VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen"

Transkript

1 Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter till balansräkningen Noter till resultaträkningen Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Resultatanalys Defi nitioner på nyckeltal Placeringsallokering till gängse värde Nettointäkterna av placeringsverksamheten enligt gängse värde Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital Riskhantering Koncernbokslut Undertecknande av verksamhetsberättelsen och bokslutet Revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande Förteckning över förvaltningsrådet, styrelsen, direktörer, aktuarie, läkare och revisorer

2 Veritas Skadeförsäkring STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2005 Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag Veritas Skadeförsäkring är medlem i Veritas-gruppen sedan år Övriga medlemmar i gruppen är Livförsäkringsaktiebolaget Veritas, Pensionsförsäkrings aktie bolaget Veritas och Rahastotori Oy. Veritas-gruppens kontorsnät omfattade vid årsskiftet 5 regionkontor samt 35 distriktskontor och service punkter. Kund segmenten för Veritas Skadeförsäkring består huvudsakligen av privathushåll, företagare samt små och medelstora företag. Bolagets marknadsandel inom direktförsäkring var 2,1 % i jämförelse med 2,0 % året innan. Veritas Skadeförsäkring har sina största marknadsandelar på det tvåspråkiga kustområdet. Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag (nedan Veritas Skadeförsäkring) bildar koncern tillsammans med fastighetsbolaget Malmgatan 20 Ab, som bolaget äger till 100 %. Huvudkontoret för Veritas Skadeförsäkring är beläget i fastighetsbolagets utrymmen. I koncernbokslutet har anskaffningsvärdemetoden använts vid eliminering av moderbolagets aktie innehav. Bolagets ledning Verkställande direktör för Veritas Skadeförsäkring var diplom ekonom Torbjörn Jakas till och med och ekonomie magister Anders Nordman från och med Bolagets styrelse bestod av kammarrådet Henry Wiklund (ordförande), partisekreterare Ulla Achrén (vice ordförande), lantbruksrådet Marcus H. Borgström, politices magister Sture Kackur, ombudsman Bo Linde, vice verkställande direktör Robert Sergelius och verkställande direktör Jan-Erik Stenman. Styrelsen sammanträdde till tio möten under året. På det konstituerande styrelsemötet för verksamhetsåret 2005 valdes Wiklund till ordförande och Achrén till vice ordförande. I förvaltningsrådet, som bestod av 27 medlemmar, var verkställande direktör Ove Grandell ord förande och verkställande direktör Anders Ahlvik vice ordförande. Förvalt nings rådet höll tre möten under året. För att underlätta förvaltningsrådets insyn i skötseln av bolagets angelägenheter har praxis inom Veritas Skadeförsäkring varit att förvaltningsrådets ordförande inbjuds till styrelsens möten. Grandell deltog i samtliga styrelsemöten under året. Under året förändrades bolagsordningen för Veritas Skadeförsäkring så, att styrelsens mandattid nu sammanfaller med verksamhetsåret. Veritas-gruppen har ett s.k. samordnande organ vars uppgift är att övervaka intressen på gruppnivå. Det samordnande organet består av förvaltningsrådens ordförande, styrelsernas ordförande och verkställande direktörerna för Veritas Skadeförsäkring och Veritas Pensionsförsäkring. Premieintäkter och försäkringsbestånd Premieinkomsten för Veritas Skadeförsäkring var 65,0 miljoner euro (57,4 miljoner euro år 2004). Premieinkomsten för direktförsäkring var 64,2 miljoner euro (56,2 miljoner euro år 2004) och för återförsäkring 0,8 miljoner euro (1,2 miljoner euro år 2004). Kreditförlusterna på premiefordringar ökade från 0,2 miljoner euro till 0,4 miljoner euro. Premieinkomsten för direktförsäkring ökade med 14,5 % jämfört med skadeförsäkringsbranschens totala ökning på 8,2 %. Av den totala volymökningen på 8,0 miljoner euro svarade fordonsförsäkring för 4,8 miljoner euro och lagstadgad olycksfallsförsäkring för 2,0 miljoner euro. Nästan hälften av ökningen inom fordonsförsäkring hänför sig till engagemanget i den s.k. trafi k kaskoförsäkringsportföljen, som bolaget inledde år Portföljen består av försäkringar till företag som idkar bilfi nansiering och leasing. Denna portfölj utgör nu 20 % av hela försäkringsbeståndet.

3 Veritas Skadeförsäkring Veritas Skadeförsäkrings försäkringsbestånd avviker något från skadeförsäkringsbranschens totala bestånd i Finland: FÖRSÄKRINGSBESTÅND Veritas Skadeförsäkring Fordonsförsäkring 53 % Egendomsförsäkring 19 % Lagstadgad olycksfallsförsäkring 17 % Annan försäkring 11 % FÖRSÄKRINGSBESTÅND Skadeförsäkringsbranschen i Finland Fordonsförsäkring 37 % Egendomsförsäkring 22 % Lagstadgad olycksfallsförsäkring 21 % Annan försäkring 20 % Återförsäkringspremien minskade till följd av att Arbetstagarnas Grupplivpool upphörde att cedera premier till skadeförsäkringsbolagen. Återförsäkrares andel av premieinkomsten var rätt så oförändrad: 2,2 miljoner euro (+4,4 %). Ökningen av premieansvaret (1,1 miljoner euro) hänför sig närmast till tillväxten inom fordonsförsäkring. Försäkringsrörelsens lönsamhet Veritas Skadeförsäkrings skadekvot var 93,9 % (100,6 %). Om man eliminerar reserveringar av engångsnatur, som gjordes år 2004 och uppgick till 2,7 miljoner euro, var den jämförbara skadekvoten 95,2 %. Reserveringarna år 2004 gällde: - den ökade förväntade medellivslängden - reducering av kalkylräntan som används vid beräkning av ersättningsansvar för livräntor och pensioner (reducerats från 4,0 % till 3,5 %). - förstärkning av kollektivreserveringen inom ersättningsansvaret för trafi kkaskoaffären År 2005 mottog bolaget anmälningar om direktförsäkringsskador jämfört med året innan. Ökningen i antal hänför sig i huvudsak till skadeanmälningar inom fordonsförsäkring. Den största skadehändelsen som inträffade var stormen Gudrun Veritas Skadeförsäkrings andel av denna skada beräknas totalt uppgå till 1,5 miljoner euro. Gudrun är den största naturskada som någonsin drabbat Veritas Skadeförsäkring. Via Skadepoolen för lagstadgad olycksfallsförsäkring tog bolaget även del av Copterline-skadan, som inträffade

4 Veritas Skadeförsäkring Även om skadekvoten förbättrades en aning, var den sämre än medeltalet för 5 år. Detta skulle i normalfall ha medfört ett så stort uttag från utjämningsreserven, att utjämningsbeloppet hade legat under idealzonens undre gräns. Därför förändrades beräkningsgrunderna för uträkningen av utjämningsbeloppet, varmed utjämningsbeloppet utökades med 3,1 miljoner euro. Utjämningsbeloppet uppgår efter detta till 20,8 miljoner euro. Idealzonens undre gräns är 19,4 miljoner euro. Till försäkringsrörelsens natur hör alltid en viss variation i lönsamheten. Följande tabell beskriver olika riskfaktorers inverkan på det försäkringstekniska bidraget och totalkostnadsprocenten. Trots att förändringar inom försäkringsrörelsen påverkar totalkostnadsprocenten, påverkar de det försäkringstekniska bidraget marginellt. Detta beror på beräkningsgrunderna för ersättningsansvaret och på att utjämningsansvaret utjämnar variationer i lönsamheten. Riskfaktor Totalbelopp Förändring i Inverkan på Inverkan på 2005, 1000 euro riskfaktorn försäkringstekniskt totalkostnadsbidrag 1000 euro procenten Premieinkomst stiger 1 % 64 förbättras 1,0 % -enhet Ersättningskostnad stiger 1 % 0 försämras 0,9 % -enheter Kalkylränta för livräntor 3,5 % sjunker 1 %-enhet 0 försämras 9,2 % -enheter Driftskostnader stiger 1 % -128 försämras 0,2 % -enheter Bolaget har i praktiken ingen valutarisk inom försäkringsrörelsen: av den försäkringstekniska ansvarsskulden är bara 0,25 % i annan valuta än euro. Lagen om totalkostnadsansvar för sjukvårdskostnader gällande lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafi k- försäkring trädde i kraft Tidigare begränsades försäkringsbolagets ansvar till de kostnader som den skadade själv hade betalat till sjukhus eller hälsostation. Den s.k. plåsterskatten kompenserade skillnaden mellan de verkliga kostnaderna och kostnaderna för den skadade. Enligt den nya lagen ansvarar lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafi kförsäkring för de verkliga vårdkostnaderna. När lagen trädde i kraft avlägsnades plåsterskatten. Återförsäkring Alla återförsäkringsgivare som Veritas Skadeförsäkring samarbetade med hade minst Standard & Poor s A- rating: Återförsäkringsgivare Bolagets Standard & Poor s hemort rating Sirius International Sverige A- New Re Schweiz A+ Odyssey Re USA A- Länsförsäkringsbolagens Ab Sverige A Chaucer ApS UK A GE Insurance Solutions USA A Hannover Re Tyskland AA- General Reinsurance Scandinavia A/S GenRe Tyskland AAA Danish Re Danmark A

5 Veritas Skadeförsäkring Driftskostnader och personal Driftskostnaderna uppgick till 12,8 miljoner euro jämfört med 11,1 miljoner euro år 2004 (+15,4 %). Ökningen sammanhänger med den kraftigt växande affärsvolymen (premieinkomst +14,5 %). Bolagets genomsnittliga antal anställda var under verksamhetsåret 195 personer, en ökning med 15 personer (8,3 %) sedan år Nästan alla (95 %) av bolagets anställda har svenska som modersmål. Medelåldern bland personalen var 40,9 år och den genomsnittliga anställ nings tiden 10,5 år. Personalomsättningen var 10 %, en ökning på en procentenhet jämfört med året innan. Veritas Skadeförsäkring ordnade under verksamhetsåret intern utbildning bl.a. inom skadehantering, språkvård och ICT. Inom Veritas-gruppen ordnades därutöver utbildning för försäljningspersonal och introduktionsdagar för nya Veritas anställda. Veritas-gruppen har också ett internt chefsutbildningsprogram (Veritas Business Competencies) i vilket årligen deltar utvalda personer från alla bolag inom gruppen. Placeringsverksamhet Nettoresultatet av placeringsverksamheten uppgick till 11,5 miljoner euro jämfört med 5,1 miljoner euro år Försäljnings vinster realiserades för 5,8 miljoner euro (1,1 miljoner euro). Återförda ned skrivningar ökar placerings intäkterna med 1,4 miljoner euro (0,7 miljoner euro). Placeringarnas bokföringsvärde uppgick vid årsskiftet till 105,4 miljoner euro jämfört med 100,7 miljoner euro år Placeringarnas gängse värde var vid årsskiftet 135,5 miljoner euro (123,1 miljoner euro). Den totala våningsarealen uppgick vid årsskiftet till kvadratmeter, varav kvad rat meter var i eget bruk. Outhyrda var 270 kvadratmeter medan övriga utrymmen var uthyrda. PLACERINGSPORTFÖLJEN ENLIGT GÄNGSE VÄRDE Veritas Skadeförsäkring Aktier och andelar 40 % Masskuldebrevslån 31 % Fastighetsplaceringar 27 % Lånefordringar 2 % Nettointäkterna av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital var 16,2 %. Masskuldebrevslånen innebär en rätt så liten resultatrisk eftersom de har en fast ränta och de strukturerade produkterna en garanti på kapitalet. Medelmaturiteten för masskuldebreven är 27 månader för de strukturerade produkterna 44 månader. Följande tabell beskriver känsligheten av de centralaste placeringarna. Riskfaktor Gängse värde Förändring i riskfaktorn Inverkan på solvenskapital 1000 euro 1000 euro Lånefordringar räntan sjunker 1 %-enhet 31 Aktier och andelar marknadsvärdet sjunker 1 % 538 Fastighetsplaceringar bruttohyran sjunker 1 % 26

6 Veritas Skadeförsäkring Hälften av den försäkringstekniska ansvarsskulden (utan utjämningsansvar) består av livräntor och pensioner, som genererar jämna utbetalningar under en lång tidsperiod. Sådana storskador som kunde leda till allvarlig brist på likviditet, och som följd av det till ofördelaktiga realiseringar av placeringar, är osannolika tack vare återförsäkringsskydden. Solvens Verksamhetskapitalet uppgick vid årsskiftet till 44,9 miljoner euro och motsvarande minimibelopp var 12,4 miljoner euro, jämfört med ett verksamhetskapital på 34,0 miljoner euro och ett minimibelopp på 10,2 miljoner euro året innan. Solvens kapitalet (summan av verk samhetskapital och utjämningsbelopp) uppgick till 65,7 miljoner euro, vilket motsvarar en risk täck nings kapacitet (solvens kapital i förhållande till premieintäkter) på 106,4 % jämfört med 112,1 % år Resultat och vinstdisponering Totalkostnadsprocenten (ersättnings- och driftskostnader i relation till premie intäkter) minskade från 122,6 till 114,7. Kombinerat med placeringsnetto och efter bokslutsdispositioner och skatter genererar detta ett överskott för räkenskapsperioden på 3,4 miljoner euro (1,9 miljoner euro). Bolagets garantikapital uppgår till 1,5 miljoner euro och garanti kapitals inne havare är Aktia Spar bank Abp, Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och Pensions försäk rings aktiebolaget Veritas, alla med lika stora andelar. Inom koncernen är det sammanlagda beloppet av utdelningsbara tillgångar 7,3 miljoner euro. Enligt styrelsens förslag betalas 5 % ränta på garantikapitalet, dvs euro. Om förvaltningsrådet och bolagsstämman godkänner styrelsens förslag kommer bolagets egna kapital att uppgå till 13,2 miljoner euro (10,0 miljoner euro). Utsikter för år 2006 Resultatutvecklingen i Veritas Skadeförsäkring har under de senaste åren varit sämre än branschens i genomsnitt. Sedan hösten 2005 har ledningen utarbetat nya riktlinjer för verksamheten, vars tyngdpunkt nu ligger på förbättrad försäkringsteknisk lönsamhet, via processförändringar, organisationsförändring samt breddad och fördjupad kompetens. En förutsättning för att en ny verksamhetsmodell skall kunna planeras och införas är, att bolaget har en stark och kompetent ledningsgrupp. I januari förstärktes skadebolagets organisation och en ny ledningsgrupp bildades. Ekonomie magister Stina Stavén tillträdde som chef för ekonomi och controlling funktionen och ingenjör Anders Eklund som chef för underwriting och skador Båda har lång och god erfarenhet av specialist- och chefsuppgifter från branschen. Från och med är politices magister Henrik Karlsson medlem av ledningsgruppen och verkar som chef för försäljning och kundservice. Som personalens representant i ledningsgruppen fortsätter politices kandidat Kenneth Hellsten. Under första halvåret 2006 analyseras den nuvarande verksamheten i detalj, samtidigt som en ny verksamhetsmodell byggs upp genom det arbete som utförs i fem olika projektgrupper. Den nya verksamhetsmodellen skall vara kundorienterad och bygga på nya prissättningsmodeller samt effektiva skadehanteringsprocesser. Veritas Skadeförsäkring skall även på långsikt ge sina kunder bästa möjliga service på landets två språk och till konkurrenskraftiga premier. Villkoren för de förlustbringande trafi kkaskoavtalen har nu åtgärdats. Ett kontrakt har sagts upp per , vilket var första möjliga tidpunkt för bolaget att sanera villkoren för det tre åriga kontraktet. Vidare har man infört större premieförhöjningar och justeringar av självrisk för de två kvarvarande kontrakten. På grund av affärens natur, kommer effekterna att skönjas med fördröjning. Återförsäkringsstrategin reviderades under hösten 2005 och programmet för år 2006 innebär en rationalisering och kapacitetsförhöjning jämfört med tidigare år, medan priset för skydden blir uppskattningsvis 0,7

7 Veritas Skadeförsäkring miljoner euro billigare. Bolaget har nu högre beredskap att teckna större risker och årsresultatet är bättre skyddat mot katastrofskador. Försäkringsinspektionen utkom i oktober 2005 med förnyade anvisningar om beredskap inför undantagsförhållanden. Enligt dessa skall alla försäkringsanstalter i landet senast 1 augusti 2006, ha en av styrelsen godkänd beredskapsplan och arbetet med denna pågår för tillfället inom Veritas Skadeförsäkring. Beredskapsplaneringen sker i samarbete med övriga bolag inom Veritas-gruppen.

8 BALANSRÄKNING PER Aktiva Immateriella tillgångar Utgifter med lång verkningstid , ,47 Placeringar Fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier , ,57 Lånefordringar hos koncernföretag , , , ,82 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,15 Finansmarknadsinstrument , ,22 Lån mot inteckningssäkerhet , ,95 Övriga lånefordringar , ,03 Depositioner 0, , , ,35 Depåfordringar inom återförsäkring 2 417, , , ,80 Fordringar Direktförsäkring , ,25 Återförsäkring , ,56 Övriga fordringar , , , ,13 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Inventarier , ,35 Övriga materiella tillgångar , , , ,09 Kassa och banktillgodohavanden , , , ,48 Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror , ,58 Övriga aktiva resultatregleringar 3 528, , , , , ,96

9 Passiva Eget kapital Grundfond , ,00 Garantikapital , ,00 Uppskrivningsfond , ,00 Övriga fonder Reservfond , ,98 Dispositionsfond , , , ,14 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,99 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens , ,37 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Utjämningsbelopp , ,00 Garantiavgiftspost , , , , , ,00 Skulder Direktförsäkring , ,40 Återförsäkring , ,38 Övriga skulder , , , ,79 Passiva resultatregleringar Provisioner mottagen återförsäkring , ,00 Reservering för semesterlöner , ,30 Övriga passiva resultatregleringar , , , , , ,96

10 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst , ,43 Återförsäkrares andel , , , ,26 Förändring i premieansvaret , ,00 Återförsäkrares andel 700, , , , , ,26 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,45 Återförsäkrares andel , , , ,83 Förändring i ersättningsansvaret , ,00 Återförsäkrares andel , , , , , ,83 Förändring i garantiavgiftsposten , ,00 Driftskostnader , ,05 Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet , ,62 Förändring i utjämningsbeloppet , ,00 Försäkringstekniskt bidrag , ,62 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Intäkter av placeringsverksamheten , ,90 Kostnader för placeringsverksamheten , , , ,26 Direkta skatter för den egentliga verksamheten , ,00 Resultat av den egentliga verksamheten efter skatter , ,64 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferensen , ,21 Räkenskapsperiodens resultat , ,85

11 FINANSIERINGSANALYS Rörelseverksamhetens kassaflöde: Resultat av den egentliga verksamheten , ,64 Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden , ,00 Nedskrivningar och återförda nedskrivningar av placeringar , ,24 Avskrivningar enligt plan , ,83 Övriga korrektivposter , ,10 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital , ,33 Förändring av rörelsekapital: Förändring av kortfristiga räntefria rörelsefordringar , ,75 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,35 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,93 Betalda direkta skatter , ,10 Rörelseverksamhetens kassaflöde , ,83 Placeringarnas kassaflöde: Nettoinvesteringar i placeringar , ,23 Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar , ,69 Placeringarnas kassaflöde , ,92 Finansieringens kassaflöde: Utbetalda räntor på garantikapital , ,01 Finansieringens kassaflöde , ,01 Förändring av likvida medel , ,10 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,49 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,10

12 BOKSLUTSPRINCIPER Tillämpade direktiv Detta bokslut är uppgjort i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut, Lag om försäkringsbolag och Försäkringsinspektionens direktiv Dnr 17/002/2001 och senare gjorda ändringar. Placeringarnas bokföringsvärden Byggnaderna är värderade till anskaffningsutgift efter avdrag av planmässiga avskrivningar. Gjorda uppskrivningar på byggnader har också avskrivits enligt plan. Jordområdena och fastighetsaktierna är värderade till anskaffningsutgift och senare gjorda uppskrivningar eller nedskrivningar. Aktierna och andelarna bokförs enligt anskaffningsutgift. Värdena har korrigerats med nedskrivningar och återförda nedskrivningar enligt medelvärdet för respektive placeringsobjekt. Beträffande aktier i utländsk valuta har bokslutsdagens valutakurser använts. Finansmarknadsinstrumenten (masskuldebrev och strukturerade produkter) är värderade till anskaffningsutgift eller ett eventuellt lägre gängse värde. Värdena har korrigerats med beaktande av över- eller underkurs vid köpetillfället och upplupen löptid. Lånefordringarna upptas till nominellt värde. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Placeringarnas gängse värden Placeringarnas gängse värden fastställs årligen. Fastigheternas och fastighetsaktiernas gängse värden har uppskattats separat för varje objekt. För värdering av bolagets större fastighetsobjekt har utomstående värderingsman anlitats. Aktierna och andelarna är upptagna till antingen bokslutsdagens köp- och valutakurs, matematiskt värde eller bokföringsvärde. Av finansmarknadsinstrumenten är masskuldebreven och de strukturerade produkterna upptagna till bokslutsdagens kurs. Lånefordringarna är värderade till sitt nominella belopp. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Grunderna för planmässiga avskrivningar Bolagets styrelse har för de avskrivningsbara tillgångarna fastställt en linjär avskrivningsplan enligt följande: - byggnader 40 år - grundreparationer på fastighetsaktier 10 år - inventarier och dataprogram 5 år För byggnader anskaffade före år 1985 har man utgått från bokföringsvärdet och återstående avskrivningstid och för övriga från anskaffningsutgiften. Tilläggsinvesteringar i eller uppskrivning av gammal byggnad avskrivs under byggnadens återstående avskrivningstid.

13 De anställdas pensionsskydd De anställdas pensionsskydd är ordnat medelst en lagstadgad APL-försäkring och en frivillig APLtilläggsförsäkring. Bolaget hade en egen frivillig pensionsstiftelse, som gav tilläggsförmåner för personer anställda före Stiftelsens tilläggsförmåner var något bättre än de förmåner som APL-tilläggsförsäkringen ger för senare anställda. Stiftelsen har upplösts och en gruppensionsförsäkring med oförändrade villkor för förmånstagarna har tecknats i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas. Principer gällande koncernbokslut I koncernbokslutet för Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolaget och fastighetsaktiebolaget Malmgatan 20 Ab har vid elimineringen av moderbolagets aktieinnehav tillämpats anskaffningsvärdemetoden. Uppskrivningarna av moderbolagets aktieinnehav i Malmgatan 20 är i koncernbokslutet upptagen bland fastigheter. Den resultatförda delen av uppskrivningarna år 2002, som gäller byggnader, avskrevs första gången i bokslutet för år 2003 och skall vara helt avskriven år Koncernaktiva hänförs till fastigheter och fördelas på byggnad och tomt. Den del som går mot byggnad avskrivs i koncernbokslutet linjärt på 20 år fr.o.m eller senare anskaffningsår. Den ackumulerade avskrivningsdifferensen är uppdelad i eget kapital och latent skatteskuld. Den latenta skatteskulden i bokslutet för år 2004 och 2005 är räknad enligt skattesats 26%. Moderbolagets bokslutsprinciper har i övrigt legat till grund för koncernbokslutet.

14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN PLACERINGAR Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens Placeringar Återstående Bokförings- Gängse Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings- värde värde anskaffnings- värde värde utgift utgift Fastighetsplaceringar Fastigheter , , , , , ,00 Koncernbolagsaktier , , , , , ,00 Övriga fastighetsaktier , , , , , ,35 Lånefordringar hos koncernföretag , , , , , ,25 Övriga placeringar Aktier och andelar , , , , , ,76 Finansmarknadsinstrument , , , , , ,03 Lån mot inteckningssäkerhet , , , , , ,95 Övriga lånefordringar , , , , , ,03 Depositioner 0,00 0,00 0, , , ,00 Depåfordringar inom återförsäkring 2 417, , , , , , , , , , , ,00 I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår: - skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa , ,23 I bokföringsvärdet ingår Inkomstförda uppskrivningar , ,41 Övriga uppskrivningar , , , ,79 Värderingsdifferens (differensen mellan gängse värde och bokföringsvärde) , ,20

15 PLACERINGAR I FASTIGHETER Förändring i fastighetsplaceringar 2005 Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Anskaffningsutgift , ,25 Ökningar ,00 0,00 Minskningar 0, ,74 Anskaffningsutgift , ,51 Ackumulerade avskrivningar ,30 Räkenskapsperiodens avskrivningar ,45 Ackumulerade avskrivningar ,75 Nedskrivningar ,12 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 Nedskrivningar ,12 Uppskrivningar ,91 Ökningar 0,00 Minskningar 0,00 Ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar ,12 Räkenskapsperiodens avskrivningar på uppskrivn ,72 Uppskrivningar ,07 Bokföringsvärde , ,51 Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk: Återstående anskaffningsutgift , ,68 Bokföringsvärde , ,29 Gängse värde , ,20 Placeringar i koncernföretag Koncernföretag Malmgatan 20 Ab Hemort Helsingfors Ägarandel 100 % Eget kapital ,70 Räkenskapsperiodens resultat ,47

16 ÖVRIGA PLACERINGAR Hemstat Ägarandel Bokförings- Gängse värde värde Aktier Aktia Sparbank Finland 0,91 % , ,00 Amer Sports Finland 0,03 % , ,00 Bekaert Belgien 0,02 % , ,00 Elisa Finland 0,01 % , ,36 ENI SPA Italien 0,00 % , ,00 Fortum Finland 0,00 % , ,76 GlaxoSmithKline Storbritannien 0,00 % , ,58 HK Ruokatalo Finland 0,14 % , ,00 Huhtamäki Finland 0,03 % , ,00 Jaakko Pöyry Finland 0,09 % , ,00 KCI Konecranes Finland 0,06 % , ,00 Koninklijke KPN Nederländerna 0,00 % , ,00 Lassila & Tikanoja Finland 0,06 % , ,00 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Finland 1,29 % 3 804, ,62 Nordea Sverige 0,00 % , ,00 Outokumpu A Finland 0,01 % , ,00 Pensionsförsäkringsaktieb. Veritas Finland 12,34 % , ,08 Philips Electronics Nederländerna 0,00 % , ,50 Renault Frankrike 0,00 % , ,00 Sampo A Finland 0,01 % , ,00 Sanoma-WSOY B Finland 0,01 % , ,00 SKF B Sverige 0,01 % , ,56 Stockmann B Finland 0,04 % , ,50 SUEZ Frankrike 0,00 % , ,00 Total Frankrike 0,00 % , ,40 Union Bank of Switzerland Schweiz 0,00 % , ,09 UPM-Kymmene Finland 0,01 % , ,00 Övriga , , , ,55 Placeringsfonder Aktiefonder Carnegie European Equity Fund Luxemburg , ,08 Carnegie Global Healthcare Fund Luxemburg , ,47 Carnegie Medical Luxemburg , ,01 East Capital Balkanfonden Sverige , ,37 FIM Fenno Finland , ,35 FIM Vision Finland , ,73 Fondita Nordic Small Cap A Finland , ,06 Gyllenberg Small Firm B Finland , ,49 Odin Europa Norge , ,39 Odin Fastighet Norge , ,34 Odin Finland Norge , ,74 Odin Norden Norge , ,66 Seligson & Co APS Far East A Finland , ,10 Seligson & Co Phoenix A Finland , , , ,05 Räntefonder Aktia Interest Räntefond A Luxemburg , ,86 Evli European Investment Grade A Finland , , , ,81 Övriga fonder Access Capital LP II A Storbritannien , ,00 The First European Fund Inv. UK LPStorbritannien , ,00 Finnmezzanine III A Finland , ,00 Finnventure II Finland , ,00 Finnventure III Finland , ,00 Finnventure IV Finland , , , , , ,41 Övriga lånefordringar enligt säkerhet Bankgaranti , ,67 Fastighetsaktier , ,86 Övrig säkerhet , ,50 Återstående anskaffningsutgift , ,03 Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt (kapitallån) , , , ,03

17 FÖRÄNDRINGAR I IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid Inventarier och övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , ,13 Föregående år helt avskrivna , ,15 Ökningar 0, ,58 Minskningar 0, ,19 Anskaffningsutgift , ,37 Ackumulerade avskrivningar , ,04 Föregående år helt avskrivna , ,15 Ackumul. avskrivn. på minskningar 0, ,49 Räkenskapsperiodens avskrivningar , ,22 Ackumulerade avskrivningar , ,62 Bokföringsvärde , ,75 ANSVAR Placeringsförbindelser , ,00 FÖRSÄKRINGSTEKNISKT ERSÄTTNINGSANSVAR Vid uträkning av ansvarsskulden för ersättningar i form av pension och livränta har använts följande kalkylränta 3,50 % 3,50 % LATENTA SKATTER Bolaget har inga väsentliga latenta skatter. Skatt har inte beaktats på värderingsdifferenserna eftersom bolaget inte har för avsikt att realisera dem på ett sådant sätt, att det skulle leda till beskattning. Skatt på de ackumulerade bokslutsdispositionerna är beaktad i koncernbokslutet. Skattesatsen för år 2004 är 29 % och för år 2005 och 2006 är den 26%. FÖRÄNDRINGAR I DET EGNA KAPITALET Förändring Grundfond ,00 0, ,00 Garantikapital ,00 0, ,00 Uppskrivningsfond ,00 0, ,00 Övriga fonder Reservfond ,98 0, ,98 Dispositionsfond , , ,01 Räkenskapsperiodens resultat , ,85 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , , , , , , Förändring Grundfond ,00 0, ,00 Garantikapital ,00 0, ,00 Uppskrivningsfond ,00 0, ,00 Övriga fonder Reservfond ,98 0, ,98 Dispositionsfond , , ,16 Räkenskapsperiodens resultat , ,07 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , , , , , ,99 UPPSKRIVNINGSFOND Uppskrivningar av anläggningstillgångar , ,00 Sammanlagt , ,00

18 UTDELNINGSBARA TILLGÅNGAR Moderbolaget Koncernen Räkenskapsperiodens resultat , ,28 + Reservfond , ,98 + Dispositionsfond , ,04 + Andel av frivilliga reserveringar och avskrivningsdifferens som överförts till det egna kapitalet 0, ,91 - Resultat från tidigare räkenskapsperioder 0, ,18 - Belopp av bokslutsdispositioner som koncernföretag i koncernbokslutet överför till eget kapital 0, ,70 Utdelningsbara tillgångar sammanlagt , ,33 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Styrelsen föreslår att resultatet ,64 euro för år 2005 disponeras på följande sätt: På garantikapitalet betalas 5 % ränta ,00 Till dispositionsfonden överförs , ,64 Om förvaltningsrådet och bolagsstämman godkänner styrelsens förslag kommer bolagets eget kapital att uppgå till: Grundfond ,00 Garantikapital ,00 Uppskrivningsfond ,00 Övriga fonder Reservfond ,98 Dispositionsfond , ,63 NOTER OM SOLVENS Verksamhetskapital Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning , ,99 Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,37 Uppskattad differens i tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen , ,20 Immateriella tillgångar , , , ,09 Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. 7 lagen om försäkringsbolag , ,00 För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat utjämningsbelopp , ,00 Utjämningsbelopp i proportion till fullt belopp ,2 % ,0 % ,9 % ,5 % ,0 % Verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premieintäkt för egen räkning för de 12 föregående månaderna ,4 % ,1 % ,1 % ,1 % ,3 % Verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till försäkringsteknisk ansvarsskuld för egen räkning utan utjämningsbelopp ,0 % ,4 % ,1 % ,0 % ,1 %

19 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Resultat enligt försäkringsklassgrupp Premieinkomst före Premieintäkter Ersättningskost- Driftskostnader Återförsäkrares Försäkringstekniskt bidrag återförsäkrares före återförsäk- nader före åter- före återförsäk- andel före förändring i garantiavgiftsandel rares andel försäkrares rares provisioner posten, övriga försäkringstekandel och vinstandelar niska kostnader och utjämningsbeloppet Direktförsäkring Lagstadgad olycksfall , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Annan olycksfall och sjukdom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Brand och annan skada på egendom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Motorfordonsansvar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Landfordon , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Övriga försäkringsklasser , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Direktförsäkring sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Återförsäkring , , , ,02 0, , , , , ,93 0, , , , , , , ,47 Sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Förändring i garantiavgiftsposten , , ,00 Övriga försäkringstekniska kostnader , , ,67 Förändring i utjämningsbeloppe , , ,67 Försäkringstekniskt bidrag , , ,27

20 PREMIEINKOMST Direktförsäkring , ,96 Återförsäkring , ,47 Premieinkomst före återförsäkrares andel , ,43 AVDRAG FRÅN PREMIEINKOMSTERNA Kreditförluster , ,47 Premieskatt , ,78 Brandskyddsavgift , ,11 Trafiksäkerhetsavgift , ,00 Arbetsskyddsavgift , ,34 Sjukvårdsavgift som uppbärs för statens räkning , , , ,70 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR FÖRSÄKRINGSTEKNISK ANSVARSSKULD Utjämningsbelopp Beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet har förändrats så att detta förstärks i det fall att det annars skulle ligga under den s.k. idealzonens nedre gräns. Förändringen i beräkningsgrunderna innebär per att utjämningsansvaret utökas med euro. SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTERNA AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter från koncernföretag 7 289, ,89 Hyror , , , ,86 Intäkter av övriga placeringar Dividender , ,12 Vinstandelar , ,13 Räntor , ,56 Övriga intäkter 6 928, , , ,20 Sammanlagt , ,06 Återförda nedskrivningar , ,16 Försäljningsvinster , ,68 Sammanlagt , ,90 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , ,59 Kostnader för övriga placeringar , ,09 Räntekostnader och dylika kostnader för främmande kapital , ,76 Sammanlagt , ,44 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,92 Byggnadsavskrivningar enligt plan , , , ,68 Försäljningsförluster , ,52 Sammanlagt , ,64 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen , ,26

21 RESULTATRÄKNINGENS POST "DRIFTSKOSTNADER" Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkringen , ,96 Provisioner för mottagen återförsäkring , ,69 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar , , , ,16 Kostnader för skötsel av försäkringar , ,95 Förvaltningskostnader , ,35 Provisioner för avgiven återförsäkring , ,41 Sammanlagt , ,05 TOTALA DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION Utbetalda ersättningar , ,00 Driftskostnader , ,05 Kostnader för placeringsverksamheten , ,63 Sammanlagt , ,68 PERSONAL OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN Personalkostnader Löner och arvoden , ,09 Pensionskostnader , ,24 Övriga lönebikostnader , ,20 Sammanlagt , ,53

22 Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser och lån och deras villkor 2005 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 63 år. Givna lån ,67 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,45 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,25 %, 2 år bostadsaktier 2004 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,89 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,67 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,25 %, 3 år bostadsaktier Personal i medeltal Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Kontorspersonal Försäljningspersonal Fastighetspersonal 1 1 Sammanlagt

23 NYCKELTAL SOM BESKRIVER DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN 2005 Omsättning ,49 Premieinkomst före återförsäkrares andel ,90 Skadeprocent 93,9 % Ersättningskostnader utan beräkningsräntekostnad ,94 Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad 92,2 % Driftskostnadsprocent 20,7 % Totalkostnadsprocent 114,7 % Totalkostnadsprocent utan beräkningsräntekostnad 112,9 % Rörelsevinst ,76 Förändring i värderingsdifferenser utanför balansräkningen ,74 Totalresultat ,50 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 0,00 Beräkningsräntekostnad ,00 Avkastning på totalkapitalet enligt gängse värden 7,0 % Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden på sysselsatt kapital 16,2 % Verksamhetskapital ,21 Utjämningsbelopp ,00 Solvenskapital ,21 Solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden 75,0 % Premieintäkter för 12 månader (efter återförsäkrares andel) ,88 Solvensprocent (risktäckningskapacitet) 106,4 % Antal anställda i medeltal under året 195 RESULTATANALYS 2005 Premieintäkter ,88 Ersättningskostnader ,94 Driftskostnader ,77 Övriga försäkringstekniska kostnader ,00 Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet ,83 Nettointäkter av placeringsverksamheten ,59 Övriga intäkter och kostnader 0,00 Rörelsevinst ,76 Förändring i utjämningsbeloppet ,00 Vinst före extraordinära poster ,76 Extraordinära intäkter och kostnader 0,00 Vinst före bokslutsdispositioner och skatter ,76 Direkta skatter ,14 Bokslutsdispositioner ,02 Räkenskapsperiodens vinst ,64

24 Definitioner på nyckeltal Omsättning Premieinkomst Skadeprocent Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad Driftskostnadsprocent Totalkostnadsprocent Totalkostnadsprocent utan beräkningsräntekostnad Rörelsevinst/ -förlust Avkastning på totalkapitalet i procent (enligt gängse värde) Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Solvenskapital Solvenskapital i procent av ansvarsskulden Solvensprocent (risktäckningskapacitet) Premieintäkter före återförsäkrares andel + nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen + övriga intäkter Premieinkomst före återförsäkrares andel Ersättningskostnader / premieintäkter Ersättningskostnader utan beräkningsräntekostnad / premieintäkter Driftskostnader / premieintäkter Skadeprocent + driftskostnadsprocent Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad + driftskostnadsprocent Vinst / förlust före förändring i utjämningsbelopp, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter + rörelsevinst eller -förlust + räntekostnader och övriga finansiella kostnader + beräkningsräntekostnad + i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning eller återföring + förändring i placeringarnas värderingsdifferenser x balansomslutning + placeringarnas värderingsdifferenser + eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning + ackumulerade bokslutsdispositioner + placeringarnas värderingsdifferenser - immateriella tillgångar Den reservering som beräknats med tanke på skaderika år Verksamhetskapital + utjämningsbelopp Solvenskapital / (försäkringsteknisk ansvarsskuld - utjämningsbelopp) Solvenskapital / premieintäkter för 12 månader

25 PLACERINGSALLOKERING TILL GÄNGSE VÄRDE 2005 Lånefordringar 1) ,29 2,3 % Masskuldebrevslån 1), 2) ,31 33,2 % * varav räntefonder ,81 1,5 % Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 1), 2), 3) 0,00 0,0 % * varav räntefonder 0,00 0,0 % Aktier och andelar ,26 36,2 % Fastighetsplaceringar 4) ,75 28,3 % * varav placeringsfonder ,34 1,8 % Övriga placeringar 2 417,20 0,0 % Placeringar sammanlagt ,81 100,0 % 1) Inklusive upplupna räntor 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument 3) Inklusive depositioner som ingår i placeringarna i balansräkningen 4) Inklusive andelar i sådana placeringsfonder, som placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar NETTOINTÄKTERNA AV PLACERINGSVERKSAMHETEN ENLIGT GÄNGSE VÄRDE 2005 Direkta nettointäkter Lånefordringar ,14 Masskuldebrevslån ,20 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 258,61 Aktier och andelar ,48 Fastighetsplaceringar ,30 Övriga placeringar -34,75 Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader , ,60 Värdeförändringar i bokföringen 1) Aktier och andelar ,30 Masskuldebrevslån ,87 Fastighetsplaceringar ,73 Övriga placeringar , ,99 Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen ,59 Förändring i värderingsdifferenser 2) Aktier och andelar ,48 Masskuldebrevslån ,20 Fastighetsplaceringar ,06 Övriga placeringar 0, ,74 Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden ,33 1) Försäljningsvinster och -förluster samt övriga värdeförändringar i bokföringen 2) Värdeförändringar utanför balansräkningen

26 NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN PÅ SYSSELSATT KAPITAL Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt Sysselsatt Avkastning på gängse värden 1) kapital 2) sysselsatt kapital Lånefordringar , ,22 5,0 % Masskuldebrevslån 3) , ,09 5,5 % * varav räntefonder , ,67 2,8 % Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3) 841, ,82 2,2 % * varav räntefonder 582, ,21 1,9 % Aktier och andelar , ,12 31,4 % Fastighetsplaceringar 4) , ,18 9,2 % * varav placeringsfonder , ,56 39,6 % Övriga placeringar -34, ,85-1,0 % Placeringar sammanlagt , ,28 16,2 % Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader , ,73-190,5 % , ,01 16,2 % 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden = förändringen i marknadsvärdet räknat enligt rapportperiodens början och slut - periodens kassaflöden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp / kostnader och försäljning / intäkter 2) Sysselsatt kapital = marknadsvärde vid rapportperiodens början + månatligen tidsavvägda kassaflöden 3) Inklusive intäkter av räntefonder som statistikförs under ifrågavarande placeringar 4) Inklusive intäkter av placeringsfonder som statistikförs under fastighetsplaceringar

27 RISKHANTERING 1. Allmänna principer för riskhantering 1.1. Allmänt om riskhanteringsplanen Ett försäkringsbolag bör ha ett system för intern kontroll och riskhantering, som är tillräckligt täckande med hänsyn till bolagets verksamhet. Intern kontroll är en process, som inbegriper den kontroll, som försäkringsbolagets ledning och övrig personal utför samt alla de åtgärder, genom vilka bolaget försöker säkerställa att lagar samt myndigheternas föreskrifter och anvisningar iakttas förvaltningsorganens beslut efterföljs interna föreskrifter, anvisningar, planer och förfaringssätt beaktas mål uppnås funktioner är ändamålsenliga och effektiva resurserna inom bolaget används på ett ekonomiskt, betryggande och effektivt sätt riskerna i verksamheten kontrolleras effektivt den ekonomiska och övriga informationen är tillförlitlig och korrekt Med riskhantering, som utgör en del av den interna kontrollen, avses identifiering, analys, begränsning och kontroll av de risker som hänför sig till affärsverksamheten och väsentligt hänger samman med den. Ett försäkringsbolag bör ha pålitliga metoder för mätning och uppföljning av risker. När gränserna för risktagning fastställs skall försäkringsbolagets risktagningsförmåga beaktas. Riskhantering kan också ta ställning till frågan om risktagandet undviks för mycket så att mål inte uppnås. Målet är att den interna kontrollen skall täcka alla funktioner och att den skall dimensioneras i rätt proportion till riskerna i de olika verksamheterna. I tillämpliga fall gäller den interna kontrollen även sådana funktioner som bolaget anskaffat utifrån Riskhanteringen i Veritas Skadeförsäkring Veritas Skadeförsäkrings beslutande och förvaltande organ är bolagsstämma, förvaltningsråd och styrelse. Bolagets förvaltning leds av ett förvaltningsråd, som väljer styrelse, verkställande direktör och dennas ställföreträdare. Förvaltningsrådet utser också årligen två kontrollanter som tillsammans med bolagets övervakningsrevisor granskar bolagets kassaoch banktillgodohavanden, värdepapper och uppföljning av förvaltningsrådets beslut. Enligt aktiebolagslagen sörjer styrelsen för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen i Veritas Skadeförsäkring utser bolagets direktörer och avdelningschefer och styrelsen upprätthåller också förteckningen över de personer, som i juridiskt hänseende kan representera bolaget enligt anteckning i handelsregistret. Styrelsemedlemmarna är utomstående personer och inte anställda av bolaget. Bolagets verkställande direktör handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Till sitt förfogande har verkställande direktören en rådgivande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, om den inverkan som fusionen planeras få på det övertagande bolagets

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bilaga 1

RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Nr 203 623 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner Överföringar

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsen nyckeltal 2011 2010 % Premieinkomst, milj. 423,6 380,4 11,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, milj.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2010 2009 % Premieinkomst, milj. 380,4 371,6 2,4 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl 4038 Nr 1413 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2009 2008 % Premieinkomst, milj. 371,6 335,4 10,8 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Aktia Skadeförsäkring Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Aktia Skadeförsäkring Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Aktia Skadeförsäkring Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Aktia Skadeförsäkring Ab Märaholmskajen 3, 00180 Helsingfors PB 549, 00101 Helsingfors Tfn 010 80 81 80 www.aktia.fi FO-nummer 2190954-7

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen nyckeltal 2012 2011 % Premieinkomst, milj. 458,2 423,6 8,2 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar,

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-6/2011 1-6/2010 2010 Premieinkomst, milj. 207,4 187,5 380,4 ArPL-lönesumma, milj.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr

PostNord Försäkringsförening Org nr PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Allmänt om verksamheten (Siffrorna inom parentes avser per den 30 juni 2017) PostNord Försäkringsförening (PFF) försäkrar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Folksam Skadeförsäkring Ab Märaholmskajen 3, 00180 Helsingfors PB 549, 00101 Helsingfors Tfn 010 80 81 80 www.folksam.fi FO-nummer 2190954-7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

RESULTATRÄKNING (kkr) BALANSRÄKNING (kkr) 30/6 2014

RESULTATRÄKNING (kkr) BALANSRÄKNING (kkr) 30/6 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) 1/1-30/6 2014 1/1-30/6 2013 1/1-31/12 2013 Premieinkomst premieinkomst 110 634 98 553 216 270 premier för avgiven återförsäkring 0 0-219 Kapitalavkastning, intäkter 205 448 128 357

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018 3,4 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,8 miljoner euro (225,9 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2017

Delårsrapport januari till juni 2017 Delårsrapport januari till juni 2017 Delårsrapport januari till juni 2017 Försäkringsrörelsen Årsförsäkring Under perioden uppgick premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen till 80,4 (71,9) Mkr och premieintäkten

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 236,7 miljoner euro (243,0 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

BILAGOR 1 (19) Bilaga Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning

BILAGOR 1 (19) Bilaga Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning 1 (19) BILAGOR Bilaga 1 1. Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning Koncernresultaträkning enligt kostnadsslag (BokfF 1:1 ) (Räkenskapsperioden) (Föregående räkenskapsperiod) _._. - _._.._.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen 1865 22610 Lemland Fo nr: 1972533-5 Balansbok 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning Denna balansbok för perioden 1.1.2016 31.12.2016 innehåller: Bokslut: Resultaträkning

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) 1 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr Nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning -1,5 % Bäst avkastade fastighetsplaceringarna 5,7 % Solvensnivå 126,2 % Premieinkomst 540,5 milj. Kundåterbäringar

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2018

Delårsrapport januari till juni 2018 Delårsrapport januari till juni 2018 Delårsrapport januari till juni 2018 Försäkringsrörelsen Årsförsäkring Under perioden uppgick premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen till 80,6 (80,4) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2017 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG Avkastning 8,0% Bäst avkastade aktieplaceringarna 14,9 % Solvensnivå 131,6 % Premieinkomst 520,9 milj. Kundåterbäringar 8,6 milj. Placeringarna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Singöaffären har under 2015/2016

Läs mer

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Energi i Karlskrona AB

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Energi i Karlskrona AB ÅRETS SIFFROR Affärsverken Energi i Karlskrona AB RESULTATRÄKNING KSEK Not Nettoomsättning 1 293 017 321 292 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -252 976-274 959 Övriga externa kostnader 2,3-19

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2016 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Första Kvartalet 2016

Första Kvartalet 2016 Första Kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 447 T (23 571 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 299 T (721 T ) Periodens resultat uppgick till 212 T (515 T ) Resultat per aktie 0,014

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 0 Resultaträkning 0 Balansräkning 0 Kassaflödesanalys 0 Tilläggsupplysningar 0 ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-08-31

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer