INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Resultaträkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning."

Transkript

1 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Balansräkning Finansieringsanalys Noter till balansräkningen Koncernbokslut Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande Resultatanalys Nyckeltal Defi nitioner på nyckeltal

2 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag (nedan Veritas Skadeförsäkring) grundades år 1925 och verk sam hets året var bolagets sjuttionionde. Bolaget är medlem i Veritas-gruppen sedan år Övriga medlemmar i gruppen är Livförsäkringsaktiebolaget Veritas, Pensionsförsäkrings aktie bolaget Veritas och Rahastotori Oy. Kund segmenten för Veritas Skadeförsäkring består huvudsakligen av privathushåll, företagare samt små och medelstora företag. Veritas-gruppens kontorsnät omfattade vid årsskiftet sex regionkontor samt 28 distriktskontor och service punkter. Veritas Skadeförsäkring, som har sina största marknadsandelar på det tvåspråkiga kust området, hade egen personal på 26 av gruppens kontor. Veritas Skadeförsäkrings huvudkontor är beläget i Helsingfors. Skadeförsäkringsbranschen Enligt förhandsuppgifter från Finska Försäkringsbolagens Centralförbund uppgick skade försäkrings branschens totala premieinkomst för direktförsäkring till 2,8 miljarder euro under år 2004 (+6,1 % jämfört med år 2003). Av premievolymen svarar de lagstadgade försäkringarna för omkring fyrtio procent. Totalpremien inom motorfordonsansvar (trafikförsäkring) uppgick till 588 miljoner euro (+9,8 %) och premien inom lagstadgad olycksfalls försäkring till 547 miljoner euro (+5,9 %). Av de övriga försäkrings klasserna svarade landfordon (frivillig bilförsäkring) för en premievolym på 455 miljoner euro (+7,4 %) samt brand- och annan egen doms försäkring för 638 miljoner euro (+4,5 %). Premieintäkter och försäkringsbestånd Veritas Skadeförsäkrings premieintäkter uppgick år 2004 till 50,3 miljoner euro jämfört med 42,2 miljoner euro år 2003 (+19,3 %). Den totala premie inkomsten, före åter försäk rares andel, uppgick till 57,4 miljoner euro (+24,4 %). Av detta belopp svarar direkt försäkringen för 56,2 miljoner euro (+25,6 %) och mottagen återförsäkring för 1,2 miljoner euro ( 13,2 %). Bland de enskilda försäkringsklasserna uppgick premie intäkterna, före återförsäkrares andelar, för motorfordonsansvar till 12,7 miljoner euro (+20,5 %), för landfordon till 12,5 miljoner euro (+45,7 %), för brand- och annan egendomsförsäkring till 11,2 miljoner euro (+3,6 %) och för lagstadgad olycksfallsförsäkring till 8,6 miljoner euro (+22,1 %). En betydande del av volymökningen sammanhänger med den för Veritas Skadeförsäkring nya affären med s.k. trafi k- kaskoförsäkring, som bolaget påbörjade år 2003 med företag som idkar bilfi nansiering och -leasing. Av ökningen i premieinkomst hänför sig 6,5 miljoner euro till denna portfölj och affären svarade år 2004 för närapå en femtedel av bolagets totala premieinkomst. Bolagets marknadsandel inom direkt försäkring var 2,0 % i jämförelse med 1,7 % året innan. Till återförsäkrare avgiven andel av premieinkomsten ökade från 1,7 till 2,1 miljoner euro (+21,8 %). Premie ansvaret, netto efter återförsäkrares andel, var vid årsskiftet 19,9 miljoner euro (15,0 miljoner euro år 2003). I premieintäkterna har beaktats kreditförluster på premiefordringar till ett sammanlagt belopp på 0,2 miljoner euro (+3,4 %). Vid årsskiftet uppgick totalbeloppet av över tre månader gamla premiefordringar inom direktförsäkring till 0,8 miljoner euro, då motsvarande siffra år 2003 var 0,7 miljoner euro. I anslutning till premierna har av försäkringstagarna uppburits totalt 10,3 miljoner euro som överförda inkomster, av vilka 8,7 miljoner euro utgörs av försäkrings premieskatt och 0,8 miljoner euro av sjukvårds avgift. Därutöver har försäkringstagarna i anslutning till den lag stadgade olycksfallsförsäkringen erlagt 12,0 miljoner euro i premie för arbetslöshets försäkring och 0,5 miljoner euro i grupplivförsäkringspremie. Dessa premier inkasseras för vidare förmedling och innefattas inte i skadeförsäkringsbolagets bokslut.

3 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING PREMIEINKOMST OCH OMSÄTTNING Veritas Skadeförsäkring M Premieinkomst Omsättning PREMIEINKOMSTER ENLIGT KUNDGRUPP Veritas Skadeförsäkring Privatkunder 57 % Företag och företagare 38 % Andra 5 % Ersättningskostnader Veritas Skadeförsäkrings utbetalda ersättningar ökade från 34,4 till 42,5 miljoner euro (+23,7 %) och ersättningskostnaderna före återförsäkrares andel från 39,6 till 51,7 miljoner euro (+30,6 %). Inom de enskilda försäkringsklasserna ökade ersättningarna mest markant inom landfordon. Ersättningskostnaderna på eget ansvar ökade från 37,6 miljoner euro till 50,6 miljoner euro (+34,8 %). Skadekvoten (ersättningskostnader i för hållande till premieintäkter) uppgick till 100,6 % jämfört med 89,1 % år Bolaget mottog anmälningar om direktförsäkringsskador jämfört med året innan. Av antals ökningen hänför sig omkring femtusen till skadeanmälningar inom fordonsförsäkring (motorfordonsansvar och landfordon). Bland skadorna var 25 av sådan storlek att ersättnings kostnaden över steg 0,1 miljoner euro, jämfört med 27 stycken år Endast en skada medförde ersättningskostnader av sådan storlek att det åter försäk rings skydd, som bolaget tecknat för storskadehändelser, trädde till. Bolaget, som tillsammans med tre andra inhemska bolag är medlem i en storskadepool inom trafikförsäkring, fi ck via poolen del i högre ersättnings kostnader än under föregående år. Den största enskilda poolskadan var bussolyckan i Konginkangas i mars år Bolagets ersättningsansvar, netto efter återförsäkrares andel, uppgick vid års skiftet till 59,1 miljoner euro (50,0 miljoner euro år 2003). Mer än hälften av detta belopp hänför sig till livräntor och pensioner inom olycksfalls-, motorfordonsansvars- och patientförsäkring. Enligt de rapporter, som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Trafi kförsäkringscentralen publicerade i juni 2004, har den förväntade medellivslängden bland befolkningen ökat sedan före gående undersökning år Följaktligen har Veritas Skadeförsäkring modifierat sina beräknings grunder vid uträkning av ersättningsansvaret för personskador och bolaget tillämpar från verksamhetsåret 2004 den s.k. nya dödlighetsmodellen i kalkylerna. Samtidigt har den kalkylränta,

4 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING som bolaget använder vid beräkning av ersättningsansvar för livräntor och pensioner, reducerats från 4,0 % till 3,5 %. Därutöver har bolaget förstärkt kollektivreserveringen inom ersättningsansvaret för landfordon, till den del detta härrör från trafi kkaskoaffären. Dessa förändringar utökar ersättningsansvaret med totalt 2,7 miljoner euro jämfört med de beräkningsgrunder, som bolaget tillämpade vid föregående bokslut, och försämrar skade kvoten i motsvarande grad. Placeringsverksamhet Nettoresultatet av placeringsverksamheten uppgick till 5,1 miljoner euro jämfört med 6,4 miljoner euro år Av intäkterna utgjorde 1,6 miljoner euro ränteintäkter, dividender och vinstandelar inbringade 1,6 miljoner euro, medan fastighets placeringarna stod för en nettointäkt på 0,8 miljoner euro efter byggnads avskrivningar enligt plan. I försäljningsvinster har 1,1 miljoner euro infl utit. Återförda ned skrivningar ökar placerings intäkterna med 0,7 miljoner euro, medan årets nedskrivningar uppgick till 0,5 miljoner euro. Placeringarnas bokföringsvärde uppgick vid årsskiftet till 100,7 miljoner euro jämfört med 90,2 miljoner euro år Bolagets innehav av fastigheter var oförändrat sedan år 2003 medan nettoförändringen i innehavet av fastighetsaktier uppgick till +4,4 miljoner euro. Den totala våningsarealen uppgick vid årsskiftet till kvadratmeter, varav kvad rat meter var i eget bruk och alla övriga utrymmen uthyrda. Bok förings värdet för fastighets placeringarna upp gick till 24,2 miljoner euro och deras gängse värde till 35,6 miljoner euro. NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Veritas Skadeförsäkring M Värderingsdifferenser, utjämningsbelopp och solvens Placeringarnas gängse värde var vid årsskiftet 123,1 miljoner euro, vilket ger en värderings differens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) på 22,4 miljoner euro jämfört med 17,0 miljoner euro år Till följd av verksamhetsårets höga skadekvot ingår i bokslutet ett nettouttag från utjäm nings beloppet på 8,3 miljoner euro. Utjämningsbeloppet uppgår efter denna minskning till 22,4 miljoner euro. Bolagets garantikapital uppgår till 1,5 miljoner euro och garanti kapitals inne havare är Aktia Spar bank Abp, Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och Pensions försäk rings aktiebolaget Veritas, alla med lika stora andelar. Verksamhetskapitalet uppgick vid årsskiftet till 34,0 miljoner euro och motsvarande minimibelopp var 10,2 miljoner euro, jämfört med ett verksamhetskapital på 26,7 miljoner euro och ett minimibelopp (om kalkylerat enligt nuvarande bestämmelser) på 8,2 miljoner euro året innan. Solvens kapitalet (summan av verk samhetskapital och utjämningsbelopp) uppgick till 56,4 miljoner euro, vilket motsvarar en risk täck nings kapacitet (solvens kapital i förhållande till premieintäkter) på 112,1 % jämfört med 136,1 % år 2003.

5 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING SOLVENSKAPITAL Veritas Skadeförsäkring Utjämningsbelopp Verksamhetskapital M Driftskostnader och personal Driftskostnaderna för försäkringsskötsel uppgick till 11,1 miljoner euro jämfört med 9,8 miljoner euro år 2003 (+13,0 %). Ökningen sammanhänger med den kraftigt växande affärsvolymen. Totalkostnadsprocenten (ersättnings- och driftskostnader i relation till premie intäkter) ökade till 122,6 från 112,3 år Bolagets genomsnittliga antal anställda var under verksamhetsåret 180 personer, en ökning med tolv personer sedan år Medelåldern bland personalen var 40,9 år och den genomsnittliga anställ nings tiden 10,8 år, jämfört med 41,2 år respektive 11,3 år under Av de anställda är 65 % kvinnor och 35 % män en könsfördelning som är typisk för försäkringsbranschen som helhet. De totala personalkostnaderna uppgick till 7,7 miljoner euro jämfört med 7,1 miljoner euro år 2003 (+8,6 %). TOTALKOSTNADSPROCENT Veritas Skadeförsäkring Driftskostnadsprocent Skadeprocent %

6 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING PERSONALANTAL Veritas Skadeförsäkring Försäkringstekniskt bidrag, rörelseresultat, reserveringar och årets resultat Det försäkringstekniska bidraget före förändring i utjämningsbeloppet försämrades från 5,2 till 11,4 miljoner euro. Rörelse resultatet (summan av försäk rings tekniskt bidrag före förändring i utjämnings beloppet och nettointäkter av placerings verk samheten före uppskrivningar) uppgick till 6,3 miljoner euro. Motsvarande siffra år 2003 var 1,2 miljoner euro. Avskrivningsdifferensen (skillnaden mellan skatte- och planmässiga avskriv ningar) minskade med 0,1 miljoner euro till 1,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var 1,9 miljoner euro och bolagets eget kapital ökade från 8,2 miljoner euro till 10,0 miljoner euro. På garantikapitalet föreslås en utbetald ränta på 5 % dvs euro. Övrig information och utsikter för år 2005 Bolagets markant försämrade skadekvot och totalkostnadsprocent sammanhänger i stor utsträckning med trafikkaskoaffären, som bolaget gav sig in på under år 2003 och där premiesättningen under år 2004 visade sig vara alltför låg i förhållande till ersättningskostnaderna. Kombinerat med en mycket kraftig volym tillväxt inom denna portfölj påverkar detta nyckeltalen för bolagets försäkringsaffär som helhet. Avtalen med företag som idkar bilfi nansiering och -leasing omförhandlas i syfte att nå ett förbättrat resultat för trafi k- kaskoaffären. Veritas Skadeförsäkring vidtar målmedvetna åtgärder i syfte att sänka skadekvoten med åtminstone tio procentenheter för att på sikt återfå en totalkostnadsprocent under 105. Veritas Skadeförsäkring uppdaterade under året bolagets riskhanteringsplan. Planen, som uppgörs enligt Försäkringsinspektionens branschallmänna föreskrifter, omfattar alla funktioner inom bolaget såsom försäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och den operativa verksamheten. Bolagets ledning Verkställande direktör för Veritas Skadeförsäkring var diplom ekonom Torbjörn Jakas. Bolagets styrelse bestod av verkställande direktör Sture Kackur (ordförande), kammarrådet Henry Wiklund (vice ordförande), informationschef Ulla Achrén, lantbruksrådet Marcus H. Borgström, bankdirektör Yngve Lindberg t.o.m , ombudsman Bo Linde, vice verkställande direktör Robert Sergelius fr.o.m , vice verkställande direktör Thor Sourander t.o.m samt verkställande direktör Jan-Erik Stenman fr.o.m Styrelsen sammanträdde till tio möten under året.

7 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING På det konstituerade styrelsemötet för verksamhetsåret 2005 valdes Wiklund till ordförande och Achrén till vice ordförande. I förvaltningsrådet, som bestod av 27 medlemmar, var politices magister Lars Rönn ord förande och verkställande direktör Ove Grandell vice ordförande fram till bolagsstämman i maj. Vid förvaltnings råds mötet valdes Grandell till ny ordförande och verkställande direktör Anders Ahlvik till vice ordförande. Förvalt nings rådet höll två möten under året. Koncern Veritas Skadeförsäkring bildar koncern tillsammans med fastig hets bolaget Malm gatan 20 Ab, där bolagets ägarandel är 100 %. I koncernbokslutet har anskaffningsvärdemetoden använts vid eliminering av moderbolagets aktie innehav. Inom koncernen är det sammanlagda beloppet av utdelningsbara tillgångar 4,0 miljoner euro.

8 R E S U L T A T R Ä K N I N G Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst , ,06 Återförsäkrares andel , , , ,08 Förändring i premieansvaret , ,00 Återförsäkrares andel 2 200, , ,26 100, , ,08 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,56 Återförsäkrares andel , , , ,78 Förändring i ersättningsansvaret , ,00 Mottagande av försäkringsbestånd 0, ,66 Återförsäkrares andel , , , , , ,12 Förändring i garantiavgiftsposten , ,00 Driftskostnader , ,23 Övriga försäkringstekniska kostnader 0, ,67 Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet , ,94 Förändring i utjämningsbeloppet Förändring i utjämningsbeloppet , ,00 Mottagande av försäkringsbestånd 0, , , ,67 Försäkringstekniskt bidrag , ,27 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Intäkter av placeringsverksamheten , ,36 Kostnader för placeringsverksamheten , , , ,53 Direkta skatter för den egentliga verksamheten , ,09 Resultat av den egentliga verksamheten efter skatter , ,17 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferensen , ,90 Räkenskapsperiodens resultat , ,07

9 BOKSLUTSPRINCIPER Tillämpade direktiv Detta bokslut är uppgjort i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut, Lag om försäkringsbolag och Försäkringsinspektionens direktiv Dnr 17/002/2001 och senare gjorda ändringar. Placeringarnas bokföringsvärden Byggnaderna är värderade till anskaffningsutgift efter avdrag av planmässiga avskrivningar. Gjorda uppskrivningar på byggnader har också avskrivits enligt plan. Jordområdena och fastighetsaktierna är värderade till anskaffningsutgift och senare gjorda uppskrivningar eller nedskrivningar. Aktierna och andelarna bokförs enligt anskaffningsutgift. Värdena har korrigerats med nedskrivningar och återförda nedskrivningar enligt medelvärdet för respektive placeringsobjekt. Beträffande aktier i utländsk valuta har bokslutsdagens valutakurser använts. Finansmarknadsinstrumenten (masskuldebrev, strukturerade produkter och riskdebenturer) är värderade till anskaffningsutgift eller ett eventuellt lägre gängse värde. Värdena har korrigerats med beaktande av över- eller underkurs vid köpetillfället och upplupen löptid. Lånefordringarna upptas till nominellt värde. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Placeringarnas gängse värden Placeringarnas gängse värden fastställs årligen. Fastigheternas och fastighetsaktiernas gängse värden har uppskattats separat för varje objekt. För värdering av bolagets större fastighetsobjekt har utomstående värderingsman anlitats. Aktierna och andelarna är upptagna till antingen bokslutsdagens köp- och valutakurs, matematiskt värde eller bokföringsvärde. Av finansmarknadsinstrumenten är masskuldebreven och de strukturerade produkterna upptagna till bokslutsdagens kurs och riskdebenturerna till nominellt värde. Lånefordringarna är värderade till sitt nominella belopp. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Grunderna för planmässiga avskrivningar Bolagets styrelse har för de avskrivningsbara tillgångarna fastställt en linjär avskrivningsplan enligt följande: - byggnader 40 år - grundreparationer på fastighetsaktier 10 år - inventarier och dataprogram 5 år För byggnader anskaffade före år 1985 har man utgått från bokföringsvärdet och återstående avskrivningstid och för övriga från anskaffningsutgiften. Tilläggsinvesteringar i eller uppskrivning av gammal byggnad avskrivs under byggnadens återstående avskrivningstid.

10 De anställdas pensionsskydd De anställdas pensionsskydd är ordnat medelst en lagstadgad APL-försäkring och en frivillig APLtilläggsförsäkring. Bolaget hade en egen frivillig pensionsstiftelse, som gav tilläggsförmåner för personer anställda före Stiftelsens tilläggsförmåner var något bättre än de förmåner som APL-tilläggsförsäkringen ger för senare anställda. Stiftelsen har upplösts och en gruppensionsförsäkring med oförändrade villkor för förmånstagarna har tecknats i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas. Principer gällande koncernbokslut I koncernbokslutet för Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolaget och fastighetsaktiebolaget Malmgatan 20 Ab har vid elimineringen av moderbolagets aktieinnehav tillämpats anskaffningsvärdemetoden. Uppskrivningarna av moderbolagets aktieinnehav i Malmgatan 20 är i koncernbokslutet upptagen bland fastigheter. Den resultatförda delen av uppskrivningarna år 2002, som gäller byggnader, avskrevs första gången i bokslutet för år 2003 och skall vara helt avskriven år Koncernaktiva hänförs till fastigheter och fördelas på byggnad och tomt. Den del som går mot byggnad avskrivs i koncernbokslutet linjärt på 20 år fr.o.m eller senare anskaffningsår. Den ackumulerade avskrivningsdifferensen är uppdelad i eget kapital och latent skatteskuld. Den latenta skatteskulden i bokslutet för år 2004 är räknad enligt skattesats 26 % och i bokslutet för år 2003 enligt 29 %. Moderbolagets bokslutsprinciper har i övrigt legat till grund för koncernbokslutet.

11 N O T E R T I L L R E S U L T A T R Ä K N I N G E N RESULTAT ENLIGT FÖRSÄKRINGSKLASSGRUPP Premieinkomst före Premieintäkter Ersättningskost- Driftskostnader Återförsäkrares Försäkringstekniskt bidrag återförsäkrares före återförsäk- nader före åter- före återförsäk- andel före förändring i garantiavgiftsandel rares andel försäkrares rares provisioner posten, övriga försäkringstekandel och vinstandelar niska kostnader och utjämningsbeloppet Direktförsäkring Lagstadgad olycksfall , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Annan olycksfall och sjukdom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Brand och annan skada på egendom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Motorfordonsansvar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Landfordon , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Övriga försäkringsklasser , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Direktförsäkring sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Återförsäkring , , , ,93 0, , , , , , , , , , , , , ,63 Sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Förändring i garantiavgiftsposten , , ,88 Övriga försäkringstekniska kostnader , , ,00 Förändring i utjämningsbeloppet , , ,16 Försäkringstekniskt bidrag , , ,68

12 PREMIEINKOMST Direktförsäkring , ,70 Återförsäkring , ,36 Premieinkomst före återförsäkrares andel , ,06 AVDRAG FRÅN PREMIEINKOMSTERNA Kreditförluster , ,46 Premieskatt , ,28 Brandskyddsavgift , ,16 Trafiksäkerhetsavgift , ,00 Arbetsskyddsavgift , ,25 Sjukvårdsavgift som uppbärs för statens räkning , , , ,15 SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTERNA AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter från koncernföretag 8 831, ,21 Hyror , , , ,64 Intäkter av övriga placeringar Dividender , ,88 Vinstandelar , ,14 Räntor , ,53 Övriga intäkter , , , ,45 Sammanlagt , ,09 Återförda nedskrivningar , ,97 Försäljningsvinster , ,30 Sammanlagt , ,36 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , ,11 Kostnader för övriga placeringar , ,94 Räntekostnader och dylika kostnader för främmande kapital , ,01 Sammanlagt , ,06 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,60 Byggnadsavskrivningar enligt plan , , , ,98 Försäljningsförluster , ,79 Sammanlagt , ,83 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen , ,53

13 RESULTATRÄKNINGENS POST "DRIFTSKOSTNADER" Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkringen , ,80 Provisioner för mottagen återförsäkring , ,94 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar , , , ,31 Kostnader för skötsel av försäkringar , ,75 Förvaltningskostnader , ,66 Provisioner för avgiven återförsäkring , ,49 Sammanlagt , ,23 TOTALA DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION Utbetalda ersättningar , ,29 Driftskostnader , ,23 Kostnader för placeringsverksamheten , ,74 Sammanlagt , ,26 PERSONAL OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN Personalkostnader Löner och arvoden , ,63 Pensionskostnader , ,64 Övriga lönebikostnader , ,29 Sammanlagt , ,56

14 Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser och lån och deras villkor 2004 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,89 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,67 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,25 %, 3 år bostadsaktier 2003 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,11 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,89 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,5 %, 4 år bostadsaktier Personal i medeltal Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Kontorspersonal Försäljningspersonal Fastighetspersonal 1 1 Sammanlagt

15 B A L A N S R Ä K N I N G P E R AKTIVA Immateriella tillgångar Utgifter med lång verkningstid , ,73 Placeringar Fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier , ,13 Lånefordringar hos koncernföretag , , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,78 Finansmarknadsinstrument , ,53 Lån mot inteckningssäkerhet , ,12 Övriga lånefordringar , ,51 Depositioner , ,35 0, ,94 Depåfordringar inom återförsäkring 4 652, , , ,88 Fordringar Direktförsäkring , ,80 Återförsäkring , ,74 Övriga fordringar , , , ,12 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Inventarier , ,80 Övriga materiella tillgångar , , , ,80 Kassa och banktillgodohavanden , , , ,29 Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror , ,72 Övriga aktiva resultatregleringar , , , , , ,98

16 PASSIVA Eget kapital Grundfond , ,00 Garantikapital , ,00 Uppskrivningsfond , ,00 Övriga fonder Reservfond , ,98 Dispositionsfond , , , ,08 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,15 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens , ,58 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Utjämningsbelopp , ,00 Garantiavgiftspost , , , , , ,00 Skulder Direktförsäkring , ,81 Återförsäkring , ,73 Övriga skulder , , , ,47 Passiva resultatregleringar Provisioner mottagen återförsäkring ,00 0,00 Reservering för semesterlöner , ,20 Övriga passiva resultatregleringar , , , , , ,98

17 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S Rörelseverksamhetens kassaflöde: Resultat av den egentliga verksamheten , ,17 Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden , ,00 Uppskrivningar 0,00 0,00 Nedskrivningar och återförda nedskrivningar av placeringar , ,37 Avskrivningar enligt plan , ,12 Övriga korrektivposter , ,29 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital , ,63 Förändring av rörelsekapital: Förändring av kortfristiga räntefria rörelsefordringar , ,81 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,02 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,84 Betalda direkta skatter , ,29 Rörelseverksamhetens kassaflöde , ,13 Placeringarnas kassaflöde: Nettoinvesteringar i placeringar , ,73 Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar , ,79 Placeringarnas kassaflöde , ,52 Finansieringens kassaflöde: Förändring av garantikapital 0, ,15 Utbetalda räntor på garantikapital ,01 0,00 Finansieringens kassaflöde , ,15 Förändring av likvida medel , ,76 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,73 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,76

18 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N PLACERINGAR Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens Placeringar Återstående Bokförings- Gängse Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings- värde värde anskaffnings- värde värde utgift utgift Fastighetsplaceringar Fastigheter , , , , , ,00 Koncernbolagsaktier , , , , , ,00 Övriga fastighetsaktier , , , , , ,00 Lånefordringar hos koncernföretag , , , , , ,99 Övriga placeringar Aktier och andelar , , , , , ,76 Finansmarknadsinstrument , , , , , ,98 Lån mot inteckningssäkerhet , , , , , ,12 Övriga lånefordringar , , , , , ,51 Depositioner , , ,00 0,00 0,00 0,00 Depåfordringar inom återförsäkring 4 652, , , , , , , , , , , ,18 I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår: - skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning av dessa (-) , ,30 I bokföringsvärdet ingår Inkomstförda uppskrivningar , ,13 Övriga uppskrivningar , , , ,51 Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) , ,30

19 Placeringar i fastigheter Förändring i fastighetsplaceringar 2004 Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Anskaffningsutgift , ,99 Ökningar ,35 0,00 Minskningar , ,74 Anskaffningsutgift , ,25 Ackumulerade avskrivningar ,85 Räkenskapsperiodens avskrivningar ,45 Ackumulerade avskrivningar ,30 Nedskrivningar ,12 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 Nedskrivningar ,12 Uppskrivningar ,91 Ökningar 0,00 Minskningar 0,00 Ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar ,40 Räkenskapsperiodens avskrivningar på uppskrivn ,72 Uppskrivningar ,79 Bokföringsvärde , ,25 Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk: Återstående anskaffningsutgift , ,41 Bokföringsvärde , ,73 Gängse värde , ,00 Placeringar i koncernföretag Koncernföretag Malmgatan 20 Ab Hemort Helsingfors Ägarandel 100 % Eget kapital ,23 Räkenskapsperiodens resultat ,39

20 Övriga placeringar Hemstat Ägarandel Bokförings- Gängse värde värde Aktier Aktia Sparbank Finland 0,97 % , ,00 ENI SPA Italien 0,00 % , ,00 Fortum Finland 0,01 % , ,79 GlaxoSmithKline Storbritannien 0,00 % , ,69 HK Ruokatalo Finland 0,14 % , ,00 Huhtamäki Finland 0,03 % , ,00 Jaakko Pöyry Finland 0,09 % , ,00 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Finland 1,29 % 3 804, ,46 Michelin Cat. B Frankrike 0,00 % , ,00 Nokian Renkaat Finland 0,03 % , ,00 Nordea Sverige 0,01 % , ,00 Outokumpu A Finland 0,01 % , ,00 Pensionsförsäkringsaktieb. Veritas Finland 11,21 % 6 727, ,00 Renault Frankrike 0,00 % , ,00 Sampo A Finland 0,01 % , ,00 Sanoma-WSOY B Finland 0,01 % , ,00 Stockmann B Finland 0,05 % , ,50 UPM-Kymmene Finland 0,01 % , ,00 Vodafone Group Storbritannien 0,00 % , ,88 Övriga , , , ,24 Placeringsfonder Aktiefonder Alfred Berg Europe A Finland , ,92 Carnegie Biotechnology Fund Luxemburg , ,20 Carnegie European Equity Fund Luxemburg , ,47 Carnegie Global Healthcare Fund Luxemburg , ,84 Carnegie Medical Luxemburg , ,49 FIM Fenno Finland , ,67 FIM Vision Finland , ,38 Fondita Nordic Small Cap A Finland , ,09 Fondita A Finland , ,85 Gyllenberg Small Firm B Finland , ,83 Odin Fastighet Norge , ,57 Odin Finland Norge , ,22 Odin Norden Norge , ,09 Sampo Europa Aktie Tillväxt Finland , ,88 Seligson & Co APS Far East A Finland , ,69 Seligson & Co Phoenix A Finland , ,85 Ålandsbanken Europe Value A Finland , , , ,38 Räntefonder Aktia Interest Räntefond A Luxemburg , ,85 Aktia Likvida B Finland , ,79 Evli European Investment Grade A Finland , , , ,92 Övriga fonder Access Capital LP II A Storbritannien , ,00 The First European Fund Inv. UK LP Storbritannien , ,00 Finnmezzanine III A Finland , ,65 Finnventure II Finland , ,30 Finnventure III Finland , ,40 Finnventure IV Finland , , , , , ,76 Övriga lånefordringar enligt säkerhet Bankgaranti , ,20 Fastighetsaktier , ,54 Övrig säkerhet , ,77 Återstående anskaffningsutgift , ,51 Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt (kapitallån) , , , ,51

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag... VERITAS LIVFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut, offi ciellt LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2 Resultaträkning, moderbolag............... 8 Balansräkning...............................

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL INHEMSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR OCH REPRESENTATIONER FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅN TREDJE LAND OCH PENSIONSANSTALTER SOM GRUNDATS GENOM LAG

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer