FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR BOKSLUTSUPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ÖVRIGA NOTER NYCKELTAL SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 25 3 RISKER OCH RISKHANTERING 29 4 REDOVISNINGSPRINCIPER 31 5 STYRELSENS UNDERTECKNANDE 33 6 REVISIONSBERÄTTELSE 34 7 FÖRVALTANDE ORGAN 35

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 ALLMÄNT 2014 utgjorde Försäkringsaktiebolaget Alandias sextiosjunde verksamhetsår. Bolaget inriktar sin verksamhet på fartygs-, fritidsbåts- och varutransportförsäkring, samt på olycksfalls-, sjukkostnads- och reseförsäkringar. En betydande del av bolagets verksamhet bedrivs som gränsöverskridande verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och i de Baltiska staterna. På basen av en interaktiv kreditvärderingsprocess som genomfördes under våren 2014 tilldelade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s bolaget kreditbetyget BBB+. Som ett led i att utveckla och förenkla koncernens bolagsstruktur beslutade Förvaltningsrådet i februari 2014 att inleda en ombildningsprocess med syfte att ombilda koncernens ömsesidiga moderbolag till ett försäkringsaktiebolag samt att fusionera in dotterbolaget Försäkrings Ab Alandia i det nya bolaget. Förslaget till ombildning behandlades vid ordinarie bolagsstämma i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag den 11 juni 2014 samt en andra gång vid en extra bolagsstämma den 14 juli Vid bägge behandlingar uppnåddes den majoritet som krävdes för att förslaget skulle vinna bifall. Omstruktureringen är en naturlig konsekvens av bolagens utveckling där Försäkrings Ab Alandias affärsvolym är nästan fyra gånger så stor som moderbolagets. Ett skadeförsäkringsbolag kommer att skapa en enklare bolags- och förvaltningsstruktur som bl.a. underlättar arbetet och kontakten med myndigheter, samarbetspartners, ratinginstitut och andra intressenter. Samtliga behövliga myndighetstillstånd har erhållits och ombildningen och dotterbolagsfusionen verkställdes enligt tidtabell den 31 december Det ombildade bolaget inledde sin verksamhet RESULTAT 2014 Försäkringsaktiebolaget Alandias totalresultat (rörelseresultat samt förändring i värderingsdifferens) för år 2014 utgjorde +5,9 (+4,4) miljoner. Bolagets solvens har stärkts något och risktäckningskapaciteten uttryckt i procent utgör 294 (274 ). Årets omsättning uppgick till 47,2 (46,2) miljoner och det bokförda resultatet till +1,1 ( -0,2) miljoner. Premieinkomsten ökar något till 40,6 (39,0) miljoner. I förhållande till föregående år ökar premievolymen hos fartygsförsäkring samt hos personligt olycksfall- och reseförsäkring, medan premieinkomsten för transport och fritidsbåtförsäkringen är något lägre. Ersättningskostnaderna är högre för detta år och påverkar bolagets försäkringstekniska bidrag negativt. Försäkringstekniskt bidrag uppgår till -2,1 (-2, 0) miljoner, varav 0,7 (4,2) miljoner går in i utjämningsreserven. Skadeprocenten för året ökade till 83 (68)% och även driftskostnadsprocenten ökar från föregående år 24 (22)%. Totalkostnadsprocenten uppgick till 107 (90). RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 4. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Riskhanteringen ingår i ledningssystemet och dess funktionalitet övervakas av internrevisor. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. DIREKT- OCH MOTTAGEN FÖRSÄKRING Bolagets totala premieinkomst om 40,6 (39,0) miljoner innebar en ökning med 1,6 miljoner från föregående år. Direktförsäkringen stod för 40,5 (39,0) miljoner och mottagen återförsäkring 0,03 (0,03) miljoner. 2

4 Medeltal Premieinkomst före återförsäkrares andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader egen andel Nettointäkter av placeringsverksamheten Resultat Rörelsevinst Förändring i värd.differenser Skadeprocent 83 % 68 % 71 % 72 % 73 % 73 % Driftskostnadsprocent 24 % 22 % 22 % 22 % 20 % 22 % Totalkostnadsprocent 107 % 90 % 93 % 95 % 94 % 96 % Total premieinkomst Försäkrings AB Alandia Premieinkomst totalt Återf andel av premie ink totalt Utbetalda ersättningar uppgick totalt till 26,7 (20,1 ) miljoner. Alandia Marine Alandia Försäkrings sjöförsäkringar erbjuds genom enheten Alandia Marine och har fram till tecknats i både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia. Alandia Marine är verksam främst i Östersjöregionen och hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Räknat i premieinkomst för nordisk affär är Alandia Marine 2014 det fjärde största sjökaskoförsäkringsbolaget. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. Alandia Marines andel av finsk sjökaskoförsäkring räknat i premievolym uppgick 2014 till drygt 50 %, och av svensk sjökaskoförsäkring till ca 34 %, och uppskattas till c:a 10 % av baltisk sjökaskoförsäkring. Den tillväxt vi sett under 2014 kommer fortsatt främst från den norska och danska marknaden och dessa tillsammans är för Alandia Marine idag större än den finska respektive svenska marknaden både räknat i antal försäkrade fartyg och i premieinkomst. Det finns fortsatt ett överutbud av försäkringskapacitet i marknaden vilket i kombination med en intensiv mäklarkonkurrens sätter fortsatt press på hållbara premienivåer. I slutet av 2014 har två kontinentala aktörer slutat skriva sjökaskoaffär men det väntas ha liten effekt på marknaden då konkurrensen idag till största delen kommer från Lloyds marknaden och Sydostasien. Vi förväntar oss inte någon egentlig förändring i markanden de närmaste åren. Alandia Marine har fortsatt prioriterat lönsamhet framom volym och har därför heller inte uppnått budgeterad försäljning. Efter ett gott skadeutfall år 2013 har 2014 varit mer skadedrabbat vilket är karakteristiskt för marinaffär som brukar kännetecknas av hög volatilitet. Portföljen har inte drabbats av några större anmärkningsvärda skador men däremot kan vi se en tendens till ökade frekvensskador inom vissa fartygssegment och i första hand handlar det om navigationsrelaterade skador och särskilt kontaktskador. Enhetens totala premieinkomst 2014 är 6,2 % högre jämfört med föregående år och uppgår till 37,2 miljoner euro. Antalet försäkrade fartyg per var 3183 (3094) till ett försäkringsvärde om (8.415) miljoner euro. Alandia Marine är ledande assuradör för 59,2 % av de försäkrade riskerna. Alandia Marines premier vid årsskiftet fördelades mellan våra huvudmarknader som följer: 27,1 % finsk inklusive åländsk affär, 28,0 %, svensk affär, 3,3 % baltisk affär, norsk affär 28,4 %, dansk affär 13,1 % och isländsk affär 0,1 %. Premieinkomsten för den del av Alandia Marines affär som 2014 har skrivits i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia ökade 2014 med ca 7,9 % till 27,0 (25,0) miljoner euro och fördelas på s.k. småkasko (fartyg upp till 500 BT), kasko (fartyg 500 BT och över) och P&I. 3

5 Småkasko Marknaden omfattar främst Sverige och Finland men även Baltikum och med en försiktig tillväxt i Norge och avser kaskoförsäkringar för fartyg i kommersiell användning under 500 BT. Per var antalet försäkrade fartyg 1482 (1406) till ett försäkrat värde om 552,1 (516,2) miljoner. Vår genomsnittsandel av försäkringsrisken uppgick till 59,8 % och Alandia sköter skadehanteringen på 95,8 % av riskerna. Kasko Kaskoförsäkringar tecknas för fartyg över 500 BT och skrivs främst i Sverige, Norge, Danmark och i Baltikum. Per var antalet försäkrade fartyg 1521 (1517) till ett försäkringsvärde om (5.240) miljoner. Tillväxten har i fartygsantal och försäkringsvärden varit marginell. Den ökning vi ser i skrivna premier om ca 1,3 miljoner euro kommer i första hand från den danska marknaden. Bolagets genomsnittsandel av försäkringsrisken uppgick till 12,3 % och Alandia Marine leder skadehanteringen för 22,6 % av de försäkrade riskerna. P & I Alandia Marines P&I-facilitet, Alandia P&I, är en P&Iförsäkring med fast premie och begränsat ersättningsbelopp för den finska, svenska och baltiska marknaden och för tonnage upp till högst 5000 BT. Försäkringen är i första hand ett komplement för de fartyg som är kaskoförsäkrade hos Alandia Marine. Alandia P&I har fortsatt utvecklats gynnsamt under året i termer av försäkrade fartyg och även premieinkomsten ökar med 23,8% jämför med Ökningen kommer rätt jämnt över de olika marknaderna även om vi försiktigt har vuxit något i norska marknaden. Tillväxten förklaras också av en bättre fraktmarknad för det mindre coaster tonnaget efter ett antal sämre år. Även skademässigt har produkten en fortsatt gynnsam utveckling. Vid årsskiftet var antalet försäkrade fartyg 975 (885) och beroende på fartygstyp, försäkrade upp till ett maximalt belopp om 150 miljoner. Åland Det övervägande antalet åländska fritidbåtar är försäkrade hos Alandia Försäkring. Under året ökade vårt bestånd till 2966 (2912) försäkrade båtar, med ett sammanlagt försäkringsvärde om 60,1 (58,6) miljoner. Ökningen i antal försäkrade objekt visar att vi försäkrar de flesta nyinförskaffade båtar på Åland. Därmed befäster vi den redan starka marknadspositionen. Finland Den marknad som relativt sett visar den starkaste tillväxten är den finländska. Trots hård konkurrens ökar beståndet försäkrade båtar hos Alandia med drygt 15 % till (3.895) till ett sammanlagt försäkringsvärde om 300,5 (276,7) miljoner. Skadeutvecklingen har varit negativ och tynger resultatet för verksamheten i Finland. Tillväxten bekräftar att vårt varumärke och vårt serviceerbjudande är etablerat och känt i den finländska fastlandsmarknaden. Medelhavet Medelhavsprodukten har som målgrupp nordiska båtägare som med sina båtar färdas i, till eller från Medelhavet. Antalet försäkrade båtar i denna produkt uppgick under året till 347 (325) till ett försäkrat värde på 37,6 (37,9) miljoner euro. Den övervägande delen av medelhavsförsäkringarnas premieintäkter faktureras i SEK vilket bidrar till att den försvagade kronkursen även slår igenom för denna försäkringsgren. Skandinavien Antalet försäkrade båtar i denna produkt som i huvudsak omfattar den svenska marknaden, ökade under året till (12.579). Sammanlagt försäkringsvärde påverkas av den negativa prisutvecklingen för begagnade båtar samt svenska kronans försvaganing gentemot euron och uppgick till 795 (869) miljoner. Den fina båtsommaren lockade båtägarna till ett aktivt sjöliv vilket sannolikt bidrog till det ökade antalet skador. Alandia Båtförsäkring försvarar sin position som en av de ledande inom segmentet värdefulla båtar i den svenska marknaden. Båtförsäkring Fritidsbåtförsäkring bedrivs under varumärket Alandia Försäkring på fyra marknader, Sverige, Finland, Åland och Medelhavet. Det segment vi i första hand riktar in oss på är värdefulla fritidbåtar. Under 2014 började marknaden i Sverige vakna till och försäljningen av nya fritidsbåtar ökade något från en låg nivå. Handeln med begagnade båtar var livlig på samtliga marknader. En fortsatt hård priskonkurrens och en försvagad kronkurs resulterar i en svag utveckling hos försäkringsgrenen. Premieinkomsten för 2014 uppgick till 10,4 (10,6) miljoner. Positivt är att antalet försäkrade båtar ökade under året till (19.711) till ett sammanlagt försäkringsvärde om 1,2 (1,2) miljarder. Det försämrade skaderesultatet drar ner totalresultatet för båtförsäkringsrörelsen under

6 Alandia Transportförsäkring Försäkringsaktiebolaget Alandia tecknar transportförsäkringar främst i Sverige men även till viss del på Åland, Finland och i Baltikum. Bolagets målgrupp är små och medelstora företag och speditörer/transportörer. År 2014 uppgick premieinkomsten till 1,0 (1,5) miljoner där ca 90% av volymen kommer från den svenska marknaden och 15% av premievolymen är s.k. transportörsansvar. Orsak till att premieinkomsten i bokföringen har minskat beror på en bokföringsteknisk förändring och en samordning att motsvara övriga produkter. Den egentliga premieinkomsten är på samma nivå som 2013 d.v.s. 1,5 miljoner euro. Konkurrensen i svensk marknad är hård med ett överutbud av underwritingkapacitet som gör det svårt att nå nödvändiga premienivåer och konkurrensen har skärpts märkbart även i det segment som Alandia verkar. Alandias strategi är att erbjuda hög underwritingkompetens och tillgänglighet i kombination med marknadens bästa servicenivå. Detta är fortsatt basen i den tillväxtstrategi för transportförsäkringen som styrelsen slog fast i maj Som inledning till denna strategi har en senior underwriter specialiserad på transportöransvarsförsäkring rekryterats till kontoret i Stockholm. Ytterligare förstärkningar av organisationen för att stärka försäljning och servicekoncept är planerade. Årets resultat har påverkats av reserveringar för tre något större skadefall vilket gör det att försäkringstekniska bidraget är på en lägre nivå än föregående år och uppgår till 0,2 (0,4) miljoner euro. Dessa reserveringar är dock konservativa och vi förväntar oss att dessa förbättras under Ett nytt modernt egenutvecklat ICT system lanserades i februari 2014 och utvecklingen av detta system fortsätter för att effektivisera verksamheten och stärka servicekonceptet mot kund. Personförsäkring Personförsäkring erbjuder privat olycksfallsförsäkring, olycksfalls- & sjukkostnadsförsäkring för barn och ungdom, samt reseförsäkring. Premieinkomsten under 2014 uppgick till 2,0 (2,0) miljoner. Antalet försäkringar uppgick till jämfört med (19 707) förra året. Inom den privata olycksfallsförsäkringen har vi under 2014 en summa försäkrat belopp för invaliditetsersättningar på 863,3 (849,6) miljoner. Motsvarande belopp för dödsfallsersättningar är 73,7 (73,9) miljoner. För reseförsäkringens del har vi under 2014 en summa försäkrat belopp för invaliditetsersättning på 75,8 (76,8) miljoner. Motsvarande belopp på dödsfallsersättning är 66,3 (68,0) miljoner. Medelpremierna för privat olycksfalls- och reseförsäkringen har varit år ,75, ,40 och 2014 är den 101,09. Personförsäkring är marknadsledande inom barn- & ungdomsförsäkringarna på den åländska marknaden. Av den totala premieinkomsten på privat olycksfall härrör 59 (59) % av premierna från barn- & ungdomsförsäkringen. Av den totala premieinkomsten för reseförsäkring utgör 71 (71) % av årsreseförsäkringar. Under 2014 har vår webbförsäljning av reseförsäkringar som vi har på både svenska och finska, ökat en del. Under 2015 kommer vi att öka våra marknadsföringsinsatser på det finska fastlandet. En fördel som vi har på både privat olycksfallsförsäkringen och reseförsäkringen är att produkterna inte har någon övre åldersgräns. ÅTERFÖRSÄKRING Bolaget tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att bolaget uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma återförsäkrare. Nedan visas fördelningen av avgiven premie per ratingklass för kontraktsåterförsäkring och fakultativ återförsäkring. Den i förhållande till moderbolaget större relativa andelen av avgiven premie enligt rating BBB förklaras av att en del av riskerna cederas till moderbolaget. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Fördelning av avgiven premie per S&P ratingklass 2014 A- 5 % BBB+ 0 % BBB 13 % A 13 % AA 7 % AA- 9 % A+ 53 % 5

7 Bolagets återförsäkringsprogram är i huvudsak placerat på Londonmarknaden och består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-skydd. Programmen förnyas för ett år åt gången. Bolaget strävar efter att sprida riskerna och följer en försiktig strategi med relativt låga självbehåll och riskhanteringsplanen anvisar riktlinjer för ratingnivån hos bolagets återförsäkrare. Som huvudregel uppställs ett krav på lägst S&P-rating A hos bolagets återförsäkrings-partners. PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 2,8 (1,3) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i valutakursvinster till följd av eurons försvagning mot den amerikanska dollarn. Såväl försäljningsvinster som -förluster har varit något mindre under 2014 än För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 87,6 (82,5) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 6,2 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av masskuldebrev. De uppgick till 31,7 (21,4) miljoner. Aktieplaceringarna uppgick till 19,3 (22,5) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde inklusive lån till egna fastighetsbolag var 17,2 (14,4) miljoner. De kontanta placeringarna uppgick till 12,5 (19,5) miljoner. Placeringar i Hedgefonder uppgick till 6,3 (4,6) miljoner. Avkastningen på aktieplaceringarna enligt gängse värde var 9,5 (9,3) % under året. Avkastningen var under året god på de flesta marknader. Lägst avkastning uppnådda vi inom det övriga euroområdet förutom Finland medan framförallt utvecklingen inom de asiatiska utvecklingsländerna bidrog positivt till utvecklingen. Detsamma gällde de onoterade innehaven genom Private Equity-fonder som gynnades av den ökade aktiviteten inom företagsförvärv drivet av låga räntor. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 4,6 (1,6) %. %. Både faktisk och förväntad extremt mjuk centralbankspolitik globalt sett har under året drivit ner de riskfria räntorna. High Yield obligationernas avkastning var bra under året trots något stigande kreditmarginaler. Även Investment Grade obligationerna hade en klart positiv avkastning med i stort sett oförändrade kreditmarginaler. Obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna i lokal valuta hade en bra avkastning på grund av förstärkta valutor mot euron medan riskmarginalerna för dessa länder påverkades negativt. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 20,2 (1,6) %. Den goda avkastningen är till allra största delen hänförlig till den ännu icke realiserade värdeuppgång som skedde i samband med att köpeavtal skrevs om försäljning av bolagets bostadsfastighet i Stockholm. Tillträdet av fastigheten skedde sedan den 2 februari DRIFTSKOSTNADER De direkta driftskostnaderna uppgick under året till 9,3 (9,0) miljoner före uppdelning på funktioner. När återförsäkringsprovisioner läggs till och den del av kostnaderna som överförts till kostnaderna för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 5,2 (4,7) miljoner. Alandia-Försäkrings personal, som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 111(109) personer. Antalet tjänster för förvaltningen av Försäkrings Ab Alandias verksamhet beräknas ha varit i medeltal 61 (61) personer under räkenskapsperioden. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). ANSVARSSKULD Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid. Grafen nedan utvisar utvecklingen av bolagets solvenskapital under de senaste fem åren Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Ansvarsskuld (premie- & ers. ansvar) 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Solvenskapital i % av totala ansvarsskulden 6

8 STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Laura Langh-Lagerlöf, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Personliga suppleanter har varit Tony Öhman, Ann-Marie Åström, Brage Jansson, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Vid förvaltningsrådets sammanträde den 27 november 2014 valdes Laura Langh-Lagerlöf in i styrelsen i stället för Dan Mikkola som hade meddelat att han lämnar styrelsen. Laura Langh-Lagerlöf som hade varit suppleant i styrelsen ersattes på suppleantplatsen av Brage Jansson. Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 15 protokollförda möten under året. 7

9 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Resultaträkning Försäkrings Ab Alandia Not Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrares andel Förändring i premieansvaret egen andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Driftskostnader 3, Förs.tekniskt bidrag/resultat före förändring i utj.bel Förändring av utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Placeringsverksamhetens nettointäkter Övriga intäkter Övriga Övriga intäkter sammanlagt Vinst (förlust) efter extraordinära poster/ Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Skatt för tidigare räkenskapsperioder Inkomstskatt sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

10 2.2 Balansräkning BALANSRÄKNING AKTIVA Försäkrings Ab Alandia Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1) Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintr.företag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar 0 0 Övriga placeringar sammanlagt Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

11 BALANSRÄKNING PASSIVA Försäkrings Ab Alandia Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Premieansvar egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar egen andel Utjämningsbelopp Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Depåskulder inom återförsäkring Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Av återförsäkringsrörelsverksamhet Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

12 2.3 Finansieringsanalys FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Slutredovisning 2014 Försäkrings Ab Alandia Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraord. poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

13 2.4 Noter till resultaträkningen FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Slutredovisning 2014 Not 1 Premieinkomst från skade-och livförsäkring Skadeförsäkring Direktförsäkring Från Finland Från en EES-stat Från övriga stater Sammanlagt Återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Poster som dragits av från premieinkomsten Kreditförluster på premiefordringar Premieskatt Brandskyddsavgift Sammanlagt Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Ränteintäkter Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital 29 0 Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

14 Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-) Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Skade- och livförsäkring: Betalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD Styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal 4 4 Säljpersonal 10 9 Fastighetspersonal 0 0 Sammanlagt Köpta och sålda tjänster inom bolagsgruppen Köpta tjänster Sålda tjänster 0 0 Köpta tjänster, antal personer i medeltal

15 Not 5 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Slutredovisning 2014 Försäkringsklassgrupp år Total premieinkomst före kreditförluster och avdrag före återförsäkrares andelar Premieintäkt före återförsäkrares andel Ersättningskostnader före återförsäkrares andel Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar Återförsäkrares Försäkringstekniskt bidrag före andel förändring av utjämningsbeloppe t Lagstadgat 14 olycksfall Idrottsutövares 14 olycksfall Övriga olycksfall och sjukdom Motorfordons- 14 ansvar Landfordon Sjö- och luftfartyg spårbundna fordon och transport Brand- och övrig egendomsförsäkring Ansvar Kredit och borgen Rättsskydd Turistassistans Övriga Direktförsäkring Sammanlagt Återförsäkring Sammanlagt Förändring i 14 0 garantiavgiftsposten Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag

16 2.5 Noter till balansräkningen FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Slutredovisning 2014 Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 7 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och Fastigheter och fastighetsaktier fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

17 Not 9 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fas tighetsa ktier i äga rintresseföretag Lånefordringar hos ä garintress eföreta g Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och a ndelar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslå nefordringa r Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Sammanlagt I den återstå ende anska ffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anska ffningspris et, periodisera d som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avka stning på indexbundna lå n Värderingsdifferens (skillna den mella n gängse vä rde och bokföringsvärde) Specifikation av posten Övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet Övriga lånefordringar: Bankgaranti Garantiförsäkring Försäkringsbrev Övrig säkerhet (skall specificeras om beloppet är betydande) Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt Sammanlagt

18 Not 10 Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Korrigering * Minskningar Dispositionsfond Överkursfond Överkursfond Uppskrivningsfond Korrigering Uppskrivningsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital * Korrigering av uppskrivningsfond som skulle ha upplösts 1998 iom försäljning av aktierna 17

19 2.6 Övriga noter FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Slutredovisning 2014 NOTER OM SOLVENS Verksamhetskapital * Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning * Ackumulerade bokslutsdispositioner * Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt * Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Sammanlagt Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. (skadeförsäkringsbolag) och 4 (livförsäkringsbolag) FBL (gäller även representationer), minimibelopp för verksamhetskapital enligt 10 a kap. 2 lagen om försäkringsföreningar och minimibelopp för verksamhetskapital enligt 17 (arbetspensionsförsäkringsbolag) lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat ingående utjämningsbelopp Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp % 87 % 85 % Risktäckningskapacitet i procent, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premieintäkter för egen räkning för de 12 föregående månaderna (%) 294 % 274 % Solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbeloppet och 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar(%) 204 % 202 % 18

20 Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag Premieintäkter Ersättningskostnader Driftskostnader Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten Övriga intäkter och kostnader Rörelsevinst eller rörelseförlust Förändring i utjämningsbeloppet Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatter och andra direkta skatter Bokslutsdispositioner Räkenskapsperiodens vinst eller förlust FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER, FASTIGHETSAKTIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL BOKFÖRINGS- MARKNADS- ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE VÄRDE VÄRDE MARKNADS- VÄRDE GARANTIANDELAR Moderbolaget, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Sammanlagt FASTIGHETER ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE INVESTERINGSTILLGÅNGAR FASTIGHETER Sjölejonet 2, Ålandsvägen Ålandsvägen Hamngatan Ålandsvägen FASTIGHETSAKTIER Delarka Holding AB Fab Kubiken Sammanlagt

21 Aktiekapitalet i Försäkringsaktiebolaget Alandia uppgår till ,12 EUR fördelat på st aktier Aktieägarförteckning Aktier Andel Aktier Andel Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,000 % ,000 % Övriga 0 0,000 % 0 0,000 % ,000 % ,000 % Åtaganden utanför balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång Placeringsförbindelser till fonder Revisionskostnader Revision KPMG Revision Cenit Övriga uppdrag KPMG Totalt AVDRAGEN MOMS PÅ FASTIGHETER Bolaget har under 2007 gjort momsavdrag på nybyggnad Ålandsvägen 26. Momsavdraget under denna period uppgår till ,- I det fall att fastighetens hyresgäster skulle förändras till att vara en icke momspliktig hyresgäst skulle bolaget vara skyldigt att återbetala avdragen moms enligt följande. Återbetalningsskyldig fram till år

22 2.7 Nyckeltal NYCKELTAL DEFINITIONER Försäkrings Ab Alandia FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Slutredovisning 2014 SKADEFÖRSÄKRING Omsättning + premieintäkter före avdrag av återförsäkrares andel + intäkter av placerings verksamhet + övriga intäkter + intäktsförda uppskrivningar som realiserats i samband med försäljning Rörelsevinst + premieintäkter - ersättningskostnader - driftskostnader + övriga försäkringstekniska intäkter - övriga försäkringstekniska kostnader + intäkter av placeringsverksamheten - kostnader för placeringsverksamheten + övriga intäkter - övriga kostnader ± andel av vinst/förlust i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden Soliditeten (till gängse värde) + eget kapital + minoritetsandel ± placeringarnas värderingsdifferenser efter avdrag för latent skatteskuld x balansomslutning ± placeringarnas värderingsdifferenser Skadeprocent ersättningskostnader x 100 premieintäkter Driftskostnadsprocent driftskostnader x 100 premieintäkter Avkastning på eget kapital (till gängse värde) ± vinst före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter + i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning - i uppskrivningsfonden bokförd återföring av uppskrivning ± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser - skatter (inkl. förändring i den latenta skatteskulden av placeringarnas värderingsdifferenser) x eget kapital + minoritetsandel ± placeringarnas värderingsdifferenser efter avdrag för latent skatteskuld Avkastning på totalkapitalet (till gängse värde) + rörelsevinst + räntor och kostnader för främmande kapital + beräkningsräntan för ansvarsskulden + uppskrivningar av placeringar - korrigeringar av uppskrivningar av placeringar + i uppskrivningsfonden bokförd återföring av uppskrivning ± förändring i placeringarnas värderingsdifferenser x balansomslutningen ± placeringarnas värderingsdifferenser ( medeltalet av årets början och slut ) Totalkostnadsprocent skadeprocent + driftskostnadsprocent Verksamhetskapital + eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning + ackumulerade bokslutsdispositioner ± placeringarnas värderingsdifferenser ± latent skatteskuld + kapitallån - immateriella tillgångar ± andra i förordningen bestämda poster Solvenskapital + verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsdel Solvenskapital i procent av ansvarsskulden + solvenskapital x försäkringsteknisk ansvarsskuld - utjämningbelopp Solvensprocent + solvenskapital x premieintäkter under 12 månader 21

23 Sammanfattning av nyckeltalen Skadeförsäkringsbolag och -föreningar Premieinkomst (före återförsäkrares andel), Premieintäkter på eget ansvar Ersättningskostnader på eget ansvar Skadeprocent (skadekvot i procent) 82,7 % 67,6 % Ersättningskostnader exkl. beräkningsräntekostnad (+/-), Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad (i procent) 82,7 % 67,6 % Driftskostnader Driftskostnadsprocent 23,9 % 22,3 % Totalkostnadsprocent 106,6 % 89,8 % Totalkostnadsprocent exkl. beräkningsräntekostnad (i procent) 106,6 % 89,8 % Rörelsevinst (+) eller -förlust (-), Förändring i värderingsdifferenser utanför balansräkningen, fonden för verkligt värde och uppskrivningsfonden (+/-), Totalresultat, (+/-) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader (+), 29 0 Beräkningsräntekostnad (+), 0 0 Avkastningsprocent på totalkapitalet exkl. fondförsäkring (till verkligt värde) 5,93 % 5,18 % Placeringsverksamhetens nettoavkastnings-% till verkligt värde på sysselsatt kapital (+/-) 8,03 % 2,41 % Verksamhetskapital, Utjämningsbelopp, Solvenskapital, Solvenskapital i procent av ansvarsskulden 203,6 % 202,0 % Premieintäkter för 12 månader (efter återförsäkrares andel), Solvensprocent (solvensförhållande i procent) 294,4 % 273,6 % Antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden

24 Redovisning av nyckeltal i noterna till bokslutet Placeringsfördelning till verkligt värde Skadeförsäkringsbolag och -föreningar och livförsäkringsbolag Grundfördelning Riskfördelning ⁸) mn euro % mn euro % mn euro % ¹⁰) % ¹⁰) % ¹⁰) Ränteplaceringar sammanlagt 44,67 51,0 41,18 49,8 44,67 51,0 49,6 50,3 Lånefordringar ¹) 0,16 0,2 0,11 0,1 0,16 0,2 0,1 0,1 Masskuldebrevslån 32,06 36,6 21,62 26,1 32,06 36,6 26,2 32,8 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹) ²) 12,46 14,2 19,46 23,5 12,46 14,2 23,3 17,4 Aktieplaceringar sammanlagt 19,16 21,9 22,23 26,9 19,16 21,9 27,0 28,3 Noterade aktier ³) 13,32 15,2 16,51 20,0 13,32 15,2 20,0 21,5 Kapitalplaceringar ⁴) 4,94 5,6 4,71 5,7 4,94 5,6 5,7 6,0 Onoterade aktier ⁵) 0,90 1,0 1,01 1,2 0,90 1,0 1,2 0,8 Fastighetsplaceringar sammanlagt 17,45 19,9 14,71 17,8 17,45 19,9 17,8 17,8 Direkta fastighetsplaceringar 17,26 19,7 14,45 17,5 17,26 19,7 17,5 17,5 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 0,19 0,2 0,26 0,3 0,19 0,2 0,3 0,3 Övriga placeringar 6,34 7,2 4,60 5,6 6,34 7,2 5,6 3,6 Placeringar i hedgefonder ⁶) 6,34 7,2 4,60 5,6 6,34 7,2 5,6 3,6 Råvaruplaceringar Övriga placeringar ⁷) Placeringar sammanlagt 87,61 100,0 82,73 100,0 87,61 100,0 100,0 100,0 Effekt av derivat ⁹) Placeringar till verkligt värde sammanlagt 87,61 100,0 82,73 100,0 87,61 100,0 100,0 100,0 Masskuldebrevsportföljens modifierade duration 1,67 1) Inklusive upplupna räntor. 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post. 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen. 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. 8) Exponeringsfördelningen kan redovisas för jämförelseperioderna allteftersom uppgifter samlas in (inte retroaktivt). Om siffrorna för jämförelseperioderna redovisas och perioderna inte är fullständigt jämförbara ska detta nämnas. 9) Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Päverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen. 10) Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor. 23

25 Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital Skadeförsäkringsbolag och -föreningar och livförsäkringsbolag Placeringsv. Sysselsatt Avkastnings-% Avkastnings-% Avkastnings-% nettointäkt kapital ⁹) på sysselsatt på sysselsatt på sysselsatt marknadsvärde ⁸) kapital kapital kapital Avkastning / / % på syss. kapital mn euro mn euro % % % Ränteplaceringar sammanlagt 1,97 46,34 4,24-0,73 5,93 Lånefordringar ¹) 0,00 0,14-1,67 3,19 5,35 Masskuldebrevslån 1,07 23,58 4,55 1,60 9,72 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹) ²) 0,90 22,62 3,96-3,78 2,47 Aktieplaceringar sammanlagt 1,83 19,20 9,53 9,51 7,73 Noterade aktier ³) 0,82 13,85 5,92 10,43 9,29 Kapitalplaceringar ⁴) 1,03 4,39 23,46 10,10 4,18 Onoterade aktier ⁵) -0,02 0,96-2,07-9,00 1,17 Fastighetsplaceringar sammanlagt 2,98 14,78 20,19 1,57 4,89 Direkta fastighetsplaceringar 3,05 14,52 21,00 1,25 5,74 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar -0,07 0,26-25,88 20,76-29,41 Övriga placeringar 0,24 5,34 4,48 8,32 2,21 Placeringar i hedgefonder ⁶) 0,24 5,34 4,48 8,32 2,21 Råvaruplaceringar Övriga placeringar ⁷) Placeringar sammanlagt 7,02 85,65 8,19 2,62 6,18 Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag -0,14 85,65-0,16-0,21-0,20 Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 6,88 85,65 8,03 2,41 5,98 1) Inklusive upplupna räntor. 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post. 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen. 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. 8) Förändring av marknadsvärdena vid slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses differensen mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader. 9) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidsavvägts per dag eller månad. 24

26 2.8 Specifikation över placeringar Aktier och andelar Aktier Antal aktier Bokföringsvärde Marknadsvärde Finland, noterade Ålandsbanken Abp A Exel Composites Oyj Shs Kemira Oyj Nordea Bank AB FDR Viking Line Abp Lassila&Tikanoja Oyj Caverion Oyj Outotec Oyj Shs Tieto Oyj Wärtsilä Atria Plc Shs -A Ålandsbanken Abp B Sverige, noterade Autoliv Volvo B ABB Ltd Danmark, noterade Carlsberg B Norge, noterade ATEA Wilh. Wilhelmsen Onoterade aktier Rederiaktiebolaget Eckerö Taaleritehdas Tuulitehdas I Kb Cleanergy AB (SEK) Nordic Bioenergy Infrastructure As (NOK) Partankers VII IS (USD) Tundra Fonder AB (SEK) Azur Offshore IS (USD) Ålands tidningstryckeri Ab Global Oil Shale Oy (GBP) Mariehamns Telefon Fifax Ab Chipsters Ab Vavtrudner AB (SEK) Andelslaget Ålands skogsägarförbund Quedro Ab Tundra Fonder AB optionsrätter (SEK) Air Åland Ab Ålands investerings Ab Medimar Scandinavia Ab Plasto Holding Ab

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia BOKSLUT 2009 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2013

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2013 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer