INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Resultaträkning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning."

Transkript

1 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Balansräkning Finansieringsanalys Noter till balansräkningen Koncernbokslut Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande Resultatanalys Nyckeltal Defi nitioner på nyckeltal

2 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag (nedan Veritas Skadeförsäkring) grundades år 1925 och verk sam hets året var bolagets sjuttionionde. Bolaget är medlem i Veritas-gruppen sedan år Övriga medlemmar i gruppen är Livförsäkringsaktiebolaget Veritas, Pensionsförsäkrings aktie bolaget Veritas och Rahastotori Oy. Kund segmenten för Veritas Skadeförsäkring består huvudsakligen av privathushåll, företagare samt små och medelstora företag. Veritas-gruppens kontorsnät omfattade vid årsskiftet sex regionkontor samt 28 distriktskontor och service punkter. Veritas Skadeförsäkring, som har sina största marknadsandelar på det tvåspråkiga kust området, hade egen personal på 26 av gruppens kontor. Veritas Skadeförsäkrings huvudkontor är beläget i Helsingfors. Skadeförsäkringsbranschen Enligt förhandsuppgifter från Finska Försäkringsbolagens Centralförbund uppgick skade försäkrings branschens totala premieinkomst för direktförsäkring till 2,8 miljarder euro under år 2004 (+6,1 % jämfört med år 2003). Av premievolymen svarar de lagstadgade försäkringarna för omkring fyrtio procent. Totalpremien inom motorfordonsansvar (trafikförsäkring) uppgick till 588 miljoner euro (+9,8 %) och premien inom lagstadgad olycksfalls försäkring till 547 miljoner euro (+5,9 %). Av de övriga försäkrings klasserna svarade landfordon (frivillig bilförsäkring) för en premievolym på 455 miljoner euro (+7,4 %) samt brand- och annan egen doms försäkring för 638 miljoner euro (+4,5 %). Premieintäkter och försäkringsbestånd Veritas Skadeförsäkrings premieintäkter uppgick år 2004 till 50,3 miljoner euro jämfört med 42,2 miljoner euro år 2003 (+19,3 %). Den totala premie inkomsten, före åter försäk rares andel, uppgick till 57,4 miljoner euro (+24,4 %). Av detta belopp svarar direkt försäkringen för 56,2 miljoner euro (+25,6 %) och mottagen återförsäkring för 1,2 miljoner euro ( 13,2 %). Bland de enskilda försäkringsklasserna uppgick premie intäkterna, före återförsäkrares andelar, för motorfordonsansvar till 12,7 miljoner euro (+20,5 %), för landfordon till 12,5 miljoner euro (+45,7 %), för brand- och annan egendomsförsäkring till 11,2 miljoner euro (+3,6 %) och för lagstadgad olycksfallsförsäkring till 8,6 miljoner euro (+22,1 %). En betydande del av volymökningen sammanhänger med den för Veritas Skadeförsäkring nya affären med s.k. trafi k- kaskoförsäkring, som bolaget påbörjade år 2003 med företag som idkar bilfi nansiering och -leasing. Av ökningen i premieinkomst hänför sig 6,5 miljoner euro till denna portfölj och affären svarade år 2004 för närapå en femtedel av bolagets totala premieinkomst. Bolagets marknadsandel inom direkt försäkring var 2,0 % i jämförelse med 1,7 % året innan. Till återförsäkrare avgiven andel av premieinkomsten ökade från 1,7 till 2,1 miljoner euro (+21,8 %). Premie ansvaret, netto efter återförsäkrares andel, var vid årsskiftet 19,9 miljoner euro (15,0 miljoner euro år 2003). I premieintäkterna har beaktats kreditförluster på premiefordringar till ett sammanlagt belopp på 0,2 miljoner euro (+3,4 %). Vid årsskiftet uppgick totalbeloppet av över tre månader gamla premiefordringar inom direktförsäkring till 0,8 miljoner euro, då motsvarande siffra år 2003 var 0,7 miljoner euro. I anslutning till premierna har av försäkringstagarna uppburits totalt 10,3 miljoner euro som överförda inkomster, av vilka 8,7 miljoner euro utgörs av försäkrings premieskatt och 0,8 miljoner euro av sjukvårds avgift. Därutöver har försäkringstagarna i anslutning till den lag stadgade olycksfallsförsäkringen erlagt 12,0 miljoner euro i premie för arbetslöshets försäkring och 0,5 miljoner euro i grupplivförsäkringspremie. Dessa premier inkasseras för vidare förmedling och innefattas inte i skadeförsäkringsbolagets bokslut.

3 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING PREMIEINKOMST OCH OMSÄTTNING Veritas Skadeförsäkring M Premieinkomst Omsättning PREMIEINKOMSTER ENLIGT KUNDGRUPP Veritas Skadeförsäkring Privatkunder 57 % Företag och företagare 38 % Andra 5 % Ersättningskostnader Veritas Skadeförsäkrings utbetalda ersättningar ökade från 34,4 till 42,5 miljoner euro (+23,7 %) och ersättningskostnaderna före återförsäkrares andel från 39,6 till 51,7 miljoner euro (+30,6 %). Inom de enskilda försäkringsklasserna ökade ersättningarna mest markant inom landfordon. Ersättningskostnaderna på eget ansvar ökade från 37,6 miljoner euro till 50,6 miljoner euro (+34,8 %). Skadekvoten (ersättningskostnader i för hållande till premieintäkter) uppgick till 100,6 % jämfört med 89,1 % år Bolaget mottog anmälningar om direktförsäkringsskador jämfört med året innan. Av antals ökningen hänför sig omkring femtusen till skadeanmälningar inom fordonsförsäkring (motorfordonsansvar och landfordon). Bland skadorna var 25 av sådan storlek att ersättnings kostnaden över steg 0,1 miljoner euro, jämfört med 27 stycken år Endast en skada medförde ersättningskostnader av sådan storlek att det åter försäk rings skydd, som bolaget tecknat för storskadehändelser, trädde till. Bolaget, som tillsammans med tre andra inhemska bolag är medlem i en storskadepool inom trafikförsäkring, fi ck via poolen del i högre ersättnings kostnader än under föregående år. Den största enskilda poolskadan var bussolyckan i Konginkangas i mars år Bolagets ersättningsansvar, netto efter återförsäkrares andel, uppgick vid års skiftet till 59,1 miljoner euro (50,0 miljoner euro år 2003). Mer än hälften av detta belopp hänför sig till livräntor och pensioner inom olycksfalls-, motorfordonsansvars- och patientförsäkring. Enligt de rapporter, som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Trafi kförsäkringscentralen publicerade i juni 2004, har den förväntade medellivslängden bland befolkningen ökat sedan före gående undersökning år Följaktligen har Veritas Skadeförsäkring modifierat sina beräknings grunder vid uträkning av ersättningsansvaret för personskador och bolaget tillämpar från verksamhetsåret 2004 den s.k. nya dödlighetsmodellen i kalkylerna. Samtidigt har den kalkylränta,

4 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING som bolaget använder vid beräkning av ersättningsansvar för livräntor och pensioner, reducerats från 4,0 % till 3,5 %. Därutöver har bolaget förstärkt kollektivreserveringen inom ersättningsansvaret för landfordon, till den del detta härrör från trafi kkaskoaffären. Dessa förändringar utökar ersättningsansvaret med totalt 2,7 miljoner euro jämfört med de beräkningsgrunder, som bolaget tillämpade vid föregående bokslut, och försämrar skade kvoten i motsvarande grad. Placeringsverksamhet Nettoresultatet av placeringsverksamheten uppgick till 5,1 miljoner euro jämfört med 6,4 miljoner euro år Av intäkterna utgjorde 1,6 miljoner euro ränteintäkter, dividender och vinstandelar inbringade 1,6 miljoner euro, medan fastighets placeringarna stod för en nettointäkt på 0,8 miljoner euro efter byggnads avskrivningar enligt plan. I försäljningsvinster har 1,1 miljoner euro infl utit. Återförda ned skrivningar ökar placerings intäkterna med 0,7 miljoner euro, medan årets nedskrivningar uppgick till 0,5 miljoner euro. Placeringarnas bokföringsvärde uppgick vid årsskiftet till 100,7 miljoner euro jämfört med 90,2 miljoner euro år Bolagets innehav av fastigheter var oförändrat sedan år 2003 medan nettoförändringen i innehavet av fastighetsaktier uppgick till +4,4 miljoner euro. Den totala våningsarealen uppgick vid årsskiftet till kvadratmeter, varav kvad rat meter var i eget bruk och alla övriga utrymmen uthyrda. Bok förings värdet för fastighets placeringarna upp gick till 24,2 miljoner euro och deras gängse värde till 35,6 miljoner euro. NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Veritas Skadeförsäkring M Värderingsdifferenser, utjämningsbelopp och solvens Placeringarnas gängse värde var vid årsskiftet 123,1 miljoner euro, vilket ger en värderings differens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) på 22,4 miljoner euro jämfört med 17,0 miljoner euro år Till följd av verksamhetsårets höga skadekvot ingår i bokslutet ett nettouttag från utjäm nings beloppet på 8,3 miljoner euro. Utjämningsbeloppet uppgår efter denna minskning till 22,4 miljoner euro. Bolagets garantikapital uppgår till 1,5 miljoner euro och garanti kapitals inne havare är Aktia Spar bank Abp, Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och Pensions försäk rings aktiebolaget Veritas, alla med lika stora andelar. Verksamhetskapitalet uppgick vid årsskiftet till 34,0 miljoner euro och motsvarande minimibelopp var 10,2 miljoner euro, jämfört med ett verksamhetskapital på 26,7 miljoner euro och ett minimibelopp (om kalkylerat enligt nuvarande bestämmelser) på 8,2 miljoner euro året innan. Solvens kapitalet (summan av verk samhetskapital och utjämningsbelopp) uppgick till 56,4 miljoner euro, vilket motsvarar en risk täck nings kapacitet (solvens kapital i förhållande till premieintäkter) på 112,1 % jämfört med 136,1 % år 2003.

5 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING SOLVENSKAPITAL Veritas Skadeförsäkring Utjämningsbelopp Verksamhetskapital M Driftskostnader och personal Driftskostnaderna för försäkringsskötsel uppgick till 11,1 miljoner euro jämfört med 9,8 miljoner euro år 2003 (+13,0 %). Ökningen sammanhänger med den kraftigt växande affärsvolymen. Totalkostnadsprocenten (ersättnings- och driftskostnader i relation till premie intäkter) ökade till 122,6 från 112,3 år Bolagets genomsnittliga antal anställda var under verksamhetsåret 180 personer, en ökning med tolv personer sedan år Medelåldern bland personalen var 40,9 år och den genomsnittliga anställ nings tiden 10,8 år, jämfört med 41,2 år respektive 11,3 år under Av de anställda är 65 % kvinnor och 35 % män en könsfördelning som är typisk för försäkringsbranschen som helhet. De totala personalkostnaderna uppgick till 7,7 miljoner euro jämfört med 7,1 miljoner euro år 2003 (+8,6 %). TOTALKOSTNADSPROCENT Veritas Skadeförsäkring Driftskostnadsprocent Skadeprocent %

6 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING PERSONALANTAL Veritas Skadeförsäkring Försäkringstekniskt bidrag, rörelseresultat, reserveringar och årets resultat Det försäkringstekniska bidraget före förändring i utjämningsbeloppet försämrades från 5,2 till 11,4 miljoner euro. Rörelse resultatet (summan av försäk rings tekniskt bidrag före förändring i utjämnings beloppet och nettointäkter av placerings verk samheten före uppskrivningar) uppgick till 6,3 miljoner euro. Motsvarande siffra år 2003 var 1,2 miljoner euro. Avskrivningsdifferensen (skillnaden mellan skatte- och planmässiga avskriv ningar) minskade med 0,1 miljoner euro till 1,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var 1,9 miljoner euro och bolagets eget kapital ökade från 8,2 miljoner euro till 10,0 miljoner euro. På garantikapitalet föreslås en utbetald ränta på 5 % dvs euro. Övrig information och utsikter för år 2005 Bolagets markant försämrade skadekvot och totalkostnadsprocent sammanhänger i stor utsträckning med trafikkaskoaffären, som bolaget gav sig in på under år 2003 och där premiesättningen under år 2004 visade sig vara alltför låg i förhållande till ersättningskostnaderna. Kombinerat med en mycket kraftig volym tillväxt inom denna portfölj påverkar detta nyckeltalen för bolagets försäkringsaffär som helhet. Avtalen med företag som idkar bilfi nansiering och -leasing omförhandlas i syfte att nå ett förbättrat resultat för trafi k- kaskoaffären. Veritas Skadeförsäkring vidtar målmedvetna åtgärder i syfte att sänka skadekvoten med åtminstone tio procentenheter för att på sikt återfå en totalkostnadsprocent under 105. Veritas Skadeförsäkring uppdaterade under året bolagets riskhanteringsplan. Planen, som uppgörs enligt Försäkringsinspektionens branschallmänna föreskrifter, omfattar alla funktioner inom bolaget såsom försäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och den operativa verksamheten. Bolagets ledning Verkställande direktör för Veritas Skadeförsäkring var diplom ekonom Torbjörn Jakas. Bolagets styrelse bestod av verkställande direktör Sture Kackur (ordförande), kammarrådet Henry Wiklund (vice ordförande), informationschef Ulla Achrén, lantbruksrådet Marcus H. Borgström, bankdirektör Yngve Lindberg t.o.m , ombudsman Bo Linde, vice verkställande direktör Robert Sergelius fr.o.m , vice verkställande direktör Thor Sourander t.o.m samt verkställande direktör Jan-Erik Stenman fr.o.m Styrelsen sammanträdde till tio möten under året.

7 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING På det konstituerade styrelsemötet för verksamhetsåret 2005 valdes Wiklund till ordförande och Achrén till vice ordförande. I förvaltningsrådet, som bestod av 27 medlemmar, var politices magister Lars Rönn ord förande och verkställande direktör Ove Grandell vice ordförande fram till bolagsstämman i maj. Vid förvaltnings råds mötet valdes Grandell till ny ordförande och verkställande direktör Anders Ahlvik till vice ordförande. Förvalt nings rådet höll två möten under året. Koncern Veritas Skadeförsäkring bildar koncern tillsammans med fastig hets bolaget Malm gatan 20 Ab, där bolagets ägarandel är 100 %. I koncernbokslutet har anskaffningsvärdemetoden använts vid eliminering av moderbolagets aktie innehav. Inom koncernen är det sammanlagda beloppet av utdelningsbara tillgångar 4,0 miljoner euro.

8 R E S U L T A T R Ä K N I N G Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst , ,06 Återförsäkrares andel , , , ,08 Förändring i premieansvaret , ,00 Återförsäkrares andel 2 200, , ,26 100, , ,08 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,56 Återförsäkrares andel , , , ,78 Förändring i ersättningsansvaret , ,00 Mottagande av försäkringsbestånd 0, ,66 Återförsäkrares andel , , , , , ,12 Förändring i garantiavgiftsposten , ,00 Driftskostnader , ,23 Övriga försäkringstekniska kostnader 0, ,67 Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet , ,94 Förändring i utjämningsbeloppet Förändring i utjämningsbeloppet , ,00 Mottagande av försäkringsbestånd 0, , , ,67 Försäkringstekniskt bidrag , ,27 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Intäkter av placeringsverksamheten , ,36 Kostnader för placeringsverksamheten , , , ,53 Direkta skatter för den egentliga verksamheten , ,09 Resultat av den egentliga verksamheten efter skatter , ,17 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferensen , ,90 Räkenskapsperiodens resultat , ,07

9 BOKSLUTSPRINCIPER Tillämpade direktiv Detta bokslut är uppgjort i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut, Lag om försäkringsbolag och Försäkringsinspektionens direktiv Dnr 17/002/2001 och senare gjorda ändringar. Placeringarnas bokföringsvärden Byggnaderna är värderade till anskaffningsutgift efter avdrag av planmässiga avskrivningar. Gjorda uppskrivningar på byggnader har också avskrivits enligt plan. Jordområdena och fastighetsaktierna är värderade till anskaffningsutgift och senare gjorda uppskrivningar eller nedskrivningar. Aktierna och andelarna bokförs enligt anskaffningsutgift. Värdena har korrigerats med nedskrivningar och återförda nedskrivningar enligt medelvärdet för respektive placeringsobjekt. Beträffande aktier i utländsk valuta har bokslutsdagens valutakurser använts. Finansmarknadsinstrumenten (masskuldebrev, strukturerade produkter och riskdebenturer) är värderade till anskaffningsutgift eller ett eventuellt lägre gängse värde. Värdena har korrigerats med beaktande av över- eller underkurs vid köpetillfället och upplupen löptid. Lånefordringarna upptas till nominellt värde. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Placeringarnas gängse värden Placeringarnas gängse värden fastställs årligen. Fastigheternas och fastighetsaktiernas gängse värden har uppskattats separat för varje objekt. För värdering av bolagets större fastighetsobjekt har utomstående värderingsman anlitats. Aktierna och andelarna är upptagna till antingen bokslutsdagens köp- och valutakurs, matematiskt värde eller bokföringsvärde. Av finansmarknadsinstrumenten är masskuldebreven och de strukturerade produkterna upptagna till bokslutsdagens kurs och riskdebenturerna till nominellt värde. Lånefordringarna är värderade till sitt nominella belopp. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Grunderna för planmässiga avskrivningar Bolagets styrelse har för de avskrivningsbara tillgångarna fastställt en linjär avskrivningsplan enligt följande: - byggnader 40 år - grundreparationer på fastighetsaktier 10 år - inventarier och dataprogram 5 år För byggnader anskaffade före år 1985 har man utgått från bokföringsvärdet och återstående avskrivningstid och för övriga från anskaffningsutgiften. Tilläggsinvesteringar i eller uppskrivning av gammal byggnad avskrivs under byggnadens återstående avskrivningstid.

10 De anställdas pensionsskydd De anställdas pensionsskydd är ordnat medelst en lagstadgad APL-försäkring och en frivillig APLtilläggsförsäkring. Bolaget hade en egen frivillig pensionsstiftelse, som gav tilläggsförmåner för personer anställda före Stiftelsens tilläggsförmåner var något bättre än de förmåner som APL-tilläggsförsäkringen ger för senare anställda. Stiftelsen har upplösts och en gruppensionsförsäkring med oförändrade villkor för förmånstagarna har tecknats i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas. Principer gällande koncernbokslut I koncernbokslutet för Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolaget och fastighetsaktiebolaget Malmgatan 20 Ab har vid elimineringen av moderbolagets aktieinnehav tillämpats anskaffningsvärdemetoden. Uppskrivningarna av moderbolagets aktieinnehav i Malmgatan 20 är i koncernbokslutet upptagen bland fastigheter. Den resultatförda delen av uppskrivningarna år 2002, som gäller byggnader, avskrevs första gången i bokslutet för år 2003 och skall vara helt avskriven år Koncernaktiva hänförs till fastigheter och fördelas på byggnad och tomt. Den del som går mot byggnad avskrivs i koncernbokslutet linjärt på 20 år fr.o.m eller senare anskaffningsår. Den ackumulerade avskrivningsdifferensen är uppdelad i eget kapital och latent skatteskuld. Den latenta skatteskulden i bokslutet för år 2004 är räknad enligt skattesats 26 % och i bokslutet för år 2003 enligt 29 %. Moderbolagets bokslutsprinciper har i övrigt legat till grund för koncernbokslutet.

11 N O T E R T I L L R E S U L T A T R Ä K N I N G E N RESULTAT ENLIGT FÖRSÄKRINGSKLASSGRUPP Premieinkomst före Premieintäkter Ersättningskost- Driftskostnader Återförsäkrares Försäkringstekniskt bidrag återförsäkrares före återförsäk- nader före åter- före återförsäk- andel före förändring i garantiavgiftsandel rares andel försäkrares rares provisioner posten, övriga försäkringstekandel och vinstandelar niska kostnader och utjämningsbeloppet Direktförsäkring Lagstadgad olycksfall , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Annan olycksfall och sjukdom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Brand och annan skada på egendom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Motorfordonsansvar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Landfordon , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Övriga försäkringsklasser , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Direktförsäkring sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Återförsäkring , , , ,93 0, , , , , , , , , , , , , ,63 Sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Förändring i garantiavgiftsposten , , ,88 Övriga försäkringstekniska kostnader , , ,00 Förändring i utjämningsbeloppet , , ,16 Försäkringstekniskt bidrag , , ,68

12 PREMIEINKOMST Direktförsäkring , ,70 Återförsäkring , ,36 Premieinkomst före återförsäkrares andel , ,06 AVDRAG FRÅN PREMIEINKOMSTERNA Kreditförluster , ,46 Premieskatt , ,28 Brandskyddsavgift , ,16 Trafiksäkerhetsavgift , ,00 Arbetsskyddsavgift , ,25 Sjukvårdsavgift som uppbärs för statens räkning , , , ,15 SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTERNA AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter från koncernföretag 8 831, ,21 Hyror , , , ,64 Intäkter av övriga placeringar Dividender , ,88 Vinstandelar , ,14 Räntor , ,53 Övriga intäkter , , , ,45 Sammanlagt , ,09 Återförda nedskrivningar , ,97 Försäljningsvinster , ,30 Sammanlagt , ,36 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , ,11 Kostnader för övriga placeringar , ,94 Räntekostnader och dylika kostnader för främmande kapital , ,01 Sammanlagt , ,06 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,60 Byggnadsavskrivningar enligt plan , , , ,98 Försäljningsförluster , ,79 Sammanlagt , ,83 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen , ,53

13 RESULTATRÄKNINGENS POST "DRIFTSKOSTNADER" Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkringen , ,80 Provisioner för mottagen återförsäkring , ,94 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar , , , ,31 Kostnader för skötsel av försäkringar , ,75 Förvaltningskostnader , ,66 Provisioner för avgiven återförsäkring , ,49 Sammanlagt , ,23 TOTALA DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION Utbetalda ersättningar , ,29 Driftskostnader , ,23 Kostnader för placeringsverksamheten , ,74 Sammanlagt , ,26 PERSONAL OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN Personalkostnader Löner och arvoden , ,63 Pensionskostnader , ,64 Övriga lönebikostnader , ,29 Sammanlagt , ,56

14 Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser och lån och deras villkor 2004 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,89 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,67 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,25 %, 3 år bostadsaktier 2003 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,11 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,89 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,5 %, 4 år bostadsaktier Personal i medeltal Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Kontorspersonal Försäljningspersonal Fastighetspersonal 1 1 Sammanlagt

15 B A L A N S R Ä K N I N G P E R AKTIVA Immateriella tillgångar Utgifter med lång verkningstid , ,73 Placeringar Fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier , ,13 Lånefordringar hos koncernföretag , , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,78 Finansmarknadsinstrument , ,53 Lån mot inteckningssäkerhet , ,12 Övriga lånefordringar , ,51 Depositioner , ,35 0, ,94 Depåfordringar inom återförsäkring 4 652, , , ,88 Fordringar Direktförsäkring , ,80 Återförsäkring , ,74 Övriga fordringar , , , ,12 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Inventarier , ,80 Övriga materiella tillgångar , , , ,80 Kassa och banktillgodohavanden , , , ,29 Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror , ,72 Övriga aktiva resultatregleringar , , , , , ,98

16 PASSIVA Eget kapital Grundfond , ,00 Garantikapital , ,00 Uppskrivningsfond , ,00 Övriga fonder Reservfond , ,98 Dispositionsfond , , , ,08 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,15 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens , ,58 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Utjämningsbelopp , ,00 Garantiavgiftspost , , , , , ,00 Skulder Direktförsäkring , ,81 Återförsäkring , ,73 Övriga skulder , , , ,47 Passiva resultatregleringar Provisioner mottagen återförsäkring ,00 0,00 Reservering för semesterlöner , ,20 Övriga passiva resultatregleringar , , , , , ,98

17 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S Rörelseverksamhetens kassaflöde: Resultat av den egentliga verksamheten , ,17 Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden , ,00 Uppskrivningar 0,00 0,00 Nedskrivningar och återförda nedskrivningar av placeringar , ,37 Avskrivningar enligt plan , ,12 Övriga korrektivposter , ,29 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital , ,63 Förändring av rörelsekapital: Förändring av kortfristiga räntefria rörelsefordringar , ,81 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,02 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,84 Betalda direkta skatter , ,29 Rörelseverksamhetens kassaflöde , ,13 Placeringarnas kassaflöde: Nettoinvesteringar i placeringar , ,73 Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar , ,79 Placeringarnas kassaflöde , ,52 Finansieringens kassaflöde: Förändring av garantikapital 0, ,15 Utbetalda räntor på garantikapital ,01 0,00 Finansieringens kassaflöde , ,15 Förändring av likvida medel , ,76 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,73 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,76

18 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N PLACERINGAR Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens Placeringar Återstående Bokförings- Gängse Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings- värde värde anskaffnings- värde värde utgift utgift Fastighetsplaceringar Fastigheter , , , , , ,00 Koncernbolagsaktier , , , , , ,00 Övriga fastighetsaktier , , , , , ,00 Lånefordringar hos koncernföretag , , , , , ,99 Övriga placeringar Aktier och andelar , , , , , ,76 Finansmarknadsinstrument , , , , , ,98 Lån mot inteckningssäkerhet , , , , , ,12 Övriga lånefordringar , , , , , ,51 Depositioner , , ,00 0,00 0,00 0,00 Depåfordringar inom återförsäkring 4 652, , , , , , , , , , , ,18 I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår: - skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning av dessa (-) , ,30 I bokföringsvärdet ingår Inkomstförda uppskrivningar , ,13 Övriga uppskrivningar , , , ,51 Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) , ,30

19 Placeringar i fastigheter Förändring i fastighetsplaceringar 2004 Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Anskaffningsutgift , ,99 Ökningar ,35 0,00 Minskningar , ,74 Anskaffningsutgift , ,25 Ackumulerade avskrivningar ,85 Räkenskapsperiodens avskrivningar ,45 Ackumulerade avskrivningar ,30 Nedskrivningar ,12 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 Nedskrivningar ,12 Uppskrivningar ,91 Ökningar 0,00 Minskningar 0,00 Ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar ,40 Räkenskapsperiodens avskrivningar på uppskrivn ,72 Uppskrivningar ,79 Bokföringsvärde , ,25 Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk: Återstående anskaffningsutgift , ,41 Bokföringsvärde , ,73 Gängse värde , ,00 Placeringar i koncernföretag Koncernföretag Malmgatan 20 Ab Hemort Helsingfors Ägarandel 100 % Eget kapital ,23 Räkenskapsperiodens resultat ,39

20 Övriga placeringar Hemstat Ägarandel Bokförings- Gängse värde värde Aktier Aktia Sparbank Finland 0,97 % , ,00 ENI SPA Italien 0,00 % , ,00 Fortum Finland 0,01 % , ,79 GlaxoSmithKline Storbritannien 0,00 % , ,69 HK Ruokatalo Finland 0,14 % , ,00 Huhtamäki Finland 0,03 % , ,00 Jaakko Pöyry Finland 0,09 % , ,00 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Finland 1,29 % 3 804, ,46 Michelin Cat. B Frankrike 0,00 % , ,00 Nokian Renkaat Finland 0,03 % , ,00 Nordea Sverige 0,01 % , ,00 Outokumpu A Finland 0,01 % , ,00 Pensionsförsäkringsaktieb. Veritas Finland 11,21 % 6 727, ,00 Renault Frankrike 0,00 % , ,00 Sampo A Finland 0,01 % , ,00 Sanoma-WSOY B Finland 0,01 % , ,00 Stockmann B Finland 0,05 % , ,50 UPM-Kymmene Finland 0,01 % , ,00 Vodafone Group Storbritannien 0,00 % , ,88 Övriga , , , ,24 Placeringsfonder Aktiefonder Alfred Berg Europe A Finland , ,92 Carnegie Biotechnology Fund Luxemburg , ,20 Carnegie European Equity Fund Luxemburg , ,47 Carnegie Global Healthcare Fund Luxemburg , ,84 Carnegie Medical Luxemburg , ,49 FIM Fenno Finland , ,67 FIM Vision Finland , ,38 Fondita Nordic Small Cap A Finland , ,09 Fondita A Finland , ,85 Gyllenberg Small Firm B Finland , ,83 Odin Fastighet Norge , ,57 Odin Finland Norge , ,22 Odin Norden Norge , ,09 Sampo Europa Aktie Tillväxt Finland , ,88 Seligson & Co APS Far East A Finland , ,69 Seligson & Co Phoenix A Finland , ,85 Ålandsbanken Europe Value A Finland , , , ,38 Räntefonder Aktia Interest Räntefond A Luxemburg , ,85 Aktia Likvida B Finland , ,79 Evli European Investment Grade A Finland , , , ,92 Övriga fonder Access Capital LP II A Storbritannien , ,00 The First European Fund Inv. UK LP Storbritannien , ,00 Finnmezzanine III A Finland , ,65 Finnventure II Finland , ,30 Finnventure III Finland , ,40 Finnventure IV Finland , , , , , ,76 Övriga lånefordringar enligt säkerhet Bankgaranti , ,20 Fastighetsaktier , ,54 Övrig säkerhet , ,77 Återstående anskaffningsutgift , ,51 Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt (kapitallån) , , , ,51

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktia Skadeförsäkring Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Aktia Skadeförsäkring Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Aktia Skadeförsäkring Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Aktia Skadeförsäkring Ab Märaholmskajen 3, 00180 Helsingfors PB 549, 00101 Helsingfors Tfn 010 80 81 80 www.aktia.fi FO-nummer 2190954-7

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Folksam Skadeförsäkring Ab Märaholmskajen 3, 00180 Helsingfors PB 549, 00101 Helsingfors Tfn 010 80 81 80 www.folksam.fi FO-nummer 2190954-7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut 3 Verkställande direktörens översikt 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Bokslut 7 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer