Verksamhetsberättelse och bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2008

2

3 1 Femårsöversikt (1 000 euro) Premieinkomster Redovisad premieinkomst ,9 % Omsättning Premieintäkter ,7 % Nettointäkter av placeringsverksamheten Omsättning ,3 % Resultatanalys Premieintäkter netto ,6 % Ersättningskostnader netto ,3 % Driftskostnader ,0 % Garantiavgiftsposten Försäkringstekniskt resultat Placeringsverksamheten Övriga intäkter Rörelsevinst Utjämningsbeloppet Bokslutsdispositioner Skatter Räkenskapsperiodens vinst Skade-, drifts- och totalkostnadsprocent Skadeprocent 84,8 % 87,7 % 69,1 % 79,3 % 74,0 % Driftskostnadsprocent 15,8 % 14,7 % 14,4 % 23,6 % 20,1 % Totalkostnadsprocent 100,6 % 102,3 % 83,5 % 102,9 % 94,1 % Balansposter Eget kapital ,4 % Värderingsdifferenser ,0 % Verksamhetskapital ,7 % Utjämningsbelopp ,4 % Solvenskapital ,9 % Ansvarsskuld netto ,6 % Solvenskapital i procent 158 % 174 % 193 % 217 % 177 % Solvensprocent 466 % 498 % 526 % 651 % 512 % Balansomslutning ,0 % Balansomslutning, gängse värde ,9 % Personal Medelantal anställda

4 2 Verkställande direktörens utblick Det gångna året har varit ett ovanligt år. Försäkringsmässigt var det ett av de bästa åren någonsin, placeringsmässigt ett av de sämsta. Att världens börser backat mellan 30 och 50 procent har givetvis påverkat oss också. Men i jämförelse med andra aktörer i branschen har vi klarat oss bra och står fortsättningsvis finansiellt starka. Det är viktigt nu att vi är rätt positionerade för framtiden och att vi starkt fokuserar på lönsamhet. Vi ska fortsätta att vara det tryggaste alternativet för våra ägare och kunder. Värdet med ett lokalt försäkringsbolag är att vi finns nära våra ägare/kunder och att det är lätt att prata med oss. Vi har en genuin ambition att försöka lösa uppkomna skadehändelser för våra kunder. Dagordern är att försöka hitta en orsak att kunna ersätta liden skada enligt ingånget försäkringsavtal. Som ett ansvarsfullt företag försöker vi i vår investeringsverksamhet stöda åländska investeringar som förhoppningsvis ger både arbetsplatser och avkastning på Åland. Sammanlagt har vi satsat nästan 50 miljoner euro i 45 åländska bolag. Vi har närmare 100 bostadslägenheter inklusive andelar i bostadsbolag på landet och i skärgården. Vi stöder brandkårerna med subventionerade bilpremier, räddningsutrustning, restvärdesräddningsbil och aktiviteter för medlemmarna. Vi tror också att det finns ett värde i att stöda ideella föreningar, kultur och idrott. Vi hjälper till att skapa meningsfull sysselsättning för både ungdomar och äldre som i sin tur skapar en ansvars- och gemenskapskänsla. Det drar vi alla nytta av. Under året har vi fortsatt vårt arbete med att bearbeta den svenska småföretagsmarknaden. Vi säljer företagsförsäkringar via mäklare utgående från vår företagsavdelning. Riskbedömning och s.k. underwriting sker på hemmaplan av samma erfarna personer som riskbedömer och prissätter åländska risker. Tanken är att från andra marknader kunna hämta en sakta ökande premievolym som stöder den traditionella fösäkringsverksamheten inom Ömsen. Varumärket Ömsen eller Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (utanför Åland kallas vi rätt och slätt för Ålands) som vi officiellt heter står för trygghet, närhet, kompetens och bekvämlighet för kunden. Våra produkter skall motsvara kundernas behov och leveransen vid en skada skall motsvara förväntningarna. Därutöver erbjuder vi skadeförebyggande rådgivning som sparar pengar och obehag för kunderna. Jag vill framföra mitt tack till alla kunder och till de förtroendevalda samt till all personal som tillsammans är med och påverkar och utvecklar vårt gemensamt ägda försäkringsbolag till nytta för försäkringstagarna och till nytta för det samhälle vi lever i. Göran Lindholm

5 3 Verksamhetsberättelse Allmänt Bolagets affärsidé är att ge kunderna ekonomisk trygghet genom att erbjuda ett bra och förmånligt försäkringsskydd. Inom ramen för affärsidén följs i den dagliga verksamheten olika delmålsättningar. De mest betydelsefulla av dessa är att försäkringspremierna skall vara förmånliga, att skaderegleringen skall vara snabb och rättvis, att personalen skall vara kompetent och servicevillig, att driftskostnaderna skall vara måttliga samt att bolaget skall vara lönsamt. En mycket stor del av ålänningarna och de åländska företagen är försäkrade i bolaget. Man kan om man vill med ledning av detta dra slutsatsen att bolaget levererar vad man lovar, och att kvaliteten överträffar priset. Enskilda premier för olika försäkringsobjekt kan vara såväl högre som lägre än vad man kan hitta hos konkurrerande bolag, men även i det fall premienivån skulle visa sig vara något högre tycks kunderna värdera och uppskatta det försäkringsskydd man får hos Ömsen. Om det skulle hända en skada vill man vara i goda händer. Premierna totalt sett bör täcka skadeersättningarna och den administration som krävs för att hantera försäkringsverksamheten. Men inte nödvändigtvis mer än så. Eftersom bolaget är ömsesidigt, och därigenom ägs av kunderna, är ett stort försäkringstekniskt resultat inte ens eftersträvansvärt, eftersom detta skulle drabba bolagets ägare i form av onödigt höga premier. Med ett försäkringstekniskt resultat nära noll betalar försäkringskollektivet rätt premier för sitt försäkringsskydd. Sett över den senaste tioårsperioden är skadeprocenten för direktförsäkringen i genomsnitt 87,0 procent och driftskostnaderna i genomsnitt 14,5 procent, vilket ger en totalkostnadsprocent om 101,5 procent. Med tanke på den i jämförelse med andra skadeförsäkringsbolag av liknande karaktär mycket låga driftskostnadsprocenten kan man alltså säga att kunderna totalt sett får ett förmånligt ekonomiskt utfall av sina inbetalda premier. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag grundades redan Verksamhetsberättelsen och bokslutet beskriver därmed bolagets 142:a verksamhetsår. Det försäkringstekniska resultatet för året visar ett överskott på 0,86 miljoner euro, men efter att utjämningsbeloppet, som är en reserv för framtida skador, har ökats med 2,44 miljoner euro, redovisas i stället ett underskott för försäkringsverksamheten på 1,58 miljoner euro. Det mest anmärkningsvärda för året är de konsekvenser den globala finansmarknadskraschen förde med sig för bolagets placeringsverksamhet, där nettoresultatet för året, efter realisationsförluster och nedskrivningar av värdepapper, visar ett underskott om 3,8 miljoner euro. När man bedömer placeringsverksamhetens resultat bör detta ställas i relation till de totala placeringstillgångarnas storlek. Vid årets slut uppgick placeringsportföljens gängse värde till 111,32 miljoner euro. Avkastningen under året blev -11,1 procent. Många av de nuvarande starkt nedvärderade innehaven av olika värdepapper ingår i placeringsportföljen som långsiktiga innehav, och förväntas ha goda möjligheter att öka i värde under de kommande åren. Bolagets ekonomiska situation är fortsättningsvis mycket stark. Solvenskapitalet är betryggande stort och ligger i förhållande till ansvarsskulden på en mycket hög nivå. Detta tillsammans med bolagets övriga verksamhetsförutsättningar utgör grund för fortsatt stark tilltro till bolaget och dess förmåga att leverera ekonomisk trygghet till kunderna.

6 4 Premieinkomsterna Premieinkomsterna för direktförsäkringen ökade med 17,3 procent till 20,04 miljoner euro. De totala försäkringspremierna, då även mottagen återförsäkring medräknas, ökade med 16,9 procent till 21,23 miljoner euro. När man bedömer premieinkomsterna bör man även ta i beaktande den extra rabatt på i storleksordningen en miljon euro som har beviljats hemömskunderna som återbäring av bolagets positiva resultat Ungefär hälften av rabattbeloppet har belastat premieinkomsterna för 2008 medan resten belastar premieinkomsterna Utan denna extra återbäringsrabatt skulle resultatet i jämförelse med föregående år ha varit ännu bättre. Bolagets andel av den åländska skadeförsäkringsmarknaden är förhållandevis stor, vilket kan ses som ett bra betyg på bolaget och dess verksamhet. Minst lika viktigt som en stor marknadsandel är dock att premievolymen motsvarar den administration som krävs för att kunna verka som skadeförsäkringsbolag med fullstort produktsortiment. För att komplettera premievolymen sker sedan två år tillbaka försäljning av försäkringar även till den rikssvenska småföretagssektorn. Under 2008 uppgick premieinkomsterna till ca 30 miljoner kronor, medan premieintäkterna för året uppgick till ca 16 miljoner kronor Premieintäkter för egen räkning (1 000 euro) Återförsäkrarnas andel av premieintäkterna uppgick till 4,86 (3,93) miljoner euro. Detta motsvarar 24,6 (22,4) procent av premieintäkterna. Provisionsintäkterna för den överlåtna försäkringsaffären ökade med 32,1 procent till 1,01 miljon euro. Premieintäkter för egen räkning, som anger hur stor del av premieintäkterna som är kvar då delar av inkomsterna i enlighet med återförsäkringsavtalen har överlåtits till återförsäkrarna, ökade med 9,6 procent till 14,92 miljoner euro Premieinkomster (1 000 euro) Ersättningskostnaderna Antalet gjorda skadeanmälningar ökade med 3,3 procent till De utbetalda skadeersättningarna minskade däremot med 14,4 procent till 11,37 miljoner euro. När också förändringarna i reserveringarna samt till ersättningskostnaderna hörande driftskostnader beaktas minskade de sålunda totala ersättningskostnaderna med 2,2 procent till 13,07 miljoner euro. Av de totala ersättningskostnaderna inklusive reservförändringarna stod återförsäkrarna för 2,02 (2,56) miljoner euro, vilket motsvarar 15,5 (19,2) procent av kostnaderna. Ersättningskostnaderna på eget ansvar ökade med 2,3 procent till 11,05 miljoner euro.

7 5 Ersättningskostnader inkl. förändring av ersättningsreserver (1 000 euro) Skadeprocenten Skadeprocenten anger skadeersättningarnas andel av premieintäkterna efter att återförsäkrarnas andelar avdragits. Skadeprocenten uppgick till 74,0 (79,3) och har visat en nedåtgående trend under de senaste tio åren Skadeprocent 140% 120% 100% % 60% 40% Ersättningskostnader på eget ansvar (1 000 euro) 20% % De totala reserveringarna för kommande skadeutbetalningar uppgick vid verksamhetsperiodens utgång till 37,41 (36,58) miljoner euro. Av dessa står återförsäkrarna för 3,05 (3,05) miljoner euro Driftskostnaderna Bruttodriftskostnaderna för försäkrings- och placeringsverksamheten ökade med 4,6 procent till 4,94 miljoner euro. Beloppet innehåller driftskostnader och avskrivningar som hör till driften av såväl försäkrings- som placeringsverksamheten. Av totalbeloppet utgörs 53,5 (53,9) procent av personalkostnader. Bruttodriftskostnadsprocenten uppgick till 23,3 (26,9) procent av premieintäkterna i resultaträkningen. Driftskostnaderna i resultaträkningen minskade med 7,0 procent till 2,99 miljoner euro efter att de totala driftskostnaderna justerats med erhållna och betalade återförsäkringsprovisioner och övriga provisionsintäkter samt efter att en del av kostnaderna har fördelats till ersättningsverksamheten och till placeringsverksamheten. Driftskostnadsprocenten anger driftskostnaderna enligt resultaträkningen i procent av premieintäkterna på eget ansvar. Driftskostnadsprocenten

8 6 uppgick till 20,1 (23,6) och har varit högre än normalt under de två senaste åren framförallt till följd av de extra provisionskostnader som samman hänger med etableringen av den svenska småföretagsaffären. Om försäljningsutvecklingen fortgår enligt plan kommer extra provisioner av det här slaget att betalas ut ännu under innevarande år. Totalkostnadsprocenten Med totalkostnadsprocent avses summan av skadeprocenten och driftskostnadsprocenten. Då det erhållna procenttalet är lägre än hundra är försäkringsverksamhetens resultat positivt, medan resultatet är negativt om procenttalet överstiger hundra. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94,1 (102,9). Bruttodriftskostnader (1 000 euro) Totalkostnadsprocent 140% % 100% 80% 60% 40% % 0 0% Driftskostnadsprocent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Försäkringstekniskt resultat Det försäkringstekniska resultatet före förändringen i utjämningsbeloppet uppgick till 0,86 (-0,43) miljoner euro och var det näst bästa resultatet under den senaste tioårsperioden. Med utjämningsbelopp avses en riskteoretiskt uträknad reserv. Denna reserv är att betrakta som en utjämnande buffert som används speciellt för att täcka ersättningskostnader som inträffar under särskilt skaderika år. För att undvika en överstor avsättning till utjämningsbeloppet har grunderna för hur reserven uträknas ändrats. Under de tre föregående åren har utjämningsbeloppet ökats med totalt 12,22 miljoner euro till 23,41 miljoner euro. Trots förändringen av uträkningsgrunderna ökades utjämningsbeloppet med ytterligare 2,44 (3,81)

9 7 miljoner euro och uppgår nu till 25,85 miljoner euro. Det försäkringstekniska resultatet efter ökningen av utjämningsbeloppet blev negativt och uppgick till -1,58 (-4,24) miljoner euro Försäkringstekniskt resultat före utjämningsbeloppet (1 000 euro) Placeringsverksamheten De totala intäkterna av placeringsverksamheten minskade med 23,5 procent till 6,87 (8,98) miljoner euro, främst beroende på att försäljningsvinsterna minskade till 1,01 (3,61) miljoner euro. Ränteintäkterna ökade med 15,6 procent till 2,53 miljoner euro, dividendintäkterna ökade med 7,4 procent till 1,41 miljoner euro och fastighetsintäkterna ökade med 8,4 procent till 1,35 miljoner euro. Härtill justerades tidigare nedskrivna värdepapper upp med 0,18 (0,62 miljoner euro) De totala kostnaderna för placeringsverksamheten ökade till 10,63 (3,21) miljoner euro, i huvudsak beroende på att värdepapper till följd av finansmarknadskrisen har skrivits ned med 7,90 (1,56) miljoner euro. De åländska tillgångarnas bokföringsvärde skevs ned med 0,36 miljoner euro, samtidigt som tidigare nedskrivna värden återfördes med 0,04 miljoner euro. Målsättningen gällande de utomåländska placeringarna är att riskerna skall vara måttliga och tillräckligt spridda. Den finanskris vi nu upplever har förorsakat värdeminskningar på placeringstillgångarna överlag. Av de utomåländska värdepappren blev ett sextiotal föremål för ned- Ökning (-) eller minskning (+) av utjämningsbeloppet (1 000 euro) Bokföringsmässigt resultat av placeringsverksamheten (1 000 euro)

10 8 skrivning till ett belopp om 7,53 miljoner euro, medan återföring av tidigare nedskrivna värden bokfördes till 0,14 miljoner euro. De direkta fastighetskostnaderna inklusive driftskostnader för utrymmen i egen användning ökade med 12,4 procent till 1,11 miljoner euro. Det bokförda nettoresultatet av placeringsverksamheten minskade till -3,76 (5,77) miljoner euro, medan värderingsdifferenserna minskade till 15,99 (25,40) miljoner euro. Placeringstillgångarnas bokföringsvärde minskade med 0,8 procent till 95,33 (96,05) miljoner euro. Motsvarande gängse värde minskade med 8,3 procent till 111,32 (121,45) miljoner euro. Det gängse värdet på fastigheter och fastighetsaktier uppgick till ( ) euro, medan det gängse värdet på aktier och andelar var ( ) euro. Av placeringstillgångarna värderade till gängse värde utgjorde vid räkenskapsperiodens utgång aktier och andelar 43,1 (45,6) procent, finansmarknadsinstrument 37,4 (40,5) procent, fastigheter 17,8 (12,5) procent och depåfordringar inom återförsäkring 1,7 (1,4) procent. Värderingsdifferensen är den skillnad som finns mellan tillgångarnas verkliga värde och bokföringsvärdet. Denna reserv uppgår till 15,99 (25,40) miljoner euro. Härutöver har bolaget genom åren avsatt betydande belopp till det s.k. utjämningsbeloppet, som är en extra reserv för framtida skador. Utjämningsbeloppet uppgår till 25,85 (23,41) miljoner euro och utgör tillsammans med verksamhetskapitalet bolagets solvenskapital. Solvenskapitalet uppgår till 76,35 (88,69) miljoner euro. Värderingsdifferenser (1 000 euro) Solvens Det egna kapitalet uppgår till 34,47 (39,82) miljoner euro och är trots verksamhetsperiodens negativa bokföringsmässiga resultat relativt stort i förhållande till bolagets verksamhet. Bolagets verksamhetskapital måste uppgå till minst 3,32 (3,26) miljoner euro. Verksamhetskapitalet, som består av bolagets egna kapital, avskrivningsdifferenser och värderingsdifferenser, uppgår till 50,50 (65,28) miljoner euro

11 Placeringstillgångar värderade till gängse värde (1 000 euro) verksamheten blev -3,76 (5,77) miljoner euro och var därmed klart sämre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -2,90 (6,35) miljoner euro. Förstärkningen av utjämningsbeloppet innebär en reservförstärkning som utan att innebära en faktisk kostnad belastar årets resultat med ytterligare -2,44 (-3,81) miljoner euro. Resultatdisponering Bolagets resultaträkning för 2008 uppvisar en förlust om ,87 euro. Styrelsen föreslår att förlusten finansieras genom att belasta reservfonden, varefter det fria egna kapitalet uppgår till ,90 euro. Styrelsen föreslår vidare att ur reservfonden betalas 8 procent ränta på garantikapitalet, vilket innebär en räntebetalning om 6 880,00 euro. Solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden är förhållandevis stort och uppgår till 176,8 (216,6) procent. Solvensförhållandet i procent uppgår till hela 511,8 (651,3) procent. Den försäkringstekniska ansvarsskuld som måste kunna täckas med för ändamålet godkända tillgångar uppgår till 67,17 (62,57) miljoner euro. De för täckning av ansvarsskulden godkända tillgångarnas värde uppgår till 92,07 (90,92) miljoner euro och överskrider därmed behovet med 24,90 (28,36) miljoner euro. Resultatanalys Omsättningen minskade med 31,3 procent till 16,02 (23,32) miljoner euro beroende på lägre bokföringsmässigt resultat inom placeringsverksamheten. Med omsättning avses summan av försäkringspremieintäkterna och nettointäkterna av placeringsverksamheten. Det försäkringstekniska resultatet före förändringen av utjämningsbeloppet förbättrades till ett överskott om 0,86 (-0,43) miljoner euro. Det bokföringsmässiga nettoresultatet av placerings- Händelser efter räkenskapsperioden Efter räkenskapsperiodens utgång är osäkerheten på finansmarknaderna fortsatt stor. Inga extraordinära händelser har dock inträffat som har betydande inverkan på verksamheten eller på det förväntade resultatet. I februari 2009 förvärvades Svenska Träförsäkringar AB. Framtidsutsikter Bolaget står väl positionerat för att kunna bedriva sakförsäkringsverksamhet framgångsrikt även i fortsättningen. Bolagets affärsidé att ge kunderna ekonomisk trygghet genom att erbjuda ett bra och förmånligt försäkringsskydd är möjlig att förverkliga tack vare bra produktsortiment och kompetent personal samt att bolaget finns så nära sitt huvudsakliga marknadsområde. Bolagets försäkringsverksamhet i Sverige har mottagits väl och målsättningen är en behärskad och relativt måttlig tillväxt. Det nyligen förvärvade bolaget Svenska Träförsäkringar AB kommer att bli ytterligare en plattform för ny försäkringsverksamhet i Sverige. Verksamheten inom det för koncernen nya bolaget går ut på att förmedla försäkringar gällande sågar och andra verksam-

12 10 heter inom träförädlingsindustrin till olika försäkringsgivare, som för närvarande till största delen har sin verksamhet i London. Resultatet av placeringsverksamheten är svårt att prognostisera på grund av den fortsatta osäkerheten på finansmarknaderna. År 2008 blev ett resultatmässigt tungt år för placeringsverksamheten och utsikterna för 2009 är fortsättningsvis ovissa. Bolagsstämman I ett ömsesidigt försäkringsbolag är det försäkringstagarna och garantiandelsägarna som äger bolaget. På bolagsstämman har alla ägare en röst samt ytterligare en röst för varje påbörjad hundra euro i betald premie under det senaste året. Genom rösträttsbegränsning kan ingen representera mer än tio procent av rösterna på stämman. Bolagsstämman fastställer bokslutet och tar beslut om hur årets resultat skall användas. Dessutom avgör man frågan om ansvarsfrihet för förvaltningsrådets och styrelsens medlemmar samt verkställande direktören. På bolagsstämman har varje ägare möjlighet att ställa frågor, komma med synpunkter och föreslå medlemmar till förvaltningsrådet. Valberedning Medlemmar av valberedningen är advokat Dan Karlsson, ordförande, samt förvaltningsrådets ordförande Sture Carlson, styrelsens ordförande Trygve Eriksson och förvaltningsrådets medlemmar Carin Holmqvist och Tor-Rolf Karlsson. Förvaltningsrådet Förvaltningsrådet kan enligt bolagsordningen bestå av minst nio och högst femton medlemmar. Varje medlem väljs för en tidsperiod om tre år räknat från utgången av den bolagsstämma på vilken man väljs fram till utgången av den ordinarie bolagsstämma som infaller tre år senare. För närvarande består förvaltningsrådet av tretton medlemmar. Vid inkommande ordinarie bolagsstämma är Jesper Blomsterlund, Peter Grönlund, Tor-Rolf Karlsson, Mikael Lundell och Anders Wiklöf i tur att avgå. Förvaltningsrådets medlemmar erhöll ett årsarvode om euro samt därtill ett arvode om 500 euro per möte. Förvaltningsrådets ordförande erhöll därutöver ett årsarvode om euro. Totalt utbetalades (34 950) euro till förvaltningsrådets medlemmar. Styrelsen Styrelsen har under 2008 bestått av Trygve Eriksson, ordförande, Kjell Clemes, viceordförande, Dan E Eriksson, Klas Mörn och Elisabeth Nauclér. Vid förvaltningsrådets möte omvaldes styrelsen för år Styrelsens medlemmar arvoderades på samma sätt som förvaltningsrådets medlemmar. Totalt utbetalades (25 750) euro till styrelsemedlemmarna. Personalen Räkenskapsperiodens löner, naturaförmåner, pensionskostnader och övriga lönebikostnader ökade med 3,8 procent till euro. Det utbetalda beloppet av löner och arvoden som betalats till styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktören uppgick tillsammans med naturaförmånernas beskattningsvärde till ( ) euro. Bolagets personalresurs uppgick till i medeltal 43,6 personer (43,6). Vid räkenskapsperiodens utgång uppgick personalens ålder i medeltal 44,4 (44,7) år medan anställningsåren i medeltal uppgick till 14,0 (14,3) år. Bolagets personalstyrka består till ca 60 procent av kvinnor. Bolagets pensionsansvar sköts genom avtal med utomstående pensionsbolag. I enlighet med

13 11 den allmänna lagstadgade pensionsåldern kan personalen avgå med pension från och med 63 års ålder. Bolagets verkställande direktör och en del av personalen med längre anställningstid kan avgå med pension vid 60 års ålder. Verksamhetsklimatet har under det senaste året varit sällsynt kargt. Försäkringsverksamheten har trots den hårda konkurrensen varit framgångsrik samtidigt som placeringsverksamheten på grund av oron på finansmarknaderna har varit osedvanligt svårhanterbar. Styrelsens uppfattning är att bolagets personal och ledning med tanke på de utmanande uppgifterna har skött verksamheten på ett bra sätt och vill med anledning av detta framföra sin uppskattning och ett varmt tack för väl utfört arbete. Riskhantering och kontroll Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets riskhantering och interna kontroll. Bolagets ledning förverkligar styrningen av affärsverksamheten och övervakas kontinuerligt av styrelsen. Riskhanteringsverksamheten utvecklas internt i bolaget utgående från bland annat finansinspektionens anvisningar och de externa revisorernas synpunkter. Den interna kontrollfunktionen är underställd bolagets verkställande direktör. Riskhanteringen behandlas även i noterna till bokslutet. Till revisorer för verksamhetsåret har utsetts Dan Jungar, CGR, och Kari Niukko, CGR. Deras personliga suppleanter har varit revisionssamfundet KPMG Oy Ab. Förutom revisorerna övervakar och granskar Försäkringsinspektionen att bolaget följer lag, iakttar god försäkringssed och tillämpar ändamålsenliga tillvägagångssätt i sin verksamhet. Försäkringsinspektionen följer upp och bedömer den ekonomiska ställningen samt bolagets lednings-, övervaknings- och riskkontrollsystem samt verksamhetsförutsättningar. Kunder och övriga samarbetspartners Till alla kunder och övriga samarbetspartners vill vi rikta ett stort och varmt tack för ett mycket gott samarbete under året.

14 12 Balansräkning Aktiva Immateriella tillgångar: Immateriella rättigheter (not 19) 5 873, ,95 Placeringar Placeringar i fastigheter (not 13 och 14) Fastigheter och fastighetsaktier , ,87 Lånefordringar hos koncernföretag , , , ,37 Placeringar i koncernföretag och företag i vilka ägarandelen är betydande Aktier i koncernföretag (not 15 och 17) , ,00 Övriga placeringar Aktier och andelar (not 16) , ,36 Finansmarknadsinstrument , ,72 Inteckningslån , ,17 Övriga lånefordringar (not 18) , ,09 Depositioner , , , ,34 Placeringar exkl. depåfordringar inom återförsäkring , ,71 Depåfordringar inom återförsäkring , ,32 Placeringar totalt , ,03 Fordringar Direktförsäkring , ,10 Återförsäkring , ,85 Övriga fordringar , , , ,77 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Inventarier (not 19) , ,03 Kassa och banktillgodohavanden , , , ,32 Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror , ,92 Övriga aktiva resultatregleringar , , , ,61 Aktiva totalt , ,68

15 13 Passiva Eget kapital (not 20) Grundfond , ,00 Garantikapital , ,00 Uppskrivningsfond , ,51 Reservfond , ,80 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,28 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens , ,54 Försäkringsteknisk ansvarsskuld (not 23) Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel av premieansvaret , , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel av ersättningsansvaret , , , ,00 Utjämningsbelopp , ,00 Garantiavgiftspost , ,41 Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt , ,41 Skulder Direktförsäkringsverksamhet , ,80 Återförsäkringsverksamhet , ,27 Övriga skulder , , , ,62 Erhållna förskott och passiva resultatregleringar , ,83 Passiva totalt , ,68

16 14 Resultaträkning Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst (not 4 och 5) , ,05 Återförsäkrares andel , , , ,21 Förändring av premieansvaret , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Premieintäkter för egen räkning , ,21 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,31 Återförsäkrares andel , , , ,49 Förändring av ersättningsansvaret , ,00 Återförsäkrares andel , , , ,00 Ersättningskostnader på eget ansvar , ,49 Förändring av garantiavgiftsposten , ,83 Driftskostnader (not 6 och 7) , ,81 Försäkringstekniskt bidrag före utjämningsbeloppet , ,92 Förändring av utjämningsbeloppet , ,00 Försäkringstekniskt bidrag , ,92 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Placeringsverksamheten (not 11) Intäkter , ,06 Kostnader , , , ,49 Övriga intäkter 0, ,00 Förändring av avskrivningsdifferensen , ,89 Direkta skatter , ,71 Räkenskapsperiodens resultat , ,97

17 15 Finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Resultat av den egentliga verksamheten Korrektivposter: Förändring av ansvarsskulden Ned- och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av korta räntefria rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av korta räntefria skulder Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och övriga finansiella kostnader Betalda direkta skatter Investeringarnas kassaflöde: Placeringar Materiella och immateriella tillgångar Finansieringens kassaflöde: Utbetalda räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

18 16 Noter Not 1. Bokslutsprinciper Allmänt Resultaträkningen är indelad i försäkringsteknisk kalkyl och annan än försäkringsteknisk kalkyl. Den förstnämnda beskriver försäkringsverksamhetens resultat medan annan än försäkringsteknisk kalkyl främst beskriver resultatet av placeringsverksamheten. I ersättningsansvaret ingår en reservering för skadehanteringskostnader för inträffade skador. Driftskostnader och planavskrivningar redovisas funktionsvis i resultaträkningen. Kostnader för ersättningsverksamheten redovisas i resultaträkningen som ersättningskostnader. Kostnader för anskaffning, skötsel och administration av försäkringar redovisas som driftskostnader. Kostnader som har att göra med värdepappers- och fastighetsinnehavet redovisas som kostnader för placeringsverksamheten. Koncernbolag Dotterbolag med aktiv verksamhet är fastighetsbolagen Fastighets Ab Nygatan 7, Fastighets Ab Köpmansgatan 4, Fastighets Ab Torggatan 9 och Bostads Ab Västra Klinten. Dotterbolag utan aktiv verksamhet är Hamnia Ab, Istemonix Ab, Praolex Ab och Trimotix Ab. De olika dotterbolagens bokslut har ringa inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning och behöver därför inte medtas i upprättat koncernbokslut. Eftersom i det här fallet inga bolag behöver tas med i koncernbokslut har koncernbokslut inte uppgjorts. Under 2009 har ytterligare ett bolag förvärvats, Svenska Träförsäkringar AB. Koncernbokslut kommer att uppgöras för Kreditförluster Premiefordringar som sannolikt inte kommer att kunna indrivas avskrivs som kreditförluster och redovisas som korrektivpost till premieinkomsterna. Kreditförluster som hör till placerings-verksamheten redovisas som nedskrivningar inom gruppen kostnader för placeringsverksamheten. Poster i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt den kurs som gällde på bokslutsdagen. Värdering av tillgångarna Fastigheterna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgift efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Bokföringsvärdet på vissa fastigheter innehåller uppskrivningar. Fastigheternas gängse värde fastställs årligen skilt för varje objekt. Aktier och andelar som ingår i placeringstillgångarna har bokförts till anskaffningsutgift eller lägre gängse värde. Värderingen har gjorts enligt principen om genomsnittsvärde. Tidigare gjorda nedskrivningar återförs till den del gängse värdet är högre än det med nedskrivningar korrigerade bokföringsvärdet. Aktier och andelar som är börsnoterade är värderade enligt sista köp- eller avslutskurs där så är rimligt. För värdepapper som inte är börsnoterade utgörs det gängse värdet av anskaffningsvärdet eller lägre sannolikt överlåtelsevärde. För finansmarknadsinstrumenten periodiseras och bokförs differenser mellan nominellt värde och anskaffningsutgiften under värdepapprens löptid. Därtill beaktas ett eventuellt lägre marknadsvärde som nedskrivning i bokföringen eller som justering av värderingsdifferensen. Lånefordringar och övriga fordringar bokförs till nominellt värde eller till lägre gängse värde. Planmässiga avskrivningar De planmässiga avskrivningarna har beräknats på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden lineärt under den beräknade ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden är fem år för ADB-utrustning och -program samt fordon, femton till femtio år för byggnader och konstruktioner samt fem till femton år för maskiner och inventarier. Planmässiga avskrivningar har även gjorts på de uppskrivningar som under tidigare år verkställts på delar av fastighetsinnehavet. Eventuell skillnad mellan planmässiga och skattemässiga avskrivningar redovisas separat i resultaträkningen som förändring av avskrivningsdifferensen. Ackumulerade bokslutsdispositioner Kreditförlustreservering får inte överstiga en procent av det sammanlagda beloppet av försäkringsbolagets andra fordringar än premiefordringar, eller den sannolika större risk för kreditförluster som kan antas finnas. För räkenskapsåret har inga kreditförlustreserveringar gjorts. Direkta skatter Skatt för räkenskapsåret är beräknad enligt 26 procent av beskattningsbar redovisad vinst före skatt. Räkenskapsårets resultat var negativt varför ingen inkomstskatt kommer ifråga. Den skatt som redovisas i resultaträkningen utgör skatter från tidigare period samt källskatter. Pensionsarrangemang Pensionsansvaret för personalen är helt täckt genom försäkringar tecknade hos utomstående pensionsförsäkringsbolag. Not 2. Beskrivning av använda nyckeltal Omsättning Premieinkomst före avdrag av återförsäkrares andel + nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen + övriga intäkter Premieinkomst Med premieinkomst avses premier före avdrag av återförsäkrarnas andelar. Skadeprocent (uträknad efter avdrag av återförsäkrarnas andelar) Ersättningskostnader x 100 Premieintäkter Skadeprocent (utan beräkningsräntekostnad) (uträknad efter avdrag av återförsäkrarnas andelar) Ersättningskostnader (utan beräkningsräntekostnad) x 100 Premieintäkter (utan beräkningsräntekostnad)

19 17 Driftskostnadsprocent (uträknad efter avdrag av återförsäkrarnas andelar) Driftskostnader x 100 Premieintäkter Bruttodriftskostnadsprocent Driftskostnaderna före avdrag av återförsäkrarnas andelar x 100 Premieinkomst före avdrag av återförsäkrarnas andelar Eftersom bolaget återförsäkrar en stor del av sin rörelse och provisionerna därför utgör en väsentlig del av driftskostnaderna anges även bruttodriftskostnadsprocenten. Totalkostnadsprocent Skadeprocent + Driftskostnadsprocent Totalkostnadsprocent (utan beräkningsräntekostnad) Skadeprocent (utan beräkningsräntekostnad) + Driftskostnadsprocent Vid uträkning av totalkostnadsprocenten används alltid den egentliga driftskostnadsprocenten (inte bruttodriftskostnadsprocenten). Rörelsevinst eller -förlust och totalresultat Med rörelsevinst eller -förlust avses vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter. Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag + Premieintäkter - Ersättningskostnader - Driftskostnader +/- Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader = Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet +/- Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten samt uppskrivningar, korrigeringar av dem och värdeförändringar +/- Övriga intäkter och kostnader = Rörelsevinst eller -förlust + Extraordinära intäkter - Extraordinära kostnader = Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter - Inkomstskatter och övriga direkta skatter = Räkenskapsperiodens vinst eller förlust Totalresultat +/- Rörelsevinst eller -förlust +/- Förändring i värderingsdifferensen utanför balansen, fonden för verkligt värde och uppskrivningsfonden Intäkter av placeringsverksamheten: A. Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital (gängse värde) Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde i relation till sysselsatt kapital beräknas per placeringsslag och för det sammanräknade beloppet av placeringar med beaktande av kassaflöden. Periodens vinst beräknas med en s.k. anpassad Dietz-formel (tids- och penningavvägd formel) på så sätt att det sysselsatta kapitalet beräknas genom att man till marknadsvärdet i början av perioden lägger periodens kassaflöden avvägda med den proportionella andel av hela perioden som kvarstår vid transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt till periodens slut. B. Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten +/- Placeringsverksamhetens direkta nettointäkter i bokföringen +/- Värdeförändringar i bokföringen +/- Förändring i värderingsdifferenserna Placeringsallokering till gängse värde Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i penningmarknadsplaceringar. Andelar i placeringsfonder eller andra med dem jämförbara fondföretag som investerar i fastigheter och fastighetsbolag ingår i fastighetsplaceringar. Kalkylmässiga värderingsdifferenser av derivat som upptas under resultatregleringar och premier som upptas under förskottspremier hänförs till underliggande tillgångspost. I placeringarna inkluderas inte köpeskillingsfordringar och -skulder i anslutning till placeringar. Placeringsallokeringen inkluderar depositioner som hör till placeringarna i balansräkningen. Avkastning på totalkapitalet (gängse värde) +/- Rörelsevinst eller förlust + Räntekostnader och övriga finansiella kostnader + Beräkningsräntekostnad +/- I uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning/återföring +/- Förändring i placeringarnas värderingsdifferenser + Balansomslutning x 100 +/- Placeringarnas värderingsdifferenser Nyckeltalets divisor beräknas som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens och den föregående räkenskapsperiodens balansräkning. Med beräkningsräntekostnad avses den kostnadsbelastning diskontering av pensioner och eventuella övriga försäkringstekniska ansvarsposter medför. Beräkningsräntekostnaden beräknas genom att multiplicera det diskonterade ersättningsansvaret vid årets början med den beräkningsränta som använts vid föregående års slut. Verksamhetskapital + Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning + Ackumulerade bokslutsdispositioner +/- Placeringarnas värderingsdifferenser +/- Latent skatteskuld + Kapitallån (med Försäkringsinspektionens samtycke) - Immateriella tillgångar +/- Andra i förordning nämnda poster Utjämningsbelopp Med utjämningsbelopp avses en för skaderika år riskteoretisk uträknad reserv. Solvenskapital Verksamhetskapital + Utjämningsbelopp Solvenskapital i procent av ansvarsskulden Solvenskapital x 100 Försäkringsteknisk ansvarsskuld - utjämningsbelopp

20 18 Den försäkringstekniska ansvarsskulden räknas ut efter avdrag för återförsäkrarnas andelar. Solvensprocent (solvensförhållande i procent) Solvenskapital x 100 Premieintäkter under 12 månader Premieintäkterna räknas ut för de 12 föregående månaderna efter avdrag av återförsäkrarnas andelar. Antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Nyckeltalet räknas ut som ett medeltal av antalet anställda i slutet av varje kalendermånad. I antalet beaktas eventuellt deltidsarbete för de anställda. Till personalen räknas de personer till vilka under räkenskapsperioden betalas lön. Not 3. Riskhanteringsprinciper Allmänt Bolagets riskhanteringsplan anger styrelsens riktlinjer för kontroll av riskerna inom försäkrings- och placeringsverksamheten. Målsättningen är att beakta alla kända och väsentliga risker. I planen beskrivs olika typer av risker och hur kontrollen av dem organiseras. Det mest centrala målet med riskhanteringen är att säkerställa att det förvaltade kapitalet i alla situationer räcker för de åtaganden bolaget har gentemot kunderna. Viktiga delar i planen är återförsäkringsplanen och placeringsplanen. De olika riskmomenten följs kontinuerligt upp genom såväl intern som extern kontroll. Bolagets styrelse fastställer omfattningen av riskhanteringen och den interna kontrollen och kravet på rapportering av angivna riskmått. Solvens Det är av största vikt att det kapital bolaget förvaltar hanteras på ett sådant sätt att avkastningen är tillräcklig med hänsyn tagen till given risk, och att bolaget är ekonomiskt starkt och därmed har förmåga att bära risker. Rapport gällande solvenskapitalet och förmågan att täcka ansvarsskulden upprättas kvartalsvis och meddelas styrelsen och försäkringsinspektionen. Vid bokslutstillfället uppgick solvenskapitalet till 76,35 (88,69) miljoner euro. Det lagstadgade minimikravet uppgår till 9,26 (7,69) miljoner euro. Täckningen av ansvarsskulden uppvisade ett överskott på 24,90 (28,36) miljoner euro. Tabell: Solvenskapitalets tillräcklighet (1 000 euro) Solvenskapital Premieintäkter % % Ersättningskostnader % % Ansvarsskuld % % Placeringar till gängse värde % % Försäkringsverksamheten Inom försäkringsverksamheten kontrolleras framför allt risker som har att göra med produkterna och prissättningen av dessa, samt med skadehanteringen och uppföljningen av resultatet för de olika försäkringsslagen och -klasserna. Återförsäkringsplanen beskriver hur stor risk bolaget kan hålla självt i förhållande till verksamhetens omfattning, samt vilka kreditrisker som är acceptabla gällande återförsäkrare. Bolagets maximala ekonomiska risk vid en skada beräknas till 1,5 miljoner euro. Placeringsverksamheten Risker i anslutning till placeringsverksamheten behandlas i placeringsplanen, vilken styrelsen tar ställning till minst en gång per år. Tillräcklig riskspridning och uppsatta mål för avkastningen hör till de riskmått som kontrolleras. Det av styrelsen fastställda riktvärdet för placeringar i fastigheter är 20 procent av placeringsportföljen (med tillåtelse för placeringsgruppen att verka inom intervallet procent), för placeringar i aktier och andelar 50 procent (intervall procent) samt för ränteinstrument och övriga placeringar 30 procent (intervall procent). Även begränsning av valutarisker beskrivs vid behov i placeringsplanen. Enligt placeringsplanen kan derivatinstrument förutom att användas i skyddande syfte även användas för att ställa ut köp- och säljoptioner på aktier. Ränteportföljens risk bedöms enligt modifierad duration. Kreditrisker i räntepapper bedöms utifrån kända ratinginstituts bedömningar. Likviditetsrisken bedöms utgående från hur snabbt placeringsportföljen eller delar av denna kan realiseras. Riskerna i placeringsverksamheten bedöms även utgående från olika s.k. stresstest där man prövar konsekvenserna av att aktiernas och aktiefondernas värden går ner med ett visst antal procent. Aktier och andelar noteras under övriga placeringar i bokslutets balansräkning till 34,43 (33,27) miljoner euro, medan deras gängse värde uppgår till 48,02 (55,39) miljoner euro. En generell tio procentig förändring av aktie- och andelsvärdena skulle utgående från det totala marknadsvärdet vid räkenskapsperiodens utgång uppgå till 4,80 miljoner euro. En dylik värdeförändring bör ställas i relation till bolagets egna kapital om 34,47 miljoner euro och till solvenskapitalet om 76,35 miljoner euro. Härutöver görs bedömningar av hur ränteportföljens värde utvecklas vid ränteförändringar. Operativa risker Inom ramen för riskhanteringen definieras och hanteras även operativa, ekonomiska eller säkerhetsmässiga risker. En fungerande administration säkerställs med kompetent personal och tydliga processbeskrivningar. Driftskostnaderna hålls nere genom effektiva processer, och kontrolleras kontinuerligt. Datarisker och fysiska risker som berör kontorsmiljön i händelse av brand eller liknande beskrivs i riskhanteringsplanen. Utöver detta har styrelsen fastställt en beredskapsplan, som vägledning för åtgärder som skall vidtas i samband med extraordinära händelser. Procenttalen i tabellen anger hur stort solvenskapitalet är i förhållande till respektive jämförelseobjekt. Premieintäkter, ersättningskostnader och ansvarsskuld anges efter att återförsäkrarnas andelar har räknats bort.

21 19 Not 4. Premieinkomst Direktförsäkring Återförsäkring Not 5. Poster som dragits av från premieinkomsten Kreditförluster på premiefordringar Fördelningsavgifter Premieskatt Brandskyddsavgift Trafiksäkerhetsavgift Arbetarskyddsavgift Not 6. Posten Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar: Provisioner för direktförsäkring Provisioner för mottagen återförsäkring Övriga utgifter Kostnader för skötsel av försäkringar Förvaltningskostnader Provisioner för avgiven återförsäkring Not 7. De totala driftskostnaderna enligt funktion Ersättningsverksamheten Driftskostnader Placeringsverksamheten Not 8. Personalkostnader Löner, arvoden och naturaförmåner Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Varav till: Förvaltningsrådet Styrelsen VD Genomsnittligt antal anställda Not 9. Revisionskostnader Revisionskostnader Skatterådgivning Specialuppdrag Resekostnader

22 20 Not 10. Resultat enligt försäkringsklassgrupp Premie- Premie- Ersättnings- Drifts- Återförs. Förs.tekn. inkomster intäkter kostnader kostnader andel bidrag Lagstadgad olycksfallsförsäkring: Motorfordonsansvar: Landfordon: Brand och naturkrafter och annan skada på egendom: Övriga försäkringsklasser: Direktförsäkring sammanlagt: Återförsäkring: Försäkringsverksamheten totalt: Förändring av garantiavgiftsposten: Förändring av utjämningsbeloppet: Försäkringstekniskt bidrag:

23 21 Not 11. Nettointäkter av placeringsverksamheten Intäkter: Intäkter av placeringar i fastigheter Ränteintäkter Koncernföretag Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastigheter och övriga placeringar Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Intäkter totalt Kostnader: Kostnader som hör till fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Räntekostnader och dylika kostnader för främmande kapital Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Placeringsverksamhetens avskrivningar Försäljningsförluster Kostnader totalt Nettointäkter av placeringsverksamheten

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bilaga 1

RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Nr 203 623 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner Överföringar

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl 4038 Nr 1413 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut 3 Verkställande direktörens översikt 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Bokslut 7 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 Tentamen i Försäkringsredovisning 7,5 hp 09.00-14.00 onsdag den 27 maj 2015 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014

Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014 Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014 2 Ett starkt år för ÅTT 2014 var ett bra år för ÅTT-koncernen. Vi levererar ett av våra hittills starkaste rörelseresultat: 835 500 euro. Det svenska dotterbolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe, ett internetbaserat virituellt universum för handel och interaktiv underhållning med en verklig ekonomi. Bolaget ingår inte i någon koncern

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer