INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Resultaträkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning."

Transkript

1 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Balansräkning Finansieringsanalys Noter till balansräkningen Koncernbokslut Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande Resultatanalys Nyckeltal Defi nitioner på nyckeltal

2 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag (nedan Veritas Skadeförsäkring) grundades år 1925 och verk sam hets året var bolagets sjuttionionde. Bolaget är medlem i Veritas-gruppen sedan år Övriga medlemmar i gruppen är Livförsäkringsaktiebolaget Veritas, Pensionsförsäkrings aktie bolaget Veritas och Rahastotori Oy. Kund segmenten för Veritas Skadeförsäkring består huvudsakligen av privathushåll, företagare samt små och medelstora företag. Veritas-gruppens kontorsnät omfattade vid årsskiftet sex regionkontor samt 28 distriktskontor och service punkter. Veritas Skadeförsäkring, som har sina största marknadsandelar på det tvåspråkiga kust området, hade egen personal på 26 av gruppens kontor. Veritas Skadeförsäkrings huvudkontor är beläget i Helsingfors. Skadeförsäkringsbranschen Enligt förhandsuppgifter från Finska Försäkringsbolagens Centralförbund uppgick skade försäkrings branschens totala premieinkomst för direktförsäkring till 2,8 miljarder euro under år 2004 (+6,1 % jämfört med år 2003). Av premievolymen svarar de lagstadgade försäkringarna för omkring fyrtio procent. Totalpremien inom motorfordonsansvar (trafikförsäkring) uppgick till 588 miljoner euro (+9,8 %) och premien inom lagstadgad olycksfalls försäkring till 547 miljoner euro (+5,9 %). Av de övriga försäkrings klasserna svarade landfordon (frivillig bilförsäkring) för en premievolym på 455 miljoner euro (+7,4 %) samt brand- och annan egen doms försäkring för 638 miljoner euro (+4,5 %). Premieintäkter och försäkringsbestånd Veritas Skadeförsäkrings premieintäkter uppgick år 2004 till 50,3 miljoner euro jämfört med 42,2 miljoner euro år 2003 (+19,3 %). Den totala premie inkomsten, före åter försäk rares andel, uppgick till 57,4 miljoner euro (+24,4 %). Av detta belopp svarar direkt försäkringen för 56,2 miljoner euro (+25,6 %) och mottagen återförsäkring för 1,2 miljoner euro ( 13,2 %). Bland de enskilda försäkringsklasserna uppgick premie intäkterna, före återförsäkrares andelar, för motorfordonsansvar till 12,7 miljoner euro (+20,5 %), för landfordon till 12,5 miljoner euro (+45,7 %), för brand- och annan egendomsförsäkring till 11,2 miljoner euro (+3,6 %) och för lagstadgad olycksfallsförsäkring till 8,6 miljoner euro (+22,1 %). En betydande del av volymökningen sammanhänger med den för Veritas Skadeförsäkring nya affären med s.k. trafi k- kaskoförsäkring, som bolaget påbörjade år 2003 med företag som idkar bilfi nansiering och -leasing. Av ökningen i premieinkomst hänför sig 6,5 miljoner euro till denna portfölj och affären svarade år 2004 för närapå en femtedel av bolagets totala premieinkomst. Bolagets marknadsandel inom direkt försäkring var 2,0 % i jämförelse med 1,7 % året innan. Till återförsäkrare avgiven andel av premieinkomsten ökade från 1,7 till 2,1 miljoner euro (+21,8 %). Premie ansvaret, netto efter återförsäkrares andel, var vid årsskiftet 19,9 miljoner euro (15,0 miljoner euro år 2003). I premieintäkterna har beaktats kreditförluster på premiefordringar till ett sammanlagt belopp på 0,2 miljoner euro (+3,4 %). Vid årsskiftet uppgick totalbeloppet av över tre månader gamla premiefordringar inom direktförsäkring till 0,8 miljoner euro, då motsvarande siffra år 2003 var 0,7 miljoner euro. I anslutning till premierna har av försäkringstagarna uppburits totalt 10,3 miljoner euro som överförda inkomster, av vilka 8,7 miljoner euro utgörs av försäkrings premieskatt och 0,8 miljoner euro av sjukvårds avgift. Därutöver har försäkringstagarna i anslutning till den lag stadgade olycksfallsförsäkringen erlagt 12,0 miljoner euro i premie för arbetslöshets försäkring och 0,5 miljoner euro i grupplivförsäkringspremie. Dessa premier inkasseras för vidare förmedling och innefattas inte i skadeförsäkringsbolagets bokslut.

3 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING PREMIEINKOMST OCH OMSÄTTNING Veritas Skadeförsäkring M Premieinkomst Omsättning PREMIEINKOMSTER ENLIGT KUNDGRUPP Veritas Skadeförsäkring Privatkunder 57 % Företag och företagare 38 % Andra 5 % Ersättningskostnader Veritas Skadeförsäkrings utbetalda ersättningar ökade från 34,4 till 42,5 miljoner euro (+23,7 %) och ersättningskostnaderna före återförsäkrares andel från 39,6 till 51,7 miljoner euro (+30,6 %). Inom de enskilda försäkringsklasserna ökade ersättningarna mest markant inom landfordon. Ersättningskostnaderna på eget ansvar ökade från 37,6 miljoner euro till 50,6 miljoner euro (+34,8 %). Skadekvoten (ersättningskostnader i för hållande till premieintäkter) uppgick till 100,6 % jämfört med 89,1 % år Bolaget mottog anmälningar om direktförsäkringsskador jämfört med året innan. Av antals ökningen hänför sig omkring femtusen till skadeanmälningar inom fordonsförsäkring (motorfordonsansvar och landfordon). Bland skadorna var 25 av sådan storlek att ersättnings kostnaden över steg 0,1 miljoner euro, jämfört med 27 stycken år Endast en skada medförde ersättningskostnader av sådan storlek att det åter försäk rings skydd, som bolaget tecknat för storskadehändelser, trädde till. Bolaget, som tillsammans med tre andra inhemska bolag är medlem i en storskadepool inom trafikförsäkring, fi ck via poolen del i högre ersättnings kostnader än under föregående år. Den största enskilda poolskadan var bussolyckan i Konginkangas i mars år Bolagets ersättningsansvar, netto efter återförsäkrares andel, uppgick vid års skiftet till 59,1 miljoner euro (50,0 miljoner euro år 2003). Mer än hälften av detta belopp hänför sig till livräntor och pensioner inom olycksfalls-, motorfordonsansvars- och patientförsäkring. Enligt de rapporter, som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Trafi kförsäkringscentralen publicerade i juni 2004, har den förväntade medellivslängden bland befolkningen ökat sedan före gående undersökning år Följaktligen har Veritas Skadeförsäkring modifierat sina beräknings grunder vid uträkning av ersättningsansvaret för personskador och bolaget tillämpar från verksamhetsåret 2004 den s.k. nya dödlighetsmodellen i kalkylerna. Samtidigt har den kalkylränta,

4 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING som bolaget använder vid beräkning av ersättningsansvar för livräntor och pensioner, reducerats från 4,0 % till 3,5 %. Därutöver har bolaget förstärkt kollektivreserveringen inom ersättningsansvaret för landfordon, till den del detta härrör från trafi kkaskoaffären. Dessa förändringar utökar ersättningsansvaret med totalt 2,7 miljoner euro jämfört med de beräkningsgrunder, som bolaget tillämpade vid föregående bokslut, och försämrar skade kvoten i motsvarande grad. Placeringsverksamhet Nettoresultatet av placeringsverksamheten uppgick till 5,1 miljoner euro jämfört med 6,4 miljoner euro år Av intäkterna utgjorde 1,6 miljoner euro ränteintäkter, dividender och vinstandelar inbringade 1,6 miljoner euro, medan fastighets placeringarna stod för en nettointäkt på 0,8 miljoner euro efter byggnads avskrivningar enligt plan. I försäljningsvinster har 1,1 miljoner euro infl utit. Återförda ned skrivningar ökar placerings intäkterna med 0,7 miljoner euro, medan årets nedskrivningar uppgick till 0,5 miljoner euro. Placeringarnas bokföringsvärde uppgick vid årsskiftet till 100,7 miljoner euro jämfört med 90,2 miljoner euro år Bolagets innehav av fastigheter var oförändrat sedan år 2003 medan nettoförändringen i innehavet av fastighetsaktier uppgick till +4,4 miljoner euro. Den totala våningsarealen uppgick vid årsskiftet till kvadratmeter, varav kvad rat meter var i eget bruk och alla övriga utrymmen uthyrda. Bok förings värdet för fastighets placeringarna upp gick till 24,2 miljoner euro och deras gängse värde till 35,6 miljoner euro. NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Veritas Skadeförsäkring M Värderingsdifferenser, utjämningsbelopp och solvens Placeringarnas gängse värde var vid årsskiftet 123,1 miljoner euro, vilket ger en värderings differens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) på 22,4 miljoner euro jämfört med 17,0 miljoner euro år Till följd av verksamhetsårets höga skadekvot ingår i bokslutet ett nettouttag från utjäm nings beloppet på 8,3 miljoner euro. Utjämningsbeloppet uppgår efter denna minskning till 22,4 miljoner euro. Bolagets garantikapital uppgår till 1,5 miljoner euro och garanti kapitals inne havare är Aktia Spar bank Abp, Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och Pensions försäk rings aktiebolaget Veritas, alla med lika stora andelar. Verksamhetskapitalet uppgick vid årsskiftet till 34,0 miljoner euro och motsvarande minimibelopp var 10,2 miljoner euro, jämfört med ett verksamhetskapital på 26,7 miljoner euro och ett minimibelopp (om kalkylerat enligt nuvarande bestämmelser) på 8,2 miljoner euro året innan. Solvens kapitalet (summan av verk samhetskapital och utjämningsbelopp) uppgick till 56,4 miljoner euro, vilket motsvarar en risk täck nings kapacitet (solvens kapital i förhållande till premieintäkter) på 112,1 % jämfört med 136,1 % år 2003.

5 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING SOLVENSKAPITAL Veritas Skadeförsäkring Utjämningsbelopp Verksamhetskapital M Driftskostnader och personal Driftskostnaderna för försäkringsskötsel uppgick till 11,1 miljoner euro jämfört med 9,8 miljoner euro år 2003 (+13,0 %). Ökningen sammanhänger med den kraftigt växande affärsvolymen. Totalkostnadsprocenten (ersättnings- och driftskostnader i relation till premie intäkter) ökade till 122,6 från 112,3 år Bolagets genomsnittliga antal anställda var under verksamhetsåret 180 personer, en ökning med tolv personer sedan år Medelåldern bland personalen var 40,9 år och den genomsnittliga anställ nings tiden 10,8 år, jämfört med 41,2 år respektive 11,3 år under Av de anställda är 65 % kvinnor och 35 % män en könsfördelning som är typisk för försäkringsbranschen som helhet. De totala personalkostnaderna uppgick till 7,7 miljoner euro jämfört med 7,1 miljoner euro år 2003 (+8,6 %). TOTALKOSTNADSPROCENT Veritas Skadeförsäkring Driftskostnadsprocent Skadeprocent %

6 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING PERSONALANTAL Veritas Skadeförsäkring Försäkringstekniskt bidrag, rörelseresultat, reserveringar och årets resultat Det försäkringstekniska bidraget före förändring i utjämningsbeloppet försämrades från 5,2 till 11,4 miljoner euro. Rörelse resultatet (summan av försäk rings tekniskt bidrag före förändring i utjämnings beloppet och nettointäkter av placerings verk samheten före uppskrivningar) uppgick till 6,3 miljoner euro. Motsvarande siffra år 2003 var 1,2 miljoner euro. Avskrivningsdifferensen (skillnaden mellan skatte- och planmässiga avskriv ningar) minskade med 0,1 miljoner euro till 1,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var 1,9 miljoner euro och bolagets eget kapital ökade från 8,2 miljoner euro till 10,0 miljoner euro. På garantikapitalet föreslås en utbetald ränta på 5 % dvs euro. Övrig information och utsikter för år 2005 Bolagets markant försämrade skadekvot och totalkostnadsprocent sammanhänger i stor utsträckning med trafikkaskoaffären, som bolaget gav sig in på under år 2003 och där premiesättningen under år 2004 visade sig vara alltför låg i förhållande till ersättningskostnaderna. Kombinerat med en mycket kraftig volym tillväxt inom denna portfölj påverkar detta nyckeltalen för bolagets försäkringsaffär som helhet. Avtalen med företag som idkar bilfi nansiering och -leasing omförhandlas i syfte att nå ett förbättrat resultat för trafi k- kaskoaffären. Veritas Skadeförsäkring vidtar målmedvetna åtgärder i syfte att sänka skadekvoten med åtminstone tio procentenheter för att på sikt återfå en totalkostnadsprocent under 105. Veritas Skadeförsäkring uppdaterade under året bolagets riskhanteringsplan. Planen, som uppgörs enligt Försäkringsinspektionens branschallmänna föreskrifter, omfattar alla funktioner inom bolaget såsom försäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och den operativa verksamheten. Bolagets ledning Verkställande direktör för Veritas Skadeförsäkring var diplom ekonom Torbjörn Jakas. Bolagets styrelse bestod av verkställande direktör Sture Kackur (ordförande), kammarrådet Henry Wiklund (vice ordförande), informationschef Ulla Achrén, lantbruksrådet Marcus H. Borgström, bankdirektör Yngve Lindberg t.o.m , ombudsman Bo Linde, vice verkställande direktör Robert Sergelius fr.o.m , vice verkställande direktör Thor Sourander t.o.m samt verkställande direktör Jan-Erik Stenman fr.o.m Styrelsen sammanträdde till tio möten under året.

7 VERITAS SKADEFÖRSÄKRING På det konstituerade styrelsemötet för verksamhetsåret 2005 valdes Wiklund till ordförande och Achrén till vice ordförande. I förvaltningsrådet, som bestod av 27 medlemmar, var politices magister Lars Rönn ord förande och verkställande direktör Ove Grandell vice ordförande fram till bolagsstämman i maj. Vid förvaltnings råds mötet valdes Grandell till ny ordförande och verkställande direktör Anders Ahlvik till vice ordförande. Förvalt nings rådet höll två möten under året. Koncern Veritas Skadeförsäkring bildar koncern tillsammans med fastig hets bolaget Malm gatan 20 Ab, där bolagets ägarandel är 100 %. I koncernbokslutet har anskaffningsvärdemetoden använts vid eliminering av moderbolagets aktie innehav. Inom koncernen är det sammanlagda beloppet av utdelningsbara tillgångar 4,0 miljoner euro.

8 R E S U L T A T R Ä K N I N G Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst , ,06 Återförsäkrares andel , , , ,08 Förändring i premieansvaret , ,00 Återförsäkrares andel 2 200, , ,26 100, , ,08 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,56 Återförsäkrares andel , , , ,78 Förändring i ersättningsansvaret , ,00 Mottagande av försäkringsbestånd 0, ,66 Återförsäkrares andel , , , , , ,12 Förändring i garantiavgiftsposten , ,00 Driftskostnader , ,23 Övriga försäkringstekniska kostnader 0, ,67 Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet , ,94 Förändring i utjämningsbeloppet Förändring i utjämningsbeloppet , ,00 Mottagande av försäkringsbestånd 0, , , ,67 Försäkringstekniskt bidrag , ,27 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Intäkter av placeringsverksamheten , ,36 Kostnader för placeringsverksamheten , , , ,53 Direkta skatter för den egentliga verksamheten , ,09 Resultat av den egentliga verksamheten efter skatter , ,17 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferensen , ,90 Räkenskapsperiodens resultat , ,07

9 BOKSLUTSPRINCIPER Tillämpade direktiv Detta bokslut är uppgjort i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut, Lag om försäkringsbolag och Försäkringsinspektionens direktiv Dnr 17/002/2001 och senare gjorda ändringar. Placeringarnas bokföringsvärden Byggnaderna är värderade till anskaffningsutgift efter avdrag av planmässiga avskrivningar. Gjorda uppskrivningar på byggnader har också avskrivits enligt plan. Jordområdena och fastighetsaktierna är värderade till anskaffningsutgift och senare gjorda uppskrivningar eller nedskrivningar. Aktierna och andelarna bokförs enligt anskaffningsutgift. Värdena har korrigerats med nedskrivningar och återförda nedskrivningar enligt medelvärdet för respektive placeringsobjekt. Beträffande aktier i utländsk valuta har bokslutsdagens valutakurser använts. Finansmarknadsinstrumenten (masskuldebrev, strukturerade produkter och riskdebenturer) är värderade till anskaffningsutgift eller ett eventuellt lägre gängse värde. Värdena har korrigerats med beaktande av över- eller underkurs vid köpetillfället och upplupen löptid. Lånefordringarna upptas till nominellt värde. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Placeringarnas gängse värden Placeringarnas gängse värden fastställs årligen. Fastigheternas och fastighetsaktiernas gängse värden har uppskattats separat för varje objekt. För värdering av bolagets större fastighetsobjekt har utomstående värderingsman anlitats. Aktierna och andelarna är upptagna till antingen bokslutsdagens köp- och valutakurs, matematiskt värde eller bokföringsvärde. Av finansmarknadsinstrumenten är masskuldebreven och de strukturerade produkterna upptagna till bokslutsdagens kurs och riskdebenturerna till nominellt värde. Lånefordringarna är värderade till sitt nominella belopp. Depåfordringarna är värderade till bokslutsdagens valutakurs. Grunderna för planmässiga avskrivningar Bolagets styrelse har för de avskrivningsbara tillgångarna fastställt en linjär avskrivningsplan enligt följande: - byggnader 40 år - grundreparationer på fastighetsaktier 10 år - inventarier och dataprogram 5 år För byggnader anskaffade före år 1985 har man utgått från bokföringsvärdet och återstående avskrivningstid och för övriga från anskaffningsutgiften. Tilläggsinvesteringar i eller uppskrivning av gammal byggnad avskrivs under byggnadens återstående avskrivningstid.

10 De anställdas pensionsskydd De anställdas pensionsskydd är ordnat medelst en lagstadgad APL-försäkring och en frivillig APLtilläggsförsäkring. Bolaget hade en egen frivillig pensionsstiftelse, som gav tilläggsförmåner för personer anställda före Stiftelsens tilläggsförmåner var något bättre än de förmåner som APL-tilläggsförsäkringen ger för senare anställda. Stiftelsen har upplösts och en gruppensionsförsäkring med oförändrade villkor för förmånstagarna har tecknats i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas. Principer gällande koncernbokslut I koncernbokslutet för Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolaget och fastighetsaktiebolaget Malmgatan 20 Ab har vid elimineringen av moderbolagets aktieinnehav tillämpats anskaffningsvärdemetoden. Uppskrivningarna av moderbolagets aktieinnehav i Malmgatan 20 är i koncernbokslutet upptagen bland fastigheter. Den resultatförda delen av uppskrivningarna år 2002, som gäller byggnader, avskrevs första gången i bokslutet för år 2003 och skall vara helt avskriven år Koncernaktiva hänförs till fastigheter och fördelas på byggnad och tomt. Den del som går mot byggnad avskrivs i koncernbokslutet linjärt på 20 år fr.o.m eller senare anskaffningsår. Den ackumulerade avskrivningsdifferensen är uppdelad i eget kapital och latent skatteskuld. Den latenta skatteskulden i bokslutet för år 2004 är räknad enligt skattesats 26 % och i bokslutet för år 2003 enligt 29 %. Moderbolagets bokslutsprinciper har i övrigt legat till grund för koncernbokslutet.

11 N O T E R T I L L R E S U L T A T R Ä K N I N G E N RESULTAT ENLIGT FÖRSÄKRINGSKLASSGRUPP Premieinkomst före Premieintäkter Ersättningskost- Driftskostnader Återförsäkrares Försäkringstekniskt bidrag återförsäkrares före återförsäk- nader före åter- före återförsäk- andel före förändring i garantiavgiftsandel rares andel försäkrares rares provisioner posten, övriga försäkringstekandel och vinstandelar niska kostnader och utjämningsbeloppet Direktförsäkring Lagstadgad olycksfall , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Annan olycksfall och sjukdom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Brand och annan skada på egendom , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Motorfordonsansvar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Landfordon , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Övriga försäkringsklasser , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Direktförsäkring sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Återförsäkring , , , ,93 0, , , , , , , , , , , , , ,63 Sammanlagt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Förändring i garantiavgiftsposten , , ,88 Övriga försäkringstekniska kostnader , , ,00 Förändring i utjämningsbeloppet , , ,16 Försäkringstekniskt bidrag , , ,68

12 PREMIEINKOMST Direktförsäkring , ,70 Återförsäkring , ,36 Premieinkomst före återförsäkrares andel , ,06 AVDRAG FRÅN PREMIEINKOMSTERNA Kreditförluster , ,46 Premieskatt , ,28 Brandskyddsavgift , ,16 Trafiksäkerhetsavgift , ,00 Arbetsskyddsavgift , ,25 Sjukvårdsavgift som uppbärs för statens räkning , , , ,15 SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTERNA AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter från koncernföretag 8 831, ,21 Hyror , , , ,64 Intäkter av övriga placeringar Dividender , ,88 Vinstandelar , ,14 Räntor , ,53 Övriga intäkter , , , ,45 Sammanlagt , ,09 Återförda nedskrivningar , ,97 Försäljningsvinster , ,30 Sammanlagt , ,36 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , ,11 Kostnader för övriga placeringar , ,94 Räntekostnader och dylika kostnader för främmande kapital , ,01 Sammanlagt , ,06 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,60 Byggnadsavskrivningar enligt plan , , , ,98 Försäljningsförluster , ,79 Sammanlagt , ,83 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen , ,53

13 RESULTATRÄKNINGENS POST "DRIFTSKOSTNADER" Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkringen , ,80 Provisioner för mottagen återförsäkring , ,94 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar , , , ,31 Kostnader för skötsel av försäkringar , ,75 Förvaltningskostnader , ,66 Provisioner för avgiven återförsäkring , ,49 Sammanlagt , ,23 TOTALA DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION Utbetalda ersättningar , ,29 Driftskostnader , ,23 Kostnader för placeringsverksamheten , ,74 Sammanlagt , ,26 PERSONAL OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN Personalkostnader Löner och arvoden , ,63 Pensionskostnader , ,64 Övriga lönebikostnader , ,29 Sammanlagt , ,56

14 Ledningens löner och arvoden, pensionsförbindelser och lån och deras villkor 2004 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,89 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,67 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,25 %, 3 år bostadsaktier 2003 Verkst. dir. och Styrelse Förvaltningsråd hans ställföreträdare Löner och arvoden , , ,00 För bolagets verkställande direktör har överenskommits om en pensionsålder på 62 år. Givna lån ,11 Minskning under räkenskapsperioden ,22 Givna lån ,89 Lånevillkor Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,5 %, 4 år bostadsaktier Personal i medeltal Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Kontorspersonal Försäljningspersonal Fastighetspersonal 1 1 Sammanlagt

15 B A L A N S R Ä K N I N G P E R AKTIVA Immateriella tillgångar Utgifter med lång verkningstid , ,73 Placeringar Fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier , ,13 Lånefordringar hos koncernföretag , , , ,12 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,78 Finansmarknadsinstrument , ,53 Lån mot inteckningssäkerhet , ,12 Övriga lånefordringar , ,51 Depositioner , ,35 0, ,94 Depåfordringar inom återförsäkring 4 652, , , ,88 Fordringar Direktförsäkring , ,80 Återförsäkring , ,74 Övriga fordringar , , , ,12 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Inventarier , ,80 Övriga materiella tillgångar , , , ,80 Kassa och banktillgodohavanden , , , ,29 Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror , ,72 Övriga aktiva resultatregleringar , , , , , ,98

16 PASSIVA Eget kapital Grundfond , ,00 Garantikapital , ,00 Uppskrivningsfond , ,00 Övriga fonder Reservfond , ,98 Dispositionsfond , , , ,08 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,15 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens , ,58 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Utjämningsbelopp , ,00 Garantiavgiftspost , , , , , ,00 Skulder Direktförsäkring , ,81 Återförsäkring , ,73 Övriga skulder , , , ,47 Passiva resultatregleringar Provisioner mottagen återförsäkring ,00 0,00 Reservering för semesterlöner , ,20 Övriga passiva resultatregleringar , , , , , ,98

17 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S Rörelseverksamhetens kassaflöde: Resultat av den egentliga verksamheten , ,17 Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden , ,00 Uppskrivningar 0,00 0,00 Nedskrivningar och återförda nedskrivningar av placeringar , ,37 Avskrivningar enligt plan , ,12 Övriga korrektivposter , ,29 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital , ,63 Förändring av rörelsekapital: Förändring av kortfristiga räntefria rörelsefordringar , ,81 Förändring av kortfristiga räntefria skulder , ,02 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,84 Betalda direkta skatter , ,29 Rörelseverksamhetens kassaflöde , ,13 Placeringarnas kassaflöde: Nettoinvesteringar i placeringar , ,73 Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar , ,79 Placeringarnas kassaflöde , ,52 Finansieringens kassaflöde: Förändring av garantikapital 0, ,15 Utbetalda räntor på garantikapital ,01 0,00 Finansieringens kassaflöde , ,15 Förändring av likvida medel , ,76 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,73 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,76

18 N O T E R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N PLACERINGAR Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens Placeringar Återstående Bokförings- Gängse Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings- värde värde anskaffnings- värde värde utgift utgift Fastighetsplaceringar Fastigheter , , , , , ,00 Koncernbolagsaktier , , , , , ,00 Övriga fastighetsaktier , , , , , ,00 Lånefordringar hos koncernföretag , , , , , ,99 Övriga placeringar Aktier och andelar , , , , , ,76 Finansmarknadsinstrument , , , , , ,98 Lån mot inteckningssäkerhet , , , , , ,12 Övriga lånefordringar , , , , , ,51 Depositioner , , ,00 0,00 0,00 0,00 Depåfordringar inom återförsäkring 4 652, , , , , , , , , , , ,18 I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår: - skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning av dessa (-) , ,30 I bokföringsvärdet ingår Inkomstförda uppskrivningar , ,13 Övriga uppskrivningar , , , ,51 Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) , ,30

19 Placeringar i fastigheter Förändring i fastighetsplaceringar 2004 Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Anskaffningsutgift , ,99 Ökningar ,35 0,00 Minskningar , ,74 Anskaffningsutgift , ,25 Ackumulerade avskrivningar ,85 Räkenskapsperiodens avskrivningar ,45 Ackumulerade avskrivningar ,30 Nedskrivningar ,12 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 Nedskrivningar ,12 Uppskrivningar ,91 Ökningar 0,00 Minskningar 0,00 Ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar ,40 Räkenskapsperiodens avskrivningar på uppskrivn ,72 Uppskrivningar ,79 Bokföringsvärde , ,25 Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk: Återstående anskaffningsutgift , ,41 Bokföringsvärde , ,73 Gängse värde , ,00 Placeringar i koncernföretag Koncernföretag Malmgatan 20 Ab Hemort Helsingfors Ägarandel 100 % Eget kapital ,23 Räkenskapsperiodens resultat ,39

20 Övriga placeringar Hemstat Ägarandel Bokförings- Gängse värde värde Aktier Aktia Sparbank Finland 0,97 % , ,00 ENI SPA Italien 0,00 % , ,00 Fortum Finland 0,01 % , ,79 GlaxoSmithKline Storbritannien 0,00 % , ,69 HK Ruokatalo Finland 0,14 % , ,00 Huhtamäki Finland 0,03 % , ,00 Jaakko Pöyry Finland 0,09 % , ,00 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Finland 1,29 % 3 804, ,46 Michelin Cat. B Frankrike 0,00 % , ,00 Nokian Renkaat Finland 0,03 % , ,00 Nordea Sverige 0,01 % , ,00 Outokumpu A Finland 0,01 % , ,00 Pensionsförsäkringsaktieb. Veritas Finland 11,21 % 6 727, ,00 Renault Frankrike 0,00 % , ,00 Sampo A Finland 0,01 % , ,00 Sanoma-WSOY B Finland 0,01 % , ,00 Stockmann B Finland 0,05 % , ,50 UPM-Kymmene Finland 0,01 % , ,00 Vodafone Group Storbritannien 0,00 % , ,88 Övriga , , , ,24 Placeringsfonder Aktiefonder Alfred Berg Europe A Finland , ,92 Carnegie Biotechnology Fund Luxemburg , ,20 Carnegie European Equity Fund Luxemburg , ,47 Carnegie Global Healthcare Fund Luxemburg , ,84 Carnegie Medical Luxemburg , ,49 FIM Fenno Finland , ,67 FIM Vision Finland , ,38 Fondita Nordic Small Cap A Finland , ,09 Fondita A Finland , ,85 Gyllenberg Small Firm B Finland , ,83 Odin Fastighet Norge , ,57 Odin Finland Norge , ,22 Odin Norden Norge , ,09 Sampo Europa Aktie Tillväxt Finland , ,88 Seligson & Co APS Far East A Finland , ,69 Seligson & Co Phoenix A Finland , ,85 Ålandsbanken Europe Value A Finland , , , ,38 Räntefonder Aktia Interest Räntefond A Luxemburg , ,85 Aktia Likvida B Finland , ,79 Evli European Investment Grade A Finland , , , ,92 Övriga fonder Access Capital LP II A Storbritannien , ,00 The First European Fund Inv. UK LP Storbritannien , ,00 Finnmezzanine III A Finland , ,65 Finnventure II Finland , ,30 Finnventure III Finland , ,40 Finnventure IV Finland , , , , , ,76 Övriga lånefordringar enligt säkerhet Bankgaranti , ,20 Fastighetsaktier , ,54 Övrig säkerhet , ,77 Återstående anskaffningsutgift , ,51 Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt (kapitallån) , , , ,51

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer