REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012"

Transkript

1 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I MODERBOLAGET NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I MODERBOLAGET ÖVRIGA NOTER I MODERBOLAGET NYCKELTAL I MODERBOLAGET SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 24 3 KONCERNENS BOKSLUTSUPPGIFTER KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I KONCERNEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I KONCERNEN 36 4 RISKER OCH RISKHANTERING 39 5 REDOVISNINGSPRINCIPER 42 6 STYRELSENS FÖRSLAG 44 7 REVISIONSBERÄTTELSE 45 8 FÖRVALTNINGSRÅDETS YTTRANDE 46 9 FÖRVALTANDE ORGAN 47

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 ALLMÄNT Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag är moderbolag i den åländska försäkringsgruppen Alandia Försäkring, som utöver moderbolaget består av dotterbolagen Försäkrings Ab Alandia, Försäkrings Ab Pensions-Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia utgjorde bolagets sjuttiofemte verksamhetsår. Bolaget bedriver sjöförsäkringsrörelse som i huvudsak består av sjökasko-, avbrotts- och krigskaskoförsäkringar, samt lagstadgad olycksfallsförsäkring för sjö- och rederipersonal. Standard & Poor s har på basen av publik information tilldelat bolaget kreditbetyget BBB. RESULTAT 2012 Bolagets totalresultat (rörelsevinst samt förändring i värderingsdifferens) för år 2012 utgjorde 3,0 (-9,5) miljoner euro. Bolagets goda solvens har förstärkts ytterligare under året, och risktäckningskapaciteten i procent utgör 2180 (2111) %. Årets omsättning uppgick till 18,8 (20,9) miljoner och resultatet till -0,3 (-0,4) miljoner. Försäkringsrörelsen resultat för verksamhetsåret är gott. Premieinkomsten ökar till 13,6 (12,4) miljoner, medan ersättningskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Det försäkringstekniska bidraget uppgår till -3,3 (-4,6) miljoner, varav 2,2 (3,4) miljoner går in i utjämningsreserven. Totalresultat är något bättre än 2011, dock har även under 2012 placeringsresultatet påverkats av den relativt höga volatilitet som under året har präglat finansmarknaderna. Placeringstillgångarnas avkastning till gängse värde uppgick till 3,8 (-7,1) %. Premieinkomsten för bolagets sjökaskoaffär ökar i förhållande till föregående år. Ökningen förklaras av nya kunder, nytt tonnage och en viss premiehöjning. Premieinkomsten för lagstadgat olycksfall minskar något pga. premiesänkningar och kundbortfall. RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 4. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Bolagets ledningssystem som varit certifierat enligt ISO 9001:2008 och den interna revisionsfunktionen utgör en integrerad del av bolagets riskhantering. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. DIREKT- OCH MOTTAGEN FÖRSÄKRING Bolagets totala premieinkomst uppgår till 13,6 (12,3) miljoner. Direktförsäkringen stod för 11,1 (10,0) miljoner och mottagen återförsäkring 2,6 (2,4) miljoner. Den mottagna återförsäkringen består i huvudsak av andelar i Försäkrings Ab Alandias sjökaskoaffär Medeltal Premieinkomst före återförsäkrares andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader egen andel Nettointäkter av placeringsverksamheten Bokfört resultat Rörelsevinst Förändring i värd.differenser Skadeprocent 115 % 112 % 130 % 105 % -27 % 87 % Driftskostnadsprocent 13 % 17 % 2 % 12 % 19 % 13 % Totalkostnadsprocent 128 % 129 % 132 % 117 % -8 % 100 % 2

4 Premieinkomst totalt Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Premieinkomst Återförsäkrares andel av premieinkomst Premieinkomst egen andel Totalt utbetalda ersättningar uppgick till 5,9 (6,1) miljoner. Alandia Marine Alandia Försäkrings sjöförsäkringar erbjuds genom enheten Alandia Marine och skrivs i både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia. Alandia Marine är verksam främst i Östersjöregionen och hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. Alandia Marines andel av finsk sjökaskoförsäkring uppgick 2012 till drygt 52 %, av svensk sjökaskoförsäkring till 34 %, och uppskattas till c:a 15 % av baltisk sjökaskoförsäkring. Tillväxten under 2012 kommer främst från de nya marknaderna, Norge och Danmark, där premieinkomsten ökat med ca 37,5% från föregående år och där dessa bägge marknader tillsammans nu i premieinkomst mätt är större än Finland respektive Sverige och utgör 33,2% av Alandia Marines totala premieinkomst. Marknaden har som helhet under 2012 präglats av kryssningsfartyget Costa Concordias totalhaveri utanför Giglio Island 13 januari 2012 och av ett antal andra storskador. Marknaden har under året varit stabil men hårdnande för vissa fartygstyper där speciellt återförsäkringsmarknaden sökt höjningar för kryssningsoch passagerarfartyg. Vidare har delar av den mycket konkurrenskraftiga kapacitet som funnits tillgänglig försvunnit eller skärpt sin underwriting vilket har lättat trycket på sänkta kaskopremier medan tilläggsintressena har varit fortsatt pressade. Alandia Marine har sett en fortsatt efterfrågan på att leda skadehantering och har fortsatt att utöka skadeserviceorganisationen och under året har ytterligare två skadereglerare rekryterats med placering i Mariehamn och i Helsingfors. Första halvåret 2012 präglades för Alandia Marine av ett antal storskador som främst har belastat Alandia Kaskos resultat. Dessa skador är uteslutande navigationsrelaterande och en följd av kontakt-, kollisionsskador samt grundstötningar. Sannolikt är dessa skador väl reserverade och vartefter att skadehanteringen fortskrider kan vi räkna med att reserver skrivs ner under Alandia Marine skall under 2013 fokusera våra skadepreventionsinsatser på just navigationsrelaterade haverier och bl.a. kommer vårt årliga sjöförsäkringsseminarium 2013 ha tema Seafarer s fatigue Time to wake up?. Enhetens totala premieinkomst steg 2012 med 13,4 % till 35,1 (30,9) miljoner och antalet försäkrade fartyg per var 2661 (2259) till ett försäkringsvärde om (7.054) miljoner. Alandia Marine är ledande assuradör för 56,9% av de försäkrade riskerna. Alandia Marines premier vid årsskiftet fördelades mellan våra huvudmarknader som följer: 29,4 % finsk inklusive åländsk affär, 32,3 % svensk affär, 5,1 % baltisk affär, norsk affär 23,8 % och dansk affär 9,4 %. Premieinkomsten för den del av Alandia Marines affär som skrivs i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ökade 2012 med 12,3 % till 10,3 (9,2) miljoner. Ökningen kommer främst från existerande försäkrade redares nyinförskaffade tonnage samt två större nya kunder. Per var 181 (128) fartyg försäkrade i bolaget till ett försäkringsvärde om (2.457) miljoner. Bolagets genomsnittliga andel av försäkringsrisken är 78,4% och bolaget leder skadehanteringen för 87,3% av riskerna. Alandia Marines premier som skrivs i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag fördelades 2012 mellan våra huvudmarknader som följer: 57,9 % åländsk affär, 20,2 % finsk affär, 19,1 % svensk affär och 2,7 % baltisk affär. Lagstadgad olycksfall Vi är specialister på sjöfartens risker, och erbjuder därför lagstadgad olycksfallsförsäkring främst för rederier och annan sjöfartsanknuten verksamhet. Vi försäkrar besättningen på majoriteten av de finskflaggade fraktoch passagerarfartygen samt många rederiers landpersonal, och är därmed marknadsledande inom vår nisch i Finland. Hos oss får kunder och försäkrade alltid snabb och personlig service kombinerad med en för försäkringsbranschen unik kompetens gällande sjöfart och arbete till sjöss. 3

5 Premieinkomsten för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppgick till 3,4 (3,7) miljoner. Minskningen förklaras dels av bortfallet av en större kund i slutet av år 2011 och dels av den generella sänkning av premietarifferna som gjorts till följd av förbättrad skadeutveckling och justeringar i premieberäkningsgrunderna. De utbetalda ersättningarna utgjorde 1,5 (1,6) miljoner. Antalet anmälda skadefall under året var 597 (714) st. En del av minskningen förklaras av bortfallet av en större kund i slutet av år Generellt har år 2012 medfört färre, men dyrare skador än år Reserveringarna för försäkringsgrenens pensionsansvar ökade med 0,2 (+0,9) miljoner. Tre nya familjepensionsfall till följd av fritidsolycksfall med dödlig utgång tillkom under år Eftersom reserveringarna för andra skador minskades under året blev ökningen av pensionsansvarsreserven därför trots det måttlig. Kundstocken har under år 2012 varit stabil. Läget på fraktmarknaden är dock fortsättningsvis ogynnsamt, och vi har noterat en viss uppläggning och försäljning av äldre tonnage bland våra rederikunder. Två nya passagerarfartyg under finsk flagg har tillkommit under år 2012, vilket är mycket glädjande. Rederinäringen är alltjämt en bransch som starkt påverkas av sjöfartspolitiska beslut på nationell och internationell nivå. EU:s svaveldirektiv som godkändes år 2012 medför stora utmaningar för den finska sjöfarten. På nationell nivå har dock beslut av mer positiv karaktär fattats. Tonnageskatten och blandbesättningsavtalen ger hopp om fortsatt sjöfart under finsk flagg. Bolagets återförsäkringsprogram är i huvudsak placerat på Londonmarknaden och består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-skydd. Programmen förnyas ett år åt gången. Bolaget strävar efter att sprida riskerna och följer en försiktig strategi med relativt låga självbehåll och riskhanteringsplanen anvisar riktlinjer för ratingnivån hos bolagets återförsäkrare. Som huvudregel uppställs ett krav på lägst S&P-rating A hos bolagets återförsäkringspartners. ÅTERFÖRSÄKRING Bolaget tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att bolaget uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma återförsäkrare. Nedan visas fördelningen av avgiven premie per ratingklass för kontraktsåterförsäkring och fakultativ återförsäkring. PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 2,9 (3,8) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i klart mindre försäljningsvinster men också lägre återförda nedskrivningar och nedskrivningar jämfört med under år För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen.. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde. Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 111,5 (107,6) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 3,7 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av aktieplaceringar. De uppgick till 55,1 (54,9) miljoner. Masskuldebreven uppgick till 37,5 (26,2) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde var 10,5 (9,9) miljoner. Placeringar i Hedgefonder uppgick till 2,7 (0,0) miljoner. Avkastningen på bolagets aktieinnehav till gängse värde uppgick till 1,3 (-16,9)% under året. Avkastningen var trots relativt starka aktiemarknader endast svagt positiv totalt sett och belastas framförallt av en negativ 4

6 avkastning i de lokala börsnoterade företagen medan en god avkastning uppnåddes på de övriga aktiemarknaderna. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 9,3 (3,0) %. Masskuldebrevens avkastning var mycket bra under året på grund av kraftigt minskande kreditmarginaler för såväl de så kallade High Yield obligationerna som för de bättre klassificerade Investment Grade obligationerna. Även obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna hade en bra avkastning. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 3,0 (12,9) %. Bolaget har under slutet av året tagit den sista delen av huvudkontorsbyggnaden i eget bruk vilket något kommer att påverka direktavkastningen på fastighetsbeståndet negativt framöver. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 2,7 (2,6) miljoner före uppdelning på funktioner. När återförsäkringsprovisioner läggs till och den del av kostnaderna som överförts till kostnaderna för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 0,5 (0,7) miljoner. Alandia-Bolagens personal som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 106 (105) personer. Antalet tjänster för förvaltningen av Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag beräknades ha varit i medeltal 27 (27) personer under räkenskapsperioden. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). ANSVARSSKULD Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid. Grafen nedan utvisar utvecklingen av bolagets solvenskapital under de senaste fem åren. UTSIKTER FÖR 2013 Den djupa lågkonjunktur som tyngt sjöfarten sedan 2008 fortsatte under Bunkerpriserna ligger fortsatt på en mycket hög nivå och är den faktor som starkast påverkar rederiernas lönsamhet. Fraktraterna har rent allmänt inte rört sig uppåt under 2012 och låga lastvolymer kombinerat med ett överskott av tonnage gör att någon snabb återhämtning hos branschen inte kan påräknas. Dock förutspås försiktiga ökningar av lastvolymerna under 2013 och därmed en viss återhämtning av fraktraterna under andra halvan av året. Den fortsatt svaga sjöfartskonjunkturen och de statsfinansiella utmaningar som EU-området fortsatt tampas med och som driver en åtstramning hos bankerna, kommer att fortsätta påverka investeringsklimatet inom sjöfarten även under Den fråga som upptar de flesta rederierna i bolagtes marknadsområde är EU:s svaveldirektiv som pålägger fartyg som seglar inom sk. SECA-området att sänka sina svavelutsläpp till 0,1 % från den För dagen finns ingen tillförlitlit teknik med vilken svavelutsläppen från tung bunkerolja kan sänkas till den nivån, utan rederierna förefaller bli hänvisade till att drift med dieselolja eller LNG-drift för att komma ned till svaveldirektivets gränsvärden. Sammantaget förväntas premieinkomsten hos bolagets sjökaskoaffär öka något under 2013, och det samma gäller Lagstadgat Olycksfall där en del inflaggning till finsk flagg ger hopp om ökade volymer. Under inledningen av 2013 har kapitalflödena varit relativt starka till aktiemarknaderna. Detta har fått till följd att aktiekurserna har stigit relativt kraftigt på framförallt de utvecklade marknaderna i Norden, Europa och USA men också på tillväxtmarknaderna har vi sett en 5

7 positiv utveckling. De låga riskfria räntor som sågs under slutet av 2012 har vänt upp en aning men fortfarande finns en betydande uppgångspotential i dessa. Riskpremierna för High Yield obligationer har fortsatt att minska kraftigt då investerarna söker avkastning. Motsvarande minskning har inte setts bland Investment Grade obligationerna. Valutakurserna har under inledningen av året varit förhållandevis volatila och det finns en uppenbar risk att de globalt sett största centralbankerna kommer att fortsätta sin lösa penningpolitik vilket kan få till följd ytterligare volatilitet under året. Vår syn är att de obefintliga eller negativa realräntorna kommer att flytta kapital från räntemarknaderna till mer riskutsatta tillgångsslag under året. Risken finns, om inte de reala ekonomierna fortsätter sin återhämtning, att detta kan skapa utmanande värderingsnivåer på aktiemarknaderna om vi får se högre nominella räntor. Sammantaget ser vi att aktiemarknaden har goda förutsättningar att ge en bra avkastning under året medan avkastningen för räntemarknaderna sannolikt blir låg eller negativ. STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Dan Mikkola, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Suppleanter har varit Tony Öhman, Ann-Marie Åström, Laura Langh-Lagerlöf, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 14 protokollförda möten under året. 6

8 KONCERNBOKSLUT Utöver moderbolaget omfattar koncernen de helägda dotterbolagen Försäkrings Ab Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia. Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder. I dessa två bolag har ingen verksamhet bedrivits under I försäkringsgruppen ingår även Försäkrings Ab Pensions-Alandia som på grund av att bolaget bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring inte innefattas i koncernbokslutet. Inom koncernen bedrivs skadeförsäkrings- och livförsäkringsrörelse. Livförsäkringsrörelsen riktar sig uteslutande till den lokala åländska marknaden. I skadeförsäkringsrörelsen bedrivs koncernens kärnverksamhet kommersiell fartygsförsäkring i de nordiska och andra länder som omsluter Östersjön. Inom skadeförsäkringsrörelsen bedrivs även lagstadgad olycksfallsförsäkring med speciell inriktning på sjöanställda och rederipersonal. Till den marina försäkringsrörelsen räknas också varutransportförsäkring som bedrivs på Åland och i växande omfattning i Sverige och i Finland. Fritidsbåtförsäkring är en betydande verksamhetsgren med Sverige, Finland och Åland som marknadsområden. Inom skadeförsäkringsrörelsen tecknas också personförsäkring i form av olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för den lokala åländska marknaden. Reseförsäkring tecknas på den Åländska marknaden och i ökande omfattning på fastlandsmarknaden. Koncernens Resultat 2013 Koncernens resultat uppgår till-1,4 (-0,5) miljoner euro. Koncernens totala premieinkomst uppgår till 57,0 (49,5) miljoner euro. Omsättningen för år 2012 uppgår till 73,4 (93,7) miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget är något bättre än föregående år, -7,4 (-8,1) miljoner, och förklaras av att utjämningsreserverna ökar med 7,7 (8,0) miljoner. Livförsäkringens motsvarande bidrag uppgår till 0,5 (0,2) miljoner euro. Skadeförsäkringens skadeprocent uppgår till 78 (79) %. Solvensen stärks hos koncernens skadebolag vilket är betryggande inför kommande Solvens II-regelverk. De totala driftskostnaderna för koncernen uppgår till 5,3 (5 4) miljoner euro. Till förvaltningsrådet, styrelsen, och verkställande direktören har utbetalats ( ). Till andra anställda än verkställande direktören har utbetalats ( ). De interna aktieinnehaven inom koncernen har eliminerats genom förvärvsmetoden. 7

9 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Moderbolagets Resultaträkning Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrares andel Förändring i premieansvaret egen andel Premieintäkter egen andel Övriga försäkringstekniska intäkter 0 0 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Förändring i garantiavgiftsposten 0 0 Driftskostnader 3, Övriga försäkringstekniska kostnader 0 0 Förs.tekniskt bidrag/resultat före förändring i utj.bel Förändring av utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Placeringsverksamhetens nettointäkter Övriga intäkter Övriga Övriga intäkter sammanlagt Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Skatt för tidigare räkenskapsperioder Inkomstskatt sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst

10 2.2 Moderbolagets Balansräkning REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2012 BALANSRÄKNING AKTIVA Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Plac. i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar 0 0 Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Övriga placeringar sammanlagt Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

11 BALANSRÄKNING PASSIVA Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Garantikapital Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst(förlust) Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Frivilliga reserver 0 0 Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Premieansvar egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar egen andel Utjämningsbelopp Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Depåskulder inom återförsäkring Skulder Av återförsäkringsrörelsverksamhet Pensionslån Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

12 2.3 Moderbolagets Finansieringsanalys Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraordinära poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Låneamortering Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

13 2.4 Noter till resultaträkningen i moderbolaget Not 1 Premieinkomst från skade-o. livförsäkring Skadeförsäkring Direktförsäkring Från Finland Sammanlagt Återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Poster som dragits av från premieinkomsten Premieskatt Arbetarskyddsavgift Sammanlagt Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

14 Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-) Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Skade- och livförsäkring: Betalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD, styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal Säljpersonal 10 9 Fastighetspersonal 7 7 Sammanlagt Köpta och sålda tjänster Köpta tjänster Sålda tjänster Sålda tjänster, antal personer i medeltal

15 Not 5 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp Försäkringsklassgrupp år Total premieinkomst före kreditförluster och avdrag för återförsäkrares andelar Premieintäkt före återförsäkrares andel Ersättningskostnader före återförsäkrares andel Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar Återförsäkrares andel Försäkringstekniskt bidrag före placeringsverksamhetens nettointäkter Lagstadgat olycksfall Idrottsutövares 12 olycksfall Övriga olycksfall 12 och sjukdom Motorfordons- 12 ansvar Landfordon Sjö- och luftfartyg spårbundna fordon och transport Brand- och övrig 12 egendomsförsäkring Ansvar Kredit och borgen Rättsskydd Turistassistans Övriga Direktförsäkring Sammanlagt Återförsäkring Sammanlagt Förändring i 12 0 garantiavgiftsposten/ övriga 11 0 förs.tekniska int & kostn Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag

16 2.5 Noter till balansräkningen i moderbolaget Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift Ökningar Överföringar mellan poster 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 7 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

17 Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier Fastigheter och fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Pågående arbeten Bokföringsvärde Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängsevärde

18 Not 9 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Placeringar i ägarintresseföretag Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

19 Not 10 Förändring i det egna kapitalet Grundfond Grundfond Garantikapital Garantikapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Ökningar Minskningar Dispositionsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över fritt eget kapital Räkenskapsperiodens förlust Fonder enligt bolagsordningen Fritt eget kapital sammanlagt

20 2.6 Övriga Noter i moderbolaget Åtaganden utanför balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång Placeringsförbindelser till fonder FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER, FASTIGHETSAKTIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL BOKFÖRINGS- BESKATTNING ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE S-VÄRDE VÄRDE BESKATTNING S-VÄRDE AKTIER DOTTERBOLAG FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA FASTIGHETS AB KUBIKEN ALANDIA KAPITALFÖRVALTNING AB ALANDIA FONDER AB Försäkrings Ab Pensions-Alandia konsolideras inte i koncernbokslutet eftersom det är ett arbetspensionsbolag FASTIGHETER BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ålandsvägen 31 och Möckelö INVESTERINGSTILLGÅNGAR Ekströms Ålandsvägen Nordea-huset SAMMANLAGT

21 Garantikapiatalet i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag uppgår till ,58 EUR fördelat på 2 andelar om vardera 50 % Andelsägarförteckning Garantiandelar Garantiandelar Andel Försäkrings Ab Alandia % Försäkrings Ab Pensions-Alandia % % Revisionskostnader Revision KPMG Revision Cenit Övriga uppdrag KPMG 0 0 Totalt

22 NOTER OM SOLVENS Verksamhetskapital * Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning * Ackumulerade bokslutspositioner * * Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Sammanlagt Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. (skadeförsäkringsbolag) och 4 (livförsäkringsbolag) FBL (gäller även representationer), minimibelopp för verksamhetskapital enligt 10 a kap. 2 lagen om försäkringsföreningar och minimibelopp för verksamhetskapital enligt 17 (arbetspensionsförsäkringsbolag) lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat ingående utjämningsbelopp Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp % 114 % 92 % Risktäckningskapacitet i procent, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premie-intäkter för egen räkning för de 12 föregående månaderna (%) 2180 % 2111 % Solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbeloppet och 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar(%) 330 % 325 % Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag Premi eintäkter Ers ättnings kos tnader Driftskostnader Övriga förs äkrings tekni s ka intäkter och kos tnader 0 0 Förs äkrings tekni s kt bidrag före förändring i utjämnings beloppet Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten Övriga intäkter och kostnader Rörelsevinst eller rörelseförlust Förändring i utjämnings beloppet Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatter och andra direkta skatter Boks luts dis pos itioner Räkenskapsperiodens vinst eller förlust

23 2.7 Nyckeltal i moderbolaget SKADEFÖRSÄKRING Omsättning + premieintäkter före avdrag av återförsäkrares andel + intäkter av placerings verksamhet + övriga intäkter + intäktsförda uppskrivningar som realiserats i samband med försäljning Rörelsevinst + premieintäkter - ersättningskostnader - driftskostnader + övriga försäkringstekniska intäkter - övriga försäkringstekniska kostnader + intäkter av placeringsverksamheten - kostnader för placeringsverksamheten + övriga intäkter - övriga kostnader ± andel av vinst/förlust i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden Avkastning på eget kapital (till gängse värde) ± vinst före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter + i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning - i uppskrivningsfonden bokförd återföring av uppskrivning ± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser - skatter (inkl. förändring i den latenta skatteskulden av placeringarnas värderingsdifferenser) x eget kapital + minoritetsandel ± placeringarnas värderingsdifferenser efter avdrag för latent skatteskuld Avkastning på totalkapitalet (till gängse värde) + rörelsevinst + räntor och kostnader för främmande kapital + beräkningsräntan för ansvarsskulden + uppskrivningar av placeringar - korrigeringar av uppskrivningar av placeringar + i uppskrivningsfonden bokförd återföring av uppskrivning ± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser x balansomslutningen ± placeringarnas värderingsdifferenser ( medeltalet av årets början och slut ) Soliditeten (till gängse värde) + eget kapital + minoritetsandel ± placeringarnas värderingsdifferenser efter avdrag för latent skatteskuld x balansomslutning ± placeringarnas värderingsdifferenser Skadeprocent ersättningskostnader x 100 premieintäkter Driftskostnadsprocent driftskostnader x 100 premieintäkter Totalkostnadsprocent skadeprocent + driftskostnadsprocent Verksamhetskapital + eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning + ackumulerade bokslutsdispositioner ± placeringarnas värderingsdifferenser ± latent skatteskuld + kapitallån - immateriella tillgångar ± andra i förordningen bestämda poster Solvenskapital + verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsdel Solvenskapital i procent av ansvarsskulden + solvenskapital x försäkringsteknisk ansvarsskuld - utjämningbelopp Solvensprocent + solvenskapital x premieintäkter under 12 månader 22

24 Nyckeltal för skadeförsäkring Omsättning Premieinkomst före återförsäkrares andel Kreditförluster Premieintäkter på eget ansvar Ersättningskostnader på eget ansvar Skadeprocent 115,0 % 111,8 % 129,8 % 104,9 % -26,7 % Drifts kos tnader Driftskos tnads procent 13,1 % 17,1 % 1,9 % 12,1 % 18,8 % Totalkostnadsprocent 128 % 129 % 132 % 117 % -8 % Förändring i garantiavgiftspost Övriga Förs äkringstekniska intäkter och kos tnader Nettointäkter av placeringsverksamheter Övriga intäkter Rörelsevinst av oms ättningen 9,7 % 13,0 % 27,2 % 17,1 % 23,3 % Förändring i utjämningsbelopp Vinst / förlust före reserveringar och skatter av oms ättningen -1,9 % -3,4 % 28,5 % 32,2 % 1,9 % Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen räkning Eget kapital efter föreslagen vinstutdelning Minoritetsandel Frivilliga reserveringar o. ack.avs krivningsdifferenser Värderingsdifferens Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Solvenskapital i % av ansvarsskulden 330 % 325 % 369 % 353 % 306 % Solvens procent 2180 % 2111 % 1769 % 1698 % 1158 % Medelantal ans tällda

25 2.8 Specifikation över placeringar Aktier och andelar REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2012 Aktier Antal aktier Bokföringsvärde Marknadsvärde Finland, noterade Ålandsbanken Abp A Viking Line Abp Ålandsbanken Abp B Fortum Oyj Kemira Oyj TeliaSonera Nokian Renkaat Oyj Metso Oyj Outotec Oyj Shs Nordea Bank AB FDR Wärtsilä Oyj Abp B UPM-Kymmene Oyj Neste Oil Atria Plc Shs -A Oriola-KD -B Lassila&Tikanoja Oyj Nokia Oyj Biotie Therapies Oyj Finland, onoterade Rederiaktiebolaget Eckerö Ålands tidningstryckeri Ab Chipsters Ab Ångfartygs Aktiebolaget Alfa Rederiaktiebolaget Hildegard Quedro Ab Ålands investerings Ab Mariehamns Telefon U.B.V. Fiskfabriken Ab Air Åland Ab Eckerö Allhall Ab Modilo Ab Plasto Holding Ab Servercontainer Nordic Ab Sverige, noterade Svenska Cellulosa AB B Autoliv Tele2 Ab, serie B Volvo B Fria Alfa Laval AB SRAB Shipping B Svithoid Tankers Ab A

26 Sverige, onoterade Gotlandsbolaget A Gotlandsbolaget B Cleanergy AB Danmark, noterade Flsmidth & Co Norge, noterade Orkla A Tomra System Fondplaceringar Antal andelar Bokföringsvärde Marknadsvärde Aktiefonder Templeton Asian Grow th Fund I Acc USD Fondita European Top Picks B Aberdeen Global Asian Smaller Companies A-2 USD NATIXIS Harris Associates US Large Cap Value BNPP L1 Equity Russia I Aberdeen Global Emerging Market Eqty A-2 USD GAM Star China Equity USD Aberdeen Global Emerging Markets Smaller A-2 USD Trigon Russia Top Picks Fund D Kapitalfonder LODH PE - Euro Choice III LODH PE - Euro Choice II Partners Group Secondary AVALLON MBO Fund C.V Auda Capital IV L.P. (USD) Adveq Technology V C.V (USD) UOB Pan Asia Select Fund (USD) Morgan Stanley Real Estate Special Situations Fund III (USD) Amanda III Eastern Private Equity L.P EPI Russia I Ky UOB Asean China Investment Fund II L.P. (USD) Auda Capital IV Co-Investment Fund L.P. (USD) Capvent India Private Equity Fund Ltd. (USD) Aidnala Holding AB Aktieägartillskott (SEK) Taaleritehdas Tuulitehdas I Kb Aidnala Holding AB (SEK) Sammanlagt

27 Finansmarknadsinstrument Masskuldebrev denominerade i EUR Nominellt värde EUR Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Rettig Group 5 % Svenska Handelsbanken 3,625% Investor 4 % GE Capital 2% Rabobank 3,875% Vattenfall 5,25 % Pohjola Bank 4,5% Metso 2,75% M-Real 7,25 % Partners Group Private Markets Credit Strategies Elisa 2,25% Sampo 4,25 % Stena 6,125 % Rabobank FRN Credit Suisse 4 % Sanoma 5% Kesko 2,75% TDC 5,875% Heidelberg Cement 6,75 % SEB 3,875% Evonik 7 % Casino Guichard 4,379% Carlsberg 3,375% Amer Sports 5,375 % A.P. Möller-Maersk 4,875% Pearl Holding 2% Vestas Wind 4,625 % Scania 1,625% Outokumpu 5,125% Atria 1/2006 FRN SEB 4% / Stora Enso 5,5 % Teollisuuden voima 6% Statkraft 4,625% If Skadeförsäkring 4,943 % Rautaruukki 5,25 % Uponor FRN Eutelsat 4,125% ITW Finance Europe 5,25 % BNP Paribas 2,875% Eksportfinans 4,75% YIT FRN DNB Nor Bank 4,75% / Fresenius 8,75 % Statkraft 5,5 % Fiat 6,625 % Metro 7,625% Finnair 9 % Corral Petroleum Var EFSF 1% EFSF 0,4% Masskuldebrev denominerade i USD Nominellt värde USD Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Eksportfinans 5,5% (USD) Masskuldebrev denominerade i SEK Nominellt värde SEK Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Stora Enso 5,75% (SEK) Fortum FRN (SEK) Sagax 6,5% (SEK) Diamorph 12% (SEK) Egidaco 12,75 % (SEK) Corem Property Group FRN (SEK)

28 Räntefonder Antal andelar Bokföringsvärde EUR Marknadsvärde EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ D Pictet Asian Local Currency Debt P EUR Evli European High Yield B Evli Corporate Bond B Partners Group Direct Mezzanine RiverRock European Opportunities Fund EQT Northern Europe Loan Fund - Class A Sammanlagt

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia liv Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Bokslut 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Moderbolagets finansieringsanalys

Läs mer

Förvaltande organ 30

Förvaltande organ 30 BOLAGSPRESENTATION 211 Presentation av Alandia-Bolagens kompetens Innehåll VD har ordet 4 Marin Samarbetspartner med erfarenhet 6 LO Specialister på sjöfartens behov 1 Båt Med passion för båtar och sjöliv

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Den 1 januari 2014 fördes all verksamhet i Skandia Liv över till det nybildade bolaget

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sampokoncernens resultat för januari juni 2009. Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier

Sampokoncernens resultat för januari juni 2009. Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier SAMPO ABP DELÅRSRAPPORT 12 augusti 2009 Sampokoncernens resultat för januari juni 2009 Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier Sampokoncernens vinst före skatt för första halvåret 2009 uppgick

Läs mer

innehåll Europeiska Årsredovisning 2008 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008

innehåll Europeiska Årsredovisning 2008 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 innehåll 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008 10 Förslag till vinstdisposition 11 5-års översikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2011. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2011. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2011 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer