miljoner. Den mottagna återförsäkringen består i huvudsak av andelar i Försäkrings Ab Alandias sjökaskoaffär Medeltal Premieinkomst före återförsäkrares andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader egen andel Nettointäkter av placeringsverksamheten Bokfört resultat Rörelsevinst Förändring i värd.differenser Skadeprocent 115 % 112 % 130 % 105 % -27 % 87 % Driftskostnadsprocent 13 % 17 % 2 % 12 % 19 % 13 % Totalkostnadsprocent 128 % 129 % 132 % 117 % -8 % 100 % 2

4 Premieinkomst totalt Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Premieinkomst Återförsäkrares andel av premieinkomst Premieinkomst egen andel Totalt utbetalda ersättningar uppgick till 5,9 (6,1) miljoner. Alandia Marine Alandia Försäkrings sjöförsäkringar erbjuds genom enheten Alandia Marine och skrivs i både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia. Alandia Marine är verksam främst i Östersjöregionen och hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. Alandia Marines andel av finsk sjökaskoförsäkring uppgick 2012 till drygt 52 %, av svensk sjökaskoförsäkring till 34 %, och uppskattas till c:a 15 % av baltisk sjökaskoförsäkring. Tillväxten under 2012 kommer främst från de nya marknaderna, Norge och Danmark, där premieinkomsten ökat med ca 37,5% från föregående år och där dessa bägge marknader tillsammans nu i premieinkomst mätt är större än Finland respektive Sverige och utgör 33,2% av Alandia Marines totala premieinkomst. Marknaden har som helhet under 2012 präglats av kryssningsfartyget Costa Concordias totalhaveri utanför Giglio Island 13 januari 2012 och av ett antal andra storskador. Marknaden har under året varit stabil men hårdnande för vissa fartygstyper där speciellt återförsäkringsmarknaden sökt höjningar för kryssningsoch passagerarfartyg. Vidare har delar av den mycket konkurrenskraftiga kapacitet som funnits tillgänglig försvunnit eller skärpt sin underwriting vilket har lättat trycket på sänkta kaskopremier medan tilläggsintressena har varit fortsatt pressade. Alandia Marine har sett en fortsatt efterfrågan på att leda skadehantering och har fortsatt att utöka skadeserviceorganisationen och under året har ytterligare två skadereglerare rekryterats med placering i Mariehamn och i Helsingfors. Första halvåret 2012 präglades för Alandia Marine av ett antal storskador som främst har belastat Alandia Kaskos resultat. Dessa skador är uteslutande navigationsrelaterande och en följd av kontakt-, kollisionsskador samt grundstötningar. Sannolikt är dessa skador väl reserverade och vartefter att skadehanteringen fortskrider kan vi räkna med att reserver skrivs ner under Alandia Marine skall under 2013 fokusera våra skadepreventionsinsatser på just navigationsrelaterade haverier och bl.a. kommer vårt årliga sjöförsäkringsseminarium 2013 ha tema Seafarer s fatigue Time to wake up?. Enhetens totala premieinkomst steg 2012 med 13,4 % till 35,1 (30,9) miljoner och antalet försäkrade fartyg per var 2661 (2259) till ett försäkringsvärde om (7.054) miljoner. Alandia Marine är ledande assuradör för 56,9% av de försäkrade riskerna. Alandia Marines premier vid årsskiftet fördelades mellan våra huvudmarknader som följer: 29,4 % finsk inklusive åländsk affär, 32,3 % svensk affär, 5,1 % baltisk affär, norsk affär 23,8 % och dansk affär 9,4 %. Premieinkomsten för den del av Alandia Marines affär som skrivs i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ökade 2012 med 12,3 % till 10,3 (9,2) miljoner. Ökningen kommer främst från existerande försäkrade redares nyinförskaffade tonnage samt två större nya kunder. Per var 181 (128) fartyg försäkrade i bolaget till ett försäkringsvärde om (2.457) miljoner. Bolagets genomsnittliga andel av försäkringsrisken är 78,4% och bolaget leder skadehanteringen för 87,3% av riskerna. Alandia Marines premier som skrivs i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag fördelades 2012 mellan våra huvudmarknader som följer: 57,9 % åländsk affär, 20,2 % finsk affär, 19,1 % svensk affär och 2,7 % baltisk affär. Lagstadgad olycksfall Vi är specialister på sjöfartens risker, och erbjuder därför lagstadgad olycksfallsförsäkring främst för rederier och annan sjöfartsanknuten verksamhet. Vi försäkrar besättningen på majoriteten av de finskflaggade fraktoch passagerarfartygen samt många rederiers landpersonal, och är därmed marknadsledande inom vår nisch i Finland. Hos oss får kunder och försäkrade alltid snabb och personlig service kombinerad med en för försäkringsbranschen unik kompetens gällande sjöfart och arbete till sjöss. 3

5 Premieinkomsten för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppgick till 3,4 (3,7) miljoner. Minskningen förklaras dels av bortfallet av en större kund i slutet av år 2011 och dels av den generella sänkning av premietarifferna som gjorts till följd av förbättrad skadeutveckling och justeringar i premieberäkningsgrunderna. De utbetalda ersättningarna utgjorde 1,5 (1,6) miljoner. Antalet anmälda skadefall under året var 597 (714) st. En del av minskningen förklaras av bortfallet av en större kund i slutet av år Generellt har år 2012 medfört färre, men dyrare skador än år Reserveringarna för försäkringsgrenens pensionsansvar ökade med 0,2 (+0,9) miljoner. Tre nya familjepensionsfall till följd av fritidsolycksfall med dödlig utgång tillkom under år Eftersom reserveringarna för andra skador minskades under året blev ökningen av pensionsansvarsreserven därför trots det måttlig. Kundstocken har under år 2012 varit stabil. Läget på fraktmarknaden är dock fortsättningsvis ogynnsamt, och vi har noterat en viss uppläggning och försäljning av äldre tonnage bland våra rederikunder. Två nya passagerarfartyg under finsk flagg har tillkommit under år 2012, vilket är mycket glädjande. Rederinäringen är alltjämt en bransch som starkt påverkas av sjöfartspolitiska beslut på nationell och internationell nivå. EU:s svaveldirektiv som godkändes år 2012 medför stora utmaningar för den finska sjöfarten. På nationell nivå har dock beslut av mer positiv karaktär fattats. Tonnageskatten och blandbesättningsavtalen ger hopp om fortsatt sjöfart under finsk flagg. Bolagets återförsäkringsprogram är i huvudsak placerat på Londonmarknaden och består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-skydd. Programmen förnyas ett år åt gången. Bolaget strävar efter att sprida riskerna och följer en försiktig strategi med relativt låga självbehåll och riskhanteringsplanen anvisar riktlinjer för ratingnivån hos bolagets återförsäkrare. Som huvudregel uppställs ett krav på lägst S&P-rating A hos bolagets återförsäkringspartners. ÅTERFÖRSÄKRING Bolaget tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att bolaget uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma återförsäkrare. Nedan visas fördelningen av avgiven premie per ratingklass för kontraktsåterförsäkring och fakultativ återförsäkring. PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 2,9 (3,8) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i klart mindre försäljningsvinster men också lägre återförda nedskrivningar och nedskrivningar jämfört med under år För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen.. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde. Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 111,5 (107,6) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 3,7 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av aktieplaceringar. De uppgick till 55,1 (54,9) miljoner. Masskuldebreven uppgick till 37,5 (26,2) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde var 10,5 (9,9) miljoner. Placeringar i Hedgefonder uppgick till 2,7 (0,0) miljoner. Avkastningen på bolagets aktieinnehav till gängse värde uppgick till 1,3 (-16,9)% under året. Avkastningen var trots relativt starka aktiemarknader endast svagt positiv totalt sett och belastas framförallt av en negativ 4

6 avkastning i de lokala börsnoterade företagen medan en god avkastning uppnåddes på de övriga aktiemarknaderna. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 9,3 (3,0) %. Masskuldebrevens avkastning var mycket bra under året på grund av kraftigt minskande kreditmarginaler för såväl de så kallade High Yield obligationerna som för de bättre klassificerade Investment Grade obligationerna. Även obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna hade en bra avkastning. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 3,0 (12,9) %. Bolaget har under slutet av året tagit den sista delen av huvudkontorsbyggnaden i eget bruk vilket något kommer att påverka direktavkastningen på fastighetsbeståndet negativt framöver. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 2,7 (2,6) miljoner före uppdelning på funktioner. När återförsäkringsprovisioner läggs till och den del av kostnaderna som överförts till kostnaderna för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 0,5 (0,7) miljoner. Alandia-Bolagens personal som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 106 (105) personer. Antalet tjänster för förvaltningen av Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag beräknades ha varit i medeltal 27 (27) personer under räkenskapsperioden. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). ANSVARSSKULD Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid. Grafen nedan utvisar utvecklingen av bolagets solvenskapital under de senaste fem åren. UTSIKTER FÖR 2013 Den djupa lågkonjunktur som tyngt sjöfarten sedan 2008 fortsatte under Bunkerpriserna ligger fortsatt på en mycket hög nivå och är den faktor som starkast påverkar rederiernas lönsamhet. Fraktraterna har rent allmänt inte rört sig uppåt under 2012 och låga lastvolymer kombinerat med ett överskott av tonnage gör att någon snabb återhämtning hos branschen inte kan påräknas. Dock förutspås försiktiga ökningar av lastvolymerna under 2013 och därmed en viss återhämtning av fraktraterna under andra halvan av året. Den fortsatt svaga sjöfartskonjunkturen och de statsfinansiella utmaningar som EU-området fortsatt tampas med och som driver en åtstramning hos bankerna, kommer att fortsätta påverka investeringsklimatet inom sjöfarten även under Den fråga som upptar de flesta rederierna i bolagtes marknadsområde är EU:s svaveldirektiv som pålägger fartyg som seglar inom sk. SECA-området att sänka sina svavelutsläpp till 0,1 % från den För dagen finns ingen tillförlitlit teknik med vilken svavelutsläppen från tung bunkerolja kan sänkas till den nivån, utan rederierna förefaller bli hänvisade till att drift med dieselolja eller LNG-drift för att komma ned till svaveldirektivets gränsvärden. Sammantaget förväntas premieinkomsten hos bolagets sjökaskoaffär öka något under 2013, och det samma gäller Lagstadgat Olycksfall där en del inflaggning till finsk flagg ger hopp om ökade volymer. Under inledningen av 2013 har kapitalflödena varit relativt starka till aktiemarknaderna. Detta har fått till följd att aktiekurserna har stigit relativt kraftigt på framförallt de utvecklade marknaderna i Norden, Europa och USA men också på tillväxtmarknaderna har vi sett en 5

7 positiv utveckling. De låga riskfria räntor som sågs under slutet av 2012 har vänt upp en aning men fortfarande finns en betydande uppgångspotential i dessa. Riskpremierna för High Yield obligationer har fortsatt att minska kraftigt då investerarna söker avkastning. Motsvarande minskning har inte setts bland Investment Grade obligationerna. Valutakurserna har under inledningen av året varit förhållandevis volatila och det finns en uppenbar risk att de globalt sett största centralbankerna kommer att fortsätta sin lösa penningpolitik vilket kan få till följd ytterligare volatilitet under året. Vår syn är att de obefintliga eller negativa realräntorna kommer att flytta kapital från räntemarknaderna till mer riskutsatta tillgångsslag under året. Risken finns, om inte de reala ekonomierna fortsätter sin återhämtning, att detta kan skapa utmanande värderingsnivåer på aktiemarknaderna om vi får se högre nominella räntor. Sammantaget ser vi att aktiemarknaden har goda förutsättningar att ge en bra avkastning under året medan avkastningen för räntemarknaderna sannolikt blir låg eller negativ. STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Dan Mikkola, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Suppleanter har varit Tony Öhman, Ann-Marie Åström, Laura Langh-Lagerlöf, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 14 protokollförda möten under året. 6

8 KONCERNBOKSLUT Utöver moderbolaget omfattar koncernen de helägda dotterbolagen Försäkrings Ab Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia. Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder. I dessa två bolag har ingen verksamhet bedrivits under I försäkringsgruppen ingår även Försäkrings Ab Pensions-Alandia som på grund av att bolaget bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring inte innefattas i koncernbokslutet. Inom koncernen bedrivs skadeförsäkrings- och livförsäkringsrörelse. Livförsäkringsrörelsen riktar sig uteslutande till den lokala åländska marknaden. I skadeförsäkringsrörelsen bedrivs koncernens kärnverksamhet kommersiell fartygsförsäkring i de nordiska och andra länder som omsluter Östersjön. Inom skadeförsäkringsrörelsen bedrivs även lagstadgad olycksfallsförsäkring med speciell inriktning på sjöanställda och rederipersonal. Till den marina försäkringsrörelsen räknas också varutransportförsäkring som bedrivs på Åland och i växande omfattning i Sverige och i Finland. Fritidsbåtförsäkring är en betydande verksamhetsgren med Sverige, Finland och Åland som marknadsområden. Inom skadeförsäkringsrörelsen tecknas också personförsäkring i form av olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för den lokala åländska marknaden. Reseförsäkring tecknas på den Åländska marknaden och i ökande omfattning på fastlandsmarknaden. Koncernens Resultat 2013 Koncernens resultat uppgår till-1,4 (-0,5) miljoner euro. Koncernens totala premieinkomst uppgår till 57,0 (49,5) miljoner euro. Omsättningen för år 2012 uppgår till 73,4 (93,7) miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget är något bättre än föregående år, -7,4 (-8,1) miljoner, och förklaras av att utjämningsreserverna ökar med 7,7 (8,0) miljoner. Livförsäkringens motsvarande bidrag uppgår till 0,5 (0,2) miljoner euro. Skadeförsäkringens skadeprocent uppgår till 78 (79) %. Solvensen stärks hos koncernens skadebolag vilket är betryggande inför kommande Solvens II-regelverk. De totala driftskostnaderna för koncernen uppgår till 5,3 (5 4) miljoner euro. Till förvaltningsrådet, styrelsen, och verkställande direktören har utbetalats ( ). Till andra anställda än verkställande direktören har utbetalats ( ). De interna aktieinnehaven inom koncernen har eliminerats genom förvärvsmetoden. 7

9 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Moderbolagets Resultaträkning Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrares andel Förändring i premieansvaret egen andel Premieintäkter egen andel Övriga försäkringstekniska intäkter 0 0 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Förändring i garantiavgiftsposten 0 0 Driftskostnader 3, Övriga försäkringstekniska kostnader 0 0 Förs.tekniskt bidrag/resultat före förändring i utj.bel Förändring av utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Placeringsverksamhetens nettointäkter Övriga intäkter Övriga Övriga intäkter sammanlagt Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Skatt för tidigare räkenskapsperioder Inkomstskatt sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst

10 2.2 Moderbolagets Balansräkning REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2012 BALANSRÄKNING AKTIVA Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Plac. i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar 0 0 Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Övriga placeringar sammanlagt Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

11 BALANSRÄKNING PASSIVA Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Garantikapital Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst(förlust) Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Frivilliga reserver 0 0 Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Premieansvar egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar egen andel Utjämningsbelopp Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Depåskulder inom återförsäkring Skulder Av återförsäkringsrörelsverksamhet Pensionslån Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

12 2.3 Moderbolagets Finansieringsanalys Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraordinära poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Låneamortering Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

13 2.4 Noter till resultaträkningen i moderbolaget Not 1 Premieinkomst från skade-o. livförsäkring Skadeförsäkring Direktförsäkring Från Finland Sammanlagt Återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Poster som dragits av från premieinkomsten Premieskatt Arbetarskyddsavgift Sammanlagt Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

14 Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-) Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Skade- och livförsäkring: Betalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD, styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal Säljpersonal 10 9 Fastighetspersonal 7 7 Sammanlagt Köpta och sålda tjänster Köpta tjänster Sålda tjänster Sålda tjänster, antal personer i medeltal

15 Not 5 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp Försäkringsklassgrupp år Total premieinkomst före kreditförluster och avdrag för återförsäkrares andelar Premieintäkt före återförsäkrares andel Ersättningskostnader före återförsäkrares andel Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar Återförsäkrares andel Försäkringstekniskt bidrag före placeringsverksamhetens nettointäkter Lagstadgat olycksfall Idrottsutövares 12 olycksfall Övriga olycksfall 12 och sjukdom Motorfordons- 12 ansvar Landfordon Sjö- och luftfartyg spårbundna fordon och transport Brand- och övrig 12 egendomsförsäkring Ansvar Kredit och borgen Rättsskydd Turistassistans Övriga Direktförsäkring Sammanlagt Återförsäkring Sammanlagt Förändring i 12 0 garantiavgiftsposten/ övriga 11 0 förs.tekniska int & kostn Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag

16 2.5 Noter till balansräkningen i moderbolaget Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift Ökningar Överföringar mellan poster 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 7 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

17 Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier Fastigheter och fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Pågående arbeten Bokföringsvärde Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängsevärde

18 Not 9 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Placeringar i ägarintresseföretag Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

19 Not 10 Förändring i det egna kapitalet Grundfond Grundfond Garantikapital Garantikapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Ökningar Minskningar Dispositionsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över fritt eget kapital Räkenskapsperiodens förlust Fonder enligt bolagsordningen Fritt eget kapital sammanlagt

20 2.6 Övriga Noter i moderbolaget Åtaganden utanför balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång Placeringsförbindelser till fonder FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER, FASTIGHETSAKTIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL BOKFÖRINGS- BESKATTNING ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE S-VÄRDE VÄRDE BESKATTNING S-VÄRDE AKTIER DOTTERBOLAG FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA FASTIGHETS AB KUBIKEN ALANDIA KAPITALFÖRVALTNING AB ALANDIA FONDER AB Försäkrings Ab Pensions-Alandia konsolideras inte i koncernbokslutet eftersom det är ett arbetspensionsbolag FASTIGHETER BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ålandsvägen 31 och Möckelö INVESTERINGSTILLGÅNGAR Ekströms Ålandsvägen Nordea-huset SAMMANLAGT

21 Garantikapiatalet i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag uppgår till ,58 EUR fördelat på 2 andelar om vardera 50 % Andelsägarförteckning Garantiandelar Garantiandelar Andel Försäkrings Ab Alandia % Försäkrings Ab Pensions-Alandia % % Revisionskostnader Revision KPMG Revision Cenit Övriga uppdrag KPMG 0 0 Totalt

22 NOTER OM SOLVENS Verksamhetskapital * Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning * Ackumulerade bokslutspositioner * * Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Sammanlagt Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. (skadeförsäkringsbolag) och 4 (livförsäkringsbolag) FBL (gäller även representationer), minimibelopp för verksamhetskapital enligt 10 a kap. 2 lagen om försäkringsföreningar och minimibelopp för verksamhetskapital enligt 17 (arbetspensionsförsäkringsbolag) lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat ingående utjämningsbelopp Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp % 114 % 92 % Risktäckningskapacitet i procent, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premie-intäkter för egen räkning för de 12 föregående månaderna (%) 2180 % 2111 % Solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbeloppet och 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar(%) 330 % 325 % Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag Premi eintäkter Ers ättnings kos tnader Driftskostnader Övriga förs äkrings tekni s ka intäkter och kos tnader 0 0 Förs äkrings tekni s kt bidrag före förändring i utjämnings beloppet Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten Övriga intäkter och kostnader Rörelsevinst eller rörelseförlust Förändring i utjämnings beloppet Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatter och andra direkta skatter Boks luts dis pos itioner Räkenskapsperiodens vinst eller förlust

23 2.7 Nyckeltal i moderbolaget SKADEFÖRSÄKRING Omsättning + premieintäkter före avdrag av återförsäkrares andel + intäkter av placerings verksamhet + övriga intäkter + intäktsförda uppskrivningar som realiserats i samband med försäljning Rörelsevinst + premieintäkter - ersättningskostnader - driftskostnader + övriga försäkringstekniska intäkter - övriga försäkringstekniska kostnader + intäkter av placeringsverksamheten - kostnader för placeringsverksamheten + övriga intäkter - övriga kostnader ± andel av vinst/förlust i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden Avkastning på eget kapital (till gängse värde) ± vinst före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter + i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning - i uppskrivningsfonden bokförd återföring av uppskrivning ± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser - skatter (inkl. förändring i den latenta skatteskulden av placeringarnas värderingsdifferenser) x eget kapital + minoritetsandel ± placeringarnas värderingsdifferenser efter avdrag för latent skatteskuld Avkastning på totalkapitalet (till gängse värde) + rörelsevinst + räntor och kostnader för främmande kapital + beräkningsräntan för ansvarsskulden + uppskrivningar av placeringar - korrigeringar av uppskrivningar av placeringar + i uppskrivningsfonden bokförd återföring av uppskrivning ± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser x balansomslutningen ± placeringarnas värderingsdifferenser ( medeltalet av årets början och slut ) Soliditeten (till gängse värde) + eget kapital + minoritetsandel ± placeringarnas värderingsdifferenser efter avdrag för latent skatteskuld x balansomslutning ± placeringarnas värderingsdifferenser Skadeprocent ersättningskostnader x 100 premieintäkter Driftskostnadsprocent driftskostnader x 100 premieintäkter Totalkostnadsprocent skadeprocent + driftskostnadsprocent Verksamhetskapital + eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning + ackumulerade bokslutsdispositioner ± placeringarnas värderingsdifferenser ± latent skatteskuld + kapitallån - immateriella tillgångar ± andra i förordningen bestämda poster Solvenskapital + verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsdel Solvenskapital i procent av ansvarsskulden + solvenskapital x försäkringsteknisk ansvarsskuld - utjämningbelopp Solvensprocent + solvenskapital x premieintäkter under 12 månader 22

24 Nyckeltal för skadeförsäkring Omsättning Premieinkomst före återförsäkrares andel Kreditförluster Premieintäkter på eget ansvar Ersättningskostnader på eget ansvar Skadeprocent 115,0 % 111,8 % 129,8 % 104,9 % -26,7 % Drifts kos tnader Driftskos tnads procent 13,1 % 17,1 % 1,9 % 12,1 % 18,8 % Totalkostnadsprocent 128 % 129 % 132 % 117 % -8 % Förändring i garantiavgiftspost Övriga Förs äkringstekniska intäkter och kos tnader Nettointäkter av placeringsverksamheter Övriga intäkter Rörelsevinst av oms ättningen 9,7 % 13,0 % 27,2 % 17,1 % 23,3 % Förändring i utjämningsbelopp Vinst / förlust före reserveringar och skatter av oms ättningen -1,9 % -3,4 % 28,5 % 32,2 % 1,9 % Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen räkning Eget kapital efter föreslagen vinstutdelning Minoritetsandel Frivilliga reserveringar o. ack.avs krivningsdifferenser Värderingsdifferens Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Solvenskapital i % av ansvarsskulden 330 % 325 % 369 % 353 % 306 % Solvens procent 2180 % 2111 % 1769 % 1698 % 1158 % Medelantal ans tällda

25 2.8 Specifikation över placeringar Aktier och andelar REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2012 Aktier Antal aktier Bokföringsvärde Marknadsvärde Finland, noterade Ålandsbanken Abp A Viking Line Abp Ålandsbanken Abp B Fortum Oyj Kemira Oyj TeliaSonera Nokian Renkaat Oyj Metso Oyj Outotec Oyj Shs Nordea Bank AB FDR Wärtsilä Oyj Abp B UPM-Kymmene Oyj Neste Oil Atria Plc Shs -A Oriola-KD -B Lassila&Tikanoja Oyj Nokia Oyj Biotie Therapies Oyj Finland, onoterade Rederiaktiebolaget Eckerö Ålands tidningstryckeri Ab Chipsters Ab Ångfartygs Aktiebolaget Alfa Rederiaktiebolaget Hildegard Quedro Ab Ålands investerings Ab Mariehamns Telefon U.B.V. Fiskfabriken Ab Air Åland Ab Eckerö Allhall Ab Modilo Ab Plasto Holding Ab Servercontainer Nordic Ab Sverige, noterade Svenska Cellulosa AB B Autoliv Tele2 Ab, serie B Volvo B Fria Alfa Laval AB SRAB Shipping B Svithoid Tankers Ab A

26 Sverige, onoterade Gotlandsbolaget A Gotlandsbolaget B Cleanergy AB Danmark, noterade Flsmidth & Co Norge, noterade Orkla A Tomra System Fondplaceringar Antal andelar Bokföringsvärde Marknadsvärde Aktiefonder Templeton Asian Grow th Fund I Acc USD Fondita European Top Picks B Aberdeen Global Asian Smaller Companies A-2 USD NATIXIS Harris Associates US Large Cap Value BNPP L1 Equity Russia I Aberdeen Global Emerging Market Eqty A-2 USD GAM Star China Equity USD Aberdeen Global Emerging Markets Smaller A-2 USD Trigon Russia Top Picks Fund D Kapitalfonder LODH PE - Euro Choice III LODH PE - Euro Choice II Partners Group Secondary AVALLON MBO Fund C.V Auda Capital IV L.P. (USD) Adveq Technology V C.V (USD) UOB Pan Asia Select Fund (USD) Morgan Stanley Real Estate Special Situations Fund III (USD) Amanda III Eastern Private Equity L.P EPI Russia I Ky UOB Asean China Investment Fund II L.P. (USD) Auda Capital IV Co-Investment Fund L.P. (USD) Capvent India Private Equity Fund Ltd. (USD) Aidnala Holding AB Aktieägartillskott (SEK) Taaleritehdas Tuulitehdas I Kb Aidnala Holding AB (SEK) Sammanlagt

27 Finansmarknadsinstrument Masskuldebrev denominerade i EUR Nominellt värde EUR Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Rettig Group 5 % Svenska Handelsbanken 3,625% Investor 4 % GE Capital 2% Rabobank 3,875% Vattenfall 5,25 % Pohjola Bank 4,5% Metso 2,75% M-Real 7,25 % Partners Group Private Markets Credit Strategies Elisa 2,25% Sampo 4,25 % Stena 6,125 % Rabobank FRN Credit Suisse 4 % Sanoma 5% Kesko 2,75% TDC 5,875% Heidelberg Cement 6,75 % SEB 3,875% Evonik 7 % Casino Guichard 4,379% Carlsberg 3,375% Amer Sports 5,375 % A.P. Möller-Maersk 4,875% Pearl Holding 2% Vestas Wind 4,625 % Scania 1,625% Outokumpu 5,125% Atria 1/2006 FRN SEB 4% / Stora Enso 5,5 % Teollisuuden voima 6% Statkraft 4,625% If Skadeförsäkring 4,943 % Rautaruukki 5,25 % Uponor FRN Eutelsat 4,125% ITW Finance Europe 5,25 % BNP Paribas 2,875% Eksportfinans 4,75% YIT FRN DNB Nor Bank 4,75% / Fresenius 8,75 % Statkraft 5,5 % Fiat 6,625 % Metro 7,625% Finnair 9 % Corral Petroleum Var EFSF 1% EFSF 0,4% Masskuldebrev denominerade i USD Nominellt värde USD Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Eksportfinans 5,5% (USD) Masskuldebrev denominerade i SEK Nominellt värde SEK Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Stora Enso 5,75% (SEK) Fortum FRN (SEK) Sagax 6,5% (SEK) Diamorph 12% (SEK) Egidaco 12,75 % (SEK) Corem Property Group FRN (SEK)

28 Räntefonder Antal andelar Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ D Pictet Asian Local Currency Debt P EUR Evli European High Yield B Evli Corporate Bond B Partners Group Direct Mezzanine RiverRock European Opportunities Fund EQT Northern Europe Loan Fund - Class A Sammanlagt

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

BOKSLUT 2010. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia

BOKSLUT 2010. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia BOKSLUT 2010 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia BOKSLUT 2009 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2013

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2013 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut 3 Verkställande direktörens översikt 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Bokslut 7 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer